Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
15-02-2012 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. december 2011
  åbent 3 Procedure for overførsler 2011 til 2012
  åbent 4 Deltagelse i projekt Sundhed og Lokalsamfund - SoL
  åbent 5 Dispensation fra reglen om 22 elever ved indskrivning i børnehaveklassen
  åbent 6 Langsigtet plan på dagtilbudsområdet efter høring
  åbent 7 Musikhuzet Bornholm - ny aftale som regionalt spillested
  åbent 8 Bornholms Middelaldercenter - 10-årig driftsgaranti
  åbent 9 Anlægsbevillinger - selvejende idrætshaller 2012
  åbent 10 Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Nordlandshallen.
  åbent 11 Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal
  åbent 12 Udpegning til Lokalrådet
  åbent 13 Høringssvar vedr. lokalplan for mobilmast i Rønne Syd
  åbent 14 Fredning af Nylars Plantage - se tilføjelse
  åbent 15 Anlægsbevilling til yderligere forbedring af arbejdsforholdene på liften i Tejn Havn
  åbent 16 Udviklingskontrakt for Business Center Bornholm, 2012-2014
  åbent 17 Forlængelse af 2011-samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Regionskommune
  åbent 18 Ansøgning: Udvikling af Bornholms Kulturuge i bæredygtig retning
  åbent 19 Ansøgning: Wonderfestiwall og Hammershus Fairtrade Concert
  åbent 20 Bornholms Rådhus - Udbud af entreprise
  åbent 21 Det sociale kapitel, status 2011
  åbent 22 Fonden for værdigt trængende i Bornholms Regionskommune - Anmodning om skelforandring
  åbent 23 Ønske om ændring af vedtægter for Bornholms Produktionshøjskole
  åbent 24 Orientering fra formanden
  åbent 25 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Bjarne Kristiansen forlod mødet kl. 20,27 efter behandling af pkt. 13.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. december 2011

00.30.10Ø09-0108

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Bogføringen for 2011 er endnu ikke afsluttet, hvorfor forbrugstallene pr. 31. december 2011 i fokusopfølgningerne ikke er at betragte som endelige. Det fremgår af hver enkelt opfølgning hvilket dato forbruget pr. 31. december 2011 er gjort op.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. februar 2012

1.
Driftsoversigt pr. 31. december 2011 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. december 2011 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 31. december 2011 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførsler pr. 31. december 2011 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. december 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Procedure for overførsler 2011 til 2012

00.30.10Ø06-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Der anbefales en procedure til administrativ godkendelse af brug af overførsler i 2012, ud fra fastlagte godkendelsesprincipper.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

a)     at den politiske godkendelsesproces for overførsel fra 2011 til 2012 godkendes

b)     at procedure til administrativ godkendelse af brug af overførsler fra 2011 godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Udvalget godkendte indstillingens pkt. a og vedrørende pkt. b ønsker udvalget, at anvendelse af overførslerne forelægges udvalget til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Økonomi og Erhvervsudvalget besluttede den 18. januar 2012, at godkendelse af anvendelse af overført overskud indstilles til godkendelse via fagudvalg til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Som følge heraf har Økonomi og Analyse indarbejdet behandling af overførslerne fra 2011 til 2012 i fagudvalgene i uge 15 forud for behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. april og i Kommunalbestyrelsen den 26. april.

 

Efter godkendelsen af overførslerne foreslås det, i lighed med proceduren i 2011, at virksomheder og områder skal ansøge om at bruge overførslen i 2012, således at der kan ske en koordinering af brug af overførslerne for at tage hensyn til kommunens samlede overholdelse af servicerammen i 2012.

 

For at gøre ansøgnings- og godkendelsesproceduren mere fleksibel, og sikre at virksomheder og områder kan få svar på deres ansøgning hurtigt, anbefaler Økonomi og Analyse en administrativ procedure.

Det foreslås, at ordningen administreres af Økonomi og Analyse, og at følgende principper for administrativ godkendelse af brug af overførsler anvendes:

·         Overførsler kan efter konkret vurdering anvendes til uafviselige engangsudgifter i det omfang udgiften ikke kan vente til 2013. Der skal i videst mulig omfang findes finansiering inden for virksomhedens eget budget.

·         Overførsler kan anvendes til investeringer i det omfang udgiften kan kategoriseres som en anlægsudgift. Der skal søges om en anlægsbevilling hos kommunalbestyrelsen via fagudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

·         Overførslerne kan ikke anvendes til finansiering af indarbejdede besparelser på driften eller et højere driftsniveau end forudsat i budgettet.

 

Såfremt ansøgningen ikke omfattes af ovenstående principper for administrativ godkendelse, skal ansøgningen fremsende til godkendelse i fagudvalg og i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Den administrative procedure og principper for godkendelse af brug af overførsler kan læses i bilag 1.

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. februar 2012

1.
Bilag 1 Administrativ procedure til godkendelse af brug af overførsler i 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Deltagelse i projekt Sundhed og Lokalsamfund - SoL

29.09.04P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

27

 

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi – og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune er forespurgt om deltagelse i et omfattende sundhedsprojekt Sundhed og Lokalsamfund i samarbejde med primært Ålborg Universitet, Steno Center og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden.

 

Projektet tager udgangspunkt i den bornholmske sundhedsprofil og mulighederne for at påvirke sundhedstilstanden gennem strukturelle ændringer.

 

Chefgruppen har den 6. december 2011 anbefalet, at sagen oversendes til behandling i de berørte udvalg, herunder med stillingtagen til deltagelse og rolle samt BRKs medfinansiering af de af BRKs forventede ressourcer i projektet.

 

Repræsentanter fra SoL projektet har den 16. januar 2012 drøftet Bornholms Regionskommunes deltagelse med borgmester og udvalgsformændene for Børne- og Skoleudvalget, Fritid, Kultur- og Forebyggelsesudvalget samt Social og Sundhedsudvalget.

Indstilling og beslutning

Områdecheferne for Børn og Skole, Fritid, Kultur og Forebyggelse samt Social og Sundhed indstiller til udvalgene 

a)     at indstille til Kommunalbestyrelsen at Bornholms Regionskommune indgår i projektet

b)     at de enkelte udvalg drøfter medfinansiering af de kommunale udgifter

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Socialudvalget tilkendegiver en positiv støtte til projektet, men afventer en central placering af den kommunale finansiering.

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Børne- og skoleudvalget er positive i forhold til projektet og indstiller til KB, at BRK`s dagtilbud og skoler indgår som partnere i projektet. Endvidere at økonomiudvalget forholder sig til den konkrete finansiering af BRK`s deltagelse i projektet.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

a) Indstilling anbefales.

b) Udvalget kan finansiere timeforbruget inden for eget område. Øvrig finansiering bør findes inden for eksisterende midler til forebyggelse/sundhedsfremme.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Udvalget anbefaler, at regionskommunen indgår i projektet og udvalget forudsætter at aktiviteterne foregår inden for de eksisterende rammer.

 

Sagsfremstilling

Sundhed og Lokalsamfund (SoL) projektet tænkes iværksat som et partnerskab mellem Bornholms Regionskommune, organisationer i det bornholmske civilsamfund, foreningsliv og handelsstand, samt tre danske forskningsinstitutioner, nemlig Aalborg Universitet, Steno Center for Sundhedsfremme samt Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden.

 

Centrale lokale partnere er TV2- Bornholm, LAG Bornholm og supermarkedskæderne COOP, Netto og Super Best. Projektet modtager økonomisk støtte af Nordea Fonden.

 

Projektets formål er at påvirke bornholmske børnefamiliers indkøbs-, mad- og bevægelsesvaner m.h.p. at reducere intensiteten i kroniske lidelser blandt den bornholmske befolkning (Sundhedsprofil).

 

Projektet udvælger 3 lokalsamfund på Bornholm som baggrund for en helhedspræget indsats. Indsatsen har et pædagogisk udgangspunkt i bestående strukturer som institutioner, medier og forretninger.

 

Projektet er af 4 års varighed.

 

Nedenstående figur illustrerer alle interessenters indbyrdes påvirkning – herunder også målgruppen (vedl. som bilag).

 

Yderligere information om projekt Sundhed og Lokalsamfund kan findes på www.sol.aau.dk

 

Som beskrevet ovenfor vil Bornholms Regionskommunes rolle kunne være, at:

·         bidrage i udvælgelsen af lokalområder og inkludering af skoler og børnehaver i projektet

·         indgå i samarbejde omkring udvikling og implementering af aktiviteter i børnehaver, indskolinger og fritidsordninger

·         bidrage i SoL-gruppen med mere overordnede indspil om projektets strategi, planlægning og evaluering

·         deltage i forskellige relaterede initiativer på Bornholm, som projektet måtte beslutte at tage del i (f.eks. Folkemødet og pressedækning)

 

Det estimerede ressourceforbrug for Bornholms Regionskommune i perioden fra 2012 til og med 2014 er opsummeret i det følgende:

 

Kommunens administration:

En medarbejder fra hvert af de involverede områder (Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og skolesekretariatet og Fritid og kultur) forventes at deltage i strategiske møder i SoL-gruppen op til fire gange om året svarende til 10 timer pr person pr år.

 

En medarbejder fra hvert af de involverede områder(Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og skolesekretariatet og Fritid og kultur) forventes at deltage i planlægningen og gennemførelsen af 1-2 særlige arrangementer (såsom Folkemødet) pr år svarende til 10 timer pr person pr år.

 

Kommunens institutioner (dagtilbud, indskolinger og skolefritidsordninger):

To medarbejdere (lærere og pædagoger) fra hver børnehave, indskoling og skolefritidsordning fra hver af de tre involverede lokalsamfund forventes at deltage i udvikling og gennemførelse af aktiviteter svarende til 52 timer pr. person pr år.

 

Den administrative involvering forventes, at kunne løftes i den bestående ramme, mens ressourcetrækket i kommunens institutioner samlet er beregnet til ca. 1.000 timer

 

Der er ikke, i projektet, taget stilling til økonomisk kompensation til institutionerne.

 

På baggrund af data fra dagtilbud og skoler har projektet ønsket, at lokalsamfundene Nexø, Aakirkeby og Allinge-Sandvig eller Hasleer de tre lokalsamfund på Bornholm, der indgår i projektet.

 

Da der i Aakirkeby i projektperioden skal bygges et nyt dagtilbud, foreslås det af områdechefen for Børn og Skole, at de tre lokalsamfund der evt. indgår er Nexø, Allinge-Sandvig og Hasle.

 

Projektet har i de tre lokalsamfund prioriteret, at i:

·         Nexø indgår fra Dagtilbud Øst, Stjernehuset og fra Paradisbakkeskolen, afdeling Nexø.

·         Allinge-Sandvig indgår fra Dagtilbud Nord, Allinge Børnehus og fra Skole Nord, afdeling Kongeskær.

·         Hasle indgår fra Dagtilbud Nord, Hasle Børnehus og fra Skole Nord, afdeling Svartingedal.

 

Der planlægges et ”Kick Of” møde den 7. februar 2012, hvor repræsentanter for SoL præsenterer projektet for de evt. involverede ledere fra dagtilbud og skoler og Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det fremsendte notat fra SoL har Økonomi og Analyse beregnet, at timeforbruget forventes at udgøre 996 timer pr. år i perioden 2012 til 2014, fordelt med 60 timer til de tre involverede områdesekretariater samt 936 timer til de tre dagtilbud/skoler/SFO’er.

 

Udgiften pr. år er beregnet til 240.960 kr. (2011-priser) baseret på gennemsnitlige bruttolønninger i sekretariaterne, Dagtilbud Nord og Skole Nord.

 

Udgiften for alle tre år 2012-2014 er dermed beregnet til 722.880 kr.

 

I projektbeskrivelsen er det dog anført at projektet løber over en 4-årig periode, men under det estimerede ressourceforbrug på side 3 er perioden anført fra 2012 til og med 2014.

 

Såfremt der er tale om frikøb af bestemt personale, bør udgiften beregnes på baggrund af de konkrete lønudgifter til de pågældende medarbejdere.

 

Der er ikke taget højde for en evt. merindtægt fra forældrebetaling på børnehavetaksten, såfremt merudgiften til SoL-projektet skal budgetteres på de pågældende daginstitutioner, der deltager i projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Illustration (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Dispensation fra reglen om 22 elever ved indskrivning i børnehaveklassen

17.20.01P25-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Skole Nord ansøger om dispensation fra styrelsesvedtægten til at optage 28 elever i børnehaveklassen i skoleåret 2012/13 på afdeling Kongeskær.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Ansøgningen om dispensation drøftes

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Børne- og skoleudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen fra Skole Nord.

Lene Feldthus Andersen kan ikke medvirke, idet hun ønsker delvist at imødekomme ansøgningen ved at gå op til en klassestørrelse på 25 elever ved indskrivningen.

Lene Feldthus Andersen ønsker sagen forelagt kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Udvalget anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

 

Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke.

Bjarne Kristiansen kan ikke medvirke, idet han ønsker delvist at imødekomme ansøgningen ved at gå op til en klassestørrelse på 25 elever ved indskrivningen.


Poul Overlund-Sørensen afventer sin stillingtagen til kommunalbestyrelsesmødet.


 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde 15. december 2011, at der skulle oprettes 3 børnehaveklasser i skole Nord. 1 på Kongeskær og 2 Svartingedal, hver med maksimalt 22 elever på oprettelsestidspunktet. Efter beslutningen af antallet af klasser og deres placering på afdelingerne, er det i henhold til folkeskolelovens § 45, skolelederens opgave at fordele eleverne på afdelingerne efter de principper, der er besluttet af skolebestyrelsen. Forældrenes ønsker fordeler sig således:

 

28 forældre ønsker afd. Kongeskær

 

24 forældre ønsker afd. Svartingedal – hertil kommer 8 elever der er blevet afvist af Rønneskolen. I alt 32 elever.

 

Skole Nord ønsker at imødekomme de 28 forældrepars ønske om, at deres barn bliver optaget på afd. Kongeskær og ansøger derfor om tilladelse til at fravige styrelsesvedtægten.

Afdeling Kongeskær har plads til eleverne i børnehaveklassen og vil sætte 2 uddannede voksne til at varetage undervisningen klassen. Med 28 elever i den kommende børnehaveklasse på afd. Kongeskær vil skolen kunne overholde Folkeskoleloven. Skolen mener endvidere, at den med en dispensation kan forebygge, at flere forældre fravælger folkeskolens tilbud.

 

Sekretariatet for Børn og Skole bemærker, at der eksisterer problemstillinger i Hans Rømer Skolen og Rønneskolen, der ligner dem i Skole Nord. De generelle lighedsgrundsætninger betyder, at i sager der i det væsentlige er ens, skal borgerne behandles lige. Det har den konsekvens, at hvis der gives dispensation til at optage 28 elever i klasserne i skole Nord bør dispensationen også gælde børnehaveklasserne i de andre skoledistrikter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Et notat om konsekvens og lighedsbetragtninger i forhold til en eventuel dispensation blev omdelt under behandlingen af punktet i Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. februar 2012. Notatet indgår i sagen.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. februar 2012

1.
Ansøgning fra Skole Nord om dispensation til at optage 28 elever i børnehaveklassen august 2012 (DOC)

2.
Børnehaveklassedannelse Hans Rømer (DOC)

3.
Børnehaveklassedannelse Nord (DOC)

4.
Børnehaveklassedannelse Rønne (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. februar 2012

5.
Notat om konsekvens og lighedsbetragtninger (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Langsigtet plan på dagtilbudsområdet efter høring

28.06.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til langsigtet plan for dagtilbudsområdet blev af Børne- og Skoleudvalget sendt i høring på deres møde den 8. november 2011. Kommunalbestyrelsen behandlede punktet på deres møde den 24. november 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet indstiller, at:

Distrikt Nord:

a)      Klemensker Børnehus udbygges med 30 m2, samt optimering af nuværende bygningsindretning for at give plads til dagplejens gæsteplejebørn og sikre områdets pladsgaranti. Beregning af byggeprisen for en sådan tilbygning baserer sig på estimater fra Teknik & Miljø, og udgør 298.000 kr.

b)      ”Skovhuset” Bibeholdes som ”Udflytter Naturbørnehave” i tilknytning til Allinge Børnehus og Børnehuset i Tejn.

c)      Tejn Børnehave og Allinge Børnehus sammenlægges til én afdeling, med én afdelingsleder og én pædagogisk tovholder i Tejn Børnehus, grundbeløbene og løn til to afdelingsledere bibeholdes i den sammenlagte afdeling, idet der pga. den geografisk store afstand ikke kan opnås stordriftsfordele.

Distrikt Vest:

a)      Inden medio 2012 afdækkes det hvorvidt Bornholms Heldagsskoles forhenværende lokaler ”Louisenhøj” på Tornevæksvej kan ombygges til at rumme 40 børnehavebørn tilknyttet Trinbrættet Rønne Nord.

b)      I 2013 udvides Skovbørnehaven til 30 børn med fuld åbningstid. Der etableres nye bygninger til Skovbørnehaven på eksisterende grund.

c)      I forbindelse med frigørelse af kommunale bygninger i Rønne udarbejdes, i løbet af 2012, en plan for evt. mulig lukning og sammenlægning af et antal afdelinger i Rønne.

d)      Der foretages en vurdering af ledelsesstrukturen i Distrikt Vest. 

e)      Dagplejen fortsætter i Børnenes Dagpleje og Pladsformidlings regi.

 

Distrikt Midt:

a)      Inden medio 2012 foranstaltes der en bygningsmæssig undersøgelse af Bællacenteret med henblik på renovering.

b)      Dagplejen fortsætter i Børnenes Dagpleje og Pladsformidlings regi.

Distrikt Øst:

a)      Solen, Stjernehuset og Karlsvognen lukkes i 2013

b)      Det gamle Nexø Rådhus ombygges til en ny stor fremtidssikret afdeling rummende 36 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn, med plads til legestue og gæstepleje til dagplejebørn.

c)      ”Skovhuset” i Snogebæk bibeholdes som pædagogisk naturbase.

d)      Dagplejen fortsætter i Børnenes Dagpleje og Pladsformidlings regi.

e)      Sydgården fortsætter foreløbig som selvstændig afdeling.

 

Afledte effekter:

a)      At der ved en ændring af antallet af afdelinger, skal ske en justering af distriktsstrukturen

b)      At der udarbejdes nye kriterier for opmåling

c)      At visitationsreglerne gennemgås med henblik på en eventuel justering

d)      At der laves en brugerundersøgelse i distrikterne i forhold til forældrenes behov for udvidet åbningstid.

e)      At provenu ved strukturændringer bibeholdes på dagtilbudsområdet til understøttelse af inklusion og tidlig indsats

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

 

Børne- og Skoleudvalget tiltræder områdechefens indstilling vedrørende:

 

Distrikt Nord: Pkt. a, b og c. Dagtilbud der ikke nævnt er ikke berørt af forslaget.

Distrikt Vest: I løbet af 2012 udarbejdes en plan for udviklingen af distrikt vest, der sikrer større kapacitet, fastholder og udvider skovbørnehavetilbuddet, erstatter og eventuelt sammenlægger afdelinger samt overvejer en ændret ledelsesstruktur. Dagtilbud der ikke nævnt er ikke berørt af forslaget

Distrikt Midt: Pkt. a og b. Dagtilbud der ikke nævnt er ikke berørt af forslaget, idet det bemærkes at der er truffet beslutning om at der påbegyndes opførelse af en ny institution i Åkirkeby

Distrikt Øst: Pkt. a, b, c og d. Dagtilbud der ikke nævnt er ikke berørt af forslaget

 

 

Afledte effekter:

a) At der ved en ændring af antallet af afdelinger, skal ske en justering af distriktsstrukturen. Der nedsættes en arbejdsgruppe. Der forlægges et kommissorium for arbejdsgruppen i Børne- og Skoleudvalgets møde i marts. (Justering af distrikterne, kriterier for opmåling og gennemgang af visitationsreglerne med henblik på en eventuel justering)

b) At der laves en brugerundersøgelse i distrikterne i forhold til forældrenes behov for åbningstid inden udgangen af 2012.

c) At provenu ved strukturændringer bibeholdes på dagtilbudsområdet til understøttelse af inklusion og tidlig indsats

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales, idet anlægsarbejder skal særskilt politisk godkendes og at provenuet ved strukturændringer tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

 

Forslag til langsigtet plan var i høring i distriktsbestyrelser, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd i perioden 9. november 2011 til 13. januar 2012.

 

Som bilag til sagen er:

·         ”Forslag til langsigtet plan efter høring”

·         Indkomne høringssvar

·         Opsummering af høringssvar

 

Følgende indgik i høringen:

Konkret forslag til en langsigtet plan for de fire dagtilbudsdistrikter, samt afledte effekter på en ændring af dagtilbudsstrukturen:

 

 

Der er indkommet 16 høringssvar.

 

Indkomne høringssvar fra:

1.      Børnenes Dagpleje og pladsformidling: Forældrebestyrelse og MED udvalg

2.      Dagtilbud vest: Distriktsbestyrelse og MED udvalg

3.      Forældre: Sofie og Sune Skovbørnehaven

4.      Forældre: Anja og René Skovbørnehaven

5.      Dagtilbud Øst: MED udvalg og ledelsesteam

6.      Dagtilbud Øst: Distriktsbestyrelsen

7.      Dagtilbud Nord: Distriktsbestyrelse og MED udvalg

8.      Dagtilbud Midt: MED udvalg

9.      Dagtilbud Midt: Ledergruppe

10.  Dagtilbud Midt: Distriktsbestyrelse

11.  Dagtilbud Midt: Forældreråd Legestedet og Idrætsbørnehaven

12.  Dagtilbud Midt: Forældrerådet Bællacenteret

13.  Dagtilbud Midt: Martin Pedersen, Jens Holm, Jane Stender og Jytte Lund

14.  Mælkebøtten: MED udvalg

15.  BUPL

16.  Handicaprådet

 

På baggrund af høringssvarene er udarbejdet forslag til langsigtet plan efter høring. I denne er der konkrete forslag til langsigtet plan for de fire distrikter og forslag til videre sagsbehandling og overvejelse.

Økonomiske konsekvenser

Afhængig af de vedtagne beslutninger om langsigtet plan for dagtilbudsområdet, foretages efterfølgende økonomiske beregninger til politisk indstilling og godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. februar 2012

1.
Forslag til langsigtet plan efter høring behandling BSU 7. februar 2012 (DOC)

2.
Dagtilbud Vest (DOC)

3.
Forældrebestyrelsen og MED-Udvalget, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling (DOC)

4.
MED udvalg og ledelsesteam, Dagtilbud Øst (DOC)

5.
MED-udvalget, Specialbørnehaven Mælkebøtten (DOC)

6.
Forældre til barn i Skovbørnehaven, Anja og Rene´Larsen Vilsholm (DOC)

7.
Distrktsbestyrelen, Dagtilbud Øst (DOC)

8.
MED,Dagtilbud Midt (DOC)

9.
Ledergruppen, Dagtilbud Midt (DOC)

10.
Legestedet og Aakirkeby Idrætsbørnehave, forældrerådene (DOC)

11.
Bællacentret, Forældrerådet (DOC)

12.
Distrikt Midt, Bestyrelsen (Dette skal bruges) (DOC)

13.
BUPL-Bornholm (DOC)

14.
Distriktleder, afd.leder, Dagtilbud Midt + Projektchef Martin Petersen (DOC)

15.
Forældre i Skovbørnehaven (DOC)

16.
Handicaprådet (MSG)

17.
BUPL-Bornholm (DOC)

18.
Opsummering af høringssvar efter høring (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Musikhuzet Bornholm - ny aftale som regionalt spillested

20.11Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

9

 

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med de forestående forhandlinger med Statens Kunstråds Musikudvalg om en ny 4-årig aftale om Musikhuzet som et fortsat regionalt spillested har Musikhuzet et ønske om en politisk tilkendegivelse af, at Musikhuzet kan overtage den sidste del af Musikhus-bygningen (forhuset) pr. 1. januar 2013 (start på ny kontraktperiode med staten) og dermed få bedre mulighed for at udvikle sig de kommende år.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     at udvalget drøfter, om det kan anbefales, at Musikhuzet overtager den sidste del af Musikhus-bygningen

b)     at sagen inden videresendelse til kommunalbestyrelsen behandles i Teknik- og Miljøudvalget

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

a) Udvalget anbefaler, at Musikhuzet overtager erhvervslejemålene, efterhånden som de bliver ledige. 

b) Godkendt. Såfremt TMU ikke accepterer mindreindtægten foreslår udvalget denne indarbejdet i budget 2013.

 

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til udvalgets drøftelse, hvorledes mindreindtægten finansieres.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler FKFUs indstillings punkt a)
Fritid og Kultur kompenserer Teknik & Miljø for mindreindtægten.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Udvalget anbefaler, at Musikhuzet overtager erhvervslejemålene pr. 1. januar 2013 og de medfølgende lejeindtægter på 518.000 kr. Finansieringen af dette sker via bortfald af vedligehold på lejemålene på 222.000 kr. samt et mindre tilskud på 300.000 kr.

Sagsfremstilling

Ny aftale som regionalt spillested.

Statens Kunstråds Musikudvalg har udmeldt, at man ønsker at samle økonomien omkring regionale spillesteder i færre dynamiske kraftcentre. Såfremt musikudvalget vælger at følge det forrige udvalgs indstilling, skal der udvælges ca. 16 regionale spillesteder ud af formentlig 30 kvalificerede ansøgere. Det er samtidig udmeldt, at et stærkt samarbejde med kommunen bliver vægtet højt.

Musikhuzet Bornholm skal senest den 28. februar 2012 ansøge Statens Kunstråds Musikudvalg om fortsat status som regionalt spillested i en ny 4-årig periode, når den nuværende aftale udløber med udgangen af 2012.

I den forbindelse vil Musikhuzet gerne styrke sin position ved at kunne vise, at der er et løbende udviklingsarbejde i gang i samarbejde med kommunen. Dette samarbejde kan bl.a. være en udbygning af Musikhuzets faciliteter i form af en overtagelse af den sidste del af Musikhus-bygningen (forhuset) pr. 01.01. 2013.

 

Lejemålene.

Der er p.t. to erhvervslejemål i stueetagen, et erhvervslejemål på 1. sal og to boliglejemål på 2. sal: De 3 erhvervslejemål udløber henholdsvis 28/2 2015, 1/3 2017 og 1/1 2013. Boliglejemålene har 1 års opsigelse under forudsætning af, at lejlighederne kan godkendes til erhvervslejemål.

 

Musikhuzets udviklingsmuligheder.

Musikhuzet har udført en række tiltag for at fremme mulighederne for at være et af de kommende regionale spillesteder. Således er der fondssøgt store midler til at optimere Musikhuzets tekniske udstyr. Der er også fondssøgt midler til etablering af ”Kulturbroen”, en øvelejr for professionelle musikere, som er et helt unikt projekt i Danmark.

Musikhuzet har en række potentialer, der kan udnyttes ved anvendelsen af eventuelle overtagne lejemål:

·         I stueetagen ønsker man at indrette en kulturbutik med tilhørende billetsalg – også for andre arrangører. Kulturbutikken kan kombineres med Musikhuzets egen administration.

·         Der er p.t. kun 10 m2 til rådighed til husets op til 70 frivillige, hvorfor der er behov for større plads.

·         Udbygning af samarbejdet med unge, bl.a. med et kombineret foto/medie- og projektværksted. Mere plads vil gøre, at de unge kan samles om musik, kultur og kreative workshops. Musikhuzet er en oplagt aktør i forhold til at aktivere de unge.

·         Det årlige antal arrangementer er gennem tiden vokset fra 60 til over 200. Garderobe- og toiletforhold bør derfor forbedres, idet forholdene nu er for små og et irritationsmoment for publikum.

·         Bedre kunstnergarderober. Den nuværende standard er uacceptabel.

·         Mere plads til kontorfaciliteter.

·         Bedre og større værkstedsfaciliteter med nødvendigt udstyr. Værkstedet vil komme både gæstende artister, unge aktive grupper og Musikhuzets drift til gavn.

·         Mere lagerplads til foyerbaren, der skal kunne ekspedere 700 gæster på 25 minutter ved de store koncerter.

 

Musikhuzet har et ønske om, at forhuset fremstår som én enhed administreret af Musikhuzet. En sådan løsning vil optimere fondssøgningsmulighederne og eventuelle energitiltag.

Økonomiske konsekvenser

Teknik & Miljø oplyser, at en afgivelse af alle lejemål vil medføre en tabt lejeindtægt på godt 518.000 kr. På udgiftssiden budgetteres der med 222.000 kr. til vedligeholdelse m.m. Der vil således være en årlig mindreindtægt på ca. 300.000 kr. ved Musikhuzets overtagelse af alle lejemål.

Lejemålene har haft et forbrug af el, vand og varme på ca. 185.000 kr. årligt. Musikhuzet vil ved en overtagelse selv afholde disse forbrugsudgifter.

Såfremt der ikke opnås en ny aftale med staten, vil Musikhuzet miste minimum 1 mio. kr. i statstilskud. Det vil betyde en kraftig reduktion i antal arrangementer og antal ansatte. Såfremt at Musikhuzet må overgå til honorarstøtte-status, bliver det yderst vanskeligt at arbejde sig tilbage til status af regionalt spillested.

Ved indgåelse af en ny aftale er der endda mulighed for en forøgelse af det nuværende statstilskud, idet antallet af regionale spillesteder indskrænkes samtidig med, at der forventes øget tilførsel af statslige midler til området.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Det forudsættes, at sagen også drøftes i Teknik- og Miljøudvalget før videresendelse til kommunalbestyrelsen.

Fritid & Kultur, den 12/1 2012:

Efter udarbejdelsen af nærværende dagsordenspunkt til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget er der indkommet breve fra henholdsvis Event Bornholm og Kulturvækst Bornholm med støtte til etablering af en kulturbutik i forhuset til Musikhuzet. Begge breve har dog også ligget som bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. januar 2012

1.
Musikhuzets visioner (DOC)

2.
bilag 1 - Når støtten fra Kunstrådet forsvinder.pdf (PDF)

3.
Bilag 2 - Kommunernes rolle.pdf (PDF)

4.
Bilag 3 - Sigte og formål Ejendom St Torv 6.pdf (PDF)

5.
Anbefaling fra Event Bornholm (MSG)

6.
Støttebrev fra Kulturvækst Bornholm (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Bornholms Middelaldercenter - 10-årig driftsgaranti

19.00.00Ø40-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med en ny ansøgning fra Bornholms Middelaldercenter (BMC) til Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) om støtte til Historama-projektet spørger Middelaldercentret om muligheden for en 10-årig kommunal garanti for det eksisterende årlige driftstilskud på 1.352.791 kr. (2012).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

at der gives en kommunal 10-årig driftsgaranti, der fremskrives med den årlige kommunale fremskrivning på tilskud, alternativt 1,5% årligt.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Indstilling godkendt med den årlige kommunale fremskrivning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Historama er et indendørs oplevelsescenter, der oprindeligt var en del af projektet Bornholms Middelalder Univers, der bl.a. omfattede et tema-hotel. Projektet er nu genoptaget og reduceret til Historama samt en udbygning af det eksisterende Middelaldercenter og er opdelt i 4 etaper. De 4 etaper er økonomisk uafhængige af hinanden og kan påbegyndes i takt med, at der kan tilvejebringes økonomisk grundlag. Der er planlagt et interval på 3-4 år mellem etaperne.

1. etape vil resultere i en ny velkomstbygning, et stort udstillings-/aktivitetsområde samt køkkenfaciliteter. Det er samtidig hensigten at etablere jord-/bjergvarme med driftsbesparelse til følge. Centret vil i forbindelse med etape 1 overgå til at være helårsåbent.

Kommunalbestyrelsen afslog i forbindelse med det oprindelige projekt en ansøgning om en driftsgaranti, idet denne skulle garantere driften af Historama i 10 år.

BMC har været i dialog med AFF om en ny ansøgning om støtte til Historama - nu som ovennævnte etapeopdelte projekt. AFF er stadig positivt indstillet over for at støtte projektet, selv om det nu bliver etapeopdelt. AFF gav oprindeligt tilsagn om støtte med 10 mio. kr. til hele projektet. Det er derfor på nuværende tidspunkt uvist, hvor stor en del af støtten, der kan udløses til 1. etape, der er budgetteret til 16 mio. kr.

Det er dog under alle omstændigheder en forudsætning, at der gives en kommunal driftsgaranti. Denne gang har AFF dog givet udtryk for at ville acceptere, at garantien udgøres af det årlige kommunale driftstilskud, som BMC i forvejen modtager, og som i 2012 udgør 1.351.791 kr.

BMC oplyser, at det vil være en fordel, hvis en eventuel driftsgaranti kan fastsættes med en fremskrivning på 5% om året, således at man i de 10 år kender driftstilskuddenes nøjagtige størrelse. Sekretariatet anbefaler dog, at fremskrivningen i givet fald følger den årlige kommunale fremskrivning for tilskud, idet fremskrivningen for de sidste 4 år gennemsnitligt kun har været 1,5% på tilskudsområdet. En højere fremskrivning kan ikke finansieres inden for kulturområdet. Såfremt der i en aftale kræves en fast procent, anbefales denne sat til 1,5%.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 8. februar 2012

1.
Bilag vedr. etapeopdelt Historama (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anlægsbevillinger - selvejende idrætshaller 2012

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

De selvejende idræts- og svømmehaller har fremsendt ønsker til anlægsopgaver i hallerne. På baggrund af udvalgets drøftelser den 11. januar 2012 indstilles de under sagsfremstillingen anførte anlægsopgaver til igangsætning i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives 6 anlægsbevillinger og 6 tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på tilsammen 1.216.829 kr. fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver i selvejende idrætshaller

b)     at tillægsbevillingerne finansieres af henholdsvis renoveringspuljen til selvejende haller med 880.927 kr. og af puljen til anlægsønsker med 335.902 kr.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller

d)     at anlægsbevillingerne gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Følgende anlægsopgaver indstilles til igangsætning:

 

Anlægssum ex. moms

Anlægssum inkl. moms

Aakirkebyhallerne

 

 

Renovering af taget på hal B - Reklamationssag vedr. eternitplader. Leverandør betaler materialerne for udskiftning. Aftalen er betinget af, at arbejdet udføres inden 24.11.2012.

140.063

168.751

Udskiftning af portene i hal A

98.563

118.751

Aakirkebyhallerne i alt

238.626

287.502

 

Nyvestcenteret

 

 

El. Udskiftning til energipære med auto sluk

10.136

12.212

Vindue enkelt glas, karm rådden, nyt med energiglas

5.727

6.900

Træbeton smuldret, efterisolering i hallen

8.923

10.751

Vindskede vand og vind trænger ind i hallens isolering

14.525

17.500

Port utæt, mangler isolering, kulde trænger ind

20.543

24.751

Nyvestcenteret i alt

59.854

72.114

Nexøhallen

 

 

Udskiftning af smuldrende tagplader - udsættelse af tagrenovering

43.160

52.000

Efterisolering af tagrum over billard, omklædning og trim

49.800

60.000

Etablering af automatisk tænd/sluk af lys i hallen

46.688

56.251

Nexøhallen i alt

139.648

168.251

 

 

 

Nordlandshallen

 

 

Renovering af paptag mod øst

321.625

387.500

Optimering af varmtvandsinstallation - Tilbagebetalingstid: 6 år

99.600

120.000

Renovering af offentlige toiletter

62.250

75.000

Nordlandshallen i alt

483.475

582.500

 

 

 

DGI-hallen

 

 

Udskiftning af 24 lysarmaturer. De nuværende armaturer går i stykker på stribe. Ved hver enkelt udskiftning skal der lejes stillads.

72.521

87.375

DGI-hallen i alt

72.521

87.375

 

 

 

Gudhjem Svømmehal

 

 

Indløbsdyser i endegavl samt vandforsyning til rutsjebane.
Skal sikre at vandrensningen lever op til lovens krav

131.405

158.319

Udbedring af utætheder i tag

24.900

30.000

Nye energivinduer – 1. sal

66.400

80.000

Gudhjem Svømmehal i alt

222.705

268.319

I alt

1.216.829

1.466.061

 

 

 

 

 

 Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2012 følgende puljer til anlæg på idrætsområdet:

Pulje til anlægsønsker 2012

562.200

Pulje til selvejende haller 2012

814.300

 

I budget 2011 er der følgende uanvendte puljemidler til anlæg på idrætsområdet, som forventes overført til budget 2012 på kommunalbestyrelsens møde i april måned:

Pulje til anlægsønsker 2011

577.552

Overført fra 2011 – restpulje til selvejende haller

66.627

 

I 2011 er følgende anlægsopgaver afsluttet

Mindreforbruget forventes tilbageført til de respektive puljer i budget 2012 i forbindelse med budgetoverførslerne i april måned:

Renovering af Rønne Svømmehal

580.202

Renovering af taget på Søndermarkshallen

386.585

 

Samlet er der dermed op til 2.987.466 kr. ekskl. moms til rådighed til anlægsopgaver i 2012. Inkl. moms udgør beløbet 3.599.357 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Nordlandshallen.

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Nordlandshallen anmoder om en tillægsbevilling til den anlægsbevilling der blev afgivet i marts 2011 vedrørende renovering af hallens nordgavl.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 41.500 kr.  til renovering af Nordlandshallens nordgavl, således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 300.875 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 41.500 kr. finansieret af puljen til anlægsønsker

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller tilbageføres til puljen til anlægsønsker

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen anbefales.


Sagsfremstilling

Ved byggeansøgningen er der opstået krav om ekstra isolering, som ikke var indarbejdet i den oprindelige anlægsbevilling. Hallen måtte derfor ud i en ny tilbudsproces, hvorefter opgaven blev dyrere end oprindeligt planlagt.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 31. marts 2011 en anlægsbevilling på 259.375 kr. til renovering af nordgavlen på Nordlandshallen. Merudgiften til isolering af gavlen udgør 50.000 kr. inkl. moms svarende til 41.500 kr. ekskl. moms. Der søges således om en tillægsbevilling på 41.500 kr. finansieret af puljen til anlægsønsker.

 

Der er i budget 2012 følgende puljer til anlæg på idrætsområdet:

Pulje til anlægsønsker 2012

562.200

Pulje til selvejende haller 2012

814.300

 

I budget 2011 er der følgende uanvendte puljemidler til anlæg på idrætsområdet, som forventes overført til budget 2012 på kommunalbestyrelsens møde i april måned:

Pulje til anlægsønsker 2011

577.552

Overført fra 2011 – restpulje til selvejende haller

66.627

 

I 2011 er følgende anlægsopgaver afsluttet. Mindreforbruget forventes tilbageført til de respektive puljer i budget 2012 i forbindelse med budgetoverførslerne i april måned:

Renovering af Rønne Svømmehal

580.202

Renovering af taget på Søndermarkshallen

386.585

 

Samlet er der dermed op til 2.987.466 kr. ekskl. moms til rådighed til anlægsopgaver i 2012. Inkl. moms udgør beløbet 3.599.357 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

11

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Gudhjem Svømmehal ansøger om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende afslutning af fase 3 af betonrenoveringen i svømmehallen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)    at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1.288.783 kr. til renoveringens fase 3 i Gudhjem Svømmehal, således at den samlede anlægsbevilling til 1., 2. og 3. fase herefter udgør 2.590.045 kr.

b)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.288.783 kr. finansieret med 580.202 kr.  af puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller samt 708.581 kr. af puljen til anlægsønsker

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller tilbageføres til puljen til anlægsønsker

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen anbefales.


Sagsfremstilling

Gudhjem Svømmehal ønsker at igangsætte 3. og sidste fase af betonrenoveringen. Det reviderede budget for fase 3 udgør 1.552.750 kr. inkl. moms svarende til 1.288.783 kr. ekskl. moms.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har meddelt følgende tillægsbevillinger til betonrenoveringen af Gudhjem Svømmehal:

·         Den 26. august 2010 339.800 kr. til igangsætning af 1. fase

·        Den 24. februar 2011 877.400 kr. til igangsætning af fase 2

·        Den 30. juni 2011 yderligere 84.062 kr. til afslutning af fase 2

Den samlede anlægsbevilling til projektets fase og 1 og 2 udgør således 1.301.262 kr.

 

Der søges om en tillægsbevilling på 1.288.783 kr. til igangsætning af betonrenoveringens 3. fase., finansieret af puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller med 580.202 kr. og af puljen til anlægsønsker med 708.581 kr.

Finansieringsforslaget er under forudsætning af, at overskuddet på det afsluttede projekt renoveringen af Rønne Svømmehal, i forbindelse med budgetoverførslerne i april måned, overføres til budget 2012 og dermed kan anvendes til en tilsvarende betonrenovering i Gudhjem Svømmehal.

 

Der er i budget 2012 følgende puljer til anlæg på idrætsområdet:

Pulje til anlægsønsker 2012

562.200

Pulje til selvejende haller 2012

814.300

 

I budget 2011 er der følgende uanvendte puljemidler til anlæg på idrætsområdet, som forventes overført til budget 2012 på kommunalbestyrelsens møde i april måned:

Pulje til anlægsønsker 2011

577.552

Overført fra 2011 – restpulje til selvejende haller

66.627

 

I 2011 er følgende anlægsopgaver afsluttet. Mindreforbruget forventes tilbageført til de respektive puljer i budget 2012 i forbindelse med budgetoverførslerne i april måned:

Renovering af Rønne Svømmehal

580.202

Renovering af taget på Søndermarkshallen

386.585

 

Samlet er der dermed op til 2.987.466 kr. ekskl. moms til rådighed til anlægsopgaver i 2012. Inkl. moms udgør beløbet 3.599.357 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Udpegning til Lokalrådet

00.01.00A30-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

12

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udpegning til Lokalrådet af 4 repræsentanter for lokalområderne og 2 politikere fra kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     at der udpeges 4 repræsentanter for lokalområderne

b)     at der udpeges 2 repræsentanter for kommunalbestyrelsen

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Poul Aksel Eriksen, Jeanette Werner, Torben Severinsen og Brita Hansen indstilles som repræsentanter for lokalområderne.
Bjarne Kristiansen og Lykke Jensen indstilles som repræsentanter fra kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15/12 2011 i forbindelse med behandlingen af kommissoriet for lokalpuljen, at der skal nedsættes et Lokalråd. Rådet skal bestå af 4 repræsentanter for lokalområderne og 2 politikere fra kommunalbestyrelsen

Der har i januar måned været offentligt opslag vedrørende de 4 repræsentanter fra lokalområderne. Fristen for indstillinger er den 7. februar. Alle indkomne forslag vil foreligge på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Høringssvar vedr. lokalplan for mobilmast i Rønne Syd

01.02.05K04-0077

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. september 2011 at sende forslag til lokalplan nr. 057 for en mobilmast i Rønne Syd i offentlig høring. Høringen er nu gennemført. Det kan herefter besluttes om lokalplanen skal vedtages uden ændringer, vedtages med mindre ændringer eller eventuelt forkastes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at lokalplan nr. 057 vedtages med den ændring, som er beskrevet under afsnittet ”Det visuelle udtryk af mast, antenner m.v.”

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Hensigten med lokalplan 057 er at gøre det muligt, at opføre en 36–42 meter høj mobilmast i Rønne Syd, hvorved områdets dækning med mobilt bredbånd vil kunne forbedres. Tre ud af de i alt fire operatører, som har licens til 3G-mobilteknologien har tilkendegivet, at de ønsker at installere antenner og udstyr på mobilmasten.

 

Klage over afgørelse vedrørende miljøvurdering

Kommunens afgørelse om at forslaget til lokalplan 057 ikke skulle miljøvurderes, som blev offentliggjort samtidigt med lokalplanforslaget, er i løbet af høringsperioden blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet har i brev af 19. december 2011 meddelt, at nævnet ikke kan give medhold i klagen. Kommunens afgørelse står således ved magt.

 

Indsigelser

Bornholms Regionskommune har modtaget bemærkninger til lokalplanforslaget fra seks nabobeboelser samt fra et nærliggende hotel/konferencecenter.

 

Preben Ipsen, Askeløkken 38

Indsigeren ønsker at masten placeres et knap så iøjnefaldende sted.

 

Anni Kofoed Nelsen og Torben Pagels Nielsen, Humleløkken 16

Indsigerne, som er nærmeste nabo til den foreslåede placering af masten, ønsker at den i stedet placeres ved skovbrynet ved 90 graders svinget mellem Sagavej og Fredensborgvej. Herved vil den skæmmende mast komme på afstand af beboelser og af Green Solution House. Indsigerne mener, at der ikke er sikre beviser om sundhedsrisikoen ved strålingen fra mobilantenner, og beder kommunalbestyrelsen garantere, at der ikke er sundhedsmæssige komplikationer ved kontinuerligt at bo tæt på mobilantenner. Indsigerne har endvidere en formodning om, at masten kan udgøre en risiko ved helikopterbeflyvning af Bornholms Hospital. Endelig vil salgsprisen for de nærliggende ejendomme falde som følge af etablering af mobilmasten.

 

Lonni og Torben H. Petersen, Kabbelejeløkken 9

Indsigerne anmoder kommunen om at sikre, at der ikke findes andre muligheder for mastens placering, da der grundlæggende ikke bør placeres antenner og master i et parcelhusområde med ejendomme i umiddelbar nærhed.

 

Hjørdis og Birger Carlsen, Humleløkken 14

Indsigerne er meget kede af placeringen af masten, som er mindre end 20 meter fra deres bolig. Masten, de tilhørende installationer og teknikbygningen vil ikke undgås at kunne ses fra mange af boligens vinduer.  Masten vil også være meget skæmmende for beboere, Green Solution Houses gæster samt for fodgængere og cyklister på stierne ved masten og i området i øvrigt. Der er tvivl om sundhedsrisikoen ved mobilantenner. Det undrer, at helikopterens indflyvningsplan ikke er nævnt i lokalplanens redegørelse. Den skæmmende visuelle effekt og den endnu udokumenterede strålingseffekt på sundheden vil betyde at grundværdierne i området vil falde. Alt i alt anbefaler indsigerne som den bedste løsning, at masten i stedet placeres nordøst for skovområdet ved Fredensborgvej/Sagavej. Som den næstbedste alternative løsning foreslår indsigerne, at der benyttes en mere diskret mast end den foreslåede gittermast.

 

Hans Chr. Vindahl Pedersen, Blåbærløkken 9

Masten vil stå som en ”skamstøtte”, der ikke vil passe sammen med projektet for Green Solution House på hotel Ryttergårdens areal. Det undrer indsigeren, at masten ikke placeres længere ude i Rønne Syd, f.eks. på grænsen mellem bebyggelse og landbrugsjord. Hvorfor ophæver lokalplanen antenneforbuddet for et areal på 500 m2, når masten ikke dækker så stort et areal. Hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og ophæve antenneforbuddet for hele Rønne Syd?

 

Knud Eriksen, Timianløkken 6

Indsigeren kan ikke forstå, at man vil sætte så stor en mast op lige foran et hus, der blev bygget for over 30 år siden. Huset vil miste en stor del af sin herlighedsværdi, som ejerne aldrig vil få igen. Det er i øvrigt ikke kun om dagen, at masten vil være meget synlig, idet så stor en mast vil have lys i toppen. Masten vil være til gene for helikopteren. Masten bør placeres et mere anonymt sted, ikke midt i et parcelhusområde.

 

 

 

Green Solution House, Strandvejen 79

En traditionel mobilmast vil være skæmmende for området Rønne Syd, og i særdeleshed for gæsterne i det kommende Green Solution House, som bliver nærmeste nabo. Green Solution House foreslår i stedet, at masten udføres skulpturelt og med skjulte antenner. Forskellige forslag til udformningen af en skulpturel mast er vist i indsigerens brev. Udover funktionen som bærer af mobilantenner vil en sådan konstruktion samtidigt kunne fungere som vartegn for Green Solution House og som udluftningsskorsten for et kommende rodzoneanlæg, der skal behandle spildevand fra konferencecentret.

På baggrund af en efterfølgende dialog med bygherren har Green Solution House erfaret, at de to parter ikke har kunnet opnå enighed om forslaget med den skulpturelle mast med flere forskellige funktioner. For TDC er tid og pris afgørende, mens Green Solution House lægger vægt på et præsentabelt udseende.

Green Solution House har herefter foreslået Bornholms Regionskommune, at den kommende mast i det mindste bliver udformet diskret, og ikke som de traditionelle gittermaster med diverse synligt teknisk udstyr.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger

Eventuel alternativ placering

Bygherren er på baggrund af indsigelserne blevet anmodet om at dokumentere, om der vil kunne opnås en tilfredsstillende dækning med mobiltelefoni og mobildata, hvis masten i stedet placeres ved det lille skovområde ved vejsvinget Sagavej/Fredensborgvej. Ericsson AB har i den anledning udarbejdet en analyse, der viser at denne alternative placeringsmulighed giver en tydelig forbedring for visse dele af Rønne Syd, men også at hotellerne og Galløkken fortsat vil være relativt dårligt dækket. Det er derfor Teknik & Miljøs vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at benytte anden placering af mobilmasten end den, som er angivet i lokalplanforslaget.

 

Sundhed og stråling

Den danske stat har på baggrund af anbefalinger fra verdenssundhedsorganisationen WHO fastsat regler for hvor kraftige radiobølgerne må være på steder, hvor mennesker færdes og bor. De statslige myndigheder har på baggrund af en gennemgang af de kendte forskningsresultater konkluderet, at der ikke er påvist nogen sundhedsskadelig effekt fra radiobølger i mobilnet, når grænseværdierne overholdes. 

Kommunerne har ikke kompetence til at anfægte disse grænseværdier, idet hverken byggelovgivningen, planlovgivningen eller masteloven giver kommunerne mulighed for at inddrage sundhedsmæssige overvejelser i behandlingen af sager om tilladelser til mobilantenner.

Typisk vil radiobølgerne på jorden omkring en mobilantenne have en størrelse, der er mindre end 2,5 % af grænseværdien. Lige neden under antennen er signalet svagt, men dog rigeligt til at give forbindelse til en mobiltelefon. I en afstand af et par hundrede meter rammer keglen af radiobølger jorden. Men på grund af afstanden er radiobølgerne her blevet dæmpet meget.

 

Forholdet til lufttrafikken

Trafikstyrelsen har i brev af 4. januar 2012 til bygherren oplyst, at den ansøgte op til 42 meter høje mast ikke kommer i konflikt med de regler som gælder for indflyvningsplanen til Bornholms Lufthavn eller for helikopterbeflyvningen af Bornholms Hospital. Endvidere er det oplyst, at masten ikke skal afmærkes med lys.

 

Det visuelle udtryk af mast, antenner m.v.

Adskillige indsigere mener, at den foreslåede gittermast inkl. udstyr vil skæmme området. Siden lokalplanforslaget blev udarbejdet, er Teknik & Miljø blevet gjort bekendt med, at der er kommet en ny mastetype på markedet, som er mere afdæmpet i sit udseende end de traditionelle master, hvor antennerne er monteret synligt. Der er tale om en lang slank cylinderformet mast, som har en diameter på ca. 80 cm og som kan udføres i en højde på op til 42 meter. Antenner og kabler monteres indvendigt, så det tekniske udstyr ikke er synligt.

I forslaget til lokalplan 057 er bestemmelse nr. 4.2 formuleret, sådan at det vil være muligt at opstille gittermaster med synlige antenner, kabler og øvrigt udstyr, og mastens bredde vil kunne blive op til 2,5 meter. Teknik & Miljø foreslår, at den endelige lokalplans bestemmelse nr. 4.2 bliver ændret, så den får denne ordlyd: ”Der må kun opstilles cylinderformet mast med max. diameter på 85 cm. Antenner, kabler og øvrigt udstyr skal monteres indvendigt, så det ikke er synligt”. Redegørelsen i lokalplanen rettes tilsvarende.

Bygherren har i mail af 17. januar 2012 meddelt Bornholms Regionskommune, at man er åben overfor et eventuelt krav til udseendet af masten.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. februar 2012

1.
Beslutning fra KB-møde 22. sept. 2011 (DOC)

2.
Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (PDF)

3.
Forslag til lokalplan 057 (PDF)

4.
Miljøscreening (PDF)

5.
Dækningskort samt bemærkning vedr. krav til udseendet af mast (MSG)

6.
Godkendelse af luftfartshindring (MSG)

7.
Indsigelse fra Preben Ipsen (MSG)

8.
Indsigelse fra Anni og Torben Nielsen (TIF)

9.
Indsigelse fra Lonni og Torben Petersen (MSG)

10.
Indsigelse fra Hjørdis og Birger Carlsen (TIF)

11.
Indsigelse fra Hans Chr. Vindahl Pedersen (PDF)

12.
Indsigelse fra Knud Eriksen (MSG)

13.
Indsigelse fra Green Solution House (MSG)

14.
Maildialog med Green Solution House (MSG)

15.
Info om mobilantenner og sikkerheden (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Fredning af Nylars Plantage

01.05.10P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Fredningsnævnet har den 16. jan 2012 afsagt kendelse om fredning af arealer i Nylars Plantage og om erstatning i den forbindelse. Afgørelsen indstilles påklaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a)     at Bornholms Regionskommune påklager afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår,

·         fordelingen af erstatningsudgifterne mellem staten og kommunen

·         erstatningsstørrelsen i forbindelse med nye og eksisterende stier

·         placering af nye stier.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke til at regionskommunen påklager den trufne afgørelse. 

Sagsfremstilling

Fredningsdeklaration:

Fredningsnævnet har besluttet at frede Nylars Plantage for at bevare de mange fortidsminder bedst muligt for fremtiden. Deklarationen indeholder bl.a. forskellige bestemmelser om restriktioner i forbindelse med den fremtidige dyrkning af skoven og bestemmelser om naturpleje og anlæg af stier i området for at forbedre offentlighedens afgang og muligheden for formidling af området. (Fredningskendelsen kan ses som bilag)

Kommunen vil fremover have pligt til at pleje den del af fredningen, der kræver naturpleje og til at vedligeholde stier og informationstavler.

I det oprindelige fredningsforslag var der udlagt to områder til vedvarende græsning eller høslæt. I den endelige kendelse er der, efter kommunens anmodning, kun udlagt ét samlet område til skovgræsning eller høslæt. Det vurderes at være en fordel i forhold til naturplejeindsatsen fremover, at det er et sammenhængende område, og det giver samtidig en mere storslået oplevelse af området.

 

På fredningskortet er udlagt en enkelt ny sti, som kommunen skal etablere som plejemyndighed. Derudover benytter man sig af eksisterende stier/skovspor. Den nye sti er desværre beliggende, hvor man i det oprindelige fredningsforslag ønskede at etablere et lysåbent naturområde. Det vurderes at stien ligger mere hensigtsmæssigt indenfor det kommende naturplejede område, sådan at folk føres hen over det område hvor fortidsminderne ses tydeligst, og hvor der etableres græsningsskov. Teknik og Miljø vurderer derfor at kommunen bør foreslå Natur- og Miljøklagenævnet, at den nye sti’s placering flyttes så den kommer til at gå ind over område A, området med fremtidig græsningsskov (se fredningskort).

 

Erstatningsudmålingen for placering af ny sti bør samtidig tilpasses denne sti, som kun bliver ca halv så lang som den oprindeligt indtegnede nye sti. Stien henover det afgræssede areal kan med fordel udlægges som en simpel trampesti, hvor man føres hen over de mest tydelige fortidsminder på arealet.

 

Det vurderes generelt at erstatningen for nye og eksisterende stier er sat for højt. Dels vil den nye sti ikke være en hindring i forhold til skovdriften og dels er der i forvejen fuld offentlig adgang (ifølge salgsbetingelserne) både på og udenfor eksisterende stier. Èn af de stier der gives erstatning for er ca 800m af Paradislinjen, som er en eksisterende bilvej, hvor alle i forvejen kan færdes. Her virker det ikke rimeligt at udbetale 15kr pr m i erstatning til lodsejeren, fordi vejen på fredningkortet vises som ”eksisterende sti”.

 

Kendelse om erstatning:

Fredningsnævnet har afsagt kendelse om erstatning til berørte lodsejere på i alt 443.960kr (inkl sagsomkostninger). Samtidig er der truffet beslutning om at kommunen skal betale ¼ af udgifterne og Staten ¾.

Hvis en fredning vurderes at være af national betydning kan Natur- og Miljøklagenævnet træffe beslutning om at staten skal afholde op mod 9/10 af udgiften til fredningen.

 

I denne sag vurderes det, at der netop er tale om en fredning af national betydning.

Museet, DN og Kulturstyrelsen har i løbet af sagens behandling flere gange anført at området er af stor national betydning.

Kulturarvsstyrelsen har i deres høringssvar til Fredningsnævnet bl.a. anført at ”På verdensplan findes kun Nylars Plantage/Blemmelyng med dette omfang af denne type fortidsminder”

På denne baggrund vurderes det at vi som kommune bør anmode Naturklagenævnet om at udgiftsfordelingen mellem stat og kommune ændres til at være 9/10 til staten og 1/10 til kommunen.

Økonomiske konsekvenser

I den nuværende kendelse skal kommunen udrede ¼ af erstatningens størrelse svarende til ca. 111.000 kr. Derudover skal kommunen afholde udgifter til den fremtidige naturpleje af arealerne samt vedligeholdelse af stier og andre publikumsfaciliteter som i andre fredede områder på Bornholm.

Den endelige erstatningsstørrelse kendes ikke. Teknik & Miljø har årligt et budget på ca 50.000 kr til fredningserstatninger og andre udgifter i forbindelse med fredningssager, hvorfor det eventuelt kan blive nødvendigt at afholde dele af udgifterne til erstatningen via et træk på kommunens kassebeholdning.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. februar 2012

1.
Fredningkendelse 16. jan 2012 (PDF)

2.
Kendelse om erstatning 16. jan 2012 (PDF)

3.
Fredningskort (JPG)

4.
Tidligere dagsorden marts 2011 (DOT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anlægsbevilling til yderligere forbedring af arbejdsforholdene på liften i Tejn Havn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 500.000 kr. til yderligere forbedring af arbejdsforholdene på liften i Tejn Havn. Det var forudsat at der blev bevilget et EU-tilskud på 50 %. Da dette ikke har kunnet lade sig gøre er projektet reduceret til 250.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til yderligere forbedring af arbejdsforholdene på liften i Tejn Havn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 250.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- & Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Yderligere forbedring af arbejdsforholdene omkring liften i Tejn Havn, ved at centreringen af bådene gøres hydraulisk, og løfteevnen gøres fleksibel så bl.a. korte moderne trawlere også kan løftes. Oprindeligt budget: 500.000 kr. hvoraf der blev forventet 50 % i EU-tilskud.

Der er søgt EU-tilskud til projektet 2 gange, men selvom ansøgningerne har været tilskudsberettigede er de ikke blevet prioriteret højt. Projektet er derfor blevet tilpasset og reduceret.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1.865.600 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 250.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Udviklingskontrakt for Business Center Bornholm, 2012-2014

24.10.00Ø54-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

06-02-2012

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

16

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Business Center Bornholm har haft en udviklingskontrakt for perioden 2009-2011 med Bornholms Regionskommune / Bornholms Vækstforum, der har udløst et årligt beløb fra de regionale udviklingsmidler på 2,2 mio. kr. (2008-niveau), hvilket svarer til 2,4 mio. kr. i nutidige priser. Bestyrelsen for Business Center Bornholm ønsker, at dette beløb hæves til årligt 3.620.000 kr. – ud fra et årligt totalbudget på 4.520.000 kr.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum drøfter, om man på det foreliggende grundlag vil anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at reservere årligt max. 3.620.000 af de regionale udviklingsmidler i 2012-2014, idet en endelig bevilling af midlerne afventer en opdateret handlingsplan for 2012.  

 

Bornholms Vækstforum 6. februar 2012, pkt. 12:

Vækstforum besluttede at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at reservere årligt max. 3.620.000 kr. af de regionale udviklingsmidler i 2012-2014, idet en endelig bevilling af midlerne afventer en opdateret handlingsplan for 2012 - og efterfølgende for 2013 og 2014.

Formanden for Business Center Bornholm, Michael Bladt, deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Vækstforum ønskede ved sit møde i november 2011, at der skulle arbejdes for, at en ny udviklingskontrakt for Busiiness Center Bornholm kunne fremlægges ved Vækstforummødet i februar.

Vækstforumsekretariatet har været i løbende dialog med Business Center Bornholms med henblik på at få udarbejdet et endeligt oplæg til en flerårig udviklingskontrakt for perioden 2012-2014 og med tilhørende konkretisering af 2012-handlingsplanen.

 

Vækstforum indstillede ved sit møde i november 2011 BCBs handlingsplan for 2012, der ligger til grund for et a conto-beløb på 1,2 mio. kr. for aktiviteter i perioden januar-juni 2012 – som Vækstforum indstillede ved sit september-møde.

 

 

Den gamle kontrakt

I den første udviklingskontrakt for 2009-2011 lå flg. basisydelser til grund for tilskuddet:

o        Operatørfunktion for vækstforum, herunder konkrete feailibity studies m.m.

o        Sekretariatsopgaver for fonde (Bornholms Erhvervsfond m.fl.)

o        Sekretariat for bornholmske erhvervsklynger

o        Tilflytterservice

o        Projektledelse af og partner i konkrete aftalte projekter

 

Det skal bemærkes, at lokale erhvervsservice ikke var nævnt i den første udviklingskontrakt med Business Center Bornholm, da denne opgave blev varetaget af Væksthus Hovedstadseregionen via tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen – og senest i forbindelse med Kompetence Forum Bornholm, der nu udløber. Også BCB har varetaget en del af den lokale erhvervsservice via Kompetence Forum Bornholm-projektet.

Da finansieringen af Væksthusene overgik til kommunerne via bloktilskuddet, er der ikke indregnet tilskud til lokal erhvervsservice. Denne funktion ønsker Business Center Bornholm at varetage, mens Væksthus Hovedstadseregionen servicerer øens vækstvirksomheder.

 

Den nye kontrakt

I udkastet fra BCB’s bestyrelse til udviklingskontrakten opereres der med to ben:

1.      Lokal erhvervsservice

2.      Udvikling og fastholdelse af forretningsrelationer – nationalt og internationalt

 

Og der lægges op til følgende specielle driftsområder:

1.      Indsats på tilflytterområdet

2.      Indsats på informationsområdet

Disse to områder har tidligere været bevilget på baggrund af separate projektansøgninger, men foreslås nu at indgå som faste opgaver under udviklingskontrakten.

 

Der lægges op til, at BCB bemandes med en grundnormering på seks årsværk ud fra flg. vurdering:

 

Ledelse                         0,50 årsværk

Administration                1,35

Lokal erhvervsservice      1,95

Markedsføring og

Forretningsudvikling         1,40

Tilflytterservice              0,50

Information                    0,30

 

Det skal bemærkes, at der i grundnormeringen ikke indgår timer til andre projekter.


Økonomiske konsekvenser

BEREGNET ÅRLIGT BUDGET (2011-niveau)

 

 

Lønninger

                 Direktør                                                                             kr.  750.000

                  Administration og andre opgaver                                            kr.  690.000

                 Erhvervsservice                                                                  kr.  450.000

                 Markedsføring og forretningsudvikling                                      kr.  600.000

                 Projektstyring og koordinering                                                kr.  200.000

                  I alt                                                                                 kr.2.690.000

 

Lokaler

                 Lejekontrakt                                                                       kr. 230.000

                 Rengøring m.m.                                                                   kr.   25.000                   I alt                                                                                       kr. 255.000

 

Drift af BCB

                 Kontorhold                                                                         kr.  250.000

                 Anskaffelser                                                                       kr.    75.000

                 Renter (Kassekredit)                                                            kr.  100.000

                 Rejser, transport m.m.                                                         kr.  100.000                   I alt                                                                                       kr.  525.000  

 

Specielle driftsomkostninger

                 Information (B-Magasiner m.m.)                                             kr.  350.000

                 Markedsføring                                                                     kr.  450.000

                 Tilflytterservice                                                                  kr.  250.000

I alt                                                                                  kr.1.050.000

                                                                                                                         

I alt                                                                                                   kr.4.520.000

                

                       

FINANSIERING

 

Bornholms Vækstforum                                                                                               kr.3.620.000

 

Private midler

Tilskud fra Bornholms erhverv                                                               kr. 250.000

Indtægtsdækket virksomhed                                            kr. 400.000                            I alt                                                                                                                          kr.   650.000

 

Tilskud og sponsorater fra anden side                                                                          kr.   250.000

 

I alt                                                                                                                             kr.4.520.000

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vækstforumsekretariatet anbefaler, at BCB varetager en proaktiv lokal erhvervsservice, der koordineres med Væksthus Hovedstadsregionens indsats, så overlappende funktioner undgås.

 

Vækstforumsekretariatet bakker også op om, at nærmere definerede funktioner og opgaver kan indgå i udviklingskontrakten som fx øget indsats på markedsføringssiden, øget indsats på tilflytterområdet og øget indsats på tilflytterområdet. Men så længe der ikke foreligger nærmere konkretiseringer, er det vanskeligt at vurdere, hvad udviklingskontraktens beløb med rimelighed skal være på de enkelte områder.

 

Det skal samtidig påpeges, at konklusioner fra aktuelle evalueringsrapporter, som fx evalueringen af tilflytterindsatsen som evalueringen af informationsindsatsen bør ligge til grund for, hvordan disse satsninger fremadrettet udmøntes.

 

Vækstforumsekretariatet har endvidere stillet særligt spørgsmålstegn ved værdien af BCB’s ønskede markedsføringsaktiviteter, herunder deltagelse i internationale konferencer og messer, som udgør en stor post på budgettet. 

 

For de tre ”specielle driftsområder”: Information, markedsføring og tilflytterservice har Vækstforum-sekretariatet anbefalet, at der nedsættes bredt sammensatte styregrupper, som nu er medtaget i udviklingskontrakten.

 

Såfremt Vækstforum ønsker at lægge sig fast på, at udviklingskontrakten med BCB skal behandles på Vækstforummødet i februar, anbefales det, at en eventuel indstilling om tilskud betinges af en efterfølgende positiv indstilling af 2012-handlingsplanen for BCB, der mere udførligt skal beskrive, hvilke opgaver BCB skal varetage, hvilke konkrete mål der arbejdes mod – og til hvilken pris.

 

Sekretariatet anbefaler samtidig, at der skal foreligge en ekstern evaluering af Business Center Bornholms aktiviteter, inden der indgås eventuel ny aftale gældende fra 1. januar 2015 og fremad.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 6. februar 2012

1.
Udkast udviklinskontrakt for BCB, 2012-2014 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Forlængelse af 2011-samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Regionskommune

24.10.00Ø54-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Finansieringen af Væksthus Hovedstadsregionen overgik pr. 1. januar 2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet til kommunerne i Hovedstadsregionen. Væksthuset indgik i den forbindelse 2011-samarbejdsaftaler med kommunerne i regionen, herunder Bornholms Regionskommunen. Væksthuset lægger nu op til, at den indgåede samarbejdsaftale for 2011 forlænges til også at gælde i 2012.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Samarbejdsaftalen for 2011 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Regionskommune forlænges til også at gælde i 2012 med en allonge, der konkretiserer indsatser og aktiviteter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte ved sit møde 22. juni 2011 samarbejdsaftalen for 2011 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Regionskommune.

 

Aftalerne er 1-årige og er lavet efter samme skabelon for samtlige kommuner i Hovedstadsregionen. Det er derfor alle kommuner i regionen, der nu har fået henvendelsen fra Væksthuset om, at 2011-aftalen forlænges til også at omfatte 2012 med en sides tilføjelser – en såkaldt ”Allonge”, hvor de opdaterede indsatser og aktiviteter indskrives.

 

Samarbejdsaftalen indeholder således fortsat en præcisering af, at Væksthus Hovedstadsregionens målgruppe er virksomheder med vækstpotentiale, og at målgruppen omfatter:

o        Personer med ambitioner om at etablere vækstvirksomhed,

o        Virksomheder med under 5 ansatte, som har ambition om at nå 10 ansatte eller en årlig omsætning på mindst 10 mio. kr. inden tre år,

o        Virksomheder med 5 ansatte ller flere, som har ambitioner om en årlig vækst på over 20 % i minimum tre år i enten omsætning eller antal ansatte

 

I samarbejdsaftalen refereres til de fire indsatsområder under Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for 2011-2014: Bornholm som Erhvervs-ø, Bornholm som Uddannelses-ø, Bornholm som Grøn Test-ø, og Bornholm som Oplevelses-ø.

 

I samarbejdsaftalen er endvidere skitseret arbejds- og rollefordeling mellem Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen, hvor det understreges, at uanset om henvendelserne kommer til BCB eller til VHHR, vil de blive henvist til de services og ydelser, som passer bedst til deres udfordringer.

 

I allongen til 2011-samarbejdsaftalen er det præciseret, at Væksthuset også i 2012 vil tilstræbe at gennemføre mindst ni evaluerede vækstforløb for virksomheder på Bornholm. I allongen er desuden nævnt de projekter, Væksthuset er projektleder på via Vækstforum-bevillinger, herunder Vækst- og Iværksætterfabrikken samt Klyngeudviklingsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms andel til Væksthus Hovedstadsregionen er i 2012 på ca. 750.000 kr., som finansieres direkte via bloktilskud fra staten. Der ligger ikke yderligere økonomiske konsekvenser forbundet med godkendelsen af forlængelsen af samarbejdsaftalen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vækstforumsekretariatet holder som udgangspunkt kvartalsvise møder med Væksthus Hovedstadsregionen, hvor der følges op på igangværende projekter.

Endvidere indgår Væksthus Hovedstadsregionen – sammen med øens øvrige, lokale erhvervsfremmeaktører – i den såkaldte ”Samordningsgruppe”, der med Kommunaldirektøren for bordenden og Vækstforumsekretariatet som mødeindkalder koordinerer lokale erhvervsfremmetiltag.

Væksthus Hovedstadsregionen har sammen med Business Center Bornholm lavet en segment-analyse af øens virksomheder, der giver et klarere billede af, hvilke virksomheder VHHR skal tage sig af, og hvilke virksomheder der hører under BCB’s lokale erhvervsservice.

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. februar 2012

1.
Samarbejdsaftale for 2011 (PDF)

2.
Allonge til Samarbejdsaftale (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

18   Ansøgning: Udvikling af Bornholms Kulturuge i bæredygtig retning

24.00.00Ø39-0085

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

06-02-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

18

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Bornholms Kulturuge ansøger om 1.140.000 kr.  af de regionale udviklingsmidler/kulturpuljen til udvikling af Bornholms Kulturuge i et treårigt projekt under temaet ”bæredygtig kulturfestival”.

Med denne ansøgning ønsker bestyrelsen for kulturugen at udvide konceptet med netværksskabende aktiviteter mellem arrangører og erhvervslivet (overnatnings- og transportsektoren), der rækker længere end den uge (uge 38 i september), hvor de publikumsrelaterede arrangementer finder sted over det meste af Bornholm.

Det ansøgte beløb udgør 38 % af det samlede budget. Det resterende beløb realiseres gennem erhvervssponsorater og private fonde.

Evalueringen fra forrige år sandsynliggjorde, at kulturugen tiltrak godt 2.000 udenøs gæster. Baseret på et gennemsnitligt døgnforbrug på 418 kr. med gennemsnitligt 4,2 overnatninger pr. gæst bidrog Kulturugen således med mere end 3,5 mio. til det bornholmske erhvervsliv. Hertil kommer markedsføringsværdien af Bornholm.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·         at Vækstforum drøfter ansøgningen med henblik på mulig indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget

 

·         at såfremt Vækstforum indstiller ansøgningen til godkendelse i Økonom- og Erhvervsudvalget, at projektets finansiering fordeles mellem restbeløbet fra Kulturpuljen på 560.390 kr. og med 579.610 kr. fra de regionale udviklingsmidler.

 

Bornholms Vækstforum 6. februar 2012, pkt. 10:
Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges op til 380.000 kr. af Kulturpuljen under de regionale udviklingsmidler til projektet i 2012, og at ansøger opfordres til at komme med en revideret ansøgning for at udløse tilskud i 2013 og 2014, hvor det 3-årige budget afspejler en øget medfinansiering fra andre sider over projektperioden, og hvor budgettet efter 2014 sandsynliggøres som værende økonomisk bæredygtigt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen godkendt.


Sagsfremstilling

Ansøger fremhæver det treårige projekt som en konkret udmøntning af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi – ”Bright Green Island – Bornholm, en grøn vækst-ø”.

Bornholms Kulturuge kan blive endnu mere attraktiv som rejsemål for turister. Kulturugens undersøgelse blandt gæster til de økonomisk støttede arrangementer i 2011 viste, at 22,7% af disse var tilrejsende. Kulturugen havde som mål, at denne %-del skulle vokse til 40% i 2013.

Kulturugens bestyrelse vil derfor tilføre kulturugen en ekstra dimension, som markant adskiller den fra andre kulturfestivaler i Danmark ved at satse på bæredygtighed, samtidig med at den bevarer sine kendetegn med unikke konstellationer mellem nye og etablerede kunstnere, dialog mellem udøvere og publikum og arrangementer i intime eller uvante rammer.

Det betyder, at kulturugen i den treårige projektperiode vil interessere sig særligt for kulturprojekter, der tilstræber og har fokus på bæredygtighed. Det kan være:

·         Bæredygtighed i kulturel forstand – projekter, der interesserer sig for og interagerer med den lokale kultur og kulturarv.

·         Bæredygtighed i økonomisk forstand – projekter, der har potentiale til at blive økonomisk bæredygtige og/eller har blivende værdi.

·         Bæredygtighed i social forstand – projekter, der engagerer sig i og bidrager til den kulturelle udvikling på Bornholm. 

·         Bæredygtighed i miljømæssig forstand – projekter, der vidner om en miljømæssigt bæredygtig tilgang, eller som på kunstnerisk vis anviser nye veje til bæredygtighed.

 

I projektperioden inviteres til deltagelse i en netværksgruppe, bestående af årets arrangører, repræsentanter fra overnatningssektoren og transportsektoren med det formål at ruste disse til at inkorporere bæredygtighedstiltag og tilrettelægge og optimere markedsføringen af kulturugens arrangementer. Der vil blive afholdt seminarer, som bl.a. skal indeholde inspiration og vejledning i markedsføring på sociale medier og vejledning i forhold til implementering af bæredygtighedskoncept i arrangementerne, herunder grøn teknologi. Netværket skal faciliteres af kulturugens sekretariat og eksterne koordinator.

Der er aftalt samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionens klyngeudviklingsprojekt i ’Oplevelsesunivers Bornholm’ (også kaldet Oplevelsesklyngen), hvor en række aktører allerede samarbejder på tværs af overnatning, attraktioner, kultur og transport. Det praktiske og konkrete forløb fastlægges, når deltagerne i det enkelte års kulturuge er udvalgt.

 

Ansøger fremhæver, at projektet understøtter Bornholms Vækstforums erhvervsudviklings-strategi under indsatsområderne ”Bornholm som oplevelses-ø” og”Bornholm som grøn test-ø” ved at udmønte strategierne i konkrete handlinger:

 

Bornholm som oplevelses-ø:

Bornholms kulturuge inspirerer til og understøtter lokale kunstnere i deres arbejde og udvikling, så kreativiteten kommer til udtryk i arrangementer, der kan opleves af såvel fastboende som tilrejsende gæster.

Bornholms Kulturuge er med til at præge det indtryk, omverdenen har af Bornholm som et sted, hvor intimitet og autensitet går hånd i hånd med store visioner og nytænkning. Kulturugen er placeret i uge 38 og understøtter på den måde visionen om Bornholm - åbent hele året.

 

Bornholm som grøn test-ø:

Med udvikling af kulturugen til en bæredygtig kulturfestival bliver der skabt et forum, hvor kunstnerne dels sætter fokus på verdens miljøproblemer, men også hvor der i gennemførelsen af arrangementerne tages hensyn til miljøet

 

Hidtil har et af kriterierne for optagelse i kulturugens programkatalog og primære markedsføring været, at kulturugen havde bevilget tilskud til arrangementet. Fremadrettet vil kulturugen anlægge den betragtning, at man gerne medtager arrangementer, der kvalitetsmæssigt og temamæssigt (herunder bæredygtighedsprincipper) tilfører kulturugen ekstra tiltrækningskraft. Tilskud bevilges, når det skønnes nødvendigt for arrangementets gennemførelse eller for at styrke principperne om bæredygtighed. Flere af de mindre, lokale "græsrods"-arrangementer, der hidtil har været udelukket fra en del af markedsføringen, fordi de ikke havde opnået tilskud, har nu mulighed for at blive netværkspartnere og også blive en del af det "officielle" program.

"Udenfor Sæsonen" koncerterne har hidtil været det faste, store indslag i kulturugen, og det er nu forventningen, at disse koncerter vil kunne få selskab af flere faste og store arrangementer med samme koncept omkring intimitet og nye konstellationer, men inden for andre kunstformer.

Økonomiske konsekvenser

Projektets aktiviteter rummer mere end de publikumsrelaterede kulturelle begivenheder i uge 38. Det er således sekretariatets anbefaling, at – såfremt Vækstforum indstiller ansøgningen til godkendelse overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget – projektets finansiering fordeles mellem restbeløbet fra kulturpuljen: 560.390 kr. og de regionale udviklingsmidler: 579.610kr. I alt 1.140.000 kroner (38 %) som fordeltes på årene 2012-2014 dvs. 380.000 årligt. Bestyrelsen tilvejebringer det resterende beløb på i alt 1.875.000 kr. (62 %) – dvs. 625.000 årligt via sponsoraftaler.

 

Budgettet er som følger:

 

2012

2013

2014

I alt

Udgifter

 

 

 

 

1. Løn til projektadministration, regnskab og sekretær ansat på projektet

45.000

45.000

45.000

135.000

2. Ekstern arrangementskoordinator til markedsføring, PR og kontakt til arrangører

125.000

125.000

125.000

375.000

3. Evaluering (foretages internt af projektleder)

20.000

20.000

20.000

60.000

6. Kontormaterialer

10.000

10.000

10.000

30.000

8. Information: Web, sociale medier, annoncering, program

250.000

250.000

250.000

750.000

10. Andet:

 

 

 

 

- Tilskud til arrangementer

500.000

500.000

500.000

1.500.000

- Netværksfacilitering

50.000

50.000

50.000

150.000

- Revision

5.000

5.000

5.000

15.000

I alt

1.005.000

1.005.000

1.005.000

3.015.000

 

 

 

 

 

Finansiering

 

 

 

 

Regionale udviklingsmidler/kulturpuljen

380.000

380.000

380.000

1.140.000

Danske Færger A/S

300.000

300.000

300.000

900.000

Andre sponsorer

200.000

200.000

200.000

600.000

Bornholms Tidende

75.000

75.000

75.000

225.000

Good People

50.000

50.000

50.000

150.000

I alt

1.005.000

1.005.000

1.005.000

3.015.000

 

Vækstforums andel er øremærket til: Løn til medarbejder ansat på projektet (Destination Bornholm), ekstern arrangementskoordinator, evaluering, kontormaterialer, netværks-facilitering, revision samt en andel i udgifterne til information (Web, sociale medier, annoncering, program).

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bornholms kulturuge har siden 2001 været en tilbagevendende begivenhed, der tiltrækker og inspirerer til aktiviteter. I sine første leveår blev kulturugen båret frem af et amtsligt/kommunalt engagement, der betød, at Bornholms Amt, senere Bornholms Regionskommune, ydede tilskud til gennemførelse af arrangementer, betalte for markedsføring og stillede sekretariatsfunktion til rådighed.

I årene 2009 og 2010 påtog BornholmsTrafikken, nu Danske Færger A/S sig sammen med Destination Bornholm ApS at videreføre kulturugen, da kommunen ikke længere ønskede at stå for gennemførelsen. I 2011 støttede Bornholms Vækstforum kulturugen med 300.000 kr. ud af et buget på 1.085.000 kr. Vækstforums andel var øremærket til sekretariat og markedsføring.

Bilag til Bornholms Vækstforum 6. februar 2012

1.
Ansøgning (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Ansøgning: Wonderfestiwall og Hammershus Fairtrade Concert

24.00.00Ø39-0086

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

Bornholms Vækstforum

06-02-2012

11

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Wonderfestiwall og Hammershus Fairtrade Concert ansøger om 270.000 kr. af de regionale udviklingsmidler ud af et samlet budget på 870.000 kroner til anlæg (480.000 kr.) og markedsføring (385.000). Projektperioden er 1. marts 2012-31. december 2012.

De to festivaler afvikles ved Hammershus og er med tilsammen ca. 10.000 gæster nu så store, at der er behov for etablering af faste el- og vandinstallationer, hvis festivalerne forsat skal vokse. Installationerne vil sikre, at driftsomkostningerne mindskes, at miljøet ikke belastes af diesel­generatorer, og at andre nuværende og fremtidige arrangementer ved Hammershus også får adgang til el og vand.

De to festivaler søger samtidig om midler til at indgå i en strategisk partnerskabskampagne med Destination Bornholm og Færgen, der omfatter busreklamer og salg af ”pakkerejser” til de to bornholmske koncerter med henblik på at tiltrække flere udenøs publikummer.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Bornholms Vækstforum indstiller ansøgningen positivt over for Økonomi- og Erhvervsudvalget med et tilskud på op til 240.000 kroner af de regionale udviklingsmidler til medfinansiering af anlægsomkostningerne (svarende til max. 50 % af anlægsomkostningerne), mens der ikke ydes tilskud til markedsføringsaktiviteter.

 

Bornholms Vækstforum 6. februar 2012, pkt. 11:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen godkendt.


Sagsfremstilling

Wonderfestiwall (WFW)har de sidste fire år været afholdt i slutningen af august. Hammershus Fairtrade Concert (HFC) afholdes i slutningen juli. Egne undersøgelser fra 2011 viste, at 5.000 (47 %) af publikum ikke var bosiddende på Bornholm. Ca. 2.500 angav, at koncerten var årsag til rejsen.

Koncerternes samlede omsætning er på 6-7 mio. kroner, hvoraf en stor del anvendes lokalt til indkøb, overnatninger og transport. Hertil kommer den omsætning i det lokale handelsliv, der genereres af de tilrejsende.

Det ansøgte beløb omfatter:

·         Anlægsinvestering til el- og vandtilslutning.

·         Strategisk partnerskabskampagne med Destination Bornholm og Færgen, der omfatter busreklamer og salg af ”pakkerejser” til de bornholmske events.

 

Anlægsinvesteringen vil give arrangørerne en øjeblikkelig økonomisk besparelse på driften.

Der er indgået en sponsoraftale med Østkraft a/s på 250.000 kroner til delfinansiering af elinstallationerne, herunder en fast transformatorstation, som bliver placeret på festivalpladsen. Denne aftale med Østkraft a/s samt det ansøgte beløb fra Vækstforum giver arrangørerne ressourcer til at opretholde festivalerne. Som i det øvrige land har de to koncerter haft et par økonomisk svære år pga. regnfuldt sommervejr. Publikum har ikke svigtet, men det våde vejr har medført uforudsete udgifter til foranstaltninger, der skulle gøre det sikkert for publikum at færdes i terrænet.

 

Den strategiske partnerskabskampagne med Færgen og Destination Bornholm skal - i forlængelse af ovenstående - bidrage til at tiltrække et større publikum, således at omsætningen når op på 10-11 mio. kr. i årene frem mod 2015. Deltagelse i partnerskabsaftalen har ikke været muligt før. Ansøger fremhæver, at partnerskabet vil sikre en langt mere målrettet markedsføring af de to arrangementer.

 

Den umiddelbare økonomiske afledte effekt som følge af de to festivaler kommer det lokale handelsliv til gavn, i kraft af det tilrejsende publikums døgnforbrug i og uden for festivalområdet. Ansøger fremhæver desuden at miljøet ikke belastes af dieselgeneratorer og at andre nuværende og fremtidige arrangementer ved Hammershus også får gavn af adgang til el og vandinstallationerne.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningen omfatter et beløb på 270.000 kr. som udbetales på én gang af de regionale udviklingsmidler. Beløbet anvendes som følger:

 

 

Vækstforums

bidrag

Eget/sponsor bidrag

Samlet

1. El og vand installationer *

180.000

300.000

480.000

2. Information *

85.000

300.000 

385.000

3. Revision

5.000

0

5.000

Total

270.000

600.000

870.000

 

Budgetnoter:

1. Østkraft a/s bidrager med 250.000 kroner. Eget bidrag på 50.000 kr. fra billetsalg og øvrige sponsorer.

2. Information: Vækstforums bidrag er øremærket til partnerskabskampagnen (50.000) og kommunikationsbureau i forbindelse med udenøs pressemøde (35.000). Dette følges op af markedsføring for 300.000 kr. som finansieres fra billetsalg og øvrige sponsorer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Det er sekretariatets vurdering, at festivalerne er et væsentligt bidrag til erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde: ”Bornholm som oplevelses-ø” og bidrager til øget værdiskabelse gennem sæsonforlængelse og udvikling af unikke oplevelsesprodukter.

Det er derudover sekretariatets vurdering, at arrangementerne vil bidrage positivt til det generelle image af Bornholm som et attraktivt sted og således have en potentielt gavnlig effekt for rekruttering og bosætning.

Bilag til Bornholms Vækstforum 6. februar 2012

1.
Ansøgning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Bornholms Rådhus - Udbud af entreprise

82.06.00P20-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

20

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med den igangværende proces for valg af totalrådgiver skal udvalget træffe beslutning om udbudsformen af entrepriser for byggeri af Bornholms Rådhus.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:

Udvalget beslutter at udbud sker i hovedentreprise.

Sagsfremstilling

I forbindelse med sag 101 Bornholms Rådhus – Prækvalifikation af totalrådgivere på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 6. februar 2012 drøftedes, på hvilken form entreprisen for Bornholms Rådhus skal udbydes.

Med valg af totalrådgiver har regionskommune principielt mulighed for at udbyde entreprisen i fag-, stor- eller hovedentreprise.

 

Fagentreprise

Ved fagentreprise indgår bygherren/totalrådgiveren entrepriseaftaler med et antal entreprenører, svarende til opdelingen af byggeopgaven i entrepriser. Det er en forudsætning for fagentreprise, at entrepriserne kan afgrænses ret nøjagtigt indbyrdes. Brug af fagentrepriser indebærer, at mange selvstændige led hver for sig og tilsammen skal fungere effektivt, for at byggeprocessen kan blive vellykket. Fagentrepriseformen kræver derfor en omhyggelig tilrettelæggelse og styring af byggeprocessen fra bygherrens/totalrådgiverens side.

 

Storentreprise

Bygherren/totalrådgiveren kan opnå en forenkling af styringsopgaverne ved fagentreprise ved i stedet for at anvende storentreprise som entrepriseform. Dette sker ved, at beslægtede entrepriser samles i større grupper, eller at mindre entrepriser lægges sammen med større. Byggeprocessen skal også ved storentrepriser fuldt ud styres af bygherren/totalrådgiveren, men der bliver færre entrepriser at styre og koordinere.

Hovedentreprise

Ved hovedentreprise indgår bygherren/totalrådgiveren kun aftale med én entreprenør.

 

Styringen af fagentrepriserne overgår således fra bygherren/totalrådgiveren til hovedentreprenøren, der sædvanligvis overlader betydelige dele af arbejdet til underentreprenører. Bygherren har intet aftaleforhold med de enkelte underentreprenører, men skal i alle forhold holde sig til hovedentreprenøren, der således er ansvarlig for kontraktmæssig ydelse og overholdelse af tidsfrister.

Et vigtigt element i valg af udbudsform er ønsket om optimal konkurrence og dermed økonomisk fordelagtige tilbud. Det er derfor vigtigt at tage udgangspunkt i det aktuelle marked i dette valg. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. februar 2012

1.
Samarbejds- og entrepriseform, Bygherrevejledning 2003 fra Erhvervs og Boligstyrelsen (MHT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Det sociale kapitel, status 2011

81.00.00P21-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

21

 

Hvem beslutter

Økonomi og Erhvervsudvalget

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget får en årlig afrapportering om antal medarbejdere ansat efter det sociale kapitel. Økonomi- og Erhvervsudvalget har på den baggrund besluttet, at andelen af ansatte efter det sociale kapitel skal udgøre mindst 4,5 %.

 

I forbindelse med opgørelsen for 2010 har Beskæftigelsesudvalget ønsket, at opgørelsen suppleres med elever og § 56-aftaler, og at ansatte med løntilskud udgår, hvilket er taget til efterretning af Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. januar 2011.

 

Opgørelse for 2011 indeholder en oversigt med samme jobtyper som i 2010 - af hensyn til sammenligning med tidligere år. Derudover forelægges en oversigt suppleret med § 56-aftaler og elever, og en oversigt, hvor løntilskudspersoner er taget ud.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren foreslår, at målet for BRKs andel af ansatte på særlige vilkår drøftes i forbindelse med budget 2013.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forhold til BRKs sociale ansvar er virksomhederne forpligtet til at opfylde målet om at ansatte på særlige vilkår udgør mindst 4,5 % ved at fastholde nuværende medarbejdere eller ansætte personer på særlige vilkår, jf. regionskommunens politik på dette område.

 

Følgende tre oversigter tager udgangspunkt i antal ansatte på særlige vilkår pr. 1. oktober 2011, og at BRK har 3.824 ansatte, omregnet til fuldtid.

 

Oversigt 1 kan sammenlignes med tidligere års opgørelser, og her er andelen af ansatte efter det sociale kapitel 7,5 %.

 

Oversigt 2 indeholder samme jobtyper som i oversigt 1 plus elever og ansatte med § 56-aftaler. Her er procentandelen 16,2 %.

 

Oversigt 3 indeholder samme jobtyper som oversigt 2, dog er løntilskudspersoner trukket fra. Procentandelen er herefter 13.

 

Løn og Personale vurderer, at en opgørelse inkl. løntilskudspersoner er mest korrekt i forhold til overblik internt i BRK, idet KL og KTOs rammeaftale om Sociale Kapitler også omhandler denne gruppe personer.

 

1. Oversigt og udvikling 2011 (sammenlignelig med tidligere års status)

 

 

2009

2010

2011

Udvikling

2010-11

Fleksjob

101

105

122

+17

Skånejob

41

36

32

-4

Løntilskud

80

82

123

+41

Servicejob

6

6

5

-1

Seniorjob

1

2

5

+3

I alt

229

231

287

+51

Andel af ansatte i BRK

6,1 %

6,3 %

7,5 %

 

 

2. Oversigt 2011, inkl. elever og § 56-aftaler

 

 

2011

Fleksjob

122

Skånejob

32

Løntilskud

123

Servicejob

5

Seniorjob

5

Elever

239

§ 56-aftaler

93

I alt

619

Andel af ansatte i BRK

16,2 %

 

3. Oversigt 2011, inkl. elever og § 56-aftaler og uden løntilskudsjob

 

 

2011

Fleksjob

122

Skånejob

32

Servicejob

5

Seniorjob

5

Elever

239

§ 56-aftaler

93

I alt

496

Andel af ansatte i BRK

13 %

 

Beskrivelse af jobtyperne

 

Aftalebaserede job: personer, der ikke kan fastholdes på ordinære vilkår, f.eks. via ændret arbejdstilrettelæggelse, omplacering, omskoling. Tilbud kan gives til både ansatte og udefrakommende personer.

Fleksjob: Personer med varigt nedsat arbejdsevne, der ikke får førtidspension

Skånejob: I skånejob ansættes modtagere af social førtidspension.

Ansættelse med løntilskud: Ledige dagpenge-, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere og revalidender kan efter nærmere betingelser få tilbudt ansættelse med løntilskud.

Seniorjob: Tilbud til ledige, der er over 55 år og har mistet dagpengeretten

Servicejob: Langtidsledige dagpengemodtagere over 48 år. Ordningen udløb ved udgangen af 2002, og derfor vil denne ansættelsesform forsvinde i takt med at de ansatte forlader BRK.

§ 56: Aftale ved langvarig sygdom eller kronisk lidelse.

Elever: I opgørelse 2011 indgår elever, som aflønnes via Løn og Personale, dvs. elever i administrationen, Vej & Park, PAU-elever, køkkenassistentelever, social- og sundhedselever m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Fonden for værdigt trængende i Bornholms Regionskommune - Anmodning om skelforandring

00.06.00Ø24-0097

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

22

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter                                 

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal som bestyrelse for Fonden for værdigt trængende i Bornholms Regionskommune beslutte om anmodning om en skelforandring skal imødekommes

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

                              At anmodning om skelforandring imødekommes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune v/Teknik og Miljø anmoder bestyrelsen for Fonden for værdigt trængende i Bornholms Regionskommune om en skelforandring, således at en ansøgning om opførelse af tilbygning til Allinge Røgeri kan behandles som byggesag på kommunens grund.

 

Sagen vedrører, at der fra Sveriges vej 5b matr. 21, ejet af fonden overføres 525 kvadratmeter til Sverigesvej 5c, matr. 21 h, ejet af Bornholms Regionskommune og at der modsat overføres samme antal kvadratmeter.

Skelforandringen vil som nævnt ikke ændre på matriklernes størrelse.

Matrikel 5b tænkes forlænget mod nordøst og reduceret mod sydøst.

Nuværende lejer af begge arealer er Allinge Røgeri ApS.

 

Kort over skel og skitse for projekt er vedlagt som bilag

Økonomiske konsekvenser

Fondens lejeindtægt forudsættes uændret og Bornholms Regionskommune v/ Teknik og Miljø

forudsættes at skrive allonge til nuværende lejekontrakt, såfremt byggeansøgning imødekommes.

Udgifter til skelforandring forudsættes båret af byggeansøger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. februar 2012

1.
Allinge Røgeri (PDF)

2.
Sitplan (PDF)

3.
Sverigesvej matr. 21b oprindelig (PDF)

4.
Sverigesvej matr. 21b efter omlægning (PDF)

5.
Sverigesvej matrk 21b og 21h arealbytte (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Ønske om ændring af vedtægter for Bornholms Produktionshøjskole

18.17.00P24-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

23

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Produktionshøjskole ønsker at skifte navn, hvilket indebærer en vedtægtsændring.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at vedtægtsændringen for Bornholms Produktionshøjskole godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har modtaget en anmodning fra forstanderen på Bornholms Produktionshøjskole om, at skolen skifter navn til BornPro, Bornholms Produktionsskole.

Derudover er skolen flyttet fra tidligere lokaler i Aakirkeby til Minervavej 2 i Rønne. Såvel navn som adresse fremgår af skolens vedtægter, hvilket nødvendiggør en vedtægtsændring.

 

Der sker ingen yderligere ændringer af vedtægterne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. februar 2012

1.
Vedtægt for BornPro, Bornholms Produktionsskole (DOC)

2.
Gældende vedtægter for Bornholms Produktionshøjskole (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

24

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

15-02-2012

25

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012:
Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt