Referat
Kommunalbestyrelsen
31-05-2012 kl. 18:30
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Godkendelse af anlægsregnskaber 2011
  åbent 3 Årsberetning og regnskab 2011
  åbent 4 Delberetning for regnskabsåret 2011
  åbent 5 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
  åbent 6 Samlede budgetoverførsler til 2012 - Drift
  åbent 7 Likviditetsoversigter pr. 30. april 2012
  åbent 8 Kommissorium til politik for det specialiserede socialområde
  åbent 9 Indsatsen for at tiltrække og fastholde pendlere
  åbent 10 Det internationale arbejde, redegørelse 2012
  åbent 11 Borgerinddragelse, redegørelse 2011
  åbent 12 Bornholms Varme A/S, forhøjelse af kommunegaranti vedr. Balka/Snogebæk
  åbent 13 Business Center Bornholm, bestyrelsen
  åbent 14 Grønbechs Gård, bestyrelsen
  åbent 15 Fire Hjørner Forum
  åbent 16 Fire Hjørner, Styregruppen
  åbent 17 Træning før varig hjælp
  åbent 18 Statsforvaltningen Hovedstadens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af ledsageordning efter servicelovens § 97
  åbent 19 Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby
  åbent 20 Anlægsbevilling til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus
  åbent 21 Anlægsbevilling til fordedring af skolevej i Svaneke
  åbent 22 Anlægsbevillinger og procesplan vedr. Rønne Svømmehal
  åbent 23 Ændrede åbningstider i Borgercenteret
  åbent 24 Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling
  åbent 25 Forlængelse af affaldsplan 2009 - 2012
  åbent 26 Anlægsbevilling til udskiftning af tagbelægning og efterisolering, Vej & Park Bornholm, Østre Ringvej 1, Rønne
  åbent 27 Tilbageførsel af uforbrugte midler, bevilget til dækmole i Gudhejm
  åbent 28 Skema A for etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer i Rønne - Snorrebakken, etape 2
  åbent 29 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

1

 

 

Fraværende

Erik Lund Hansen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Kirsten Wendell deltog som stedfortræder for Erik Lund Hansen.

Borgmesteren foreslog, at pkt. 13 udgår af dagsordenen, hvilket blev godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Godkendelse af anlægsregnskaber 2011

00.01.00S08-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

2

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller  

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsregnskaber med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

- at anlægsregnskaberne godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber såfremt bruttoudgifterne ved anlægsarbejdet beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal foretages senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

 

I årsregnskabet for 2011 er der optrykt 9 afsluttede anlægsregnskaber, som kræver særskilt godkendelse af kommunalbestyrelsen:

 

                                   Samlet bruttoudgift         Samlet nettoudgift          Nettobevilling

 

Kongeskærskolen,

energioptimering                kr.   3.000.837               kr.  3.000.837             kr.  2.922.000

 

Energimærkning,

Kommunale bygninger         kr.   4.842.470               kr.  4.842.470             kr.  5.155.000

 

Nedrivning af Bølgebadet     kr.   3.985.362               kr.               0            kr.  4.000.000

                                                                                                       - kr.  4.000.000

                                                                                                        Kr.              0               

Nedrivning af Kjærenæs/      kr.   3.164.454               kr.     699.697             kr.  1.800.000

Rydning af Kæmpestranden                                                                   - kr.  1.800.000                                                                                                      kr.              0

 

Gudhjem, helhedsorienteret

byfornyelse                       kr.   8.216.167               kr.  5.335.637             kr.  5.234.400

 

Belægningsvedlige-

holdelse 2010                    kr.  17.240.001               kr. 17.240.001             kr. 17.250.000

 

Renovering af broer 2010     kr.   2.536.307               kr.  2.536.307             kr.  2.500.000

 

Nyt telefonanlæg i BRK        kr.   4.906.832               kr.  4.906.832             kr.  3.600.000                                

Rønne Svømmehal, renov.

2009 – 2011                     kr.   2.204.025               kr.  2.204.025             kr.  2.735.715

 

 

Det skal bemærkes at bevillingerne er anført i det prisniveau, der var gældende, da anlægsbevillingerne blev givet.

Det enkelte projekts rådighedsbeløb er som hovedregel efterfølgende blevet indeksreguleret, hvilket bevirker, at et eventuelt merforbrug i forhold til rådighedsbeløbet er mindre end merforbruget i forhold til nettobevillingen. 

 

De endelige anlægsregnskaber er optrykt i ”Regnskab 2011, specifikationer til årsberetningen”, som behandles under næste punkt ”Årsberetning og regnskab 2011”.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Merforbruget på anlægsprojekterne vedrørende nedrivning af Kjærenæs/rydning af Kæmpestranden er finansieret af tilskud fra Indsatspuljen og anlægsmidler på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Merforbruget på anlægsprojektet vedrørende Nyt telefonanlæg i BRK er finansieret af driftsbudgettet i forbindelse med budgetoverførsel til 2012.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Årsberetning og regnskab 2011

00.32.10Ø00-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

3

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Årsberetning og regnskab 2011 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

-         årsberetningen med tilhørende specifikationer og bemærkninger for 2011 

     fremsendes til revisionen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Årsberetningen for regnskabsåret 2011 er udarbejdet.

Årsberetningen indeholder et forord, samt en økonomisk del indeholdende

·         Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse

·         Balance

 

begge med tilhørende noter.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i Budget- og Regnskabssystemet fastsat regler for, hvilke bilag, der skal udarbejdes. De autoriserede specifikationer er følgende:

·         Specifikationer til årsregnskabet

·         Regnskabsbemærkninger

 

De autoriserede specifikationer er optrykt særskilt.

 

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af det skattefinansierede område udviser et underskud på 151,7 mio. kr.

Det oprindelige budget forudsagde et underskud på 95,3 mio. kr. og det korrigerede budget et underskud på 241,6 mio. kr.

Forsyningsområdet udviser et underskud på 32,0 mio. kr., hvor det oprindelige budget var fastsat til et underskud på 37,1 mio. kr. og det korrigerede budget et underskud på 49,9 mio. kr.

Resultatopgørelsen udviser således et samlet underskud på 183,7 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret underskud på 132,4 mio. kr., altså en merudgift på 51,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskabet udgør et mindre forbrug på 107,8 mio. kr.

Der er i 2011 optaget lån på 16,4 mio. kr., hvilket er 36,1 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, men 66,6 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Afdrag på lån (26,7 mio. kr.) er 3,8 mio. kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget. Øvrige balanceforskydninger er 17,8 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget, og 17,2 mio. kr. højere i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af optagelse af lån og kursreguleringer minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører et træk på kassen på   73,7 mio. kr.* imod en oprindelig budgetteret kasseforøgelse på 7,5 mio. kr. og et træk i henhold til korrigeret budget på 131,3 mio. kr. 

 

Finansieringsoversigt:

 

 

(mio. kr.)

Regnskab

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

62,6

18,0

-32,6

Resultat af anlægsvirksomhed

-214,3

-113,3

-209,0

Resultat af det skattefinansierede område

-151,7

-95,3

-241,6

Drift

9,1

5,4

5,4

Anlæg

-41,1

-42,5

-55,3

Resultat af det brugerfinansierede område

-32,0

-37,1

-49,9

Samlet resultat

-183,7

-132,4

-291,5

Øvrige poster

 

 

 

Finansiering, pleje- og ældreboligbyggeri

107,7

87,5

111,5

Optagelse af lån

16,4

52,5

83,0

Afdrag på lån

-26,7

-30,5

-29,7

Øvrige balanceforskydninger

12,6

30,4

-4,6

Øvrige poster i alt

110,0

139,9

160,2

 

 

 

 

Kasseforbrug *

-73,7

7,5

-131,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        *): Eksklusiv positiv kursregulering af placering i Danske Invest på 1,3 mio. kr.

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 31. maj 2012

1.
Beretning 2011 (ny udgave) (PDF)

2.
Specifikationer (ny udgave) (PDF)

3.
Regnskabsbemærkninger (ny udgave) (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Delberetning for regnskabsåret 2011

00.32.00K01-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

4

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 18, Delberetning for regnskabsåret 2011.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

 

a)     at beretningen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse herunder

b)  anførte forslag til besvarelse af revisionens ”bemærkning” i delberetningen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har foretaget anmeldte og uanmeldte revisionsbesøg i løbet af 2011.

 

Besøgene har givet anledning til følgende bemærkning (se afsnit 9.1, side 310):

 

”Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, herunder at det tilrettelagte ledelsestilsyn og de interne kontroller vedrørende kvaliteten i sagerne er udført, som det er forudsat.

 

Det er dog konstateret, at der på områderne kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse, forsikrede ledige og integration ikke er foretaget kvalitetskontrol i sagerne siden 1. kvartal 2011 på grund af overgang til nyt ledelsesinformationssystem. Ifølge kommunens egne bestemmelser skal kvalitetskontrol vedrørende ét kvartal være udført senest ved udgangen af det følgende kvartal. Der mangler således p.t. at blive udført kvalitetskontrol af 2. og 3. kvartal 2011. Ifølge det oplyste er kontrollen af 2. kvartal iværksat”

 

Forslag til tilbagemelding til revisionen vedrørende ovenstående bemærkning:

 

”Bornholms Regionskommune valgte i 2011 at stoppe anvendelsen af ledelseskontrolsystemet KMD Essentia, idet dette kun blev anvendt på beskæftigelsesområdet. Ønsket var at indføre et ledelseskontrolsystem for hele kommunen.

 

Valget faldt på ledelsesinformationssystemet Fujitsu hvilket nu er implementeret på bl.a. beskæftigelsesområdet.

 

Dette betød, at Jobcenter Bornholm var uden et system til at trække de tværgående data som finder anvendelse i kvalitetskontrollen fra 1. september 2011 til november 2011. Kontrollerne er udført efterfølgende.

 

Det er dog ikke således at der ikke har været udført tilsyn med områderne, da der fortsat har været fokus på det løbende tilsyn i forhold til rettidighed, økonomi samt tilbud.”

 

Delberetning 2011 er tidligere fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. maj 2012

1.
Delberetning for regnskabsåret 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

00.30.10Ø09-0109

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

8

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser et forventet regnskab, der samlet set udviser et  merforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012.

På driften ses et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket kan henføres til et merforbrug på 26,3 mio. kr. på serviceudgifterne, mens der på overførselsudgifterne forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. og mindreindtægter på 1,2 mio. kr. på den centrale refusionsordning. Dette opvejes af et mindreforbrug på 38,8 mio. kr. vedr. forsikrede ledige.

Balanceforskydninger påvirker resultatet med 28,8 mio. kr. i merforbrug efter nulstilling af pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af merforbrug på serviceudgifterne samt tillægsbevilling til Rønne teater på 3,8 mio. kr.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. indstillede overførsler. Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

Der er ikke foretaget budgetopfølgning på BRK Ejendomsservice, idet budgettet for 2012 ikke er flyttet fra virksomhederne endnu. Bygningsbudgetterne for distrikt Nord flyttes i maj, mens bygningsbudgettet på de øvrige områder flyttes i henhold til overflytningsplanen. Opfølgning på bygningsbudgettet indgår således i virksomhedernes budgetopfølgning.

 

Samlet resultat på drift og anlæg (skattefinansieret- og brugerfinansieret område) viser et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012.

 

Skattefinansieret område

Indtægter

Der forventes merindtægter for ca. 1 mio. kr. svarende til BRKs andel af 146 mio. kr. som vedrører forhøjelse af bloktilskuddet. Forhøjelsen sker som følge af, at SKAT har nedjusteret den oprindelige opgørelse af provenuet af selskabsskatten i 2012 i forhold til det beløb, det lå til grund for økonomiaftalen.

 

Drift

De første tilbagemeldinger på det forventede regnskab fra virksomhederne viser, at de på nuværende tidspunkt forventer at anvende betydelige dele af deres overførte overskud i 2012 på serviceudgiftsområdet. Det er indskærpet overfor virksomhederne, at al anvendelse af overskud skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det vil være muligt for Økonomi- og Erhvervsudvalget at afvise ansøgninger om brug af overskud, der påvirker servicerammeoverholdelsen i 2012. Erfaringer fra tidligere år viser dog, at der på dette tidspunkt af året er en tendens til, at virksomheder og områder overvurderer det forventede regnskab og dermed det forventede merforbrug. Det anbefales, at indskærpe overfor virksomheder og områder, at servicerammen skal overholdes, samt at en realistisk vurdering af virksomhedens forventede regnskab er nødvendig for at sikre den overordnede økonomistyringen.

 

Det forventede merforbrug på serviceudgifterne er på nuværende tidspunkt opgjort til 26,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget (52 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget). Det kan fortrinsvis henføres til forventet brug af overført overskud fra 2011 samt forventet merforbrug på Bornholms Familiecenter (16,7 mio. kr.). Virksomhedernes forventede mer/mindreforbrug i 2012 på serviceudgifterne fremgår af bilag 4 til sagen.

 

Der gøres opmærksom på, at nogle virksomheders budget tildeles i taxametermodeller som fungerer forskudt i forhold til budgetåret, fx på skoleområdet og ældreområdet. Her kan et merforbrug i 2012 være begrundet en højere aktivitet, som der er givet budget til i 2011.

 

Vedrørende overførselsudgifter forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., mens der til forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på 38,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012. Ifølge KLs prognose for beskæftigelsestilskuddet forventes en reduktion på 10 mio. kr. af tilskuddet vedr. 2011, mens der for 2012 forventes en forøgelse af tilskuddet med 17 mio. kr., samlet set en nettoeffekt på 7 mio. kr. i BRKs favør.  

På den centrale refusionsordning forventes en mindreindtægt på 1,2 mio. kr.

 

Tillægsbevillinger

Det oprindelige budget 2012 på serviceudgiftsområdet er reduceret med samlet set 25,7 mio. kr. Denne ændring vedrører fortrinsvis nulstilling af puljen på 25 mio. kr. til imødegåelse af merforbrug på serviceudgifterne, som modsvares af en tilsvarende modpost på balanceforskydninger.

 

Budgetoverførsler fra 2011

Den indstillede budgetoverførsel fra 2011 udgør 91,2 mio. kr. Dog har Økonomi- og Erhvervsudvalget bedt om en alternativ finansiering af ikke-udmøntede tværgående besparelser i 2011 for 4,6 mio. kr. hvilket kan reducere overførselsbeløbet til virksomheder og områder med overskud større end 5 pct. Sagen genbehandles den 16. og 23. maj i Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt i Kommunalbestyrelsen den 31. maj.

 

Når der tages højde for budgetoverførsler fra 2011 og øvrige ændringer til budgettet, forventes et overskud på 75,6 mio. kr. i 2012 på driften, og samlet set et overskud på 86 mio. kr. på det skattefinansieret område.

 

Anlæg

Der er ikke udarbejdet opfølgning på anlæg pr. 31. marts. Det antages, at det korrigerede budget vedr. anlæg svarer til det forventede regnskab. Der gøres opmærksom på, at anlægsudgiften på 110 mio. kr. i forbindelse med nyt rådhusbyggeri fortsat indgår i anlægsbudgettet.

Den samlede anlægsoverførsel fra 2011 udgør 9,4 mio. kr., og er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012. Overførslen antages ikke anvendt på nuværende tidspunkt, og udgør dermed et forventet mindreforbrug i 2012.

 

Brugerfinansieret område

Budgettet vedr. drift og anlæg forventes overholdt.

 

Øvrige poster (Balanceforskydninger og lån)

I forhold til det oprindelige budget er balanceforskydninger forhøjet med 28,8 mio. kr. vedrørende nulstilling af pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af merforbrug på serviceudgifterne, som modsvares af en tilsvarende modpost på serviceudgifterne, samt indfrielse af lån på 3,8 mio. kr. vedrørende Rønne Theater.  Der skal gøres opmærksom på, at der i budgettet til lån indgår 51 mio. kr. vedrørende nyt rådhusbyggeri.

Det antages, at det korrigerede budget vedr. balanceforskydninger og lån svarer til det forventede regnskab.

 

Forventet balance

Der var oprindeligt budgetteret med et kasseforbrug på 57,6 mio. kr. i 2012, bl.a. som følge af store anlægsinvesteringer i det nye rådhusbyggeri. Det forventede regnskab viser et merforbrug/yderligere kasseforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser et forventet regnskab, der samlet set udviser et merforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012.

 

 

 

 

 

Tabellen viser et sammendrag af resultatopgørelsen, jf. bilag 1.

 

Beløb i mio. kr.

Opr. budget 2012

Korr. budget 2012

Forventet regnskab pr. 31. marts

Afvigelse fra opr. budget

Afvigelse fra korr. budget

Det skattefinansierede område:

 

 

 

 

 

-       Indtægter

-2.690,3

-2.690,3

-2.691,3

-1,0

-1,0

-       Drift

2.679,6

2.745,0

2.669,4

-10,2

-75,6

-       Anlæg

248,5

258,8

249,4

0,9

-9,4

Resultat af det skattefinansierede område

240,6

306,9

230,3

-10,2

-86,0

Resultat af det brugerfinansierede område

-5,4

-5,4

-5,4

0,0

0,0

Samlet resultat

235,2

301,6

224,9

-10,2

-86,0

Øvrige poster

-177,6

-148,8

-148,8

28,8

0,0

Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)

57,6

152,8

76,2

18,6

-86,0

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen og den samlede påvirkningen af kassebeholdningen, samt afvigelser i forhold til oprindeligt og korrigeret budget.

 

I bilag 2 rettes fokus mod at vise sammenhængen mellem resultatopgørelsen vedr. drift og anlæg i forhold til fagudvalgsområderne, samt opdelingen i overførbar og ikke-overførbar bevilling.

 

I bilag 3 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau, samt udvalgenes indstillinger.

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. maj 2012

1.
Bilag 1 Resultatopgørelsen (DOC)

2.
Bilag 2 Drift og anlæg på fagudvalg (DOC)

3.
Bilag 3 Drift og anlæg på fagudvalg og politikområder (DOC)

4.
Bilag 4 Virksomhedernes forventede mer/mindreforbrug på serviceudgifter (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Samlede budgetoverførsler fra 2011 til 2012

00.30.14P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

8

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på driften for hele kommunen er opgjort pr. 11. april 2012. Samlet set udgør overskuddet i alt 92,2 mio. kr., hvoraf 41,4 mio. kr. er omfattet af den automatiske overførselsadgang i henhold til de nye overførselsregler. Virksomheder og områder anmoder om, at der overføres yderligere 49,8 mio. kr. således at det samlet set indstilles, at der overføres et overskud på 91,2 mio. kr. til 2012.

Det indstilles, at det resterende overskud på 1,0 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, idet et samlet overskud på 23,9 mio. kr. tilføres kassebeholdningen samt et samlet underskud på 22,9 mio. kr. afskrives.      

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)     at der meddeles tillægsbevilling på 86.618.000 kr. i 2012 som anført i bilag 1 kolonne 6, som finansieres af de likvide midler

b)     at 1.038.000 kr. tilføres kassebeholdningen, jf. bilag 1 kolonne 7, herunder afskrivning af underskud på samlet set 22.866.000 kr.

c)     at den i budget 2012 afsatte pulje til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler nulstilles.

d)     at den meddelte negative tillægsbevilling på 9.526.000 til de virksomheder som forventede merforbrug i 2011 i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011 annulleres.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Udsættes som konsekvens af beslutningen i pkt. 3.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 er opgjort. Fra og med overførslerne fra 2011 til 2012 træder de nye overførselsregler i kraft, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011.

Reglerne indebærer, at virksomhederne automatisk kan overføre overskud op til 5 pct. af budgetrammen, henholdsvis underskud op til -2 pct. af budgetrammen i budget 2012. Overskud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. overføres til virksomhedens budget 2012.

Virksomheder, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Alle virksomheder, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 15. februar 2012 besluttet, at alle skal ansøge om at anvende overført overskud i 2012, og at ansøgningerne skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 på virksomhedsniveau fremgår af bilag 1. Opgørelsen over budgetoverførslerne er udarbejdet pr. 11. april 2012

Fagudvalgenes behandling af budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 er gengivet i bilag 2. Det skal bemærkes, at opgørelsen over budgetoverførslerne til fagudvalgene er udarbejdet pr. 30. marts (dog til Socialudvalget pr. 27. marts) af hensyn til dagsordensfristerne til fagudvalgene. Derfor kan der forekomme afvigelser i beløbene i forhold til denne opgørelse.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede overskud i 2011 udgør i alt 92.225.000 kr. som omfatter et overskud på 124.085.000 kr. og et underskud på 31.860.000 kr.

Heraf anbefales det, at et samlet overskud på 91.187.000 kr. overføres til 2012, jf. bilag 1 kolonne 6.

Det anbefales, at 1.038.000 kr. ikke overføres til 2012, herunder et samlet overskud på 23.904.000 kr., og afskrivning af et samlet underskud på -22.866.000 kr., jf. bilag 1, kolonne 7.

Underskuddene kan henføres til Bornholms FamilieCenter (-18.110.000 kr.), politikområde 0 Økonomi (-4.569.000 kr.) og direktionen (-187.000 kr.).

 

Opgørelse over budgetoverførsler fra 2011 til 2012 (pr. 11. april 2012)

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret resultat 2011

Automatisk overførsel

Anm. om yderligere overførsel

Beløb der indstilles overført til 2012

Beløb der ikke overføres

Børne- og Skoleudvalget

6.287

6.679

13.937

20.616

-14.329

Socialudvalget

38.359

22.238

11.021

33.259

5.100

Beskæftigelsesudvalget

2.519

2.069

451

2.519

0

Teknik og Miljøudvalget

-6.385

-894

-5.491

-6.385

0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

48.216

9.520

28.430

37.950

10.267

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

3.229

1.758

1.471

3.229

0

Bornholms Regionskommune i alt

92.225

41.370

49.818

91.187

1.038

Overskud = positive beløb

 

I budget 2012 er der afsat en pulje på 25 mio. kr. på driften til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler. I forbindelse med genbevillingen af overførslerne på driften nulstilles budgetpuljen.

 

I budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011 blev der bevilliget en negativ tillægsbevilling på 9.526.000 kr. i 2012 til virksomheder, der forventede et merforbrug i 2011, jf. Kommunalbestyrelsens behandling den 15. december 2011 af den samlede budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 punkt c. Det indstilles, at denne tillægsbevilling annulleres. De enkelte virksomheder, der er omfattet heraf, fremgår af bilag 3 punkt B til sagen.   

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i deres møde den 19. april bedt om en alternativ finansiering til sagens indstilling i punkt b, som vedrører ikke-udmøntede tværgående besparelser på politikområde 0 for i alt 4,569 mio. kr.. Som følge heraf blev sagen udsat, og som konsekvens heraf også den samlede sag om budgetoverførsler.

 

Det skal indledningsvis bemærkes, at budgetoverførslerne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er vurderet med henblik på finansiering af de opsamlede ikke-udmøntede besparelser på politikområde 0 Økonomi. Med indstillingen lægges 14,836 mio. kr. i kassen, hvoraf 4,569 anvendes til finansiering af afskrivningen af de ikke-udmøntede besparelser. Netto tilføres kassebeholdningen 10,267 mio. kr. fra udvalgets område.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har ønsket forslag til en alternativ finansiering af afskrivningen af de ikke-udmøntede besparelser. Da der er tale om finansiering af bagudrettede budgetposter foreslås finansiering også anvist bagudrettet, og der er på den baggrund udarbejdet forslag til finansiering ved reduktion af overførslerne på virksomheder og områder, hvor overførslen overstiger 5 pct. Forslaget fordeler finansieringen bredt i organisationen, idet Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget stort set friholdes.

 

Fordeling på udvalgsniveau:

 

Beløb i 1.000 kr.

Anmodninger om at overføre overskud over 5%

Andel af ikke-udmøntet tværgående besparelse

Revideret overførsel, beløb der indstilles overført til 2012

Overskud = positive beløb

8

9

10

Børne- og Skoleudvalget

11.058

-1.603

19.013

Socialudvalget

11.021

-1.598

31.661

Beskæftigelsesudvalget

451

-65

2.454

Teknik- og Miljøudvalget

258

-37

-6.423

Økonomi- og Erhvervsudvalget

7.259

-1.052

36.897

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

1.471

-213

3.016

I alt

  31.517

-4.569

  86.618

 

Fagudvalgene har i deres møder i maj behandlet de oprindelig indstillede budgetoverførsler fra 2011 til 2012. Den alternative finansiering af de ikke-udmøntede tværgående besparelser på politikområde 0, indebærer at de virksomheder og områder, der anmoder om budgetoverførsel af overskud større end 5 pct., vil blive reduceret med samlet set 4,569 mio. kr.

 

De reviderede budgetoverførsler på virksomhedsniveau fremgår af revideret bilag 1, kolonne 10. Med den reviderede budgetoverførsel, overføres samlet set 86,618 mio. kr. til 2012.

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. maj 2012

1.
Revideret bilag 1: Samlede budgetoverførsler fra 2011 til 2012 vedr. drift (PDF)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. april 2012

2.
Bilag 1: Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - drift (PDF)

3.
Bilag 2: Fagudvalgenes behandling af budgetoverførsler fra 2011 til 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Likviditetsoversigter pr. 30. april 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

5

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 30. april 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (184,6 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (286,9 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (22,6 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2012 (157,6 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 30. april 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 184,6 mio. kr. er faldet med 2,6 mio. kr. i forhold til 31. marts 2012. Bevægelsen dækker bl.a. over, at der er tilbagebetalt for meget hjemtaget refusion vedr. 2011 til staten og at der er hjemtaget lån som besluttet af kommunalbestyrelsen i marts måned.

Set over marts og april måned er udviklingen nogenlunde den samme som i årene før 2011, mens beholdningen i 2011 faldt med 19 mio. kr. i marts og steg med 26 mio. kr. i april.

Der er fortsat et udlæg for Bofa på 37,0 mio. kr. som efterfølgende lånefinansieres.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er svagt dalende, idet niveauet for den faktiske kassebeholdning ligger under niveauet i 2011. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ultimo marts 18,5 mio. kr. lavere end i 2011, idet der fortsat forventes en faldende gennemsnitlig kassebeholdning.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 22,6 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførsler på anlæg, lån og kvalitetsfond, samt de budgetoverførsler på drift der indstilles til kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012. Det skal bemærkes, at primobeholdningen, som opgøres på baggrund af saldiene i bogføringen, er nedjusteret med 40 mio. kr. i forbindelse med, at BOFAs regnskab for 2011 er bogført i kommunens økonomisystem.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 39,6 mio. kr.

Deponeringerne vedrører overskud i forsyningsvirksomheder med 13,4 mio. kr. og ikke forbrugte kvalitetsfondsmidler pr. ultimo 2011 med 26,2 mio. kr. Deponeringerne er sket i henhold til gældende lovgivning på området.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. maj 2012

1.
Beholdninger pr. 30. april 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Kommissorium til politik for det specialiserede socialområde

27.00.00P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

19

 

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

10

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommissorium for udarbejdelse af en politik for det specialiserede socialområde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget

·         at kommissoriet indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Kommissoriet anbefales, idet udkast til foreløbig politik ønskes forelagt Socialudvalget inden endelig udarbejdelse af udkast til politik.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2012

Kommissoriet anbefales, idet udkast til foreløbig politik ønskes forelagt Børne- og Skoleudvalget inden endelig udarbejdelse af udkast til politik.

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Kommissoriet anbefales. Udkast til foreløbig politik ønskes forelagt Beskæftigelsesudvalget inden endelig udarbejdelse af udkast til politik.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Kommissoriet anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Kommissoriet blev godkendt, idet udkast til politik forelægges Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget inden endelig udarbejdelse af udkast til politik.

 

Sagsfremstilling

Der er formuleret et kommissorium, der angiver formål med og proces for udarbejdelse af en politik for det specialiserede socialområde.

 

Handicaprådet vil den 22. maj 2012 modtage en orientering om kommissoriet. Egentlig inddragelse og høring vil være en del af selve processen med at udarbejde politikken.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Forslag til kommissorium, dateret 23. april 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Indsatsen for at tiltrække og fastholde pendlere

00.16.02A26-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

9

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Venstre har fremsendt ønske om en drøftelse i kommunalbestyrelsen af initiativer der kan styrke indsatsen for at fastholde og tiltrække pendlere og pendlerfamilier.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til drøftelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Liste V stillede følgende forslag til beslutning: Bornholms Regionskommune udarbejder beslutningsoplæg til et pendlerprojekt. Beslutningsoplægget behandles på Kommunalbestyrelsens møde i september måned 2012. Beslutningsoplægget skal definere et sammenhængende pendlerprojekt og indeholde oplæg til konkrete aktiviteter, målsætninger, proces, procesinteressenter og projektøkonomi. I udarbejdelsen af beslutningsoplægget inddrages oplagte interessenter på Bornholm og i fornødent omfang interessenter udenfor Bornholm.  Indtil videre er processen for udarbejdelse af beslutningsoplægget forankret i Bornholms Regionskommune og med politisk forankring i Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Liste F stillede følgende forslag til beslutning: Borgmesteren fremlægger et forslag til iværksættelse af et pendlerprojekt på kommunalbestyrelsens næste møde efter drøftelse blandt grupperne i kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren stillede følgende forslag til beslutning: Der fremlægges et forslag til iværksættelse af et pendlerprojekt på kommunalbestyrelsens møde i september måned og at en disposition herfor fremlægges på kommunalbestyrelsens møde i juni måned.

Borgmesterens forslag blev godkendt.

Sagsfremstilling

Venstre v/Steen Colberg Jensen har fremsendt følgende:

”Vi har i Venstre gjort os lidt overvejelser vedrørende pendlere, og initiativer, der kan styrke indsatsen for at fastholde og tiltrække pendlere og pendlerfamilier. Venstre ønsker samtidig en kommunalpolitisk behandling med henblik på at drøfte og iværksætte konkrete tiltag og udviklingsprocesser.

- Venstre mener, at vi både kan og skal gøre langt mere for at fastholde og tiltrække pendlere og pendlerfamilier. Prøv at overveje hvad bare 100 pendlere med ledsagende ægtefælle og et barn kan betyde for alt lige fra den bornholmske folkeskole til samfundsmæssig aktivitet i øvrigt.

Det drejer sig om transportløsninger og pendlerøkonomien i forbindelse hermed, boligspørgsmål og løsninger både på Bornholm og i det københavnske område samt styrkede indsatser overfor arbejdssøgende ægtefæller, der flytter med til Bornholm.

- Vi skal  efter vores opfattelse danne fælles front med andre ligestillede kommuner, og så skal vi sammen søge at iværksætte en række tiltag og påvirke både processer og beslutninger.

Derfor sender vi nu forslaget til alle partier i Kommunalbestyrelsen, forud for temamødet den 15. maj, således at ”pendlervinklen” indtænkes.”

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 31. maj 2012

1.
Venstre Bornholm og pendlere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Det internationale arbejde, redegørelse 2012

04.21.00P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

23

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

10

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 26. maj 2011 en ny strategisk ramme for det internationale arbejde i Bornholms Regionskommune. Den strategiske referenceramme udgøres af Kommunalbestyrelsens politikker og strategier med særlig vægt på den regionale udviklingsplan, den regionale erhvervsudviklingsstrategi og Unge Politikken.

Der er nu udarbejdet en redegørelse for de internationale aktiviteter i 2011 og frem til den 31. marts 2012, med fremhævelse af aktiviteter og resultater indenfor strategiens tre hovedområder: Lobbyvirksomhed, udveksling af viden og erfaringer, samt projekter.

Indstilling og beslutning

Kommunalbestyrelsen indstiller til at redegørelsen for de internationale aktiviteter i 2011 og frem til den 31. marts 2012 tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Taget til efterretning.Sagsfremstilling

Folkemødet, det nye Bornholms Maritime Center på Rønne Havn, de nordiske parlamenters aktuelle debatter om grænsehindringer og et styrket maritimt beredskab er nogle af de resultater, der er opnået gennem Bornholms Regionskommunes internationale aktiviteter de senere år.

 

Når det gælder lobbyvirksomheden, koncentrerer indsatsen sig aktuelt om Kommunalbestyrelsens målsætning om at Bornholm i 2014-2020 opnår mindst det samme niveau af støtte fra EU’s strukturfonde som i indeværende programperiode 2007-2013. Tilsvarende arbejdes der for at opretholde støtteniveauet fra EU’s Landdistrikts- og Fiskerifonde, samt at bevare Bornholms aktuelle særstatus under EU’s statsstøttebestemmelser og dermed muligheden for med offentlige midler at understøtte investeringer i de bornholmske virksomheder.

Indsatsen sker især gennem den europæiske interesseorganisation for perifere og maritime regioner (CPMR), samt gennem 7 Ø-samarbejdet og Euroregion Baltic.

 

Når det gælder udveksling af viden og erfaringer er der i 2011 og frem til 31. marts 2012 har politikere, medarbejdere og repræsentanter for forskellige bornholmske aktører deltaget i en lang række aktiviteter indenfor områder som Folkemødet, virksomhedsklynger, Bright Green Island, ungt iværksætteri, grønne transportformer, landbrugsrådgivning, forvaltning af strukturfonde samt emner med relation til EU samarbejdet.

De fleste udvekslingsaktiviteter sker i regi af Kommunalbestyrelsens prioriterede samarbejder som 7 Ø-samarbejdet, Euroregion Baltic, Fire Hjørner samarbejdet og Øresundskomiteen. Hertil kommer så en lang række udenlandske besøg på Bornholm, samt besøg af bornholmske repræsentanter i andre lande.

 

Når det gælder projektsamarbejder har Bornholms Regionskommune i redegørelsesperioden været involveret i 8 internationale projekter:

·         Baltic Master II, med fokus på det maritime beredskab (afsluttet i 2011)

·         FC Heritage, med fokus på Fire Hjørner samarbejdet og aktiviteter indenfor turisme, kultur og havne (afsluttet i 2012)

·         FC Youth, med fokus på afholdelse af årlige Ungdomsparlamenter i Fire Hjørner samarbejdet (afsluttet i 2011, forventes fortsat i nyt projekt fra 2012)

·         Yc3, med fokus på ungdomssamarbejde i Euroregion Baltic, herunder en Ungdomsstyrelse repræsenteret i ERB’s Styrelse med både tale- og stemmeret

·         INTERFACE PLUS, med fokus på en styrkelse af færgeforbindelsen mellem Nexø og Polen, herunder turismemarkedsføring og udvikling af det erhvervsmæssige samarbejde

·         SB Global Access, med fokus på en styrkelse af samarbejdet mellem mindre regionale lufthavne i den sydlige del af Østersøen (Bornholm, Stettin, Rostock, Växjö og Palanga)

·         Udvikling af kvaliteten indenfor hotel- og gastronomisektoren i Warmia-Mazury, Polen, med fokus på videns-overførsel fra Campus Bornholm til styrkelse af hotel- og gastronomiuddannelserne i W-M

·         Europæisk Volontørtjeneste, med udsendelse af i alt 9 unge bornholmere i alderen 18-30 år som frivillige i andre europæiske lande

 

I den vedhæftede redegørelse indgår en oversigt over de planlagte internationale aktiviteter for resten 2012.

Økonomiske konsekvenser

Redegørelsen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Regional Udvikling varetager den sekretariatsmæssige betjening og koordinationen af de internationale aktiviteter.

Bornholms Regionskommune betaler årlige kontingenter til 7 Ø-samarbejdet, CPMR, Euroregion Baltic og Øresundskomiteen på samlet 395.300 kr. og hertil kommer udgifter til møder/rejser på ca. 280.000 kr. i 2011.

Den personalemæssige normering har i 2011 været på sammenlagt 1,7 fuldtidsansat, hvoraf de 1,2 af normeringen er finansieret eksternt.

Normeringen omfatter 7 Ø-samarbejdet, CPMR, Euroregion Baltic inkl. samarbejdet med den polske region Warmia-Mazury, Fire Hjørner samarbejdet, Europæisk Volontørtjeneste og Øresundskomiteen.

Hertil kommer det danske kontaktpunkt for South Baltic programmet, som regionskommunens medfinansierer med ca. 44.000 kr. årligt og med ca. 8.000 kr. i udgifter til rejser/møder. Selve kontaktpunktets aktiviteter og normeringen på 0,4 fuldtidsstilling er 100 % eksternt finansieret.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. maj 2012

1.
Det internationale arbejde, redegørelse 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Borgerinddragelse, redegørelse 2011

04.21.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

24

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

11

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til Kommunalbestyrelsens strategi for borgerinddragelse skal Demokratigruppen årligt aflægge en kortfattet redegørelse for gruppens arbejde og resultater.

I nærværende redegørelse orienteres der om gennemførte dialogmøder, arbejdet med lokale udviklingsplaner, lokal pulje, borgerpanel og et katalog over typer af borgerinddragelse.

Nærværende redegørelse har været underlagt en tværgående evaluering af repræsentanter for Demokratigruppen, Bornholmske Borgerforeningers  Samvirke og LAG-Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen at tage redegørelse borgerinddragelsen i 2011 til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Den 26. maj 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen sin strategi for borgerinddragelse. En Demokratigruppe blev etableret, bestående af formændene for de faste udvalg og gruppeformændene for de partier og løsgængere, der ikke har udvalgsformand.

Demokratigruppen har været samlet til to møder og bistås af et sekretariat under Regional Udvikling med støtte fra LAG-Bornholms landdistriktscoach. Et administrativt netværk for borgerinddragelsen er etableret, bestående af repræsentanter for regionskommunens områdesekretariater og stabe.

Der er gennemført fire lokale dialogmøder og et ø-dækkende dialogmøde i oktober-november 2011, med samlet 310 fremmødte. På møderne indkom 55 konkrete forslag og input, der efterfølgende er fordelt på de respektive politiske udvalg.

Et resultat af dialogmøderne har været et privat initiativ til etablering af en borgertænketank ”Vores Bornholm”, der efterfølgende fik tilsagn om at arrangere det ø-dækkende dialogmøde den 2. maj 2012.

Demokratigruppen har vedtaget en definition og retningslinjer for lokale udviklingsplaner.

Der er med Kommunalbestyrelsens nye lokalpulje mulighed for søge støtte til lokale initiativer, herunder som led i gennemførelsen af lokale udviklingsplaner. Lokalpuljen administreres under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, der til behandling af ansøgninger har nedsat et lokalråd bestående af to politikere og fire borgerrepræsentanter.

Der er etableret et elektronisk borgerpanel med godt 700 borgere og den første undersøgelse blev gennemført i november 2011, i form af en temperaturmåling på Bornholms image og omdømme. Borgerpanelet er administrativt placeret i stabsfunktionen Økonomi & Analyse, med direktionen som Styregruppe.

En arbejdsgruppe under det administrative netværk har i løbet af 2011 udarbejdet et katalog over forskellige typer af borgerinddragelse. En 12-siders pixi-udgave vil blive offentliggjort i løbet af foråret 2012 og det samlede katalog blive gjort tilgængeligt via regionskommunens hjemmeside.

 

Redegørelsen af borgerinddragelsen i 2011 har været drøftet i en tværgående evalueringsgruppe bestående af Winni Grosbøll og Bente Johansen som repræsentanter for Demokratigruppen, Jørgen Hammer og Knud Erik Olsen for Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS), Kirsti Thorvaldsen og Hans Jørgen Jensen for LAG-Bornholm.

Evalueringsgruppen har bl.a. følgende anbefalinger:

·         Bedre annoncering af dialogmøderne

·         Styrkelse af formidlingen af ’resultater’ af dialogmødernes gruppedebatter (opfølgning via udvalg mv.)

·         Kortere frist for borgerne til at indsende punkter/spørgsmål til dialogmødernes dagsorden

·         Eksperimenteren med mødeformer, herunder gerne med brug af lørdag, børneaktiviteter/-pasning, spændende oplægsholdere, neutrale mødeledere og professionelle facilitatorer

·         Længere tid til det ø-dækkende dialogmøde

·         Forskellige emner til de lokale dialogmøder

·         En klar definition af embedsværkets rolle i forhold til dialogmøderne

·         Vigtigt med sammenhæng mellem de forskellige tiltag i borgerinddragelsen, som borgerpanel, lokale udviklingsplaner, lokal pulje og oplysning via hjemmeside.

 

Evalueringen og anbefalingerne fra den tværgående evalueringsgruppe blev drøftet af Demokratigruppen på dennes seneste møde, den 12. marts 2012. Der var generel støtte til anbefalingerne, med fremhævelse af ønsket om gruppediskussioner på dialogmøderne og muligheden for at borgerne kan komme med punkter/spørgsmål til møderne med kortere varsel. Det er fortsat vigtigt at formidle sammenhænge og rammevilkår på møderne samt at styrke formidlingen af de resultater, der kommer ud af borgermøderne.

Også embedsværkets rolle på dialogmøderne var der enighed om at klargøre, således at den enkelte medarbejder er afklaret i om man er på arbejde eller deltager som borger. Det er vigtigt at melde klart ud, at det vil blive værdsat at BRK-ansatte deltager som borgere.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. maj 2012

1.
Strategi for borgerinddragelse, redegørelse 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Bornholms Varme A/S, forhøjelse af kommunegaranti vedr. Balka/Snogebæk

13.03.01Ø60-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

12

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S ansøger om forhøjelse  samt forlængelse af kommunegarantien til byggekredit vedr. overtagelse af Balka/Snogebæk fjernvarmeforsyning.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at kommunegarantien forhøjes med 5 mio. kr. til 35 mio. kr. og forlænges til udgangen af 2012.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Renè Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Renè Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Carl Ilsøe stemte imod at René Nordin Bloch blev erklæret inhabil, idet han ikke mener, at Renè Nordin Bloch er inhabil ifølge lovgivningen.

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Varme har den 8. maj 2012 anmodet om en forhøjelse af kommunegarantien vedr. Balka/Snogebæk med 5 mio. kr. til 35 mio. kr., idet det forventes, at byggekreditten afløses af det endelige lån til projektet inden udgangen af 2012.

Baggrunden for ønsket om forhøjelsen af byggekreditten er, at Bornholms Varme A/S har godkendt og betalt udgifter til projektet for 35 mio. kr., idet der er kommet ca. 30 flere tilslutninger end forventet, svarende til 10 pct., samt at der er tilsluttet tre hoteller. Nexø Halmvarmeværk og KS Difko LXV står som bygherre for projektet, hvorefter Bornholms Varme A/S overtages ledningsnettet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2009 at give en kommunekredit for en byggekredit på 30 mio. kr. Med ansøgningen forhøjes kommunegarantien med 5 mio. kr. til 35 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

En forhøjelse af kommunegarantien har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Business Center Bornholm, bestyrelsen

00.01.00A23-0144

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

13

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Valggruppe AVLO ønsker at genudpege

Indstilling og beslutning

Indstilling vil foreligge på mødet

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Udgår.

 

Sagsfremstilling

På konstituerende møde blev der udpeget 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til bestyrelsen for Fonden Business Center Bornholm (BCB).

 

BCB ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udpeges således:

1 repræsentant blandt medlemmerne i Bornholms Erhvervsråd

2 medlemmer udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen

2 repræsentanter udpeget blandt ikke politisk valgte medlemmer af Bornholms Vækstforum

2 repræsentanter udpeget af Bornholms Vækstforum med 1 fra uddannelsesområdet og 1 fra arbejdstagerside.

 

De udpegede medlemmer er ikke pligtige at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for resten af indeværende kommunale valgperiode.

 

Fonden for Business Center Bornholm er en selvejende institution, der har til formål at medvirke til udbygning af Bornholms erhvervsliv.

 

På konstituerende møde den 10. december 2009 blev valgt,

 

Valggruppe AVLO:
Winni Grosbøll
Steen Colberg Jensen

Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Grønbechs Gård, bestyrelsen

00.01.00A23-0204

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

14

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Valggruppe AVLO ønsker at genudpege

Indstilling og beslutning

Indstilling vil foreligge på mødet

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Carl Ilsøe ønskede en afstemning om hvorvidt det er valggruppen AVLO der indstiller en kandidat:

For stemte 22 (liste I, liste C, liste V, liste A, liste L, liste O, liste B), imod stemte 1 (Carl Ilsøe) og hverken for eller imod stemte 4 (liste K, liste F).

 

Valggruppen AVLO indstiller Lykke Jensen.


Indstillingen godkendt.Sagsfremstilling

På konstituerende møde blev der udpeget 1 medlem til bestyrelsen for Grønbechs Gård. Medlemmet behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen er på 9 medlemmer og består af følgende:

1 medlem udpeget af Bornholms Kommune efter regionskommunens retningslinjer

1 medlem udpeget af Motorklubben Columbus blandt dennes bestyrelse i ulige år

1 medlem udpeget af Foreningen ACAB blandt dennes bestyrelse i lige år

6 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling 3 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år

 

Det udpegede medlem er ikke pligtigt at modtage valg til bestyrelsen.

 

Udpegningen for det af Bornholms Regionskommune udpegede medlem gælder for resten af indeværende kommunale valgperiode.

 

Foreningens formål er bl.a. at fremme et kreativt, aktivt og sammenhængende miljø med udgangspunkt i aktiviteterne i Grønbechs Gård i Hasle og formidle kunst og kunsthåndværk.

 

På konstituerende møde den 10. december 2009 blev valgt,

 

Valggruppe AVLO:
Carl Ilsøe

Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Fire Hjørner Forum

00.01.00A23-0181

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

15

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Valggruppe AVLO ønsker at genudpege

Indstilling og beslutning

Indstilling vil foreligge på mødet

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Valggruppen AVLO indstiller Per Ole Petersen.

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

 

På konstituerende møde blev der udpeget 5 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til Fire Hjørner Forum (Four Corner Forum), der finder sted årligt og normalt i oktober måned.

 

Forummet er baseret på en samarbejdsaftale mellem Rügen i Tyskland, Swinoujscie i Polen, Sydøstre Skåne i Sverige og Bornholm.

 

Fire Hjørner samarbejdet omfatter samarbejde om områder som bl.a. turisme, trafikforbindelser, havne, kultur og ungdom.

 

De udpegede er ikke pligtig til at modtage valg til Forummet.

 

Udpegningen gælder for resten af indeværende kommunale valgperiode.

 

På konstituerende møde den 10. december 2009 blev valgt,

 

Valggruppe AVLO:
Carl Ilsøe
Martin Sten Jørgensen
Lotte Helms Kjær


Liste K:
Bjarne Hartung Kirkegaard

Liste B:
Bente Johansen

Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Fire Hjørner, Styregruppen

00.01.00A23-0182

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

16

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Valggruppe AVLO ønsker at genudpege

Indstilling og beslutning

Indstilling vil foreligge på mødet

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Carl Ilsøe ønskede en afstemning om hvorvidt det er valggruppen AVLO der indstiller en kandidat:

For stemte 22 (liste I, liste C, liste V, liste A, liste L, liste O, liste B), imod stemte 1 (Carl Ilsøe) og hverken for eller imod stemte 4 (liste K, liste F).

 

Valggruppen AVLO indstiller Per Ole Petersen.


Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

På konstituerende møde blev der udpeget 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til Fire Hjørner, Styregruppen. Medlemmerne skal udpeges af og blandt de 5 valgte medlemmer til Fire Hjørner Forummet.

 

Den politiske styregruppe er ansvarlig for samarbejdet inden for Fire Hjørner samarbejdet. Der deltager 2 repræsentanter fra hver region og styregruppen mødes 3-4 gange årligt.

 

De udpegede er ikke pligtige til at modtage valg til styregruppen.

 

Udpegningen gælder for resten af indeværende kommunale valgperiode..

 

På konstituerende møde den 10. december 2009 blev valgt,

Valggruppe AVLO:
Carl Ilsøe
Martin Sten Jørgensen

Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Træning før varig hjælp

29.21.00A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

9

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommunen søger under overskriften ”Hverdagsrehabilitering” løbende at udvikle metoder, der fastholder og øger borgerens selvhjulpenhed mest mulig. Der er udarbejdet forslag til et nyt tiltag ”’Træning før varig hjælp”, hvor borgere, der første gang søger om varige hjemmehjælpsydelser via Servicelovens § 83 (rengøring, indkøb og bad) kommer igennem et vurderings-/træningsforløb, for at få afklaret, hvilke muligheder den enkelte borger har, for at forblive selvhjulpen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen og Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

     a)            at ”’Træning før varig hjælp” i gangsættes som projekt i BRK

     b)            at projektet evalueres 2. kvartal 2013 og resultatet forelægges Socialudvalget medio 2013 med henblik på stillingtagen til om projektet skal gøres permanent  

     c)            at udgifterne til projektet i 2013 på kr. 120.000 finansieres af BUM-budgettet

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen har under overskriften ”Hverdagsrehabilitering” igangsat en række tiltag, der skal fastholde og øge borgernes selvhjulpenhed mest muligt. 

 

Der arbejdes med:

·        Et andet syn på kommunens ældre.
Med hverdagsrehabilitering fokuseres på de ressourcer den enkelte ældre borger har, og ikke som hidtil på det, de ældre ikke kan. I mange tilfælde kan en trænende indsats hjælpe den ældre borger til at genoptage dagligdags gøremål. Dagligdags gøremål, som den ældre ’i den klassiske ældrepleje’ ville have haft hjælp til.

·        Ny form for ældrepleje.
Med hverdagsrehabilitering ændres fremtidens ældrepleje. Kommunen yder hjælp til selv at klare hverdagen igen - i stedet for at yde kompenserende og passiviserende hjælp og pleje. Kommunen gør op med tanken om, at ældre skal forholde sig passivt og blot tilbydes hjælp. Hverdagsrehabilitering tildeles typisk til borgere, der lige er kommet hjem fra sygehuset fx efter en hjerneblødning, et hoftebrud, en operation eller sygdom, og som nu har svært ved at klare almindelige hverdags aktiviteter fx at bade, gå tur med hunden, gøre rent, smøre mad eller deltage i fritidsaktiviteter.

 

På ældreområdet søges løbende nye metoder til at fastholde og øge borgerens selvhjulpenhed mest muligt. ”Træning før varig hjælp” er et nyt tiltag, hvor alle borgere, der første gang søger om varige hjemmehjælpsydelser i form af rengøring, indkøb og bad, kommer igennem et vurderings-/træningsforløb for at få afklaret, hvilke muligheder den enkelte borger har for at forblive selvhjulpen.

 

I dag tilbydes en motivationssamtale til borgere, der første gang ansøger om varige hjemmehjælpsydelser efter Servicelovens § 83, såfremt visitator ved besøg i hjemmet vurderer, at borgeren har potentiale for hverdagsrehabilitering.

 

Ved motivationssamtalen deltager borger, sosu -medarbejder og terapeut og formålet er, at finde borgerens motivation og derigennem fastsætte mål for den indsats borger og sosu -medarbejder skal arbejde hen imod.

 

Proceduren med motivationssamtaler fastholdes, men til borgere der alene søger om hjælp til bad eller rengøring foreslås modellen ’Træning før varig hjælp”

 

Målet med ”Træning før varig hjælp” er, at borgeren via træning, helt eller delvist kan genvinde funktionsevnen og derved igen varetage daglige gøremål og klare sig selv med mindre hjælp/støtte og herigennem øge livskvaliteten.

 

”Træning før varig hjælp” indebærer, at borgeren gennemgår et vurderings/træningsforløb sammen med en ergoterapeut eller en fysioterapeut før der tages endelig stilling til en bevilling om varig hjemmehjælp. Gennem forløbet afklares borgerens muligheder for at blive selvhjulpne. Inkluderede borgere kan ikke frasige sig deltagelse i et vurderings/træningsforløb uden at frasige sig muligheden for varig hjælp. Terapeuterne informerer visitator, hvis der er brug for tidsbegrænset varig hjælp i træningsperioden. 

 

Vurdering/træning foregår i borgerens eget hjem og/eller på et af kommunens træningscentre. Borgeren kan træne op til 2 gange ugentligt i 12 uger.

 

Om en borgere kan inkluderes i modellen ’Træning før varig hjælp” vurderes af visitator jf. ovenstående. Følgende grupper er ikke inkluderet i modellen: Borgere der har brug for midlertidig hjemmehjælp, terminal syge, svære misbrugsproblematikker, psykisk syge, demente eller svære hukommelsessvækkede borgere, borgere der i forvejen modtager træning via sundhedslovens § 140 eller servicelovens § 86, borgere der af postoperative årsager har forbud mod at udføre hjemmehjælpsydelser selv samt borgere, der flytter til Bornholm og som har fået bevilget varig hjælp fra anden kommune.

 

Projektet foreslås iværksat snarest muligt og afviklet frem til 1.7.2013. Projektet evalueres primo 2. kvartal 2013 og resultatet forelægges Socialudvalget medio 2013 med henblik på stillingtagen til om projektet skal gøres permanent.  

Økonomiske konsekvenser

Erfaringer fra et lignende projekt i Lyngby-Taarbæk kommune bl.a. peger i retning af, at knap 50 % af alle borgere, der søger om hjælp til personlig pleje og eller praktisk hjælp tilhører målgruppen for ”Træning før varig hjælp”. Projektet viste, at ud af målgruppen:

·        bliver ca. 25 % selvhjulpne ved intervention gennem træning/vejledning

·        ønsker ca. 25 % ikke at deltage, når der fordres egen indsats fra borgeren, og derfor trækkes ansøgningen om hjælp tilbage

·        har ca. 50 % fortsat brug for varig hjælp også efter træningsintervention

 

Til gennemførelse af projekt ”Træning før varig hjælp” i regi af Borger og Sundhed kræves en 20 timers terapeutstilling i ”hverdagsrehabiliteringsteamet”, svarende til en årlig udgift på 240.000 kr. Udgifterne kan i 2012 finansieres af budgettet til hverdagsrehabilitering i Borger og Sundhed, mens udgiften i perioden 1.1.2013 til 1.07.2013 på 120.000 kr. foreslås finansieret af BUM-budgettet.

 

Projekt ”Træning før varig hjælp” i Lyngby-Taarbæk påviste betydelige nettobesparelser gennem et fald i hjemmehjælpsydelserne. 

 

Det forudsættes, at besparelserne på hjemmehjælpsydelserne og dermed BUM-budgettet kan finansiere gennemførelsen af ”Træning før varig hjælp. Resultaterne fra projekt ”Træning før varig hjælp” i Bornholms Regionskommune forelægges Socialudvalget medio 2013, hvor der tages endelig stilling til projektets fortsatte drift og finansiering.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Statsforvaltningen Hovedstadens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af ledsageordning efter servicelovens § 97

27.48.04G12-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-03-2012

19

 

Socialudvalget

07-05-2012

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

11

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden, Det Sociale Nævn, har i 2011 gennemført en praksisundersøgelse af 14 kommuners afgørelser om bevilling af ledsageordning til voksne efter § 97 i lov om social service (serviceloven), herunder Bornholms Regionskommunes afgørelser. Formålet med praksisundersøgelsen er at undersøge kommunernes anvendelse af reglerne om ledsageordning efter servicelovens § 97, herunder om kommunerne i tilstrækkelig grad sikrer, at det fornødne grundlag for at træffe en afgørelse er til stede.

 

Kommunalbestyrelsen skal efter § 79a i retssikkerhedslovens behandle nævnets undersøgelser af kommunernes praksis på et møde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at praksisundersøgelsen sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Sendes i høring. 1 sag ville være blevet hjemvist, der er derfor taget handling på sagen. 

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at praksisundersøgelsen indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen har omfattet 139 kommunale afgørelser, hvor der er truffet afgørelse om bevilling af ledsageordning. 14 kommuner er, afhængig af størrelsen, blevet bedt om at indsende henholdsvis 6, 11 eller 19 sager. Bornholms Regionskommune har indsendt 11 sager. I 108 (80 %) af sagerne er afgørelsen i overensstemmelse med regler og praksis. I 31 (20 %) af sagerne ville afgørelserne blive ændret eller hjemvist, hvis det havde været en klagesag. Bornholms Regionskommune havde 10 korrekt afgjorte sager ud af 11.

 

I 60 af de undersøgte sager mangler der ingen oplysninger. I 51 sager mangler der enkelte mindre væsentlige oplysninger. I 16 sager, mangler der flere og/eller væsentlige oplysninger og i 12 sager mangler der afgørende oplysninger i sagen. For Bornholms Regionskommunes vedkommende drejer det sig om 6 sager, hvor ingen oplysninger mangler, 4 sager, hvor enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler og 1 sag, hvor afgørende oplysninger mangler.

 

I 35 af de undersøgte sager er der i høj grad dokumentation for borgerens varige fysiske og psykiske funktionsevne. I 82 sager er der i nogen grad dokumentation for funktionsevnen. I 10 sager er der ringe dokumentation for den nedsatte funktionsevne, og i 12 sager er der ingen dokumentation for den nedsatte funktionsevne. For Bornholms Regionskommunes vedkommende drejer det sig om 5 sager, hvor der i høj grad er dokumentation for borgerens fysiske og psykiske funktionsevne, 5 sager, hvor funktionsevnen i nogen grad er dokumenteret, og 1 sag, hvor der ikke er dokumentation for funktionsevnen.

 

I 120 sager er der dokumentation for, at borgeren kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. I de resterende 19 sager er der enten ikke eller kun i ringe grad dokumentation herfor. For Bornholms Regionskommunes vedkommende er der i 8 sager i høj grad dokumentation for at borgeren selv kan efterspørge ledsagelse og i 3 sager i nogen grad.

 

I 61 sager er der i høj grad dokumentation for, om borgeren kan færdes alene på grund af den nedsatte funktionsevne. I 55 af sagerne er der i nogen grad dokumentation herfor. I de resterende 23 sager, er der ringe eller ingen dokumentation. For Bornholms Regionskommunes vedkommende er 5 sager i høj grad dokumenteret, 5 sager i nogen grad og1 sag ikke dokumenteret.

 

Praksisundersøgelse har også foretaget en formel vurdering af kommunernes afgørelser, herunder afgørelsens form, tydelighed, hjemmelshenvisning og klagevejledning. For Bornholms Regionskommunes vedkommende var der i 7 sager korrekt orientering om klageadgang og korrekt vejledning, mens det ikke var tilfældet i de sidste 4 sager.

 

Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne i uddrag:

·         Det anbefales, at kommunerne i højere grad sikrer sig, at oplysningsgrundlaget i alle sager er i orden, og at kommunerne sikrer sig tilstrækkeligt fyldestgørende dokumentation for ansøgerens funktionsevne, ansøgerens evne til at færdes alene og ansøgerens evne til at efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.

·         Det anbefales, at kommunerne sikrer, at borgeren som altovervejende hovedregel modtager en skriftlig afgørelse.

·         Det anbefales, at kommunerne er mere opmærksomme på selve funktionsbeskrivelsen i sagerne, frem for ansøgernes diagnose. Kommunerne skal sikre sig, at alle forhold af betydning for sagen inddrages.

·         Kommunerne skal være opmærksomme på at foretage en helhedsvurdering, særligt i sager om psykisk funktionsnedsættelse og i sager om sjældne lidelser. Kommunerne bør i alle sager anvende funktionsevnemetoden.

·         Kommunerne skal udforme alle afgørelser i overensstemmelse med forvaltningslovens regler, herunder reglerne om begrundelse.

·         Kommunerne skal udforme klagevejledninger, der er i overensstemmelse med retssikkerhedslovens regler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse til mødet den 7. maj 2012

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet, der på deres møde d. 11. april 2012 tog sagen til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

1.
Praksisundersøgelse - ledsageordning SL § 97 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby

82.06.00P20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

12

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

19

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

For etablering af ny daginstitution i Aakirkeby træffes beslutning om projektbeskrivelse og anlægsbevilling til rådgivning m.v.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

a)     projektbeskrivelse godkendes,

b)     projektet gennemføres med assistance fra bygherrerådgiver, valg af totalrådgiver ved almindeligt udbud og gennemførelse ved fagentrepriser,

c)     der gives en anlægsbevilling på 1.200.00 kr. til bygherrerådgivning, totalrådgiver, forundersøgelser m.v. i forbindelse med etablering af ny daginstitution i Aakirkeby.

d)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby,

e)     anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Indstillingen godkendt, idet anlægsbevillingen i indstillingens pkt. c) er 1.200.000 kr.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 afsat 12 mio. kr. til ny integreret daginstitution i Aakirkeby med plads til 100 børn ved sammenlægning af to eksisterende afdelinger under Dagtilbud Midt - Aakirkeby Idrætsbørnehave og Legestedet.

 

I november 2011 blev der nedsat en projektgruppe, som fik til opgave at udvikle grundlaget for den nye daginstitution.  Et ideoplæg fra projektledelsen blev forelagt Børne- og Skoleudvalget på møde den 10. april 2012. Udvalget bad projektgruppen arbejde videre med idegrundlaget, en placering på et areal ved NaturBornholm og en proces med tidsplan.

 

Projektgruppen har udarbejdet en projektbeskrivelse, som er vedlagt som bilag og søger om anlægsbevilling til rådgiver, forundersøgelser m.v.

 

Projektbeskrivelsen indeholder baggrund, et idegrundlag, procesbeskrivelse med tidsplan, bygherreorganisation og økonomi for gennemførelse af byggeri af ny daginstitution.

 

Byggeriet af den nye daginstitution gennemføres med assistance fra bygherrerådgiver, valg af totalrådgiver ved almindeligt udbud og gennemførelse ved fagentrepriser. Der ansøges om anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram, gennemførelse af udbud for totalrådgiver, kontrakt med totalrådgiver og forskellige forundersøgelser.   

 

Teknik- og Miljøudvalget behandler på møde den 8. maj 2012 en sag om igangsættelse af planproces for tillæg til kommuneplan og lokalplan for et område ved NaturBornholm.

Økonomiske konsekvenser

Dette er den første bevillingssag vedrørende etablering af ny daginstitution i Aakirkeby. Der vil blive fremlagt ny bevillingssag i forbindelse med indgåelse af fagentreprisekontrakter planlagt til december 2012.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. Anlægsudgiften kan finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 12 mio. kr. til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby. Der er herefter et resterende rådighedsbeløb på 10,8 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af puljen på 12 mio. kr. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. maj 2012

1.
Ny daginstitution i Aakirkeby - Projektbeskrivelse (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Anlægsbevilling til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus

 

00.30.10A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

13

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

20

 

Hvem beslutter

 

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Dagtilbud Nord søger om anlægsbevilling til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     der gives en anlægsbevilling på 467.200 kr. til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus

b)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 467.200 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i puljen til renovering på børne- og skoleområdet

c)     anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning (Facility Management)

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den 1. marts 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen den langsigtede plan på dagtilbudsområdet.

 

Et element i den langsigtede plan er, at Klemensker Børnehus under Dagtilbud Nord udbygges med 30 m2, samt at den nuværende bygningsindretning optimeres for at give plads til dagplejens gæsteplejebørn og for at sikre områdets pladsgaranti.

 

Vuggestuen i Klemensker Børnehus er opmålt til, at rumme 12 vuggestuebørn, der er på nuværende tidspunkt indmeldt 16 vuggestuebørn.

 

Der er i den tilknyttede dagpleje, pt. 12 børn i dagpleje, hvilket svarer til normeringen. Vuggestuen bruges som gæstepleje ved en dagplejeres fravær, hvilket betyder, at børnetallet i vuggestuen bliver forøget udover de 16 vuggestuebørn. Der er på nuværende tidspunkt ca. 3 børn, hvis forældre ønsker dagpleje, da dagplejepladserne er fyldt op tilbydes disse børn plads i vuggestuen.

 

I følge Børnenes Dagpleje og Pladsformidling bliver der behov for, at kunne rumme op til 19 faste børn og gæstepleje fra dagplejen. Dette børnetal er realistisk langt ind i 2013 oplyser Børnenes Dagpleje og Pladsformidling.

 

BRK Ejendomsservice har anslået udgiften til tilbygningen til Klemensker Børnehus til 467.134 kr. I beregningen indgår en tilbygning på facaden mod syd på ca. 30 m2 samt fjernelse af flisebelægning.

 

Bornholms Regionskommunes bygninger i Distrikt Nord blev pr. 1. marts 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice, som første del af implementeringen af Facility Management.

Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administreres af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 467.200 kr. til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus. Anlægsudgiften kan finansieres af renoveringspuljen til børne- og skoleområdet. Ved budgetvedtagelsen for 2012 blev der afsat 10.000.000 kr. i denne pulje, idet der samtidig blev indregnet kvalitetsfondsmidler. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler. Restbeløbet i puljen udgør herefter 9.532.800 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Anlægsbevilling til forbedring af skolevej i Svaneke

05.13.10S05-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

14

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 29. november 2011 behandlet og godkendt en prioritering af anlægsmidler på vejområdet for 2012, herunder 250.000 kr. til forbedring af vej- og stiforholdene for cyklister omkring skolen i Svaneke.

Det forventes at udgiften til anlægsarbejderne afholdes i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til forbedring af skolevej i Svaneke,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 250.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.


Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Vej- og stiforholdene for cyklister omkring skolen i Svaneke er i dag utilstrækkelige, utrygge og ikke særlig trafiksikre. Ved at opgradere allerede benyttede eksisterende stier (gennem parken) og meget lidt befærdede veje er det muligt at forbedre vej- og stiforholdene gennem Svaneke betydeligt for et beløb på 250.000 kr.

Projektet vil indgå i og være en del af ”Bornholms Cykelveje” og udgøre en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.080.280 kr. overført fra tidligere år. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.416.780 kr. Af den samlede pulje på 28.416.780 kr. er der allerede disponeret for 20.050.000 kr., hvilket medfører at der p.t. er et disponibelt rådighedsbeløb på 8.366.780 kr. i puljen.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til forbedring af vej- og stiforholdene for cyklister omkring skolen i Svaneke vil beløbe sig til 250.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Anlægsbevillinger og procesplan vedr. Rønne Svømmehal  

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

8

 

Kommunalbestyrelsen

29-03-2012

9

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2012

10

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

22

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen anmodes om politisk godkendelse af proces, udbudsform og tillægsbevillinger til anlægsbevillinger vedrørende projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at proces- og tidsplan som beskrevet i sagsfremstillingen godkendes.

b)     at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget udpeger 2 repræsentanter til byggeudvalget.

c)     at der udarbejdes et byggeprogram som grundlag for en projektkonkurrence for totalrådgiver/arkitekt (prækvalificeret) med en økonomisk ramme på 400.000 kr. ekskl. moms med halvdelen finansieret af Lokale- og Anlægsfonden.

d)     at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr. (udgift) således at den samlede anlægsbevilling til byggeprogram m.m. herefter udgør 400.000 kr.

e)     at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -100.000 kr. (indtægt), således at den samlede anlægsbevilling vedr. tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden udgør -200.000 kr.

f)       at den kommunale nettoudgift på 100.000 kr. finansieres af anlægspuljen til Rønne Svømmehal

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales. Bjarne Kristiansen og Erik Lund Hansen indstilles til byggeudvalget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen 29. marts 2012:

Udsættes.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012:
Udsættes.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Rønne Svømmehal blev lukket i 2010 på grund af fare for nedstyrtning af loft. Efter en renovering af bygningssøjler for ca. 2 mio. kr. blev svømmehallen genåbnet.

Det er imidlertid kommunalbestyrelsens indstilling, at Rønne Svømmehal skal renoveres mod en varig løsning. Derfor blev der indarbejdet 13,5 mio. kr. på budget 2011 til Rønne Svømmehal.

Lokale- og Anlægsfonden lancerede i 2010 et ønske om at bidrage til at skabe eksempelprojekter på ældre svømmehaller, der ved nytænkning i forhold til de nuværende funktioner gøres moderne og tidssvarende. Baggrunden for indsatsen er, at mange danske svømmehaller kæmper med store behov for renovering eller ligger livløse hen på grund af manglende brugere.

Lokale- og Anlægsfonden har tilkendegivet interesse for at deltage i et projekt for Rønne Svømmehal, som derved kan blive et eksempel på nytænkning/modernisering af en ældre svømmehal.

 

Projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”

Det afsatte beløb 13,5 mio. kr. på budget 2011 vurderes at kunne dække en ordinær og udmærket renovering af de eksisterende forhold ved Rønne Svømmehal.

Hvis ambitionen skal være højere end en ordinær og udmærket renovering af de eksisterende forhold, er det en mulighed at indlede et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.

Lokale- og Anlægsfonden har tilkendegivet et ønske om at indgå i et samarbejde med Bornholms Regionskommune, der som eksempelprojekt kan vise, hvordan en nedslidt svømmehal kan nytænkes og nyindrettes, så det bliver et attraktivt og moderne samlingssted med mange aktiviteter og forskellige former for vandkultur.

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 30. juni 2011 at meddele en bevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt finansieret med 100.000 kr. i tilskud af Lokale- og Anlægsfonden.

I løbet af sommeren og efteråret 2011 er afholdt bruger/borgermøder og studietur til forskellige svømmehaller.

Lokale- og Anlægsfonden skriver i brev af 3. oktober 2011, at det vil være af væsentlig betydning for Bornholms Regionskommune, Lokale- og Anlægsfonden og de kommende brugere, at der er flere forslag at vælge imellem. Tanken er herefter, at Lokale- og Anlægsfonden og regionskommunen i fællesskab udarbejder et byggeprogram som grundlag for en projektkonkurrence for totalrådgiver/arkitekt (prækvalificeret) med en økonomisk ramme på 400.000 kr. ekskl. moms primært til finansiering af bygherrerådgiver fordelt ligeligt mellem parterne. Vinderforslaget danner herefter grundlag for Lokale- og Anlægsfondens og regionskommunens endelige beslutning om bevilling til projektet og beslutning om udbud af entreprise.

De endelige præmisser for et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden blev efter flere drøftelser lagt fast således i e-mail af 2. januar 2012 fra Lokale- og Anlægsfonden:

 

1.      Lokale- og Anlægsfondens formål er at bygge to spændende projekter som 1) kan tjene til inspiration for andre kommuner eller organisationer, som ejer gamle svømmehaller og 2), at disse projekter skal kunne gennemføres indenfor en ramme på kr. 30 mio. kr. som i Ringkøbing.

2.      Rammen på 30 mio. kr. er et mål i sig selv, dels fordi det er en overskuelig investering for de fleste kommuner og dels giver et projekt med tilstrækkelig nytænkning og eksistensberettigelse. 

3.      Lokale- og Anlægsfonden vil støtte med 1/3 af anlægsudgiften i alt 10 mio. kr.

4.      Kommunen kan udover budgetrammen forfølge særlige miljømål.

5.      Endelig beslutning om samarbejde (kommunalbestyrelsen) skal foreligge senest april 2012.

6.      Totalrådgiver/arkitektkonkurrencen skal afholdes blandt mindst 3 firmaer med et samlet budget på 400.000 kr. ekskl. moms.

 

Inden der foreligger en vinder af projektkonkurrence i september 2012 skal regionskommunen have afklaret rollerne i forhold til Rønne Svømmehal som selvejende institution og skaffe finansiering på yderligere 6,5 mio. kr. så rammen på 30 mio. kr. nås.

 

Tidsplan

Bilag 1 indeholder diagram med detaljeret tidsplan for gennemførelse af prækvalifikation af totalrådgiver/arkitekt og projektkonkurrence frem til valg af projekt og totalrådgiver/arkitekt. De væsentligste hjørnesten er:

 

Aktivitet

Dato

Bemærkning

FKF-udvalgsmøde

7.3.2012

Indstilling til KB vedr. proces, udbudsform og anlægsbevillinger.

Kommunalbestyrelsen

29.3.2012

Godkendelse af indstilling fra FKF

Udbudsbekendtgørelse

30.3.2012

 

Prækvalifikation

15.5.2012

FKF-udvalg ekstra møde

Projektkonkurrence

15.5-20.9

 

Valg af totalrådgiver/arkitekt

20.9.2012

KB-møde 20.9.2012

Projektering

20.9-31.12

 

Udbud af entreprise

Dec. 2012

 

Udførelse

2013

 

 

I mail dateret 27. februar 2012 har Lokale- og Anlægsfonden tilsluttet sig den foreliggende proces- og tidsplan for projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”.

 

Organisering af projektet

Organiseringen af arbejdet med projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” indrettes som en projektorganisation med et byggeudvalg med direkte reference til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget og en arbejdsgruppe.

Overordnet organisering:

 

Kommunalbestyrelse

|

Økonomi- og Erhvervsudvalget

|

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

|

Byggeudvalg

|

Arbejdsgruppe

|

Følgegruppe

 

Byggeudvalget er sammensat med repræsentation fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, brugerne, Lokale- og Anlægsfonden og administrationen:

 

·         2 medlemmer af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

·         Formanden for bestyrelsen i Rønne Svømmehal

·         Projektchef Martin Petersen (projektleder)

·         Konsulent for Idræt og Fritid Ole Sig

·         Idrætsinspektør Carsten Clemmensen

·         Konsulent i Lokale- og Anlægsfonden Jørn Christoffersen

·         Bygherrerådgiver (sekretærfunktion)

 

Byggeudvalget skal tage stilling til alle overordnede spørgsmål herunder f.eks. byggeprogram og foretage de nødvendige indstillinger til kommunalbestyrelsen via Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Sekretærfunktion varetages af bygherrerådgiver.

 

Arbejdsgruppen er sammensat således:

 

·         Projektchef Martin Petersen (projektleder)

·         Konsulent for Idræt og fritid Ole Sig

·         Konsulent i Lokale- og Anlægsfonden Jørn Christoffersen

·         Bygherrerådgiver (sekretærfunktion)

 

Arbejdsgruppen skal sikre udarbejdelse af byggeprogram, udbud og projektets fremdrift i øvrigt.

Følgegruppen er et høringsorgan som nedsættes primært med repræsentation fra brugere.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 blev der afsat en anlægspulje til Rønne Svømmehal på 13,5 mio. kr. . Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 13,4 mio. kr., idet kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011 meddelte en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt for renovering af Rønne Svømmehal, finansieret med 100.000 kr. i tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og med 100.000 kr. fra denne pulje.

Puljen forventes overført til budget 2012 på kommunalbestyrelsens møde i april måned.

Der er nu brug for en økonomisk ramme på 400.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram m.m., idet der alligevel ikke udarbejdes noget egentligt skitseprojekt. Halvdelen af beløbet finansieres via tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Der søges derfor om tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr. vedrørende udgifter til byggeprogram m.m.

Der søges derudover også om tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -100.000 kr. vedrørende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Den kommunale nettoudgift, som udgør 100.000 kr., kan finansieres af ovennævnte anlægspulje til Rønne Svømmehal. Puljens korrigerede rådighedsbeløb vil herefter udgøre 13,3 mio. kr.

Projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” kan kun gennemføres som beskrevet, såfremt der findes yderligere finansiering for 6,5 mio. kr. – enten fra fonde eller som yderligere kommunalt bidrag. Der vil formentlig senere

Der vil formodentlig skulle fremlægges flere bevillingssager senere i forløbet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

24. maj 2012:

Sagen er to gange blevet udsat ved behandlingen i kommunalbestyrelsen. Udsættelserne har relateret til uklarhed i forhold til den fremtidige drift og ejerskab af svømmehallen.

Formanden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har forhandlet med Rønne Svømmehals bestyrelse om spørgsmålet, og der er opnået enighed om, at kommunen og svømmehallen arbejder for at svømmehallen inden for det kommende år overgår fra selvejende institution til kommunal institution.

Der er på den baggrund udarbejdet vedlagte hensigtserklæring, som Rønne Svømmehal har underskrevet 24. maj 2012.

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 31. maj 2012

1.
Hensigtserklæring (PDF)

2.
Referat - møde 21. maj 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Ændrede åbningstider i Borgercenteret

00.14.00G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

15

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

23

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller og Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

De nuværende åbningstider i den decentrale Borgerservice afspejler, at de blev placeret på tidspunkter, hvor der var behov for personlig bemanding for at sikre længere åbningstider på bibliotekerne. Det foreslås derfor, at den decentrale borgerservice fremover holder åbent på samme dag. Forslaget muliggør frigørelse af ressourcer til at guide, undervise og motivere borgerne til i større udstrækning af bruge bl.a. de obligatoriske selvbetjeningsløsninger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at følgende åbningstider fra 1.juni 2012 er gældende for Borgercenteret:

 

- Mandag kl. 10-16 åbent i Nexø

- Onsdag kl. 10-16 åbent i Nexø, Hasle, Allinge og Aakirkeby

 

Og at det som konsekvens heraf, samtidig besluttes, at åbningstiderne i Rønne ændres, så der: 

 

- Onsdag er lukket for personlig betjening i Rønne.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

De nuværende åbningstider i den decentrale Borgerservice afspejler, at de blev placeret på tidspunkter, hvor der var behov for personlig bemanding for at sikre længere åbningstider på bibliotekerne. Der er nu etableret selvbetjeningsbiblioteker alle de steder hvor der er borgerservice og behovet for personlig bemanding er derfor ikke længere det samme.

 

Åbningstiderne i dag er:

 

Mandag: Nexø 10-16

Tirsdag: Hasle 10-16

Onsdag: Aakirkeby og Nexø 10-16

Torsdag: Allinge 10-17

Fredag: Hasle 10-13

 

At bemandingen er fordelt på forskellige dage resulterer i, at vagtplaner er svære at få til at gå op ved ferie eller sygdom. Det betyder desuden, at der dagligt tyndes ud i bemandingen i Rønne, hvor hovedparten af borgerhenvendelserne håndteres. Denne ’udtynding’ betyder desuden, at der i behandling af andre administrative opgaver, i perioder, skabes længere sagsbehandlingstider.

 

Det foreslås derfor, at den decentrale borgerservice fremover holder åbent om onsdagen, med den undtagelse, at der fortsat holdes åbent to dage i Nexø, hvor behovet er størst (der er knap 400 personlige henvendelser om ugen i den decentrale borgerservice og heraf ca. 200 i Nexø).

 

For at sikre denne bemanding på de fire decentrale borgerservices om onsdagen, lukkes der samtidig for personlig betjening i Rønne på onsdage, hvor der i øjeblikket er åbent fra 9.30 til 12.00.

 

I forbindelse med ovenstående forslag til ændring af åbningstiderne, har der desuden været set på registreringer af hvornår på dagen henvendelserne ligge. Dette for bl.a. at vurdere behovet for at holde åbent efter kl. 16.00 . Her ses det, at der på en uge med lidt over 4.000 henvendelser (hvoraf ca. 1.500 er personligt fremmøde), er der kun registreret 20 personlige henvendelser i den sene åbningstid fra 16-17 om torsdagen i Rønne.

 

Det vurderes derfor ikke nødvendigt, at ’strække’ åbningstiden mere end det er foreslået i indstillingen. Forslaget muliggør frigørelse af ressourcer til at guide, undervise og motivere borgerne til i større udstrækning af bruge bl.a. de obligatoriske selvbetjeningsløsninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, men vigtigt for at optimere Borgercenterets samlede ressourceanvendelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

16.00.00G01-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

16

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

24

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

I mødet den 14. januar 2009 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der halvårligt orienteres om den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Denne indsats omfatter bl.a. kontrol af sociale ydelser og socialt bedrageri.

 

Den halvårlige opfølgning til Beskæftigelsesudvalget finder sted i henholdsvis maj og november måned vedrørende den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Den økonomiske opfølgning følger principperne i budgettet for 2010, dvs. opgjort som den beregnede udgift 12 måneder frem, fra det tidspunkt en fejlagtigt udbetalt ydelse stoppes.

 

I budgettet for 2012 er der fortsat øget fokus på indsatsen, prioriteret gennem ressourcer svarende til ansættelse af ét årsværk til at forstærke indsatsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Anbefales til orientering for kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Orientering givet.Sagsfremstilling

Indsatsen i 2011 og 2012

Indsatsen i 2011 og 2012 fokuserer på korrekt beregning af børnetilskud, økonomisk friplads, boligsikring, sygedagpenge og kontanthjælp samt borgere uden fast bopæl. Som noget nyt i 2011, blev der mulighed for at give kommunen oplysninger vedrørende mistanke om socialt bedrageri via kommunens hjemmeside.

 

Borgercenteret arbejder løbende med anmeldelser, intern kontrol, samt undersøger sager med uoplyste arbejdsindtægter. Sagerne kan opdeles i de tre kategorier herunder:

 

Intern kontrol

Der fortages interne ”serviceeftersyn” når kontrolgruppen bliver opmærksomme på områder der kan have betydning for korrekt hjemtagelse af refusion, eller om borgeren fortsat har tilknytning til Bornholms Regionskommune.

Løbende arbejdes der med kontrol af arbejdsindtægter samtidig med modtagelse af bl.a. kontanthjælp.

 

Anmeldelser

I 2011 har Borgercenteret modtaget i alt 65 henvendelser, hvoraf størstedelen er anmeldelser, 49 sager afsluttet.

Ud af de 49 sager, har 14 sager givet anledning til fremtidige besparelser, 19 sager med tilbagebetalingskrav, 6 sager er videresendt til nærmere undersøgelse hos Skat.

 

Undersøgelse hos politiet.

Siden 2009 er 17 sager sendt til nærmere undersøgelse hos Politidirektøren. Heraf er 9 afsluttet med dom, 2 er kommet retur uden at der blev rejst sigtelse i sagen og 6 sager afventer fortsat behandling.

 

I 2012 indtil medio april er der modtaget 43 anmeldelser fordelt på uoplyst samliv, tvivlsom folkeregistertilmelding, sort arbejde, ophold i udlandet.

 

Øvrig indsats

Borgercenteret forventer ligesom tidligere år at deltage i Fairplay aktion sammen med Skattecenter Bornholm og Fødevarestyrelsen. Samarbejdet med Skattecenter Bornholm er godt, og det giver et godt udgangspunkt for behandling af de sager, der kan have berøring med både skat og kommune.

Økonomiske konsekvenser

Pr. 31. december 2011 udgør den samlede besparelse kr. 1.031.092, fordelt på fremtidig besparelse med kr. 442.259 samt tilbagebetalingskrav med kr. 588.833. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Forlængelse af affaldsplan 2009 - 2012

07.00.01P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

17

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

17

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi. og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jævnfør ”Bekendtgørelse om affald” kan de danske kommuner forlænge deres nugældende affaldsplan (2009-2012) til også at omfatte 2013. Muligheden for forlængelse skyldes bekendtgørelsens revision og ikrafttrædelse pr. 1/1 2012, hvorved diverse redegørelser og eventuelle lovbestemmelser først vil blive udarbejdet af de relevante myndigheder og statslige forvaltninger i løbet af 2012. Dermed vil Bornholms Regionskommunes affaldsplan for den kommende planperiode gælde for perioden 2014-2018 og dække perioden 2014-2024.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at nugældende affaldsplan for 2009-2012 forlænges, så denne også omfatter 2013.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Af ”Bekendtgørelse om affald”, § 107, fremgår det, at:

”Kommunalbestyrelsen skal vedtage den første affaldshåndteringsplan efter denne bekendtgørelse senest den 1. januar 2014. Planen skal gælde i perioden 2014-2018 og skal dække perioden 2014-2024, begge år inklusive. Såfremt kommunalbestyrelsen vedtager den første affaldshåndteringsplan efter denne bekendtgørelse senest den 1. januar 2013, skal planen gælde i perioden 2013-2018 og skal dække perioden 2013-2024, begge år inklusive.

Stk. 2. Pligten til at udarbejde en affaldshåndteringsplan i perioden 2009-2012, som skal dække perioden 2009-2020, opretholdes indtil 1. januar 2014. Planen skal udarbejdes efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen vedtager den første affaldsplan efter denne bekendtgørelse efter den 1. januar 2013, jf. stk. 1, 1. pkt., skal den gældende affaldshåndteringsplan forlænges eller affaldshåndteringsplanen skal udarbejdes, jf. stk. 2, så den dækker 2013.”

 

Årsagen til muligheden for forlængelse af den nugældende, kommunale affaldsplan for perioden 2009-2012 skal findes i affaldsbekendtgørelsens sene ikrafttræden (pr. 1/1 2012), hvorved kommunernes beslutningsgrundlag endnu ikke er udarbejdet af de statslige myndigheder og styrelser. Ved at forlænge fristen for udarbejdelse af affaldsplanen jf. ovenstående § 107, stk. 3, vil det ligeledes være muligt at hente inspiration fra såvel videns- som erfaringsgrundlag fra statslige redegørelser og kommunale tiltag.

Økonomiske konsekvenser

Ressourcerne til udarbejdelse af Bornholms Regionskommunes kommende affaldsplan finansieres via affaldsgebyrer, og vil blive medtaget i Bofas budget for 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Anlægsbevilling til udskiftning af tagbelægning og efterisolering, Vej & Park Bornholm, Østre Ringvej 1, Rønne

82.07.00S05-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

19

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

26

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsbevilling til udskiftning af tagpapbelægning samt efterisolering efter gældende foreskrifter jf. bygningsreglementet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

a)     at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til udskiftning af tagbelægning og efterisolering m.m. på Østre Ringvej 1, Rønne

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,6 mio. kr. finansieret af Vej og Park Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Tagpapbelægningen på Vej & Park Bornholms østvendte traktor- og autoværkstedsbygning på Østre Ringvej 1 i Rønne er nedslidt og skal udskiftes.

 

I forbindelse med ny pålægning af tagbelægning, enten som ny tagpapbelægning eller som protantag, efterisoleres taget samtidig efter gældende foreskrifter i bygningsreglementet.

 

Arbejdet udbydes ved underhåndsbud af Vej & Park Bornholm selv. Den samlede udgift er overslagsmæssigt beregnet til ca. 0,6 mio. kr. inkl. byggeledelse og uforudsete udgifter.

Arbejdet forventes udført i medio 2012.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til udskiftning af tagbelægning og efterisolering på 0,6 mio. kr. kan finansieres af Vej & Park Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011.

Sagen om de samlede budgetoverførsler vedrørende drift fra 2011 til 2012 forventes godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2012.

Det forventes endvidere, at der med efterisoleringen bliver opnået besparelser på den fremtidige bygningsdrift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Tilbageførsel af uforbrugte midler, bevilget til dækmole i Gudhjem Havn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

20

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

27

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om tilbageførsel af uforbrugte anlægsmidler vedrørende projektet Forkastningsarbejder på havnene. Dette projekt er opdelt i flere delprojekter, herunder projektet vedrørende etablering af dækmole ved Gudhjem Havn.

Efterfølgende undersøgelser har vist, at effekten af en dækmole ikke vil være tilstrækkelig,

hvorfor det indstilles, at de uforbrugte midler tilbageføres til anlægspuljen for havne og således kan indgå i prioriteringen af nye projekter.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller :

a)     at anlægsbevillingen til Forkastningsarbejder på havnene reduceres med 420.757 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 7.579.243 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på -420.757 kr., og at beløbet tilbageføres til den disponible anlægspulje til havne

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:
Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I projektet med forkastningsarbejder ved 5 havne indgik et forslag om etablering af en dækmole ved Gudhjem Havn. Dækmolen skulle forbedre besejlings og liggeforhold i havnen og ikke mindst beskytte den gamle havneport og de over hundrede år gamle moler i Gudhjem.

 

Dækmolen skulle udføres med materialer fra Vang Pier. I projektforberedelsesfasen blev der afholdt brugerrådsmøder samt foretaget en bølgeurosundersøgelse på det dækmoleprojekt der var muligt med overskudsmaterialer fra Vang Pier.

Dækmoleprojektet var et kompromis hvor forkastningen var planlagt til at være så diskret som mulig.

Bølgeurosundersøgelserne viste desværre at effekten af den påtænkte dækmole ville være utilstrækkelig. Det vil kræve et større projekt med større finansiering end det er muligt på nuværende tidspunkt, at forbedre forholdene ved Gudhjem Havn.

Det indstilles derfor, at de uforbrugte midler tilbageføres til anlægspuljen for havne.

Økonomiske konsekvenser

Den 31. marts 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til forkastningsarbejder på 5 havne, herunder Gudhjem.

I forkastningsarbejderne indgår et projekt med etablering af en dækmole ved Gudhjem Havn.

Der er budgetlagt med 500.000 kr. til projektet. Heraf er der brugt 79.243 kr. til forundersøgelser, bølgeurosundersøgelser samt visualiseringer. Der resterer dermed 420.757 kr., der foreslås tilbageført til anlægspuljen for havne, idet efterfølgende undersøgelser har vist, at effekten af en dækmole ikke vil være tilstrækkelig,

Anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet til projektet vedrørende forkastningsarbejder på havnene forslås derfor reduceret med 420.757 kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 7.579.243 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Skema A for etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer i Rønne - Snorrebakken, etape 2

03.02.12S55-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

21

 

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

28

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af et nyt skema A for etablering af 60 almene ældreboliger i Rønne samt skema A for servicearealer i forbindelse med boligerne – etape 2.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af 60 almene ældreboliger i Rønne – etape 2

b)     at skema A for etablering af 60 almene boliger – etape 2 godkendes

c)     at der på statens vegne gives tilsagn om tilskud til servicearealer

d)     at skema A for etablering af servicearealer i tilknytning til de 60 almene boliger – etape 2 godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. august 2010 igangsætning af plan for plejeboligbyggeri etape 2 ved Snorrebakken, Rønne, målrettet botilbud for demente. Skema A blev godkendt af Kommunalbestyrelse den 16. december 2010, men blev efterfølgende annulleret ved kommunalbestyrelsesbeslutning af den 24. februar 2011, idet kommunalbestyrelsen besluttede, at byggeriet skulle udbydes i EU-fagentreprise.

BDO Kommunernes Revision har i den forbindelse, på anmodning fra kommunens projektleder, udarbejdet et nyt skema A for etablering af de 60 almene ældreboliger med tilknyttede servicearealer i Rønne.

I lighed med 1. etape er det forudsat at nybyggeriet af 2. etape opføres som energiklasse 2015, hvilket svarer til det der tidligere hed energiklasse 1.

Lokalplanen blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 og supplerende lokalplan for byggeriets 2. etape blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:                                                                                    Skema A

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                                         101.638.159 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                                                 3.220.000 kr. Anlægsudgifter i alt                                                                                                104.858.159 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 84%                                                                          -83.696.054 kr.

Kreditforeningslån 98 % (energiklasse 2015)                                                 -1.960.000 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 14%)                                           -13.949.342 kr.

Beboerindskud 2%                                                                                   -2.032.763 kr.

Boliger i alt                                                                                         -101.638.159 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                                                -2.400.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                                           -820.000 kr.

Servicearealer i alt                                                                                  -3.220.000 kr.

 

Energiklasse 2015:

Merudgiften ved at opføre boligerne i den højeste energiklasse udgør 2.000.000 kr. incl. moms. Udgiften finansieres som anført med 98% kreditforeningslån og med 2% beboerindskud.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligsikring vil udgøre 6.302 kr. eller årligt 1.008 kr. pr. m².

Beboernes betaling vedrørende merudgiften til energiklasse 2015 er beregnet til 123 kr. pr. bolig pr. måned. Denne merudgift forventes modsvaret af besparelse på forbrugsregnskabet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2012

1.
Foreløbigt driftbudget (PDF)

2.
Skema A - boliger (PDF)

3.
Skema A - serviceareal (PDF)

4.
Estimeret anlægsbudget (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-05-2012

29

 

 

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt