Referat
Kommunalbestyrelsen
01-03-2012 kl. 17:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Deltagelse i projekt Sundhed og Lokalsamfund - SoL
  åbent 3 Dispensation fra reglen om 22 elever ved indskrivning i børnehaveklassen
  åbent 4 Langsigtet plan på dagtilbudsområdet efter høring
  åbent 5 Musikhuzet Bornholm - ny aftale som regionalt spillested
  åbent 6 Anlægsbevillinger - selvejende idrætshaller 2012
  åbent 7 Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Nordlandshallen.
  åbent 8 Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal
  åbent 9 Udpegning til Lokalrådet
  åbent 10 Høringssvar vedr. lokalplan for mobilmast i Rønne Syd
  åbent 11 Fredning af Nylars Plantage - se tilføjelse
  åbent 12 Anlægsbevilling til yderligere forbedring af arbejdsforholdene på liften i Tejn Havn
  åbent 13 Likviditetsoversigter pr. 31. januar 2012
  åbent 14 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 i offentlig høring
  åbent 15 Image og omdømme, borgerpanelundersøgelse
  åbent 16 Ønske om ændring af vedtægter for Bornholms Produktionshøjskole
  åbent 17 Forberedelse til ekstraordinær generalforsamling, Rønne Havn A/S
  åbent 18 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

1

 

 

Fraværende

Lykke Jensen og Carsten Scheibye.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Kirsten Wendell deltog som suppleant for Lykke Jensen og Henrik Kofod deltog som suppleant for Carsten Scheibye.

 

Carl Ilsøe opfordrede til at pkt. 17 tages af dagsordenen på baggrund af, at et juridisk notat kun var udsendt til gruppeformændene, hvilket kommunalbestyrelsen ikke godkendte.

 

Carl Ilsøe redegjorde derefter for sine synspunkter i forhold til punktet.

 

Bjarne Kristiansen forlod mødet kl. 19,52 efter behandling af pkt. 17.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Deltagelse i projekt Sundhed og Lokalsamfund - SoL

29.09.04P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

27

 

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

4

 

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi – og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune er forespurgt om deltagelse i et omfattende sundhedsprojekt Sundhed og Lokalsamfund i samarbejde med primært Ålborg Universitet, Steno Center og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden.

 

Projektet tager udgangspunkt i den bornholmske sundhedsprofil og mulighederne for at påvirke sundhedstilstanden gennem strukturelle ændringer.

 

Chefgruppen har den 6. december 2011 anbefalet, at sagen oversendes til behandling i de berørte udvalg, herunder med stillingtagen til deltagelse og rolle samt BRKs medfinansiering af de af BRKs forventede ressourcer i projektet.

 

Repræsentanter fra SoL projektet har den 16. januar 2012 drøftet Bornholms Regionskommunes deltagelse med borgmester og udvalgsformændene for Børne- og Skoleudvalget, Fritid, Kultur- og Forebyggelsesudvalget samt Social og Sundhedsudvalget.

Indstilling og beslutning

Områdecheferne for Børn og Skole, Fritid, Kultur og Forebyggelse samt Social og Sundhed indstiller til udvalgene 

a)     at indstille til Kommunalbestyrelsen at Bornholms Regionskommune indgår i projektet

b)     at de enkelte udvalg drøfter medfinansiering af de kommunale udgifter

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Socialudvalget tilkendegiver en positiv støtte til projektet, men afventer en central placering af den kommunale finansiering.

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Børne- og skoleudvalget er positive i forhold til projektet og indstiller til KB, at BRK`s dagtilbud og skoler indgår som partnere i projektet. Endvidere at økonomiudvalget forholder sig til den konkrete finansiering af BRK`s deltagelse i projektet.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

a) Indstilling anbefales.

b) Udvalget kan finansiere timeforbruget inden for eget område. Øvrig finansiering bør findes inden for eksisterende midler til forebyggelse/sundhedsfremme.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Udvalget anbefaler, at regionskommunen indgår i projektet og udvalget forudsætter at aktiviteterne foregår inden for de eksisterende rammer.

 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:
Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt, idet en evt. central finansiering må indgå i budgetarbejdet for 2013.

Sagsfremstilling

Sundhed og Lokalsamfund (SoL) projektet tænkes iværksat som et partnerskab mellem Bornholms Regionskommune, organisationer i det bornholmske civilsamfund, foreningsliv og handelsstand, samt tre danske forskningsinstitutioner, nemlig Aalborg Universitet, Steno Center for Sundhedsfremme samt Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden.

 

Centrale lokale partnere er TV2- Bornholm, LAG Bornholm og supermarkedskæderne COOP, Netto og Super Best. Projektet modtager økonomisk støtte af Nordea Fonden.

 

Projektets formål er at påvirke bornholmske børnefamiliers indkøbs-, mad- og bevægelsesvaner m.h.p. at reducere intensiteten i kroniske lidelser blandt den bornholmske befolkning (Sundhedsprofil).

 

Projektet udvælger 3 lokalsamfund på Bornholm som baggrund for en helhedspræget indsats. Indsatsen har et pædagogisk udgangspunkt i bestående strukturer som institutioner, medier og forretninger.

 

Projektet er af 4 års varighed.

 

Nedenstående figur illustrerer alle interessenters indbyrdes påvirkning – herunder også målgruppen (vedl. som bilag).

 

Yderligere information om projekt Sundhed og Lokalsamfund kan findes på www.sol.aau.dk

 

Som beskrevet ovenfor vil Bornholms Regionskommunes rolle kunne være, at:

·         bidrage i udvælgelsen af lokalområder og inkludering af skoler og børnehaver i projektet

·         indgå i samarbejde omkring udvikling og implementering af aktiviteter i børnehaver, indskolinger og fritidsordninger

·         bidrage i SoL-gruppen med mere overordnede indspil om projektets strategi, planlægning og evaluering

·         deltage i forskellige relaterede initiativer på Bornholm, som projektet måtte beslutte at tage del i (f.eks. Folkemødet og pressedækning)

 

Det estimerede ressourceforbrug for Bornholms Regionskommune i perioden fra 2012 til og med 2014 er opsummeret i det følgende:

 

Kommunens administration:

En medarbejder fra hvert af de involverede områder (Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og skolesekretariatet og Fritid og kultur) forventes at deltage i strategiske møder i SoL-gruppen op til fire gange om året svarende til 10 timer pr person pr år.

 

En medarbejder fra hvert af de involverede områder(Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og skolesekretariatet og Fritid og kultur) forventes at deltage i planlægningen og gennemførelsen af 1-2 særlige arrangementer (såsom Folkemødet) pr år svarende til 10 timer pr person pr år.

 

Kommunens institutioner (dagtilbud, indskolinger og skolefritidsordninger):

To medarbejdere (lærere og pædagoger) fra hver børnehave, indskoling og skolefritidsordning fra hver af de tre involverede lokalsamfund forventes at deltage i udvikling og gennemførelse af aktiviteter svarende til 52 timer pr. person pr år.

 

Den administrative involvering forventes, at kunne løftes i den bestående ramme, mens ressourcetrækket i kommunens institutioner samlet er beregnet til ca. 1.000 timer

 

Der er ikke, i projektet, taget stilling til økonomisk kompensation til institutionerne.

 

På baggrund af data fra dagtilbud og skoler har projektet ønsket, at lokalsamfundene Nexø, Aakirkeby og Allinge-Sandvig eller Hasleer de tre lokalsamfund på Bornholm, der indgår i projektet.

 

Da der i Aakirkeby i projektperioden skal bygges et nyt dagtilbud, foreslås det af områdechefen for Børn og Skole, at de tre lokalsamfund der evt. indgår er Nexø, Allinge-Sandvig og Hasle.

 

Projektet har i de tre lokalsamfund prioriteret, at i:

·         Nexø indgår fra Dagtilbud Øst, Stjernehuset og fra Paradisbakkeskolen, afdeling Nexø.

·         Allinge-Sandvig indgår fra Dagtilbud Nord, Allinge Børnehus og fra Skole Nord, afdeling Kongeskær.

·         Hasle indgår fra Dagtilbud Nord, Hasle Børnehus og fra Skole Nord, afdeling Svartingedal.

 

Der planlægges et ”Kick Of” møde den 7. februar 2012, hvor repræsentanter for SoL præsenterer projektet for de evt. involverede ledere fra dagtilbud og skoler og Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det fremsendte notat fra SoL har Økonomi og Analyse beregnet, at timeforbruget forventes at udgøre 996 timer pr. år i perioden 2012 til 2014, fordelt med 60 timer til de tre involverede områdesekretariater samt 936 timer til de tre dagtilbud/skoler/SFO’er.

 

Udgiften pr. år er beregnet til 240.960 kr. (2011-priser) baseret på gennemsnitlige bruttolønninger i sekretariaterne, Dagtilbud Nord og Skole Nord.

 

Udgiften for alle tre år 2012-2014 er dermed beregnet til 722.880 kr.

 

I projektbeskrivelsen er det dog anført at projektet løber over en 4-årig periode, men under det estimerede ressourceforbrug på side 3 er perioden anført fra 2012 til og med 2014.

 

Såfremt der er tale om frikøb af bestemt personale, bør udgiften beregnes på baggrund af de konkrete lønudgifter til de pågældende medarbejdere.

 

Der er ikke taget højde for en evt. merindtægt fra forældrebetaling på børnehavetaksten, såfremt merudgiften til SoL-projektet skal budgetteres på de pågældende daginstitutioner, der deltager i projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Illustration (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Dispensation fra reglen om 22 elever ved indskrivning i børnehaveklassen

17.20.01P25-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

5

 

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Skole Nord ansøger om dispensation fra styrelsesvedtægten til at optage 28 elever i børnehaveklassen i skoleåret 2012/13 på afdeling Kongeskær.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     Ansøgningen om dispensation drøftes

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Børne- og skoleudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen fra Skole Nord.

Lene Feldthus Andersen kan ikke medvirke, idet hun ønsker delvist at imødekomme ansøgningen ved at gå op til en klassestørrelse på 25 elever ved indskrivningen.

Lene Feldthus Andersen ønsker sagen forelagt kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Udvalget anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

 

Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke.

Bjarne Kristiansen kan ikke medvirke, idet han ønsker delvist at imødekomme ansøgningen ved at gå op til en klassestørrelse på 25 elever ved indskrivningen.


Poul Overlund-Sørensen afventer sin stillingtagen til kommunalbestyrelsesmødet.

 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:
SF stillede følgende ændringsforslag: Skole Nord får dispensation til at danne klasser på max. 25, forudsat at gennemsnittet er max. 22.

 

For forslaget stemte 12 (liste F, liste L, liste K, liste B, liste O, liste I, Jacob Kjøller og Carl Ilsøe), imod stemte 15 (liste V, liste A).

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling er godkendt.

 

Liste F, liste L, liste K, liste B, liste O, liste I, Jacob Kjøller og Carl Ilsøe kan ikke medvirke med henvisning til det stillede ændringsforslag.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde 15. december 2011, at der skulle oprettes 3 børnehaveklasser i skole Nord. 1 på Kongeskær og 2 Svartingedal, hver med maksimalt 22 elever på oprettelsestidspunktet. Efter beslutningen af antallet af klasser og deres placering på afdelingerne, er det i henhold til folkeskolelovens § 45, skolelederens opgave at fordele eleverne på afdelingerne efter de principper, der er besluttet af skolebestyrelsen. Forældrenes ønsker fordeler sig således:

 

28 forældre ønsker afd. Kongeskær

 

24 forældre ønsker afd. Svartingedal – hertil kommer 8 elever der er blevet afvist af Rønneskolen. I alt 32 elever.

 

Skole Nord ønsker at imødekomme de 28 forældrepars ønske om, at deres barn bliver optaget på afd. Kongeskær og ansøger derfor om tilladelse til at fravige styrelsesvedtægten.

Afdeling Kongeskær har plads til eleverne i børnehaveklassen og vil sætte 2 uddannede voksne til at varetage undervisningen klassen. Med 28 elever i den kommende børnehaveklasse på afd. Kongeskær vil skolen kunne overholde Folkeskoleloven. Skolen mener endvidere, at den med en dispensation kan forebygge, at flere forældre fravælger folkeskolens tilbud.

 

Sekretariatet for Børn og Skole bemærker, at der eksisterer problemstillinger i Hans Rømer Skolen og Rønneskolen, der ligner dem i Skole Nord. De generelle lighedsgrundsætninger betyder, at i sager der i det væsentlige er ens, skal borgerne behandles lige. Det har den konsekvens, at hvis der gives dispensation til at optage 28 elever i klasserne i skole Nord bør dispensationen også gælde børnehaveklasserne i de andre skoledistrikter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Et notat om konsekvens og lighedsbetragtninger i forhold til en eventuel dispensation blev omdelt under behandlingen af punktet i Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. februar 2012. Notatet indgår i sagen.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. februar 2012

1.
Ansøgning fra Skole Nord om dispensation til at optage 28 elever i børnehaveklassen august 2012 (DOC)

2.
Børnehaveklassedannelse Hans Rømer (DOC)

3.
Børnehaveklassedannelse Nord (DOC)

4.
Børnehaveklassedannelse Rønne (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. februar 2012

5.
Notat om konsekvens og lighedsbetragtninger (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Langsigtet plan på dagtilbudsområdet efter høring

28.06.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

6

 

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til langsigtet plan for dagtilbudsområdet blev af Børne- og Skoleudvalget sendt i høring på deres møde den 8. november 2011. Kommunalbestyrelsen behandlede punktet på deres møde den 24. november 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet indstiller, at:

Distrikt Nord:

a)      Klemensker Børnehus udbygges med 30 m2, samt optimering af nuværende bygningsindretning for at give plads til dagplejens gæsteplejebørn og sikre områdets pladsgaranti. Beregning af byggeprisen for en sådan tilbygning baserer sig på estimater fra Teknik & Miljø, og udgør 298.000 kr.

b)      ”Skovhuset” Bibeholdes som ”Udflytter Naturbørnehave” i tilknytning til Allinge Børnehus og Børnehuset i Tejn.

c)      Tejn Børnehave og Allinge Børnehus sammenlægges til én afdeling, med én afdelingsleder og én pædagogisk tovholder i Tejn Børnehus, grundbeløbene og løn til to afdelingsledere bibeholdes i den sammenlagte afdeling, idet der pga. den geografisk store afstand ikke kan opnås stordriftsfordele.

Distrikt Vest:

a)      Inden medio 2012 afdækkes det hvorvidt Bornholms Heldagsskoles forhenværende lokaler ”Louisenhøj” på Tornevæksvej kan ombygges til at rumme 40 børnehavebørn tilknyttet Trinbrættet Rønne Nord.

b)      I 2013 udvides Skovbørnehaven til 30 børn med fuld åbningstid. Der etableres nye bygninger til Skovbørnehaven på eksisterende grund.

c)      I forbindelse med frigørelse af kommunale bygninger i Rønne udarbejdes, i løbet af 2012, en plan for evt. mulig lukning og sammenlægning af et antal afdelinger i Rønne.

d)      Der foretages en vurdering af ledelsesstrukturen i Distrikt Vest. 

e)      Dagplejen fortsætter i Børnenes Dagpleje og Pladsformidlings regi.

 

Distrikt Midt:

a)      Inden medio 2012 foranstaltes der en bygningsmæssig undersøgelse af Bællacenteret med henblik på renovering.

b)      Dagplejen fortsætter i Børnenes Dagpleje og Pladsformidlings regi.

Distrikt Øst:

a)      Solen, Stjernehuset og Karlsvognen lukkes i 2013

b)      Det gamle Nexø Rådhus ombygges til en ny stor fremtidssikret afdeling rummende 36 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn, med plads til legestue og gæstepleje til dagplejebørn.

c)      ”Skovhuset” i Snogebæk bibeholdes som pædagogisk naturbase.

d)      Dagplejen fortsætter i Børnenes Dagpleje og Pladsformidlings regi.

e)      Sydgården fortsætter foreløbig som selvstændig afdeling.

 

Afledte effekter:

a)      At der ved en ændring af antallet af afdelinger, skal ske en justering af distriktsstrukturen

b)      At der udarbejdes nye kriterier for opmåling

c)      At visitationsreglerne gennemgås med henblik på en eventuel justering

d)      At der laves en brugerundersøgelse i distrikterne i forhold til forældrenes behov for udvidet åbningstid.

e)      At provenu ved strukturændringer bibeholdes på dagtilbudsområdet til understøttelse af inklusion og tidlig indsats

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

 

Børne- og Skoleudvalget tiltræder områdechefens indstilling vedrørende:

 

Distrikt Nord: Pkt. a, b og c. Dagtilbud der ikke nævnt er ikke berørt af forslaget.

Distrikt Vest: I løbet af 2012 udarbejdes en plan for udviklingen af distrikt vest, der sikrer større kapacitet, fastholder og udvider skovbørnehavetilbuddet, erstatter og eventuelt sammenlægger afdelinger samt overvejer en ændret ledelsesstruktur. Dagtilbud der ikke nævnt er ikke berørt af forslaget

Distrikt Midt: Pkt. a og b. Dagtilbud der ikke nævnt er ikke berørt af forslaget, idet det bemærkes at der er truffet beslutning om at der påbegyndes opførelse af en ny institution i Åkirkeby

Distrikt Øst: Pkt. a, b, c og d. Dagtilbud der ikke nævnt er ikke berørt af forslaget

 

 

Afledte effekter:

a) At der ved en ændring af antallet af afdelinger, skal ske en justering af distriktsstrukturen. Der nedsættes en arbejdsgruppe. Der forlægges et kommissorium for arbejdsgruppen i Børne- og Skoleudvalgets møde i marts. (Justering af distrikterne, kriterier for opmåling og gennemgang af visitationsreglerne med henblik på en eventuel justering)

b) At der laves en brugerundersøgelse i distrikterne i forhold til forældrenes behov for åbningstid inden udgangen af 2012.

c) At provenu ved strukturændringer bibeholdes på dagtilbudsområdet til understøttelse af inklusion og tidlig indsats

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales, idet anlægsarbejder skal særskilt politisk godkendes og at provenuet ved strukturændringer tilgår kassebeholdningen.

 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:
Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

 

Forslag til langsigtet plan var i høring i distriktsbestyrelser, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd i perioden 9. november 2011 til 13. januar 2012.

 

Som bilag til sagen er:

·         ”Forslag til langsigtet plan efter høring”

·         Indkomne høringssvar

·         Opsummering af høringssvar

 

Følgende indgik i høringen:

Konkret forslag til en langsigtet plan for de fire dagtilbudsdistrikter, samt afledte effekter på en ændring af dagtilbudsstrukturen:

 

 

Der er indkommet 16 høringssvar.

 

Indkomne høringssvar fra:

1.      Børnenes Dagpleje og pladsformidling: Forældrebestyrelse og MED udvalg

2.      Dagtilbud vest: Distriktsbestyrelse og MED udvalg

3.      Forældre: Sofie og Sune Skovbørnehaven

4.      Forældre: Anja og René Skovbørnehaven

5.      Dagtilbud Øst: MED udvalg og ledelsesteam

6.      Dagtilbud Øst: Distriktsbestyrelsen

7.      Dagtilbud Nord: Distriktsbestyrelse og MED udvalg

8.      Dagtilbud Midt: MED udvalg

9.      Dagtilbud Midt: Ledergruppe

10.  Dagtilbud Midt: Distriktsbestyrelse

11.  Dagtilbud Midt: Forældreråd Legestedet og Idrætsbørnehaven

12.  Dagtilbud Midt: Forældrerådet Bællacenteret

13.  Dagtilbud Midt: Martin Pedersen, Jens Holm, Jane Stender og Jytte Lund

14.  Mælkebøtten: MED udvalg

15.  BUPL

16.  Handicaprådet

 

På baggrund af høringssvarene er udarbejdet forslag til langsigtet plan efter høring. I denne er der konkrete forslag til langsigtet plan for de fire distrikter og forslag til videre sagsbehandling og overvejelse.

Økonomiske konsekvenser

Afhængig af de vedtagne beslutninger om langsigtet plan for dagtilbudsområdet, foretages efterfølgende økonomiske beregninger til politisk indstilling og godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. februar 2012

1.
Forslag til langsigtet plan efter høring behandling BSU 7. februar 2012 (DOC)

2.
Dagtilbud Vest (DOC)

3.
Forældrebestyrelsen og MED-Udvalget, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling (DOC)

4.
MED udvalg og ledelsesteam, Dagtilbud Øst (DOC)

5.
MED-udvalget, Specialbørnehaven Mælkebøtten (DOC)

6.
Forældre til barn i Skovbørnehaven, Anja og Rene´Larsen Vilsholm (DOC)

7.
Distrktsbestyrelen, Dagtilbud Øst (DOC)

8.
MED,Dagtilbud Midt (DOC)

9.
Ledergruppen, Dagtilbud Midt (DOC)

10.
Legestedet og Aakirkeby Idrætsbørnehave, forældrerådene (DOC)

11.
Bællacentret, Forældrerådet (DOC)

12.
Distrikt Midt, Bestyrelsen (Dette skal bruges) (DOC)

13.
BUPL-Bornholm (DOC)

14.
Distriktleder, afd.leder, Dagtilbud Midt + Projektchef Martin Petersen (DOC)

15.
Forældre i Skovbørnehaven (DOC)

16.
Handicaprådet (MSG)

17.
BUPL-Bornholm (DOC)

18.
Opsummering af høringssvar efter høring (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Musikhuzet Bornholm - ny aftale som regionalt spillested

20.11Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

9

 

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

7

 

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med de forestående forhandlinger med Statens Kunstråds Musikudvalg om en ny 4-årig aftale om Musikhuzet som et fortsat regionalt spillested har Musikhuzet et ønske om en politisk tilkendegivelse af, at Musikhuzet kan overtage den sidste del af Musikhus-bygningen (forhuset) pr. 1. januar 2013 (start på ny kontraktperiode med staten) og dermed få bedre mulighed for at udvikle sig de kommende år.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     at udvalget drøfter, om det kan anbefales, at Musikhuzet overtager den sidste del af Musikhus-bygningen

b)     at sagen inden videresendelse til kommunalbestyrelsen behandles i Teknik- og Miljøudvalget

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

a) Udvalget anbefaler, at Musikhuzet overtager erhvervslejemålene, efterhånden som de bliver ledige. 

b) Godkendt. Såfremt TMU ikke accepterer mindreindtægten foreslår udvalget denne indarbejdet i budget 2013.

 

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til udvalgets drøftelse, hvorledes mindreindtægten finansieres.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler FKFUs indstillings punkt a)
Fritid og Kultur kompenserer Teknik & Miljø for mindreindtægten.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Udvalget anbefaler, at Musikhuzet overtager erhvervslejemålene pr. 1. januar 2013 og de medfølgende lejeindtægter på 518.000 kr. Finansieringen af dette sker via bortfald af vedligehold på lejemålene på 222.000 kr. samt et mindre tilskud på 300.000 kr.

(se også supplerende sagsfremstilling nedenfor)

 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:
Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Ny aftale som regionalt spillested.

Statens Kunstråds Musikudvalg har udmeldt, at man ønsker at samle økonomien omkring regionale spillesteder i færre dynamiske kraftcentre. Såfremt musikudvalget vælger at følge det forrige udvalgs indstilling, skal der udvælges ca. 16 regionale spillesteder ud af formentlig 30 kvalificerede ansøgere. Det er samtidig udmeldt, at et stærkt samarbejde med kommunen bliver vægtet højt.

Musikhuzet Bornholm skal senest den 28. februar 2012 ansøge Statens Kunstråds Musikudvalg om fortsat status som regionalt spillested i en ny 4-årig periode, når den nuværende aftale udløber med udgangen af 2012.

I den forbindelse vil Musikhuzet gerne styrke sin position ved at kunne vise, at der er et løbende udviklingsarbejde i gang i samarbejde med kommunen. Dette samarbejde kan bl.a. være en udbygning af Musikhuzets faciliteter i form af en overtagelse af den sidste del af Musikhus-bygningen (forhuset) pr. 01.01. 2013.

 

Lejemålene.

Der er p.t. to erhvervslejemål i stueetagen, et erhvervslejemål på 1. sal og to boliglejemål på 2. sal: De 3 erhvervslejemål udløber henholdsvis 28/2 2015, 1/3 2017 og 1/1 2013. Boliglejemålene har 1 års opsigelse under forudsætning af, at lejlighederne kan godkendes til erhvervslejemål.

 

Musikhuzets udviklingsmuligheder.

Musikhuzet har udført en række tiltag for at fremme mulighederne for at være et af de kommende regionale spillesteder. Således er der fondssøgt store midler til at optimere Musikhuzets tekniske udstyr. Der er også fondssøgt midler til etablering af ”Kulturbroen”, en øvelejr for professionelle musikere, som er et helt unikt projekt i Danmark.

Musikhuzet har en række potentialer, der kan udnyttes ved anvendelsen af eventuelle overtagne lejemål:

·         I stueetagen ønsker man at indrette en kulturbutik med tilhørende billetsalg – også for andre arrangører. Kulturbutikken kan kombineres med Musikhuzets egen administration.

·         Der er p.t. kun 10 m2 til rådighed til husets op til 70 frivillige, hvorfor der er behov for større plads.

·         Udbygning af samarbejdet med unge, bl.a. med et kombineret foto/medie- og projektværksted. Mere plads vil gøre, at de unge kan samles om musik, kultur og kreative workshops. Musikhuzet er en oplagt aktør i forhold til at aktivere de unge.

·         Det årlige antal arrangementer er gennem tiden vokset fra 60 til over 200. Garderobe- og toiletforhold bør derfor forbedres, idet forholdene nu er for små og et irritationsmoment for publikum.

·         Bedre kunstnergarderober. Den nuværende standard er uacceptabel.

·         Mere plads til kontorfaciliteter.

·         Bedre og større værkstedsfaciliteter med nødvendigt udstyr. Værkstedet vil komme både gæstende artister, unge aktive grupper og Musikhuzets drift til gavn.

·         Mere lagerplads til foyerbaren, der skal kunne ekspedere 700 gæster på 25 minutter ved de store koncerter.

 

Musikhuzet har et ønske om, at forhuset fremstår som én enhed administreret af Musikhuzet. En sådan løsning vil optimere fondssøgningsmulighederne og eventuelle energitiltag.

Økonomiske konsekvenser

Teknik & Miljø oplyser, at en afgivelse af alle lejemål vil medføre en tabt lejeindtægt på godt 518.000 kr. På udgiftssiden budgetteres der med 222.000 kr. til vedligeholdelse m.m. Der vil således være en årlig mindreindtægt på ca. 300.000 kr. ved Musikhuzets overtagelse af alle lejemål.

Lejemålene har haft et forbrug af el, vand og varme på ca. 185.000 kr. årligt. Musikhuzet vil ved en overtagelse selv afholde disse forbrugsudgifter.

Såfremt der ikke opnås en ny aftale med staten, vil Musikhuzet miste minimum 1 mio. kr. i statstilskud. Det vil betyde en kraftig reduktion i antal arrangementer og antal ansatte. Såfremt at Musikhuzet må overgå til honorarstøtte-status, bliver det yderst vanskeligt at arbejde sig tilbage til status af regionalt spillested.

Ved indgåelse af en ny aftale er der endda mulighed for en forøgelse af det nuværende statstilskud, idet antallet af regionale spillesteder indskrænkes samtidig med, at der forventes øget tilførsel af statslige midler til området.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Det forudsættes, at sagen også drøftes i Teknik- og Miljøudvalget før videresendelse til kommunalbestyrelsen.

Fritid & Kultur, den 12/1 2012:

Efter udarbejdelsen af nærværende dagsordenspunkt til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget er der indkommet breve fra henholdsvis Event Bornholm og Kulturvækst Bornholm med støtte til etablering af en kulturbutik i forhuset til Musikhuzet. Begge breve har dog også ligget som bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Fritid & Kultur, den 16/2 2012:

Af indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15/2 2012 fremgår, at udvalget anbefaler, at Musikhuzet overtager erhvervslejemålene pr. 1. januar 2013. Tallene i indstillingen gælder imidlertid ved en overtagelse af alle lejemål og ikke kun erhvervslejemålene.

Ønsket fra Musikhuzet er da også at overtage alle lejemål, idet administrationen af forhuset ellers fortsat vil være delt mellem kommunen og Musikhuzet, og målet om at optimere fondssøgningsmulighederne og eventuelle energitiltag vil fortsat ikke være nået.

Efter aftale med borgmesteren bør der derfor i kommunalbestyrelsens beslutning tages stilling til en overtagelse af alle lejemål og ikke kun erhvervslejemålene.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. januar 2012

1.
Musikhuzets visioner (DOC)

2.
bilag 1 - Når støtten fra Kunstrådet forsvinder.pdf (PDF)

3.
Bilag 2 - Kommunernes rolle.pdf (PDF)

4.
Bilag 3 - Sigte og formål Ejendom St Torv 6.pdf (PDF)

5.
Anbefaling fra Event Bornholm (MSG)

6.
Støttebrev fra Kulturvækst Bornholm (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevillinger - selvejende idrætshaller 2012

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

9

 

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

De selvejende idræts- og svømmehaller har fremsendt ønsker til anlægsopgaver i hallerne. På baggrund af udvalgets drøftelser den 11. januar 2012 indstilles de under sagsfremstillingen anførte anlægsopgaver til igangsætning i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives 6 anlægsbevillinger og 6 tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på tilsammen 1.216.829 kr. fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver i selvejende idrætshaller

b)     at tillægsbevillingerne finansieres af henholdsvis renoveringspuljen til selvejende haller med 880.927 kr. og af puljen til anlægsønsker med 335.902 kr.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller

d)     at anlægsbevillingerne gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:
Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Følgende anlægsopgaver indstilles til igangsætning:

 

Anlægssum ex. moms

Anlægssum inkl. moms

Aakirkebyhallerne

 

 

Renovering af taget på hal B - Reklamationssag vedr. eternitplader. Leverandør betaler materialerne for udskiftning. Aftalen er betinget af, at arbejdet udføres inden 24.11.2012.

140.063

168.751

Udskiftning af portene i hal A

98.563

118.751

Aakirkebyhallerne i alt

238.626

287.502

 

Nyvestcenteret

 

 

El. Udskiftning til energipære med auto sluk

10.136

12.212

Vindue enkelt glas, karm rådden, nyt med energiglas

5.727

6.900

Træbeton smuldret, efterisolering i hallen

8.923

10.751

Vindskede vand og vind trænger ind i hallens isolering

14.525

17.500

Port utæt, mangler isolering, kulde trænger ind

20.543

24.751

Nyvestcenteret i alt

59.854

72.114

Nexøhallen

 

 

Udskiftning af smuldrende tagplader - udsættelse af tagrenovering

43.160

52.000

Efterisolering af tagrum over billard, omklædning og trim

49.800

60.000

Etablering af automatisk tænd/sluk af lys i hallen

46.688

56.251

Nexøhallen i alt

139.648

168.251

 

 

 

Nordlandshallen

 

 

Renovering af paptag mod øst

321.625

387.500

Optimering af varmtvandsinstallation - Tilbagebetalingstid: 6 år

99.600

120.000

Renovering af offentlige toiletter

62.250

75.000

Nordlandshallen i alt

483.475

582.500

 

 

 

DGI-hallen

 

 

Udskiftning af 24 lysarmaturer. De nuværende armaturer går i stykker på stribe. Ved hver enkelt udskiftning skal der lejes stillads.

72.521

87.375

DGI-hallen i alt

72.521

87.375

 

 

 

Gudhjem Svømmehal

 

 

Indløbsdyser i endegavl samt vandforsyning til rutsjebane.
Skal sikre at vandrensningen lever op til lovens krav

131.405

158.319

Udbedring af utætheder i tag

24.900

30.000

Nye energivinduer – 1. sal

66.400

80.000

Gudhjem Svømmehal i alt

222.705

268.319

I alt

1.216.829

1.466.061

 

 

 

 

 

 Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2012 følgende puljer til anlæg på idrætsområdet:

Pulje til anlægsønsker 2012

562.200

Pulje til selvejende haller 2012

814.300

 

I budget 2011 er der følgende uanvendte puljemidler til anlæg på idrætsområdet, som forventes overført til budget 2012 på kommunalbestyrelsens møde i april måned:

Pulje til anlægsønsker 2011

577.552

Overført fra 2011 – restpulje til selvejende haller

66.627

 

I 2011 er følgende anlægsopgaver afsluttet

Mindreforbruget forventes tilbageført til de respektive puljer i budget 2012 i forbindelse med budgetoverførslerne i april måned:

Renovering af Rønne Svømmehal

580.202

Renovering af taget på Søndermarkshallen

386.585

 

Samlet er der dermed op til 2.987.466 kr. ekskl. moms til rådighed til anlægsopgaver i 2012. Inkl. moms udgør beløbet 3.599.357 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Nordlandshallen.

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

10

 

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Nordlandshallen anmoder om en tillægsbevilling til den anlægsbevilling der blev afgivet i marts 2011 vedrørende renovering af hallens nordgavl.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 41.500 kr.  til renovering af Nordlandshallens nordgavl, således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 300.875 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 41.500 kr. finansieret af puljen til anlægsønsker

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller tilbageføres til puljen til anlægsønsker

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:
Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Ved byggeansøgningen er der opstået krav om ekstra isolering, som ikke var indarbejdet i den oprindelige anlægsbevilling. Hallen måtte derfor ud i en ny tilbudsproces, hvorefter opgaven blev dyrere end oprindeligt planlagt.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 31. marts 2011 en anlægsbevilling på 259.375 kr. til renovering af nordgavlen på Nordlandshallen. Merudgiften til isolering af gavlen udgør 50.000 kr. inkl. moms svarende til 41.500 kr. ekskl. moms. Der søges således om en tillægsbevilling på 41.500 kr. finansieret af puljen til anlægsønsker.

 

Der er i budget 2012 følgende puljer til anlæg på idrætsområdet:

Pulje til anlægsønsker 2012

562.200

Pulje til selvejende haller 2012

814.300

 

I budget 2011 er der følgende uanvendte puljemidler til anlæg på idrætsområdet, som forventes overført til budget 2012 på kommunalbestyrelsens møde i april måned:

Pulje til anlægsønsker 2011

577.552

Overført fra 2011 – restpulje til selvejende haller

66.627

 

I 2011 er følgende anlægsopgaver afsluttet. Mindreforbruget forventes tilbageført til de respektive puljer i budget 2012 i forbindelse med budgetoverførslerne i april måned:

Renovering af Rønne Svømmehal

580.202

Renovering af taget på Søndermarkshallen

386.585

 

Samlet er der dermed op til 2.987.466 kr. ekskl. moms til rådighed til anlægsopgaver i 2012. Inkl. moms udgør beløbet 3.599.357 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

11

 

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Gudhjem Svømmehal ansøger om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende afslutning af fase 3 af betonrenoveringen i svømmehallen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)    at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1.288.783 kr. til renoveringens fase 3 i Gudhjem Svømmehal, således at den samlede anlægsbevilling til 1., 2. og 3. fase herefter udgør 2.590.045 kr.

b)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.288.783 kr. finansieret med 580.202 kr.  af puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller samt 708.581 kr. af puljen til anlægsønsker

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller tilbageføres til puljen til anlægsønsker

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:
Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Gudhjem Svømmehal ønsker at igangsætte 3. og sidste fase af betonrenoveringen. Det reviderede budget for fase 3 udgør 1.552.750 kr. inkl. moms svarende til 1.288.783 kr. ekskl. moms.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har meddelt følgende tillægsbevillinger til betonrenoveringen af Gudhjem Svømmehal:

·         Den 26. august 2010 339.800 kr. til igangsætning af 1. fase

·        Den 24. februar 2011 877.400 kr. til igangsætning af fase 2

·        Den 30. juni 2011 yderligere 84.062 kr. til afslutning af fase 2

Den samlede anlægsbevilling til projektets fase og 1 og 2 udgør således 1.301.262 kr.

 

Der søges om en tillægsbevilling på 1.288.783 kr. til igangsætning af betonrenoveringens 3. fase., finansieret af puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller med 580.202 kr. og af puljen til anlægsønsker med 708.581 kr.

Finansieringsforslaget er under forudsætning af, at overskuddet på det afsluttede projekt renoveringen af Rønne Svømmehal, i forbindelse med budgetoverførslerne i april måned, overføres til budget 2012 og dermed kan anvendes til en tilsvarende betonrenovering i Gudhjem Svømmehal.

 

Der er i budget 2012 følgende puljer til anlæg på idrætsområdet:

Pulje til anlægsønsker 2012

562.200

Pulje til selvejende haller 2012

814.300

 

I budget 2011 er der følgende uanvendte puljemidler til anlæg på idrætsområdet, som forventes overført til budget 2012 på kommunalbestyrelsens møde i april måned:

Pulje til anlægsønsker 2011

577.552

Overført fra 2011 – restpulje til selvejende haller

66.627

 

I 2011 er følgende anlægsopgaver afsluttet. Mindreforbruget forventes tilbageført til de respektive puljer i budget 2012 i forbindelse med budgetoverførslerne i april måned:

Renovering af Rønne Svømmehal

580.202

Renovering af taget på Søndermarkshallen

386.585

 

Samlet er der dermed op til 2.987.466 kr. ekskl. moms til rådighed til anlægsopgaver i 2012. Inkl. moms udgør beløbet 3.599.357 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Udpegning til Lokalrådet

00.01.00A30-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

12

 

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udpegning til Lokalrådet af 4 repræsentanter for lokalområderne og 2 politikere fra kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     at der udpeges 4 repræsentanter for lokalområderne

b)     at der udpeges 2 repræsentanter for kommunalbestyrelsen

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Poul Aksel Eriksen, Jeanette Werner, Torben Severinsen og Brita Hansen indstilles som repræsentanter for lokalområderne.
Bjarne Kristiansen og Lykke Jensen indstilles som repræsentanter fra kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:
Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15/12 2011 i forbindelse med behandlingen af kommissoriet for lokalpuljen, at der skal nedsættes et Lokalråd. Rådet skal bestå af 4 repræsentanter for lokalområderne og 2 politikere fra kommunalbestyrelsen

Der har i januar måned været offentligt opslag vedrørende de 4 repræsentanter fra lokalområderne. Fristen for indstillinger er den 7. februar. Alle indkomne forslag vil foreligge på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Høringssvar vedr. lokalplan for mobilmast i Rønne Syd

01.02.05K04-0077

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

13

 

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. september 2011 at sende forslag til lokalplan nr. 057 for en mobilmast i Rønne Syd i offentlig høring. Høringen er nu gennemført. Det kan herefter besluttes om lokalplanen skal vedtages uden ændringer, vedtages med mindre ændringer eller eventuelt forkastes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a)     at lokalplan nr. 057 vedtages med den ændring, som er beskrevet under afsnittet ”Det visuelle udtryk af mast, antenner m.v.”

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:
Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Hensigten med lokalplan 057 er at gøre det muligt, at opføre en 36–42 meter høj mobilmast i Rønne Syd, hvorved områdets dækning med mobilt bredbånd vil kunne forbedres. Tre ud af de i alt fire operatører, som har licens til 3G-mobilteknologien har tilkendegivet, at de ønsker at installere antenner og udstyr på mobilmasten.

 

Klage over afgørelse vedrørende miljøvurdering

Kommunens afgørelse om at forslaget til lokalplan 057 ikke skulle miljøvurderes, som blev offentliggjort samtidigt med lokalplanforslaget, er i løbet af høringsperioden blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet har i brev af 19. december 2011 meddelt, at nævnet ikke kan give medhold i klagen. Kommunens afgørelse står således ved magt.

 

Indsigelser

Bornholms Regionskommune har modtaget bemærkninger til lokalplanforslaget fra seks nabobeboelser samt fra et nærliggende hotel/konferencecenter.

 

Preben Ipsen, Askeløkken 38

Indsigeren ønsker at masten placeres et knap så iøjnefaldende sted.

 

Anni Kofoed Nelsen og Torben Pagels Nielsen, Humleløkken 16

Indsigerne, som er nærmeste nabo til den foreslåede placering af masten, ønsker at den i stedet placeres ved skovbrynet ved 90 graders svinget mellem Sagavej og Fredensborgvej. Herved vil den skæmmende mast komme på afstand af beboelser og af Green Solution House. Indsigerne mener, at der ikke er sikre beviser om sundhedsrisikoen ved strålingen fra mobilantenner, og beder kommunalbestyrelsen garantere, at der ikke er sundhedsmæssige komplikationer ved kontinuerligt at bo tæt på mobilantenner. Indsigerne har endvidere en formodning om, at masten kan udgøre en risiko ved helikopterbeflyvning af Bornholms Hospital. Endelig vil salgsprisen for de nærliggende ejendomme falde som følge af etablering af mobilmasten.

 

Lonni og Torben H. Petersen, Kabbelejeløkken 9

Indsigerne anmoder kommunen om at sikre, at der ikke findes andre muligheder for mastens placering, da der grundlæggende ikke bør placeres antenner og master i et parcelhusområde med ejendomme i umiddelbar nærhed.

 

Hjørdis og Birger Carlsen, Humleløkken 14

Indsigerne er meget kede af placeringen af masten, som er mindre end 20 meter fra deres bolig. Masten, de tilhørende installationer og teknikbygningen vil ikke undgås at kunne ses fra mange af boligens vinduer.  Masten vil også være meget skæmmende for beboere, Green Solution Houses gæster samt for fodgængere og cyklister på stierne ved masten og i området i øvrigt. Der er tvivl om sundhedsrisikoen ved mobilantenner. Det undrer, at helikopterens indflyvningsplan ikke er nævnt i lokalplanens redegørelse. Den skæmmende visuelle effekt og den endnu udokumenterede strålingseffekt på sundheden vil betyde at grundværdierne i området vil falde. Alt i alt anbefaler indsigerne som den bedste løsning, at masten i stedet placeres nordøst for skovområdet ved Fredensborgvej/Sagavej. Som den næstbedste alternative løsning foreslår indsigerne, at der benyttes en mere diskret mast end den foreslåede gittermast.

 

Hans Chr. Vindahl Pedersen, Blåbærløkken 9

Masten vil stå som en ”skamstøtte”, der ikke vil passe sammen med projektet for Green Solution House på hotel Ryttergårdens areal. Det undrer indsigeren, at masten ikke placeres længere ude i Rønne Syd, f.eks. på grænsen mellem bebyggelse og landbrugsjord. Hvorfor ophæver lokalplanen antenneforbuddet for et areal på 500 m2, når masten ikke dækker så stort et areal. Hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og ophæve antenneforbuddet for hele Rønne Syd?

 

Knud Eriksen, Timianløkken 6

Indsigeren kan ikke forstå, at man vil sætte så stor en mast op lige foran et hus, der blev bygget for over 30 år siden. Huset vil miste en stor del af sin herlighedsværdi, som ejerne aldrig vil få igen. Det er i øvrigt ikke kun om dagen, at masten vil være meget synlig, idet så stor en mast vil have lys i toppen. Masten vil være til gene for helikopteren. Masten bør placeres et mere anonymt sted, ikke midt i et parcelhusområde.

 

 

 

Green Solution House, Strandvejen 79

En traditionel mobilmast vil være skæmmende for området Rønne Syd, og i særdeleshed for gæsterne i det kommende Green Solution House, som bliver nærmeste nabo. Green Solution House foreslår i stedet, at masten udføres skulpturelt og med skjulte antenner. Forskellige forslag til udformningen af en skulpturel mast er vist i indsigerens brev. Udover funktionen som bærer af mobilantenner vil en sådan konstruktion samtidigt kunne fungere som vartegn for Green Solution House og som udluftningsskorsten for et kommende rodzoneanlæg, der skal behandle spildevand fra konferencecentret.

På baggrund af en efterfølgende dialog med bygherren har Green Solution House erfaret, at de to parter ikke har kunnet opnå enighed om forslaget med den skulpturelle mast med flere forskellige funktioner. For TDC er tid og pris afgørende, mens Green Solution House lægger vægt på et præsentabelt udseende.

Green Solution House har herefter foreslået Bornholms Regionskommune, at den kommende mast i det mindste bliver udformet diskret, og ikke som de traditionelle gittermaster med diverse synligt teknisk udstyr.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger

Eventuel alternativ placering

Bygherren er på baggrund af indsigelserne blevet anmodet om at dokumentere, om der vil kunne opnås en tilfredsstillende dækning med mobiltelefoni og mobildata, hvis masten i stedet placeres ved det lille skovområde ved vejsvinget Sagavej/Fredensborgvej. Ericsson AB har i den anledning udarbejdet en analyse, der viser at denne alternative placeringsmulighed giver en tydelig forbedring for visse dele af Rønne Syd, men også at hotellerne og Galløkken fortsat vil være relativt dårligt dækket. Det er derfor Teknik & Miljøs vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at benytte anden placering af mobilmasten end den, som er angivet i lokalplanforslaget.

 

Sundhed og stråling

Den danske stat har på baggrund af anbefalinger fra verdenssundhedsorganisationen WHO fastsat regler for hvor kraftige radiobølgerne må være på steder, hvor mennesker færdes og bor. De statslige myndigheder har på baggrund af en gennemgang af de kendte forskningsresultater konkluderet, at der ikke er påvist nogen sundhedsskadelig effekt fra radiobølger i mobilnet, når grænseværdierne overholdes. 

Kommunerne har ikke kompetence til at anfægte disse grænseværdier, idet hverken byggelovgivningen, planlovgivningen eller masteloven giver kommunerne mulighed for at inddrage sundhedsmæssige overvejelser i behandlingen af sager om tilladelser til mobilantenner.

Typisk vil radiobølgerne på jorden omkring en mobilantenne have en størrelse, der er mindre end 2,5 % af grænseværdien. Lige neden under antennen er signalet svagt, men dog rigeligt til at give forbindelse til en mobiltelefon. I en afstand af et par hundrede meter rammer keglen af radiobølger jorden. Men på grund af afstanden er radiobølgerne her blevet dæmpet meget.

 

Forholdet til lufttrafikken

Trafikstyrelsen har i brev af 4. januar 2012 til bygherren oplyst, at den ansøgte op til 42 meter høje mast ikke kommer i konflikt med de regler som gælder for indflyvningsplanen til Bornholms Lufthavn eller for helikopterbeflyvningen af Bornholms Hospital. Endvidere er det oplyst, at masten ikke skal afmærkes med lys.

 

Det visuelle udtryk af mast, antenner m.v.

Adskillige indsigere mener, at den foreslåede gittermast inkl. udstyr vil skæmme området. Siden lokalplanforslaget blev udarbejdet, er Teknik & Miljø blevet gjort bekendt med, at der er kommet en ny mastetype på markedet, som er mere afdæmpet i sit udseende end de traditionelle master, hvor antennerne er monteret synligt. Der er tale om en lang slank cylinderformet mast, som har en diameter på ca. 80 cm og som kan udføres i en højde på op til 42 meter. Antenner og kabler monteres indvendigt, så det tekniske udstyr ikke er synligt.

I forslaget til lokalplan 057 er bestemmelse nr. 4.2 formuleret, sådan at det vil være muligt at opstille gittermaster med synlige antenner, kabler og øvrigt udstyr, og mastens bredde vil kunne blive op til 2,5 meter. Teknik & Miljø foreslår, at den endelige lokalplans bestemmelse nr. 4.2 bliver ændret, så den får denne ordlyd: ”Der må kun opstilles cylinderformet mast med max. diameter på 85 cm. Antenner, kabler og øvrigt udstyr skal monteres indvendigt, så det ikke er synligt”. Redegørelsen i lokalplanen rettes tilsvarende.

Bygherren har i mail af 17. januar 2012 meddelt Bornholms Regionskommune, at man er åben overfor et eventuelt krav til udseendet af masten.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. februar 2012

1.
Beslutning fra KB-møde 22. sept. 2011 (DOC)

2.
Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (PDF)

3.
Forslag til lokalplan 057 (PDF)

4.
Miljøscreening (PDF)

5.
Dækningskort samt bemærkning vedr. krav til udseendet af mast (MSG)

6.
Godkendelse af luftfartshindring (MSG)

7.
Indsigelse fra Preben Ipsen (MSG)

8.
Indsigelse fra Anni og Torben Nielsen (TIF)

9.
Indsigelse fra Lonni og Torben Petersen (MSG)

10.
Indsigelse fra Hjørdis og Birger Carlsen (TIF)

11.
Indsigelse fra Hans Chr. Vindahl Pedersen (PDF)

12.
Indsigelse fra Knud Eriksen (MSG)

13.
Indsigelse fra Green Solution House (MSG)

14.
Maildialog med Green Solution House (MSG)

15.
Info om mobilantenner og sikkerheden (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Fredning af Nylars Plantage

01.05.10P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

14

 

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Fredningsnævnet har den 16. jan 2012 afsagt kendelse om fredning af arealer i Nylars Plantage og om erstatning i den forbindelse. Afgørelsen indstilles påklaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a)     at Bornholms Regionskommune påklager afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår,

·         fordelingen af erstatningsudgifterne mellem staten og kommunen

·         erstatningsstørrelsen i forbindelse med nye og eksisterende stier

·         placering af nye stier.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke til at regionskommunen påklager den trufne afgørelse. 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:
Indstillingen blev godkendt.

 

Liste F kan ikke medvirke til at regionskommunen påklager den trufne afgørelse.

Lars Kjøller tilkendegav, at han undlader at stemme.Sagsfremstilling

Fredningsdeklaration:

Fredningsnævnet har besluttet at frede Nylars Plantage for at bevare de mange fortidsminder bedst muligt for fremtiden. Deklarationen indeholder bl.a. forskellige bestemmelser om restriktioner i forbindelse med den fremtidige dyrkning af skoven og bestemmelser om naturpleje og anlæg af stier i området for at forbedre offentlighedens afgang og muligheden for formidling af området. (Fredningskendelsen kan ses som bilag)

Kommunen vil fremover have pligt til at pleje den del af fredningen, der kræver naturpleje og til at vedligeholde stier og informationstavler.

I det oprindelige fredningsforslag var der udlagt to områder til vedvarende græsning eller høslæt. I den endelige kendelse er der, efter kommunens anmodning, kun udlagt ét samlet område til skovgræsning eller høslæt. Det vurderes at være en fordel i forhold til naturplejeindsatsen fremover, at det er et sammenhængende område, og det giver samtidig en mere storslået oplevelse af området.

 

På fredningskortet er udlagt en enkelt ny sti, som kommunen skal etablere som plejemyndighed. Derudover benytter man sig af eksisterende stier/skovspor. Den nye sti er desværre beliggende, hvor man i det oprindelige fredningsforslag ønskede at etablere et lysåbent naturområde. Det vurderes at stien ligger mere hensigtsmæssigt indenfor det kommende naturplejede område, sådan at folk føres hen over det område hvor fortidsminderne ses tydeligst, og hvor der etableres græsningsskov. Teknik og Miljø vurderer derfor at kommunen bør foreslå Natur- og Miljøklagenævnet, at den nye sti’s placering flyttes så den kommer til at gå ind over område A, området med fremtidig græsningsskov (se fredningskort).

 

Erstatningsudmålingen for placering af ny sti bør samtidig tilpasses denne sti, som kun bliver ca halv så lang som den oprindeligt indtegnede nye sti. Stien henover det afgræssede areal kan med fordel udlægges som en simpel trampesti, hvor man føres hen over de mest tydelige fortidsminder på arealet.

 

Det vurderes generelt at erstatningen for nye og eksisterende stier er sat for højt. Dels vil den nye sti ikke være en hindring i forhold til skovdriften og dels er der i forvejen fuld offentlig adgang (ifølge salgsbetingelserne) både på og udenfor eksisterende stier. Èn af de stier der gives erstatning for er ca 800m af Paradislinjen, som er en eksisterende bilvej, hvor alle i forvejen kan færdes. Her virker det ikke rimeligt at udbetale 15kr pr m i erstatning til lodsejeren, fordi vejen på fredningkortet vises som ”eksisterende sti”.

 

Kendelse om erstatning:

Fredningsnævnet har afsagt kendelse om erstatning til berørte lodsejere på i alt 443.960kr (inkl sagsomkostninger). Samtidig er der truffet beslutning om at kommunen skal betale ¼ af udgifterne og Staten ¾.

Hvis en fredning vurderes at være af national betydning kan Natur- og Miljøklagenævnet træffe beslutning om at staten skal afholde op mod 9/10 af udgiften til fredningen.

 

I denne sag vurderes det, at der netop er tale om en fredning af national betydning.

Museet, DN og Kulturstyrelsen har i løbet af sagens behandling flere gange anført at området er af stor national betydning.

Kulturarvsstyrelsen har i deres høringssvar til Fredningsnævnet bl.a. anført at ”På verdensplan findes kun Nylars Plantage/Blemmelyng med dette omfang af denne type fortidsminder”

På denne baggrund vurderes det at vi som kommune bør anmode Naturklagenævnet om at udgiftsfordelingen mellem stat og kommune ændres til at være 9/10 til staten og 1/10 til kommunen.

Økonomiske konsekvenser

I den nuværende kendelse skal kommunen udrede ¼ af erstatningens størrelse svarende til ca. 111.000 kr. Derudover skal kommunen afholde udgifter til den fremtidige naturpleje af arealerne samt vedligeholdelse af stier og andre publikumsfaciliteter som i andre fredede områder på Bornholm.

Den endelige erstatningsstørrelse kendes ikke. Teknik & Miljø har årligt et budget på ca 50.000 kr til fredningserstatninger og andre udgifter i forbindelse med fredningssager, hvorfor det eventuelt kan blive nødvendigt at afholde dele af udgifterne til erstatningen via et træk på kommunens kassebeholdning.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. februar 2012

1.
Fredningkendelse 16. jan 2012 (PDF)

2.
Kendelse om erstatning 16. jan 2012 (PDF)

3.
Fredningskort (JPG)

4.
Tidligere dagsorden marts 2011 (DOT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Anlægsbevilling til yderligere forbedring af arbejdsforholdene på liften i Tejn Havn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

15

 

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 500.000 kr. til yderligere forbedring af arbejdsforholdene på liften i Tejn Havn. Det var forudsat at der blev bevilget et EU-tilskud på 50 %. Da dette ikke har kunnet lade sig gøre er projektet reduceret til 250.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til yderligere forbedring af arbejdsforholdene på liften i Tejn Havn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 250.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- & Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:
Indstillingen blev godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Yderligere forbedring af arbejdsforholdene omkring liften i Tejn Havn, ved at centreringen af bådene gøres hydraulisk, og løfteevnen gøres fleksibel så bl.a. korte moderne trawlere også kan løftes. Oprindeligt budget: 500.000 kr. hvoraf der blev forventet 50 % i EU-tilskud.

Der er søgt EU-tilskud til projektet 2 gange, men selvom ansøgningerne har været tilskudsberettigede er de ikke blevet prioriteret højt. Projektet er derfor blevet tilpasset og reduceret.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1.865.600 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 250.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Likviditetsoversigter pr. 31. januar 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-02-2012

2

 

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

13

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. januar 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (199,4 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (298,9 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (115,8 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 31. januar 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 136,6 mio. kr. er steget med 61,3 mio. kr. i forhold til 31. december 2011. Denne udvikling er den samme som i 2011 og skyldes hovedsageligt indbetalingen af ejendomsskatter i januar måned. Der er fortsat et udlæg for Bofa på 35,0 mio. kr. som efterfølgende lånefinansieres.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er svagt dalende, idet niveauet for den faktiske kassebeholdning ligger under niveauet i 201. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ultimo januar ca. 11 mio. kr. højere end i 2011, idet det forventes, at den gennemsnitlige beholdning i løbet af 1. kvartal 2012 vil falde til et lavere niveau end beholdningen på samme tidspunkt i 2011.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 115,8 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger. Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 indgår endnu ikke i opgørelsen af den forventede beholdning, som skal reduceres med budgetoverførslerne. Til sammenligning udgjorde budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 netto 113,7 mio. kr.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 36,2 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. februar 2012

1.
Beholdning -januar 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt januar 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 i offentlig høring

01.01.02P15-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-02-2012

6

 

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms udviklingsplan i høring i fagudvalgene frem til den 8. februar 2012.

Fagudvalgenes høringsperiode er nu afsluttet og udvalgenes bemærkninger til forslaget kan ses i bilag 1. I bilaget kan også se projektgruppens anbefalinger til justeringer af forslaget på baggrund af udvalgenes bemærkninger.

Bilag 2 indeholder forslaget til Bornholms udviklingsplan inkl. forslag til tekstjusteringer, som er fremhævet med gule markeringer i dokumentet.

Jf. planloven skal forslaget til udviklingsplanen i offentlig høring i minimum 8 uger. Projektgruppen foreslår, at forslaget til Bornholms udviklingsplan sendes i høring i perioden 12. marts til 21. maj, svarende til 10 uger.

I høringsperioden holdes et borgermøde, hvor Bornholms fremtid og emner fra udviklingsplanen vil blive drøftet.

Efter høringsperioden vil Økonomi- og Erhvervsudvalget få forelagt høringssvar og anbefalinger til justeringer af udviklingsplanen på mødet den 20. juni 2012 og til beslutning i kommunalbestyrelsen den 28. juni 2012.

I tilknytning til kommuneplanstrategien, som er integreret i udviklingsplanen, skal der udarbejdes en redegørelse for den fysiske planlægning og udvikling, der er sket, siden sidste kommuneplanrevision. Denne redegørelse er bilag til Bornholms udviklingsplan, og vedlagt som bilag 3.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede forslaget til redegørelsen på sit møde den 10. januar 2012 og anbefalede, at den offentliggøres sammen med Bornholms udviklingsplan.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    projektgruppens anbefalinger til justeringer af forslaget til udviklingsplanen indarbejdes

b)    forslaget til udviklingsplanen sendes i offentlig høring i perioden 12. marts – 21. maj

c)     forslaget til redegørelsen til kommuneplanstrategien sendes i høring sammen med udviklingsplanen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:

Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede forslaget til Bornholms udviklingsplan første gang på sit møde den 7. december 2011. På dette møde besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at sende forslaget i høring i fagudvalgene frem til 8. februar 2012.

Alle fagudvalg har nu behandlet forslaget til Bornholms udviklingsplan, og på baggrund af fagudvalgenes bemærkninger har projektgruppen og projektejer drøftet justeringer af teksten.

Af bilag 1 fremgår både fagudvalgenes bemærkninger og projektgruppens anbefalinger til justeringer af forslaget på baggrund af heraf.

Bilag 2 er forslaget til Bornholms udviklingsplan inkl. projektgruppens anbefalinger til justeringer af teksten. De indarbejdede ændringer er fremhævet med gule markeringer i teksten.

 

Forslag til redegørelse til kommuneplanstrategi

I tilknytning til en kommuneplanstrategi skal der udarbejdes en redegørelse for den fysiske planlægning og udvikling, der er sket, siden sidste kommuneplanrevision. Redegørelsen er derfor bilag til Bornholms udviklingsplan.

Hvor Bornholms generelle udviklingstendenser er beskrevet i udviklingsplanen, gennemgår redegørelsen udviklingen inden for 36 fysiske temaer, der indgår i kommuneplanens hovedstruktur.

I redegørelsen beskrives udviklingen og særlige/nye statslige krav vedrørende hovedområderne; byer og byudvikling, boliger og nybyggeri, infrastruktur, erhverv, rekreation og fritid, natur, landskab og kulturmiljø, miljø, forsyning samt Agenda 21.

Efter planlovens § 23a stk. 2 kan kommunalbestyrelsen vedtage:

-         at hele kommuneplanen skal revideres eller

-         at der skal foretages revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen, og

-         hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny periode.

 

Bornholms udviklingsplan, som indeholder kommuneplanstrategien, markerer starten på en ny revisionsrunde i kommuneplanlægningen, hvor en række særlige temaer i kommuneplanen foreslås revideret med fokus på nedenstående.

-         Bystruktur og byudvikling: vedrører kommuneplantemaer om bymønstre og byudvikling og havne

-         Bosætning: vedrører kommuneplantema om boliger

-         Landskab, natur og vandmiljø: vedrører kommuneplantema om lavbundsarealer

-         Kulturmiljø: vedrører kommuneplantema om kulturmiljø og kulturlevn

-         Oplevelse og rekreation: vedrører kommuneplantemaer om veje/cykelveje og kultur og fritidsanlæg

-         Energi: vedrører kommuneplantemaer om energiforsyning og vindmøller

-         Klima: vedrører kommuneplantema om klima

 

Alle øvrige kommuneplantemaer foreslås ikke revideret og forventes genvedtaget, dog med mindre ajourføringer i forhold til lovændringer mv.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede forslaget til redegørelsen på sit møde den 10. januar 2012. Udvalget anbefalede med få bemærkninger, at forslaget til redegørelsen offentliggøres sammen med Bornholms udviklingsplan. Udvalgets bemærkninger er indarbejdet i bilag 3.

 

Offentlig høring

Jf. Planloven er der krav om, at forslaget til Bornholms udviklingsplan skal i offentlig høring i minimum 8 uger.

Ifølge tidsplanen forventes kommunalbestyrelsen at godkende forslaget til udviklingsplanen på sit møde den 1. marts. Det betyder, at forslaget kan sendes i offentlig høring den 12. marts og 10 uger frem.

I forbindelse med høringen vil der blive annonceret i lokale medier med henvisning til den hjemmesideadresse, hvor forslaget til Bornholms udviklingsplan og redegørelse til kommuneplanstrategien kan ses og downloades. Der vil også blive optrykt et mindre oplag af forslaget til udviklingsplanen, som vil være at finde på biblioteker og i Borgerservice fra den 19. marts.

Endelig vil der blive sendt direkte mails til relevante parter med link til hjemmesiden.

Økonomiske konsekvenser

Der bliver udgifter på ca. 20.000 kr. i forbindelse med trykning af forslaget til udviklingsplanen. Disse udgifter afholdes af Regional Udvikling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Projektgruppen arbejder på at sætte forslaget op i et læsevenligt og inspirerende layout og efter kommunalbestyrelsens godkendelse, vil dette arbejde blive færdiggjort. I dette arbejde indgår, at der indsættes links til relevante hjemmesider, hvor læseren kan finde yderligere information om de nævnte emner.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. februar 2012

1.
Bilag 1: Fagudvalgenes bemærkninger til forslaget samt projektsgruppens forslag til justeringer af teksten (PDF)

2.
Bilag 2: Forslag til Bornholms udviklingsplan inkl. ændringer fremhævet i teksten (PDF)

3.
Bilag 3: Forslag til Redegørelse til kommuneplanstrategien (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Image og omdømme, borgerpanelundersøgelse

00.13.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-02-2012

7

 

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

15

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen tager til efterretning

Resumé

-

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage resultatet af den første borgerpanelundersøgelse til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales, samt at den bruges aktivt i forhold til bl.a. udviklingsplanen og tilflytterpolitikken.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:

Indstillingen blev godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den første undersøgelse i det elektroniske borgerpanel drejer sig om Bornholms image og omdømme. I alt har 87,4 procent af borgerpanelets medlemmer besvaret spørgeskemaet, hvilket betegnes som tilfredsstillende i forhold til undersøgelsens validitet.

I spørgeskemaet indgår både lukkede spørgsmål (dvs. med svarmuligheder) og enkelte åbne spørgsmål. Besvarelsen af de lukkede spørgsmål er vist som tabeller i bilag 1, mens besvarelsen af de åbne spørgsmål er samlet i bilag 2. De to rapporter er udarbejdet af Rambøll Management, der forestår den tekniske håndtering af borgerpanelet. I bilag 3 er en del af tabellerne fra bilag 1 søgt illustreret i figurer og tekst.

 

Hovedresultater

Respondenterne har stor tilknytning til Bornholm – 40 pct. har stort set altid boet her, og 60 pct. har selv valgt at flytte hertil. Heraf er en tredjedel flyttet tilbage efter mindst to års fravær, mens to tredjedele ikke havde forudgående tilknytning til øen.

Arbejde og familie er de vigtigste flytteårsager, og naturen har kun været udslagsgivende for godt 10 pct. Når det gælder valg af bosætningssted på Bornholm, er boligens beliggenhed den vigtigste faktor.

Der er stor forskel på, hvordan respondenterne selv opfatter Bornholm (et trygt og godt sted at bo for børn og voksne), og hvordan de tror, at man i den øvrige del af landet opfatter Bornholm (altovervejende som ferieø).

Som væsentligste positive ord vælger respondenterne ’tryg’ og ’smuk’, mens ’snæversynet’, ’kortsynet’ og ’triviel’ er de hyppigst forekommende negative ord.

 

Gennem resten af undersøgelsen er respondenterne bedt om at angive, hvor enige de er i 37 konkrete udsagn om blandt andet borgerinddragelse, lokalområder, erhvervs- og uddannelses­forhold, transport, fritid og kultur, regionskommunens standarder på de store serviceområder, samt sagsbehandlingen, kommunikation og brugen af værdier i mødet med borgerne.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. februar 2012

1.
Tabelrapport (PDF)

2.
Åbne svar (PDF)

3.
Image og omdømme (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Ønske om ændring af vedtægter for Bornholms Produktionshøjskole

18.17.00P24-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

23

 

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

16

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Produktionshøjskole ønsker at skifte navn, hvilket indebærer en vedtægtsændring.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at vedtægtsændringen for Bornholms Produktionshøjskole godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:
Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har modtaget en anmodning fra forstanderen på Bornholms Produktionshøjskole om, at skolen skifter navn til BornPro, Bornholms Produktionsskole.

Derudover er skolen flyttet fra tidligere lokaler i Aakirkeby til Minervavej 2 i Rønne. Såvel navn som adresse fremgår af skolens vedtægter, hvilket nødvendiggør en vedtægtsændring.

 

Der sker ingen yderligere ændringer af vedtægterne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. februar 2012

1.
Vedtægt for BornPro, Bornholms Produktionsskole (DOC)

2.
Gældende vedtægter for Bornholms Produktionshøjskole (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Forberedelse til ekstraordinær generalforsamling, Rønne Havn A/S

08.14.00A00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

17

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Rønne Havn A/S hurtigst muligt med af ny formand, bestyrelsesmedlem og stedfortræder som punkt på dagsordenen.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a)     at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 19. marts 2012, kl. 19.00, Ullasvej 23, Rønne, lokale C.

b)     at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at stemme på kommunens vegne således:

 

c)     at NN vælges som nyt medlem af bestyrelsen som afløser for Carl Ilsøe

d)     at NN vælges som formand for bestyrelsen

e)     at NN vælges som suppleant for det nyvalgte bestyrelsesmedlem 

 

f)       at NN vælges som suppleant for Leif Olsen i stedet for Ole Dreyer

 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:

Carl Ilsøe kan ikke medvirke til at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, idet denne vil komme til at ligge meget tæt på den ordinære generalforsamling den 20. april 2012 og ønskede afstemning:

 

For indstillingens pkt. a) stemte 7 (liste A), imod stemte 1 (Carl Ilsøe), hverken for eller imod 19 (liste I, liste O, liste V, liste L, liste B, liste K, liste F, Jacob Kjøller).

 

For indstillingens pkt. c ), at  Thomas Thors vælges som nyt medlem af bestyrelsen som afløser for Carl Ilsøe efter indstilling fra valggruppen, stemte 7 (liste A), imod stemte 1 (Carl Ilsøe), hverken for eller imod stemte 19 (liste I, liste O, liste V, liste L, liste B,  liste K, liste F, Jacob Kjøller).

 

For indstillingens pkt. d), at Thomas Thors vælges som formand for bestyrelsen efter indstilling fra Socialdemokraterne, stemte 7 (liste A), hverken for eller imod stemte 20 (liste I, liste O, liste V, liste L, liste B, liste K, liste F, Jacob Kjøller, Carl Ilsøe).

 

I Indstillingens pkt. e) valgtes Per Ole Petersen og i indstillingens pkt. f) valgtes Dorthe Fink.Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er hovedaktionær i Rønne Havn A/S.

 

På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 10. december 2009 blev der af kommunalbestyrelsens indstillet tre medlemmer til bestyrelsen for Rønne Havn A/S, herunder Carl Ilsøe. Tilsvarende blev der udpeget tre stedfortrædere. Som stedfortræder for Carl Ilsøe blev Per Ole Petersen indstillet.

 

Endvidere blev Leif Olsen indstillet som medlem med Ole Dreyer som stedfortræder.

De indstillede blev efterfølgende indvalgt af generalforsamlingen.

 

Det følger af selskabslovens § 76, at ejerens (kommunalbestyrelsens) styring af aktieselskabet udøves på generalforsamlingen.

 

Det følger af selskabslovens § 89, stk. 3, at regionskommunen som hovedaktionær kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

 

Det er et almindeligt selskabsretligt udgangspunkt, at et bestyrelsesmedlem til enhver tid kan afsættes af den, som har valgt eller udpeget den pågældende. Hvis et bestyrelsesmedlem således er valgt på en generalforsamling, kan den pågældende afsættes på en ekstraordinær generalforsamling, hvis aktionæren for eksempel er uenig i den pågældendes dispositioner.

 

Uanset at kommunalbestyrelsens valg af bestyrelsesmedlemmet som udgangspunkt efter den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 3, og tillige ifølge et aktieselskabs vedtægter har virkning for kommunalbestyrelses funktionsperiode, vil kommunalbestyrelsen således i overensstemmelse med det selskabslige princip, der kommer til udtryk i selskabslovens § 121, stk. 1, 3. pkt., kunne afsætte/foranledige et bestyrelsesmedlem afsat via en ekstraordinær generalforsamling.

 

Det er den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har udpeget bestyrelsesmedlemmet, der efter bestemmelsen i aktieselskabslovens § 121, stk. 1, 3. pkt., til enhver tid kan afsætte den pågældende.

 

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er følgende:

 

1. Valg af medlem til bestyrelsen.

2. Valg af formand for bestyrelsen

3. Valg af suppleanter

 

De medlemmer, der er overvejelser om at udskifte, og de medlemmer der bringes i forslag til at indtræde i bestyrelsen som henholdsvis medlem og stedfortrædere, vil kunne deltage i kommunalbestyrelsens behandling af sagen. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen         

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

01-03-2012

18

 

 

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012:

Intet.