Referat
Kommunalbestyrelsen
26-04-2012 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Valgretskommissionens betænkning
  åbent 3 Forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet fra 1. august 2012
  åbent 4 Dispensation fra styrelsesvedtægten til højere klassekvotient i overbygningen på Paradisbakkeskolen
  åbent 5 Fleksibel frokostordning 2013
  åbent 6 Forslag til arkitekturpolitik
  åbent 7 Evaluering af natbusdrift
  åbent 8 Generalforsamling Østkraft Holding A/S, 2012
  åbent 9 Generalforsamling 2012, Bornholms Forsyning A/S
  åbent 10 Anlægsbevillinger og procesplan vedr. Rønne Svømmehal
  åbent 11 Anlægsbevilling til vedligeholdelsesopgaver på Bornholms Ungdomsskole
  åbent 12 Anlægsbevilling til nedrivning af Østergade 21, Skole Nord, afdeling Svartingedal
  åbent 13 Anlægsbevilling til sikring af facadeelementer på afdeling Aaker - tillægsbevilling
  åbent 14 Anlægsbevilling til delprojektet under Mulighedrnes land: havnebad i Hasle by 1 tillægsbevillinger
  åbent 15 Forslag til Folkeoplysningspolitik
  åbent 16 Nyudpegning af medlem til Bornholms Vækstforum
  åbent 17 Forslag til tillæg 1 til indsatsplanen for Pedersker og Sømarken Vandværker - nærområdet Hegnedevejen
  åbent 18 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 062 og kommuneplantillæg nr. 006 for et område på den sydlige del af Hasle Havn
  åbent 19 Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2012
  åbent 20 Budgetoverførsler til 2012 - Anlæg og lån
  åbent 21 Salg af Torvet 30, Aakirkeby - tidligere Rådhus
  åbent 22 Godkendelse af fjernvarmetakster 2012/2013 - Rønne Varme A/S
  åbent 23 Godkendelse af fusion mellem Bo42 og Svaneke Boligforening med virkning fra den 1. januar 2012.
  åbent 24 Besættelse af hverv i forbindelse med medlems udtrædelse/indtrædelse af kommunalbestyrelsen
  åbent 25 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

1

 

 

Fraværende

Dorthe Fink

 

Bemærkninger til dagsordenen

Lars Jørgensen er indkaldt som suppleant for Dorthe Fink.

Borgmesteren foreslog, at pkt. 10 udsættes, hvilket blev godkendt.

Borgmesteren foreslog, at pkt. 8 udsættes til behandling på et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 15. maj 2012, kl. 15,00, hvilket blev godkendt.


Leila Lindén forlod mødet kl. 20,00 efter behandling af pkt. 8.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Valgretskommissionens betænkning

84.00.00G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resumé

Økonomi- og Indenrigsministeren meddeler 6. marts 2012, at valgretskommissionen har  afgivet betænkning med 28 konkrete forslag til tiltag, der skal fremme unges deltagelse i demokratiet. Der er tale om en bred vifte af tiltag, som bl.a. er adresseret til kommunerne.

Som forslag nævnes bl.a. central placering af afstemningssteder, udvikling af nye modeller for unges inddragelse i kommunerne, f.eks. gennem ungdomsråd eller – foreninger, dannelse af fælleselevråd i kommunerne m.fl.

 

Indstilling og beslutning

Politisk & Administrativt Sekretariat indstiller taget til efterretning og afventer nærmere udspil fra ministeriet.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:

Udspillet blev drøftet.

 

Sagsfremstilling

Ministeren meddeler, at hun i god til inden kommunal- og regionalvalget vil indbyde relevante aktører, herunder KL, Dansk Ungdoms Fællesråd m.fl. til at samarbejde med ministeriet om håndtering af førstegangsvælgerne.

Ministeren har endvidere foreslået børne- og undervisningsministeren, at der indgås samarbejde om dialog med skoler og uddannelsesinstitutioner om vigtigheden i at sikre, at de samfundsengagerede og politiske ungdomsorganisationer ikke forhindres i at få adgang til disse institutioner til at arrangere debatmøder og uddele materiale m.v.

 

I de forslag, hvor kommunerne er aktører (og delvis aktører) nævnes:

-  Frit valg af afstemningssted

- Oprettelse af valgsteder på ungdomsinstitutioner

-  Valgaftener på skoler og ungdomsuddannelser

- Udvikling af nye modeller til inddragelse af unge i kommunerne

-  Nye former for inddragelse af elevrådene

-  Fælleselevråd i kommunerne

- Forsøg med undervisning i samfundsfag på lavere klassetrin

-  Styrkelse af skolernes demokratiundervisning

-  Adgang for ungdomspolitikere og –organisationer til uddannelsessteder

-  Partnerskab mellem skoler og foreningsliv

-  Engagering af flere udsatte unge i foreningslivet

- Optimering af ”Projekt Frivillig”

 

Økonomiske konsekvenser

Vil afhænge af hvilke konkrete tiltag der eventuelt bliver igangsat.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til orientering oplyses, at regionskommunen ved kommunalvalget i 2009 havde prøvevalg for de 16 og 17 årige, i alt 1152 personer og med en stemmeprocent på 20,55.

 

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. april 2012

1.
Valgretskommissionens betænkning (28 forslag) (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet fra 1. august 2012

17.01.01P24-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

13

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Styrelsesvedtægten blev senest revideret den 26. maj 2011 og er gældende i skoleåret 2011-2012.

Det vedhæftede forslag til styrelsesvedtægt indeholder ændringer vedr. afdelingsrådene, ledelsesstrukturen samt de maksimale elevtal i børnehaveklasse og 1. – 9. klasse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         Børne- og Skoleudvalget sender det reviderede forslag til styrelsesvedtægt i høring i skolebestyrelserne, fælleselevrådet, Bornholms FamilieCenter, Bornholms PPR og Sundhedspleje samt Handicaprådet.

·         den foreslåede tidsplan for høring og fortsat politisk behandling godkendes.

 

Børne- og skoleudvalget den 10. april 2012:

Børne- og skoleudvalget godkender indstillingen og sender forslag til styrelsesvedtægt i høring, og opfordrer til, at der i høringssvarene kommes med forslag til en større fleksibilitet omkring indskrivningen i børnehaveklasse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Udvalget indstiller, at forslaget til styrelsesvedtægt sendes i høring, og opfordrer til, at der i høringssvarene kommes med forslag til en større fleksibilitet omkring indskrivningen i børnehaveklasse.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Borgmesteren stillede følgende forslag til beslutning:

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendes, idet høringen forlænges med 14 dage. Den i sagen skitserede tidsplan rykkes en måned, og kommunalbestyrelsen godkender forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet på sit møde 28. juni 2012.

For forslaget stemte 15 (liste F, liste K, liste L, liste A, liste I), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 12 (liste V, liste C, liste B, liste O og Carl Ilsøe).


Forslaget er godkendt.


Sagsfremstilling

Med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2012 og overslagsår blev det vedtaget, at der højst kan indskrives 22 elever i børnehaveklasse og 25 elever i 1. – 9. klasse.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 29. november 2011, at forslag om ledelsesstruktur samt forslag om afdelingsrådenes arbejde efter høring skulle indarbejdes i den kommende styrelsesvedtægt.


Med virkning fra 1. august 2012 revideres styrelsesvedtægten derfor i de afsnit, der omhandler

 

·         afdelingsrådenes funktioner og opgaver (§§ 17 – 18)

·         indskrivningen til børnehaveklasse (bilag 2, afsnit 1.3)

·         klasse- og holddannelse (bilag 2, afsnit 3)

 

·         ledelsesstrukturen (bilag 4)

 

Hertil er foretaget en række redaktionelle ændringer og tilføjelser, herunder vedrørende repræsentation i Samrådet og en skolebestyrelse.

 

For at sikre implementeringen af den reviderede styrelsesvedtægt pr. 1. august 2012 foreslås følgende tidsplan for den politiske behandling af forslaget:

 

10. april 2012: Børne- og Skoleudvalget beslutter at sende forslaget i høring

11. april 2012: Forslag om ændringer i styrelsesvedtægten sendes i høring (er varslet)

24. april 2012: Høringssvar skal være Børne- og Skolesekretariatet i hænde.

08. maj 2012: Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag til godkendelse.

16. maj 2012: Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler forslaget.

31. maj 2012: Kommunalbestyrelsen godkender forslag til styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Forslag til styrelsesvedtægt pr. 1. august 2012 (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Dispensation fra styrelsesvedtægten til højere klassekvotient i overbygningen på Paradisbakkeskolen

17.02.04P21-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

14

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolen søger om dispensation fra styrelsesvedtægten og beslutningen i budgetforliget for 2012 om, at der maksimalt må være 25 elever i skolernes 7. til 9. klasse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         Skolebestyrelsen ikke gives dispensation

 

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lene Feldthus Andersen kan ikke tilslutte sig indstillingen og ønsker at skolebestyrelsens ansøgning imødekommes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

Bjarne Kristiansen og Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke.

 

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Godkendt.
Liste C og Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolen søger om at få lov til kun at oprette tre 7. klasser i 2012-2013 og anvende ressourcen fra den ikke oprettede fjerde 7. klasse til holddeling på årgangen. Skolen oplyser, at der er 80 elever på årgangen. Skolebestyrelsen begrunder ansøgningen med:

 

·        I 2011 blev afdeling Bodilsker nedlagt, og der blev dannet nye klasser ved opløsning af alle Nexø- og Bodilskerklasser i 0. – 6. klasse.  Samtidig blev det besluttet, at de nuværende 6. klasser skulle fortsætte uændret i 7. klasse, og eleverne fra Svaneke skulle fordeles i de tre eksisterende klasser.  På det tidspunkt var nedsættelsen af klassekvotienten ikke besluttet eller diskuteret, og skolebestyrelsen havde ingen mulighed for at indrette klassedannelsen efter det.

 

·        Ved at fastholde de tre eksisterende klasser vil skolebestyrelsen undgå, at eleverne udsættes for en ny klasseopløsning allerede et år efter den sidste.

 

·        Skolebestyrelsen har siden 2008 med succes arbejdet med ny klassedannelse ved overbygningen, og vil derfor helst undgå at skulle føre en ”Svaneke-klasse” videre i Nexø.

 

 

·        Skolebestyrelsen synes den får mere ”pædagogik for pengene” ved at have tre klasser med holddeling end at have fire små klasser.

 

·        Oprettelsen af tre klasser med holddeling koster ikke mere end fire klasser uden.  Skolebestyrelsen søger ikke om en forøget bevilling, men kun om at kunne anvende midlerne anderledes og efter bestyrelsens mening bedre.

 

Økonomiske konsekvenser

Da skolebestyrelsen ønsker at fastholde provenuet ved kun at oprette 3 klasser i stedet for 4 klasser er udgiften for kommunen uændret.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Ansøgning fra Paradisbakkeskolen (MSG)

2.
image001.gif (GIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Fleksibel frokostordning 2013

28.06.00A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

12

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I 2010 besluttede Folketinget lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner.

 

I november 2010 blev forældrene i de Bornholmske dagtilbud, præsenteres for det kommunale tilbud, om et sundt frokostmåltid med ikrafttræden den 1. august 2011.

 

Forældre har iflg. Lovgivningen mulighed for fravalg af ordningen hvert andet år. Derfor skal der i 2012 iværksættes en fravalgsprocedure gældende for frokosttilbuddet 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

a)     Frokostordningen forankres i det enkelte distrikt. I de afdelinger hvor forældrene ikke fravælger tilbuddet, ansættes en køkkenmedarbejder med ansvar for indkøb, tilberedning og anretning af frokostmåltidet samt, efterfølgende oprydning og rengøring af køkkenfaciliteterne, som beskrevet i den redigerede mad- og måltidspolitik ”Apetitvækkeren” (bilag)

b)     Distriktsbestyrelserne sikrer en struktur, der giver forældrerådene i de afdelinger, hvor der serveres frokost optimal indflydelse på frokostmåltidet

c)     Kr. 600 pr. mdr. fastsættes som maksimumsbeløb for frokostmåltidet

d)     Kr. 525 pr. mdr. fastsættes som pris for frokostmåltidet 2013.

e)     De foreslåede ændringer af retningslinjer for fravalg godkendes

f)       Forslag til tidsplan for fravalgsprocedure til frokostordning 2013 godkendes

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Indstillingen godkendt.

Liste I kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Den nuværende leverandør RKR Service, har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte samarbejdet omkring frokostordningen efter den 31. december 2012.

 

 

Status på nuværende ordning:

 

Medarbejdere fra RKR Service tilbereder og anretter frokost i fire afdelinger, hvor forældrene ved sidste fravalgsprocedure ikke fravalgte frokostordningen. De fire afdelinger er:

 

·         Stjernehuset til børnehavebørnene

·         Sydgården til vuggestuebørnene

·         Karlsvognen til børnehavebørnene

·         Trinbrættet Rønne Nord til vuggestuebørnene

 

Kommunalbestyrelsen fastsatte den 25. november 2010, en øvre grænse for frokostmåltidet på kr. 600,00. Det nuværende frokostmåltid koster kr. 518,00 pr. måned.

 

Der tildeles søskende og fripladstilskud efter gældende regler til frokostmåltidet.

 

Forslag til frokostordningen 2013:

 

Idet RKR ikke fortsat ønsker, at være leverandør til frokostordningen ved kontraktperiodens udløb, den 31. december 2012, foreslås følgende:

 

Frokostordningen forankres i det enkelte distrikt. I de afdelinger hvor forældrene ikke fravælger tilbuddet, ansættes en køkkenmedarbejder med ansvar for indkøb, tilberedning og anretning af frokostmåltidet samt, efterfølgende oprydning og rengøring af køkkenfaciliteterne. 

 

Basis for frokostmåltidet

Frokostmåltidet skal være sundt og leve op til den af Kommunalbestyrelsen godkendte mad- og måltidspolitik ”Appetitvækkeren”

 

Distriktsbestyrelserne sikrer en struktur, der giver forældrerådene i de afdelinger, hvor der serveres frokost optimal indflydelse på frokostmåltidet.

 

Frokostmåltidet:

Forslag til frokostmåltidet er beskrevet i ”Appetitvækkeren”, frokostmåltid 2013.

 

Kr. 600 pr. mdr. fastsættes som maksimumsbeløb for frokostmåltidet.

 

Kr. 525 pr. mdr. fastsættes som pris for frokostmåltidet 2013.

 

Forældrenes mulighed for fravalg af frokostordningen 2013:

I fravalgsproceduren i 2010, fravalgte forældrene frokostordningen i henholdsvis vuggestue og børnehavegrupper, det betyder, at der nu i integrerede institutioner, serveres mad i for eksempel vuggestuen, men at ordningen er fravalgt i børnehaven.

 

Der er af distriktslederne fremsat ønske om, at fravalget omfatter hele afdelinger og ikke enkelte børnegrupper i afdelingen.

 

Der foreslås derfor efter drøftelse med KL, at der sker en ændring af retningslinjerne for fleksibel frokostordning:

 

Forslag til ændring:

I procedure for fravalg foreslås en ændring fra:

 ”Fravalget skal gælde for hele børnegruppen og i integrerede dagtilbud for hele vuggestuegruppen eller hele børnehavegruppen”

 

Til:

”Fravalget gælder de enkelte afdelinger i distriktet”.

 

Øvrige ændringsforslag til retningslinjerne:

I procedure for fravalg slettes ”Forældreråd”, idet fravalget tages af det enkelte barns forældre.

De reviderede retningslinjer for Fleksibel frokostordning vedlægges som bilag.

 

Forslag til tidsplan for fravalgsprocedure til frokostordning 2013:

 

I perioden 23. april 2012 til den 18. maj 2012, præsenteres forældrene for tilbuddet om frokostmåltid 2013. Præsentationen finder sted i de enkelte afdelinger.

 

Skriftlig fravalgsprocedure finder sted i uge 21 i de enkelte afdelinger.

 

Resultat sendes til Børne- og Skolesekretariatet senest den 11. juni 2012.

 

Køkkenerne i de afdelinger hvor der skal tilberedes og anrettes frokost, gennemgås med henblik på godkendelse.

 

Proces for eventuelle om- og nyetableringer af køkkener igangsættes, så de står klar 1. januar 2013.

 

Resultat af fravalgsprocedure med deraf følgende økonomiske beregninger, behandles af Børne- og Skoleudvalget den 4. september 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til søskende- og fripladstilskud og udgiften til eventuelle anlægsudgifter til etablering af nye køkkener er afhængigt af antallet af afdelinger, hvor forældrene ikke fravælger frokostordningen.

 

Denne beregning indgår i sagsfremstillingen til Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. september 2012 på baggrund af resultatet af fravalgsproceduren.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Redigeret forslag til: Retningslinjer fleksibel frokostordning (PDF)

2.
Redigeret forslag til: Mad og måltidspolitik "Apetitvækkeren" (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Forslag til arkitekturpolitik

01.02.03P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-04-2012

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

22

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med vedtagelse af den Regionale udviklingsplan 2008 ”Visioner om det gode liv på Bornholm” ønskede kommunalbestyrelsen, at øen skulle tilføres nye boligformer og ny arkitektur gennem udarbejdelsen af en arkitekturpolitik. En følgegruppe, nedsat af Regionskommunen i 2009, har udarbejdet et inspirationsoplæg til arkitekturpolitik for Bornholm, som blev overrakt til formanden for Teknik og Miljøudvalget ved et offentligt arrangement den 27. oktober 2011. Forslaget til arkitekturpolitik for Bornholms Regionskommune er udarbejdet med udgangspunkt i følgegruppens oplæg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at forslaget til arkitekturpolitik for Bornholm vedtages.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10.januar 2012

Genoptages på udvalgets møde i marts, idet administrationen fremlægger vurdering af ressourceforbrug og konsekvenser i de enkelte aktiviteter i arkitekturpolitikken. 

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at forslaget til arkitekturpolitik for Bornholm vedtages.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. april 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales. 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Indstillingen godkendt.


Sagsfremstilling

I foråret 2007 blev regeringens arkitekturpolitik offentliggjort under overskriften: "Arkitekturnation Danmark, rammer for liv - rammer for vækst."  Samtidig blev kommunerne opfordret til at udarbejde kommunale arkitekturpolitikker. Efter at Bornholms Regions-kommune i samarbejde med Akademisk Arkitektforening havde afholdt et par inspirations-møder, vedtog Teknik- og Miljøudvalget på deres møde den 1. april 2009 at igangsætte arbejdet med at udforme en arkitekturpolitik for Bornholm og dannelsen af en bredt sammensat følgegruppe og en arbejdsgruppe med det formål at udforme forslag til arkitekturpolitisk vision for Bornholms Regionskommune.

 

Følgegruppen, som bestod af 15 medlemmer med faglig indsigt i fysisk planlægning og byggeri, udviklingstendenser og -muligheder på Bornholm, holdt deres første møde i august 2009. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget har fungeret som formand for følgegruppen. Udover møder og workshops i Følgegruppen er der i samarbejde med Arkitektforeningen afholdt diverse arrangementer til formidling af viden og nye metoder, for at skabe fokus og bevidsthed omkring kvalitet i vores fysiske omgivelser.

 

På vegne af følgegruppen overrakte formanden for Akademisk Arkitektforening på Bornholm følgegruppens inspirationsoplæg til arkitekturpolitik til formanden for Teknik og Miljøudvalget ved et offentligt arrangement på Svankegården den 27. oktober 2011.

 

Følgegruppen bestod af repræsentanter for Teknik- og Miljøudvalget, Teknik og Miljø, Akademisk Arkitektforening Bornholm, IDA Bornholms afdeling, Dansk Byggeri Bornholm, Bygningskonstruktørerne, Bygge- og Anlægsklyngen, Bornholms Landbrug, Borgerforeningernes Samvirke, Destination Bornholm, Kulturmiljørådet og Regional udvikling.

 

Af oplægget fremgår, at arkitektonisk kvalitet er samlet set en forøgelse af livskvaliteten. Forslaget til arkitekturpolitik omhandler det åbne land, overgangen mellem land og by, byerne og havnene, og kommunens rolle som planlægningsmyndighed og bygherre. For hvert emne opstilles mål og handlinger. Arkitekturpolitikken forventes revideret mindst én gang i en valgperiode.

 

FORNYET SAGSBEHANDLING

Vurdering af et eventuelt ressourcebehov

”KOMMUNEN SOM MYNDIGHED”

Der er allerede afsat ressourcer til en årlig arkitekturpris. Udviklings- og bevaringsplaner er indarbejdet som en del af Plans arbejdsopgaver.

Hvor mange ressourcer ”konkrete temaer til fremme af kvaliteten af vores fysiske omgivelser” kræver, afhænger af det valgte tema. Hvilket tema, der ønskes behandlet, skal ses i relation til Kommunalbestyrelsens beslutninger og de faktiske ressourcer i Byggeri og Plan.

 

”DET ÅBNE LAND”

Analyser af landskabs- og naturkvaliteter foregår allerede løbende i forbindelse med sagsbehandlingen i Natur og Miljø.

Fokus på kulturarven er et af de temaer, der ajourføres i forbindelse med den kommende Kommuneplan.

 

”OVERGANGEN MELLEM LAND OG BY”

I forbindelse med Kommuneplan 2013 revideres afsnittet ”Bystruktur og byudvikling”. Der fokuseres på centerstrukturen og de statslige krav om, at der skal foretages en revurdering af kommuneplanens arealudlæg. I denne forbindelse vil byernes afgrænsninger ligeledes blive vurderet.

 

 

”BYERNE”

Der indarbejdes praksis i den løbende sagsbehandling, således at byrummenes brug og udformning overvejes på tværs af Teknik og Miljøs afdelinger, når der foretages omlægninger/renoveringer.

 

”HAVNENE”

Der er allerede igangsat en proces med at åbne op for alternative anvendelser af havnearealer og –bygninger, som ikke længere anvendes til havnerelaterede formål. Ligeledes arbejdes der løbende med udviklingsplaner for de bornholmske havne.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes således, at der ikke vil være behov for at afsætte yderligere ressourcer i forbindelse med vedtagelsen af en arkitekturpolitik, idet de beskrevne handlinger og aktiviteter allerede i dag varetages i forbindelse med den daglige sagsbehandling i Teknik og Miljø.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. april 2012

1.
Forslag til arkitekturpolitik (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Evaluering af natbusdrift

13.05.22P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-04-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

21

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med den gennemgribende ruteomlægning i august 2010 begyndte BAT at betjene Bornholm med ture ud af Rønne ved midnat fredag og lørdag aften grundet færgeankomst kl. 23.40.

Derudover kørte de første morgenbusser nu ud af Rønne ca. kl.04.30, hvilket skabte et serviceløft både til og fra Rønne for ”gå i byen”-kunder på hele øen, da ringruteprincippet betyder at ruterne starter og ender i Rønne.

Det viste sig hurtigt at dette nye tiltag blev taget godt i mod af kunderne (og mange af bygæsternes forældre) da man før ruteomlægningerne ikke havde busbetjening i tidsrummet 2300 – 0630.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at fortsætte ordningen frem til sommeren 2013

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. april 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales. 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Indstillingen godkendt.


Sagsfremstilling

BAT har efterfølgende fået mange henvendelser om udvidelse af driften om natten i weekenderne, da der var 4 ½ time mellem afgangene. Derudover blev der fra Teknik- og Miljøudvalget bedt om et oplæg til en eventuel udvidelse af driften med virkning fra 1.januar 2011. Det blev herefter besluttet at igangsætte yderligere kørsel pr. 1.januar 2011 efter følgende model:

De 2 busser der natten efter fredag og lørdag returnerer til Rønne kl. 01.55 kører endnu en runde kl. 02.00 fra Rønne og returnerer kl. 03.55

Det betyder at natbusbetjeningen, der dækker stort set alle bysamfund på hele Bornholm, nu har 2 timesdrift hele natten med følgende afgange fra Rønne: kl. 2400 – 0200 – 0430 og igen mellem kl. 0530 og 0615 på det ordinære rutenet.

 

Den forventede meromkostning til den udvidede kørsel forventedes at blive på ca. kr. 125.000 pr. år, som skulle dækkes af BAT’s driftsbudget.

 

Der har været foretaget tre fuldstændige tællinger på hele rutenettet i 2011 og passagertallene på natbusturene har været som forventet med et gennemsnit på 10 passagerer pr. tur. Det betyder at den forventede økonomi i ordningen har været som forventet i første halvår af 2011.

 

I forbindelse med de ændrede færgetider i efteråret 2011 forsvandt behovet for færgeture ud af Rønne kl. 24.00 fredag og lørdag, da sidste færgeankomst fremrykkedes til kl. 21.50.

BAT har på trods af dette fastholdt afgangene fra Rønne kl. 2400 i køreplanerne, da der ellers igen ville være fire timer mellem afgangene og natbusdriften dermed ville være ”amputeret”. Samtidig kunne det også betyde, at økonomien i ordningen ville blive stærkt forringet, hvis der kun var de ekstra indsatte afgange kl. 02.00, da produktet så ville være kraftigt forringet med et generelt frafald af passagerer som følge.

 

Et andet forhold der har og løbende vil påvirke brugen af natbusnettet, er implementeringen i august 2011 af Hypercard til unge på ungdomsuddannelserne. Disse kort har en egenbetaling på kr. 300 pr. måned og giver kortindehaverne ret til ubegrænsede rejser på hele rutenettet på Bornholm uden merbetaling. Ordningen er finansieret af staten og løber som forsøg frem til og med juli 2013. BAT modtager kr. 140 pr. måned pr. kort i refusion fra staten til dækning af forøget fritidskørsel.

Der har endnu ikke været foretaget en egentlig opgørelse af om Hypercard har påvirket passagerindtægterne på Natbusruterne, men foreløbige tilbagemeldinger fra chaufførerne tyder på at flere af de rejsende end tidligere har Hypercard, altså støttede kort der giver rejseret uden direkte merbetaling. Der fortages tre målrettede tællinger i april/maj 2012, så resultatet kan nå at indgå i planlægningen af køreplanskiftet til august.

Dette sammenholdt med at finansieringen af natbusturene nu ikke længere ”støttes” af færgerejsende betyder at ordningens økonomi kan komme under pres og at den planlagte selvfinansiering fra BAT løbende skal vurderes.

 

Det er BAT’s nuværende vurdering, at så længe BAT modtager ekstra refusion fra staten i forbindelse med Hypercard er den samlede økonomi på natbusnettet acceptabel og det anbefales derfor at fortsætte ordningen frem til sommeren 2013. På dette tidspunkt er det afklaret om Hypercard - ordningen gøres permanent og der vil frem til denne afklaring løbende blive gennemført målrettede tællinger både af passagerantal og betalingsform på natbusturene.

 

Det skal samtidig bemærkes at det kan have en positiv effekt på opfattelsen af det samlede busprodukt på Bornholm, at man har Natbusbetjening som en integreret del af rutenettet.

 

De nuværende køreplaner er gældende frem til den 29. juni 2012, og eventuelle ønskede ændringer kan først igangsættes herefter.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Generalforsamling Østkraft Holding A/S, 2012

13.01.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

8

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Bestyrelsen i Østkraft Holding A/S behandler i møde 19. april 2012 årsrapport m.v. og beslutter datoen for generalforsamling i selskabet.

Bestyrelsen beder om at sagen behandles i kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2012 men på grund af sagsfrist kan bestyrelsens indstilling/indkaldelse ikke komme på dagsordenen.

Indstilling og beslutning

På baggrund af ovennævnte indstiller borgmesteren, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at stemme på kommunens vegne.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1.      Valg af dirigent

2.      Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte rapport.

4.      Valg af medlemmer til bestyrelsen

5.      Valg af formand til bestyrelsen

6.      Valg af næstformand for bestyrelsen

7.      Valg af revisor

8.      Eventuelt.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:

Udsættes.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Generalforsamling 2012, Bornholms Forsyning A/S

13.00.00P35-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

9

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Den 25. maj 2012 kl. 13.30  afholdes generalforsamling i Bornholms Forsyning A/S. Bornholms Regionskommune er eneaktionær i selskabet, og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes ejerindflydelsen skal udøves på generalforsamlingen, jr. nedenfor.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at stemme på kommunens vegne således.

 

Borgmesteren indstiller, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at stemme på kommunens vegne således:

 

a)     godkendelse af årsrapporten for 2011 samt overførelse af årets overskud på 8.816  mio. kr. til selskabets egenkapital under overført overskud,

b)     René Nordin Bloch og Martin Sten Jørgensen vælges som henholdsvis formand og næstformand i bestyrelsen,

c)     godkendelse af sammensætningen af den øvrige bestyrelse og de personlige suppleanter, 

d)     At bestyrelseshonorarer reguleres som anført i indkaldelsens pkt. 9

e)     KPMG genvælges

Indstilling og beslutning

 

 

Kommunalbestyrelsen 26. april 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Ved e-mail af 2. april 2012 har direktør Per Martlev Hansen på vegne Bornholms Forsyning A/S indkaldt til ordinær generalforsamling fredag den 25. maj 2012 kl. 13.30 på Toftelunden 1 A, 3790 Hasle.

 

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1.      Valg af dirigent

2.      Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse

3.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

4.      Beslutning om væsentlige økonomiske dispositioner

5.      Valg af formand

6.      Valg af næstformand

7.      Valg af medlemmer til bestyrelsen

8.      Valg af personlige suppleanter

9.      Beslutning om fastsættelse af honorar til bestyrelsen

10.  Valg af revisor

11.  Behandling af indkomne forslag

12.  Eventuelt

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. april 2012

1.
Revisionsprotokollat 2012 (PDF)

2.
Årsrapport 2011 (PDF)

3.
Dagsorden til generalforsamlingen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

10  Anlægsbevillinger og procesplan vedr. Rønne Svømmehal  

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

8

 

Kommunalbestyrelsen

29-03-2012

9

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen anmodes om politisk godkendelse af proces, udbudsform og tillægsbevillinger til anlægsbevillinger vedrørende projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at proces- og tidsplan som beskrevet i sagsfremstillingen godkendes.

b)     at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget udpeger 2 repræsentanter til byggeudvalget.

c)     at der udarbejdes et byggeprogram som grundlag for en projektkonkurrence for totalrådgiver/arkitekt (prækvalificeret) med en økonomisk ramme på 400.000 kr. ekskl. moms med halvdelen finansieret af Lokale- og Anlægsfonden.

d)     at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr. (udgift) således at den samlede anlægsbevilling til byggeprogram m.m. herefter udgør 400.000 kr.

e)     at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -100.000 kr. (indtægt), således at den samlede anlægsbevilling vedr. tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden udgør -200.000 kr.

f)       at den kommunale nettoudgift på 100.000 kr. finansieres af anlægspuljen til Rønne Svømmehal

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales. Bjarne Kristiansen og Erik Lund Hansen indstilles til byggeudvalget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen 29. marts 2012:

Udsættes.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Udsættes.


Sagsfremstilling

Rønne Svømmehal blev lukket i 2010 på grund af fare for nedstyrtning af loft. Efter en renovering af bygningssøjler for ca. 2 mio. kr. blev svømmehallen genåbnet.

Det er imidlertid kommunalbestyrelsens indstilling, at Rønne Svømmehal skal renoveres mod en varig løsning. Derfor blev der indarbejdet 13,5 mio. kr. på budget 2011 til Rønne Svømmehal.

Lokale- og Anlægsfonden lancerede i 2010 et ønske om at bidrage til at skabe eksempelprojekter på ældre svømmehaller, der ved nytænkning i forhold til de nuværende funktioner gøres moderne og tidssvarende. Baggrunden for indsatsen er, at mange danske svømmehaller kæmper med store behov for renovering eller ligger livløse hen på grund af manglende brugere.

Lokale- og Anlægsfonden har tilkendegivet interesse for at deltage i et projekt for Rønne Svømmehal, som derved kan blive et eksempel på nytænkning/modernisering af en ældre svømmehal.

 

Projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”

Det afsatte beløb 13,5 mio. kr. på budget 2011 vurderes at kunne dække en ordinær og udmærket renovering af de eksisterende forhold ved Rønne Svømmehal.

Hvis ambitionen skal være højere end en ordinær og udmærket renovering af de eksisterende forhold, er det en mulighed at indlede et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.

Lokale- og Anlægsfonden har tilkendegivet et ønske om at indgå i et samarbejde med Bornholms Regionskommune, der som eksempelprojekt kan vise, hvordan en nedslidt svømmehal kan nytænkes og nyindrettes, så det bliver et attraktivt og moderne samlingssted med mange aktiviteter og forskellige former for vandkultur.

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 30. juni 2011 at meddele en bevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt finansieret med 100.000 kr. i tilskud af Lokale- og Anlægsfonden.

I løbet af sommeren og efteråret 2011 er afholdt bruger/borgermøder og studietur til forskellige svømmehaller.

Lokale- og Anlægsfonden skriver i brev af 3. oktober 2011, at det vil være af væsentlig betydning for Bornholms Regionskommune, Lokale- og Anlægsfonden og de kommende brugere, at der er flere forslag at vælge imellem. Tanken er herefter, at Lokale- og Anlægsfonden og regionskommunen i fællesskab udarbejder et byggeprogram som grundlag for en projektkonkurrence for totalrådgiver/arkitekt (prækvalificeret) med en økonomisk ramme på 400.000 kr. ekskl. moms primært til finansiering af bygherrerådgiver fordelt ligeligt mellem parterne. Vinderforslaget danner herefter grundlag for Lokale- og Anlægsfondens og regionskommunens endelige beslutning om bevilling til projektet og beslutning om udbud af entreprise.

De endelige præmisser for et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden blev efter flere drøftelser lagt fast således i e-mail af 2. januar 2012 fra Lokale- og Anlægsfonden:

 

1.      Lokale- og Anlægsfondens formål er at bygge to spændende projekter som 1) kan tjene til inspiration for andre kommuner eller organisationer, som ejer gamle svømmehaller og 2), at disse projekter skal kunne gennemføres indenfor en ramme på kr. 30 mio. kr. som i Ringkøbing.

2.      Rammen på 30 mio. kr. er et mål i sig selv, dels fordi det er en overskuelig investering for de fleste kommuner og dels giver et projekt med tilstrækkelig nytænkning og eksistensberettigelse. 

3.      Lokale- og Anlægsfonden vil støtte med 1/3 af anlægsudgiften i alt 10 mio. kr.

4.      Kommunen kan udover budgetrammen forfølge særlige miljømål.

5.      Endelig beslutning om samarbejde (kommunalbestyrelsen) skal foreligge senest april 2012.

6.      Totalrådgiver/arkitektkonkurrencen skal afholdes blandt mindst 3 firmaer med et samlet budget på 400.000 kr. ekskl. moms.

 

Inden der foreligger en vinder af projektkonkurrence i september 2012 skal regionskommunen have afklaret rollerne i forhold til Rønne Svømmehal som selvejende institution og skaffe finansiering på yderligere 6,5 mio. kr. så rammen på 30 mio. kr. nås.

 

Tidsplan

Bilag 1 indeholder diagram med detaljeret tidsplan for gennemførelse af prækvalifikation af totalrådgiver/arkitekt og projektkonkurrence frem til valg af projekt og totalrådgiver/arkitekt. De væsentligste hjørnesten er:

 

Aktivitet

Dato

Bemærkning

FKF-udvalgsmøde

7.3.2012

Indstilling til KB vedr. proces, udbudsform og anlægsbevillinger.

Kommunalbestyrelsen

29.3.2012

Godkendelse af indstilling fra FKF

Udbudsbekendtgørelse

30.3.2012

 

Prækvalifikation

15.5.2012

FKF-udvalg ekstra møde

Projektkonkurrence

15.5-20.9

 

Valg af totalrådgiver/arkitekt

20.9.2012

KB-møde 20.9.2012

Projektering

20.9-31.12

 

Udbud af entreprise

Dec. 2012

 

Udførelse

2013

 

 

I mail dateret 27. februar 2012 har Lokale- og Anlægsfonden tilsluttet sig den foreliggende proces- og tidsplan for projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”.

 

Organisering af projektet

Organiseringen af arbejdet med projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” indrettes som en projektorganisation med et byggeudvalg med direkte reference til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget og en arbejdsgruppe.

Overordnet organisering:

 

Kommunalbestyrelse

|

Økonomi- og Erhvervsudvalget

|

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

|

Byggeudvalg

|

Arbejdsgruppe

|

Følgegruppe

 

Byggeudvalget er sammensat med repræsentation fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, brugerne, Lokale- og Anlægsfonden og administrationen:

 

·         2 medlemmer af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

·         Formanden for bestyrelsen i Rønne Svømmehal

·         Projektchef Martin Petersen (projektleder)

·         Konsulent for Idræt og Fritid Ole Sig

·         Idrætsinspektør Carsten Clemmensen

·         Konsulent i Lokale- og Anlægsfonden Jørn Christoffersen

·         Bygherrerådgiver (sekretærfunktion)

 

Byggeudvalget skal tage stilling til alle overordnede spørgsmål herunder f.eks. byggeprogram og foretage de nødvendige indstillinger til kommunalbestyrelsen via Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Sekretærfunktion varetages af bygherrerådgiver.

 

Arbejdsgruppen er sammensat således:

 

·         Projektchef Martin Petersen (projektleder)

·         Konsulent for Idræt og fritid Ole Sig

·         Konsulent i Lokale- og Anlægsfonden Jørn Christoffersen

·         Bygherrerådgiver (sekretærfunktion)

 

Arbejdsgruppen skal sikre udarbejdelse af byggeprogram, udbud og projektets fremdrift i øvrigt.

Følgegruppen er et høringsorgan som nedsættes primært med repræsentation fra brugere.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 blev der afsat en anlægspulje til Rønne Svømmehal på 13,5 mio. kr. . Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 13,4 mio. kr., idet kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011 meddelte en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt for renovering af Rønne Svømmehal, finansieret med 100.000 kr. i tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og med 100.000 kr. fra denne pulje.

Puljen forventes overført til budget 2012 på kommunalbestyrelsens møde i april måned.

Der er nu brug for en økonomisk ramme på 400.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram m.m., idet der alligevel ikke udarbejdes noget egentligt skitseprojekt. Halvdelen af beløbet finansieres via tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Der søges derfor om tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr. vedrørende udgifter til byggeprogram m.m.

Der søges derudover også om tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -100.000 kr. vedrørende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Den kommunale nettoudgift, som udgør 100.000 kr., kan finansieres af ovennævnte anlægspulje til Rønne Svømmehal. Puljens korrigerede rådighedsbeløb vil herefter udgøre 13,3 mio. kr.

Projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” kan kun gennemføres som beskrevet, såfremt der findes yderligere finansiering for 6,5 mio. kr. – enten fra fonde eller som yderligere kommunalt bidrag. Der vil formentlig senere

Der vil formodentlig skulle fremlægges flere bevillingssager senere i forløbet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Anlægsbevilling til vedligeholdelsesopgaver på Bornholms Ungdomsskole

82.18.00P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

16

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 6. marts 2012 at prioritere at midler fra renoveringspuljen til at få gennemført akutte vedligeholdelsesopgaver (prioritet 1).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     der gives en anlægsbevilling på 60.000 kr. til renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Ungdomsskolens afdeling Nord.

b)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 60.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger

c)     anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02- Undervisning.

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Indstillingen godkendt.Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen under BRK Ejendomsservice har udarbejdet en prioriteret liste over vedligeholdelsesopgaver og ombygnings- og indretningsopgaver. Med udgangspunkt i den prioriterede liste besluttede Børne- og Skoleudvalget i sit møde den 6. marts 2012 at anbefale, at følgende anlægsopgave udføres snarest:

 

·         Ungdomsskolens afdeling Nord i Klemensker: Renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp, 60.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 60.000 kr. foreslås finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør i 2012 1.084.713 kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af ”Renoveringspuljen til skolebygninger”. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Anlægsbevilling til nedrivning af Østergade 21, Skole Nord, afdeling Svartingedal

82.21.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

15

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 6. marts 2012, at prioritere midler fra renoveringspuljen til at få nedrevet villaen Østergade 21, Hasle, der tidligere har fungeret som lokaler for en børnehaveklasse på Skole Nord, afdeling Svartingedal.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     der gives en anlægsbevilling på 197.000 kr. til nedrivning af Østergade 21, Hasle samt opsætning af legeplads

b)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 197.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger

c)     anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Indstillingen godkendt.Sagsfremstilling

Allerede i juni 2011 søgte Skole Nord om byggetilladelse til at opføre den legeplads på afdeling Svartingedal, der havde ligget på den tidligere afdeling Klemensker. Byggetilladelsen kunne imidlertid ikke imødekommes, fordi placeringen omfattede tre matrikler. Derfor ønskede Skole Nord Østergade 21 nedrevet for at skaffe plads til legepladsen. Sommeren 2011 forsøgte Skole Nord at få støtte fra indsatspuljen til nedrivninger, men Østergade 21, Hasle kom ikke i betragtning.

 

På denne baggrund ansøger Skole Nord om at få nedrevet Østergade 21, Hasle, således det ledige areal på afdeling Svartingedal kan anvendes til opsætning af den legeplads, der er nedtaget på den tidligere Klemensker Skole.

Økonomiske konsekvenser

Der er indhentet tilbud på nedrivning af Østergade 21, Hasle. Det anbefales at et tilbud, der lyder på 175.000 kr. accepteres, idet dette tilbud omfatter afkobling og afpropning af el, vand og kloak. Dertil kommer at Teknik & Miljø har oplyst, at byggesagsomkostningerne i forbindelse med nedrivning af Østergade 21 og opsætning af ny legeplads vil beløbe sig til 22.000 kr. BRK Ejendomsservice vil stå for opsætning af legepladsen. I alt vil der derfor være omkostninger på i alt 197.000 kr. til nedrivning Østergade 21 og opsætning af legepladsen. Anlægsudgiften på 197.000 kr. foreslås finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør i budget 2012 1.084.713 kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af ”Renoveringspuljen til skolebygninger”. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til sikring af facadeelementer på afdeling Aaker - tillægsbevilling

82.18.00S03-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

17

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi – og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Tillægsbevilling til anlægsbevilling til udskiftning af vinduer på Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker i forbindelse med sikring af facadeelementer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 40.000 kr. til udskiftning af vinduer i to klasseværelser på afdeling Aaker, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 140.000 kr.

b)     at tillægsbevillingen finansieres af renoveringspuljen til skolebygninger

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Indstillingen godkendt.Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 6. marts 2012, at prioritere midler fra renoveringspuljen til at få gennemført akutte vedligeholdelsesarbejder (prioritet 1).

 

Bygningsafdelingen under BRK Ejendomsservice har udarbejdet en prioriteret liste over vedligeholdelsesopgaver og ombygnings- og indretningsopgaver. Med udgangspunkt i den prioriterede liste besluttede Børne- og Skoleudvalget at anbefale, at følgende anlægsopgave udføres snarest:

·         Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker: Fastgørelse af defekte betonelementer og udskiftning af vinduer i to klasseværelser, 81.300 kr.

Det er efterfølgende konstateret, at alle arbejder med at sikre de defekte betonelementer allerede er udført og faktureret. Eneste udestående i dette projekt er udskiftning af rådne vinduer i to klasseværelser, hvilket vil forhindre, at der kommer vand i betonelementerne. Udgiften hertil er anslået til 40.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 22. april 2010 en anlægsbevilling på 100.000 kr. til sikring af facadeelementer på Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker.

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling på 40.000 kr. til udskiftning af vinduer i to klasselokaler, finansieret af puljen til renovering af skolebygninger. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør i 2012 1.084.713 kr.

Såfremt ansøgningen imødekommes vil den samlede anlægsbevilling udgøre 140.000 kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af ”Renoveringspuljen til skolebygninger”. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Anlægsbevilling til delprojektet under Mulighedernes land: Havnebad i Hasle by 1 tillægsbevillinger

01.11.20P20-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-04-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

24

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. november 2010 en anlægsbevilling på 2.225.000 kr. (udgift) til projektet Havnebad i Hasle by 1 og en anlægsbevilling på -2.145.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet.

Projektet er blevet dyrere end forventet, hvorfor der nu søges om tillægsbevillinger til anlægsbevillingerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.060.000 kr. (udgift), således at den samlede anlægsbevilling til Havnebad i Hasle by 1 herefter udgør 4.285.000 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -1.500.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet, således at den samlede anlægsbevilling til tilskud udgør -3.645.000 kr.

c)     at den kommunale nettoudgift på 560.000 kr. finansieres af det resterende overførte rådighedsbeløb fra projektet ”Helhedsorienteret byfornyelse i Gudhjem

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. april 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Projektet Havnebad i Hasle by indgår som et demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land, et femårigt partnerskabsprojekt mellem Realdania og Bornholms Regionskommune. Projektet afsluttes i 2012. Havnebadet er ligeledes en del af områdefornyelsesprojektet i Hasle by, som blev igangsat i 2009 og afslutter i 2013.

Der er afholdt en indbudt arkitektkonkurrence, hvor White arkitekters forslag blev udpeget som vinderprojektet. Teknik & Miljø har siden foråret 2011 arbejdet sammen med rådgivende arkitekter og ingeniører med tilrettelæggelse af vinderforslaget og projektering af udbudsmateriale. Projektet er sendt i udbud og licitation afholdes den 11. april 2012.

Teknik & Miljø har i samme periode arbejdet på at skaffe den manglende medfinansiering til projektet ved at ansøge om tilskud til projektet fra diverse fonde. Det er lykkedes at skaffe yderligere eksterne midler, idet der er meddelt tilsagn om et tilskud til projektet på 1.500.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden.

Anlægsarbejdet skal igangsættes snarest muligt efter licitationen og afsluttes senest 30. juni 2012, så der er ikke mulighed for at arbejde videre med yderligere fundraising og projektet vil ikke kunne realiseres uden denne medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

Budget og finansiering

Projektbudgettet i dagsordenen til kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2010 udgjorde i alt 5.200.000 kr.

Projektudgifterne er nu budgetteret til 7.140.000 kr. inklusiv anlægsarbejder, rådgivning, konkurrence, projektstyring, fondsafgift m.m. Der er således tale om en merudgift på 1.940.000 kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

 

Som det fremgår, er BRK’s oprindelige medfinansiering på 120.000 kr. fra en del af en anlægsbevilling på havneområdet udgået, idet disse midler alligevel ikke kan bruges som medfinansiering til havnebadet.

Der er som nævnt ovenfor meddelt tilsagn om et tilskud på 1.500.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden. Den resterende manglende medfinansiering på 560.000 kr. kan finansieres af overførte restanlægsmidler vedrørende det i 2011 afsluttede projekt ”Helhedsorienteret byfornyelse”.

Bevillinger

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2.060.000 kr. (udgift) samt en tillægsbevilling til anlægsbevilling på -1.500.000 kr. (indtægt):

 

*

* Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 7.140.000 kr. og anlægsbevillingen på 4.285.000 kr. udgøres af 1.821.500 kr. som afholdes under 00.25.15 Byfornyelse (områdefornyelse i Hasle), 578.500 kr. til myndighedsbehandling/arbejdstimer og 455.000 kr. til fondsafgift.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Forslag til Folkeoplysningspolitik

18.16.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

5

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

18

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

15

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Forslag til Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune til behandling efter høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

At forslaget til Folkeoplysningspolitik sendes i offentlig høring med frist 23. marts 2012.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Indstillingen godkendt. 

 

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

At forslaget til Folkeoplysningspolitik efter indarbejdelse af høringssvar fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner skal formulere en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen.

Formålet med en folkeoplysningspolitik er, at understøtte folkeoplysningslovens tanker om demokratisk forståelse og aktivt medborgerskab baseret på forpligtende fællesskaber.

Vedlagte udkast til Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune er formuleret på baggrund af to temamøder med repræsentanter fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Samrådet for aftenskoler, Bornholms Idrætsråd og repræsentanter fra Event Bornholm.

Udkastet har 22. februar 2012 været drøftet i Folkeoplysningsudvalget, som anbefaler at politikken sendes i høring med nogle få korrektioner.

Høringssvar

Bornholms Idrætsråd har ikke afgivet høringssvar med den begrundelse, at repræsentanter fra rådet har deltaget i gruppen, der har formuleret udkastet, og at Idrætsrådet bakker op om det udformede forslag til folkeoplysningspolitik.

 

Samrådet for Folkeoplysning på Bornholm (aftenskolerne) har fremsendt vedlagte høringssvar. Høringssvaret indeholder en række redaktionelle ændringer, der er indarbejdet i vedhæftede reviderede udkast til Folkeoplysningspolitik

Samrådet har derudover en række forslag til ændringer, som udvalget bør forholde sig til. Forslagene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

På baggrund af drøftelsen ved Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets første behandling af politikken, er der af hensyn til formidlingen af politikken udarbejdet en pixi-udgave.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. april 2012

1.
Revideret forslag til Folkeoplysningspolitik (DOC)

2.
Pixi-udgave af politikken (DOC)

3.
Høringssvar fra samrådet for folkeoplysning (PDF)

4.
Ændringsforslag til udvalgets stillingtagen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Nyudpegning af medlem til Bornholms Vækstforum

24.10.00A23-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

16

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Da områdedirektør Tommy Bøgh Hansen forlader Bornholm, er kommunalbestyrelsen anmodet om at udpege et nyt medlem til Bornholms Vækstforum. Som nyt medlem indstilles erhvervsdirektør Henrik Kofod og filialdirektør Tina Eland - begge fra Nordea Bank Danmarks Rønne-afdeling. Indstillingen kommer fra Finansrådet, Forsikring og pension, Realkreditforeningen og Realkreditrådet

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen følger anmodningen og udpeger et nyt medlem til Bornholms Vækstforum som repræsentant fra Finansrådet, Forsikring og pension, Realkreditforeningen og Realkreditrådet

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Udpeget blev Henrik Kofod.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede ved sit møde den 28. januar 2010, at Finansrådet, Forsikring og pension, Realkreditforeningen og Realkreditrådet skulle have indstillingsret til én af de seks erhvervspladser i Bornholms Vækstforum. Finansrådet har i brev af 30. marts 2012 anmodet om at der udpeges et nyt medlem – på vegne af de fire organisationer.

 

Som begrundelse for ændringen anføres, at områdedirektør Tommy Bøgh Hansen har fået nyt arbejdsområde i banken og skal fraflytte Bornholm.

 

De fire organisationer har – med henvisning til ligestillingsloven – indstillet både en mand og en kvinde:

-         Erhvervsdirektør Henrik Kofod, Nordea Bank Danmark, der gennem flere år har haft kontakten til bankens erhvervskunder som sit primære arbejdsområde.

-         Filialdirektør Tina Eland, Nordea Bank Danmark, der pr. 1. april 2012 har fået ansvaret for servicefilialen overfor de almindelige bankkunder i Rønne-afdelingen.

 

CV’er for de to kandidater er vedlagt som bilag.

 

De fire organisationer anbefaler i sit indstillingsbrev, at erhvervsdirektør Henrik Kofod udpeges som nyt medlem efter Tommy Bøgh Hansen.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. april 2012

1.
Indstilling af ny kandidat til Bornholms Vækstforum - Erhvervsdirektør Henrik Kofod (TIF)

2.
Indscannet den 02-04-2012 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

17   Forslag til tillæg 1 til indsatsplanen for Pedersker og Sømarken Vandværker – nærområdet Hegnedevejen

09.08.24P16-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-04-2012

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

20

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - ”Tillæg 1 til indsatsplanen for Pedersker og Sømarken Vandværker – nærområdet Hegnedevejen”. Planen har været i offentlig høring og indstilles nu til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at indsatsplanen vedtages.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. april 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales. 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Indstillingen godkendt.


Sagsfremstilling

Kommunen udarbejdede i foråret 2008 sammen med vandværkerne og en lokal arbejdsgruppe

et forslag til indsatsplan for Pedersker og Sømarken vandværker. Planforslaget omfattede

bl.a. et nærområde til Sømarkens vandværks nye indvindingsboring. Boringen var på dette

tidspunkt på tegnebrættet og blev kaldt Gadegårdsboringen.

Efterfølgende undersøgelser viste dog dels, at nærområdet til boringen skulle have en anden form og være væsentligt større end angivet i den oprindelige plan. Undersøgelserne viste også, at det ville være hensigtsmæssigt at flytte boringen et stykke mod nord.

Nærområdet blev ikke medtaget i den indsatsplan, som kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2009. I stedet blev det besluttet, at der senere skulle laves en særlig indsatsplan for dette nærområde.

 

Planen er nu udformet som et tillæg til indsatsplanen for Pedersker og Sømarken vandværker.

Det skyldes, at nærområdet Hegnedevejen meget ligner de øvrige nærområder i

området, både mht. geologi og arealanvendelse.

Planen har været i 12 ugers høring i efteråret 2011.

Under den offentlige høring vedrørende indsatsplanforslaget for ”Tillæg 1 til indsatsplanen for Pedersker og Sømarken Vandværker – nærområdet Hegnedevejen”, som udløb den 28. september 2011, er der ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

Både arbejdsgruppen, som har udarbejdet planforslaget, og Grundvandsgruppen for Bornholm anbefaler derfor at planen vedtages endeligt uden indholdsmæssige ændringer.

Planen vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. april 2012

1.
Forslag til indsatsplan (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 062 og kommuneplantillæg nr. 006 for et område på den sydlige del af Hasle Havn

01.02.05P16-0110

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-04-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

19

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

18

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2012 at offentliggøre kommuneplantillæg 006 og lokalplanforslag 062 for et område i på den sydlige del af Hasle havn. Lokalplanforslaget har nu været i 8 ugers høring, og der er i høringsperioden fra den 31. januar 2012 til den 27. marts 2012 indkommet 4 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at kommuneplantillæg nr. 006 lokalplanforslag nr. 062 vedtages endeligt.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. april 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales. 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Indstillingen godkendt.Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed for rekreativ udnyttelse af området. En del af området udlægges til et kanallignende anlæg, til opfyld og anlæg af en bystrand samt tilknyttede ferie- og fritidsformål. Lokalplanen omfatter herudover et blandet bolig- og erhvervsområde, der rummer en eksisterende fiskefabrik, fiskeredskabsskure og et ubebygget område.

 

Tre eksisterende lokalplaner fra firserne som hidtil har udlagt området til havnerelaterede erhvervsformål aflyses med vedtagelsen af den nye lokalplan nr. 062.

 

 

 

 

 

Indsigelser og bemærkninger

 

A. Espersen

Indsiger udtrykker bekymring for mulige miljømæssige konsekvenser for fiskeproduktionsfabrikken ved en overførsel fra erhvervsområde til blandet- bolig og erhvervsområde (lokalplanens delområde 3)

Herudover mener indsiger, at en afhændelse af fabrikken i praksis er umuliggjort ved overførsel til blandet- bolig og erhvervsområde.

Teknik og Miljø kommentar

Det er tidligere vurderet, at overførsel til blandet- bolig og erhvervsområde ikke vil medføre større ændringer for virksomhedens erhvervsmuligheder. Samtidig vil det betyde at området gradvist kan ændres til andre formål end erhvervsformål.

 

Indsigelsen er drøftet med virksomhedens advokat, der ikke føler sig overbevist om at en ændret status kan give begrænsninger for dem. På den baggrund er virksomheden tilfreds, når Teknik og Miljø anbefaler at indsigelsen imødekommes så fabrikkens område forbliver i erhvervsområde. 

 

Der forslås på den baggrund følgende ændringer:

 

Kommuneplanens oprindelige udlæg af et erhvervsområde fastholdes for fabrikkens område. Tilhørende tekst tilrettes i overensstemmelse hermed.

 

Lokalplanen tilføjes tilsvarende et nyt delområde 5, erhvervsområde.

 

 

I øvrigt konsekvensrettes lokalplanens bestemmelser således:

 

Side 7, Pkt. Delområde 3 ændres til: Området udlægges til blandet- bolig og erhvervsområde. Før området kan tages i brug skal der udarbejdes en ny lokalplan for området.

 

Side 7, ny tilføjelse: Delområde 5, Området udlægges til erhvervsområde.

 

Bestemmelserne pkt. 2.3 ændres til: Lokalplanområdet er underdelt i delområderne 1, 2, 3,4 og 5 som vist på kortbilag nr. 2.

 

Nyt pkt. 3.7. Delområde 5. Delområdet udlægges som erhvervsområde.

 

Pkt. 4.6 overføres til nyt pkt. 4.8 (delområde 5) og Delområde 3 udgår af teksten.

 

Pkt. 5.4 overføres til nyt pkt. 5.6

 

 

Kystdirektoratet

Kystdirektoratet gør opmærksom på at lokalplanen ikke muliggør en iværksættelse af selve det kanallignende byggeri. Kanalbyggeri og lignende der medfører en udvidelse af søterritoriet, kræver tilladelse fra Kystdirektoratet i henhold til § 16a i kystbeskyttelsesloven.

 

Teknik og Miljøs kommentar

Indsigelsen bør imødekommes og side 9 pkt. ”Tilladelse fra andre myndigheder, Kystdirektoratet”. tilføjes: Kanalbyggeri der medfører en udvidelse af søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet i henhold til § 16a i kystbeskyttelsesloven.

 

 

Agnethe og Anthony O’Neill Strandgade 17, Hasle:

Indsigerne ønsker ikke, at det skal være muligt at bebygge lokalplanens delområder 2 og 3, men at disse arealer reserveres til grønt område med havudsigt.

 

Delområde 2 er i dag bebygget med et større fiskeredskabsskur på ca. 800m2. Delområdet er i lokalplanen udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål og vil kunne anvendes til blandede byfunktioner, herunder mulighed for etablering af bytorv og andre funktioner med tilknytning til bycenteret. Der kan ikke etableres boliger i området.

 

Delområde 3, der i dag rummer en fiskefabrik, er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde. Boliger o. lign. miljøfølsom anvendelse kan dog først etableres, hvis områdets nuværende erhvervsaktivitet er ophørt, og hvis der efterfølgende tilvejebringes en ny lokalplan for delområdet.

 

Det ubebyggede areal syd for fabrikken kan ligeledes først tages i anvendelse til større bebyggelse gennem tilvejebringelse af en ny lokalplan for delområdet.

 

Teknik og Miljø kommentar

Indsigelsen bør ikke imødekommes, bl.a. fordi delområde 2 i forvejen er bebygget og naturligt vil være adgang både til erhvervsdelen af Hasle Havn og til de nye rekreative arealer. Anvendelsesbestemmelsen for delområde 3 er en rammebestemmelse, der kræver en supplerende lokalplan før en større ændret udnyttelse af delområde 3 kan finde sted.

 

Flemming Petersen, Søndre Bæk 11, Hasle

Der gøres opmærksom på, at der i en illustrationsskitse i lokalplanen side 6, er tegnet en sti som fra kanalområdet føres mellem havet og en helårsboligbebyggelse mod Museums Røgerierne. Derved er der ikke meget plads til en sti, da terrænet ud for matriklen er tæt på en skrænt mod havet.

 

-         Teknik og Miljøs kommentar

Det aktuelle areal er beliggende uden for lokalplanområdet og er ikke omfattet af denne lokalplan. Det er i øvrigt ikke besluttet, om der skal planlægges for et eventuelt stiforløb, som kan binde Museums Røgerierne sammen med kanalområdet.

Teknik og Miljø foreslår, at den aktuelle stiforbindelse i illustrationsskitsen på side 6 retoucheres bort i den endelige lokalplan.  

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. april 2012

1.
LPforslag 062 (PDF)

2.
indsigelse 1 Lokalplan 062 (MSG)

3.
Indsigelse 2 Offentlig Høring (MSG)

4.
Indsigelse 3 A. Espersen (MSG)

5.
Indsigelse 4 Kystdirektoratet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

2

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

19

 

Hvem beslutter

Økonomi og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. marts 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Taget til efterretning og sendes til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (187,2 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (292,7 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (115,8 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 31. marts 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 187,2 mio. kr. er faldet med 4,7 mio. kr. i forhold til 29. februar 2012. Denne udvikling er nogenlunde den samme som i årene før 2011, mens beholdningen i 2011 faldt med 19 mio. kr. Der er fortsat et udlæg for Bofa på 35,0 mio. kr. som efterfølgende lånefinansieres.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er svagt dalende, idet niveauet for den faktiske kassebeholdning ligger under niveauet i 2011. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ultimo marts knap 6 mio. kr. lavere end i 2011, idet der fortsat forventes en faldende gennemsnitlig kassebeholdning.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 115,8 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger. Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 indgår endnu ikke i opgørelsen af den forventede beholdning, som skal reduceres med budgetoverførslerne. Til sammenligning udgjorde budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 netto 113,7 mio. kr.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 36,2 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. april 2012

1.
Beholdninger pr. 31. marts 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Budgetoverførsler til 2012 - Anlæg og lån

00.30.14P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

5

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

20

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Genbevilling af mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder i 2011 samt lån, der ikke er optaget i 2011.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der meddeles tillægsbevillinger til budgetoverførsler som anført i bilaget med i alt -33.675.772 kr., som tilføres kassebeholdningen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Indstillingen godkendt.


Sagsfremstilling

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet overføres mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder til kommende regnskabsår.

Økonomi og Analyse har på baggrund af den afsluttede bogføring for 2011 opgjort overførselsbeløbene vedrørende anlæg til 9,4 mio. kr. jf. bilaget, idet rådighedsbeløbene for igangværende projekter er indeksreguleret i overensstemmelse med bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativet og sædvanlig praksis.

De største overførsler vedrører anlæg på politikområde 10 Forsyning og drift og politikområde 11 Erhverv og samfund, som vedrører jordforsyning samt køb og salg af jord og bygninger. Der overføres ikke-realiserede salgsindtægter m.v. under politikområde 11 med -66,7 mio. kr., således at der for anlægsprojekter i øvrigt netto overføres 76,1 mio. kr. Det er i forbindelse med denne sag ikke vurderet, om salgsindtægterne kan realiseres.

Der overføres tillige budgetlagt finansiering vedrørende igangværende projekter på kvalitetsfondsområderne for -13,8 mio. kr., samt 26,2 mio. kr. vedrørende deponering af kvalitetsfondsmidler i f. m. regnskab 2009-2011, i alt netto 12,4 mio. kr.

Der overføres endvidere budgetterede låneoptagelser vedrørende renovering af BOFA’s affaldsvarmeværk på 37,7 mio. kr. og vedrørende udvidelse af BOFA’s deponikapacitet på 12,5 mio. kr., samt vedrørende byggeri af ældre- og handicapboliger i henhold til ældreboliglovgivningen på i alt 4,0 mio. kr. Derudover overføres generel låneoptagelse på 1,3 mio. kr., idet lånet optages i april måned 2012.

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverførslerne betyder, at der skal meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på i alt 9.373.687 kr., en tillægsbevilling på netto 12.412.901 kr. vedrørende kvalitetsfondsmidler samt en negativ tillægsbevilling vedrørende låneoptagelse på 55.462.360 kr., eller i alt en negativ tillægsbevilling på 33.675.772 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. april 2012

1.
Bilag: Oversigt over overførsel af rådighedsbeløb og lån til 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Salg af Torvet 30, Aakirkeby – det gamle rådhus

82.02.00G10-0144

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

11

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med dette dagsordenspunkt genoptages drøftelsen af den fremtidige anvendelse af den kommunale bygning Torvet 30 i Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)     at ejendommen sælges jf. retningslinjerne for salg af kommunale ejendomme

b)     at Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om salg af ejendommen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Indstillingen godkendt.


Sagsfremstilling

Den 17. november 2010 anbefalede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Torvet 30 i Aakirkeby overdrages til Aakirke-Bytinget og de øvrige fritids- og interesseorganisationer i Aakirkeby.

Den 25. november 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen indstillingen med en tilføjelse om, at aftaler der indgås for ejendommen skal behandles politisk i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Ejendommen er tilbudt Aakirke-Bytinget som aftalt med Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, men by tinget har takket nej til tilbuddet med henvisning til foreningens økonomi.

2 borgere har nu vist interesse for at købe ejendommen.

Økonomiske konsekvenser

Ejendommen er endnu ikke vurderet til salg. Ved accept af købstilbud vil nettoprovenuet indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til køb og salg af jord og bygninger under politikområde 11 Erhverv og samfund.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Godkendelse af fjernvarmetakster 2012/2013 - Rønne Varme A/S

13.03.00S55-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

8

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

22

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af takster for Rønne Varme A/S for 2012/2013

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at taksterne for 2012/2013 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Indstillingen godkendt.


Sagsfremstilling

Rønne Varme A/S har den 23. marts 2012 fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af taksterne for 2012/2013. Budget og takster er godkendt af bestyrelsen for Rønne Varme A/S. Bornholms Regionskommune skal, i henhold til selskabets vedtægter, godkende taksterne.

Budgettet for 2012/2013 viser et resultat i balance efter henlæggelse til etablering af et geotermisk anlæg og indregning af en mindre underdækning i priserne. Et over- eller underskud skal i henhold til varmeforsyningsloven reguleres i næste års priser.

Bestyrelsen har besluttet en forhøjelse af det obligatoriske bidrag til energispareaktiviteter med 125 kr. pr. år inkl. moms, samt en forhøjelse af grænsen for, hvornår der tillægges en afgift for dårlig afkøling fra 20 °C til 25 °C. Takstændringerne er indarbejdet i budgettet.

Budgettet viser herudover en positiv likviditetsudvikling, idet afskrivninger og henlæggelser overstiger investeringer og afdrag på lån.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af det fremsendte materiale vurderes der ikke at være en umiddelbar risiko for, at Regionskommunens garantiforpligtelse udløses.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Godkendelse af fusion mellem Bo42 og Svaneke Boligforening med virkning fra den 1. januar 2012.

03.10.01K08-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

23

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

23

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bo42 har ved skrivelse af den 22. marts 2012 anmodet om kommunalbestyrelsens godkendelse af en fusion mellem boligorganisationen Bo42 og Svaneke Boligforening pr. 1. januar 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

- at kommunalbestyrelsen tiltræder den foreslåede fusion pr. 1. januar 2012 til en boligorganisation under navnet Bo42 i henhold til den fremlagte fusionsaftale.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Indstillingen godkendt.


Sagsfremstilling

Bo42 er en almen boligorganisation med 1058 boliger, 3 enkeltværelser, 5 erhvervslejemål samt 1 institutioner og Svaneke Boligforening har 78 boliger og 5 ungdomsboliger.

For at styrke boligorganisationerne muligheder for også i fremtiden, at kunne magte de opgaver, der stilles boligorganisationerne såvel organisatorisk som økonomisk, og således at boligorganisationerne samtidig kunne bevare og udvikle den service, der ydes til beboerne til en konkurrencedygtig pris har boligorganisationerne aftalt fusion, idet dette efter boligorganisationernes opfattelse på sigt vil medføre stordriftsfordele og hvor samtidig den lokale forandring bibeholdes.

Fusionen er godkendt på ekstraordinære generalforsamlinger i Svaneke Boligforening den 27. februar 2012 og 1. marts 2012. Fusionen er endvidere godkendt på Bo42 repræsentantskabsmøde den 6. marts 2012.

Fusionen indebærer, at Svaneke Boligforening opløses, og at Bo42 fortsætter som boligorganisation med uændrede vedtægter.

I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger § 102 jf. lov om almene boliger § 15 skal kommunalbestyrelse godkende fusionen.

Fusionen forventes ikke at medføre lejeforhøjelser.

Det vurderes, at de hensyn, der ligger til grund for at kommunalbestyrelsen skal godkende fusionen mellem boligorganisationen Bo42 og Svaneke Boligforening og herunder opløsning af Svaneke Boligforening, er opfyldt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Orientering vedrørende besættelse af hverv i forbindelse med medlems udtrædelse/indtrædelse af kommunal-bestyrelsen

00.01.00A30-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

24

 

Hvem beslutter

Til orientering for kommunalbestyrelsen

Resumé

På kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2012 godkendte kommunalbestyrelsen, at Jacob Kjøller udtrådte af kommunalbestyrelsen og at Kirstine van Sabben indtrådte i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Kirstine van Sabben indtræder i beskæftigelsesudvalget.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen 26. april 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bemyndigede borgmesteren til at godkende indstillingen fra Konservative om besættelse af de øvrige hverv.

 

I den anledning har de Konservative, Bornholm besluttet, at Kirstine Van Sabben skal overtage de hverv som Jacob Kjøller var medlem af, bortset fra Skatteankenævnet.

 

De øvrige hverv er følgende:

 

Bornholms Forsyning A/S, medlem af bestyrelsen, suppleant Søren Holm

Kontaktrådet for Trafikbetjening af Bornholm, stedfortræder for Ole Sig

Øerne i Østersøen, B7 samarbejdet, deltager i årskonferencen

Suppleant i Skatteankenævnet

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen         

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

25

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Intet.