Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
13-03-2012 kl. 19:00
mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Rykning af pantebreve i forbindelse med Bornholms Højskoles optagelse af nyt lån
  åbent 3 Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetarbejde 2013
  åbent 4 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om praktisk hjælp til 18-65 årige
  åbent 5 Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2011
  åbent 6 Anlægsbevilling til deling af håndarbejdslokale på Paradisbakkeskolens afdeling Nexø
  åbent 7 Bornholms Teater - ny egnsteateraftale for 2013-2016
  åbent 8 Anlægsbevillinger og procesplan vedr. Rønne Svømmehal
  åbent 9 Anlægsbevilling til etablering af energistyring i Hasle og Klemensker hallerne
  åbent 10 Høringssvar vedr. forslag om nyt Rådhus på Landemærket
  åbent 11 Endelig vedtagelse af lokalplan 064 for Plejeboliger ved Snorrebakken etape 2
  åbent 12 Evaluering af Indsatspuljen 2010/2011 - Opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne
  åbent 13 Anlægsbevilling til anlæg af hastighedszone i Rønne midtby
  åbent 14 Anlægsbevilling til mindre vejprojekter 2012 - forbedring af krydsforhold for cyklister
  åbent 15 Anlægsbevilling til renovering af broer 2012
  åbent 16 Skema A for renovering af 24 almene boliger i Bo42´s afd. 1 beliggende Fabriksvej, Rønne
  åbent 17 Orientering om lovforslag om Offentlig digital post og Obligatorisk digital service.
  åbent 18 Orientering fra formanden
  åbent 19 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt
  lukket 103 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

1

 

 

Fraværende

Renè Nordin Bloch

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Rykning af pantebreve i forbindelse med Bornholms Højskoles optagelse af nyt lån

00.01.00Ø50-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi – og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Højskole ønsker at etablere en ny værelsesfløj og en del af finansieringen sker ved optagelse af et lån i Nordea Kredit. En af forudsætningerne for lånets udbetaling er at kommunens 3 ejerpantebreve rykker for det nye lån. Bornholms Højskole anmoder om et forhåndstilsagn for rykningen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

at kommunens 3 ejerpantebreve rykker for optagelse af lån på 3 mio. kr. i Nordea Kredit i forbindelse med Bornholms Højskoles etablering af ny værelsesfløj

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Højskole har planer om at etablere en ny værelsesfløj til en forventet udgift på 10 mio. kr. inkl. moms. Fløjen forventes taget i brug senest maj/juni 2013.

 

Finansieringen af byggeriet ser således ud:

 

Egne midler                                     1.500.000 kr.

Sparekassen Bornholms Fond             1.000.000 kr.

Mærsk                                           4.500.000 kr.

Nyt lån i Nordea Kredit                      3.000.000 kr.

 

Det nye lån i Nordea Kredit forudsætter at kommunens 3 ejerpantebreve i Bornholms Højskole rykker for det nye lån.

 

Pantstillingen i matr. Nr. 1-vv og 1-af Åker, Bornholms Højskole, vil komme til at se således ud efter rykning:

 

Nordea Kredit, nyt                            3.000.000 kr.

Nordea Kredit, opr. (2005)                 4.561.000 kr.

Ejerpantebrev, BRK                             800.000 kr.

Ejerpantebrev, Nordea                      1.300.000 kr.

Ejerpantebrev, BRK                             500.000 kr.

Ejerpantebrev, BRK                             500.000 kr.

 

De 3 ejerpantebreve som kommunen er i besiddelse af ”forrentes og afdrages ikke, men forfalder til betaling, såfremt den pantsatte ejendom sælges, eller denne overgår til andet formål”.

 

Bornholms Højskole har et lån på opr. 1.420.000 i Kommunekredit med kommunal garantistillelse. Lånet er ikke tinglyst og indgår dermed ikke i ovenstående pantstilling.

 

Anskaffelsen af værelsesfløjen er som nævnt budgetteret til 10 mio. kr., hvoraf 5,5 mio. kr. finansieres via tilskud fra fonde. Det skønnes at kommunens pantsikkerhed ikke bliver forringet ved rykning for det nye lån på 3 mio. kr., idet ejendommens værdi forøges ved etableringen af værelsesfløjen.    

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetarbejde 2013

00.30.04P16-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Plan for Økonomi- og Erhvervsudvalgets dialogmøder, samt status på konkrete emner, som led i udvalgets arbejde med budgetbidraget for 2013 på eget område.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

a)     at planen for dialogmøderne godkendes,

b)     at udvalget drøfter, om der er andre emner til budget 2013 end de anførte, der skal belyses og forberedes til udvalgets budgetbidrag, og

c)      at udvalget drøfter status på arbejdet med budgetbidraget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Indstillingen godkendt med de bemærkninger der fremkom på mødet til indstillingens pkt. b, indstillingens pkt. c blev drøftet og indstillingens pkt. a, rammen for dialogmøderne udvides fra kl. 16-19.

 

Sagsfremstilling

Dialogmøder

I fortsættelse af sag om proces for Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetarbejde 2013, som udvalget behandlede den 22. februar, forelægges en plan for udvalgets dialogmøder.

Det foreslås, at Økonomi- og Erhvervsudvalget afholder dialogmøder med Borgerservice, Børn- og Skolesekretariatet og Social- og Sundhedssekretariatet, samt stabene den 19. april forud for udvalgets ordinære møde.

Dialogmøder den 19. april

Kl. 17.00 - 17.30

Borgerservice

Kl. 17.30 - 18.00

Børn- og Skolesekretariatet

Social- og Sundhedssekretariatet

Kl. 18.00 – 18.30

Politisk og Administrativt Sekretariat

Løn og Personale

Økonomi og Analyse

Regional Udvikling

 

Det foreslås, at drøftelserne på dialogmøderne tager afsæt i ét fælles emne: ”Ny organisation – central og decentral opgaveløsning”, samt oplæg til mål på udvalgte områder inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

 

Budgetbidraget 2013

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal udarbejde budgetbidrag til 2013 og overslagsår inden for nedenstående rammer, som danner grundlag for arbejdet med mål samt op- og nedprioriteringsforslag:

  1. Strukturer, herunder langsigtet planlægning i forhold til befolkningsudvikling
  2. Øget samarbejde mellem udvalgsområder med henblik på bedre tværgående indsats
  3. Fastlæggelse af serviceniveau, bl.a. vurdering af kan/skal – opgaver og kvalitetsstandarder, samt se på digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi

-          Opgørelse af IT-udgifter (centrale/decentrale udgifter)

  1. Rummeligt arbejdsmarked
  2. Offentlig-privat samarbejde (IT området)
  3. Konkurrenceudsættelse
  4. Skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning

-          Hvordan skaffer vi arbejdspladser til Bornholm? (fx hjemtagning af børn og voksne i udenøs anbringelse, oprettelse af skolebehandlingshjem/ behandlingstilbud til egne og salg til udenøs børn og voksne)

  1. Styreform: 

-          Hvor langt vil vi gå i diskussionen af styreformen? virksomhedsstrukturen?

-          Afdækning af de administrative opgaver – hvad løses centralt og decentralt

-          Opgørelse af ledere (også de ledere der ikke har ledelse mere)

 

Status på arbejdet med budgetbidraget

Arbejdet med ovenstående områder igangsættes administrativt, idet stabene, Børn- og Skolesekretariatet, Social- og Sundhedssekretariatet samt Borgerservice bedes om at komme med bidrag indenfor de 8 punkter (mål samt op- og nedprioriteringsforslag).

 

Der er på nuværende tidspunkt følgende bemærkninger til enkelte af punkterne ovenfor:

 

Ad 1: Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2012 en samling af administrationen. Der er dermed allerede truffet beslutning om ændring af strukturer på det administrative område.

 

Ad 3: Notat om IT området i forhold til BDOs vurderinger, vedlagt i bilag 2. I notatet gennemgås fire områder, hvor retningslinjer for serviceniveauet på IT-området kan fastsættes anderledes end det er i dag: 

1.    Anvendelse af enten fastnet- eller mobiltelefon for de brugere der i dag har begge dele

2.    Fastsættelse af et max. beløb til anskaffelse af PDA (Mobiltelefon der kan anvende data)

3.    Begrænsning af virksomhedernes handlefrihed i forbindelse med IT-anskaffelser

4.    Give eleverne mulighed for at anvende deres egne bærbare computer i undervisningen i stedet for at tilbyde kommunale computere

 

Ad 4: I forbindelse med Det sociale kapitel, har udvalget besluttet at drøfte mål for BRK’s andel af ansatte på særlige vilkår, jf. Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar, pkt. 21. I henhold til BRK’s sociale ansvar, er virksomhederne forpligtet til andelen af ansatte på særlige vilkår skal udgøre mindst 4,5 pct. I 2011 udgjorde andelen 7,5 pct.

 

Ad 8: Notat om besparelser på det administrative område er vedlagt i bilag 1.

BDO’s vurdering af besparelsespotentialet på 5-10 mio. kr. er baseret på den situation, hvor samlingen af administrationen er gennemført. Den besparelse på 11,5 mio. kr., der skal udmøntes i forbindelse hermed, håndteres inden for de områder, stabe og virksomheder, der er omfattet af samlingen af administrationen. Vurderingen af et yderligere besparelsespotentiale på det administrative område vil kræve en nærmere analyse af arten og omfanget af administrative opgaver på henholdsvis det centrale og decentrale niveau.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. marts 2012

1.
Budget 2013, besparelser på det administrative område (DOC)

2.
Bilag 2 ØKEs budgetbidrag vedrørende IT (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om praktisk hjælp til 18-65 årige

27.36.04G12-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

24

 

Socialudvalget

05-03-2012

18

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I juni 2011 bad Ankestyrelsen Bornholms Regionskommune om, at deltage i en praksisundersøgelse om praktisk hjælp til 18-65 årige. Resultatet af undersøgelsen er i december 2011 fremsendt i en foreløbig rapport til kommunen. Den endelige rapport er ikke offentliggjort endnu, men forventes ultimo januar 2012. I følge retssikkerhedsloven skal kommunalbestyrelsen behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis og orientere styrelsen, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til.     

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at praksisundersøgelsen sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at praksisundersøgelsen tages til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Praksisundersøgelsen omfatter i alt 175 sager indkaldt fra 17 forskellige kommuner. Kommunerne er – afhængigt af kommunens størrelse – blevet bedt om at indsende henholdsvis 5 eller 15 sager. Følgende kommuner er blevet bedt om at indsende 15 sager: Frederiksberg, Fredericia, Gladsaxe, Vordingborg, Brøndby, Greve, Næstved, Silkeborg og Vejle. Følgende kommuner er blevet bedt om at indsende 5 sager: Bornholm, Lemvig, Skive, Stevns, Faaborg-Midtfyn, Norddjurs, Vallensbæk og Varde. Af de 175 sager er de 169 fundet egnet til at indgå i undersøgelsen. Ud af de 169 sager omhandler de 103 sager kvinder, der ses endvidere at være en aldersmæssig overvægt af modtagere af hjælp, der er fyldt 50 år og derover.

 

Sagerne er indkaldt den 10. juni 2011 og undersøgelsen omfatter afgørelser truffet umiddelbart forinden. Ankestyrelsen har anmodet om at modtage både bevillings- og afslagssager. Der er alene i 6% af sagerne givet afslag på praktisk hjælp. Personkredsen i undersøgelsen er defineret som borgere i aldersgruppen 18-65 år, der ikke selv kan udføre praktiske opgaver på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af sociale problemer.

Der er i undersøgelsen særligt fokus på, om der i sagerne er det nødvendige grundlag for at træffe en afgørelse og på kommunernes anvendelse af kvalitetsstandarder i forbindelse med udmålingen af den praktiske hjælp. I forbindelse med Ankestyrelsens vurdering af de indsendte sager er anvendt et måleskema, hvor der indgår måleelementer, som er relevante for den konkrete praksisundersøgelse.

 

Undersøgelsen viser, at 86% af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med gældende regler og praksis på området, hvorimod 14% ville blive ændret eller hjemvist, hvis de var blevet forelagt Ankestyrelsen, som en klagesag. For Bornholms Regionskommunes vedkommende vil 1 sag blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag. Sagen omhandler midlertidig hjælp og er efterfølgende genoptaget til fornyet vurdering.

 

I 96% af sagerne har kommunerne foretaget den lovbestemte konkrete og individuelle vurdering af borgerens funktionsevne som foreskrevet. I mere end halvdelen af sagerne har kommunerne undladt at oplyse borgeren om muligheden for fleksibel hjælp og erstatningshjælp, og i en tredjedel af sagerne har kommunerne ikke oplyst hvem kontaktpersonen er. For Bornholms Regionskommune vedkommende bliver der oplyst om både kontaktperson og fleksibel hjælp, men der er ikke procedure for oplysninger om erstatningshjælp. Der er efterfølgende taget initiativ til en fast procedure for oplysning om erstatningshjælp.

 

Undersøgelsen viser videre, at det kun i 1 ud af 6 sager i høj grad er klart, hvilket lovgrundlag afgørelsen er truffet på. I lidt over halvdelen fremgår dette i nogen grad, mens det i en tredjedel af sagerne ikke er tilstrækkeligt klart, hvilke lovbestemmelser, der ligger til grund for afgørelsen. For Bornholms Regionskommunes vedkommende gælder det for samtlige sager, at der alene henvises til § 83, men der resterer henvisning til nr. eksempelvis §83, nr. 1, stk. 2. Der er efterfølgende taget initiativ til, at denne procedure indarbejdes fuldt ud.   

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Der er indkommet høringssvar fra:

Ældrerådet har i deres møde den 21. februar 2012 taget undersøgelsen til efterretning.

Handicaprådet har i deres møde den 21. februar 2012 taget sagen til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Praksisundersøgelse (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

5  Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2011

27.66.08K07-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

21

 

Socialudvalget

05-03-2012

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

 

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenområdet – perioden 01.01.11 -31.12.11

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 123 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 01.01.11-31.12.11 modtaget i alt 128 indberetninger, der omfatter 30 personer fordelt på 9 tilbud (bo- og dagtilbud).

 

Der er tale om en stigning i antallet af indberetninger på 38 i forhold til det samlede antal indberetninger i 2010, og et fald på 3 borgere i det samlede antal borgere der er lavet en magtanvendelse overfor.

 

Der er indberettet efter

·         § 125 om personlige alarm- og pejlesystemer

·         § 126 (Fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service.

·         § 126 stk. 2 (Fastholdelse i hygiejne situationer) i lov om social service.

·         § 128 (Anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service.

 

 

Type                                                                                                 Antal

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer                                            2               

§ 126 om fastholdelse                                                                           109            

§ 126 stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer                       1

§ 127 om tilbageholdelse i boligen                                                            0

§ 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                               16

§ 129 om optagelse i særlige botilbud                                                       0

Samlet antal indberetninger                                                                    128            

 

Indberetningernes fordeling på antal borgere                                             30

Indberetningernes fordeling på antal virksomheder/tilbud                             9

                                  

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

124 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

4 magtanvendelser, overfor 2 borgere, foretaget efter § 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt.

 

I de tilfælde hvor magtanvendelserne er blevet vurderet til at være ulovlige, er leder i de pågældende tilbud, blevet bedt om at indskærpe praksis over for de givne medarbejdere. I alle 4 tilfælde, har magtanvendelsernes været udført efter mindsteindgrebsprincipperne, og er ikke blevet vurderet til at have en karakter, der har ført til yderligere sanktioner overfor de givne medarbejdere.  

 

Ingen borgere eller personlige værger har ønsket at indbringe afgørelserne for Det Sociale Nævn.

 

Der ses en stigning i det samlede antal magtanvendelser hvilket skyldes især et stort antal indberetninger i forhold til en enkelt borger. I dette tilfælde, er der udarbejdet en handleplan for nedbringelse af antallet af indberetninger overfor borgeren, hvilket efterfølgende positivt har medført den ønskede effekt.

 

Social- og Sundhedssekretariatet oplever en god ansvarlighed fra virksomhederne, i forhold til at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen. Både dag- og botilbuddene efterspørger fortsat undervisning på området omkring magtanvendelser, hvilket ses som et positivt tegn i forhold til et fortsat fokus på magtanvendelser. Alle dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet, som i deres møde den 21. februar 2012 tog sagen til efterretning.

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Indberetninger 2011 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevilling til deling af håndarbejdslokale på Paradisbakkeskolens afdeling Nexø

82.18.00P20-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

13

 

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Paradisbakkeskolen søger om en anlægsbevilling til opsætning af foldevæg i det tidligere håndarbejdslokale for at imødegå pladsproblemer i skoleåret 2012-2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 225.800 kr. til opsætning af foldevæg i det tidligere håndarbejdslokale

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 225.800 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger

c)      at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 undervisning

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Udsættes, idet der indhentes forslag til anvendelse af renoveringspuljen til skolebygninger. Forslagene gennemgås af Teknik- og Miljø inden behandlingen i BSU.

 

Børne- og skoleudvalget 6. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Paradisbakkeskolen har opgjort det forventede klassetal for skoleåret 2012-2013 på afdeling Nexø.

Opgørelsen viser, at der i det kommende skoleår skal undervises 26 klasser + 3 modtagelsesklasser mod i dag 25 klasser + 3 modtagelsesklasser. Forøgelsen af klassetallet har baggrund i nedsættelsen af det maksimale elevtal i børnehaveklasser og 7. klasser.

Skolen udnytter i dag allerede det tidligere håndarbejdslokale som klasselokale og har flyttet håndarbejdsundervisningen til et mindre klasselokale.

 

Skolen har indhentet tilbud på opsætning af foldevæg og de samlede udgifter er opgjort således:

 

Oversigt over udgifter:

 

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 225.800 kr. kan finansieres af ”Renoveringspuljen til skolebygninger” under ”Sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning”. Det korrigerede rådighedsbeløb i skolerenoveringspuljen i budget 2012 udgør 1.084.713 kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af ”Renoveringspuljen til skolebygninger”. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

På Børne- og Skoleudvalgets møde i dag i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne i renoveringspuljen for 2012, herunder 225.800 kr. til opdeling af lokale ved hjælp af en foldevæg på Paradisbakkeskolens afdeling Nexø.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Bornholms Teater - ny egnsteateraftale for 2013-2016

20.01.02P27-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Indgåelse af en ny egnsteateraftale mellem Bornholms Teater (BT) og Bornholms Regionskommune for perioden 2013-2016.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     at der indgås en ny egnsteateraftale for perioden 2013-2016

b)     at der i aftalen indarbejdes en forhøjelse af driftstilskuddet med netto 225.000 kr., dog med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse ved behandlingen af budget 2013-2016. Uden godkendelse ændres beløbet i aftalen tilbage til det oprindelige

c)      at det i aftalen afsatte beløb fremskrives med 1,5% årligt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

BT’s egnsteateraftale udløber med udgangen af 2012. Ifølge aftalen skal udkast til en ny aftale være Kulturstyrelsen i hænde senest 1. april 2012.

BT har udarbejdet et udkast, der dels forsøger at håndtere de problemstillinger på teaterområdet, der har været i den indeværende aftaleperiode, og dels de udfordringer/krav, der er nævnt i Kunststyrelsens evalueringsrapport af november 2011, som har været forelagt Kommunalbestyrelsen den 26/1 2012.

 

BT foreslår følgende ændringer i aftalen:

·         BT påtager sig administration og daglig drift af Rønne Theater, som fortsætter som selvejende institution alene med ansvar for bygningernes vedligeholdelse. BT varetager herefter udlejning og daglig drift samt kommunikation omkring aktiviteter på RT.

·         BT påtager sig administration af den lokale børneteaterordning i samarbejde med Teaterrådet og Bornholms Biblioteker. Ordningen er hidtil varetaget af teaterforeningen ved frivilligt arbejde, hvilket ikke længere er muligt.

·         BT opretter en teaterteknikerelevplads.

 

I forbindelse med evaleringsrapporten foretages følgende:

·         BT ændrer sin bestyrelsessammensætning, så Dramaskolens og Teaterforeningen Bornholms repræsentation i bestyrelsen udgår. Hermed sikres BT’s uafhængighed af økonomiske interessenter – som ønsket af Kunststyrelsen.

·         BRK forpligter sig til i samarbejde med BT senest ved aftaleperiodens udløb i 2016 at have fundet en løsning på det i evalueringsrapporten rejste problem med finansieringen på godt 400.000 kr. af dramaskole og teaterforening.

 

Ved en forhøjelse af driftstilskuddet med netto 225.000 kr. har BT mulighed for

·         at oprette en elevplads på det tekniske område

·         at ansætte en ekstra medarbejder til varetagelse af bl.a. PR, salg og skoleteaterordningen

·         at overtage administrationen af Rønne Theater

 

Ovennævnte 3 poster er budgetteret til i alt 500.000, hvoraf 75.000 kr. kan overføres fra Teaterrådet og 200.000 kr. kan hjemtages i statsrefusion. Herved fremkommer tilskudsbehovet på 225.000 kr.

Det skal bemærkes, at statsrefusionsprocenten på grund af rammestyring stadig ikke er fast, men afhænger af antallet af egnsteatre. Procenten har de sidste år ligget omkring 40.

Økonomiske konsekvenser

Vedrørende indstilling b) En forhøjelse af det årlige driftstilskud på brutto 500.000 kr. skal i givet fald tilføres Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016. Der vil være en delvis finansiering med 75.000 kr. fra Teaterrådet og 200.000 i statsrefusion, hvorfor tilførselsbehovet er netto 225.000 kr.

Vedrørende indstilling c) Da Kulturstyrelsen kræver, at der fremgår et konkret beløb pr. år i aftalen, er det nødvendigt forlods at fastsætte en fremskrivningsprocent. Denne foreslås fastsat til 1,5%, som er gennemsnittet af de sidste 4 års fremskrivninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. marts 2012

1.
Egnsteateraftale 2013-16 (RTF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbevillinger og procesplan vedr. Rønne Svømmehal  

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen anmodes om politisk godkendelse af proces, udbudsform og tillægsbevillinger til anlægsbevillinger vedrørende projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at proces- og tidsplan som beskrevet i sagsfremstillingen godkendes.

b)     at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget udpeger 2 repræsentanter til byggeudvalget.

c)      at der udarbejdes et byggeprogram som grundlag for en projektkonkurrence for totalrådgiver/arkitekt (prækvalificeret) med en økonomisk ramme på 400.000 kr. ekskl. moms med halvdelen finansieret af Lokale- og Anlægsfonden.

d)     at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr. (udgift) således at den samlede anlægsbevilling til byggeprogram m.m. herefter udgør 400.000 kr.

e)     at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -100.000 kr. (indtægt), således at den samlede anlægsbevilling vedr. tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden udgør -200.000 kr.

f)      at den kommunale nettoudgift på 100.000 kr. finansieres af anlægspuljen til Rønne Svømmehal

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales. Bjarne Kristiansen og Erik Lund Hansen indstilles til byggeudvalget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Rønne Svømmehal blev lukket i 2010 på grund af fare for nedstyrtning af loft. Efter en renovering af bygningssøjler for ca. 2 mio. kr. blev svømmehallen genåbnet.

Det er imidlertid kommunalbestyrelsens indstilling, at Rønne Svømmehal skal renoveres mod en varig løsning. Derfor blev der indarbejdet 13,5 mio. kr. på budget 2011 til Rønne Svømmehal.

Lokale- og Anlægsfonden lancerede i 2010 et ønske om at bidrage til at skabe eksempelprojekter på ældre svømmehaller, der ved nytænkning i forhold til de nuværende funktioner gøres moderne og tidssvarende. Baggrunden for indsatsen er, at mange danske svømmehaller kæmper med store behov for renovering eller ligger livløse hen på grund af manglende brugere.

Lokale- og Anlægsfonden har tilkendegivet interesse for at deltage i et projekt for Rønne Svømmehal, som derved kan blive et eksempel på nytænkning/modernisering af en ældre svømmehal.

 

Projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”

Det afsatte beløb 13,5 mio. kr. på budget 2011 vurderes at kunne dække en ordinær og udmærket renovering af de eksisterende forhold ved Rønne Svømmehal.

Hvis ambitionen skal være højere end en ordinær og udmærket renovering af de eksisterende forhold, er det en mulighed at indlede et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.

Lokale- og Anlægsfonden har tilkendegivet et ønske om at indgå i et samarbejde med Bornholms Regionskommune, der som eksempelprojekt kan vise, hvordan en nedslidt svømmehal kan nytænkes og nyindrettes, så det bliver et attraktivt og moderne samlingssted med mange aktiviteter og forskellige former for vandkultur.

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 30. juni 2011 at meddele en bevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt finansieret med 100.000 kr. i tilskud af Lokale- og Anlægsfonden.

I løbet af sommeren og efteråret 2011 er afholdt bruger/borgermøder og studietur til forskellige svømmehaller.

Lokale- og Anlægsfonden skriver i brev af 3. oktober 2011, at det vil være af væsentlig betydning for Bornholms Regionskommune, Lokale- og Anlægsfonden og de kommende brugere, at der er flere forslag at vælge imellem. Tanken er herefter, at Lokale- og Anlægsfonden og regionskommunen i fællesskab udarbejder et byggeprogram som grundlag for en projektkonkurrence for totalrådgiver/arkitekt (prækvalificeret) med en økonomisk ramme på 400.000 kr. ekskl. moms primært til finansiering af bygherrerådgiver fordelt ligeligt mellem parterne. Vinderforslaget danner herefter grundlag for Lokale- og Anlægsfondens og regionskommunens endelige beslutning om bevilling til projektet og beslutning om udbud af entreprise.

De endelige præmisser for et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden blev efter flere drøftelser lagt fast således i e-mail af 2. januar 2012 fra Lokale- og Anlægsfonden:

 

1.      Lokale- og Anlægsfondens formål er at bygge to spændende projekter som 1) kan tjene til inspiration for andre kommuner eller organisationer, som ejer gamle svømmehaller og 2), at disse projekter skal kunne gennemføres indenfor en ramme på kr. 30 mio. kr. som i Ringkøbing.

2.      Rammen på 30 mio. kr. er et mål i sig selv, dels fordi det er en overskuelig investering for de fleste kommuner og dels giver et projekt med tilstrækkelig nytænkning og eksistensberettigelse. 

3.      Lokale- og Anlægsfonden vil støtte med 1/3 af anlægsudgiften i alt 10 mio. kr.

4.      Kommunen kan udover budgetrammen forfølge særlige miljømål.

5.      Endelig beslutning om samarbejde (kommunalbestyrelsen) skal foreligge senest april 2012.

6.      Totalrådgiver/arkitektkonkurrencen skal afholdes blandt mindst 3 firmaer med et samlet budget på 400.000 kr. ekskl. moms.

 

Inden der foreligger en vinder af projektkonkurrence i september 2012 skal regionskommunen have afklaret rollerne i forhold til Rønne Svømmehal som selvejende institution og skaffe finansiering på yderligere 6,5 mio. kr. så rammen på 30 mio. kr. nås.

 

Tidsplan

Bilag 1 indeholder diagram med detaljeret tidsplan for gennemførelse af prækvalifikation af totalrådgiver/arkitekt og projektkonkurrence frem til valg af projekt og totalrådgiver/arkitekt. De væsentligste hjørnesten er:

 

Aktivitet

Dato

Bemærkning

FKF-udvalgsmøde

7.3.2012

Indstilling til KB vedr. proces, udbudsform og anlægsbevillinger.

Kommunalbestyrelsen

29.3.2012

Godkendelse af indstilling fra FKF

Udbudsbekendtgørelse

30.3.2012

 

Prækvalifikation

15.5.2012

FKF-udvalg ekstra møde

Projektkonkurrence

15.5-20.9

 

Valg af totalrådgiver/arkitekt

20.9.2012

KB-møde 20.9.2012

Projektering

20.9-31.12

 

Udbud af entreprise

Dec. 2012

 

Udførelse

2013

 

 

I mail dateret 27. februar 2012 har Lokale- og Anlægsfonden tilsluttet sig den foreliggende proces- og tidsplan for projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”.

 

Organisering af projektet

Organiseringen af arbejdet med projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” indrettes som en projektorganisation med et byggeudvalg med direkte reference til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget og en arbejdsgruppe.

Overordnet organisering:

 

Kommunalbestyrelse

|

Økonomi- og Erhvervsudvalget

|

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

|

Byggeudvalg

|

Arbejdsgruppe

|

Følgegruppe

 

Byggeudvalget er sammensat med repræsentation fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, brugerne, Lokale- og Anlægsfonden og administrationen:

 

·         2 medlemmer af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

·         Formanden for bestyrelsen i Rønne Svømmehal

·         Projektchef Martin Petersen (projektleder)

·         Konsulent for Idræt og Fritid Ole Sig

·         Idrætsinspektør Carsten Clemmensen

·         Konsulent i Lokale- og Anlægsfonden Jørn Christoffersen

·         Bygherrerådgiver (sekretærfunktion)

 

Byggeudvalget skal tage stilling til alle overordnede spørgsmål herunder f.eks. byggeprogram og foretage de nødvendige indstillinger til kommunalbestyrelsen via Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Sekretærfunktion varetages af bygherrerådgiver.

 

Arbejdsgruppen er sammensat således:

 

·         Projektchef Martin Petersen (projektleder)

·         Konsulent for Idræt og fritid Ole Sig

·         Konsulent i Lokale- og Anlægsfonden Jørn Christoffersen

·         Bygherrerådgiver (sekretærfunktion)

 

Arbejdsgruppen skal sikre udarbejdelse af byggeprogram, udbud og projektets fremdrift i øvrigt.

Følgegruppen er et høringsorgan som nedsættes primært med repræsentation fra brugere.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 blev der afsat en anlægspulje til Rønne Svømmehal på 13,5 mio. kr. . Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 13,4 mio. kr., idet kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011 meddelte en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt for renovering af Rønne Svømmehal, finansieret med 100.000 kr. i tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og med 100.000 kr. fra denne pulje.

Puljen forventes overført til budget 2012 på kommunalbestyrelsens møde i april måned.

Der er nu brug for en økonomisk ramme på 400.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram m.m., idet der alligevel ikke udarbejdes noget egentligt skitseprojekt. Halvdelen af beløbet finansieres via tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Der søges derfor om tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr. vedrørende udgifter til byggeprogram m.m.

Der søges derudover også om tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -100.000 kr. vedrørende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Den kommunale nettoudgift, som udgør 100.000 kr., kan finansieres af ovennævnte anlægspulje til Rønne Svømmehal. Puljens korrigerede rådighedsbeløb vil herefter udgøre 13,3 mio. kr.

Projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” kan kun gennemføres som beskrevet, såfremt der findes yderligere finansiering for 6,5 mio. kr. – enten fra fonde eller som yderligere kommunalt bidrag. Der vil formentlig senere

Der vil formodentlig skulle fremlægges flere bevillingssager senere i forløbet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anlægsbevilling til etablering af energistyring i Hasle og Klemensker hallerne

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Idrætsområder har pr. 1. januar 2012 overtaget drifts- og vedligeholdelsesansvaret for idrætshallerne i Hasle og Klemensker.

Med henblik på at optimere energistyringen søger Bornholms Idrætsområder om en anlægsbevilling til etablering af CTS-anlæg til energistyring i de to haller.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 386.585 kr. til etablering af CTS-anlæg og tilhørende installationsarbejde i idrætshallerne i Hasle og Klemensker

b)     at tillægsbevillingen på 386.585 kr. finansieres af puljen til anlægsønsker

c)      at et evt. mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til puljen til anlægsønsker

d)     at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget  under politikområde 15 Fritid og kultur

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales, mod at budgettet for Bornholms Idrætsområder reduceres med 50.000 kr. fra og med 2013.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Firmaet Bodal Energi- og Miljørådgivning har udarbejdet rapporter for de to idrætshallers varme- og ventilationsanlæg med henblik på en optimering af energistyringen. Rapporterne giver en status på hallernes nuværende varme- og ventilationsforhold, samt forslag til forbedringer med henblik på nedbringelse af energiomkostningerne.

For begge hallers vedkommende er der givet kvalificerede bud på optimeringsforslag til et samlet beløb på 1.385.000 kr.

Det er Bornholms Idrætsområders vurdering, at energioptimeringen med fordel kan opdeles i faser, hvor første fase vil være rettet mod optimering af styring af nuværende installationer. Om dette siger rapporterne bl.a.:

 

Klemenskerhallen:

Hallen er tilsluttet det lokale fjernvarmenet. Hallens nuværende varmeforsyning tilføres som luftopvarmning gennem et varmluftanlæg uden varmegenvinding. Ved større personbelastninger vil der være mulighed for at starte udsugningsventilatorer i taget. Anlæggets automatik er af ældre dato og må betegnes som udtjent.
Omklædningsrum er varmeforsynet med radiatorer tilsluttet et én-strenget anlæg, som er uegnet til hyppige temperaturændringer.

 

Forslag til optimering:

Installation af CTS-anlæg med hovedstation            -                  50.000
Ændring af en-strenget varmeanlæg til to-strenget  -                  50.000
Renovering og optimering af ventilationsanlæg        -                  30.000
Installation af CTS-anlæg                                    -                100.000
Konsulentbistand, udbud og tilbud                         -                  40.000
Uforudsete udgifter                                            -                    9.085
I alt                                                                -                279.085

 

Haslehallen:

Hallen er tilsluttet det lokale fjernvarmenet. Hallens nuværende varmeforsyning tilføres som luftopvarmning gennem et varmluftanlæg uden varmegenvinding. Anlægget er tilknyttet en automatik baseret på tidsstyring.

Ventilationsanlægget til hallens omklædningsrum er sandsynligvis installeret ved hallens opførelse i 1978. Også dette anlæg er tidsstyret.

 

Forslag til optimering:
Udskiftning af ventiler                                        -                  20.000
Udskiftning af temperaturstyring for varmt vand     -                  10.000
Installation af CTS-anlæg                                    -                  50.000
Rådgiverhonorar v. udbud og tilbud                       -                  20.000
Uforudsete udgifter                                            -                    7.500
I alt                                                                -                107.500

 

Bornholms Idrætsområder ønsker at varme- og ventilationsanlæg i højere grad kan behovs-styres. Nuværende anlæg er umiddelbart vanskelige at omstille når hallernes aktivitetsniveau ændrer sig.

Det er vurderingen at ovennævnte energiinvesteringer på i alt 386.585 kr. ekskl. moms vil kunne forrente sig på 7,8 år i gennemsnit for begge haller, svarende til en forrentning på godt 12,5 procent p.a., eller reduktion af varme og eludgifter på ca. 51.000 kr. pr. år.

Bornholms Idrætsområder forventer, via driftsbudgettet, selv at kunne finansiere yderligere optimeringer iht. rapporternes anbefalinger for 75.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 386.585 kr. til etablering af energistyring i idrætshallerne i Hasle og Klemensker, finansieret af puljen til anlægsønsker.

Finansieringsforslaget forudsætter, at overskuddet på 386.585 kr. på det afsluttede projekt tagrenovering på Søndermarkshallen overføres til puljen i budget 2012 på kommunalbestyrelsens møde i april måned.

Bornholms Idrætsområder har i 2011 afsluttet en renovering af taget på Søndermarkshallen hvortil der var meddelt anlægsbevilling på i alt 1.610.000 kr. Ved stram styring af projektet er det lykkedes at afslutte renoveringen med et overskud på 386.585 kr.

Det er anført i anlægsbevillingssagen, at et eventuelt mindreforbrug ved arbejdets afslutning l overføres til puljen til anlægsønsker.

BRK Ejendomsservice har været involveret i udarbejdelse af sagsfremstillingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. marts 2012

1.
Rapport Klemensker (PDF)

2.
Rapport Hasle (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Lokalplan beslutning for nyt Rådhus  

01.02.05P21-0287

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

10

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget indstiller

Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 22. september 2011 besluttet, at der skal ske en administrativ sammenlægning i et nyt fælles rådhus. Byggeriet skal placeres ved Landemærket i Rønne. Kommuneplanen samt den gældende byplanvedtægt nr. 7 er ikke et tilstrækkeligt grundlag for det påtænkte byggeri. Teknik og Miljøudvalget besluttede derfor den 10. januar 2012 at indkalde ideer og forslag forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for et nyt rådhus på området ved Landemærket.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Sendes til Kommunalbestyrelsen:
Udvalget ønsker ikke at udarbejde forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for et nyt rådhus på området ved Landemærket.
Torben Rønne-Larsen og Per Ole Petersen kan ikke medvirke, idet de følger indstillingen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Sendes videre til Kommunalbestyrelsen, idet Poul Overlund-Sørensen, Bjarne Kristiansen og Winni Grossbøll anbefaler områdechefens indstilling og Steen Colberg Jensen, Birger Rasmussen og Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke.


Sagsfremstilling

Der er i perioden indkommet ideer og forslag fra syv borgere.

 

3)     Fyr Mejlvang, Svanekevej 11, 3700 Rønne.

Det frarådes at placere det ny rådhus ved Landemærket med følgende begrundelser:

-         Forslaget om byggeri i op til 3 etager og 15 meters højde harmonerer ikke med kvarterets øvrige bebyggelse og vil virke dominerende og massivt. Hvis det påtænkte rådhusbyggeri ikke kan holdes inden for rammerne i den eksisterende byplanvedtægt, bør man erkende at byggeriet er fejlplaceret i parken.

-         Asfaltering og nyt stort byggeri vil medføre behov for at kloakkapaciteten øges væsentligt, idet der i forbindelse med kraftige regnskyl skal afledes en stærkt øget mængde af overfladevand. De afledte udgifter til denne post er næppe medregnet i beslutningsgrundlaget for rådhuset. Hvis man alligevel bygger i parken bør kommunen starte en udvidelse af regnvandskloakeringen for at hindre større skader fra opstigende kloakvand i de omkringboendes kældre og deraf afledte omkostninger.

-         Den øgede trafikmængde, som må forudses med et nyt stort rådhus, giver behov for at der udvikles en model der holder trafikken væk fra Østre Skole og Svanekevej. For at sikre dette foreslås det, at der anlægges parkeringsareal for rådhuset på Stenbanen mellem arresthuset og elværket.

-         Man fjerner Rønnes eneste grønne park der fungerer som rekreativt område for mange mennesker. Hvis der bygges, er det vigtigt at bevare så meget af parken som muligt, f.eks. ved at inddrage villaer mellem Borgmester Nielsensvej og ”Rønne Rådhus” og bygge en del af rådhuset her.

 

4)     Morten Frost, Svanekevej 7, 3700 Rønne.

I den gældende kommuneplan må områdets bygninger max. være 8,5 meter høje. En udvidelse til max. 15 meter vil medføre følgende problemer:

-         Der er allerede megen trafik i trængselsperioderne. Skolevejen vil blive yderligere belastet, hvis der etableres et nyt stort rådhus.

-         Området har allerede nu store problemer med regnvandsbortledning ved kraftig regn. Problemerne med kloakvand i kælderen vil blive forøget, når yderligere arealer bliver bebygget og asfalteret.

-         Et byggeri i 3 etager og op til 15 meters højde vil give indbliksgener hos naboerne.

-         Man fjerner byens eneste offentlige park/grønne område, som er vigtig at bevare, hvis man ønsker en attraktiv by. Parken kunne i stedet videreudvikles og indrettes kreativt med mulighed for mange forskellige aktiviteter.

Et nyt rådhus foreslås derfor etableret uden for den indre by.

 

5)     Mogens Ipsen

Foreslår at rådhuset ikke bygges på Landemærket, men i stedet på Ullasvej ved Hjælpemiddelcentralen med disse begrundelser:

-         Rådhusparken er det eneste offentlige grønne område i Rønne by, hvorfor den ikke bør bebygges.

-         De trafikale forhold i området er allerede nu belastede, og der bør derfor ikke tilføres yderligere trafik.

-         Det bliver et stort problem at etablere det tilstrækkelige antal parkeringspladser, selv hvis bare halvdelen af de 550 ansatte kommer i bil. Parkering på Stenbanen er ikke en løsning, da dette område vil skulle bruges som aflastning for parkering i bymidten både i turistsæsonen, og især hvis man vælger at gøre torvet bilfrit.

 

6)     Steven Mogensen

Foreslår at der etableres personaleparkering på Stenbanen. Det er ærgerligt at ændre alt for meget på Rønnes eneste reelle park.

 

7)     Anker Toklum

Påpeger vigtigheden i at Bornholm som ”Bright Green Island” afsøger og benytter den nyeste viden om bæredygtigt kontorbyggeri.

 

8)     Poul Erik Lund, Ægirsvej 18, Rønne.

Foreslår en bygning i forlængelse med biblioteket i 2-3 etager, at den eksisterende parkeringsplads langs Landemærket ombygges til skråparkering, samt at kørselsadgangen til rådhuset ensrettes fra Landemærket med udkørsel til Pingels Allé ved den eksisterende parkeringsplads ved biblioteket.

    

9)     Torben Rønne-Larsen, Lillegade 14, Rønne

Foreslår at Bornholms Regionskommune opkøber de 5–7 ejendomme mellem Rønne Rådhus og Borgmester Nielsensvej, da denne løsning vil give bedre adgangsforhold og minimere skyggegener for naboer samt give en større fleksibilitet med hensyn til placering af rådhuset.

Foreslår at et nyt rådhus udover kommunens administration også skal rumme kontor- og personalefaciliteter til ca. 100 medarbejdere i døgnplejen.

 

 

Teknik & Miljøs bemærkninger

Byggeriets højde og volumen

Byggegrundens størrelse taget i betragtning er det sandsynligt, at der på visse dele af grunden kan blive behov for en bebyggelse i 2-3 etager. Det samlede volumen af byggeriet svarer til det volumen man f.eks. kender fra Østre Skole og Elværket, men vil selvfølgelig være noget nyt i præcist dette område. Hvorvidt et nyt byggeri i den nødvendige størrelse alligevel vil kunne indpasses harmonisk afhænger bl.a. af den konkrete udformning, som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Da projektet for det kommende rådhus ikke vil være kendt, når lokalplanforslaget bliver udarbejdet henover foråret 2012, vil emnet kun blive belyst ud fra volumenstudier, udført af konsulent, som en del af miljøvurderingen af lokalplanforslaget.

 

Kloakforhold

Hvis området belægges og bebygges yderligere, vil der skulle håndteres større mængder overfladevand end hidtil. De foreløbige undersøgelser viser at det kan være nødvendigt at forsinke overfladevand svarende til ca. 300 m3 i ekstreme situationer. Emnet vil indgå i miljøvurderingen af lokalplanforslaget. I øvrigt indgår også miljøvurdering af en kendt cyanidforurening på grunden, som kan få betydning for hvilke løsningsmetoder der kan anvendes mht. forsinkelse af overfladevand.

 

Trafikforhold

Der foreligger ikke endelig vurdering af eventuelle trafik- eller trafiksikkerhedsproblemer, herunder mulig konflikt med skolebørnenes trafik til og fra Østre Skole. Der udarbejdes trafikanalyse vha. konsulent og emnet vil indgå i miljøvurderingen af lokalplanforslaget.

 

Parkeringsforhold

Det forventes, at der skal anlægges op til 280 parkeringspladser til de ansatte, svarende til én p-plads pr. 50 m2 byggeri, som er minimum i Bornholms Regionskommune retningslinjer for etablering af parkeringsarealer. Der skal herudover regnes med p-pladser til gæsteparkering og cykelparkering. Der kan doog anvises areal til det forventede p-behov. Det ligger ikke i oplægget fra kommunalbestyrelsens beslutning af 22. september 2011, at Stenbanen skal inddrages i løsning af parkeringsbehovet for det ny rådhus ved Landemærket. Stenbanen forventes i en kommende planlægningsrunde at blive udlagt til andre formål, eksempelvis plejeboliger, grønt område, mens arealer nærmest Landemærket påtænkes udlagt som parkeringsaflastning for bymidten.

 

Indbliksgener

Det kan ikke afvises at et byggeri kan medføre indbliksgener. Hvor vidt, og i hvilket omfang, der vil opstå indbliksgener hos naboerne er afhængig af det konkrete byggeprojekt, som ikke kendes på nuværende tidspunkt.

 

Fjernelse af grønt område

Området ved rådhuset og biblioteket er den eneste offentlige parkagtige i den centrale del af Rønne. Afhængigt af årstiderne udnyttes visse dele af området intensivt, især legepladsen og kælkebakken. Den øvrige del af området, hvoraf en stor del har karakter af eng, udnyttes til hundeluftning og som gennemgangsområde. Med en anden indretning kunne arealet have været videreudviklet som mere brugbart grønt byrum/park, men det er den ikke i dag..

 

Forslag om opkøb af naboejendomme

Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. september 2011 indeholder ikke opkøb af naboejendomme, som i givet fald kunne indgå i det område, der ønskes planlagt til et nyt rådhus.

 

Forslag om flytning af døgnplejen til nyt rådhus

Der er i de hidtidige politiske beslutninger og det deraf afledte administrative arbejde ikke kalkuleret med at placere yderligere ca. 100 medarbejdere på det kommende rådhus (der regnes med maks. 525)

 

Bæredygtigt byggeri

Der foreligger ikke beslutninger om i hvilken grad det ny rådhus skal opføres med anvendelse af bæredygtige løsninger. Dette kan evt. indgå i kommunalbestyrelsens kommende beslutning om at vælge et konkret byggeprojekt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. marts 2012

1.
Indsigelse vdr. rådhusbyggeriet (1386562) (MSG)

2.
Ang. rådhus byggeriet på Landemærket (1386434) (MSG)

3.
Vdr.byggeri på Landemærket (1386314) (MSG)

4.
Bilag til 1379549 - Rådhus, Landemærket.pdf (770126) (PDF)

5.
Bilag til 1386562 - Indsigelsen.pdf (772629) (PDF)

6.
Forslag (1382438) (MSG)

7.
Forslag til fremtidens nye rådhus. Fremtidsikret bygningsmasse. DGNB (1376299) (MSG)

8.
Forslag til Rådhus, Landemærket (1379549) (MSG)

9.
Forslag til rådhus (1376293) (MSG)

10.
Bemærkninger til sagen vedr. Rådhus byggeri (1387545) (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Endelig vedtagelse af lokalplan 064 for Plejeboliger ved Snorrebakken etape 2

01.02.05P16-0107

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

11

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2011 at offentliggøre lokalplanforslag 064 for et offentligt område til plejeboliger m.m. ved Snorrebakken i Rønne i 8 uger fra den 21. december 2011 til den 15. februar 2012. Lokalplanforslaget har nu været i 8 ugers høring og der er i perioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at lokalplanforslag 064 vedtages endeligt

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 064 er udarbejdet for at skabe grundlag for etablering af etape 2 i det nye plejecenter ved Snorrebakken i den østlige udkant af Rønne. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af yderligere 60 plejeboliger i området.

Da lokalplanområdet er i den forudgående lokalplan nr. 055 kun er udlagt som et rammeområde, kræves en supplerende lokalplanlægning, før dette område kan tages i brug til bebyggelse

Denne supplerende lokalplan nr. 064 for plejecenterets etape 2, fastlægger således de nærmere bestemmelser for områdets anvendelse, bebyggelsesmæssige forhold, parkerings­forhold m.v..

Desuden indgår et mindre grøntområde mellem etape 2 og ringvejen i denne lokalplan. Området var tidligere udlagt som et ubebygget grønt område, men med lokalplan 064 skal det sikres at der kan udføres mindre terrænreguleringer samt anlæg af stier mm. I området.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. marts 2012

1.
LP forslag 064 snorrebakken etape 2 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Evaluering af Indsatspuljen 2010/2011 - Opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne

01.02.00Ø39-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det har i både 2010 og 2011 været muligt for kommunerne efter ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets særlige pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne, at foretage nedrivning af en række nedslidte private og kommunale ejendomme. Midler fra puljen har været målrettet mod ejendomme i landdistrikterne. På Bornholm har dette omfattet alle områder udenfor Rønne og Nexø.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at evalueringen godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Med det formål at styrke bosætningen i landdistrikterne var der i 2010 afsat en statslig pulje på 150 mio. kr. til at yde tilskud til kommunerne med henblik på en styrkelse af indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne, via nedrivning af kommunale og private ejendomme. Puljen er benævnt Indsatspuljen.

Bornholms Regionskommune har fået tilsagn til tilskud samt anlægsbevillinger til det kommunalfinansierede andel både i 2010 og i 2011.

Anvendelse af midler kan ske indenfor følgende indsatsområder:

- Finansiering af en kommunal udgift til opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering.

- Finansiering til udgifter ved kommunens medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald mv. på private grunde.

- Finansiering til den kommunale udgift til beslutninger efter byfornyelseslovens kapitler 3, 4, 5, 8 og 9 i landdistrikter. (Kommunalbestyrelsens støtte til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, ejerboliger og andelsboliger, erhverv, forsamlingshuse og lignende bygninger, erstatningsboliger samt kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum).

Det bemærkes, at kommunen om nødvendigt kan omprioritere udgifter og aktiviteter mellem de tre indsatsområder. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal ikke godkende en evt. omprioritering.

Retningslinjer til anvendelse samt uddeling af puljens midler er beskrevet i Kommunalbestyrelsens beslutninger af 27. maj 2010 og 1. september 2011, som vedhæftes som bilag.

 

Status Indsatspulje 2010

Tilskud fra Indsatspulje i 2010 udgør 5.840.000 kr. Kommunalbestyrelsen meddelte på mødet d. 27. maj 2010 anlægsbevillinger på i alt 8.920.000 kr. inkl. tilskud.

2010 pulje blev anvendt i budgetårene 2010-2011 og alle arbejder blev afsluttet inden den 31. december 2012.

Puljen blev anvendt til nedrivning af Kjærenes, Bølgebadet samt 5 private ejendomme jf. nedenfor:

Tilskudsberettigede udgifter:

Nedrivning af Kjærenæs                                 2.680.400 kr.

Nedrivning af Bølgebadet                                3.966.500 kr.

Nedrivning af 5 private ejendomme                  1.539.800 kr.

I alt                                                            8.186.700 kr.

 

De afholdte udgifter udløser tilskud med 75 procent eller 6.140.000 kr. og Bornholms Regionskommune er dermed berettiget til at modtage det fulde tilskud fra Indsatspuljen for 2010.

 

Status Indsatspulje 2011

Tilskud fra Indsatspulje i 2011 på 70 procent udgør 3.465.000 kr. Kommunalbestyrelsen meddelte på mødet d. 1. september 2011 anlægsbevillinger på i alt 4.950.000 kr. inkl. tilskud.

2011 puljen kan anvendes i budgetårene 2011-2012 og alle arbejder skal være afsluttet senest

den 31. december 2012.

Status af januar 2012 er, at der er givet tilsagn til 25 private ejendomme som skal rives ned eller er i gang med nedrivning. Udgiften for disse ejendomme vil iflg. tilbud udgøre 4.950.000. Derudover er der 2 kommunale ejendomme på venteliste.

Økonomiske konsekvenser

Der er som anført ovenfor samlet set afholdt udgifter, der betyder, at kommunen modtager det samlede tilskud fra Indsatspuljen for 2010.

Anlægsregnskaberne for de to kommunale og de fem private projekter udviser samlet set et merforbrug efter tilskud på 285.800 kr., fordelt med et merforbrug vedr. Kjærenæs på 680.800 kr. og et mindreforbrug på nedrivning af private ejendomme på 395.000 kr.

Merforbruget afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. marts 2012

1.
Kommunalbestyrelsens beslutning 27-05-2010 (PDF)

2.
Kommunalbestyrelelsens beslultning 01-09-2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til anlæg af hastighedszone i Rønne midtby

05.13.10S05-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 29. november 2011 behandlet og godkendt en prioritering af anlægsmidler på vejområdet for 2012, herunder 300.000 kr. til anlæg af hastighedszone på 40 km/t i Rønne midtby, med henblik på at reducere hastigheden og forbedre trafiksikkerheden.

Det forventes at udgiften til anlægsarbejderne afholdes i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til hastighedszone på 40 km/t i Rønne midtby,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg, og

c)      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I Trafikplan for Rønne 2011 – 2021 er et af de markante forslag at indføre en hastighedszone på 40 km/t i den indre del af Rønne by. Dette tiltag vil reducere hastigheden og dermed forbedre forholdene for cyklister og gående. Anlægsarbejdet vil bestå i opsætning af zonetavler ved alle indfartsveje til den indre by og foretage mindre, men nødvendige ændringer af vejforholdene.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.081.230 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.417.730 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til løsning af hastighedszone på i Rønne midtby vil beløbe sig til 300.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Anlægsbevilling til mindre vejprojekter 2012 - forbedring af krydsforhold for cyklister  

05.13.10S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 29. november 2011 behandlet og godkendt en prioritering af anlægsmidler på vejområdet for 2012, herunder 750.000 kr. til løsning af mindre vejprojekter med et tema om forbedring af krydsforhold for cyklister.

Det forventes at udgiften til anlægsarbejderne afholdes i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til mindre vejprojekter til forbedring af krydsforhold for cyklister,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 750.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg, og

c)      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet, 09 Teknik og Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Cykelstierne i det regionale cykelvejnet på øen krydser mange steder veje, hvor der er trafiksikkerhedsmæssige og utrygge steder bl.a. på grund af for høje hastigheder. Der er derfor udvalgt en række steder som er særligt belastet og som har givet en del henvendelser.

Stederne, der er udvalgt er krydsninger på Svanekevej og Byledsgade i Rønne, Søndergade i Svaneke, Nyker Hovedgade i Nyker og Sct. Klemensgade i Klemensker. Anlægsarbejderne vil bestå i bl.a. hævede flader, skiltning mv.

Herudover vil Teknik & Miljø indgå i et samarbejde med Energitjenesten, Politiet, Sundhedsområdet, samt Rønneskolens afdelinger Østre, Søndermark og Åvang om et fælles projekt om en bilfri skole.

Projektet vil indgå i og være en del af ”Bornholms Cykelveje” og udgøre en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.081.230 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.417.730 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til løsning af mindre og aktuelle vejprojekter til forbedring af krydsforhold for cyklister i 2012 vil beløbe sig til 750.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anlægsbevilling til renovering af broer 2012

05.03.06S05-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. november 2011 blev besluttet en prioritering af anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2012, herunder 2.500.000 kr. til renovering af broer i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af broer i 2012

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)      af anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af over 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringer er foretaget med baggrund i generaleftersynsrapporten, senest godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2005.

Som grundlag for den videre prioritering af brorenoveringerne er vedhæftet oversigt for brorenoveringer i perioden 2011-2015 samt notat for anbefalede broarbejder 2012.

Renoveringen omfatter i 2012 følgende bygværker:

·         Bro   3019           Lille Gadegårdsvej

·         Bro   3533           Boesparken

·         Bro   2032           Pederskervej

·         Bro   2030           Fårebyvejen

·         Bro   1027           Gudhjemvej

·         Bro   2008           Røbrovej

·         Gennemførelse af resterende planlægte projekter for 2011 som blev udskudt som følge af en nødvendig totalrenovering af bygværk 1015 Nyker Strandvej og belastningsmæssig opgradering af bygværk 1040 Sdr. Landevej Nexø.

·         Bro   1016           Bølshavn

·         Bro   2018           Buskevej

·         Bro   2033           Nydamsvej

·         Bro   2035           Dalslundevej

·         Bro   3519           Engegårdsvej

·         Bro   1001           Nordre Borrelyngsvej

·         Bro   1037           Ølenevej

·         Bro   1007           Sdr. Strandvej Tejn

·         Særeftersyn på en række bygværker, der senere vil skulle istandsættes.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.081.230 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.417.730 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til renovering af broerne i 2012 vil beløbe sig til 2.500.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. marts 2012

1.
Brorenovering 2011-2015 (TIF)

2.
Broarbejder 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Skema A for renovering af 24 almene boliger i Bo42´s afd. 1 beliggende Fabriksvej, Rønne

03.02.12S55-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af skema A for renovering af 24 almene boliger i Bo42´s afdeling 1, Fabriksvej, Rønne.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. januar 2012, at ansøgning om økonomisk støtte til renovering af boligerne på Fabriksvej imødekommes.

 

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelse af skema A.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at skema A for renovering af de 24 almene boliger på Fabriksvej godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Anbefales. Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

 

Bo42 ansøgte i 2003 Landsbyggefonden og Rønne Kommune om støtte til renovering af 24 almene boliger beliggende på Fabriksvej i Rønne.

 

Der er efterfølgende konstateret alvorlige byggetekniske problemer samt omfattende fugt- og skimmelsvampproblemer i boligerne.

 

Efter omfattende indeklimaundersøgelse udført af Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut, har Landsbyggefonden den 23. juni 2011 fremsendt finansieringsskitse til løsning af afdelingens problemer.

Landsbyggefonden har opgjort de samlede renoveringsudgifter til 36,294 mio. kr.

 

De støttede renoveringsarbejder (skema A) til udbedring af fugt- og skimmelproblemer i bl.a. krybekælder, nyt terrændæk, indvendige vægge, isolering af ydervægge, nye tage, nye vinduer og døre samt udførelse af øget tilgængelighed for boligerne i form af forbedring af adkomstforhold, havestier m.v. udgør 27,434 mio. kr. inkl. moms.

 

Der er desuden ustøttede forbedrings- og opretningsarbejder med en samlet anskaffelsessum på 8,860 mio. kr. inkl. moms.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Renoveringsudgifter:                                                                            

 

Støttede renoveringsarbejder    skema A                                                    27.434.000 kr.

Ustøttede renoveringsarbejder                                                                    8.860.000 kr.

 

Renoveringsudgifter i alt                                                                                     36.294.000 kr.

 

Finansiering:

 

Støttede realkreditforeningslån                                                               -27.434.000 kr.

Ustøttede lån                                                                                         -5.380.000 kr.

Tilskud Bo42                                                                                        - 3.000.000 kr.

Tilskud fra fællespulje i Landsbyggefonden                                                     -480.000 kr.

I alt                                                                                                  -36.294.000 kr.

 

Optagelse af støttede realkreditlån på 27,434 mio. kr. kræver godkendelse og garantistillelse af kommunen og Landsbyggefonden med hver 50 %.

 

Optagelse af ustøttet lån på 5,380 mio. kr. kræver godkendelse samt evt. garantistillelse af kommunen.

 

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1238 om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 2, vil en kommunal garanti ikke få betydning for kommunens samlede låntagning / låneramme, da garanti for lån til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger m.v. ikke henregnes til kommunal låntagning.

 

Der er endvidere behov for kapitaltilførsel til renoveringsprojektet opgjort til 5,0 mio. kr., der fordeles i henhold til generel fordelingsnøgle med lån fra kommunen, realkreditinstitut og Bo42 på hver 1,0 mio. kr. og fra Landsbyggefondens Landsdispositionsfond med 2,0 mio. kr.

 

Der forventes endvidere et løbende driftstilskud fra Bo42 på 0,2 mio. kr. i realkreditlånenes løbetid.

 

 

Husleje:

 

Huslejeniveauet (2011-niveau) efter investering og kapitaltilførsel forventes herefter at blive på 692,- kr. pr. m² pr. år.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. marts 2012

1.
Skema A (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Orientering om lovforslag om offentlig digital post og obligatorisk digital selvbetjening.

85.04.06G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

Orientering om lovforslag om obligatorisk digital service og offentlig digital post og de konsekvenser, lovgivningen vil have for borgere og virksomheder på Bornholm. Lovene forventes at træde i kraft 1. juli 2012. 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Taget til efterretning. Bornholms Regionskommune vil aktivt informere om løsningerne.

 

Sagsfremstilling

To essentielle love for at kommunerne kan nå i mål med den fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategi har været i høring hos kommunerne via KL. KL’s høringssvar fremgår af bilag. Det drejer sig om loven om offentlig digital post og samleloven for obligatorisk digital selvbetjening. De to love er en vigtig brik i, at kommunerne kan realisere det potentiale på 1,1 mia. kr., som kommunerne har som mål i deres fælles digitaliseringsstrategi.

KL er overordnet enig i lovudkastet, men på flere områder er det afgørende for KL, at der findes løsninger, så kommunerne kan realisere gevinsterne ved digitalisering. Dette fremgå af KL’s høringssvar til de to lovudkast, jf. bilag.

Kort om de to love:

Lov om obligatorisk digital selvbetjening
Samleloven for obligatorisk digital selvbetjening, der på udvalgte områder træder i kraft i slutningen af 2012, betyder bl.a., at det bliver obligatorisk for borgerne at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger til ansøgninger og anmeldelser til kommunerne, i første omgang på følgende opgaver: flytning, opskrivning til skole, daginstitutioner, SFO samt bestilling af sundhedskort. Loven vil også betyde, at der er undtagelser for de borgere, der ikke har mulighed for at kommunikere digitalt.

Frem til sommeren analyseres den digitale modenhed af serviceområderne og de tilhørende borgergrupper, og herefter fastlægges bølgeplanen frem til 2015. Denne bølgeplan bliver herefter aftalt i Økonomiaftalen for 2013.

KL’s forventning er, at områderne i store træk indfases som følger:
2012: udvalgte områder
2013: klassiske borgerserviceområder
2014: serviceområder vedr. teknik og miljø
2015: De resterende områder, primært fra social, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Lov om offentlig digital post
Denne lov fastsætter rammerne for og retsvirkningen af skriftlig digital kommunikation i ”Digital post–løsningen”. Retsvirkning af breve træder i kraft 1. juli 2012.

Ikrafttrædelse
Lovene træder i kraft den 1. juli 2012. Bemærk dog, at omkring den automatiske og obligatoriske tilslutning gives Finansministeren hjemmel til at fastsætte datoen. Qua aftalerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er datoen for virksomheder fastlagt til den 1. januar 2013 og for borgerne den 1. november 2014.

Konsekvenser af de to love for virksomheder og borgere på Bornholm

Lovforslaget for obligatorisk digital post får i sin nuværende ordlyd følgende konsekvenser for borgere og virksomheder på Bornholm:

·         Fra 1. november 2014 bliver det obligatorisk for borgerne at modtage breve fra offentlige myndigheder i den digitale postkasse. Borgerne får adgang til deres postkasse via portalen borger.dk.

·         Fra 1. januar 2013 bliver det obligatorisk for virksomhederne at modtage breve fra offentlige myndigheder i deres digitale postkasse. Virksomhederne får adgang til deres postkasse via portalen virk.dk.

·         Juridisk set har BRK afleveret et brev til en borger eller virksomhed, når det er fremsendt til borgerens/virksomhedens digitale postkasse.

·         Borgere og virksomheder, der er tilsluttet offentlig digital post, kan tillade, at andre kan læse meddelelser, der er sendt til eller fra vedkommende i postløsningen. Tilladelse gives ved i postløsningen at angive, hvem der skal have læseadgang.

Skal den person, som gives læseadgang, kunne handle på vegne af den, meddelelsen er sendt til, skal der gives fuldmagt efter lovgivningens almindelige regler, på samme måde som det sker i dag, og fuldmagtshaveren vil – i det omfang vedkommende ønsker at sende meddelelser i Offentlig Digital Post i medfør af fuldmagten – skulle logge på postløsningen som sig selv og kommunikere med anvendelse af eget navn. Dette svarer fuldstændig til det, som i dag er gældende i fuldmagtsforhold.

·         Undtagelser fra obligatorisk tilslutning. Finansministeren og erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte regler, der generelt undtager visse grupper efter objektive kriterier, dvs. uden at der skal træffes konkret afgørelse derom. Ministrene bemyndiges endvidere til at fastsætte bestemmelser, hvorefter der kan gøres individuel undtagelse fra den obligatoriske tilslutning.

KL meddeler i deres høringssvar, at KL ikke kan tilslutte sig denne bemyndigelse, da KL ikke mener, at der skal være generelle fritagelser.

·         Kommunikation omkring den obligatoriske tilslutning. Det fremgår ikke tydeligt, hvordan og hvilken myndighed, der sikrer kommunikationen omkring den obligatoriske tilslutning for borgere og virksomheder.

BRK har modtaget følgende svar fra KL på dette spørgsmål: Det vil formodentlig være Digitaliseringsstyrelsen der tilmelder borgere og virksomheder og sender dem et almindeligt brev inden da med orientering om de nye forhold. Til borgere, der er tilmeldt i forvejen, vil de formodentlig få et orienteringsbrev i Digital post.

Lovforslaget for obligatorisk digital selvbetjening får i sin nuværende ordlyd følgende konsekvenser for borgere og virksomheder på Bornholm:

·         At det bliver obligatorisk for borgerne at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger til ansøgninger og anmeldelser til kommunerne, i første omgang på følgende opgaver: flytning, opskrivning til skole, daginstitutioner, SFO samt bestilling af sundhedskort.

Den enkelte borger vil derfor som altovervejende hovedregel ikke længere kunne vælge at anvende papirblanketter, personligt fremmøde, telefonisk henvendelse mv. ved ansøgning, anmeldelse, indberetning og lignende til det offentlige.

Overgangen til digital kommunikation indebærer en række aktiviteter, som strækker sig over perioden 2012-2015. For at smidiggøre overgangen til digital kommunikation har regeringen valgt at indføre obligatorisk digital kommunikation gradvist i årene 2012-2015 på udvalgte områder i takt med, at de juridiske forudsætninger og tekniske løsninger kommer på plads. Implementeringen af den trinvise overgang til obligatorisk selvbetjening tilrettelægges i fire bølger.

·         Muligheden for at blive betjent på en anden måde end ved digital selvbetjening skal imødekomme borgere med særlige behov, for eksempel særlige handikap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse, demens, manglende digitale kompetencer, visse socialt udsatte, sprogvanskeligheder mv., hvor medhjælp fra kommunens side konkret vurderes ikke at være en egnet løsning.

Et eksempel på, hvor der kan foreligge særlige forhold, er, hvor en gangbesværet uden PC eller uden digitale kundskaber henvender sig telefonisk til kommunen for at blive undtaget fra at ansøge digitalt om et nyt sundhedskort. Et tilsvarende eksempel kunne være en 80-årig borger, der skal anmelde flytning, men som aldrig har stiftet bekendtskab med it, og som i øvrigt ikke færdes ude.

Ovennævnte eksempler er undtagelsesbestemmelser, der dog forudsættes anvendt, når det konkrete behov er til stede. Men dispensation fra den obligatoriske digitale selvbetjening vurderes at blive yderst begrænset.

Hjælp og vejledning: BRK skal sikre, at der er den tilstrækkelige hjælp til de borgere, som ikke kan eller har svært ved at bruge de digitale kanaler. Borgere, som er forhindrede i at kommunikere digitalt med det offentlige, skal fortsat have mulighed for at foretage ansøgninger, anmeldelser og indberetninger på anden vis. En effektiv og tilstrækkelig kommunal vejledning er væsentlig for en succesfuld implementering af loven. Såfremt der opstår for megen utilfredshed og oplevelser af for vanskelige barrierer blandt eksempelvis ældre borgere, og de interessegrupper m.fl., der repræsenterer dem, er det ikke usandsynligt at Finansministeriet - efter opfordring - gør brug af den generelle bemyndigelse til at fritage grupper fra loven om digital post. Den bemyndigelsesadgang som KL i øvrigt vender sig i mod som nævnt tidligere.

 

Potentialerne for digital post og digital selvbetjening

 

KL og regeringen forventer, at besparelserne anvendes til nedbringelse af de kommunale udgifter til administration. KL fremhæver i deres høringssvar, at de kommunale potentialer i henhold til aftale ikke er omfattet af DUT.

 

Hvad gør BRK for at leve op til den kommende lovgivning

 

BRK har via den politisk godkendte Kanal- og servicestrategi og den tilknyttede handlingsplan igangsat et antal digitaliseringsprojekter, som skal realisere de lovgivningsmæssige krav samt de målsætninger der er aftalt mellem KL og Regeringen, og som fremgår af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Handlingsplanen og en overordnet beskrivelse af digitaliseringsprojekterne fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser

De to love er en vigtig brik i, at kommunerne kan realisere det potentiale på 1,1 mia. kr., som kommunerne har som mål i deres fælles digitaliseringsstrategi.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. marts 2012

1.
KL's høringssvar (PDF)

2.
Bilag til KL's høringssvar, lov om selvbetjening (PDF)

3.
Bilag til KL's høringssvar, lov om offentlig digital post (PDF)

4.
Handlingsplan for digital borgerbetjening (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

18

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2012

19

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2012:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt