Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
18-01-2012 kl. 17:00
mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 31. december 2011
  åbent 3 Månedlig fokusopfølgning pr. 30. november 2011
  åbent 4 Procedure til godkendelse af anvendelse af overførsel
  åbent 5 Budgetvejledning 2013
  åbent 6 Status på ejendomsformidling i BRK
  åbent 7 Ny forretningsgang til håndtering af tomme bygninger
  åbent 8 Procedure vedrørende salg af kommunale ejendomme
  åbent 9 Udbud af boligadministration for kommunens nye plejecenter- og psykiatriboliger i Rønne
  åbent 10 Økonomisk tildelingsmodel på skoleområdet efter høring
  åbent 11 Stillingtagen til den fremtidige placering af 10. klasse-aktiviteten på Bornholm
  åbent 12 Bornholms Middelaldercenter - budget 2012
  åbent 13 Bornholms Kunstmuseums udbygning med lysmuseum
  åbent 14 Evaluering af Bornholms Teater
  åbent 15 Anmodning om økonomisk støtte til renoveringsprojekt
  åbent 16 Anlægsbevilling til iagngsætning af bygningsvedligeholdelse på kommunens boligudlejningsejendomme
  åbent 17 Søndergade 22, Rønne. Tilbageførsel af anlægsbevilling.
  åbent 18 Lokalplanforslag og kommuneplantillæg for et område på den sydlige del af Hasle Havn
  åbent 19 Råstofplan for Bornholm 2012-2024
  åbent 20 Orientering fra formanden
  åbent 21 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Renè Nordin Bloch forlod mødet kl. 19,15 efter behandling af pkt. 15.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Likviditetsoversigter pr. 31. december 2011

00.32.18Ø10-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. december 2011.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (136,6 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (302,0 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2011 (63,1 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2011 (116,5 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2010 til 31. december 2011.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 136,6 mio. kr. er faldet med 2,0 mio. kr. og dermed stort set uændret i forhold til opgørelsen pr. 30. november 2011. Der er p.t. et udlæg for Bofa på 35,0 mio. kr. som efterfølgende lånefinansieres.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er fortsat dalende, idet niveauet for den faktiske kassebeholdning nu ligger under niveauet i 2010. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ultimo december ca. 21 mio. kr. højere end i 2010, idet det forventes, at den gennemsnitlige beholdning i løbet af 1. kvartal 2012 vil falde til et lavere niveau end beholdningen på samme tidspunkt i 2011.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2011 på 63,1 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2010 og de i 2011 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 på netto 113,7 mio. kr.

 

Bemærkninger til den forventede faktiske kassebeholdning:

Den forventede faktiske beholdning er beregnet på baggrund af den beregnede kassebeholdning tillagt forventede overførsler til 2012 jf. budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011. Det bemærkes, at overførslerne vedrørende anlægsvirksomhed, lån og kvalitetsfond er negativ, hvilket skyldes, at der fortsat er salgsindtægter, der ikke er indgået som budgetlagt.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 40,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2012

1.
Beholdninger pr. 31. december 2011 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Månedlig fokusopfølgning pr. 30. november 2011

00.30.10Ø09-0107

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2012

1.
Driftsoversigt pr. 30. november 2011 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 30. november 2011 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 30. november 2011 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførselsområdet pr. 30. november 2011 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær 30. november 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Procedure til godkendelse af anvendelse af overførsel

00.30.10Ø06-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Procedure for godkendelse af anvendelse af overførsler i 2012 med henblik på en samlet koordinering og overholdelse af de oprindelige budgetter for serviceudgifterne i 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at proceduren for godkendelse af anvendelse af overførsler i 2012 godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstillingen godkendt, idet det præciseres, at anvendelse af overførte overskud indstilles til godkendelse via fagudvalgene til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 7. december blev den samlede budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 behandlet. Af sagen fremgår det, at Økonomi og Analyse vil forelægge et forslag til en procedure, der kan understøtte styringen af virksomhedernes forbrug af overført overskud, således at hensynet til overholdelse af servicerammen tilgodeses.

 

I forbindelse med notatet om Økonomistyring i Bornholms Regionskommune, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011, blev også nye regler for overførselsadgangen godkendt, jf. notatets bilag 1, gældende fra overførslen fra 2011 til 2012. De nye overførselsregler betyder, at der kan overføres overskud svarende til 5 % af budgetrammen, og underskud svarende til 2 % af budgetrammen. De nærmere regler og eksempler er gengivet i bilag 1.

I forhold til underskud større end 2 %, skal det præciseres, at Økonomi og Analyse vurderer virksomhedslederens redegørelse om årsag og tiltag for at nedbringe underskuddet, og indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget hvorvidt virksomhedens underskud over 2 % skal overføres eller afskrives helt eller delvist. Dette vil indgå i den samlede sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget om overførsler fra 2011 til 2012.

 

Af hensyn til overholdelse af servicerammen i 2012 har Økonomi og Analyse udarbejdet en administrativ procedure til godkendelse af brug af overførsel i 2012. Proceduren har til formål at sikre en koordinering af anvendelse af overførslerne med henblik på en samlet overholdelse af den oprindelige serviceramme for budget 2012, jf. aftalen med regeringen om kommunernes økonomi.

 

Ordningen administreres administrativt af Økonomi og Analyse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres i forbindelse med den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober.

 

Godkendelsen vedrører specifikt anvendelsen af overførte beløb fra 2011, og er således ikke møntet på den daglige drift, hvor budgetterne forventes overholdt.

 

Der er som udgangspunkt følgende principper for godkendelse af ansøgninger:

·        Overførslerne kan ikke anvendes til finansiering af besparelser på driften eller et højere driftsniveau end forudsat i budgettet.

·        Overførsler vil efter konkret vurdering kunne anvendes til uafviselige engangsudgifter i det omfang udgiften ikke kan vente til 2013. Der skal i videst muligt omfang findes finansiering inden for virksomhedens eget budget.

·        Overførsler kan anvendes til investeringer i det omfang udgiften kan kategoriseres som en anlægsudgift. Der skal søges om en anlægsbevilling hos kommunalbestyrelsen via fagudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2012

1.
Bilag 1 Overførselsregler (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budgetvejledning 2013

00.30.02S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Jf. styrelsesloven er det Økonomi- og Erhvervsudvalget, som tilrettelægger budgetprocessen, herunder godkender aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes bidrag frem til budgetvedtagelsen. Disse er beskrevet i Budgetvejledning 2013, vedlagt som bilag.

Budgetvejledningen beskriver den politiske behandling af budgetarbejdet for 2013, herunder de politiske aktiviteter, roller og opgaver, der er gennem processen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetvejledningen for 2013 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstillingen godkendt med de på mødet fremkomne ændringer.

 

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for 2013 vil på nogle måder ligne de tidligere års budgetprocesser, men adskiller sig også på væsentlige punkter.

Budgetprocessen påbegyndes med det første budgetseminar den 14. februar, hvor kommunalbestyrelsen, med udgangspunkt i en budgetscreening gennemført af BDO (Kommunernes Revision), skal drøfte og udpege de områder, som udvalgene skal arbejde videre med frem mod det andet budgetseminar den 26. juni.

De tidligere år har Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldt rammer til de enkelte fagudvalg, som de skulle udarbejde budgetbidrag inden for. Der vil ikke blive udmeldt rammer på samme måde i år. Derimod skal udvalgene arbejde med de områder, som kommunalbestyrelsen udpeger på budgetseminar 1.

På budgetseminar 2 vil udgangspunktet for økonomien for 2013 udgøres af budgetoverslagsår 2013 i budget 2012, de efterfølgende kendte ændringer samt resultaterne af det arbejde som udvalgene har arbejdet med i forlængelse af kommunalbestyrelsens udmeldinger fra budgetseminar 1.

Som tidligere skal der fastsættes politiske mål for kommunens politikområder. Målene for 2013 er en del af budgettet, og de borgerrelevante mål vil desuden skulle indgår i kvalitetskontrakten.

 

Ved budgetvedtagelsen fastsætter kommunalbestyrelsen mål og økonomiske rammer for de enkelte udvalg.

 

Nedenfor følger tidsplanen for det politiske niveau i hovedpunkter og med datoer. I budgetvejledning er en mere udførligt beskrivelse af de enkelte aktiviteter.

 

Dato/ periode

Beskrivelse af aktivitet

Aktør

18. januar

Budgetvejledning for 2013 vedtages

ØKE

14. februar

Budgetseminar 1: udpege områder til videre behandling på baggrund af BDO’s budgetscreening

KB

15. februar

Udmelding af kravene til udvalgenes videre budgetarbejde på baggrund af kommunalbestyrelsens drøftelser på budgetseminar 1

ØKE

Febr. - juni

Udvalgene arbejder med de på budgetseminar 1 udpegede områder samt forslag til op- og nedprioriteringer, anlæg og takster

Alle udvalg

14. marts

Statusmøde på udvalgenes arbejde

ØKE

Marts - april

Dialogmøder

Fagudvalg

18. april

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler befolkningsprognose og demografikorrektioner

ØKE

16. maj

Fællesmøde mellem MED-Hovedudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKE, MHU

23. maj

Statusmøde på udvalgenes arbejde

ØKE

14. juni

Frist for aflevering af budgetbidrag til Økonomi og Analyse

Alle udvalg

26. juni

Budgetseminar 2: drøftelse af den samlede økonomiske situation i 2013 på baggrund af udvalgenes oplæg

KB

28. juni 

Fællesmøde mellem MED-Hovedudvalget og kommunalbestyrelsen

KB, MHU

10. august

Borgmesteren fremsender sit budgetforslag til kommunalbestyrelsen

Borgmesteren

17. august

Partierne fremsender ændringsforslag eller budgetforslag til Økonomi og Analyse og kommunalbestyrelsen 

Partierne

21. august

Temamøde for kommunalbestyrelsen og MED-Hovedudvalget, hvor der vil være en administrativ gennemgang af budgettet

KB, MHU

22. august

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv.

ØKE

27. -28. august

Budgetseminar 3: drøftelse af den samlede økonomi og øvrige politiske prioriteringer

KB 

September

Borgmestermøde i KL-regi

Borgmesteren

12. og 20. sept.

1. behandling af budgetforslaget

ØKE, KB

25. sept. kl. 8.00

Frist for fremsættelse af ændringsforslag. Denne frist gælder ikke for Økonomi- og Erhvervsudvalget 

KB

3. og 11. oktober

2. behandling af budgettet og opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt

ØKE, KB

Okt. - november

Dialogmøder

Fagudvalg

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2012

1.
Budgetvejledning 2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Status på ejendomsformidling i BRK

82.02.00G10-0115

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- of Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I forlængelse af Økonomi og Analyses overtagelse af ejendomsformidlingsopgaven i september 2011 gives en status på de initiativer der blev iværksat i forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. september 2011.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at status for ejendomsformidling tages til efterretning. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. september 2011 blev en række planlagte effektiviserende initiativer fremlagt til drøftelse med henblik på igangsættelse. Det drejede sig om:

1.      Umiddelbare salg af konkrete bygninger.

2.      Kontinuerligt udbygget overblik over kommunens ejendomme og grunde

3.      Nye procedurer for så vidt angår samarbejdsrelationer med ejendomsmæglere samt andre finansielle samarbejdspartnere.

4.      Nye interne politiske og administrative procedurer vedrørende køb og salg af ejendomme.

5.      Faste procedurer vedrørende håndtering af bygninger – herunder bygningernes økonomi ved serviceophør.

 

Status på disse er:

 

Ad 1: Opgaven omfattede dels igangsættelse af salgsarbejdet af nogle konkrete ejendomme, dels afsøgning af bevillingsmæssige initiativer der kunne imødekomme behovet for en mere effektiv ejendomsformidling.

 

Følgende ejendomme er siden blevet solgt:

Ejendom

 

Salgspris

i kr. ex. Moms

Solgt via

Almevej 8, Nylars

Beboelse

300.000

Estatemægleren

Porcelænsvej 1, Rønne

Beboelse/grund

403.627

Nybolig i Rønne

Damgade 30, Nexø

Beboelse

225.000

Realmægleren i Nexø

Tejnvej 86, Sandkås

Sommerhusgrund

280.000

Danbolig i Rønne

Robbedalevej 1, Robbedale

Grund i landzone

350.000

BRK/Økonomi og Analyse

Rævehøjen 3, Rønne

Byggegrund

260.000*

BRK/Økonomi og Analyse

 

 

 

 

*Plus kloakbidrag 37.900 kr. excl. moms

 

Ad 2: Økonomi og Analyse fører drøftelser med Teknik & Miljø omkring et intensiveret arbejdet med at skabe et oplyst og entydigt overblik over alle BRK´s ejendomme. Dette arbejde bygger ovenpå på det arbejde der allerede er igangsat i Teknik og Miljø.

 

Ad 3: Økonomi og Analyse har i samarbejde med chefjuristen den 19.december 2011 afholdt møde med alle øens ejendomsmæglere. Mødet omhandlede BRK´s oplæg til spilleregler for samarbejdet. De vigtigste elementer heri var

-         Præsentation og præcisering af rammer for udbud af kommunale ejendomme.

-         Præsentation af kommunens forventninger til ejendomsmæglerens rolle og arbejde samt ejendomsmæglernes berettigede forventninger til BRK.

 

Ad 4: Der henvises til særskilt punkt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden

 

Ad 5: Der henvises til særskilt punkt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ny forretningsgang til håndtering af tomme bygninger  

82.02.00G10-0115

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

7

 

Hvem beslutter

Økonomi og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

For at effektivisere forretningsgangene omkring håndtering af tomme bygninger foreslås, der en ny ensartet forretningsgang. 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at forretningsgangen tiltrædes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstillingen godkendt, idet eksisterende tomme bygninger overføres snarest.

 

 

Sagsfremstilling

Der foreslås ny entydig forretningsgang til håndtering af bygninger på hovedkonto 3-6. En forretningsgang, der omfatter de bygninger, der bliver tomme som følge af omstruktureringer.

 

Forretningsgangen har til formål at sikre

1. at der træffes beslutning om, hvorvidt bygningen skal sælges eller fortsat anvendes i BRK

2. at bygningens værdi sikres gennem driftssikring og nødtørftigt vedligehold

3. at der afsættes budget til driftsudgifterne i den periode, bygningen står tom.

 

Ad. 1: At der træffes beslutning om, hvorvidt bygningen skal sælges eller fortsat anvendes i BRK

Når kommunalbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en afdeling/institution, skal der inden for 1 måned træffes beslutning om, hvorvidt bygningen skal sælges eller fortsat anvendes i BRK.

Sagen herom forberedes af Ejendomsservice[1] og forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget, som træffer beslutning.

Såfremt det besluttes, at bygningen skal sælges, følges forretningsgangen vedrørende salg af kommunale ejendomme som beskrevet i et særskilt punkt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden. 

 

 

Ad. 2: At bygningens værdi sikres gennem driftssikring og nødtørftigt vedligehold

Når aktiviteten i en bygning stopper, ryddes ejendommen af den forladende part og overdrager herefter ansvaret for drift og tilsyn med bygningen til Ejendomsservice. Hvis området allerede er overgået til Ejendomsservice, fortsætter ansvar og tilsyn uændret.

Sikring af bygningens værdi indebærer, at bygningen opvarmes til 12/13 grader, samt at der udføres udbedring af akutte skader, der vil medføre yderligere forringelse af bygningens stand såfremt de ikke udbedres. Der udføres ikke genoprettende vedligehold, renovering eller udbedring af kosmetiske skader. Drift af udenoms arealer udføres i nødvendigt omfang, således at bygningen fremstår præsentabel.

 

Ad.3: At der afsættes budget til driftsudgifterne i den periode, bygningen står tom.

Når aktiviteten i en bygning ophører, overføres konteringen af udgifter til bygningen fra hovedkonto 3-6 til ”Faste ejendomme” under Teknik- og Miljøudvalget.

Udgifterne periodiseres med udflytningsdatoen som skæringsdato. Der foretages ikke periodisering af oliebeholdninger o.l.

Der afsættes et årsbudget til drift og vedligeholdelse af den tomme bygning jf. ovenfor. Budgetbehovet vurderes af Ejendomsservice, idet der afsættes x kr. pr. m² bygning til drift, driftsbudget til opvarmning til 12/13 grader samt budget til ejendomsskat, forsikringer og evt. vagtsikring m.m. Derudover afsættes y kr. til vedligeholdelse af udenoms arealer.

Der afsættes ikke budget til tilsyn, idet det varetages af Ejendomsservice inden for det eksisterende budget.

 

Når en sag om nedlæggelse af en afdeling/institution forelægges for fagudvalget, er det områdechefens ansvar, at der foreligger et budgetoverslag fra Ejendomsdrift over udgifterne til driften af den tomme bygning jf. ovenfor.

Udgiften modregnes i besparelsen ved lukningen, således at der fortsat er budget til driften af den tomme bygning. Ved efterfølgende eventuelt salg af ejendomme tilføres det resterende og fremadrettet budget kassen.  

 

Ovenstående gælder også i forbindelse med prioriteringsforslag i budgetarbejdet, idet det kun er nettobesparelsen der kan indgå som besparelse på fagudvalget område.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Forretningsgang vedrørende salg af kommunale ejendomme

82.02.00G10-0115

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Som led i den fortsatte effektivisering og kvalitetssikring af det kommunale ejendomssalg er der etableret de fornødne organisatoriske og samarbejdsmæssige rammer. Forslag til organisation og forretningsgange vedrørende ejendomssalg fremlægges til drøftelse og beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at de i bilag 1 beskrevne organisatoriske rammer og forretningsgange i forbindelse med ejendomssalg godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. september 2011 bebudede administrationen - som led i effektiviseringen af det kommunale ejendomssalg - at der ville blive udarbejdet forslag til nye politiske og administrative forretningsgange i forbindelse med kommunalt ejendomssalg.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 24 november 2011 blev Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiget til salg af nærmere angivne ejendomme, hvis handelsværdi er under 4 mio. kr., mens borgmesteren blev bemyndiget til at godkende salg af nærmere angivne ejendomme, hvis handelsværdi er under 2 mio. kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal, som minimum 4 gange årligt, orienteres om status for salg.

 

Tilsvarende er der etableret nye samarbejdsrelationer med bl.a. ejendomsmæglere. 

 

 

 

Forslag til forretningsgange vedrørende ejendomssalg fremlægges til drøftelse og beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Jfr. bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2012

1.
Organisation og forretningsgange ved kommunalt ejendomsslag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent punkt

 Åbent  møde

 9  Udbud af boligadministration for kommunens nye plejecenter- og psykiatriboliger i Rønne

88.00.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-12-2011

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Administrationen af de 120 nye plejecenterboliger på Snorrebakke Allé, samt de 25 nye boliger til socialpsykiatrien sendes i udbud. Der ønskes en optimal og målrettet administration, som skal foregå i et tæt samarbejde mellem administrator, beboerne, pårørende, ledelsen og medarbejderne på de 2 nye boligbebyggelser. Der ønskes samtidig et kontrolbud fra kommunens boligadministration.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at anbefale Kommunalbestyrelsen at gennemføre et udbud af boligadministrationen af de 120 nye boliger på Plejecenter Snorrebakken samt af de 25 nye boliger til socialpsykiatrien

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:

Socialudvalget ønsker,

at se et eventuelt udbud af boligadministrationen i sammenhæng med budgetvedtagelsen for 2012, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede. "at der skal afdækkes muligheder for et øget offentlig-privat samarbejde i den kommunale drift. Afdækningen skal ske bredt over hele kommunens virksomhed, og skal identificere muligheder og barrierer", og

Socialudvalget anbefaler,

at ØKE tilvejebringer det nødvendige grundlag for et eventuelt udbud på boligområdet for så vidt angår nybyggede boliger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Socialudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Byggeudvalget for Plejecenter Snorrebakken har i sit møde den 12. oktober 2011 drøftet og anbefalet, at den kommende administration af de i alt 120 nye plejecenterboliger sendes i udbud for at få de optimale vilkår for administrationen af de nye boliger. Der blev i udvalget samtidig peget på, at administrationen af de 25 nye boliger til socialpsykiatrien på Kommandanthøjen udbydes sammen med de 120 nye plejecenterboliger.

Udbuddet anbefales gennemført inden for Tilbudslovens rammer gennem annoncering eller som et EU-udbud med prækvalifikation, hvis det samlet set ikke kan holde sig under EU´s tærskelværdi, hvilket afklares inden annonceringen.

Der stilles en række krav i udbudsmaterialet og herunder konkurrencekrav til de bydende:

-         at der skal lægges en dokumentation for erfaring inden for området med referencer

-         at administrationen skal foregå i et tæt samarbejde med beboerne, deres pårørende, ledelsen og medarbejderne på Plejecenter Snorrebakken og med de 25 boliger til socialpsykiatrien

-         at administrator eller aftalepartner kan stille op med kort varsel (maks. 1 time), hvis der opstår forhold på adresserne, som kræver administrators tilstedeværelse

-         at der skal tilbydes en pris for administrationen målt pr. boligenhed om året

-         at kommunens boligenhed udarbejder et kontrolbud inden for de nævnte konkurrencevilkår

Udbuddet planlægges gennemført i begyndelsen af 2012 og afsluttet inden den 1. maj 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen – boligadministrationen finansieres via beboernes huslejer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Økonomisk tildelingsmodel på skoleområdet efter høring

17.00.00K04-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-01-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi– og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af en ændret skolestruktur den 24. februar 2011, at der også skulle udarbejdes en ny tildelingsmodel for kommunens fire almene skoler.

Den 24. november 2011 besluttede kommunalbestyrelsen at godkende, at notatet ”Ny tildelingsmodel på skoleområdet” sendes i høring med børne- og Skoleudvalgets anbefaling af variant A, og at den samlede budgetramme skal overholdes og genberegnes hvert år.

Forslaget har været i høring i perioden 8. november til 19. december 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

a)     Endeligt vurderer, hvilken balance udvalget ønsker mellem en elevtalsafhængig model og en klassetildelingsmodel.

b)     Endeligt forholder sig til den situation, at tildelingsmodellen tilsammen i nogle år fordeler flere midler til de fire skoler end demografimodellen tildeler skolevæsenet. Der er to muligheder:1)Børne- og Skoleudvalget kan enten anbefale, at den samlede budgetramme skal overholdes. Det indebærer, at budgettildelingen genberegnes hvert år. 2) Den samlede budgetramme udvides så serviceniveauet fastholdes.

 

 

Børne- og skoleudvalget den 10. januar 2012:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, variant A til kommunalbestyrelsens godkendelse, samt at den samlede budgetramme overholdes, og at budgettildelingen genberegnes hvert år.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I øjeblikket fordeles det samlede budget for hele skolevæsenet mellem skolerne ved et kronebeløb pr. elev (taxametermodel).  Sigtet med en ny tildelingsmodel, er at sikre et økonomisk driftsgrundlag for skolerne i den skolestruktur, der blev besluttet den 24. februar 2011.

 

Man kan få et overblik over den økonomiske dimension af de mulige tildelingsmodeller, hvis man opfatter dem som et kontinuum eller et spekter med to poler. Som den ene pol kan man forestille sig en model, der tildeler det samme budget til hver skole. Den anden pol er en model, der tildeler budget udelukkende i forhold til antallet af elever.

 

        Beløb pr. skole------ Beløb pr. afdeling------ Beløb pr. klasse------ Beløb pr. elev

 

I mellem disse yderpoler kan man forestille sig et uendeligt antal varianter, der enten er ”rene” som f.eks. et beløb pr. skole eller kombinationer af forskellige beløb fordelt på to eller flere parametre.

 

I grundmodellen indgår de fire parametre som er nævnt ovenfor: Beløb pr. skole, beløb pr. afdeling, beløb pr. klasse og beløb pr. elev. Der er blevet beregnet 3 varianter af grundmodellen.

 

Grundmodellen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Børne- og Skoleudvalget den 5. april 2011. Det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel, der primært er klassebaseret.

 

Økonomiske konsekvenser

Sammenligning af varianterne

Varianternes økonomiske dimension er nedenfor illustreret ud fra i hvor høj grad, der er tale om overvejende fast budgettildeling eller overvejende variabel budgettildeling.  

Figur 1: Procentandel af budgetramme fordelt efter skole, afdeling, klasse og elev

 

 

 

 

 


Skole

Afdeling

Klasse

Elev

Nuværende taxametermodel og udgangspunkt

2%

-

98%

Variant A – Fire parametre

3%

4%

34%

58%

Variant B – Fire parametre

6%

8%

55%

31%

Variant C – Fire parametre

6%

8%

71%

15%

 

I varianter med overvejende fast tildeling (skole, afdeling og klassetildeling) vil der blive omfordelt budget fra skoler med høje klassekvotienter til skoler med lave klassekvotienter.

I varianter med overvejende variabel tildeling (elevtildeling) omfordeles budget fra skoler med lave klassekvotienter til skoler med høje klassekvotienter.

Beregningerne viser, at stort set alle de af arbejdsgruppen udarbejdede varianter omfordeler budget fra Rønneskolen og Paradisbakkeskolen til Hans Rømers Skolen og Skole Nord.

 

Jo lavere andel af budgetrammen, der fordeles efter antallet af elever, desto hårdere rammes Rønneskolen og Paradisbakkeskolen af omfordelingen, da disse skoler har de højeste klassekvotienter.

En tildelingsmodel, der overvejende tildeler fast budget er dog ikke i overensstemmelse med demografikorrektionen af skoleområdets budgetramme.

Demografikorrektionen er baseret på en marginalmode, der regulerer ændringer i befolkningsudviklingen for aldersgruppen 6-16 årige.

Ved en tildelingsmodel på skoleområdet, som overvejende har en fast tildeling, opstår de ubalancer, som fremgår af nedenstående tabel 1. Det ses, at alle tre varianter forventes at tildele skolerne et større budget end ved den nuværende taxametermodel i 2015.

Det ses endvidere af tabel 1, at under de valgte forudsætninger har varianterne følgende konsekvenser for de tre år:

2013: Der er balance i alle varianter i forhold til udgangspunktet.

2014: Budgettildelingen reduceres i alle varianter i forhold til udgangspunktet

2015: I alle varianter øges tildelingen.

 

Tabel 1: Oversigt over alle modellerne, differencer ift. Udgangspunktet

Variant

2013

2014

2015

Variant A

0

-532.000

446.000

Variant B

0

-196.000

1.424.000

Variant C

0

-71.000

1.947.000

Note: Minus angiver at rammen reduceres i forhold til udgangspunktet

Politisk kan man forholde sig på to måder til differencerne i 2015:

 1) Den samlede budgetramme skal overholdes: Det indebærer, at budgettildelingen genberegnes hvert år. (De tildelte beløb pr. klasse eller pr. elev reduceres så tildelingen holder sig indenfor skolevæsenets totalramme)

 2) Den anden mulighed er, at den samlede budgetramme udvides.

Ved en genberegning vil der være tale om en serviceforringelse. Ved tilførsel af yderligere midler fastholdes serviceniveauet som i udgangspunktet.

Varianternes konsekvenser for den gennemsnitlige budgettildeling

Overblik over varianternes konsekvenser for den gennemsnitlige budgettildeling pr. elev og pr. klasse er gengivet i tabel 2 og tabel 3 nedenfor.

 

Tabel 2: Gnst. budgettildeling* pr. elev

Variant

Skole Nord

Hans Rømers Skolen

Paradisbakkeskolen

Rønneskolen

Udgangspunkt

38.870

39.970

38.820

39.000

Variant A

40.190

41.250

38.560

37.960

Variant B

41.330

43.140

38.310

37.050

Variant C

41.600

43.580

38.150

36.980

*) Gennemsnit er beregnet på baggrund af budgettildeling i 2013, 2014 og 2015

 

Tabel 3: Gnst. budgettildeling* pr. klasse

Variant

Skole Nord

Hans Rømers Skolen

Paradisbakkeskolen

Rønneskolen

Udgangspunkt

796.560

795.270

849.660

840.560

Variant A

823.400

820.460

843.730

818.060

Variant B

846.950

858.120

838.180

798.360

Variant C

852.390

866.820

834.530

797.010

*) Gennemsnit er beregnet på baggrund af budgettildeling i 2013, 2014 og 2015

 

Forskellene i tildelte beløb pr. elev/ år afspejles i de beløb, der flyttes fra skoler, med høje klassekvotienter til skoler med relativt lave klassekvotienter.

 

I en rent elevbaseret tildelingsmodel tildeles den højeste service til klasser med mange elever.

 

I en tildelingsmodel baseret på klasser vil den højeste service derimod tildeles klasser med få elever.

 

Børne- og Skoleudvalget skal derfor forholde sig til, hvilken balance der ønskes mellem på den ene side den elevtalsafhængige models ulighed målt skole for skole og på den anden side klassetildelingsmodellens ulighed målt elev for elev.

 

Den nye tildelingsmodel skal have virkning fra den 1. august 2012.

 

Supplerende sagsfremstilling

Der er indkommet i alt otte høringssvar, fem fra de høringsberettigede parter og tre uopfordrede høringssvar.

 

De fem høringsberettigede:

De fire skolers bestyrelser er delte i deres anbefalinger. Paradisbakkeskolen og Rønneskolen anbefaler variant A, Skole Nord anbefaler variant C og Hans Rømer Skolen kan ikke anbefale variant A. Handicaprådet Anbefaler variant A

 

Derudover har følgende tre interessenter afgivet uopfordrede høringssvar:

Bornholms Lærerforening anbefaler variant A. Afdelingsrådet ved afdeling Aaker anbefaler variant C. Faglig klub i Bornholms Lærerforening ved afdeling Aaker anbefaler variant C

 

De indkomne høringssvar og en sammenskrivning af svarene er vedhæftet dette punkt som bilag.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. januar 2012

1.
Skolebestyrelsen, Hans Rømer Skolen (DOC)

2.
Ny tildelingsmodel på skoleområdet (DOC)

3.
Sammenskrivning af høringssvar (DOC)

4.
Skolebestyrelsen Skole Nord (DOC)

5.
Handicaprådet (MSG)

6.
image001.gif (GIF)

7.
Skolebestyrelsen og MED-udvalg, Paradisbakkeskolen (MSG)

8.
Afdelingsrådet, Afd. Aaker (DOC)

9.
Bornholms Lærerforening (DOC)

10.
Rønneskolen, Skolebestyrelsen/Afdelingsrådene på Søndermark, Østre og Åvang, VirksomhedsMED (DOC)

11.
Afd. Aaker, fagligklub (BornholmsLærerforening) (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Stillingtagen til den fremtidige placering af 10. klasse-aktiviteten på Bornholm

17.02.07P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Med henvisning til henvendelse fra Campus Bornholm, jf. mail af 18. november 2011 (bilag 1), og efterfølgende møde omhandlende deres henvendelse, foreligger der en forespørgsel fra Campus Bornholm om stillingtagen til den fysiske placering af 10 klasseaktiviteten.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstiller at der udarbejdes en bevillingssag med henblik på afsøgning af et fremtidigt fællesskab.

Poul Overlund-Sørensen og Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Der har i Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2011 været behandlet en sag om muligheder for samarbejde med Campus Bornholm. Børne- og skoleudvalgets beslutning var, at udvalget var åbne overfor drøftelse af et lokalefællesskab i forbindelse med planlægningen af de fysiske rammer for Campus Bornholm.

Det er grundlæggende denne sag, der nu skal behandles i Kommunalbestyrelsen. Dagsorden og notat fra behandlingen den 3. maj 2011 indgår som bilag 2 og 3.

 

Det bør politisk vurderes hvilken grad af samarbejde, der skal søges iværksat. I den forbindelse er det vigtigt at få vurderet gevinsten for Bornholms Regionskommune. Vil et samarbejde føre til, at 10. klassecenteret kan drives billigere eller ligeså billigt og med samme kvalitet som nu?  Vil flere unge gennemføre en ungdomsuddannelse? Kort sagt hvad er gevinsterne ved et samarbejde for de unge, og er der gevinster for den kommunale økonomi?

 

Lokalefællesskab

Skal der arbejdes frem mod et lokalefællesskab, er det vigtigt, at kommunalbestyrelsen af hensyn til planlægningen af de fysiske rammer hurtigt bringer denne mulighed i spil. Man kunne forestille sig 10. klassecenteret placeret på samme adresse som Campus Bornholm, men med en driftsorganisation og økonomi som nu. Det vil skulle undersøges hvilke konsekvenser en sådan organisering har med hensyn til de fysiske rammer for undervisningen. Kan Vibegårdsbygningerne flyttes til Campusområdet? Hvad vil det koste? Hvor kan de placeres? Eller skal der bygges nyt?

 

20-20 ordning

Den 11. januar 2011 besluttede Børne- og Skoleudvalget at iværksætte forsøg med en 20-20 ordning (undervisning i 20 uger på 10. klassecenteret og 20 ugers undervisning på Campus Bornholm). Der var ved tilmeldingsfristens udløb kun tilmeldt 8 elever. Det var for lidt. Der var ved planlægningen af forsøget enighed om, at der skulle mindst 18 tilmeldinger til for, at tilbuddet kunne realiseres. 20-20-ordningen er derfor opgivet for skoleåret 2011/12.

 

Driftsoverenskomst

Ved en løsning med en driftsoverenskomst skal der aftales en pris pr. elev. Ungecenter Bornholm vurderer, at prisen alt inklusive (bygninger, specialundervisning mv.) er 51.500 kr. pr. elev i den nuværende ordning.

Der vil formentlig ikke være god økonomi i, at drive to 10. klassetilbud - ét i regi af Campus Bornholm og et andet på én af overbygningsskolerne, hvor der i øvrigt ikke umiddelbart er plads. Problemet er, at forældrene kan sige nej til et tilbud på Campus Bornholm. Derfor skal Kommunen under alle omstændigheder have et beredskab på 10.klasseområdet.

 

For en nærmere beskrivelse af mulighederne henvises til vedhæftede notat, bilag 3.

 

Såfremt der skal arbejdes videre med en anden placering af aktiviteterne vil sagen skulle behandles igen i februar, med henblik på godkendelse af tilbud for udarbejdelse af byggeprogram, og endelig beslutning vil skulle træffes når byggeprogram er udarbejdet og økonomiske estimater foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Hvis man vælger at flytte aktiviteten, vil der være økonomiske konsekvenser i form af enten leje eller eje.

 

For at få et estimat til ovenstående konsekvenser, skal der fastlægges krav i henhold til et byggeprogram. Der vil skulle indhentes tilbud på denne opgave.

 

I henhold til dette byggeprogram vil der kunne udarbejdes et estimat for finansieringen af byggeriet, både i en lejemodel og en ejermodel.

 

Alle beregninger vil være estimater, da dette vil bero på den endelige pris for byggeriet og efterfølgende forhandlinger om finansiering eller leje.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2012

1.
Henvendelse fra Campus Bornholm (MSG)

2.
Børne- og Skoleudvalgets behandling den 3.5.2011 (DOC)

3.
Notat vedr. muligheder for samarbejde om drift af 10. klasse (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Bornholms Middelaldercenter - budget 2012

19.00.00S55-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Orientering om Bornholms Middelalders budgetopfølgning for 2011 og budget for 2012.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i januar 2009 i forbindelse med den forøgede driftsbevilling til Bornholms Middelaldercenter, at centrets økonomi skulle følges tæt.

Udvalget besluttede dog den 18/8 2010, at budgetopfølgningen fremover skulle ske administrativt, så længe handlingsplanen overholdtes.

Den senest modtagne budgetopfølgning fra september 2011 viser, at det katastrofale sommervejr dette år har betydet, at Middelaldercentret har mistet omkring 900.000 i indtægter i forhold til det forventede. Det har derfor ikke i 2011 været muligt at afdrage yderligere på kassekreditten, der dog i forvejen var nået nedbragt fra 2 mio. kr. til 1. mio. kr.

For at sikre, at en lignende situation ikke kan opstå igen, må Middelaldercentret gøre nogle tiltag i 2012, der har konsekvenser i forhold til både centrets ansatte og centrets publikum:

·         Forhøjelse af entréprisen

·         Nedlæggelse af middelaldermarkedet

·         Besparelse på lønninger på 1 mio. kr.

·         Reduktion af åbningstiden med 2 måneder samt lørdage og enkeltdage i april

·         Halvering af annoncebudgettet

 

Budgettet for 2012 udviser herefter et forventet overskud på 174.000 kr., som vil blive anvendt til afdrag på kassekreditten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2012

1.
Budgetopfølgning september 2011 (PDF)

2.
Budget 2012 - MIddelaldercentret (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Bornholms Kunstmuseums udbygning med lysmuseum

19.03.00G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

13

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med Bornholms Kunstmuseums planlagte udbygning med et lysmuseum skal der tages stilling til bygherrerollen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     at model 2 anvendes til opførelsen af udbygningen

b)     at model 3 anvendes, såfremt Statsforvaltningen ikke accepterer model 2

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

Udvalget anbefaler model 3.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets indstilling anbefales.

Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke, men anbefaler model 2.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Kunstmuseum ønsker at udvide museet med et lysmuseum, som for størstedelens vedkommende vil blive bygget under jorden. Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet denne sag i forbindelse med en udvidelse af museets driftsbudget.

 

Bygherrerollen

Der er 3 modeller med forskellige konstruktionsmuligheder og betingelser for opførelse af den nye museumsbygning i henholdsvis kommunens regi og i en selvstændig fond/selvejende institutions regi.

Det kan oplyses, at tilskudsydende fonde ved den tidligere udbygning har været og forventes igen at være indforstået med, at kommunen efter udbygningen fortsat vil være ejer af hele bygningsmassen, såfremt der vælges en model med kommunen som bygherre.

Byggeudgifterne er anslået til at udgøre ca. 73 mio. kr. + moms på 18,25 mio. kr.

 

Model 1:

Kommunen opfører bygningen og anvender momsrefusionsordningen. Ved denne model skal kommunen indbetale 17,5% af de modtagne fondstilskud til momsrefusionsordningen.

Der vil være en momsrefusion på 5.475.000 kr.

 

Model 2:

Kommunen opfører bygningen, men får tilladelse til at få en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, således at byggeriet ikke bliver omfattet af reglerne om momsrefusionsordning. Registreringen skal gælde i en periode på mindst 10 år. Derved skal der ikke indbetales 17,5% til ordningen og den fulde moms på 18.25 mio. kr. kan fradrages. Til gengæld er det et krav, at der opkræves moms af den husleje, som museet skal betale i leje af den nye museumsbygning. Over en 10-årig periode ved markedsleje vil momsen udgøre 9.125.000 kr., som skal tilbagebetales til SKAT. Modsat har museet forventet momsfradrag på husleje i den samme periode, svarende til 4.288.750 kr.

Det samlede momsfradrag bliver således 13.413.750 kr.

Kunstmuseet skal betale markedsleje, som bliver modsvaret af et tilsvarende kommunalt tilskud til museet.

Forudsætningen for at få en frivillig momsregistrering i henhold til momslovens § 51 er, at udlejningen anses for at være erhvervsmæssig i momsmæssig henseende.

 

Kommunerne må ikke eje ejendomme med henblik på erhvervsmæssig udlejning. Realformålet er dog ikke erhverv, men opførelse af en bygning, som skal udlejes til kulturelle formål - konkret museumsvirksomhed.

En udtalelse fra statsforvaltningen om, at denne ikke vender sig mod lovligheden af modellen bør foreligge.

 

Model 3:

Der oprettes en selvejende institution/fond, der som bygherre forestår opførelse af nybygningen og efterfølgende udlejer denne til museet på markedsvilkår. Fonden kan få refunderet moms på udgifter til opførelse og drift af ejendommen. I denne model skal den nye bygning udmatrikuleres som en selvstændig ejerlejlighed, og kommunen skal sælge byggeretten til fonden. Hverken kommunen eller museet må være stifter af fonden. Stifter kan være en af bidragsyderne til opførelsen.

Kunstmuseet skal betale markedsleje, som for størstedelens vedkommende bliver modsvaret af en tilsvarende udlodning fra fondens overskud til museet.

Momsdraget er som i model 2 på 13.413.750 kr.

Såfremt museet er godkendt efter ligningslovens § 8 A, således at museet kan modtage gaver, hvor gavegiver kan opnå skattemæssigt fradrag efter ligningslovens § 8 A kan der opnås momsfradrag på det fulde beløb på 18,25 mio. kr. Denne godkendelse har museet ikke hidtil haft, og der foreligger ikke p.t. en vurdering af muligheden for en sådan godkendelse.

 

Anbefaling.

Kommunens revision anser model 2 som den optimale løsning ud fra et momsmæssigt og administrativt synspunkt, hvis Statsforvaltningen vil acceptere, at kommunen anmoder om en frivillig momsregistrering.

Giver Statsforvaltningen ikke tilladelse, anbefaler revisionen, at der arbejdes videre med model 3.

Momsmæssigt er model 2 og 3 identiske, men der vil alt andet lige være en række omkostninger forbundet med udskillelse af den nye bygning i en særskilt juridisk enhed mv.

Økonomiske konsekvenser

Byggeudgifterne afholdes af fondsmidler.

Udgifterne til den efterfølgende drift af nybyggeriet afholdes af Kunstmuseet og medfører ikke udgifter for kommunen.

Kunstmuseet skal som nævnt ovenfor betale markedsleje, som bliver modsvaret af et tilsvarende kommunalt tilskud til museet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Statsforvaltningen vil samtidig med fremsendelse af nærværende sag blive forespurgt om accept af, at kommunen anmoder om en frivillig momsregistrering på opførelse af en bygning, som skal udlejes til kulturelle formål.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. januar 2012

1.
Notat fra revisionen (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Evaluering af Bornholms Teater

20.01.02G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

14

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kunststyrelsens evaluering af Bornholms Teater fremsendes til orientering.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     At evalueringen tages til efterretning

b)     At evalueringens konklusion indgår i forhandlingen med Kunststyrelsen om en ny egnsteateraftale for perioden 2013-2016.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til ØKE/KB.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Nuværende egnsteateraftale 2009-2012.

Kunststyrelsen har i november 2011 fremsendt en foretaget evaluering af egnsteatret Bornholms Teater for den forløbne periode af egnsteateraftalen 2009-2012.

Evalueringen er positiv i forhold til opfyldelse af den gældende egnsteateraftale.

Evalueringen konkluderer dog samtidig, at der er forhold omkring teatrets organisation og økonomi, hvor citat: ”der skal gøres noget for at ændre vilkårene og handlemulighederne, førend teatret er i stand til at fortsætte sin kunstneriske og organisatoriske udvikling.” citat slut.

I samspillet med kommunen handler det især om to ting:

1.      Samhørigheden med Rønne Theater, der beslaglægger uforholdsvis mange ressourcer hos Bornholms Teater. Evalueringen finder det oplagt at involvere staten i vedligeholdelsen og driften af Rønne Theater som et bevaringsværdigt stykke danmarkshistorie.

2.      Den nuværende konstruktion, hvor egnsteatret finansierer Foreningen Bornholms Dramaskole og Teaterforeningen Bornholm, som evalueringen finder uholdbar. Man mener, at det er kommunens opgave at finansiere de to foreninger, så Bornholms Teaters økonomi og bestyrelsessammensætning kan fremstå som et ”rent” egnsteater uafhængigt af foreningernes interesser. En løsning på denne konstruktion bør skrives ind i den kommende egnsteateraftale.

 

Ny egnsteateraftale 2013-2016.

Der skal allerede pr. 1/4 2012 foreligge udkast til en ny egnsteateraftale for 2013-2016. Jfr. ovenstående skal denne aftale indeholde muligheden for at løse problemerne i forhold til Rønne Theater og de to nævnte foreninger.

 

En ny egnsteateraftale vil blive oprettet og behandlet som en særskilt sag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. januar 2012

1.
Evaluering.BornholmsTeaterfinal.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anmodning om økonomisk støtte til renoveringsprojekt

00.34.00Ø20-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-11-2011

23

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Boligselskabet BO42 har anmodet kommunen om at støtte et renoveringsprojekt af 24 boliger på Fabriksvej i Rønne. Den økonomiske støtte der ønskes er 1 mio. som lån samt en kommunegaranti for 50 % af anlægssummen, der forventes at udgøre 27 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at ønsket om økonomisk støtte til renovering af boligerne på Fabriksvej ikke imødekommes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 16. november 2011:

Udsættes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstiller, at ansøgningen om økonomisk støtte til renovering imødekommes.

Steen Colberg Jensen, Birger Rasmussen og Bjarne Kristiansen afventer deres stillingtagen til kommunalbestyrelsesmødet, idet de afventer fremsendelse af bilag.

 

 

 

Sagsfremstilling

Boligselskabet BO42 har anmodet kommunen om at støtte et renoveringsprojekt af 24 boliger på Fabriksvej i Rønne. Den økonomiske støtte der ønskes er 1 mio. som lån samt en kommunegaranti for 50% af anlægssummen, der forventes at udgøre 27 mio. kr.

 

Boligerne på Fabriksvej blev for ca. 1½ år siden undersøgt, da der var mistanke om skimmelsvamp. Det viste sig, at der er skimmelsvamp i en del af boligerne men at det pt. ikke er sundhedsmæssigt uforsvarligt at benytte boligerne.

 

Ifølge det projekt BO42 har fremsendt, vil omkostningerne til renovering af de i alt 24 boliger andrage 27 mio. kr., svarende til ca. 1,1 mio. kr. pr. bolig. Boligerne er i gennemsnit godt 80 m2. Boligerne er i sin nuværende form ikke velegnede til handicappede og i hht. det skitserede projekt, bliver boligerne heller ikke handicapvenlige efter renoveringen.

 

Teknik & Miljø har kontaktet Social og Sundhed og forespurgt om deres behov for boliger af den aktuelle type. Det oplyses herfra, at der ikke ses et behov for denne type boliger.

 

Økonomiske konsekvenser

BRK er anmodet om at støtte projektet med et lån på 1 mio. kr. Dette lån vil formentlig have laveste prioritet i byggeriet. Derudover anmodes kommunen om en kommunegaranti på 50 % af anlægssummen, der er estimeret til 27 mio. kr. – altså 13,5 mio. kr. Kommunegarantier af denne type, påvirker ikke kommunens samlede låneramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Anlægsbevilling til igangsætning af bygnings-vedligeholdelse på kommunens boligudlejningsejendomme – 2. etape

82.07.00P20-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte d. 9. januar 2007, at halvdelen af provenuet ved salg af kommunale boligudlejningsejendomme fremover skulle gå til en pulje til vedligeholdelse og forbedring af de tilbageblevne kommunale boliger for at bringe vedligeholdelsesstandarden op på et rimeligt niveau.
Der søges om en anlægsbevilling til vedligeholdelse af beboelsesejendomme, finansieret af denne pulje.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 1.365.000 kr. til de i økonomiafsnittet nævnte vedligeholdelsesarbejder.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.365.000 kr. finansieret af den fra 2010 overførte pulje til vedligeholdelse af restboligmassen.

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Der er nu atter opnået et provenu ved salg af ledige kommunale boliger, således at en række nødvendige vedligeholdelsesarbejder på i alt 8 boligejendomme vil kunne iværksættes.

Teknik & Miljø har udvalgt disse 8 ejendomme ud fra en vurdering af, hvor vedligeholdelsesbehovet er størst. Ejendommene er gennemgået af eksterne rådgivere og der er fokuseret på vedligeholdelse af klimaskærmen. Der er for hver ejendom oplistet arbejder, som bør udføres, samt skønnet en samlet pris. Arbejderne foreslås udført i 2012.

De væsentligste renoveringsarbejder består i maling af vinduer, døre og udvendigt træværk, udskiftning af vinduer, reparation af tage og facader, samt fornyelse og reparation af tagrender.

 

Økonomiske konsekvenser

Halvdelen af det opnåede provenu ved salg af boligudlejningsejendomme er blevet overført til en pulje til vedligeholdelse af restboligmassen. Rådighedsbeløbet i denne pulje udgør i budget 2011 er 1.495.896 kr. Rådighedsbeløbet forventes at blive overført til budget 2012 på Kommunalbestyrelsens møde i april måned.

Udgifterne til vedligeholdelsesarbejderne kan således finansieres af ovennævnte pulje.

Skema vedr.

anvendelse af pulje til vedligeholdelse af boligejendomme

 

 

Ejendom

I alt kr.

Boliger

Grønnegade 2/Rådhusstrædet 3, Rønne

(tagrender, facader, tagryg og maling af vinduer)

220.000

Boliger

Marie Kofoedsvej 1-5, Rønne

(facader og maling af vinduer)

150.000

Bolig

Storegade 15, Rønne

(facader og maling, kitning af vinduer)

400.000

Bolig/værested

Vestergade 1, Allinge

(efterisolering)

75.000

Bolig

Grønnegade 21, Nexø

(facader, tagvindue, skorsten)

220.000

Bolig/værested

Havnevej 7/Åsen 13, Nexø

(udskiftning af vinduer)

 50.000

Boliger

Storegade 15, Åkirkeby

(facader, maling af vinduer, nye døre)

150.000

Boliger

Pedersker Hovedgade 46, Pedersker

(udskiftning af vandrør, rep. af facader)

100.000

I alt

2. etape

1.365.000

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Renovering af Søndergade 22, Rønne - tilbageførsel af anlægsbevilling

82.09.00Ø22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har stillet Søndergade 22, Rønne til rådighed for et demonstrationsprojekt, som Østkraft er ansvarlig for.

Østkraft har efterfølgende meddelt, at der ikke kan findes den nødvendige finansiering til realisering af projektet, hvorfor projektet er aflyst.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at anlægsbevillingen til renovering af Søndergade 22, Rønne på 515.830 kr.  tilbageføres

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2011 på -515.830 kr., og at beløbet tilbageføres til Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af Østkrafts henvendelse vedr. et demonstrationshus til bl.a. udstilling af vedvarende energiløsninger og intelligent el-udstyr i boliger, besluttede Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011 at stille ejendommen Søndergade 22 til rådighed for projektet, idet der samtidig blev meddelt en anlægsbevilling til renovering af ejendommen.

Østkraft har efterfølgende meddelt Bornholms Regionskommune, at Østkraft ikke har mulighed for at finde den restfinansiering, der muliggør en realisering af projektet, hvorfor projektet er aflyst. Efterfølgende er ejendommen sat til salg.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. juni 2011 en anlægsbevilling på 515.830 kr. til renovering af Søndergade 22, Rønne, finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje.

Dette anlægsprojekt afsluttes, anlægsbevillingen tilbageføres og rådighedsbeløbet på 515.830 kr. tilbageføres til Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje i 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. januar 2012

1.
Kommunalbestyrelsens beslutning af 30.06.2011 - Demonstrationshus - Søndergade 22, Rønne (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Lokalplanforslag nr. 062 og kommuneplantillæg nr. 06 for et område på den sydlige del af Hasle Havn

01.02.05P16-0096

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget Indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med baggrund i et områdefornyelsesprojekt og en arkitektkonkurrence vedr. Hasle Havn har Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2011 besluttet at udarbejde et lokalplanforslag og kommuneplantillæg for området. Lokalplanen skal bl.a. muliggøre anlægget af en ny kanal og en strand.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at kommuneplantillæg nr.06 og lokalplanforslag 062 offentliggøres i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2011:

Godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet et lokalplanforslag der omfatter et rekreativt område til kanalanlæg, et søterritorium til opfyld og anlæg af en bystrand (samt tilknyttede ferie- og fritidsformål). Lokalplanforslaget omfatter også et blandet bolig- og erhvervsområde der rummer en eksisterende fiskefabrik, fiskeredskabsskure og et ubebygget område.

 

Lokalplanområdet er helt eller delvist omfattet af 3 eksisterende lokalplaner fra firserne, som udlægger området til erhvervsområde (havnerelaterede erhvervsformål), men som aflyses i lokalplanområdet med vedtagelsen af den nye lokalplan nr. 062.

 

Området er inddelt i 4 delområder.

Delområde 1: Udlagt som rekreativt område, med mulighed for etablering af ferie- og fritidsformål samt en ny kanal. Der er afsat midler til udgravningen af et kanalanlæg (med støtte fra Transportministeriet).

Delområde 2: Udlagt som blandet bolig og erhverv – (erhvervsformål offentlige formål, privat handel og privat service). Lokalplanen gør det muligt at omdanne området fra et rent erhvervsområde til et mere blandet byområde, f.eks. med indretning af et nyt bytorv.

Delområde 3: Udlagt som blandet bolig- og erhverv. Anvendelsen har ingen anvendelsesmæssige konsekvenser for en eksisterende fiskefabrik, der kan fortsætte uændret. En eventuel anvendelse af området til f.eks. boligformål, forudsætter at fiskefabrikken er ophørt. Der kræves desuden en supplerende lokalplan, før der kan udføres større fysiske ændringer i den ubebyggede sydlige del af området.

Delområde 4: Udlagt som rekreativt område (ferie og fritidsformål), og udgør et nyt opfyldningsområde, inden for et allerede godkendt moleanlæg (godkendt af Kystdirektoratet den 26.06.11.) Lokalplanen gør det muligt at etablere en ny badestrand mod nord.

Kommuneplantillæg nr. 06 skal sikre en anvendelsesmæssig afgrænsning der svarer til lokalplanens. Med tillægget defineres det mere præcist hvad der udlægges til rekreative formål og hvad der f.eks. udlægges til mere byorienterede formål.

Der er udført screening af planerne af efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, og det er her vurderet at det ikke er nødvendigt at udarbejde miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2011

1.
Lokalplanforslag 062 (PDF)

2.
Screeningsskema (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Råstofplan for Bornholm 2012-2024

01.09.00P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I 2008 vedtog Bornholms Regionskommune Råstofplan for Bornholm 2008-2020. Råstofplanen skal gennemgås hvert fjerde år for at vurdere om der er behov for at revidere planen. Til brug for vurderingen har Teknik & Miljø udarbejdet en redegørelse. Redegørelsen har været sendt i offentlig høring i 8 uger, i perioden 19. oktober – 14. december 2011

Der er ikke i offentlighedsperioden, indkommet bemærkninger til redegørelsen.

Teknik & Miljøs samlede vurdering er herefter, at gældende Råstofplan for Bornholm 2008-2020 er dækkende, og at en revision ikke er påkrævet endnu. Råstofplanen vil herefter hedde Råstofplan for Bornholm 2012 – 2024.

 

Råstofplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer & programmer. Råstofplanen er en bestående plan, Det er Teknik & Miljøs vurdering, at det derfor ikke er påkrævet, at der udarbejdes en fornyet miljøvurdering

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at gyldigheden af Råstofplan for Bornholm 2008-2020 fastholdes, og at der ikke fortages fornyet miljøvurdering.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstilingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Råstofplanlægningen er fastlagt i råstofloven (lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009). I lovens § 5a er indholdet i planen fastsat og processen for udarbejdelse af råstofplan samt revision af denne er fastlagt i § 6a, stk. 7. Råstofplanlægningen varetages af Regionerne. På Bornholm er det dog Bornholms Regionskommune.

Planperioden er 12 år. Der skal være planlagt for indvindingsressourcer for mindst to planperioder (i alt 24 år).

Kommunalbestyrelsen for Bornholms Regionskommune skal hvert fjerde år gennemgå råstofplanen i forbindelse med revision af den regionale udviklingsplan for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision. Til brug for vurderingen udarbejdes en redegørelse, som sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. På baggrund af redegørelsen og indkomne høringssvar beslutter kommunalbestyrelsen, om der er behov for at udarbejde en ny råstofplan.

Der er i Råstofplan for Bornholm 2008-2020 udlagt råstofinteresseområder, og råstofindvindingsområder. I råstofinteresseområder, er der kendskab til råstofforekomster, som det på længere sigt kan blive aktuelt at udnytte. Der er dog ikke afvejet imod andre arealinteresser i disse områder. I råstofindvindingsområder er der, udover en kendt ressource, foretaget en interesseafvejning, således at ansøger som hovedregel kan påregne meddelelse af en råstoftilladelse. I både råstofinteresseområder og råstofindvindingsområder kan arealbindende dispositioner som byudvikling og lign. normalt kun ske såfremt råstofferne er udnyttet først. Da råstofindvinding kun undtagelsesvist kan tillades uden for råstofindvindingsområder, er en stabil lokal råstofforsyning afhængig af at der er udlagt tilstrækkeligt med råstofindvindingsområder.

Skulle der opstå væsentlige behov for ændringer mellem revisionerne af råstofplanen er det dog muligt at lave et tillæg til råstofplanen. Et eventuelt tillæg til råstofplanen vil, ligesom en revideret råstofplan, blive udsendt i offentlig høring.

 

Teknik & Miljø har i juli og august været i kontakt med nuværende og tidligere råstofindvindere og har på baggrund af deres tilbagemeldinger samt statistiske data (indberetninger af indvundne råstofmængder) udarbejdet den vedhæftede redegørelse. Redegørelsen vurderer den tilgængelige restressource inden for de udlagte råstofindvindingsområder. Råstofforbruget har ligget nogenlunde stabilt igennem de seneste år, med mindre udsving som afspejler byggeaktiviteten i samfundet. Med den nuværende årlige produktion giver det en restlevetid for de nuværende råstofindvindingsområder på 120-160 år fordelt på kategorierne granit, sandsten samt sand, grus og sten. Teknik & Miljø vurderer derfor i redegørelsen at der ikke er behov for revision af råstofplanen.

Der er ikke i den offentlige høringsperiode der udløb 14. december 2011, indkommet bemærkninger, til redegørelsen.

Teknik & Miljøs samlede vurdering er herefter, at gyldigheden af den gældende råstofplan for Bornholm 2008-2020 fastholdes og behovet for revision genvurderes i år 2016.

Da der er tale om en eksisterende Råstofplan, hvor der ikke er sket ændringer, er det Teknik & Miljø’s vurdering at der ikke skal foretages en fornyet miljøvurdering af planen.

Råstofplanen vil herefter hedde Råstofplan for Bornholm 2012 – 2024 og er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. januar 2012

1.
Råstofplan 2012-2024 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

20

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

21

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Intet.

 

 

 

 [1] Ejendomsservice er navnet på den enhed i BRK, der står for Professionel Ejendomsdrift.