Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
19-04-2012 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2012
  åbent 3 Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder
  åbent 4 Samlede budgetoverførsler til 2012 - Drift
  åbent 5 Budgetoverførsler til 2012 - Anlæg og lån
  åbent 6 Ansøgninger om brug af overførsler i 2012
  åbent 7 Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetarbejde 2013
  åbent 8 Godkendelse af fjernvarmetakster 2012/2013 - Rønne Varme A/S
  åbent 9 Afgørelse om udlodning efter stoploven
  åbent 10 Orientering om salg af BRKs ejendomme
  åbent 11 Salg af Torvet 30, Aakirkeby - tidligere Rådhus
  åbent 12 Fleksibel frokostordning 2013
  åbent 13 Forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet fra 1. august 2012
  åbent 14 Dispensation fra styrelsesvedtægten til højere klassekvotient i overbygningen på Paradisbakkeskolen
  åbent 15 Anlægsbevilling til nedrivning af Østergade 21, Skole Nord, afdeling Svartingedal
  åbent 16 Anlægsbevilling til vedligeholdelsesopgaver på Bornholms Ungdomsskole
  åbent 17 Anlægsbevilling til sikring af facadeelementer på afdeling Aaker - tillægsbevilling
  åbent 18 Forslag til Folkeoplysningspolitik
  åbent 19 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 062 og kommuneplantillæg nr. 006 for et område på den sydlige del af Hasle Havn
  åbent 20 Forslag til tillæg 1 til indsatsplanen for Pedersker og Sømarken Vandværker - nærområdet Hegnedevejen
  åbent 21 Evaluering af natbusdrift
  åbent 22 Forslag til arkitekturpolitik
  åbent 23 Godkendelse af fusion mellem Bo42 og Svaneke Boligforening med virkning fra den 1. januar 2012.
  åbent 24 Anlægsbevilling til delprojektet under Mulighedrnes land: havnebad i Hasle by 1 tillægsbevillinger
  åbent 25 Ansøgning fra Bornholms Middelaldercenter om tilskud til projektering af Historama - Fase I
  åbent 26 Ansøgning om regionale udviklingsmidler til The Maestro Society - Fundraising Opera Galla
  åbent 27 Handlingsplan 2012-2013 for Business Center Bornholm
  åbent 28 Udkast til Vækstpartnerskabsaftale 2012 mellem regeringen og Bornholms Vækstforum
  åbent 29 Bornholms rolle i Videncenter for Kystturisme
  åbent 30 Orientering om Grøn Vækst-puljen
  åbent 31 Orientering fra formanden
  åbent 32 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. marts 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Taget til efterretning og sendes til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (187,2 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (292,7 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (115,8 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 31. marts 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 187,2 mio. kr. er faldet med 4,7 mio. kr. i forhold til 29. februar 2012. Denne udvikling er nogenlunde den samme som i årene før 2011, mens beholdningen i 2011 faldt med 19 mio. kr. Der er fortsat et udlæg for Bofa på 35,0 mio. kr. som efterfølgende lånefinansieres.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er svagt dalende, idet niveauet for den faktiske kassebeholdning ligger under niveauet i 2011. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ultimo marts knap 6 mio. kr. lavere end i 2011, idet der fortsat forventes en faldende gennemsnitlig kassebeholdning.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 115,8 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger. Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 indgår endnu ikke i opgørelsen af den forventede beholdning, som skal reduceres med budgetoverførslerne. Til sammenligning udgjorde budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 netto 113,7 mio. kr.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 36,2 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. april 2012

1.
Beholdninger pr. 31. marts 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder

00.30.14P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder i henhold til de nye overførselsregler. Samlet set udgør overskuddet på området 48,216 mio. kr. Det indstilles, at der samlet set overføres et overskud 37,950 mio. kr. til 2012, idet et underskud på 4,569 mio. kr. afskrives.      

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)     at det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der overføres 37.950.000 kr. til 2012 som anført i bilag 1 kolonne 6

b)     at det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at underskud på 4.569.000kr. vedr. ikke-udmøntede tværgående besparelser på politikområde 0 Økonomi afskrives

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Udsættes, idet der ønskes forslag til alternativ finansiering til indstillingens pkt. b).

 

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 er opgjort. Fra og med overførslerne fra 2011 til 2012 træder de nye overførselsregler i kraft, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011.

Reglerne indebærer, at virksomhederne automatisk kan overføre overskud op til 5 pct. af budgetrammen, henholdsvis underskud op til -2 pct. af budgetrammen i budget 2012. Overskud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. overføres til virksomhedens budget 2012.

Virksomheder, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Alle virksomheder, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 15. februar 2012 besluttet, at alle skal ansøge om at anvende overført overskud i 2012, og at ansøgningerne skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 på virksomhedsniveau fremgår af bilag 1.

 

Følgende virksomheder/områder har anmodet om at overføre et større overskud end 5 pct.:

Politikområde 11 Erhverv og Samfund

·         Bornholms Akademi anmoder om at overføre hele overskuddet på 1.811.000 kr. da Akademiets drift er 100 pct. eksternt finansieret, hovedsagelig via bevilling fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

·         Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje anmoder om at overføre yderligere 737.000 kr. således at hele overskuddet på 980.000 kr. overføres til 2012, idet midlerne er disponeret i 2012.

·         Bornholms Vækstforum anmoder om at overføre yderligere 7.919.000 kr. således at hele overskuddet på 8.470.000 kr. overføres til 2012. Overskuddet anmodes overført fuldt ud, dels med baggrund i Bornholms Vækstforums status og dels fordi midlerne i vidt omfang er disponeret.

Politikområde 12 Organisation, personale og politikere

·         Løn og Personale anmoder om at overføre yderligere 5.204.000 kr. Bevillingen dækker over en række pulje og projekter hvor der er bevægelser mellem årene. Overførslen dækker over pulje vedrørende ekstra elever, overførsel af overskud på barselsfond, igangværende kompetenceudviklingsprojekt for alle kommunens ansatte, seniorpolitiske tiltag i tilknytning til nedskæringer og reserverede midler til TR, MED og arbejdsmiljø.

Politikområde 13 Informationsteknologi

·         Politisk & Administrativt sekretariat (IT) anmoder om at overføre yderligere 8.110.000 kr. til igangværende projekter og aftaler, herunder bundne midler overfor IT- og Telestyrelsen i forbindelse med ESDH, virksomhedernes driftsbidrag til udskiftning af arbejdsstationer og opsparing til udskiftning af kommunens SAN/3PAR (løsning der indeholder alle data i BRK).

Politikområde 14 Fællesadministrationen

·         Børne- og Skolesekretariatet anmoder om at overføre yderligere 975.000 kr. til bl.a. udgifter forbundet med skærpet tilsyn med plejefamilier og opholdssteder, ledelsesinformationssystem og merforbrug på løn i sekretariatet.

·         Politisk & Administrativt sekretariat anmoder om at overføre yderligere 675.000 kr. til færdiggørelse af kommunens nye Inter- og Intranetløsning, Innomate system og målopfyldelse (ØKE-mål) Bedre kommunikation med borgerne.

·         Løn og Personale anmoder om at overføre yderligere 500.000 kr. til afholdelse af ekstraudgifter til kontorelever i administrationen.

·         Økonomi og Analyse anmoder om at overføre yderligere 1.826.000 kr. til udvikling af økonomisystemet og implementering af ledelsesinformationssystem.

·         Regional Udvikling anmoder om at overføre yderligere 2.161.000 kr. til at fremme tiltag i 2012 indenfor eksportområdet fra Bornholm, interessevaretagelse for Bornholm i EU, bosætning, offentlig/privat samarbejde mv.

·         Direktionen anmoder om at overføre yderligere 385.000 kr. som er overskuddet på pulje til længerevarende uddannelse. Dermed anmodes merforbrug på 187.000 kr. vedr. konsulentbistand og BDOs analyse af BørneCenter Bornholm om ikke overføres til 2012.

 

Følgende virksomhed har anmodet om eftergivelse af underskud:

Politikområde 0 Økonomi udviser et underskud på 4.569.000 kr. i 2011 som anmodes afskrevet. Området dækker en række tværgående besparelser, som ikke er blevet udmøntet i 2011, heraf er nogle af besparelserne akkumuleret fra tidligere år.

 

Der er tale om følgende ikke udmøntede besparelser:

Beskrivelse

Akk. budgetbeløb

Drift af bilpark

2.703.107

Afledt energibesparelse ved investeringer

421.916

Effektivisering – nedsættelse af kilometertakst

810.380

Facility Management

508.650

Eftersyn af brandmateriel

203.460

Administration af arbejdsskader

101.730

I alt

4.749.243

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere tilkendegivet, at der skal ses på disse tværgående besparelser. Det forekommer ikke realistisk at udmønte besparelser med tilbagevirkende kraft, hvorfor det indstilles, at ovenstående beløb ikke overføres som et underskud til 2012. Det afsatte beløb vedrørende borgerinddragelse (62.000 kr.) overføres heller ikke, da der er midler på de kommende års budgetter til dette formål.

Økonomiske konsekvenser

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder udviser driften et samlet overskud på 48,216 mio. kr. på den overførbare bevilling. Den automatiske overførsel giver adgang til at overføre i alt 9,520 mio. kr. til 2012.

Når der tages højde for virksomhedernes og områdernes anmodninger om overførsel af yderligere overskud og eftergivelse af underskud, udgør den samlede budgetoverførsel fra 2011 til 2012 i alt 37,950 mio. kr. (bilag 1, kolonne 6).

Overskud/underskud, der ikke overføres til 2012, udgør samlet set 10,267 mio. kr. (bilag 1, kolonne 7).

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. april 2012

1.
Bilag 1: ØKE - Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Samlede budgetoverførsler fra 2011 til 2012

00.30.14P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på driften for hele kommunen er opgjort pr. 11. april 2012. Samlet set udgør overskuddet i alt 92,2 mio. kr., hvoraf 41,4 mio. kr. er omfattet af den automatiske overførselsadgang i henhold til de nye overførselsregler. Virksomheder og områder anmoder om, at der overføres yderligere 49,8 mio. kr. således at det samlet set indstilles, at der overføres et overskud på 91,2 mio. kr. til 2012.

Det indstilles, at det resterende overskud på 1,0 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, idet et samlet overskud på 23,9 mio. kr. tilføres kassebeholdningen samt et samlet underskud på 22,9 mio. kr. afskrives.      

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)     at der meddeles tillægsbevilling på 91.187.000 kr. i 2012 som anført i bilag 1 kolonne 6, som finansieres af de likvide midler

b)     at 1.038.000 kr. tilføres kassebeholdningen, jf. bilag 1 kolonne 7, herunder afskrivning af underskud på samlet set 22.866.000 kr.

c)     at den i budget 2012 afsatte pulje til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler nulstilles.

d)     at den meddelte negative tillægsbevilling på 9.526.000 til de virksomheder som forventede merforbrug i 2011 i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011 annulleres.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Udsættes som konsekvens af beslutningen i pkt. 3.

 

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 er opgjort. Fra og med overførslerne fra 2011 til 2012 træder de nye overførselsregler i kraft, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011.

Reglerne indebærer, at virksomhederne automatisk kan overføre overskud op til 5 pct. af budgetrammen, henholdsvis underskud op til -2 pct. af budgetrammen i budget 2012. Overskud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. overføres til virksomhedens budget 2012.

Virksomheder, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Alle virksomheder, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 15. februar 2012 besluttet, at alle skal ansøge om at anvende overført overskud i 2012, og at ansøgningerne skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 på virksomhedsniveau fremgår af bilag 1. Opgørelsen over budgetoverførslerne er udarbejdet pr. 11. april 2012

Fagudvalgenes behandling af budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 er gengivet i bilag 2. Det skal bemærkes, at opgørelsen over budgetoverførslerne til fagudvalgene er udarbejdet pr. 30. marts (dog til Socialudvalget pr. 27. marts) af hensyn til dagsordensfristerne til fagudvalgene. Derfor kan der forekomme afvigelser i beløbene i forhold til denne opgørelse.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede overskud i 2011 udgør i alt 92.225.000 kr. som omfatter et overskud på 124.085.000 kr. og et underskud på 31.860.000 kr.

Heraf anbefales det, at et samlet overskud på 91.187.000 kr. overføres til 2012, jf. bilag 1 kolonne 6.

Det anbefales, at 1.038.000 kr. ikke overføres til 2012, herunder et samlet overskud på 23.904.000 kr., og afskrivning af et samlet underskud på -22.866.000 kr., jf. bilag 1, kolonne 7.

Underskuddene kan henføres til Bornholms FamilieCenter (-18.110.000 kr.), politikområde 0 Økonomi (-4.569.000 kr.) og direktionen (-187.000 kr.).

 

Opgørelse over budgetoverførsler fra 2011 til 2012 (pr. 11. april 2012)

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret resultat 2011

Automatisk overførsel

Anm. om yderligere overførsel

Beløb der indstilles overført til 2012

Beløb der ikke overføres

Børne- og Skoleudvalget

6.287

6.679

13.937

20.616

-14.329

Socialudvalget

38.359

22.238

11.021

33.259

5.100

Beskæftigelsesudvalget

2.519

2.069

451

2.519

0

Teknik og Miljøudvalget

-6.385

-894

-5.491

-6.385

0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

48.216

9.520

28.430

37.950

10.267

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

3.229

1.758

1.471

3.229

0

Bornholms Regionskommune i alt

92.225

41.370

49.818

91.187

1.038

Overskud = positive beløb

 

I budget 2012 er der afsat en pulje på 25 mio. kr. på driften til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler. I forbindelse med genbevillingen af overførslerne på driften nulstilles budgetpuljen.

 

I budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011 blev der bevilliget en negativ tillægsbevilling på 9.526.000 kr. i 2012 til virksomheder, der forventede et merforbrug i 2011, jf. Kommunalbestyrelsens behandling den 15. december 2011 af den samlede budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 punkt c. Det indstilles, at denne tillægsbevilling annulleres. De enkelte virksomheder, der er omfattet heraf, fremgår af bilag 3 punkt B til sagen.   

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. april 2012

1.
Bilag 1: Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - drift (PDF)

2.
Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budgetoverførsler til 2012 - Anlæg og lån

00.30.14P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Genbevilling af mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder i 2011 samt lån, der ikke er optaget i 2011.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der meddeles tillægsbevillinger til budgetoverførsler som anført i bilaget med i alt -33.675.772 kr., som tilføres kassebeholdningen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet overføres mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder til kommende regnskabsår.

Økonomi og Analyse har på baggrund af den afsluttede bogføring for 2011 opgjort overførselsbeløbene vedrørende anlæg til 9,4 mio. kr. jf. bilaget, idet rådighedsbeløbene for igangværende projekter er indeksreguleret i overensstemmelse med bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativet og sædvanlig praksis.

De største overførsler vedrører anlæg på politikområde 10 Forsyning og drift og politikområde 11 Erhverv og samfund, som vedrører jordforsyning samt køb og salg af jord og bygninger. Der overføres ikke-realiserede salgsindtægter m.v. under politikområde 11 med -66,7 mio. kr., således at der for anlægsprojekter i øvrigt netto overføres 76,1 mio. kr. Det er i forbindelse med denne sag ikke vurderet, om salgsindtægterne kan realiseres.

Der overføres tillige budgetlagt finansiering vedrørende igangværende projekter på kvalitetsfondsområderne for -13,8 mio. kr., samt 26,2 mio. kr. vedrørende deponering af kvalitetsfondsmidler i f. m. regnskab 2009-2011, i alt netto 12,4 mio. kr.

Der overføres endvidere budgetterede låneoptagelser vedrørende renovering af BOFA’s affaldsvarmeværk på 37,7 mio. kr. og vedrørende udvidelse af BOFA’s deponikapacitet på 12,5 mio. kr., samt vedrørende byggeri af ældre- og handicapboliger i henhold til ældreboliglovgivningen på i alt 4,0 mio. kr. Derudover overføres generel låneoptagelse på 1,3 mio. kr., idet lånet optages i april måned 2012.

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverførslerne betyder, at der skal meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på i alt 9.373.687 kr., en tillægsbevilling på netto 12.412.901 kr. vedrørende kvalitetsfondsmidler samt en negativ tillægsbevilling vedrørende låneoptagelse på 55.462.360 kr., eller i alt en negativ tillægsbevilling på 33.675.772 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. april 2012

1.
Bilag: Oversigt over overførsel af rådighedsbeløb og lån til 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ansøgninger om brug af overførsler i 2012

00.30.00Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Ansøgninger fra virksomheder der ønsker at anvende overført overskud fra 2011 i 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at ansøgningerne om brug af overført overskud i 2012 godkendes med 700.000 kr. til Kildebakken, 1.032.000 kr. til Døgnplejen og 96.000 kr. til Bornholms Idrætsområder.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Udsættes som konsekvens af beslutningen i pkt. 3.

 

Sagsfremstilling

I henhold til procedure om godkendelse af brug af overførsler i 2012, godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012, fremsendes ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at anvende overført overskud, til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse. 

 

Ansøgninger

Kildebakken ansøger om at anvende 924.000 kr. til anskaffelse af ny bus til transport af handicappede elever (anlægsinvestering på ca. 700.000 kr.) og til merudgifter til løn som følge af tilpasning af personalet til faldende elevtal. Det ansøgte beløb svarer til Kildebakkens overførte overskud fra 2011.

 

Døgnplejen Bornholm ansøger om at anvende 1.032.000 kr. til indkøb af nye tablets med indbygget telefon til medarbejdere i Døgnplejen, der arbejder i et mobilt arbejdsmiljø uden fast IT-arbejdsplads. Investeringen er en fremtidssikret IT-løsning, der vil bidrage til en mere effektiv opgaveløsning i Døgnplejen.

Døgnplejens overførte overskud fra 2011 udgør i 5.727.000 kr.

 

Bornholms Idrætsområder ansøger om at anvende 96.000 kr. til delvis betaling for renovering af Søndermarkshallens nordgavl. Det ansøgte beløb svarer til Bornholms Idrætsområders overførte overskud fra 2011.

 

Økonomi og Analyse anbefaler

-         at Kildebakkens ansøgning imødekommes med 700.000 kr. til konkret anlægsinvestering i en ny bus. Frigivelse af de resterende 224.000 kr. beror på virksomhedens budgetopfølgning pr. 31. maj 2012.

-         at Døgnplejen Bornholms ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om en engangsinvestering, der kan medvirke til forbedrede og mere effektive arbejdsgange i Døgnplejen.

-         at Bornholms Idrætsområders ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om nødvendig renovering af en kommunal bygning.

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetarbejde 2013

00.30.04P16-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Status på konkrete emner som led i udvalgets arbejde med budgetbidraget for 2013 på egne områder, samt første udkast til oplæg til mål for 2013, som også drøftes på det forudgående dialogmøde.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at udvalget drøfter status på arbejdet med budgetbidraget

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets drøftelser på udvalgsmødet den 13. marts om udvalgets budgetbidrag 2013, gives en status og tilbagemelding på de områder, som udvalget har bedt administrationen om at arbejde videre med.

I henhold til budgetvejledningen 2013 forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalgets endelige budgetbidrag til 2013 på udvalgets møde den 23. maj 2012.

 

Analyse af brug af kursusmidler på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder

Der er udarbejdet en oversigt over forbrug af uddannelsesmidler i 2011 vedlagt i bilag 1. Det skal bemærkes, at uddannelsesmidlerne også er anvendt af andre medarbejdere end de administrative.

 

Liste over udbudsegnede opgaver

I bilag 2 er vedlagt et inspirationskatalog om konkurrenceudsættelse, som er uddrag fra KREVIs katalog ”Inspiration til effektiviseringer 2011”. Der findes en liste over udbuds- og udliciteringsopgaver, som der er stillet forslag om eller gennemført i andre kommuner. På beskæftigelsesområdet peges på nogle opgaver, som nu varetages af Udbetaling Danmark, hvorved udliciteringsmuligheden er irrelevant. Der kan også optræde opgaver på listen, som ikke varetages af Bornholms Regionskommune i dag.

 

Der henvises endvidere til Udbudsstrategi for Bornholms Regionskommune, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011.

 

Analyse af varetagelsen af de administrative opgaver på det decentrale niveau

Der iværksættes en analyse med fokus på regnskabs- og bogføringsopgaver, lønadministration og personaleadministration. KL har udviklet et benchmarking værktøj, hvor der foreligger spørgeskemaer overfor både det centrale og det decentrale niveau. Analysen vil tage udgangspunkt i spørgeskemaet til det decentrale niveau, og vil desuden blive suppleret med et spørgeskema på det personaleadministrative område.

 

Analysen gennemføres inhouse og igangsættes efter påske og afsluttes inden sommerferien, således at resultatet kan indgå i budgetmaterialet.

 

IT-opgaver

Der er siden sidste møde blevet arbejdet videre med følgende fire områder, som er nærmere beskrevet i bilag 3:

1.      Anvendelse af enten fastnet- eller mobiltelefon for de brugere der i dag har begge dele.

2.      Fastsættelse af et max. beløb til anskaffelse af PDA (Mobiltelefon der kan anvende data).

3.      Begrænsning af virksomhedernes handlefrihed i forbindelse med IT-anskaffelser.

4.      Give eleverne mulighed for at anvende deres egne bærbare computer i undervisningen i stedet for at tilbyde kommunale computere.

 

Cheflønninger i Bornholms Regionskommune, opgjort pr. 1. november 2011

Gennemsnitlønnen for Regionskommunes område-, stabschefer og direktører (excl. kommunaldirektøren) udgør 784.305 kr. årligt, henholdsvis 65.358 kr. pr. måned.

Til sammenligning udgør gennemsnitslønnen for forvaltningschefer og forvaltningsdirektører 1.181.748 kr. årligt, henholdsvis 98.749 kr. pr. måned, baseret på 10 sammenlignelige kommuners oplysninger fra Det fælleskommunale lønkontor (FLD).  

Kommunaldirektørernes lønninger i kommunerne er centralt fastsatte, og afhænger desuden af ansættelsesformen og de aftaler, der er indgået med de forskellige kommunalbestyrelser.

 

Status i arbejdet med mål på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder:

På dialogmøderne 19. april præsenterer administrationen et første oplæg til mål for 2013. På baggrund af drøftelserne på dialogmøderne, arbejder administrationen videre med målene som en del af oplægget til udvalgets budgetbidrag.

 

Status i arbejdet vedr. besparelse på samling af administrationen

Afventer de politiske drøftelser.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. april 2012

1.
Bilag 1: oversigt over forbrug af uddannelsesmidler i 2011 (PDF)

2.
Bilag 2: Liste over udbudsegnede opgaver (PDF)

3.
Bilag 3: Budgetbidrag 2013 vedr. IT-opgaver (DOC)

4.
Bilag 4: Udkast til oplæg til mål på ØKEs områder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Godkendelse af fjernvarmetakster 2012/2013 - Rønne Varme A/S

13.03.00S55-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af takster for Rønne Varme A/S for 2012/2013

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at taksterne for 2012/2013 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Rønne Varme A/S har den 23. marts 2012 fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af taksterne for 2012/2013. Budget og takster er godkendt af bestyrelsen for Rønne Varme A/S. Bornholms Regionskommune skal, i henhold til selskabets vedtægter, godkende taksterne.

Budgettet for 2012/2013 viser et resultat i balance efter henlæggelse til etablering af et geotermisk anlæg og indregning af en mindre underdækning i priserne. Et over- eller underskud skal i henhold til varmeforsyningsloven reguleres i næste års priser.

Bestyrelsen har besluttet en forhøjelse af det obligatoriske bidrag til energispareaktiviteter med 125 kr. pr. år inkl. moms, samt en forhøjelse af grænsen for, hvornår der tillægges en afgift for dårlig afkøling fra 20 °C til 25 °C. Takstændringerne er indarbejdet i budgettet.

Budgettet viser herudover en positiv likviditetsudvikling, idet afskrivninger og henlæggelser overstiger investeringer og afdrag på lån.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af det fremsendte materiale vurderes der ikke at være en umiddelbar risiko for, at Regionskommunens garantiforpligtelse udløses.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Afgørelse om udlodning efter stoploven

13.02.00G12-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forsyningssekretariatet har fremsendt nyt udkast til afgørelse om kommunens uddelinger m.v. i årene 2007-2010 i forbindelse med betaling af vejbidrag. Afgørelsen vil betyde modregning i de generelle tilskud til Bornholms Regionskommune, idet Forsyningssekretariatet har åbnet mulighed at undgå modregning hvis fastsættelsen af bidraget ændres med tilbagevirkende kraft.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)     at Forsyningssekretariatets afgørelse om udlodning for årene 2007-2010 tages til efterretning,

b)     at vejbidraget for årene 2007-2011 fastsættes til 8 pct., og

c)     at der meddeles en tillægsbevilling til efterbetaling af vejbidrag for 2007-2011 på 3.748.750 kr., hvilket indstilles til udvalgets drøftelse. Der vil foreligge et notat til mødet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingens pkt. a) og b) anbefales og udvalget indstiller, at beløbet i indstillingens pkt. c) finansieres ved reduktion af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev den 5. oktober 2011 orienteret om Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse om udlodning for 2007-2010 i henhold til stoploven. Bornholms Regionskommune har meddelt Forsyningssekretariatet, at vi ikke kan acceptere afgørelsen.

Forsyningssekretariat har den 10. april 2012 fremsendt et nyt udkast til afgørelse, hvor afgørelsen fastholdes, idet renteberegningen dog er revideret. Det bemærkes, at afgørelsen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed og at klage over afgørelsen kan indbringes for domstolene.

 

Kommunalbestyrelsen har i kloakbetalingsvedtægten fastsat vejbidraget til 4 pct. af anlægsudgifterne til kloakanlæg.

I henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg skal kommunen betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst 8 pct. af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

Forsyningssekretariatet vurderer på baggrund af oplysninger om vandmængder fra kommunen, at den mængde vand der afledes fra vejene, og dermed belaster kloakanlæggene, overstiger de 8 pct., og at kommunen derved opnår en økonomisk fordel eller med andre ord udlodning fra forsyningsselskabet. Udlodningen udgør forskellen mellem 4 pct. og 8 pct. og Forsyningssekretariatet vil derfor indberette følgende beløb som udlodning for årene 2007-2010:

 

År

Udlodning

Renter

I alt

2007

740.750 kr.

4.630 kr.

745.380 kr.

2008

700.000 kr.

4.375 kr.

704.375 kr.

2009

780.000 kr.

4.875 kr.

784.875 kr.

2010

736.000 kr.

4.600 kr.

740.600 kr.

Samlet for 2007-2010

2.956.750 kr.

18.480 kr.

2.975.230 kr.

 

Konsekvensen af indberetningen af udlodningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet er, at kommunen bliver modregnet i bloktilskud med 60 pct. af beløbet eller 1.785.138 kr., alternativt med 40 pct. af beløbet hvis kommunen deponerer de 60 pct. eller afdrager gæld ekstraordinært.

Forsyningssekretariatet har i følgeskrivelsen til udkastet om afgørelse anført, at hvis kommunen genoptager beslutningen om vejbidragsfastsættelsen for de omhandlede år og dokumenterer efterbetaling til spildevandsselskabet svarende til den skønnede underprissætning af bidraget, vil uddelingen, der meddeles Økonomi- og Indenrigsministeriet, blive tilsvarende reduceret.

Kommunalbestyrelsen kan således vælge at fastsætte vejbidragssatsen til 8 pct. med virkning fra 2007, hvorved indberetningen af udlodningen formentlig begrænses til renterne. Konsekvensen er, at Bornholms Regionskommune skal betale 2.956.750 kr. til Bornholms Spildevand A/S og eventuelt modregnes for 60 pct. af renterne eller 11.088 kr. Den samlede udgift ved denne beslutning bliver 1.182.700 kr. højere end ved modregningen i bloktilskud, men samtidig bliver pengene på Bornholm og kan investeres i kloaknettet eller principielt medføre takstnedsættelser.

Såfremt kommunalbestyrelsen vælger at forhøje vejbidraget med tilbagevirkende kraft skal der indsendes dokumentation for betalingen senest den 24. maj 2012.

Den samme problematik gør sig gældende for 2011, hvor vejbidraget på 4 pct. udgør 792.000 kr. og der dermed vil være en ”underprissætning” på samme beløb. Hvis vejbidraget også forhøjes i 2011 vil den samlede betaling til Bornholms Spildevand A/S udgøre 3.748.750 kr.

Bornholms Spildevand A/S har i forbindelse med takstfastsættelsen for 2012 foreslået en forhøjelse af vejbidraget fra 4 pct. til 8 pct. som en ændring til kloakbetalingsvedtægten. Ændring af kloakbetalingsvedtægten behandles i en særskilt sag.

Økonomiske konsekvenser

Forsyningssekretariatet afgørelse betyder udgifter for Bornholms Regionskommune som ikke er budgetteret.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger at forhøje vejbidraget til 8 pct. for 2007-2011 udgør merudgiften på driften 3.748.750 kr. Udgiften indgår i serviceudgifterne og vil dermed belaste kommunens serviceramme.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger ikke at forhøje vejbidraget til 8 pct. vil der ske modregning i bloktilskuddet med 1.785.138 kr. for 2007-2010. Modregningen vil formentlig ske i sidste kvartal af 2012. Herudover vil der i 2013 ske modregning for 2011 med 478.170 kr. (inkl. renter).

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Orientering om status for salg af BRK´s ejendomme

82.02.00G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. januar 2012, at udvalget skal orienteres om status for salg af de kommunale ejendomme mindst 4 gange årligt.

Denne orientering er nr. 2 i 2012

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)     at orienteringen jf. bilag 1 og 2 tages til efterretning

b)     at en total oversigt over samtlige kommunale ejendomme færdiggøres hurtigst muligt

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal ifølge beslutning fra den 18. januar 2012 orienteres om status for salget af de kommunale ejendomme. Orienteringen er her opdelt i 2 dele:

1.      Oversigt over vurderede og solgte ejendomme pr. 1. april 2012 – Bilag 1

2.      Liste over ejendomme, der p.t. arbejdets med i Økonomi og Analyse – Bilag 2

Bilag 1 er en oversigt over de ejendomme, der er vurderet og sendt til salg primært hos mæglerne. Af de 18 ejendomme i oversigten er 10 ejendomme solgte, 1 ejendom er aftalt solgt, men aftalen endnu ikke underskrevet og 7 ejendomme er til salg hos mæglerne, men endnu ikke solgt.

Bilag 2 er en ”arbejdsliste” primært over de ejendomme, der formentlig skal sælges, men som afventer en afklaring – politisk, administrativt, udstykning, tilbagemelding fra borger eller lignende.

 

I BRK har vi endnu ikke nogen samlet oversigt over alle kommunens faste ejendomme (aktiver), med oplysninger om adresse, matr. nr., ejendomsværdi, grundareal, evt. bygningsareal o.s.v.

For at skabe dette overblik over ejendommene – grundstykker, erhvervsbygninger, skove, boliger, byggegrunde, havnearealer, landbrugsarealer m.v. - der potentielt kan sælges, er det aftalt med Teknik og Miljø, at vi udvikler ”et overblik”/database, som kan bruges af samtlige medarbejdere, der har ansvaret for salg, udlejning, køb, vedligeholdelse m.v. af de kommunale ejendomme.

Med databasen sikrer vi:

1)     Én samlet oversigt over kommunalt ejede ejendomme

2)     At alle ejendomme bliver synlige i organisationen

3)     At ejendomme primært sælges i stedet for at genudlejes, hvor det er økonomisk ansvarligt

4)     At vi kan vejlede borgere bedre, når de henvender sig til kommunen for at købe eller leje kommunal ejendom

5)     At vi aktivt kan gennemgå porteføljen med henblik på evt. salg, hvis det vedtages politisk

6)     At oversigten kan bruges i forbindelse med budgetprocessen og de politiske beslutninger, der skal træffes

Sammen med bilag 1: Oversigt over vurderede og solgte ejendomme, bilag 2: Ejendomme på vej til vurdering og salg samt den nye ”database”, har vi en total oversigt og et godt administrativt og politisk beslutningsgrundlag for administration af BRKs ejendomme i fremtiden.

Vi forventer – i samarbejde med Teknik og Miljø - at kunne præsentere et forslag til oversigt over samtlige kommunale ejendomme i juni måned 2012.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. april 2012

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Salg af Torvet 30, Aakirkeby – det gamle rådhus

82.02.00G10-0144

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med dette dagsordenspunkt genoptages drøftelsen af den fremtidige anvendelse af den kommunale bygning Torvet 30 i Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)     at ejendommen sælges jf. retningslinjerne for salg af kommunale ejendomme

b)     at Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om salg af ejendommen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Den 17. november 2010 anbefalede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Torvet 30 i Aakirkeby overdrages til Aakirke-Bytinget og de øvrige fritids- og interesseorganisationer i Aakirkeby.

Den 25. november 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen indstillingen med en tilføjelse om, at aftaler der indgås for ejendommen skal behandles politisk i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Ejendommen er tilbudt Aakirke-Bytinget som aftalt med Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, men by tinget har takket nej til tilbuddet med henvisning til foreningens økonomi.

2 borgere har nu vist interesse for at købe ejendommen.

Økonomiske konsekvenser

Ejendommen er endnu ikke vurderet til salg. Ved accept af købstilbud vil nettoprovenuet indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til køb og salg af jord og bygninger under politikområde 11 Erhverv og samfund.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Fleksibel frokostordning 2013

28.06.00A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I 2010 besluttede Folketinget lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner.

 

I november 2010 blev forældrene i de Bornholmske dagtilbud, præsenteres for det kommunale tilbud, om et sundt frokostmåltid med ikrafttræden den 1. august 2011.

 

Forældre har iflg. Lovgivningen mulighed for fravalg af ordningen hvert andet år. Derfor skal der i 2012 iværksættes en fravalgsprocedure gældende for frokosttilbuddet 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

a)     Frokostordningen forankres i det enkelte distrikt. I de afdelinger hvor forældrene ikke fravælger tilbuddet, ansættes en køkkenmedarbejder med ansvar for indkøb, tilberedning og anretning af frokostmåltidet samt, efterfølgende oprydning og rengøring af køkkenfaciliteterne, som beskrevet i den redigerede mad- og måltidspolitik ”Apetitvækkeren” (bilag)

b)     Distriktsbestyrelserne sikrer en struktur, der giver forældrerådene i de afdelinger, hvor der serveres frokost optimal indflydelse på frokostmåltidet

c)     Kr. 600 pr. mdr. fastsættes som maksimumsbeløb for frokostmåltidet

d)     Kr. 525 pr. mdr. fastsættes som pris for frokostmåltidet 2013.

e)     De foreslåede ændringer af retningslinjer for fravalg godkendes

f)       Forslag til tidsplan for fravalgsprocedure til frokostordning 2013 godkendes

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Den nuværende leverandør RKR Service, har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte samarbejdet omkring frokostordningen efter den 31. december 2012.

 

 

Status på nuværende ordning:

 

Medarbejdere fra RKR Service tilbereder og anretter frokost i fire afdelinger, hvor forældrene ved sidste fravalgsprocedure ikke fravalgte frokostordningen. De fire afdelinger er:

 

·         Stjernehuset til børnehavebørnene

·         Sydgården til vuggestuebørnene

·         Karlsvognen til børnehavebørnene

·         Trinbrættet Rønne Nord til vuggestuebørnene

 

Kommunalbestyrelsen fastsatte den 25. november 2010, en øvre grænse for frokostmåltidet på kr. 600,00. Det nuværende frokostmåltid koster kr. 518,00 pr. måned.

 

Der tildeles søskende og fripladstilskud efter gældende regler til frokostmåltidet.

 

Forslag til frokostordningen 2013:

 

Idet RKR ikke fortsat ønsker, at være leverandør til frokostordningen ved kontraktperiodens udløb, den 31. december 2012, foreslås følgende:

 

Frokostordningen forankres i det enkelte distrikt. I de afdelinger hvor forældrene ikke fravælger tilbuddet, ansættes en køkkenmedarbejder med ansvar for indkøb, tilberedning og anretning af frokostmåltidet samt, efterfølgende oprydning og rengøring af køkkenfaciliteterne. 

 

Basis for frokostmåltidet

Frokostmåltidet skal være sundt og leve op til den af Kommunalbestyrelsen godkendte mad- og måltidspolitik ”Appetitvækkeren”

 

Distriktsbestyrelserne sikrer en struktur, der giver forældrerådene i de afdelinger, hvor der serveres frokost optimal indflydelse på frokostmåltidet.

 

Frokostmåltidet:

Forslag til frokostmåltidet er beskrevet i ”Appetitvækkeren”, frokostmåltid 2013.

 

Kr. 600 pr. mdr. fastsættes som maksimumsbeløb for frokostmåltidet.

 

Kr. 525 pr. mdr. fastsættes som pris for frokostmåltidet 2013.

 

Forældrenes mulighed for fravalg af frokostordningen 2013:

I fravalgsproceduren i 2010, fravalgte forældrene frokostordningen i henholdsvis vuggestue og børnehavegrupper, det betyder, at der nu i integrerede institutioner, serveres mad i for eksempel vuggestuen, men at ordningen er fravalgt i børnehaven.

 

Der er af distriktslederne fremsat ønske om, at fravalget omfatter hele afdelinger og ikke enkelte børnegrupper i afdelingen.

 

Der foreslås derfor efter drøftelse med KL, at der sker en ændring af retningslinjerne for fleksibel frokostordning:

 

Forslag til ændring:

I procedure for fravalg foreslås en ændring fra:

 ”Fravalget skal gælde for hele børnegruppen og i integrerede dagtilbud for hele vuggestuegruppen eller hele børnehavegruppen”

 

Til:

”Fravalget gælder de enkelte afdelinger i distriktet”.

 

Øvrige ændringsforslag til retningslinjerne:

I procedure for fravalg slettes ”Forældreråd”, idet fravalget tages af det enkelte barns forældre.

De reviderede retningslinjer for Fleksibel frokostordning vedlægges som bilag.

 

Forslag til tidsplan for fravalgsprocedure til frokostordning 2013:

 

I perioden 23. april 2012 til den 18. maj 2012, præsenteres forældrene for tilbuddet om frokostmåltid 2013. Præsentationen finder sted i de enkelte afdelinger.

 

Skriftlig fravalgsprocedure finder sted i uge 21 i de enkelte afdelinger.

 

Resultat sendes til Børne- og Skolesekretariatet senest den 11. juni 2012.

 

Køkkenerne i de afdelinger hvor der skal tilberedes og anrettes frokost, gennemgås med henblik på godkendelse.

 

Proces for eventuelle om- og nyetableringer af køkkener igangsættes, så de står klar 1. januar 2013.

 

Resultat af fravalgsprocedure med deraf følgende økonomiske beregninger, behandles af Børne- og Skoleudvalget den 4. september 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til søskende- og fripladstilskud og udgiften til eventuelle anlægsudgifter til etablering af nye køkkener er afhængigt af antallet af afdelinger, hvor forældrene ikke fravælger frokostordningen.

 

Denne beregning indgår i sagsfremstillingen til Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. september 2012 på baggrund af resultatet af fravalgsproceduren.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Redigeret forslag til: Retningslinjer fleksibel frokostordning (PDF)

2.
Redigeret forslag til: Mad og måltidspolitik "Apetitvækkeren" (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet fra 1. august 2012

17.01.01P24-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Styrelsesvedtægten blev senest revideret den 26. maj 2011 og er gældende i skoleåret 2011-2012.

Det vedhæftede forslag til styrelsesvedtægt indeholder ændringer vedr. afdelingsrådene, ledelsesstrukturen samt de maksimale elevtal i børnehaveklasse og 1. – 9. klasse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         Børne- og Skoleudvalget sender det reviderede forslag til styrelsesvedtægt i høring i skolebestyrelserne, fælleselevrådet, Bornholms FamilieCenter, Bornholms PPR og Sundhedspleje samt Handicaprådet.

·         den foreslåede tidsplan for høring og fortsat politisk behandling godkendes.

 

Børne- og skoleudvalget den 10. april 2012:

Børne- og skoleudvalget godkender indstillingen og sender forslag til styrelsesvedtægt i høring, og opfordrer til, at der i høringssvarene kommes med forslag til en større fleksibilitet omkring indskrivningen i børnehaveklasse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Udvalget indstiller, at forslaget til styrelsesvedtægt sendes i høring, og opfordrer til, at der i høringssvarene kommes med forslag til en større fleksibilitet omkring indskrivningen i børnehaveklasse.

 

Sagsfremstilling

Med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2012 og overslagsår blev det vedtaget, at der højst kan indskrives 22 elever i børnehaveklasse og 25 elever i 1. – 9. klasse.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 29. november 2011, at forslag om ledelsesstruktur samt forslag om afdelingsrådenes arbejde efter høring skulle indarbejdes i den kommende styrelsesvedtægt.


Med virkning fra 1. august 2012 revideres styrelsesvedtægten derfor i de afsnit, der omhandler

 

·         afdelingsrådenes funktioner og opgaver (§§ 17 – 18)

·         indskrivningen til børnehaveklasse (bilag 2, afsnit 1.3)

·         klasse- og holddannelse (bilag 2, afsnit 3)

 

·         ledelsesstrukturen (bilag 4)

 

Hertil er foretaget en række redaktionelle ændringer og tilføjelser, herunder vedrørende repræsentation i Samrådet og en skolebestyrelse.

 

For at sikre implementeringen af den reviderede styrelsesvedtægt pr. 1. august 2012 foreslås følgende tidsplan for den politiske behandling af forslaget:

 

10. april 2012: Børne- og Skoleudvalget beslutter at sende forslaget i høring

11. april 2012: Forslag om ændringer i styrelsesvedtægten sendes i høring (er varslet)

24. april 2012: Høringssvar skal være Børne- og Skolesekretariatet i hænde.

08. maj 2012: Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag til godkendelse.

16. maj 2012: Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler forslaget.

31. maj 2012: Kommunalbestyrelsen godkender forslag til styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Forslag til styrelsesvedtægt pr. 1. august 2012 (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Dispensation fra styrelsesvedtægten til højere klassekvotient i overbygningen på Paradisbakkeskolen

17.02.04P21-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolen søger om dispensation fra styrelsesvedtægten og beslutningen i budgetforliget for 2012 om, at der maksimalt må være 25 elever i skolernes 7. til 9. klasse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         Skolebestyrelsen ikke gives dispensation

 

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lene Feldthus Andersen kan ikke tilslutte sig indstillingen og ønsker at skolebestyrelsens ansøgning imødekommes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

Bjarne Kristiansen og Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolen søger om at få lov til kun at oprette tre 7. klasser i 2012-2013 og anvende ressourcen fra den ikke oprettede fjerde 7. klasse til holddeling på årgangen. Skolen oplyser, at der er 80 elever på årgangen. Skolebestyrelsen begrunder ansøgningen med:

 

·        I 2011 blev afdeling Bodilsker nedlagt, og der blev dannet nye klasser ved opløsning af alle Nexø- og Bodilskerklasser i 0. – 6. klasse.  Samtidig blev det besluttet, at de nuværende 6. klasser skulle fortsætte uændret i 7. klasse, og eleverne fra Svaneke skulle fordeles i de tre eksisterende klasser.  På det tidspunkt var nedsættelsen af klassekvotienten ikke besluttet eller diskuteret, og skolebestyrelsen havde ingen mulighed for at indrette klassedannelsen efter det.

 

·        Ved at fastholde de tre eksisterende klasser vil skolebestyrelsen undgå, at eleverne udsættes for en ny klasseopløsning allerede et år efter den sidste.

 

·        Skolebestyrelsen har siden 2008 med succes arbejdet med ny klassedannelse ved overbygningen, og vil derfor helst undgå at skulle føre en ”Svaneke-klasse” videre i Nexø.

 

 

·        Skolebestyrelsen synes den får mere ”pædagogik for pengene” ved at have tre klasser med holddeling end at have fire små klasser.

 

·        Oprettelsen af tre klasser med holddeling koster ikke mere end fire klasser uden.  Skolebestyrelsen søger ikke om en forøget bevilling, men kun om at kunne anvende midlerne anderledes og efter bestyrelsens mening bedre.

 

Økonomiske konsekvenser

Da skolebestyrelsen ønsker at fastholde provenuet ved kun at oprette 3 klasser i stedet for 4 klasser er udgiften for kommunen uændret.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Ansøgning fra Paradisbakkeskolen (MSG)

2.
image001.gif (GIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anlægsbevilling til nedrivning af Østergade 21, Skole Nord, afdeling Svartingedal

82.21.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

15

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 6. marts 2012, at prioritere midler fra renoveringspuljen til at få nedrevet villaen Østergade 21, Hasle, der tidligere har fungeret som lokaler for en børnehaveklasse på Skole Nord, afdeling Svartingedal.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     der gives en anlægsbevilling på 197.000 kr. til nedrivning af Østergade 21, Hasle samt opsætning af legeplads

b)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 197.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger

c)     anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Allerede i juni 2011 søgte Skole Nord om byggetilladelse til at opføre den legeplads på afdeling Svartingedal, der havde ligget på den tidligere afdeling Klemensker. Byggetilladelsen kunne imidlertid ikke imødekommes, fordi placeringen omfattede tre matrikler. Derfor ønskede Skole Nord Østergade 21 nedrevet for at skaffe plads til legepladsen. Sommeren 2011 forsøgte Skole Nord at få støtte fra indsatspuljen til nedrivninger, men Østergade 21, Hasle kom ikke i betragtning.

 

På denne baggrund ansøger Skole Nord om at få nedrevet Østergade 21, Hasle, således det ledige areal på afdeling Svartingedal kan anvendes til opsætning af den legeplads, der er nedtaget på den tidligere Klemensker Skole.

Økonomiske konsekvenser

Der er indhentet tilbud på nedrivning af Østergade 21, Hasle. Det anbefales at et tilbud, der lyder på 175.000 kr. accepteres, idet dette tilbud omfatter afkobling og afpropning af el, vand og kloak. Dertil kommer at Teknik & Miljø har oplyst, at byggesagsomkostningerne i forbindelse med nedrivning af Østergade 21 og opsætning af ny legeplads vil beløbe sig til 22.000 kr. BRK Ejendomsservice vil stå for opsætning af legepladsen. I alt vil der derfor være omkostninger på i alt 197.000 kr. til nedrivning Østergade 21 og opsætning af legepladsen. Anlægsudgiften på 197.000 kr. foreslås finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør i budget 2012 1.084.713 kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af ”Renoveringspuljen til skolebygninger”. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Anlægsbevilling til vedligeholdelsesopgaver på Bornholms Ungdomsskole

82.18.00P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

16

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 6. marts 2012 at prioritere at midler fra renoveringspuljen til at få gennemført akutte vedligeholdelsesopgaver (prioritet 1).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     der gives en anlægsbevilling på 60.000 kr. til renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Ungdomsskolens afdeling Nord.

b)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 60.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger

c)     anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02- Undervisning.

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen under BRK Ejendomsservice har udarbejdet en prioriteret liste over vedligeholdelsesopgaver og ombygnings- og indretningsopgaver. Med udgangspunkt i den prioriterede liste besluttede Børne- og Skoleudvalget i sit møde den 6. marts 2012 at anbefale, at følgende anlægsopgave udføres snarest:

 

·         Ungdomsskolens afdeling Nord i Klemensker: Renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp, 60.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 60.000 kr. foreslås finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør i 2012 1.084.713 kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af ”Renoveringspuljen til skolebygninger”. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Anlægsbevilling til sikring af facadeelementer på afdeling Aaker - tillægsbevilling

82.18.00S03-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

17

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi – og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Tillægsbevilling til anlægsbevilling til udskiftning af vinduer på Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker i forbindelse med sikring af facadeelementer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 40.000 kr. til udskiftning af vinduer i to klasseværelser på afdeling Aaker, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 140.000 kr.

b)     at tillægsbevillingen finansieres af renoveringspuljen til skolebygninger

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 6. marts 2012, at prioritere midler fra renoveringspuljen til at få gennemført akutte vedligeholdelsesarbejder (prioritet 1).

 

Bygningsafdelingen under BRK Ejendomsservice har udarbejdet en prioriteret liste over vedligeholdelsesopgaver og ombygnings- og indretningsopgaver. Med udgangspunkt i den prioriterede liste besluttede Børne- og Skoleudvalget at anbefale, at følgende anlægsopgave udføres snarest:

·         Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker: Fastgørelse af defekte betonelementer og udskiftning af vinduer i to klasseværelser, 81.300 kr.

Det er efterfølgende konstateret, at alle arbejder med at sikre de defekte betonelementer allerede er udført og faktureret. Eneste udestående i dette projekt er udskiftning af rådne vinduer i to klasseværelser, hvilket vil forhindre, at der kommer vand i betonelementerne. Udgiften hertil er anslået til 40.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 22. april 2010 en anlægsbevilling på 100.000 kr. til sikring af facadeelementer på Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker.

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling på 40.000 kr. til udskiftning af vinduer i to klasselokaler, finansieret af puljen til renovering af skolebygninger. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør i 2012 1.084.713 kr.

Såfremt ansøgningen imødekommes vil den samlede anlægsbevilling udgøre 140.000 kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af ”Renoveringspuljen til skolebygninger”. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Forslag til Folkeoplysningspolitik

18.16.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

5

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

18

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Forslag til Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune til behandling efter høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

At forslaget til Folkeoplysningspolitik sendes i offentlig høring med frist 23. marts 2012.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Indstillingen godkendt. 

 

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

At forslaget til Folkeoplysningspolitik efter indarbejdelse af høringssvar fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales. 

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner skal formulere en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen.

Formålet med en folkeoplysningspolitik er, at understøtte folkeoplysningslovens tanker om demokratisk forståelse og aktivt medborgerskab baseret på forpligtende fællesskaber.

Vedlagte udkast til Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune er formuleret på baggrund af to temamøder med repræsentanter fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Samrådet for aftenskoler, Bornholms Idrætsråd og repræsentanter fra Event Bornholm.

Udkastet har 22. februar 2012 været drøftet i Folkeoplysningsudvalget, som anbefaler at politikken sendes i høring med nogle få korrektioner.

Høringssvar

Bornholms Idrætsråd har ikke afgivet høringssvar med den begrundelse, at repræsentanter fra rådet har deltaget i gruppen, der har formuleret udkastet, og at Idrætsrådet bakker op om det udformede forslag til folkeoplysningspolitik.

 

Samrådet for Folkeoplysning på Bornholm (aftenskolerne) har fremsendt vedlagte høringssvar. Høringssvaret indeholder en række redaktionelle ændringer, der er indarbejdet i vedhæftede reviderede udkast til Folkeoplysningspolitik

Samrådet har derudover en række forslag til ændringer, som udvalget bør forholde sig til. Forslagene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

På baggrund af drøftelsen ved Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets første behandling af politikken, er der af hensyn til formidlingen af politikken udarbejdet en pixi-udgave.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. april 2012

1.
Revideret forslag til Folkeoplysningspolitik (DOC)

2.
Pixi-udgave af politikken (DOC)

3.
Høringssvar fra samrådet for folkeoplysning (PDF)

4.
Ændringsforslag til udvalgets stillingtagen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 062 og kommuneplantillæg nr. 006 for et område på den sydlige del af Hasle Havn

01.02.05P16-0110

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-04-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

19

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2012 at offentliggøre kommuneplantillæg 006 og lokalplanforslag 062 for et område i på den sydlige del af Hasle havn. Lokalplanforslaget har nu været i 8 ugers høring, og der er i høringsperioden fra den 31. januar 2012 til den 27. marts 2012 indkommet 4 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at kommuneplantillæg nr. 006 lokalplanforslag nr. 062 vedtages endeligt.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. april 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales. 

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed for rekreativ udnyttelse af området. En del af området udlægges til et kanallignende anlæg, til opfyld og anlæg af en bystrand samt tilknyttede ferie- og fritidsformål. Lokalplanen omfatter herudover et blandet bolig- og erhvervsområde, der rummer en eksisterende fiskefabrik, fiskeredskabsskure og et ubebygget område.

 

Tre eksisterende lokalplaner fra firserne som hidtil har udlagt området til havnerelaterede erhvervsformål aflyses med vedtagelsen af den nye lokalplan nr. 062.

 

 

 

 

 

Indsigelser og bemærkninger

 

A. Espersen

Indsiger udtrykker bekymring for mulige miljømæssige konsekvenser for fiskeproduktionsfabrikken ved en overførsel fra erhvervsområde til blandet- bolig og erhvervsområde (lokalplanens delområde 3)

Herudover mener indsiger, at en afhændelse af fabrikken i praksis er umuliggjort ved overførsel til blandet- bolig og erhvervsområde.

Teknik og Miljø kommentar

Det er tidligere vurderet, at overførsel til blandet- bolig og erhvervsområde ikke vil medføre større ændringer for virksomhedens erhvervsmuligheder. Samtidig vil det betyde at området gradvist kan ændres til andre formål end erhvervsformål.

 

Indsigelsen er drøftet med virksomhedens advokat, der ikke føler sig overbevist om at en ændret status kan give begrænsninger for dem. På den baggrund er virksomheden tilfreds, når Teknik og Miljø anbefaler at indsigelsen imødekommes så fabrikkens område forbliver i erhvervsområde. 

 

Der forslås på den baggrund følgende ændringer:

 

Kommuneplanens oprindelige udlæg af et erhvervsområde fastholdes for fabrikkens område. Tilhørende tekst tilrettes i overensstemmelse hermed.

 

Lokalplanen tilføjes tilsvarende et nyt delområde 5, erhvervsområde.

 

 

I øvrigt konsekvensrettes lokalplanens bestemmelser således:

 

Side 7, Pkt. Delområde 3 ændres til: Området udlægges til blandet- bolig og erhvervsområde. Før området kan tages i brug skal der udarbejdes en ny lokalplan for området.

 

Side 7, ny tilføjelse: Delområde 5, Området udlægges til erhvervsområde.

 

Bestemmelserne pkt. 2.3 ændres til: Lokalplanområdet er underdelt i delområderne 1, 2, 3,4 og 5 som vist på kortbilag nr. 2.

 

Nyt pkt. 3.7. Delområde 5. Delområdet udlægges som erhvervsområde.

 

Pkt. 4.6 overføres til nyt pkt. 4.8 (delområde 5) og Delområde 3 udgår af teksten.

 

Pkt. 5.4 overføres til nyt pkt. 5.6

 

 

Kystdirektoratet

Kystdirektoratet gør opmærksom på at lokalplanen ikke muliggør en iværksættelse af selve det kanallignende byggeri. Kanalbyggeri og lignende der medfører en udvidelse af søterritoriet, kræver tilladelse fra Kystdirektoratet i henhold til § 16a i kystbeskyttelsesloven.

 

Teknik og Miljøs kommentar

Indsigelsen bør imødekommes og side 9 pkt. ”Tilladelse fra andre myndigheder, Kystdirektoratet”. tilføjes: Kanalbyggeri der medfører en udvidelse af søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet i henhold til § 16a i kystbeskyttelsesloven.

 

 

Agnethe og Anthony O’Neill Strandgade 17, Hasle:

Indsigerne ønsker ikke, at det skal være muligt at bebygge lokalplanens delområder 2 og 3, men at disse arealer reserveres til grønt område med havudsigt.

 

Delområde 2 er i dag bebygget med et større fiskeredskabsskur på ca. 800m2. Delområdet er i lokalplanen udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål og vil kunne anvendes til blandede byfunktioner, herunder mulighed for etablering af bytorv og andre funktioner med tilknytning til bycenteret. Der kan ikke etableres boliger i området.

 

Delområde 3, der i dag rummer en fiskefabrik, er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde. Boliger o. lign. miljøfølsom anvendelse kan dog først etableres, hvis områdets nuværende erhvervsaktivitet er ophørt, og hvis der efterfølgende tilvejebringes en ny lokalplan for delområdet.

 

Det ubebyggede areal syd for fabrikken kan ligeledes først tages i anvendelse til større bebyggelse gennem tilvejebringelse af en ny lokalplan for delområdet.

 

Teknik og Miljø kommentar

Indsigelsen bør ikke imødekommes, bl.a. fordi delområde 2 i forvejen er bebygget og naturligt vil være adgang både til erhvervsdelen af Hasle Havn og til de nye rekreative arealer. Anvendelsesbestemmelsen for delområde 3 er en rammebestemmelse, der kræver en supplerende lokalplan før en større ændret udnyttelse af delområde 3 kan finde sted.

 

Flemming Petersen, Søndre Bæk 11, Hasle

Der gøres opmærksom på, at der i en illustrationsskitse i lokalplanen side 6, er tegnet en sti som fra kanalområdet føres mellem havet og en helårsboligbebyggelse mod Museums Røgerierne. Derved er der ikke meget plads til en sti, da terrænet ud for matriklen er tæt på en skrænt mod havet.

 

-         Teknik og Miljøs kommentar

Det aktuelle areal er beliggende uden for lokalplanområdet og er ikke omfattet af denne lokalplan. Det er i øvrigt ikke besluttet, om der skal planlægges for et eventuelt stiforløb, som kan binde Museums Røgerierne sammen med kanalområdet.

Teknik og Miljø foreslår, at den aktuelle stiforbindelse i illustrationsskitsen på side 6 retoucheres bort i den endelige lokalplan.  

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. april 2012

1.
LPforslag 062 (PDF)

2.
indsigelse 1 Lokalplan 062 (MSG)

3.
Indsigelse 2 Offentlig Høring (MSG)

4.
Indsigelse 3 A. Espersen (MSG)

5.
Indsigelse 4 Kystdirektoratet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

20   Forslag til tillæg 1 til indsatsplanen for Pedersker og Sømarken Vandværker – nærområdet Hegnedevejen

09.08.24P16-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-04-2012

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - ”Tillæg 1 til indsatsplanen for Pedersker og Sømarken Vandværker – nærområdet Hegnedevejen”. Planen har været i offentlig høring og indstilles nu til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at indsatsplanen vedtages.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. april 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales. 

Sagsfremstilling

Kommunen udarbejdede i foråret 2008 sammen med vandværkerne og en lokal arbejdsgruppe

et forslag til indsatsplan for Pedersker og Sømarken vandværker. Planforslaget omfattede

bl.a. et nærområde til Sømarkens vandværks nye indvindingsboring. Boringen var på dette

tidspunkt på tegnebrættet og blev kaldt Gadegårdsboringen.

Efterfølgende undersøgelser viste dog dels, at nærområdet til boringen skulle have en anden form og være væsentligt større end angivet i den oprindelige plan. Undersøgelserne viste også, at det ville være hensigtsmæssigt at flytte boringen et stykke mod nord.

Nærområdet blev ikke medtaget i den indsatsplan, som kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2009. I stedet blev det besluttet, at der senere skulle laves en særlig indsatsplan for dette nærområde.

 

Planen er nu udformet som et tillæg til indsatsplanen for Pedersker og Sømarken vandværker.

Det skyldes, at nærområdet Hegnedevejen meget ligner de øvrige nærområder i

området, både mht. geologi og arealanvendelse.

Planen har været i 12 ugers høring i efteråret 2011.

Under den offentlige høring vedrørende indsatsplanforslaget for ”Tillæg 1 til indsatsplanen for Pedersker og Sømarken Vandværker – nærområdet Hegnedevejen”, som udløb den 28. september 2011, er der ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

Både arbejdsgruppen, som har udarbejdet planforslaget, og Grundvandsgruppen for Bornholm anbefaler derfor at planen vedtages endeligt uden indholdsmæssige ændringer.

Planen vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. april 2012

1.
Forslag til indsatsplan (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Evaluering af natbusdrift

13.05.22P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-04-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med den gennemgribende ruteomlægning i august 2010 begyndte BAT at betjene Bornholm med ture ud af Rønne ved midnat fredag og lørdag aften grundet færgeankomst kl. 23.40.

Derudover kørte de første morgenbusser nu ud af Rønne ca. kl.04.30, hvilket skabte et serviceløft både til og fra Rønne for ”gå i byen”-kunder på hele øen, da ringruteprincippet betyder at ruterne starter og ender i Rønne.

Det viste sig hurtigt at dette nye tiltag blev taget godt i mod af kunderne (og mange af bygæsternes forældre) da man før ruteomlægningerne ikke havde busbetjening i tidsrummet 2300 – 0630.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at fortsætte ordningen frem til sommeren 2013

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. april 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales. 

Sagsfremstilling

BAT har efterfølgende fået mange henvendelser om udvidelse af driften om natten i weekenderne, da der var 4 ½ time mellem afgangene. Derudover blev der fra Teknik- og Miljøudvalget bedt om et oplæg til en eventuel udvidelse af driften med virkning fra 1.januar 2011. Det blev herefter besluttet at igangsætte yderligere kørsel pr. 1.januar 2011 efter følgende model:

De 2 busser der natten efter fredag og lørdag returnerer til Rønne kl. 01.55 kører endnu en runde kl. 02.00 fra Rønne og returnerer kl. 03.55

Det betyder at natbusbetjeningen, der dækker stort set alle bysamfund på hele Bornholm, nu har 2 timesdrift hele natten med følgende afgange fra Rønne: kl. 2400 – 0200 – 0430 og igen mellem kl. 0530 og 0615 på det ordinære rutenet.

 

Den forventede meromkostning til den udvidede kørsel forventedes at blive på ca. kr. 125.000 pr. år, som skulle dækkes af BAT’s driftsbudget.

 

Der har været foretaget tre fuldstændige tællinger på hele rutenettet i 2011 og passagertallene på natbusturene har været som forventet med et gennemsnit på 10 passagerer pr. tur. Det betyder at den forventede økonomi i ordningen har været som forventet i første halvår af 2011.

 

I forbindelse med de ændrede færgetider i efteråret 2011 forsvandt behovet for færgeture ud af Rønne kl. 24.00 fredag og lørdag, da sidste færgeankomst fremrykkedes til kl. 21.50.

BAT har på trods af dette fastholdt afgangene fra Rønne kl. 2400 i køreplanerne, da der ellers igen ville være fire timer mellem afgangene og natbusdriften dermed ville være ”amputeret”. Samtidig kunne det også betyde, at økonomien i ordningen ville blive stærkt forringet, hvis der kun var de ekstra indsatte afgange kl. 02.00, da produktet så ville være kraftigt forringet med et generelt frafald af passagerer som følge.

 

Et andet forhold der har og løbende vil påvirke brugen af natbusnettet, er implementeringen i august 2011 af Hypercard til unge på ungdomsuddannelserne. Disse kort har en egenbetaling på kr. 300 pr. måned og giver kortindehaverne ret til ubegrænsede rejser på hele rutenettet på Bornholm uden merbetaling. Ordningen er finansieret af staten og løber som forsøg frem til og med juli 2013. BAT modtager kr. 140 pr. måned pr. kort i refusion fra staten til dækning af forøget fritidskørsel.

Der har endnu ikke været foretaget en egentlig opgørelse af om Hypercard har påvirket passagerindtægterne på Natbusruterne, men foreløbige tilbagemeldinger fra chaufførerne tyder på at flere af de rejsende end tidligere har Hypercard, altså støttede kort der giver rejseret uden direkte merbetaling. Der fortages tre målrettede tællinger i april/maj 2012, så resultatet kan nå at indgå i planlægningen af køreplanskiftet til august.

Dette sammenholdt med at finansieringen af natbusturene nu ikke længere ”støttes” af færgerejsende betyder at ordningens økonomi kan komme under pres og at den planlagte selvfinansiering fra BAT løbende skal vurderes.

 

Det er BAT’s nuværende vurdering, at så længe BAT modtager ekstra refusion fra staten i forbindelse med Hypercard er den samlede økonomi på natbusnettet acceptabel og det anbefales derfor at fortsætte ordningen frem til sommeren 2013. På dette tidspunkt er det afklaret om Hypercard - ordningen gøres permanent og der vil frem til denne afklaring løbende blive gennemført målrettede tællinger både af passagerantal og betalingsform på natbusturene.

 

Det skal samtidig bemærkes at det kan have en positiv effekt på opfattelsen af det samlede busprodukt på Bornholm, at man har Natbusbetjening som en integreret del af rutenettet.

 

De nuværende køreplaner er gældende frem til den 29. juni 2012, og eventuelle ønskede ændringer kan først igangsættes herefter.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Forslag til arkitekturpolitik

01.02.03P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-04-2012

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med vedtagelse af den Regionale udviklingsplan 2008 ”Visioner om det gode liv på Bornholm” ønskede kommunalbestyrelsen, at øen skulle tilføres nye boligformer og ny arkitektur gennem udarbejdelsen af en arkitekturpolitik. En følgegruppe, nedsat af Regionskommunen i 2009, har udarbejdet et inspirationsoplæg til arkitekturpolitik for Bornholm, som blev overrakt til formanden for Teknik og Miljøudvalget ved et offentligt arrangement den 27. oktober 2011. Forslaget til arkitekturpolitik for Bornholms Regionskommune er udarbejdet med udgangspunkt i følgegruppens oplæg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at forslaget til arkitekturpolitik for Bornholm vedtages.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10.januar 2012

Genoptages på udvalgets møde i marts, idet administrationen fremlægger vurdering af ressourceforbrug og konsekvenser i de enkelte aktiviteter i arkitekturpolitikken. 

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at forslaget til arkitekturpolitik for Bornholm vedtages.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. april 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales. 

 

Sagsfremstilling

I foråret 2007 blev regeringens arkitekturpolitik offentliggjort under overskriften: "Arkitekturnation Danmark, rammer for liv - rammer for vækst."  Samtidig blev kommunerne opfordret til at udarbejde kommunale arkitekturpolitikker. Efter at Bornholms Regions-kommune i samarbejde med Akademisk Arkitektforening havde afholdt et par inspirations-møder, vedtog Teknik- og Miljøudvalget på deres møde den 1. april 2009 at igangsætte arbejdet med at udforme en arkitekturpolitik for Bornholm og dannelsen af en bredt sammensat følgegruppe og en arbejdsgruppe med det formål at udforme forslag til arkitekturpolitisk vision for Bornholms Regionskommune.

 

Følgegruppen, som bestod af 15 medlemmer med faglig indsigt i fysisk planlægning og byggeri, udviklingstendenser og -muligheder på Bornholm, holdt deres første møde i august 2009. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget har fungeret som formand for følgegruppen. Udover møder og workshops i Følgegruppen er der i samarbejde med Arkitektforeningen afholdt diverse arrangementer til formidling af viden og nye metoder, for at skabe fokus og bevidsthed omkring kvalitet i vores fysiske omgivelser.

 

På vegne af følgegruppen overrakte formanden for Akademisk Arkitektforening på Bornholm følgegruppens inspirationsoplæg til arkitekturpolitik til formanden for Teknik og Miljøudvalget ved et offentligt arrangement på Svankegården den 27. oktober 2011.

 

Følgegruppen bestod af repræsentanter for Teknik- og Miljøudvalget, Teknik og Miljø, Akademisk Arkitektforening Bornholm, IDA Bornholms afdeling, Dansk Byggeri Bornholm, Bygningskonstruktørerne, Bygge- og Anlægsklyngen, Bornholms Landbrug, Borgerforeningernes Samvirke, Destination Bornholm, Kulturmiljørådet og Regional udvikling.

 

Af oplægget fremgår, at arkitektonisk kvalitet er samlet set en forøgelse af livskvaliteten. Forslaget til arkitekturpolitik omhandler det åbne land, overgangen mellem land og by, byerne og havnene, og kommunens rolle som planlægningsmyndighed og bygherre. For hvert emne opstilles mål og handlinger. Arkitekturpolitikken forventes revideret mindst én gang i en valgperiode.

 

FORNYET SAGSBEHANDLING

Vurdering af et eventuelt ressourcebehov

”KOMMUNEN SOM MYNDIGHED”

Der er allerede afsat ressourcer til en årlig arkitekturpris. Udviklings- og bevaringsplaner er indarbejdet som en del af Plans arbejdsopgaver.

Hvor mange ressourcer ”konkrete temaer til fremme af kvaliteten af vores fysiske omgivelser” kræver, afhænger af det valgte tema. Hvilket tema, der ønskes behandlet, skal ses i relation til Kommunalbestyrelsens beslutninger og de faktiske ressourcer i Byggeri og Plan.

 

”DET ÅBNE LAND”

Analyser af landskabs- og naturkvaliteter foregår allerede løbende i forbindelse med sagsbehandlingen i Natur og Miljø.

Fokus på kulturarven er et af de temaer, der ajourføres i forbindelse med den kommende Kommuneplan.

 

”OVERGANGEN MELLEM LAND OG BY”

I forbindelse med Kommuneplan 2013 revideres afsnittet ”Bystruktur og byudvikling”. Der fokuseres på centerstrukturen og de statslige krav om, at der skal foretages en revurdering af kommuneplanens arealudlæg. I denne forbindelse vil byernes afgrænsninger ligeledes blive vurderet.

 

 

”BYERNE”

Der indarbejdes praksis i den løbende sagsbehandling, således at byrummenes brug og udformning overvejes på tværs af Teknik og Miljøs afdelinger, når der foretages omlægninger/renoveringer.

 

”HAVNENE”

Der er allerede igangsat en proces med at åbne op for alternative anvendelser af havnearealer og –bygninger, som ikke længere anvendes til havnerelaterede formål. Ligeledes arbejdes der løbende med udviklingsplaner for de bornholmske havne.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes således, at der ikke vil være behov for at afsætte yderligere ressourcer i forbindelse med vedtagelsen af en arkitekturpolitik, idet de beskrevne handlinger og aktiviteter allerede i dag varetages i forbindelse med den daglige sagsbehandling i Teknik og Miljø.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. april 2012

1.
Forslag til arkitekturpolitik (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Godkendelse af fusion mellem Bo42 og Svaneke Boligforening med virkning fra den 1. januar 2012.

03.10.01K08-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

23

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bo42 har ved skrivelse af den 22. marts 2012 anmodet om kommunalbestyrelsens godkendelse af en fusion mellem boligorganisationen Bo42 og Svaneke Boligforening pr. 1. januar 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

- at kommunalbestyrelsen tiltræder den foreslåede fusion pr. 1. januar 2012 til en boligorganisation under navnet Bo42 i henhold til den fremlagte fusionsaftale.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Bo42 er en almen boligorganisation med 1058 boliger, 3 enkeltværelser, 5 erhvervslejemål samt 1 institutioner og Svaneke Boligforening har 78 boliger og 5 ungdomsboliger.

For at styrke boligorganisationerne muligheder for også i fremtiden, at kunne magte de opgaver, der stilles boligorganisationerne såvel organisatorisk som økonomisk, og således at boligorganisationerne samtidig kunne bevare og udvikle den service, der ydes til beboerne til en konkurrencedygtig pris har boligorganisationerne aftalt fusion, idet dette efter boligorganisationernes opfattelse på sigt vil medføre stordriftsfordele og hvor samtidig den lokale forandring bibeholdes.

Fusionen er godkendt på ekstraordinære generalforsamlinger i Svaneke Boligforening den 27. februar 2012 og 1. marts 2012. Fusionen er endvidere godkendt på Bo42 repræsentantskabsmøde den 6. marts 2012.

Fusionen indebærer, at Svaneke Boligforening opløses, og at Bo42 fortsætter som boligorganisation med uændrede vedtægter.

I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger § 102 jf. lov om almene boliger § 15 skal kommunalbestyrelse godkende fusionen.

Fusionen forventes ikke at medføre lejeforhøjelser.

Det vurderes, at de hensyn, der ligger til grund for at kommunalbestyrelsen skal godkende fusionen mellem boligorganisationen Bo42 og Svaneke Boligforening og herunder opløsning af Svaneke Boligforening, er opfyldt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Anlægsbevilling til delprojektet under Mulighedernes land: Havnebad i Hasle by 1 tillægsbevillinger

01.11.20P20-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-04-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

24

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. november 2010 en anlægsbevilling på 2.225.000 kr. (udgift) til projektet Havnebad i Hasle by 1 og en anlægsbevilling på -2.145.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet.

Projektet er blevet dyrere end forventet, hvorfor der nu søges om tillægsbevillinger til anlægsbevillingerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.060.000 kr. (udgift), således at den samlede anlægsbevilling til Havnebad i Hasle by 1 herefter udgør 4.285.000 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -1.500.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet, således at den samlede anlægsbevilling til tilskud udgør -3.645.000 kr.

c)     at den kommunale nettoudgift på 560.000 kr. finansieres af det resterende overførte rådighedsbeløb fra projektet ”Helhedsorienteret byfornyelse i Gudhjem

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. april 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen anbefales. 

Sagsfremstilling

Projektet Havnebad i Hasle by indgår som et demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land, et femårigt partnerskabsprojekt mellem Realdania og Bornholms Regionskommune. Projektet afsluttes i 2012. Havnebadet er ligeledes en del af områdefornyelsesprojektet i Hasle by, som blev igangsat i 2009 og afslutter i 2013.

Der er afholdt en indbudt arkitektkonkurrence, hvor White arkitekters forslag blev udpeget som vinderprojektet. Teknik & Miljø har siden foråret 2011 arbejdet sammen med rådgivende arkitekter og ingeniører med tilrettelæggelse af vinderforslaget og projektering af udbudsmateriale. Projektet er sendt i udbud og licitation afholdes den 11. april 2012.

Teknik & Miljø har i samme periode arbejdet på at skaffe den manglende medfinansiering til projektet ved at ansøge om tilskud til projektet fra diverse fonde. Det er lykkedes at skaffe yderligere eksterne midler, idet der er meddelt tilsagn om et tilskud til projektet på 1.500.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden.

Anlægsarbejdet skal igangsættes snarest muligt efter licitationen og afsluttes senest 30. juni 2012, så der er ikke mulighed for at arbejde videre med yderligere fundraising og projektet vil ikke kunne realiseres uden denne medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

Budget og finansiering

Projektbudgettet i dagsordenen til kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2010 udgjorde i alt 5.200.000 kr.

Projektudgifterne er nu budgetteret til 7.140.000 kr. inklusiv anlægsarbejder, rådgivning, konkurrence, projektstyring, fondsafgift m.m. Der er således tale om en merudgift på 1.940.000 kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

 

Som det fremgår, er BRK’s oprindelige medfinansiering på 120.000 kr. fra en del af en anlægsbevilling på havneområdet udgået, idet disse midler alligevel ikke kan bruges som medfinansiering til havnebadet.

Der er som nævnt ovenfor meddelt tilsagn om et tilskud på 1.500.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden. Den resterende manglende medfinansiering på 560.000 kr. kan finansieres af overførte restanlægsmidler vedrørende det i 2011 afsluttede projekt ”Helhedsorienteret byfornyelse”.

Bevillinger

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2.060.000 kr. (udgift) samt en tillægsbevilling til anlægsbevilling på -1.500.000 kr. (indtægt):

 

*

* Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 7.140.000 kr. og anlægsbevillingen på 4.285.000 kr. udgøres af 1.821.500 kr. som afholdes under 00.25.15 Byfornyelse (områdefornyelse i Hasle), 578.500 kr. til myndighedsbehandling/arbejdstimer og 455.000 kr. til fondsafgift.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Ansøgning fra Bornholms Middelaldercenter om tilskud til projektering af Historama – Fase I

24.00.00Ø39-0094

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

26-03-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

25

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Økonomiudvalget beslutter

Resumé

Bornholms middelaldercenter ansøger om et tilskud på 500.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til projektering af Historama – Fase 1.

Projektperioden er 1. april 2012 – 31. marts 2013.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

          at Vækstforum indstiller ansøgningen positivt til Økonomi- og Erhvervsudvalget med et

tilskud på 500.000 kr. under forudsætning af, at der opnås et tilskud på 10 mio. kr. til Fase 1 fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

 

Bornholms Vækstforum 26. marts 2012, pkt. 7:

Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges et tilskud på 500.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler under forudsætning af, at der opnås et tilskud til Fase 1 fra Arbejdsmarkedets Feriefond - men ikke nødvendigvis et tilskud på 10 mio. kr.
Sekretariatet oplyste, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde den 22. februar 2012 anbefalede den ønskede driftsgaranti, der behandles endeligt i kommunalbestyrelsen den 28. marts 2012 - og ikke den 1. marts 2012, som der står i denne dagsorden.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Bornholms Middelaldercenter (BMC) ansøgte i 2011 Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) om tilskud til etablering og igangsætning af Bornholms Middelalder Univers (herunder Historama). Ansøgningen blev imødekommet af AFF med 10 mio. kr. under forudsætning af, at BMC kunne stille med en 10-årig kommunal driftsgarant for det eksisterende årlige driftstilskud på 1.352.791 kr. I projektets daværende form kunne Bornholms Regionskommune ikke stille med en sådan garanti, hvorfor projektet i første omgang blev sat i bero. BMC måtte herefter meddele AFF, at BMC beklageligvis ikke var i stand til at imødekomme kravet fra AFF, - og dermed heller ikke i stand til at modtage selve donationen.
 

Efterfølgende har BMC været i dialog med Bornholms Regionskommune for at finde en model, som kommunen kan bakke op om. Resultatet er blevet, at BMC nu præsenterer en etapeopdeling af det tidligere Historama projekt. Bornholms Kommunalbestyrelse har ved sit møde 1. marts 2012 givet den ønskede driftsgaranti – på baggrund af det allerede bevilgede, årlige driftstilskud.

BMC har ligeledes været i dialog med AFF, der tilkendegiver, at med en etapeopdeling vil AFF forsat være projektet imødekommende, og det er håbet, at dette foranlediger en fastholdelse af den tidligere beslutning om, at tilgodese projektet med 10 mio. kr. AFF træffer beslutning på bestyrelsesmøde den 15. maj 2012.
For at gøre projekt Historama realiserbart er det således opdelt i fire mindre etaper, der er økonomisk uafhængige af hinanden. Projektets overordnede indhold er således ikke væsentlig ændret i forhold til det oprindelige, men tilpasset, så både etablering og den efterfølgende drift fremstår langt mere økonomisk bæredygtig og mindre sårbar end i den oprindelige model.

 

BMC har de seneste år haft en stram økonomi. En af årsagerne til dette er sårbarheden i forhold til vejrlig. Sidste sæson (2011) havde centeret ikke de besøgstal man kunne håbe på, pga. af mange dage med heldagsregn og generelt dårligt vejr. Derfor er det et stort ønske, at centeret kan mindske sårbarheden overfor vejrlig, udvide sæsonen til at holde åbent hele året og samtidig styrke den oplevelse, som gæsterne får under deres besøg i form af nye og bedre udstillinger.

BMC ønsker derfor at opføre en ny stor energivenlig bygning, der indeholder hovedindgang, store udstillings-/aktivitetslokaler, større og bedre museumsbutik, køkken/café og kontorer. Det er planen, at den nye udstilling skal indholde et nyt unikt oplevelseselement udviklet i samarberjde med Poco Pio, Eksperimentariet eller en at de øvrige VPAC (Viden Pædagogiske Aktivitets Centre) samarbejdspartnere.

Opførelsen af den nye bygning forventes at være fuldt fondsfinansieret. Men for at tilvejebringe grundlag for det indledende arbejde med research og udarbejdelse af det materiale, der skal anvendes i det videre forløb med fonadansøgninger til de store fonde, søger BMC derfor om støtte fra de regionale udviklingsmidler til projekteringsfasen af Historama - etape 1.

 

Projektbeskrivelse

Denne ansøgning omfatter udelukkende projektering af Historama – Fase 1.

Se vedhæftede bilag ”Projektbeskrivelse af historama” for en nærmere beskrivelse af Fase 1 og en samlet beskrivelse af hele det planlagte projekt.

 

Der skal udarbejdes tegninger over bygningen, der skal anvendes som grundlag for at indhente tilbud fra bygmestre, og der skal udarbejdes skitser af den nye udstilling, der skal understøtte ansøgningen til bl.a. AFF og de øvrige store fonde. Dertil kommer centrets eget arbejde med forundersøgelser i form af indledende møder og udarbejdelse af div. materiale.

RU søges derfor om 500.000 kr. til projekteringsfasen, der bl.a. dækker den indledende projektbeskrivelse og research (egenfinansieres) samt til  konsulentydelser til arkitekt, byggefima og foreløbig udarbejdelse af oplevelseselementer og udstillinger. 

 

Projektets hovedaktiviteter:

 

- Udarbejdelse af tegninger af bygning

- Udarbejdelse af skitser af udstilling

- Historisk research

- Udvikling af nye unikke oplevelseselementer

- Indhentning af tilbud på bygning

- Udarbejdelse af ansøgning til støre fonde

 

Realiseringen af Fase I omfatter nedrivning af en eksisterende værkstedslænge og opførelse af en ny bygning, der skal indeholde hovedindgang og velkomstareal, museumsbutik, oplevelses- og udstillingsareal, café og køkken, lagerfaciliteter og kontorlokaler.

Med opførelses af den nye bygning, der skal bygges sammen med en eksisterende længe, vil den samlede nye bygningsmasse blive på 890 m2. Ud af disse vil 84% (ca. 462 m2) være udstillings-/aktivitetsområde fordelt på to plan.

Økonomiske konsekvenser

Projektets udgifter er budgetteret til 1.010.000 kr., der fordeler sig således:

 

Udgifter

% fordeling

Kr.

Løn til medarbejder på projektet

41,6

420.000

Konsulentydelser

38,1

385.000

Evaluering (konsulentydelse eller løn)

1,5

15.000

Rejser, kost og logi (konsulenter)

1,5

15.000

Rejser, kost og logi (medarbejdere på projektet)

5,9

60.000

Ikke-refunderbar moms (eksterne ydelser)

8,4

85.000

Revision

3,0

30.000

I alt

100

1.010.000

 

Projektet søges finansieret således:

 

Finansiering

% fordeling

Kr.

Regionale udviklingsmidler

49,5

500.000

Bornholms Brand (bevilget*)                     70.000

Sparekassen Bornholms fond (bevilget)    70.000

BRK – Kultur og Fritid (bevilget)               70.000

 

 

20,8

 

 

210.000

Egenfinansiering (timer, kontor)

29,7

300.000

I alt

100

1.010.000

 

*) Bevilling fra Bornholms Brand er betinget af, at de ansøgte 10 mio. kr. fra AFF udløses.

Projektets udgifter til ekstern bistand beløber sig til mellem 515.000 kr. og 530.000 kr.

Det betyder, at det ansøgte tilskud fra de regionale udviklingsmidler udelukkende går til finansiering af disse udgifter, idet projektets interne udgifter til løn m.v. er dækket af egenfinansiering og fondsansøgninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ansøgningen falder ind under erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde ”Bornholm som oplevelses-ø” med satsningen på udvikling af oplevelsesprodukter i eksisterende attraktioner, udvidelse af sæsonen og bæredygtige helårsattraktioner.

Det er usikkert, om der kan rejses fondsmidler til realiseringen af Fase I. Men projekteringen med udarbejdelse af tegninger og skitser er et nødvendigt grundlag for at kunne forhandle med fondene og for at kunne indhente tilbud på byggeriet. Ansøgningen er derfor analog med den tidligere ansøgning fra Green Solutions House om tilskud til udarbejdelse af prospekt.

Såfremt Historama Fase 1 realiseres, vil BMC med de nye indendørs udstillingsfaciliteter kunne udvide sæsonen til at have åbent hele året. Dette vil medvirke til øget økonomiske bæredygtighed, idet BMC vil være mindre afhængig af vejrlig med deraf svigtende besøgstal.

Der forventes ligeledes en øget indtægt fra den nye café og butik.

I forbindelse med etablering af den nye café er det hensigten at udarbejde en kontrakt med Produktionshøjskolen, der får rådighed over køkkenet til forlagt undervisning, og de unge skal så arbejde med driften af caféen.

Med opbygningen af nye oplevelseselementer vil BMC akkumulere en endnu større faglig viden om middelalderen og dermed underbygge sin status som VidenPædagogisk Aktivitetscenter.

Dette giver mulighed for at tilbyde nye indendørs aktiviteter til centrets målgrupper: Børnefamilier, skoler og institutioner, grupperejser, krydstogtturister, seniorrejser og erhvervsturister.

En udvidelse til helårsåbent stiller ikke umiddelbart krav til større personalebemanding, da de fastansatte i lavsæsonen vil kunne passe entre og butik fra deres kontorer, der planlægges placeret direkte ovenpå indgangen. Men i byggefasen og på længere sigt forventes projektet at medføre flere arbejdspladser.

Der forventes etableret jord-/bjergvarme i den nye bygning, hvilket vil give en betydelig driftsbesparelse i forhold til den nuværende bygningsmasse med el-varme og dårlig isolering.

Bilag til Bornholms Vækstforum 26. marts 2012

1.
Ansøgning (RTF)

2.
Projektbeskrivelse for Historama (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Ansøgning om regionale udviklingsmidler til The Maestro Society - Fundraising Opera Galla

24.00.00Ø39-0092

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

26-03-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

26

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Den erhvervsdrivende teaterforening ”The Maestro Society” ved operasanger Dan Gabriello søger om 1.000.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til gennemførelse af en Fundraising Opera Galla-koncert ved Hammershus søndag aften den 17. juni 2012. Koncerten er tænkt som startskuddet til en tilbagevendende årlig opera, musical og ballet-event på Bornholm med anerkendte, internationale kunstnere. Denne ansøgning vedrører alene koncerten i 2012.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at ansøgningen indstilles til et afslag i Økonomi- og Erhvervsudvalget på baggrund af helhedsvurderingen af projektet.

 

Bornholms Vækstforum 26. marts 2012, pkt. 6:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ansøger skriver, at koncertens formål – udover at vise det internationalt høje niveau, bl.a. er at skabe en seriøs interesse i det lokale erhvervsliv for etableringen af en stor international udendørs tilbagevendende opera, musical og ballet festival om sommeren i turistsæsonen over 2-2½ måneders varighed.

Der er planer om sceneanlæg og siddepladser til 9.000 tilskuere pr. forestilling startende med en operaforestilling fra 2013 – og over de kommende år – frem mod 2015 udvidende med internationale musical og balletforestillinger, samt internationale mesterkurser og konkurrencer for professionelle opera, musical sangere og balletdansere.

Ansøger understreger, at når det store festivalprojekt løber af stabelen i sommeren 2013, så vil det hvile på et sikkert økonomisk, kulturelt, erhvervsmæssigt, turistmæssigt, PR-mæssigt og ikke mindst lokalt folkeligt fundament.

 

Målgruppen for projektet er det store internationale opera, musical og ballet publikum. Ansøger vurderer, at alle hoteller og vandrehjem på Bornholm vil blive udsolgt på meget kort tid, og at det måske endda vil blive nødvendigt at bygge nye hoteller og vandrehjem for at kunne huse de mange tusinde gæster, som vil strømme til Bornholm.

 

Letter of intent

Ansøger har fremsendt et ”letter of intent”, der bekræfter at flg. internationale artister er parate til at komme til Bornholm den 17. juni 2012:

·         Sopranen Marquita Lister

·         Tenoren Michael Austin

·         Barytonen Dan Gabriello

Det fremgår endvidere af brevet, at det russiske philharmoniske orkester i Skt. Petersborg vil have mulighed for at komme til Bornholm, såfremt ansøgningen imødekommes.

Økonomiske konsekvenser

The Maestro Society har fremsendt to budgetter: èt der er relateret til en indendørs koncert i Musikhuzet med flygel-akkompagnement. Her er det samlede budget på kr. 541.650. Udgifterne går væsentligst til aflønning af solister samt til deres rejser, ophold og forplejning.

Som finansiering af udgifterne er der kalkuleret med 400.000 kr. fra Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune samt 50.000 kr. fra hver af flg.: Jensen International A/S, Bornholms Sparekasses Fond, DIBA, Nordea Bank og Bornholms Havn.

 

Det andet fremsendte budget vedrører den ønskede udendørskoncert ved Hammershus med opbygning af 2.500 siddepladser.

De samlede udgifter til dette arrangement er opgjort til kr. 1.346.645.

Ansøger har udregnet, hvor meget de 2.500 siddepladser vil kunne skabe af indtægter, såfremt alle sælges, nemlig 937.000 kr.

Ansøger vurderer endvidere, at koncerten vil kunne trække op mod 5.000 personer.

 

Ansøger oplyser i sit materiale, at der foruden Vækstforums ansøgning på 1 mio. kr. også vil blive sendt ansøgninger til Bornholms Regionskommune på 346.000 kr., til Jensen International A/S på 500.000 kr., samt til DIBA, Nordea og Bornholms Havn på hver 100.000 kr.

Ansøger har lovet at fremsende kopi af tilsagn på tilskud fra anden side, såfremt disse opnås. Vækstforumsekretariatet har ved dagsordenens udsendelse ikke modtaget noget, men er derimod bekendt med, at Bornholms Regionskommune er ansøgt om en underskudsgaranti på 1,9 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vækstforumsekretariatet synes som udgangspunkt, at der er tale om et perspektivrigt og spændende projekt, der vil være med til at sætte Bornholm på landkortet som ”Oplevelses-ø”. Vækstforumsekretariatet finder dog ikke på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale de forventede effekter som værende realistiske.

Vækstforumsekretariatet tror ikke på, at arrangementet vil trække så mange tilskuere, som ansøger forventer – ej heller at de nævnte billetindtægter vil kunne hentes hjem.

Sammenholdt med at de tilbageværende midler af de regionale udviklingsmidler er stærkt begrænsede, indstiller Vækstforumsekretariatet ansøgningen til et afslag. 

Bilag til Bornholms Vækstforum 26. marts 2012

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Budget (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Handlingsplan 2012-2013 for Business Center Bornholm

24.10.00P00-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

26-03-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

27

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Vækstforum besluttede ved sit møde 6. februar 2012 at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at reservere årligt max. 3.620.000 kr. af de regionale udviklingsmidler i 2012-2014 til Business center Bornholm, idet en endelig bevilling af midlerne afventer en opdateret handlingsplan for 2012 – og efterfølgende for 2013 og 2014.

Business Center Bornholm har nu fremsendt en handlingsplan, der som udgangspunkt dækker både 2012 og 2013. Handlingsplanen giver en nærmere beskrivelse af de ydelser og opgaver, BCB varetager og hvilke mål, der arbejdes mod.

Handlingsplanen indeholder også oplæg til styregrupper for de tre ”specielle driftsområder”: Information, markedsføring og tilflytterservice. 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at BCBs handlingsplan for 2012-2013 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med en positiv indstilling fra Bornholms Vækstforum.

 

Bornholms Vækstforum 26. marts 2012, pkt. 9:

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse at Vækstforum gerne ser, at bornholmske virksomheder netværker for at få andel i de mange anlægsprojekter på øen.

Michael Bladt deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Handlingsplanen for 2012-2013 er bygget op efter samme skabelon som den vedtagne udviklingskontrakt for 2012-2014.

 

Handlingsplanen rummer således en konkretisering af flg. to primære indsatsområder:

A.     Udvikle en opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice

B.      Udvikle og fastholde forretningsrelationer – nationalt og internationalt

samt en konkretisering af aktiviteter inden for følgende to driftsområder

C.     Indsats på tilflytterområdet

D.     Indsats på informationsområdet

 

A. Opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice

Der er i handlingsplanen redegjort for og beskrevet aktiviteter under flg. fem overskrifter:

·         Synligt og fokuseret arbejde ”ude i marken”

·         Tydeliggøre og markedsføre lokal erhvervsservice

·         Sikre et aktivt netværk i og mellem øens virksomheder til gavn for det samlede bornholmske erhvervsliv

·         Udnytte internationale forretningsmuligheder i samarbejde med lokale virksomheder

·         Etablere og udvikle samarbejdet mellem lokale virksomheder på Bornholm og mellem udenøs og lokale bornholmske virksomheder

 

B. Udvikle og fastholde Forretningsrelationer – nationalt og internationalt

Der er i handlingsplanen redegjort for og beskrevet aktiviteter under flg. fem overskrifter:

·         Synlig og fokuseret markedsføring af strategien Bright Green Island

·         At sikre at øens virksomheder får tilhørsforhold til BGI og en fælles markedsføring for at skabe image om en Ø i vækst.

·         At informere og udnytte det internationale marked gennem kontakter til ministerier, eksportråd og andre eksportinstitutioner.

·         At gennemføre marketingsaktiviteter i og udenfor Danmark for at tiltrække business muligheder.

·         Atsikre en målrettet indsats mod Bright Green aktiviteter med fokus på særlige målgrupper og lande.

 

C. Indsats på tilflytterområdet

Her vil BCB’s primære opgaver være:

·         Tiltrække nye arbejdspladser til Bornholm samt tilskynde til etablering af flere arbejdspladser / nye jobs på Bornholm.

·         Proaktivt at understøtte de bornholmske virksomheders behov for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.

·         Byde nye tilflyttere velkommen til Bornholm og via løbende dialog og aktiviteter sikre, at de forbliver på øen.

 

Hvordan opgaverne skal løses, vil blive drøftet i den nedsatte styregruppe på området. 

 

D. Indsats på Informationsområdet

·         Bornholms Vækstforum har bevilget midler, der primært skal anvendes til at informere om Vækstforums aktiviteter – herunder positive og succesfulde historier, der har skabs eller skaber vækst på Bornholm.

·         Generel information om de væksttiltag, der gennemføres på Bornholm med eller uden støtte fra Vækstforum.

 

Hvordan opgaverne skal løses, vil blive drøftet i den nedsatte styregruppe på området. 

 

Sammensætning af styregrupper

Styregruppen for markedsføring foreslås sammensat som følger:

Bornholms Erhvervsliv                        1 repræsentant

Bornholms Regionskommune                1 repræsentant

Væksthus Hovedstadsregionen            1 repræsentant

Destination Bornholm                         1 repræsentant

Business Center Bornholm                  2 repræsentanter

 

Styregruppen for Tilflytterindsatsen forestås sammensat som følger:

Bornholms Erhvervsliv                        2 repræsentanter

Bornholms Regionskommune                1 repræsentant

Tilflytterambassadørerne                    1 repræsentant

Business Center Bornholm                  2 repræsentanter

BAGlandet                                       1 repræsentant

 

Styregruppen for Information foreslås sammensat som følger:

Bornholms Erhvervsliv                        1 repræsentant

Destination Bornholm                         1 repræsentant

Væksthus Hovedstadsregionen            1 repræsentant

Bornholms Regionskommune                1 repræsentant

Business Center Bornholm                  2 repræsentanter

 

Der er lagt op til, at direktøren for Business Center Bornholm foranlediger nedsættelse af grupperne, herunder udpegning af repræsentanter der ikke kommer fra organisationer - efter godkendelse af BCB’s bestyrelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Den fremsendte handlingsplan er skrevet inden for rammerne af udviklingskontrakten, som Vækstforum indstillede positivt ved sit møde 6. februar 2012, og som har en årlig ramme på op til 3.620.000 kr.

Business Center Bornholm har oplyst, at den økonomiske ramme for 2012 ikke vil blive fuldt udnyttet. Disse midler vil derfor blive ført tilbage i puljen af regionale udviklingsmidler, når det endelige beløb kendes.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vækstforumsekretariatet har været i tæt dialog med Business Center Bornholm i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplanen. Dialogen fortsætter naturligvis efter vedtagelse af handlingsplanen, herunder i forbindelse med arbejdet for at finde relevante indikatorer for handlingsplanen.

 

Vækstforumsekretariatet og Business Center Bornholm er enige om, at det er afgørende at have en operationel handlingsplan, der både giver mening for virksomhederne, og som er håndterbar i det daglige.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 26. marts 2012

1.
Handlingsplan for Business Center Bornholm, 2012-2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Udkast til Vækstpartnerskabsaftale 2012 mellem regeringen og Bornholms Vækstforum

00.01.00P27-0654

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

26-03-2012

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

28

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Resumé

Regeringens udkast til vækstpartnerskabsaftalen med Bornholms Vækstforum er nu modtaget, og formandskabet for Bornholms Vækstforum har modtaget invitation fra erhvervs- og vækstminister Ole Sohn til et møde 22. maj 2012, hvor der ventes indgået en Vækstpartnerskabsaftale for 2012 mellem regeringen og Bornholms Vækstforum. Bornholms Vækstforum indsendte i efteråret 2011 sine ønsker til aftalen.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

a)     at Vækstforum drøfter regeringens udkast

b)     at Vækstforum bemyndiger formandskabet til sammen med sekretariatet at foretage de endelige tilretninger og forhandlinger på Vækstforums vegne.

 

Bornholms Vækstforum 26. marts 2012, pkt. 11:

Drøftedes. Vækstforum bemyndigede formandskabet til sammen med sekretariatet at foretage de endelige tilretninger og forhandlinger på Vækstforums vegne under hensyntagen til de bemærkninger, der faldt ved mødet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

Erhvervs- og Vækstministeren har i sit brev til formandskabet oplyst, at regeringen ser særligt frem til:

·   at drøfte vækstforums hidtidige indsats for vækst og erhvervsudvikling, herunder de resultater som Vækstforum har opnået siden strukturreformen, der trådte i kraft i 2007

·   at drøfte perspektiverne i et styrket samarbejde mellem vækstforum og de lokale aktionsgrupper (LAG’erne) om erhvervsudviklingsindsatsen i landdistrikter og yderområder

·   at drøfte vækstforums arbejde med regionale styrkepositioner, uddannelser samt samarbejdet herom.

 

Fra regeringen deltager foruden erhvervs- og vækstministeren også minister for forskning, innovation og videregående uddannelser, Morten Østergaard, samt minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.

 

 

Bornholmske ønsker

Bornholms Vækstforum besluttede ved sit møde 26. september 2011 at fastholde sine fyrtårnsønsker fra 2010-partnerskabsaftalen suppleret med et fyrtårnsinitiativ om trafikal tilgængelighed. Bornholms Vækstforum har således spillet ind med flg. fem initiativer:

             I.      Campus

           II.      Ny bredbåndsmålsætning

        III.      Bornholm som grønt demonstratorium og testområde

         IV.      Nye praktikpladsmodeller

           V.      Trafikal tilgængelighed

Alle ønsker kan genfindes i udkastet, men de står ikke lige tydeligt, og bør derfor tydeliggøres i Vækstforums tilbagemelding ved forhandlingerne.

 

Indhold i Vækstpartnerskabsaftalen

I Vækstpartnerskabsaftalen er der beskrevet flg. 16 udvalgte indsatser for vækst og erhvervsudvikling, som regeringen lægger op til at samarbejde om:

1.      Evaluering af kommunalreformen

2.      Styrket samarbejde på udvalgte erhvervsområder

3.      Grøn omstilling

4.      Design og arkitektur

5.      Turisme

6.      Fødevarer

7.      Samarbejde mellem vækstfora og de lokale aktionsgrupper

8.      Trafikal tilgængelighed til Bornholm

9.      Samarbejde om at styrke innovationskapaciteten

10.  Adgang til risikovillig kapital

11.  Investeringsfremme

12.  Adgang til information og rådgivning om etablering og drift af virksomhed

13.  Samarbejde om at udnytte nye muligheder i digitalisering

14.  Ungdomsuddannelse til fremtidens arbejdsmarked

15.  Et tættere samarbejde mellem videregående uddannelser og erhvervslivet

16.  Styrket samarbejde om voksen- og efteruddannelse

 

Vækstforumsekretariatet har via Danske Regioner fået adgang til de øvrige fem Vækstpartnerskabsaftaler og har efter en gennemlæsning konstateret, at store dele af aftalerne er identiske. Der er således dele af aftalen, der bør tilrettes mere specifikt til Bornholms Vækstforum. Udkastet skal ses som et tilbud om samarbejde på en række områder om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling på Bornholm.

 

I den vedhæftede Partnerskabsaftale er teksten fremhævet med grønt, hvor Vækstforum ”forpligtes” til noget – og Vækstforumsekretariatets umiddelbare kommentarer er fremhævet  med rødt.

Økonomiske konsekvenser

Regeringen har præciseret, at Vækstpartnerskabet indgås inden for de eksisterende økonomiske og administrative rammer. 


Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vækstforumsekretariatet var den 14. marts 2012 til møde i Departementet, hvor udkastet blev gennemgået. Det blev her oplyst, at Bornholms Vækstforum har mulighed for at komme med forslag til mere præcise formuleringer, hvis det ønskes. Vækstforumsekretariatet stillede i udsigt, at disse vil blive fremsendt efter mødet i Vækstforum 26. marts 2012. 

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 26. marts 2012

1.
Udkast Vækstpartnerskabsaftale - m. bemærknigner fra VF-sekretariatet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Bornholms rolle i Videncenter for Kystturisme

24.00.00G01-0105

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

26-03-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

29

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum drøfter og indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Erhvervs- og Vækstministeriet har i samarbejde med Region Nordjyllands, Region Midtjyllands, Region Syddanmarks og Region Sjællands vækstfora samt Ringkøbing-Skjern Kommune etableret et nyt Videncenter for Kystturisme i Hvide Sande. Der pågår i øjeblikket en dialog med departementet i Erhvervs- og Vækstministeriet om dels muligheden for at Bornholm også kan blive repræsenteret i bestyrelsen og dels sikringen af, at der sikres en koordinering med aktiviteterne på Center for Regional- og Turismeforskning.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at der tages en drøftelse af Bornholms mulige repræsentation i bestyrelsen for Videncenter for Kystturisme.

 

Bornholms Vækstforum 26. marts 2012, pkt. 10:

Vækstforum anbefalede, at Bornholm også bør være repræsenteret i bestyrelsen for Videncenter for Kystturisme, og bemyndigede formandskabet til at varetage de videre forhandlinger omkring dette.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstministeriet udsendte den 26. januar 2012 en pressemeddelelse, hvor partnerskabet bag Videncenter for Kystturisme blev præsenteret, og hvor sammensætningen af bestyrelsen for videncenteret blev oplyst. I samme pressemeddelelse fremgår det, at Videncenteret også tænkes ind i at få formuleret en national turismestrategi.

 

På den baggrund bliver der sendt et brev til erhvervs- og vækstministeren, hvor borgmesteren påpeger særlig to punkter, nemlig for det første, at Bornholm ikke har fået mulighed for at udpege et medlem (eller observatør) til bestyrelsen i lighed med de øvrige regioner/vækstfora, og for det andet nødvendigheden af at der sikres en koordinering med aktiviteter på center for Regional- og Turismeforskning.

 

Ministeren har svaret tilbage og forsikret, at videncenteret skal være til gavn for hele Danmarks kystturisme – og Bornholms kystturisme. Han oplyser samtidig, at der er indgået Partneraftale mellem ministeriet og de øvrige vækstfora om etablering og finansiering, hvilket afspejles i bestyrelsens sammensætning. Ministeren inviterer Bornholm til ”på lige fod” med de øvrige partnere at bidrage til basisfinansieringen – og potentielt indgå i bestyrelsen.

 

For så vidt angår bekymringen, om Videncenter for Kystturisme vil overlappe med aktiviteter på Center for Regional- og Turismeforskning, fastslår ministeren, at der ikke kommer til at ske overlappende aktiviteter med eksisterende, og at der ventes indgået samarbejdsaftale med CRT. 

 

Der pågår i øjeblikket en opfølgende konstruktiv dialog på embedsmandsplan, hvor Bornholm senest er opfordret til at komme med et konkret forslag, som partnerne kan tage stilling. Eller sagt mere direkte: Hvor meget vil vi betale for en bestyrelsesplads?

Økonomiske konsekvenser

De øvrige Vækstfora bidrager med årligt mellem 0,5 mio. kr. og 2,0 mio. kr. til finansieringen af Videncenteret for Kystturisme. Dog har både Region Syddanmark og Region Sjælland betinget sig, at deres bidrag skal bindes op til konkrete aktiviteter.

Vi har tilkendegivet over for Departementet, at Bornholms Vækstforum ikke har mulighed for at bidrage i den størrelsesorden men foreslået, at der ses på en fordelingsnøgle i forhold til, hvad vi modtager i regionale udviklingsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Orientering om Grøn Vækst-puljen

24.00.00Ø39-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

26-03-2012

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

30

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum orienteres

Resumé

De sidste bekendtgørelser til projekter under Bornholms Grøn Vækst program er endelig ved at være på plads. Bornholms Vækstforum kan forvente at skulle behandle ansøgninger fra næste møde i Vækstforum og 1½ år frem.

Indstilling og beslutning

Vækstforumssekretariatet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum 26. marts 2012, pkt. 14:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Som Bornholms Vækstforum blev orienteret ved mødet den 26. november 2011, har Direktoratet for FødevareErhverv nu NaturErhverv bevilget det fulde ansøgte beløb (17.700.000 kr.) til et Grønt Vækst program på Bornholm efter ansøgning fra Bornholms Vækstforum/Bornholms Kommunalbestyrelse til Grøn Vækst-puljen (200 mio. kr. puljen). Grøn Vækst-puljen kan udmøntes i 2012 og 2013.

 

Det bornholmske Grøn Vækst program indeholder bl.a. beskrivelser af 5 forventede ansøgninger som ligger inden for rammerne af 3 ud af 5 mulige bekendtgørelser. Disse er:

1.      Bekendtgørelse nr. 254 af 31. marts 2009 om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne.

2.      Bekendtgørelse nr. 255 af 31. marts 2009 om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne.

3.      Bekendtgørelse nr. 930 af 16. juli 2010 om tilskud til natur og miljøprojekter

 

De 2 første bekendtgørelser har været i høring frem til 5. marts 2012 og forventer deres ikrafttrædelse 21. marts 2012. Den sidste bekendtgørelse var i høring i januar 2012. Dennes ikrafttrædelse forventes snarest. Da der siden programskrivningens påbegyndelse kontinuerligt har været ændrede betingelser for ansøgninger, har det været en meget dynamisk opgave for Vækstforumsekretariatet. Danske Regioner har fungeret som en koordinerende enhed i forhold til dialogen med NaturErhvervsstyrelsen omkring høringer m.v.. Seneste ændring har været i forbindelse med bekendtgørelsernes høringer, hvor der dels er opstået tvivl om anden offentlig medfinansiering kan medtages, dels er blevet introduceret ansøgningsfrister.

 

F.s.v. anden offentlig medfinansiering efter pres fra Danske Regioner har Naturerhvervsstyrelsen ændret mening så der nu kan medtages anden offentlig medfinansiering fra andre end repræsentanter i programgrupperne (på Bornholm: BRK, Vækstforum og LAG-Bornholm).

 

F.s.v. ansøgningsfrister gælder følgende frister for indsendelse til NaturErhvervsstyrelsen: 1/5-12, 1/7-12, 1/10-12, 15/1-13, 1/3-13, 1/5-13, 1/7-13 og 1/9-13. De bornholmske ansøgningsfrister skal tilpasses hertil, så ansøgninger kan forberedes af sekretariatet og behandles på Vækstforums og evt. Bestyrelsen for LAG Bornholms møder, da ansøgninger under LAG-bekendtgørelserne også skal godkendes af LAG-Bornholm, inden de indstilles til By, Bolig og Landdistriktsministeriet.

 

Så snart de sidste bekendtgørelser er trådt i kraft vil Vækstforumsekretariatet annoncere programmet samt de regionale ansøgningsfrister.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

31

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

32

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Intet.