Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
20-03-2012 kl. 20:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 29. februar 2012
  åbent 3 Månedlig fokusopfølgning pr. 29. februar 2012
  åbent 4 Bevillingsmæssige omplaceringer 2011
  åbent 5 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"
  åbent 6 Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2011
  åbent 7 Orientering fra formanden
  åbent 8 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-03-2012

1

 

 

Fraværende

Bjarne Hartung Kirkegaard

René Nordin Bloch

 

Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Likviditetsoversigter pr. 29. februar 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-03-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 29. februar 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. marts 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (191,9 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (296,6 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (115,8 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 29. februar 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 191,9 mio. kr. er faldet med 7,5 mio. kr. i forhold til 31. januar 2012. Denne udvikling er den samme som i 2011. Der er fortsat et udlæg for Bofa på 35,0 mio. kr. som efterfølgende lånefinansieres.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er svagt dalende, idet niveauet for den faktiske kassebeholdning ligger under niveauet i 2011. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ultimo februar knap 5 mio. kr. højere end i 2011, idet det forventes, at den gennemsnitlige beholdning i løbet af 1. kvartal 2012 vil falde til et lavere niveau end beholdningen på samme tidspunkt i 2011.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 115,8 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger. Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 indgår endnu ikke i opgørelsen af den forventede beholdning, som skal reduceres med budgetoverførslerne. Til sammenligning udgjorde budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 netto 113,7 mio. kr.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 36,2 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. marts 2012

1.
Beholdninger pr. 29. februar 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Månedlig fokusopfølgning pr. 29. februar 2012

00.30.10Ø09-0110

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-03-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Bogføringen for 2011 er endnu ikke afsluttet, hvorfor sammenligningstallene for 2011 i fokusopfølgningerne ikke er at betragte som endelige. Forbrugstallene for 2011 er gjort op pr. 12. marts 2012.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. marts 2012

1.
Driftsoversigt pr. 29. februar 2012 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 29. februar 2012 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Ungeområdet pr. 29. februar 2012 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførselsområdet pr. 29. februar 2012 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 29. februar 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Bevillingsmæssige omplaceringer 2011

00.30.00S04-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-03-2012

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer af budgetbeløb mellem fagudvalgenes driftsbevilling i 2011.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at de bevillingsmæssige omplaceringer godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. marts 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i henhold til kasse- og regnskabsregulativet kompetence til at godkende tillægsbevilling ved overførsel fra en drifts- eller anlægsbevilling til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Denne sag behandler alene overførsler mellem driftsbevillinger, idet meddelelse af anlægsbevillinger altid behandles særskilt.

Bevillingsniveauet er ved budgetvedtagelsen for 2011 fastsat på fagudvalgsniveau. Da en række faktiske forhold ændres i løbet af året, er det løbende nødvendigt at justere de enkelte bevillinger, hvilket kræver Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse jf. ovenfor.

Bornholms Regionskommune anvender udtrykket ”bevillingsmæssige omplaceringer” for balancemæssigt neutrale justeringer – dvs. justeringer, hvor en positiv tillægsbevilling til et fagudvalg modsvares af en eller flere negative tillægsbevillinger til andre fagudvalg eller omvendt.

 

Omplaceringerne er bl.a. udtryk for:

·         Udmøntning af puljer og rammebesparelser generelt

·         Ændringer som følge af flytning af opgaver og ændring af organisation.

·         Diverse tekniske korrektioner, som fx overførsel af feriepengeforpligtelse ved jobskifte internt i kommunen

 

De bevillingsmæssige omplaceringer i 2011 fremgår af bilag 1, og udgør brutto 22.603.967 kr.

Til forskel fra tidligere år, hvor godkendelsen er sket på virksomhedsniveau, sker godkendelsen af omplaceringerne nu på fagudvalgsniveau. I praksis er ændringerne fortsat udmøntet på de enkelte virksomheder, idet omplaceringerne er summeret/specificeret på udvalgsniveau i bilaget.

 

Samtlige omplaceringer er afstemt med de respektive bevillingsansvarlige/virksomhedsledere.

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om bevillingsmæssige omplaceringer, hvor budgetbeløbet flyttes fra én bevilling til en anden, er den samlede budgetvirkning neutral. Budgetvirkningen for de enkelte fagudvalg fremgår af bilaget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. marts 2012

1.
Bevillingsmæssige omplaceringer 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

00.01.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-03-2012

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

At afrapporteringen tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Danske Bank har udarbejdet en afrapportering dateret 29. februar 2012 som vedlægges som bilag.

Afrapporteringen omfatter følgende emner:

·         Nøgletal til risikostyring

·         Låneporteføljens sammensætning

·         Obligationsporteføljen

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne med undtagelse af CaR (risiko på variabel rente) som er gult. Under hensyntagen til at de øvrige nøgletal er pænt i grønt, indstilles det at der ikke foretages justeringer i porteføljen for at bringe nøgletallet i grønt. 

 

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Restgælden af porteføljen udgjorde pr. 29. februar 2012

56,2 mio. kr.

 

Siden forrige afrapportering er der indgået ny renteaftale for 2 lån i Kommunekredit med en samlet restgæld på 10,8 mio. kr. Lånene blev optaget i 2002 med en fast rente på 5,55% i de første 10 år. Den nye rentesats udgør 2,58% og er gældende indtil lånene udløber i 2027.

                                                   

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Status for rente- og valutaswaps pr. 29. februar 2012:

Regionskommunen har 1 rente- og valutaswap i Schweizer-francs tilbage. Aftalen blev indgået med Danske Bank i 2003.

Aftalen betyder at Danske Bank betaler renter og afdrag på 2 lån som Regionskommunen har optaget i DKK. Til gengæld betaler Regionskommunen renter og afdrag på lån optaget i Schweizerfrancs. Regionskommunen har dermed ”byttet” lånebetalinger med Danske Bank.

Regionskommunen har desuden en renteswap i danske kroner. Aftalen blev indgået med Nordea, juni 2009.

 

I forbindelse med betaling af terminsydelserne fremkommer en gevinst/tab. Den realiserede gevinst fremgår af nedenstående oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb  Valuta          Opr. lån i DKK                  realiseret gevinst

 

14.11.2003 / 19.03.2012       CHF              16,9 mio.                             1.587.000 kr.*

Udløbet 30.06.2011             CHF                8,5 mio.                                342.000 kr.

 

15.06.2009 / 22.06.2019       DKK               9,2 mio.                         -  168.000 kr.

 

                                                                                                            1.761.000 kr.

 

*) Den anførte gevinst er inklusiv betaling af 1,1 mio. kr. i forbindelse med nedbringelse af swappen med 1/3 i henhold til ØKE`s beslutning den 24. august 2011 (punkt 3).

 

Rente- og valutaswapsene har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 29. februar 2012 var markedsværdien:

 

 2,1 mio. kr. i bankens favør på CHF-swappen

 1,1 mio. kr. i bankens favør på swappen i DKK

 

Det samlede tab kan dermed opgøres til – 1,4 mio. kr. (28. november 2011: - 1,1 mio. kr.)

 

 

 

CHF-swappen:

 

På ØKE`s møde den 14. september 2011 blev det besluttet at ”kursen på CHF følges og borgmesteren bemyndiges til at handle, hvis kursen nærmer sig break-even, som indtræffer ved kurs 590”. Kursen har endnu ikke været nede i nævnte niveau, så der er ikke blevet handlet.

Kursen på CHF pr. 12. marts 2012: 616 - 617

Swappen udløber den 19. marts 2012, hvilket betyder at der senest denne dag skal foregå en omveksling af DKK til CHF.

 

 

Placeringssiden:

 

Markedsværdien af placeringen pr. 29. februar 2012: 139 mio. kr.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

 

Afkast 2011:                                   4,92%

Afkast 1.1 – 29.02.2012: 0,80% (svarende til ca. 4,8 % p.a.)

 

Anbefalingen fra kommunens rådgiver er fortsat at fastholde placeringen, idet ”den bagvedliggende portefølje rummer obligationer der vil være attraktive bl.a. ved rentestigning”.

 

I henhold til ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” må maksimum 80% af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger”.

Der forventes et fald i overskudslikviditeten det kommende år, hvilket gør at der ved de kommende afrapporteringer vil skulle tages stilling til en eventuel reduktion i størrelsen af placeringen. 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. marts 2012

1.
Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 (PDF)

2.
Rente og valutamarkedet, 2. marts 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2011

00.34.00P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-03-2012

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Beslutning om optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2011 jf. forudsætningerne i budget 2011 og 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at der optages et lån på 11,28 mio. kr.

b)     at der meddeles anlægsbevilling vedrørende låneoptagelse på 11,28 mio. kr.

c)      at der indhentes tilbud fra fire tilbudsgivere, og

d)     at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. marts 2012:

Indstillingen anbefales til Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Det er i budget 2011 og 2012 forudsat, at der optages generelle lån på 10 mio. kr. i hvert af årene, idet der allerede er optaget lån på 8,72 mio. kr. på baggrund af lånerammen for 2010. Der skal således optages lån for 11,28 mio. kr. for at opfylde budgetforudsætningerne for 2011 og 2012.

Ud over de generelle lån er der i budget 2012 forudsat optagelse af lån til konkrete anlægsprojekter.

Kommunens adgang til at optage lån reguleres af lånebekendtgørelses regler om, hvad der kan optages lån til, samt de eventuelle dispensationer der er givet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Økonomi og Analyse har opgjort den samlede låneramme for 2011 til 12,0 mio. kr. inkl. udnyttelse af dispensationer fra lånerammen i 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ydelserne på lånet kan holdes inden for det samlede budget til renter og afdrag i 2012.

Den resterende låneramme for 2011 anvendes til nedbringelse af deponerede beløb vedr. to tidligere meddelte garantier.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-03-2012

7

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. marts 2012:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-03-2012

8

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. marts 2012:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt