Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
22-02-2012 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 31. januar 2012
  åbent 3 Udviklingen i de kommunale restancer
  åbent 4 Udmelding af rammer for budgetarbejdet til 2013 på baggrund af budgetseminar 1
  åbent 5 Proces for Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetarbejde 2013
  åbent 6 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 i offentlig høring
  åbent 7 Image og omdømme, borgerpanelundersøgelse
  åbent 8 Vedrørende oprettelse af hospicefunktion på Bornholm
  åbent 9 Orientering fra formanden
  åbent 10 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-02-2012

1

 

 

Fraværende

Steen Colberg Jensen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen bemærkninger.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Likviditetsoversigter pr. 31. januar 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-02-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. januar 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (199,4 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (298,9 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (115,8 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 31. januar 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 136,6 mio. kr. er steget med 61,3 mio. kr. i forhold til 31. december 2011. Denne udvikling er den samme som i 2011 og skyldes hovedsageligt indbetalingen af ejendomsskatter i januar måned. Der er fortsat et udlæg for Bofa på 35,0 mio. kr. som efterfølgende lånefinansieres.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er svagt dalende, idet niveauet for den faktiske kassebeholdning ligger under niveauet i 201. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ultimo januar ca. 11 mio. kr. højere end i 2011, idet det forventes, at den gennemsnitlige beholdning i løbet af 1. kvartal 2012 vil falde til et lavere niveau end beholdningen på samme tidspunkt i 2011.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 115,8 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger. Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 indgår endnu ikke i opgørelsen af den forventede beholdning, som skal reduceres med budgetoverførslerne. Til sammenligning udgjorde budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 netto 113,7 mio. kr.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 36,2 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. februar 2012

1.
Beholdning -januar 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt januar 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Udviklingen i de kommunale restancer

00.15.00Ø30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-02-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.                                                 

Resumé

Udviklingen i de kommunale restancer fremlægges til orientering med henblik på drøftelse af eventuelle initiativer.   

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at

a)     orienteringen tages til efterretning

b)     eventuelle initiativer drøftes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

En opgørelse af de kommunale restancer per 31. december viser, at det samlede restanceomfang udgør 89,8 mio. kr. per 31. december 2011. Dette er 15,1 mio. kr. mere end samme tid året før. Den vigtigste årsag til stigningen skal findes i skyldige ejendomsskatter med kr. 5,0 mio. kr.

 

ØA, der har ansvaret for kommunens opkrævningsarbejde, har siden SKAT overtog inddrivelsesarbejdet den 1. november 2005 fokuseret på forebyggelse i restancers opståen. Kommunens forebyggende indsats giver sig til udtryk i udviklingen i de forskellige restancetyper. Den samlede stigning dækker således over såvel fald som stigninger, hvor der for de forebyggelsesorienterede typer af restancer, er tale om fald. 

 

Af tabel 1 fremgår restancetyperne opgjort per 31. december 2010 og 2011. 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Restancefordeling i BRK

 

Restanceart

 

31. december 2010

31. december 2011

Ejendomsskat

 

1.349.437

6.332.119

Underholdsbidrag

 

40.311.539

41.952.405

Retsafgifter og gebyr

 

1.108.392

975.736

Daginstitution

 

1.714.529

2.009.311

Parkeringsafgifter

 

410.754

569.311

Boligindskud

 

4.370.459

5.367.520

Boligstøtte

 

2.413.259

2.186.142

Tilb. hjælp

 

11.036.195

11.009.865

Øvrige

 

7.068.374

15.257.910

Øvrige SOC

 

2.380.827

2.487.159

Off. Myndigheder

 

2.587.973

1.655.354

I alt

 

74.751.738

89.802.832

 

 

Generelt kan man sige at stigningen i restancerne er sket på områder hvor der er fast ejendom indblandet.

 

Ejendomsskat: Stigningen er markant i forhold til ultimo 2010. Dette har årsag i afmatning på boligmarkedet. Der er især tale om ældre huse, der ikke er moderniseret i takt med tiden. Det er kommunale penge der er bundet her, men der er fortrinspanteret i ejendommen.

Underholdsbidrag: En stille og rolig stigning der er kommet henover årene siden inddrivelsen overgik til SKAT. Det er et område der 100 % er finansieret af staten. Området overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012.

Gebyrer: Restancesaldoen ligger meget konstant omkring 1 mio. kr.

Daginstitution: Lille stigning i saldoen. Der er tale om 100% kommunal finansiering. Restancerne overdrages efter 2 rykkerskrivelser til SKAT til inddrivelse. Herefter ser vi afregning ved modregning i Børnefamilieydelser, der er et af tvangsinddrivelsesmidlerne i disse sager. Til gengæld ser vi aldrig lønindeholdelse eller udlæg i eventuelle aktiver. ØA har opfordret SKAT til at tage lidt hårdere fat, så restancerne som minimum ikke stiger. Antallet af sager med efterreguleringer er dog faldet som følge af benyttelsen af øget digitalisering.

P-afgifter: Saldo forventes at falde fremover, da der nu er mulighed for speciallønindeholdelse via SKAT, hos borgere med overførselsindkomster.

Boligindskud: Der ses en stigning i restancerne. Samme tendens som for ejendomsskatter. Statslig finansiering ved tab.

Boligydelse: Der ses et lille fald i restancerne. Delt finansiering med staten. Antallet af sager med efterreguleringer er også her faldet markant efter øget digitalisering.

Tilbagebetalingspligtig hjælp: Stabil restancemasse trods finanskrise.

Øvrige sociale regninger: Svagt fald i restancesaldo pga. øget fokus på forbyggende restance arbejde.

 

I den senere tid har der været nogle kommuner, der har valgt at opprioritere det kommunale inddrivelsesarbejde parallelt med den statslige. Dette er eksempelvis sket gennem telefon-inkasso (som man f.eks. har gjort i Allerød) Dette vil også være en mulighed for Bornholms Regionskommune omend nettoeffekten af et sådan initiativ forlods kun vanskeligt lader sig opgøre. Det er ØA´s erfaring af SKAT primært tager sig af daginstitutionsrestancer, hvor der er mulighed for modregning i Børnefamilieydelser og en smule i underholdsbidragssager, hvor der er 100 % statsfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Udmelding af rammer for budgetarbejdet til 2013 på baggrund af budgetseminar 1

00.30.00Ø02-0065

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-02-2012

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

På budgetseminar 1 drøftede Kommunalbestyrelsen fokusområder for udvalgenes videre arbejde med budgetbidraget til budgetforslag 2013 og overslagsår, vedlagt som bilag 1.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at de udpegede fokusområder på budgetseminar 1, jf. bilag 1, danner grundlag for fagudvalgenes arbejde med budgetbidraget til budgetforslag 2013 og overslagsår

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2012:
Indstillingen godkendt, idet punktet omkring administrativ sammenlægning af Rønne og Nexø havne udgår. Som baggrund for det videre arbejde indgår BDO-rapporten samt det på seminaret udleverede materiale.

 

Sagsfremstilling

I henhold til budgetvejledning 2013 skal Økonomi- og Erhvervsudvalget udmelde kravene til udvalgenes videre budgetarbejde på baggrund af kommunalbestyrelsens drøftelser på budgetseminar 1.

 

De overordnede betragtninger om udvikling af økonomien

Det forventes at den kommende aftale mellem Regeringen og KL for kommunernes økonomi i 2013 vil være identisk med den tidligere regerings års økonomiske politik og at kommunerne forsat vil opleve stramme økonomiske rammer.

Regeringens økonomiske politik forventes at afspejle udviklingen i vores omverden, bl.a. EU's skærpede budgetkrav om et maksimalt årligt strukturelt underskud på 0,5 pct. af BNP. I staten gennemføres en rationalisering på 2,5 pct. i 2012, som øges til 5 pct. i overslagsårene, og som også forventes at få en afsmittende effekt til kravene overfor kommunerne. I den kommende aftale om kommunernes økonomi forventer KL at kommunerne skal realisere rationaliseringsgevinster, bl.a. gennem øget samarbejde som fx Udbetaling Danmark.

 

Udfordringen for Bornholms Regionskommune er at medvirke til fortsat at kunne tiltrække tilflyttere for at øge bosætningen og opveje en faldende befolkning, samt skabe vilkår for erhvervsudviklingen og arbejdsmarkedet, der øger beskæftigelsen og skaber vækst på Bornholm.

 

Samtidig er udfordringen også, at der skal udarbejdes et budgetforslag i balance, hvilket indebærer at der i budget 2013 og overslagsår skal findes besparelser i størrelsesordenen 50-100 mio. kr. 

 

 

De kendte økonomiske forudsætninger

Udgangspunktet for budget 2013 er budgetoverslagsår 2013 i vedtaget budget 2012.

 

Resultatopgørelse, vedtaget budget 2012

Mio. kr. – årets priser

B2012

BO2013

BO2014

BO2015

Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)

57,6

96,9

81,0

114,5

 

I det budgetterede kasseforbrug i 2013 på 96,9 mio. kr. skal det bemærkes, at anlægsudgift til rådhusbyggeri indgår med 41 mio. kr. 

Pr. 1. januar 2012 er der konstateret et fald i befolkningen. Der er 198 færre indbyggere end forventet i befolkningsprognosen for 2012. Konsekvensen i 2013 forventes at betyde mindreindtægter for 6-8 mio. kr., når der også tages højde for den demografiske niveaukorrektion vedrørende 2012 på de serviceområder, der reguleres for den demografiske udvikling.

Der er budgetteret med en generel lånoptagelse på 10 mio. kr. årligt.

Kvalitetsfondsmidlerne udgør 14,5 mio. kr. i 2013, som kan finansiere halvdelen af anlægsudgiften på kvalitetsfondsområderne. For at udnytte det maksimale tilskud, skal der således afsættes en anlægsramme på kvalitetsfondsområderne på 29 mio. kr. i 2013.   

 

 

Krav til udvalg

Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminar 1 den 14. februar 2012 præsenteret for præmisserne for kommunens kommende budget for 2013 og overslagsår. Med udgangspunkt i BDOs budgetscreeningsrapport har der været en bred politisk debat om serviceniveau, struktur, digitalisering, effektivisering mv. på alle områder.

Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund drøftet og udpeget de områder, der skal danne rammerne for udvalgenes videre arbejde med budget 2013 og overslagsår frem til den 14. juni 2012, hvor udvalgenes budgetbidrag skal afleveres.

Økonomi- og Erhvervsudvalget beder fagudvalgene om at arbejde videre inden for følgende fokusområder:

1.      Strukturer, herunder langsigtet planlægning i forhold til befolkningsudvikling

2.      Øget samarbejde mellem udvalgsområder med henblik på bedre tværgående indsats

3.      Fastlæggelse af serviceniveau, bl.a. vurdering af kan/skal-opgaver og kvalitetsstandarder, samt se på digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi

4.      Rummeligt arbejdsmarked

5.      Offentlig-privat samarbejde

6.      Konkurrenceudsættelse

7.      Skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning

Se bilag 1 for en mere specificeret oversigt over fokusområderne på udvalgsniveau.

Der følges op på udvalgenes arbejde på statusmøder med udvalgsformændene og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. marts og den 23. maj, jf. Budgetvejledning 2013.

 

Sammenhæng til andre processer

Der skal i budgetarbejdet til 2013 tages højde for andre igangværende arbejdsprocesser, herunder samling af administrationen, på både det bygningsmæssige og det organisatoriske område. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om den nye organisation den 31. maj. Besparelser vedrørende samling af administrationen, som er vedtaget i budget 2012, kan udmøntes herefter.

 

Yderligere analyse

Flere af udvalgenes fokusområder/emner forudsætter, at der skal udarbejdes analyser med henblik på at kunne vurdere besparelsespotentialet. Administrationen vil anbefale at der sker en prioritering af omfanget af analysearbejde, der kan igangsættes med de tilrådeværende ressourcer, samt en vurdering af, hvilke opgaver der med fordel kan løses ved tilkøb af konsulentydelser.

 

 

                     

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. februar 2012

1.
Bilag 1: Rammerne for udvalgenes budgetarbejde til 2013 og overslagsår (DOC)

2.
Bilag 2 Referater fra workshops på budgetseminar 1 (PDF)

3.
Bilag 3a Oplæg fra Chefgruppen (PDF)

4.
Bilag 3b Oplæg rammer (PDF)

5.
Bilag 3c BDO præsentation (PDF)

6.
Bilag 4 BDO budgetscreeningsrapport feb 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Proces for Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetarbejde 2013

00.30.04P16-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-02-2012

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Jf. budgetvejledningen skal de enkelte udvalg tilrettelægge en proces for deres arbejde med økonomi og mål til budget 2013.

Nedenfor er en tidsplan for Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetarbejde frem til aflevering af budgetbidraget den 14. juni 2012.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har også en tværgående rolle i budgetprocessen. Denne rolle og aktiviteterne i tilknytning hertil fremgår af budgetvejledningen og er dermed ikke en del af denne sag.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    tidsplanen for Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetarbejde 2013 frem til aflevering af budgetbidraget godkendes

b)    Økonomi- og Erhvervsudvalget igangsætter arbejdet inden for egne områder på baggrund af drøftelserne på budgetseminar 1, jf. sagen om ”Udmelding af rammer for budgetarbejdet til 2013 på baggrund af budgetseminar 1”

c)     Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, hvem udvalget vil holde dialogmøder med i 2012

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2012:

Indstillingen godkendt, idet der fremlægges en plan for dialogmøder på udvalgets næste møde.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte budgetvejledningen for 2013 på sit møde den 18. januar 2012. Udvalgenes opgaver er beskrevet i budgetvejledningen.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetarbejde er både af tværgående karakter og som ansvarlig for de politikområder, som udvalget varetager, nemlig:

·        0 Økonomi, strategi og styreform

·        11 Erhverv og samfund

·        12 Organisation, personale og politikere

·        13 Informationsteknologi

·        14 Fællesadministration, herunder de fire stabe og to områdesekretariater samt Borgerservice (del af Borgercentret)

Budgetprocessen blev igangsat med budgetseminaret den 14. februar.  Her drøftede kommunalbestyrelsen de områder, som udvalgene skal arbejde videre med frem til budgetseminar 2.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets tværgående rolle som ansvarlig for budgetprocessen er beskrevet i budgetvejledningen. Denne sag omhandler Økonomi- og Erhvervsudvalgets arbejde med budgetbidraget for egne områder.

 

Budgetbidrag

Senest den 14. juni 2012 skal de enkelte udvalg aflevere et budgetbidrag indeholdende:

·        resultatet af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder

·        oplæg til mål for 2013

·        op- og nedprioriteringsforslag

·        anlægsforslag

·        takstbilag

De enkelte elementer i budgetbidraget er nærmere beskrevet i budgetvejledningen.

 

Dialogmøder

Som en del af den dialogbaserede mål- og rammestyring indgår, at der skal holdes dialogmøder med virksomhederne på udvalgenes områder. Dialogmøderne indgår i budgetprocessen i foråret og i efteråret.

Forårets dialogmøder har fokus på det enkelte udvalgs budgetarbejde for 2013, mens efterårets dialogmøder kan være mere virksomhedsrettet, herunder omhandle budgettet for det kommende år.

Da både stabe, sekretariater og Borgercentret har udtryk interesse for dialog med det politiske niveau foreslås, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, hvem der skal holdes dialogmøder med i 2012, og hvornår dialogmøderne skal holdes.

 

Tidsplan for arbejdet med budgetbidraget

Dato

Aktivitet

Indhold

22. febr.

ØKE-møde

Godkende proces for Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetarbejde 2013 og tage stilling til afholdelse af dialogmøder i 2012

Igangsætte arbejdet inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på baggrund af budgetseminar 1

23. maj

ØKE-møde

Behandle oplæg til budgetbidraget:

·          resultatet af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder

·          oplæg til mål for 2013

·          op- og nedprioriteringsforslag

·          anlægsforslag

·          takstbilag

13. juni

ØKE-møde

Behandle eget budgetbidrag

14. juni

 

Frist for aflevering af budgetbidrag til Økonomi- og Analyse

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 i offentlig høring

01.01.02P15-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-02-2012

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms udviklingsplan i høring i fagudvalgene frem til den 8. februar 2012.

Fagudvalgenes høringsperiode er nu afsluttet og udvalgenes bemærkninger til forslaget kan ses i bilag 1. I bilaget kan også se projektgruppens anbefalinger til justeringer af forslaget på baggrund af udvalgenes bemærkninger.

Bilag 2 indeholder forslaget til Bornholms udviklingsplan inkl. forslag til tekstjusteringer, som er fremhævet med gule markeringer i dokumentet.

Jf. planloven skal forslaget til udviklingsplanen i offentlig høring i minimum 8 uger. Projektgruppen foreslår, at forslaget til Bornholms udviklingsplan sendes i høring i perioden 12. marts til 21. maj, svarende til 10 uger.

I høringsperioden holdes et borgermøde, hvor Bornholms fremtid og emner fra udviklingsplanen vil blive drøftet.

Efter høringsperioden vil Økonomi- og Erhvervsudvalget få forelagt høringssvar og anbefalinger til justeringer af udviklingsplanen på mødet den 20. juni 2012 og til beslutning i kommunalbestyrelsen den 28. juni 2012.

I tilknytning til kommuneplanstrategien, som er integreret i udviklingsplanen, skal der udarbejdes en redegørelse for den fysiske planlægning og udvikling, der er sket, siden sidste kommuneplanrevision. Denne redegørelse er bilag til Bornholms udviklingsplan, og vedlagt som bilag 3.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede forslaget til redegørelsen på sit møde den 10. januar 2012 og anbefalede, at den offentliggøres sammen med Bornholms udviklingsplan.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    projektgruppens anbefalinger til justeringer af forslaget til udviklingsplanen indarbejdes

b)    forslaget til udviklingsplanen sendes i offentlig høring i perioden 12. marts – 21. maj

c)     forslaget til redegørelsen til kommuneplanstrategien sendes i høring sammen med udviklingsplanen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede forslaget til Bornholms udviklingsplan første gang på sit møde den 7. december 2011. På dette møde besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at sende forslaget i høring i fagudvalgene frem til 8. februar 2012.

Alle fagudvalg har nu behandlet forslaget til Bornholms udviklingsplan, og på baggrund af fagudvalgenes bemærkninger har projektgruppen og projektejer drøftet justeringer af teksten.

Af bilag 1 fremgår både fagudvalgenes bemærkninger og projektgruppens anbefalinger til justeringer af forslaget på baggrund af heraf.

Bilag 2 er forslaget til Bornholms udviklingsplan inkl. projektgruppens anbefalinger til justeringer af teksten. De indarbejdede ændringer er fremhævet med gule markeringer i teksten.

 

Forslag til redegørelse til kommuneplanstrategi

I tilknytning til en kommuneplanstrategi skal der udarbejdes en redegørelse for den fysiske planlægning og udvikling, der er sket, siden sidste kommuneplanrevision. Redegørelsen er derfor bilag til Bornholms udviklingsplan.

Hvor Bornholms generelle udviklingstendenser er beskrevet i udviklingsplanen, gennemgår redegørelsen udviklingen inden for 36 fysiske temaer, der indgår i kommuneplanens hovedstruktur.

I redegørelsen beskrives udviklingen og særlige/nye statslige krav vedrørende hovedområderne; byer og byudvikling, boliger og nybyggeri, infrastruktur, erhverv, rekreation og fritid, natur, landskab og kulturmiljø, miljø, forsyning samt Agenda 21.

Efter planlovens § 23a stk. 2 kan kommunalbestyrelsen vedtage:

-         at hele kommuneplanen skal revideres eller

-         at der skal foretages revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen, og

-         hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny periode.

 

Bornholms udviklingsplan, som indeholder kommuneplanstrategien, markerer starten på en ny revisionsrunde i kommuneplanlægningen, hvor en række særlige temaer i kommuneplanen foreslås revideret med fokus på nedenstående.

-         Bystruktur og byudvikling: vedrører kommuneplantemaer om bymønstre og byudvikling og havne

-         Bosætning: vedrører kommuneplantema om boliger

-         Landskab, natur og vandmiljø: vedrører kommuneplantema om lavbundsarealer

-         Kulturmiljø: vedrører kommuneplantema om kulturmiljø og kulturlevn

-         Oplevelse og rekreation: vedrører kommuneplantemaer om veje/cykelveje og kultur og fritidsanlæg

-         Energi: vedrører kommuneplantemaer om energiforsyning og vindmøller

-         Klima: vedrører kommuneplantema om klima

 

Alle øvrige kommuneplantemaer foreslås ikke revideret og forventes genvedtaget, dog med mindre ajourføringer i forhold til lovændringer mv.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede forslaget til redegørelsen på sit møde den 10. januar 2012. Udvalget anbefalede med få bemærkninger, at forslaget til redegørelsen offentliggøres sammen med Bornholms udviklingsplan. Udvalgets bemærkninger er indarbejdet i bilag 3.

 

Offentlig høring

Jf. Planloven er der krav om, at forslaget til Bornholms udviklingsplan skal i offentlig høring i minimum 8 uger.

Ifølge tidsplanen forventes kommunalbestyrelsen at godkende forslaget til udviklingsplanen på sit møde den 1. marts. Det betyder, at forslaget kan sendes i offentlig høring den 12. marts og 10 uger frem.

I forbindelse med høringen vil der blive annonceret i lokale medier med henvisning til den hjemmesideadresse, hvor forslaget til Bornholms udviklingsplan og redegørelse til kommuneplanstrategien kan ses og downloades. Der vil også blive optrykt et mindre oplag af forslaget til udviklingsplanen, som vil være at finde på biblioteker og i Borgerservice fra den 19. marts.

Endelig vil der blive sendt direkte mails til relevante parter med link til hjemmesiden.

Økonomiske konsekvenser

Der bliver udgifter på ca. 20.000 kr. i forbindelse med trykning af forslaget til udviklingsplanen. Disse udgifter afholdes af Regional Udvikling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Projektgruppen arbejder på at sætte forslaget op i et læsevenligt og inspirerende layout og efter kommunalbestyrelsens godkendelse, vil dette arbejde blive færdiggjort. I dette arbejde indgår, at der indsættes links til relevante hjemmesider, hvor læseren kan finde yderligere information om de nævnte emner.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. februar 2012

1.
Bilag 1: Fagudvalgenes bemærkninger til forslaget samt projektsgruppens forslag til justeringer af teksten (PDF)

2.
Bilag 2: Forslag til Bornholms udviklingsplan inkl. ændringer fremhævet i teksten (PDF)

3.
Bilag 3: Forslag til Redegørelse til kommuneplanstrategien (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Image og omdømme, borgerpanelundersøgelse

00.13.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-02-2012

7

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen tager til efterretning

Resumé

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage resultatet af den første borgerpanelundersøgelse til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales, samt at den bruges aktivt i forhold til bl.a. udviklingsplanen og tilflytterpolitikken.

 

Sagsfremstilling

Den første undersøgelse i det elektroniske borgerpanel drejer sig om Bornholms image og omdømme. I alt har 87,4 procent af borgerpanelets medlemmer besvaret spørgeskemaet, hvilket betegnes som tilfredsstillende i forhold til undersøgelsens validitet.

I spørgeskemaet indgår både lukkede spørgsmål (dvs. med svarmuligheder) og enkelte åbne spørgsmål. Besvarelsen af de lukkede spørgsmål er vist som tabeller i bilag 1, mens besvarelsen af de åbne spørgsmål er samlet i bilag 2. De to rapporter er udarbejdet af Rambøll Management, der forestår den tekniske håndtering af borgerpanelet. I bilag 3 er en del af tabellerne fra bilag 1 søgt illustreret i figurer og tekst.

 

Hovedresultater

Respondenterne har stor tilknytning til Bornholm – 40 pct. har stort set altid boet her, og 60 pct. har selv valgt at flytte hertil. Heraf er en tredjedel flyttet tilbage efter mindst to års fravær, mens to tredjedele ikke havde forudgående tilknytning til øen.

Arbejde og familie er de vigtigste flytteårsager, og naturen har kun været udslagsgivende for godt 10 pct. Når det gælder valg af bosætningssted på Bornholm, er boligens beliggenhed den vigtigste faktor.

Der er stor forskel på, hvordan respondenterne selv opfatter Bornholm (et trygt og godt sted at bo for børn og voksne), og hvordan de tror, at man i den øvrige del af landet opfatter Bornholm (altovervejende som ferieø).

Som væsentligste positive ord vælger respondenterne ’tryg’ og ’smuk’, mens ’snæversynet’, ’kortsynet’ og ’triviel’ er de hyppigst forekommende negative ord.

 

Gennem resten af undersøgelsen er respondenterne bedt om at angive, hvor enige de er i 37 konkrete udsagn om blandt andet borgerinddragelse, lokalområder, erhvervs- og uddannelses­forhold, transport, fritid og kultur, regionskommunens standarder på de store serviceområder, samt sagsbehandlingen, kommunikation og brugen af værdier i mødet med borgerne.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. februar 2012

1.
Tabelrapport (PDF)

2.
Åbne svar (PDF)

3.
Image og omdømme (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Vedrørende oprettelse af hospicefunktion på Bornholm

82.02.00G10-0123

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-02-2012

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

Støtteforeningen for oprettelse af hospicefunktion på Bornholm har rettet henvendelse til BRK vedrørende foreningens planer om oprettelse af hospice, aflastningsfunktion m.m. ved køb af det tidligere Sandvig Plejehjem.
I henhold til sundhedslovens § 75, er hospicefunktion at betragte som en del af sygehusvæsenet, og et område der henhører under regionerne. Regionen arbejder med undersøgelse af mulighederne for oprettelse af hospicefunktion på Bornholms Hospital.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

a)     at Bornholms Regionskommune fastholder salget af Sandvig Plejehjem

b)     at de økonomiske forventninger fra Støtteforeningen i forhold til kommunal finansiering af bl.a. aflastningen kan afdækkes yderligere ved en konkret henvendelse fra støtteforeningen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2012:

Indstillingen godkendt, idet indstillingens pkt. a) tilføjes efter fastholder "beslutningen om salget af Sandvig Plejehjem”.

 

Sagsfremstilling

I henhold til sundhedslovens § 75 er hospicefunktion en del af sygehusvæsenet, og henhører under regionernes ansvarsområde.

BRK har modtaget tilbud fra Støtteforeningen om køb af det tidligere Sandvig Plejehjem. Støtteforeningen ønsker at indrette bygningen til hospice (3-4 pladser), aflastningsafdeling (op til 4 pladser), og plads til mobilt hospice som kan sammenkobles med satellitfunktion.

Region Hovedstaden har tidligere på møde med borgmesteren informeret om, at man arbejder med og undersøger mulighederne for et løsningsforslag gående ud på oprettelse af et antal hospicepladser på Bornholms Hospital. Der er tale om et arbejde hvor Region Hovedstaden vil inddrage både BRK og Støtteforeningen.

Det skønnes, at behovet for hospicepladser på Bornholm er ca. 2-2,5, men evt. flere pladser kan tilbydes borgere fra andre kommuner. Prisen pr. dag på hospice er ca. 1834 kr. og udgiften afholdes af bopælskommunen. BRK’s udgift til borgere på hospice har i perioden 2007-2010 været på mindre end 60.000 kr. årligt, svarende til under 55 dage/0,15 helårsplads.

Støtteforeningens forslag om etablering af en aflastningsafdeling med op til 4 pladser er ikke umiddelbart i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsen beslutning. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med omlægningerne inden for plejeboligområdet på Bornholm at samle alle korttidspladser (bl.a. aflastning) på Plejehjemmet Sønderbo bl.a. med henblik på at styrke fagligheden på området samt opnå stordriftsfordele. Det fremgår af henvendelsen fra Støtteforeningen, at aflastningsafdelingen forventes finansieret af BRK. De økonomiske vilkår i forhold til kommunen er ikke nærmere belyst.    

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. februar 2012

1.
Brev fra Hospice Bornholm (MSG)

2.
Skrivelse fra Støtteforen. for hospice på Bornhollm.PDF (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-02-2012

9

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2012:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-02-2012

10

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2012:

Intet.