Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
16-05-2012 kl. 18:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 MED-Hovedudvalgets møde med ØKE om budget 2013
  åbent 3 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. marts 2012
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Økonomi- og Erhvervsudvalget
  åbent 5 Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder
  åbent 6 Ansøgninger om brug af overførsler i 2012
  åbent 7 Opfølgning på 2011-mål på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder
  åbent 8 Opfølgning på udviklingsaftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet 2012
  åbent 9 Træning før varig hjælp
  åbent 10 Kommissorium til politik for det specialiserede socialområde
  åbent 11 Statsforvaltningen Hovedstadens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af ledsageordning efter servicelovens § 97
  åbent 12 Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby
  åbent 13 Anlægsbevilling til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus
  åbent 14 Anlægsbevilling til fordedring af skolevej i Svaneke
  åbent 15 Ændrede åbningstider i Borgercenteret
  åbent 16 Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling
  åbent 17 Forlængelse af affaldsplan 2009 - 2012
  åbent 18 Kommunale ejendomme der indstilles til salg
  åbent 19 Anlægsbevilling til udskiftning af tagbelægning og efterisolering, Vej & Park Bornholm, Østre Ringvej 1, Rønne
  åbent 20 Tilbageførsel af uforbrugte midler, bevilget til dækmole i Gudhejm
  åbent 21 Skema A for etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer i Rønne - Snorrebakken, etape 2
  åbent 22 Projektsamarbejde med konsulentfirmaet Samfundsinvestor
  åbent 23 Det internationale arbejde, redegørelse 2012
  åbent 24 Borgerinddragelse, redegørelse 2011
  åbent 25 Orientering fra formanden
  åbent 26 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt



 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Borgmesteren foreslog, at det lukkede pkt. 101 behandles før den åbne del af dagsordenen, hvilket blev godkendt.

 

Borgmesteren foreslog, at pkt. 6 udgår af dagsordenen, da punktet indgår i den samlede sag, der kommer til behandling på udvalgets møde den 23. maj 2012. Forslaget blev godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  MED-Hovedudvalgets møde med ØKE om budget 2013

00.30.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

2

 

Hvem beslutter

ØKE beslutter

Resumé

Efter MED-aftalens § 9 mødes MED-Hovedudvalget med den politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i regionskommunen.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

    at det af MED-Hovedudvalget foreslåede tema drøftes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:

Temaet blev drøftet.

Sagsfremstilling

MED-Hovedudvalgets repræsentanter er:

 

Medarbejderrepræsentanter

Ledelsesrepræsentanter

Nils Pedersen, Løn og Personale (næstformand)

Anette Lund, Bornholms Plejehjem og Centre

Anne Schmølker, Løvstikken

Birgitte Udengaard, Teknik og Miljø

Birte Olsen-Knopp, Døgnplejen Bornholm

Jette Boye, Rønneskolen

John Bidstrup, Vej og Park Bornholm

Kell Hansen, Politisk Adm. Sekretariat

Michael Andersen, Dagtilbud Vest

Peter Flensborg, Teknik og Miljø

Pia van der Weij, Børn og Skole

Susanne Christensen, Bornholms Plejehjem og Centre

Kenth Halfdan Ferning (formand)

Allan Westh, områdechefer

Bjarne Freund-Poulsen, virksomhedsledere Teknik og Forsyning

Claus S. Jensen, direktion

Janus Node, virksomhedsledere Børn og Skole

Jon Madsen, virksomhedsledere Borgere og Beskæftigelse, Biblioteker

Pia Jonge, virksomhedsledere Social og Sundhed

Torben Munch, stabschefer

 

 

MED-Hovedudvalget ønsker at drøfte følgende tema med ØKE:

Vigtigheden af Social Kapital og trivsel i virksomhederne til gavn for borgerne.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. marts 2012

00.30.10Ø09-0112

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. maj 2012

1.
Driftsoversigt pr. 31. marts 2012 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. marts 2012 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 31. marts 2012 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførsler pr. 31. marts 2012 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. marts 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

00.30.10Ø09-0109

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

 

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder et merforbrug på 16,7 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af indstillet overført overskud fra 2011 på 37,95 mio. kr. under forudsætning af godkendelse af brug af overførslerne. Samlet set forventes et overskud på 21,2 mio. kr. i 2012.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 tages til efterretning

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. indstillede overførsler fra 2011. Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Budgetopfølgningen på virksomhedsniveau kan læses i bilag 1.

 

Drift

På politikområde 0 Økonomi forventes samlet set et merforbrug på 3,2 mio. kr. i 2012, som fortrinsvis vedrører ikke-udmøntede tværgående besparelser. Der er forudsat udmøntet tværgående besparelser for 2,6 mio. kr.

 

På politikområde 11 Erhverv og Samfund forventes samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af indstillet overført overskud fra 2011 på 11,3 mio. kr., hvormed der samlet set forventes et overskud på 7 mio. kr. i 2012.

De største udfordringer på politikområdet:

-          Udbetalingen af disponerede midler kan falde i efterfølgende budgetår, hvorved der ikke bliver entydig sammenhæng mellem budget og regnskab

 

På politikområde 12 Organisation, personale og politikere forventes samlet set et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der indstillet overført et overskud på 5,7 mio. kr., hvormed der samlet set forventes et overskud på 9,9 mio. kr. i 2012.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

-          tilgangen af personer, der er berettiget til seniorjob. Tilgangen forventes øget markant i 2013 som følge af den afkortede dagpengeperiode.

 

På politikområde 13 Informationsteknologi forventes samlet set et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af indstillet overført overskud fra 2011 på 10,8 mio. kr., hvormed der samlet set forventes et overskud på 9,5 mio. kr. i 2012.

 

På politikområde 14 Fællesadministration forventes samlet set et merforbrug på 12,1 mio. kr. i 2012, som for størstedelen kan finansieres af indstillet overført overskud fra 2011 på 10,2 mio. kr.. Samlet set forventes dermed et underskud på 2 mio. kr. i 2012.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

-          Kommunalbestyrelsens beslutning om at lægge gebyr på opkrævninger, hvor statsforvaltningen har underkendt en lignende beslutning i anden kommune.

-          Administrationsaftalen med Bornholms Forsyning A/S, hvor aftalebeløbet ikke står mål med det budgetlagte.

 

Anlæg

Der udarbejdes ikke opfølgning på anlæg pr. 31. marts 2012.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. marts 2012 udviser samlet set et merforbrug på 16,7 mio. kr. i 2012 på Økonomi og Erhvervsudvalgets områder, som kan finansieres af indstillet overført overskud på 37,95 mio. kr. under forudsætning af godkendelse af brug af overførslerne. Samlet set forventes et overskud på 21,2 mio. kr. i 2012.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr.

 

Der er fra 2011 indstillet overført et overskud på 37,95 mio. kr. som områder og virksomhederne kan anvende til finansiering af drift og anlæg under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af områdernes og virksomhedernes ansøgninger.

Status er, at der på nuværende tidspunkt ikke er modtaget ansøgninger fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Ansøgninger om brug af overførsler behandles løbende i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og næste gang bliver den 23. maj.

 

Tabel: Drift

Beløb i 1.000 kr.

Mer/mindreforbrug i 2012

Indstillet overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012 (+ overskud/ - underskud)

Overfør-

bar

Ikke-overf.bar

Overfør-

bar

Ikke-overf.bar

0 Økonomi

-3.178

0

0

-3.178

0

11 Erhverv og samfund

-4.340

0

11.300

6.960

0

12 Organisation, personale og politikere

4.188

-913

5.744

9.933

-913

13 Informationsteknologi

-1.254

0

10.754

9.500

0

14 Fællesadministration

-12.134

-511

10.151

-1.984

-511

Økonomi- og Erhvervsudvalget

-16.718

-1.424

37.950

21.232

-1.424

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. maj 2012

1.
Bilag 1, Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder

00.30.14P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder i henhold til de nye overførselsregler. Samlet set udgør overskuddet på området 48,216 mio. kr. Det indstilles, at der samlet set overføres et overskud 37,950 mio. kr. til 2012, idet et underskud på 4,569 mio. kr. afskrives.      

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)     at det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der overføres 37.950.000 kr. til 2012 som anført i bilag 1 kolonne 6

b)     at det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at underskud på 4.569.000kr. vedr. ikke-udmøntede tværgående besparelser på politikområde 0 Økonomi afskrives

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Udsættes, idet der ønskes forslag til alternativ finansiering til indstillingens pkt. b).

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 er opgjort. Fra og med overførslerne fra 2011 til 2012 træder de nye overførselsregler i kraft, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011.

Reglerne indebærer, at virksomhederne automatisk kan overføre overskud op til 5 pct. af budgetrammen, henholdsvis underskud op til -2 pct. af budgetrammen i budget 2012. Overskud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. overføres til virksomhedens budget 2012.

Virksomheder, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Alle virksomheder, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 15. februar 2012 besluttet, at alle skal ansøge om at anvende overført overskud i 2012, og at ansøgningerne skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 på virksomhedsniveau fremgår af bilag 1.

 

Følgende virksomheder/områder har anmodet om at overføre et større overskud end 5 pct.:

Politikområde 11 Erhverv og Samfund

·         Bornholms Akademi anmoder om at overføre hele overskuddet på 1.811.000 kr. da Akademiets drift er 100 pct. eksternt finansieret, hovedsagelig via bevilling fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

·         Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje anmoder om at overføre yderligere 737.000 kr. således at hele overskuddet på 980.000 kr. overføres til 2012, idet midlerne er disponeret i 2012.

·         Bornholms Vækstforum anmoder om at overføre yderligere 7.919.000 kr. således at hele overskuddet på 8.470.000 kr. overføres til 2012. Overskuddet anmodes overført fuldt ud, dels med baggrund i Bornholms Vækstforums status og dels fordi midlerne i vidt omfang er disponeret.

Politikområde 12 Organisation, personale og politikere

·         Løn og Personale anmoder om at overføre yderligere 5.204.000 kr. Bevillingen dækker over en række pulje og projekter hvor der er bevægelser mellem årene. Overførslen dækker over pulje vedrørende ekstra elever, overførsel af overskud på barselsfond, igangværende kompetenceudviklingsprojekt for alle kommunens ansatte, seniorpolitiske tiltag i tilknytning til nedskæringer og reserverede midler til TR, MED og arbejdsmiljø.

Politikområde 13 Informationsteknologi

·         Politisk & Administrativt sekretariat (IT) anmoder om at overføre yderligere 8.110.000 kr. til igangværende projekter og aftaler, herunder bundne midler overfor IT- og Telestyrelsen i forbindelse med ESDH, virksomhedernes driftsbidrag til udskiftning af arbejdsstationer og opsparing til udskiftning af kommunens SAN/3PAR (løsning der indeholder alle data i BRK).

Politikområde 14 Fællesadministrationen

·         Børne- og Skolesekretariatet anmoder om at overføre yderligere 975.000 kr. til bl.a. udgifter forbundet med skærpet tilsyn med plejefamilier og opholdssteder, ledelsesinformationssystem og merforbrug på løn i sekretariatet.

·         Politisk & Administrativt sekretariat anmoder om at overføre yderligere 675.000 kr. til færdiggørelse af kommunens nye Inter- og Intranetløsning, Innomate system og målopfyldelse (ØKE-mål) Bedre kommunikation med borgerne.

·         Løn og Personale anmoder om at overføre yderligere 500.000 kr. til afholdelse af ekstraudgifter til kontorelever i administrationen.

·         Økonomi og Analyse anmoder om at overføre yderligere 1.826.000 kr. til udvikling af økonomisystemet og implementering af ledelsesinformationssystem.

·         Regional Udvikling anmoder om at overføre yderligere 2.161.000 kr. til at fremme tiltag i 2012 indenfor eksportområdet fra Bornholm, interessevaretagelse for Bornholm i EU, bosætning, offentlig/privat samarbejde mv.

·         Direktionen anmoder om at overføre yderligere 385.000 kr. som er overskuddet på pulje til længerevarende uddannelse. Dermed anmodes merforbrug på 187.000 kr. vedr. konsulentbistand og BDOs analyse af BørneCenter Bornholm om ikke overføres til 2012.

 

Følgende virksomhed har anmodet om eftergivelse af underskud:

Politikområde 0 Økonomi udviser et underskud på 4.569.000 kr. i 2011 som anmodes afskrevet. Området dækker en række tværgående besparelser, som ikke er blevet udmøntet i 2011, heraf er nogle af besparelserne akkumuleret fra tidligere år.

 

Der er tale om følgende ikke udmøntede besparelser:

Beskrivelse

Akk. budgetbeløb

Drift af bilpark

2.703.107

Afledt energibesparelse ved investeringer

421.916

Effektivisering – nedsættelse af kilometertakst

810.380

Facility Management

508.650

Eftersyn af brandmateriel

203.460

Administration af arbejdsskader

101.730

I alt

4.749.243

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere tilkendegivet, at der skal ses på disse tværgående besparelser. Det forekommer ikke realistisk at udmønte besparelser med tilbagevirkende kraft, hvorfor det indstilles, at ovenstående beløb ikke overføres som et underskud til 2012. Det afsatte beløb vedrørende borgerinddragelse (62.000 kr.) overføres heller ikke, da der er midler på de kommende års budgetter til dette formål.

Økonomiske konsekvenser

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder udviser driften et samlet overskud på 48,216 mio. kr. på den overførbare bevilling. Den automatiske overførsel giver adgang til at overføre i alt 9,520 mio. kr. til 2012.

Når der tages højde for virksomhedernes og områdernes anmodninger om overførsel af yderligere overskud og eftergivelse af underskud, udgør den samlede budgetoverførsel fra 2011 til 2012 i alt 37,950 mio. kr. (bilag 1, kolonne 6).

Overskud/underskud, der ikke overføres til 2012, udgør samlet set 10,267 mio. kr. (bilag 1, kolonne 7).

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i deres møde den 19. april bedt om en alternativ finansiering til sagens indstilling i punkt b, som vedrører ikke-udmøntede tværgående besparelser på politikområde 0 for i alt 4,569 mio. kr.. Som følge heraf blev sagen udsat, og som konsekvens heraf også den samlede sag om budgetoverførsler.

 

Det skal indledningsvis bemærkes, at budgetoverførslerne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er vurderet med henblik på finansiering af de opsamlede ikke-udmøntede besparelser på politikområde 0 Økonomi. Med indstillingen lægges 14,836 mio. kr. i kassen, hvoraf 4,569 anvendes til finansiering af afskrivningen af de ikke-udmøntede besparelser. Netto tilføres kassebeholdningen 10,267 mio. kr. fra udvalgets område.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har ønsket forslag til en alternativ finansiering af afskrivningen af de ikke-udmøntede besparelser. Da der er tale om finansiering af bagudrettede budgetposter foreslås finansiering også anvist bagudrettet, og der er på den baggrund udarbejdet forslag til finansiering ved reduktion af overførslerne på virksomheder og områder, hvor overførslen overstiger 5 pct. Forslaget fordeler finansieringen bredt i organisationen, idet Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget stort set friholdes.

 

Fordeling på udvalgsniveau:

 

Beløb i 1.000 kr.

Anmodninger om at overføre overskud over 5%

Andel af ikke-udmøntet tværgående besparelse

Revideret overførsel, beløb der indstilles overført til 2012

Overskud = positive beløb

8

9

10

Børne- og Skoleudvalget

11.058

-1.603

19.013

Socialudvalget

11.021

-1.598

31.661

Beskæftigelsesudvalget

451

-65

2.454

Teknik- og Miljøudvalget

258

-37

-6.423

Økonomi- og Erhvervsudvalget

7.259

-1.052

36.897

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

1.471

-213

3.016

I alt

  31.517

-4.569

  86.618

 

Fagudvalgene har i deres møder i maj behandlet de oprindelig indstillede budgetoverførsler fra 2011 til 2012. Den alternative finansiering af de ikke-udmøntede tværgående besparelser på politikområde 0, indebærer at de virksomheder og områder, der anmoder om budgetoverførsel af overskud større end 5 pct., vil blive reduceret med samlet set 4,569 mio. kr.

 

De reviderede budgetoverførsler på virksomhedsniveau fremgår af revideret bilag 1, kolonne 10. Med den reviderede budgetoverførsel, overføres samlet set 86,618 mio. kr. til 2012.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. april 2012

1.
Bilag 1: ØKE - Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 (PDF)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. maj 2012

2.
Revideret bilag - Samlede budgetoverførsler fra 2011 til 2012 vedr. drift (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ansøgninger om brug af overførsler i 2012

00.30.00Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Ansøgninger fra virksomheder der ønsker at anvende overført overskud fra 2011 i 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at ansøgningerne om brug af overført overskud i 2012 godkendes med 700.000 kr. til Kildebakken, 1.032.000 kr. til Døgnplejen og 96.000 kr. til Bornholms Idrætsområder.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Udsættes som konsekvens af beslutningen i pkt. 3.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Udgår.

Sagsfremstilling

I henhold til procedure om godkendelse af brug af overførsler i 2012, godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012, fremsendes ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at anvende overført overskud, til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse. 

 

Ansøgninger

Kildebakken ansøger om at anvende 924.000 kr. til anskaffelse af ny bus til transport af handicappede elever (anlægsinvestering på ca. 700.000 kr.) og til merudgifter til løn som følge af tilpasning af personalet til faldende elevtal. Det ansøgte beløb svarer til Kildebakkens overførte overskud fra 2011.

 

Døgnplejen Bornholm ansøger om at anvende 1.032.000 kr. til indkøb af nye tablets med indbygget telefon til medarbejdere i Døgnplejen, der arbejder i et mobilt arbejdsmiljø uden fast IT-arbejdsplads. Investeringen er en fremtidssikret IT-løsning, der vil bidrage til en mere effektiv opgaveløsning i Døgnplejen.

Døgnplejens overførte overskud fra 2011 udgør i 5.727.000 kr.

 

Bornholms Idrætsområder ansøger om at anvende 96.000 kr. til delvis betaling for renovering af Søndermarkshallens nordgavl. Det ansøgte beløb svarer til Bornholms Idrætsområders overførte overskud fra 2011.

 

Økonomi og Analyse anbefaler

-         at Kildebakkens ansøgning imødekommes med 700.000 kr. til konkret anlægsinvestering i en ny bus. Frigivelse af de resterende 224.000 kr. beror på virksomhedens budgetopfølgning pr. 31. maj 2012.

-         at Døgnplejen Bornholms ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om en engangsinvestering, der kan medvirke til forbedrede og mere effektive arbejdsgange i Døgnplejen.

-         at Bornholms Idrætsområders ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om nødvendig renovering af en kommunal bygning.

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Opfølgning på 2011-mål på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

00.01.00P22-0065

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I budgettet for 2011 var der en række mål for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt mål af tværgående karakter.

Denne sag indeholder en opfølgning på disse mål.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager opfølgningen til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2011 var der en række mål for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder samt mål af tværgående karakter.

De mål, som har et eksternt eller borgerrettet fokus, indgik også i kvalitetskontrakten for 2011. I forbindelse med opfølgning på kvalitetskontrakten i oktober 2011 blev der gjort status på disse mål.

Med denne sag gives en samlet opfølgning på alle Økonomi- og Erhvervsudvalgets mål for 2011. Opfølgningen fremgår af bilag 1, og de enkelte målbeskrivelser fremgår af bilag 2.

Overordnet kan det konstateres, at langt de fleste af målene har et flerårigt perspektiv. Det betyder, at det forsat er relevant at arbejde videre med de indsatser, som blev igangsat i 2011. Det er især mål for uddannelses- og erhvervsindsatser samt mål om kompetenceudvikling og trivsel i BRK.

Kun et enkelt mål kan betragtes som helt afsluttet, nemlig målet omkring ændring af aftalestyringen.

Enkelte steder må organisationen erkende, at vi ikke har været gode nok til at prioritere ressourcer til arbejdet med de politisk fastsatte mål. Administrativt er vi i gang med at se på lederaftaler. I arbejdet indgår både, hvad aftalerne skal indeholde samt processerne for indgåelse af og opfølgning på aftalerne. De politisk fastsatte mål bliver en del af lederaftalerne, og det forventes derfor, at implementeringen af lederaftaler i organisationen vil medfører, at vi bliver skarpere på at holde fokus på de politisk fastsatte mål.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. maj 2012

1.
Samlet opfølgning på ØKE-mål (PDF)

2.
ØKE-mål i 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Opfølgning på udviklingsaftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet 2012

00.32.28Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter                                 

Resumé

Den årlige opfølgning på udviklingsaftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at opfølgningsredegørelsen godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune indgik i december 2010 en udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Økonomi- og Indenrigsministeriet). Aftalen indeholder et tilsagn om særtilskud i årene 2011-2014 (henholdsvis 20, 19, 18 og 17 mio. kr.), under forudsætning af at regionskommunen overholder de betingelser, der er knyttet til tilsagnet.

I henhold til aftalens afsnit 4 skal Bornholms Regionskommune hvert år udarbejde en redegørelse om kommunens økonomi, der skal være ministeriet i hænde senest den 15. april (første gang pr. 1. maj 2012).

Redegørelsen skal omfatte en oversigt over rammevilkårene og kommunens økonomiske vilkår, og skal i særlig grad sætte fokus på de betingelser, der er knyttet til tilsagnet om tilskud: Beskatningen, administrationsudgifterne, budgetoverholdelse og effektivisering af serviceområderne.

Økonomi og Analyse har udarbejdet vedlagte redegørelse. Redegørelsen er den første i relation til denne udviklingsaftale, og den er udarbejdet efter samme opbygning som tidligere års opfølgningsredegørelser til den forrige aftale.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsat fristen for indsendelse af dette års redegørelse til den 18. maj 2012.

Det forventes, at der vil være en efterfølgende dialog med ministeriet om redegørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. maj 2012

1.
Udviklingsaftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Opfølgning 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Træning før varig hjælp

29.21.00A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommunen søger under overskriften ”Hverdagsrehabilitering” løbende at udvikle metoder, der fastholder og øger borgerens selvhjulpenhed mest mulig. Der er udarbejdet forslag til et nyt tiltag ”’Træning før varig hjælp”, hvor borgere, der første gang søger om varige hjemmehjælpsydelser via Servicelovens § 83 (rengøring, indkøb og bad) kommer igennem et vurderings-/træningsforløb, for at få afklaret, hvilke muligheder den enkelte borger har, for at forblive selvhjulpen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen og Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

     a)            at ”’Træning før varig hjælp” i gangsættes som projekt i BRK

     b)            at projektet evalueres 2. kvartal 2013 og resultatet forelægges Socialudvalget medio 2013 med henblik på stillingtagen til om projektet skal gøres permanent  

     c)            at udgifterne til projektet i 2013 på kr. 120.000 finansieres af BUM-budgettet

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunen har under overskriften ”Hverdagsrehabilitering” igangsat en række tiltag, der skal fastholde og øge borgernes selvhjulpenhed mest muligt. 

 

Der arbejdes med:

·        Et andet syn på kommunens ældre.
Med hverdagsrehabilitering fokuseres på de ressourcer den enkelte ældre borger har, og ikke som hidtil på det, de ældre ikke kan. I mange tilfælde kan en trænende indsats hjælpe den ældre borger til at genoptage dagligdags gøremål. Dagligdags gøremål, som den ældre ’i den klassiske ældrepleje’ ville have haft hjælp til.

·        Ny form for ældrepleje.
Med hverdagsrehabilitering ændres fremtidens ældrepleje. Kommunen yder hjælp til selv at klare hverdagen igen - i stedet for at yde kompenserende og passiviserende hjælp og pleje. Kommunen gør op med tanken om, at ældre skal forholde sig passivt og blot tilbydes hjælp. Hverdagsrehabilitering tildeles typisk til borgere, der lige er kommet hjem fra sygehuset fx efter en hjerneblødning, et hoftebrud, en operation eller sygdom, og som nu har svært ved at klare almindelige hverdags aktiviteter fx at bade, gå tur med hunden, gøre rent, smøre mad eller deltage i fritidsaktiviteter.

 

På ældreområdet søges løbende nye metoder til at fastholde og øge borgerens selvhjulpenhed mest muligt. ”Træning før varig hjælp” er et nyt tiltag, hvor alle borgere, der første gang søger om varige hjemmehjælpsydelser i form af rengøring, indkøb og bad, kommer igennem et vurderings-/træningsforløb for at få afklaret, hvilke muligheder den enkelte borger har for at forblive selvhjulpen.

 

I dag tilbydes en motivationssamtale til borgere, der første gang ansøger om varige hjemmehjælpsydelser efter Servicelovens § 83, såfremt visitator ved besøg i hjemmet vurderer, at borgeren har potentiale for hverdagsrehabilitering.

 

Ved motivationssamtalen deltager borger, sosu -medarbejder og terapeut og formålet er, at finde borgerens motivation og derigennem fastsætte mål for den indsats borger og sosu -medarbejder skal arbejde hen imod.

 

Proceduren med motivationssamtaler fastholdes, men til borgere der alene søger om hjælp til bad eller rengøring foreslås modellen ’Træning før varig hjælp”

 

Målet med ”Træning før varig hjælp” er, at borgeren via træning, helt eller delvist kan genvinde funktionsevnen og derved igen varetage daglige gøremål og klare sig selv med mindre hjælp/støtte og herigennem øge livskvaliteten.

 

”Træning før varig hjælp” indebærer, at borgeren gennemgår et vurderings/træningsforløb sammen med en ergoterapeut eller en fysioterapeut før der tages endelig stilling til en bevilling om varig hjemmehjælp. Gennem forløbet afklares borgerens muligheder for at blive selvhjulpne. Inkluderede borgere kan ikke frasige sig deltagelse i et vurderings/træningsforløb uden at frasige sig muligheden for varig hjælp. Terapeuterne informerer visitator, hvis der er brug for tidsbegrænset varig hjælp i træningsperioden. 

 

Vurdering/træning foregår i borgerens eget hjem og/eller på et af kommunens træningscentre. Borgeren kan træne op til 2 gange ugentligt i 12 uger.

 

Om en borgere kan inkluderes i modellen ’Træning før varig hjælp” vurderes af visitator jf. ovenstående. Følgende grupper er ikke inkluderet i modellen: Borgere der har brug for midlertidig hjemmehjælp, terminal syge, svære misbrugsproblematikker, psykisk syge, demente eller svære hukommelsessvækkede borgere, borgere der i forvejen modtager træning via sundhedslovens § 140 eller servicelovens § 86, borgere der af postoperative årsager har forbud mod at udføre hjemmehjælpsydelser selv samt borgere, der flytter til Bornholm og som har fået bevilget varig hjælp fra anden kommune.

 

Projektet foreslås iværksat snarest muligt og afviklet frem til 1.7.2013. Projektet evalueres primo 2. kvartal 2013 og resultatet forelægges Socialudvalget medio 2013 med henblik på stillingtagen til om projektet skal gøres permanent.  

Økonomiske konsekvenser

Erfaringer fra et lignende projekt i Lyngby-Taarbæk kommune bl.a. peger i retning af, at knap 50 % af alle borgere, der søger om hjælp til personlig pleje og eller praktisk hjælp tilhører målgruppen for ”Træning før varig hjælp”. Projektet viste, at ud af målgruppen:

·        bliver ca. 25 % selvhjulpne ved intervention gennem træning/vejledning

·        ønsker ca. 25 % ikke at deltage, når der fordres egen indsats fra borgeren, og derfor trækkes ansøgningen om hjælp tilbage

·        har ca. 50 % fortsat brug for varig hjælp også efter træningsintervention

 

Til gennemførelse af projekt ”Træning før varig hjælp” i regi af Borger og Sundhed kræves en 20 timers terapeutstilling i ”hverdagsrehabiliteringsteamet”, svarende til en årlig udgift på 240.000 kr. Udgifterne kan i 2012 finansieres af budgettet til hverdagsrehabilitering i Borger og Sundhed, mens udgiften i perioden 1.1.2013 til 1.07.2013 på 120.000 kr. foreslås finansieret af BUM-budgettet.

 

Projekt ”Træning før varig hjælp” i Lyngby-Taarbæk påviste betydelige nettobesparelser gennem et fald i hjemmehjælpsydelserne. 

 

Det forudsættes, at besparelserne på hjemmehjælpsydelserne og dermed BUM-budgettet kan finansiere gennemførelsen af ”Træning før varig hjælp. Resultaterne fra projekt ”Træning før varig hjælp” i Bornholms Regionskommune forelægges Socialudvalget medio 2013, hvor der tages endelig stilling til projektets fortsatte drift og finansiering.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Kommissorium til politik for det specialiserede socialområde

27.00.00P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

19

 

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommissorium for udarbejdelse af en politik for det specialiserede socialområde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget

·         at kommissoriet indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Kommissoriet anbefales, idet udkast til foreløbig politik ønskes forelagt Socialudvalget inden endelig udarbejdelse af udkast til politik.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2012

Kommissoriet anbefales, idet udkast til foreløbig politik ønskes forelagt Børne- og Skoleudvalget inden endelig udarbejdelse af udkast til politik.

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Kommissoriet anbefales. Udkast til foreløbig politik ønskes forelagt Beskæftigelsesudvalget inden endelig udarbejdelse af udkast til politik.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Kommissoriet anbefales.

 

Sagsfremstilling

Der er formuleret et kommissorium, der angiver formål med og proces for udarbejdelse af en politik for det specialiserede socialområde.

 

Handicaprådet vil den 22. maj 2012 modtage en orientering om kommissoriet. Egentlig inddragelse og høring vil være en del af selve processen med at udarbejde politikken.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Forslag til kommissorium, dateret 23. april 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Statsforvaltningen Hovedstadens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af ledsageordning efter servicelovens § 97

27.48.04G12-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-03-2012

19

 

Socialudvalget

07-05-2012

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden, Det Sociale Nævn, har i 2011 gennemført en praksisundersøgelse af 14 kommuners afgørelser om bevilling af ledsageordning til voksne efter § 97 i lov om social service (serviceloven), herunder Bornholms Regionskommunes afgørelser. Formålet med praksisundersøgelsen er at undersøge kommunernes anvendelse af reglerne om ledsageordning efter servicelovens § 97, herunder om kommunerne i tilstrækkelig grad sikrer, at det fornødne grundlag for at træffe en afgørelse er til stede.

 

Kommunalbestyrelsen skal efter § 79a i retssikkerhedslovens behandle nævnets undersøgelser af kommunernes praksis på et møde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at praksisundersøgelsen sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Sendes i høring. 1 sag ville være blevet hjemvist, der er derfor taget handling på sagen. 

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at praksisundersøgelsen indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen har omfattet 139 kommunale afgørelser, hvor der er truffet afgørelse om bevilling af ledsageordning. 14 kommuner er, afhængig af størrelsen, blevet bedt om at indsende henholdsvis 6, 11 eller 19 sager. Bornholms Regionskommune har indsendt 11 sager. I 108 (80 %) af sagerne er afgørelsen i overensstemmelse med regler og praksis. I 31 (20 %) af sagerne ville afgørelserne blive ændret eller hjemvist, hvis det havde været en klagesag. Bornholms Regionskommune havde 10 korrekt afgjorte sager ud af 11.

 

I 60 af de undersøgte sager mangler der ingen oplysninger. I 51 sager mangler der enkelte mindre væsentlige oplysninger. I 16 sager, mangler der flere og/eller væsentlige oplysninger og i 12 sager mangler der afgørende oplysninger i sagen. For Bornholms Regionskommunes vedkommende drejer det sig om 6 sager, hvor ingen oplysninger mangler, 4 sager, hvor enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler og 1 sag, hvor afgørende oplysninger mangler.

 

I 35 af de undersøgte sager er der i høj grad dokumentation for borgerens varige fysiske og psykiske funktionsevne. I 82 sager er der i nogen grad dokumentation for funktionsevnen. I 10 sager er der ringe dokumentation for den nedsatte funktionsevne, og i 12 sager er der ingen dokumentation for den nedsatte funktionsevne. For Bornholms Regionskommunes vedkommende drejer det sig om 5 sager, hvor der i høj grad er dokumentation for borgerens fysiske og psykiske funktionsevne, 5 sager, hvor funktionsevnen i nogen grad er dokumenteret, og 1 sag, hvor der ikke er dokumentation for funktionsevnen.

 

I 120 sager er der dokumentation for, at borgeren kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. I de resterende 19 sager er der enten ikke eller kun i ringe grad dokumentation herfor. For Bornholms Regionskommunes vedkommende er der i 8 sager i høj grad dokumentation for at borgeren selv kan efterspørge ledsagelse og i 3 sager i nogen grad.

 

I 61 sager er der i høj grad dokumentation for, om borgeren kan færdes alene på grund af den nedsatte funktionsevne. I 55 af sagerne er der i nogen grad dokumentation herfor. I de resterende 23 sager, er der ringe eller ingen dokumentation. For Bornholms Regionskommunes vedkommende er 5 sager i høj grad dokumenteret, 5 sager i nogen grad og1 sag ikke dokumenteret.

 

Praksisundersøgelse har også foretaget en formel vurdering af kommunernes afgørelser, herunder afgørelsens form, tydelighed, hjemmelshenvisning og klagevejledning. For Bornholms Regionskommunes vedkommende var der i 7 sager korrekt orientering om klageadgang og korrekt vejledning, mens det ikke var tilfældet i de sidste 4 sager.

 

Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne i uddrag:

·         Det anbefales, at kommunerne i højere grad sikrer sig, at oplysningsgrundlaget i alle sager er i orden, og at kommunerne sikrer sig tilstrækkeligt fyldestgørende dokumentation for ansøgerens funktionsevne, ansøgerens evne til at færdes alene og ansøgerens evne til at efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.

·         Det anbefales, at kommunerne sikrer, at borgeren som altovervejende hovedregel modtager en skriftlig afgørelse.

·         Det anbefales, at kommunerne er mere opmærksomme på selve funktionsbeskrivelsen i sagerne, frem for ansøgernes diagnose. Kommunerne skal sikre sig, at alle forhold af betydning for sagen inddrages.

·         Kommunerne skal være opmærksomme på at foretage en helhedsvurdering, særligt i sager om psykisk funktionsnedsættelse og i sager om sjældne lidelser. Kommunerne bør i alle sager anvende funktionsevnemetoden.

·         Kommunerne skal udforme alle afgørelser i overensstemmelse med forvaltningslovens regler, herunder reglerne om begrundelse.

·         Kommunerne skal udforme klagevejledninger, der er i overensstemmelse med retssikkerhedslovens regler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse til mødet den 7. maj 2012

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet, der på deres møde d. 11. april 2012 tog sagen til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

1.
Praksisundersøgelse - ledsageordning SL § 97 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby

82.06.00P20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

For etablering af ny daginstitution i Aakirkeby træffes beslutning om projektbeskrivelse og anlægsbevilling til rådgivning m.v.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

a)     projektbeskrivelse godkendes,

b)     projektet gennemføres med assistance fra bygherrerådgiver, valg af totalrådgiver ved almindeligt udbud og gennemførelse ved fagentrepriser,

c)     der gives en anlægsbevilling på 1.200.00 kr. til bygherrerådgivning, totalrådgiver, forundersøgelser m.v. i forbindelse med etablering af ny daginstitution i Aakirkeby.

d)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby,

e)     anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.


Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 afsat 12 mio. kr. til ny integreret daginstitution i Aakirkeby med plads til 100 børn ved sammenlægning af to eksisterende afdelinger under Dagtilbud Midt - Aakirkeby Idrætsbørnehave og Legestedet.

 

I november 2011 blev der nedsat en projektgruppe, som fik til opgave at udvikle grundlaget for den nye daginstitution.  Et ideoplæg fra projektledelsen blev forelagt  Børne- og Skoleudvalget på møde den 10. april 2012. Udvalget bad projektgruppen arbejde videre med idegrundlaget, en placering på et areal ved NaturBornholm og en proces med tidsplan.

 

Projektgruppen har udarbejdet en projektbeskrivelse, som er vedlagt som bilag og søger om anlægsbevilling til rådgiver, forundersøgelser m.v.

 

Projektbeskrivelsen indeholder baggrund, et idegrundlag, procesbeskrivelse med tidsplan, bygherreorganisation og økonomi for gennemførelse af byggeri af ny daginstitution.

 

Byggeriet af den nye daginstitution gennemføres med assistance fra bygherrerådgiver, valg af totalrådgiver ved almindeligt udbud og gennemførelse ved fagentrepriser. Der ansøges om anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram, gennemførelse af udbud for totalrådgiver, kontrakt med totalrådgiver og forskellige forundersøgelser.   

 

Teknik- og Miljøudvalget behandler på møde den 8. maj 2012 en sag om igangsættelse af planproces for tillæg til kommuneplan og lokalplan for et område ved NaturBornholm.

Økonomiske konsekvenser

Dette er den første bevillingssag vedrørende etablering af ny daginstitution i Aakirkeby. Der vil blive fremlagt ny bevillingssag i forbindelse med indgåelse af fagentreprisekontrakter planlagt til december 2012.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. Anlægsudgiften kan finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 12 mio. kr. til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby. Der er herefter et resterende rådighedsbeløb på 10,8 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af puljen på 12 mio. kr. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. maj 2012

1.
Ny daginstitution i Aakirkeby - Projektbeskrivelse (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus

 

00.30.10A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

13

 

Hvem beslutter

 

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Dagtilbud Nord søger om anlægsbevilling til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     der gives en anlægsbevilling på 467.200 kr. til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus

b)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 467.200 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i puljen til renovering på børne- og skoleområdet

c)     anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning (Facility Management)

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.


 

Sagsfremstilling

Den 1. marts 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen den langsigtede plan på dagtilbudsområdet.

 

Et element i den langsigtede plan er, at Klemensker Børnehus under Dagtilbud Nord udbygges med 30 m2, samt at den nuværende bygningsindretning optimeres for at give plads til dagplejens gæsteplejebørn og for at sikre områdets pladsgaranti.

 

Vuggestuen i Klemensker Børnehus er opmålt til, at rumme 12 vuggestuebørn, der er på nuværende tidspunkt indmeldt 16 vuggestuebørn.

 

Der er i den tilknyttede dagpleje, pt. 12 børn i dagpleje, hvilket svarer til normeringen. Vuggestuen bruges som gæstepleje ved en dagplejeres fravær, hvilket betyder, at børnetallet i vuggestuen bliver forøget udover de 16 vuggestuebørn. Der er på nuværende tidspunkt ca. 3 børn, hvis forældre ønsker dagpleje, da dagplejepladserne er fyldt op tilbydes disse børn plads i vuggestuen.

 

I følge Børnenes Dagpleje og Pladsformidling bliver der behov for, at kunne rumme op til 19 faste børn og gæstepleje fra dagplejen. Dette børnetal er realistisk langt ind i 2013 oplyser Børnenes Dagpleje og Pladsformidling.

 

BRK Ejendomsservice har anslået udgiften til tilbygningen til Klemensker Børnehus til 467.134 kr. I beregningen indgår en tilbygning på facaden mod syd på ca. 30 m2 samt fjernelse af flisebelægning.

 

Bornholms Regionskommunes bygninger i Distrikt Nord blev pr. 1. marts 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice, som første del af implementeringen af Facility Management.

Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administreres af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 467.200 kr. til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus. Anlægsudgiften kan finansieres af renoveringspuljen til børne- og skoleområdet. Ved budgetvedtagelsen for 2012 blev der afsat 10.000.000 kr. i denne pulje, idet der samtidig blev indregnet kvalitetsfondsmidler. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler. Restbeløbet i puljen udgør herefter 9.532.800 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Anlægsbevilling til forbedring af skolevej i Svaneke

05.13.10S05-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 29. november 2011 behandlet og godkendt en prioritering af anlægsmidler på vejområdet for 2012, herunder 250.000 kr. til forbedring af vej- og stiforholdene for cyklister omkring skolen i Svaneke.

Det forventes at udgiften til anlægsarbejderne afholdes i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til forbedring af skolevej i Svaneke,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 250.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.


Sagsfremstilling

Vej- og stiforholdene for cyklister omkring skolen i Svaneke er i dag utilstrækkelige, utrygge og ikke særlig trafiksikre. Ved at opgradere allerede benyttede eksisterende stier (gennem parken) og meget lidt befærdede veje er det muligt at forbedre vej- og stiforholdene gennem Svaneke betydeligt for et beløb på 250.000 kr.

Projektet vil indgå i og være en del af ”Bornholms Cykelveje” og udgøre en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.080.280 kr. overført fra tidligere år. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.416.780 kr. Af den samlede pulje på 28.416.780 kr. er der allerede disponeret for 20.050.000 kr., hvilket medfører at der p.t. er et disponibelt rådighedsbeløb på 8.366.780 kr. i puljen.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til forbedring af vej- og stiforholdene for cyklister omkring skolen i Svaneke vil beløbe sig til 250.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Ændrede åbningstider i Borgercenteret

00.14.00G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller og Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

De nuværende åbningstider i den decentrale Borgerservice afspejler, at de blev placeret på tidspunkter, hvor der var behov for personlig bemanding for at sikre længere åbningstider på bibliotekerne. Det foreslås derfor, at den decentrale borgerservice fremover holder åbent på samme dag. Forslaget muliggør frigørelse af ressourcer til at guide, undervise og motivere borgerne til i større udstrækning af bruge bl.a. de obligatoriske selvbetjeningsløsninger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at følgende åbningstider fra 1.juni 2012 er gældende for Borgercenteret:

 

- Mandag kl. 10-16 åbent i Nexø

- Onsdag kl. 10-16 åbent i Nexø, Hasle, Allinge og Aakirkeby

 

Og at det som konsekvens heraf, samtidig besluttes, at åbningstiderne i Rønne ændres, så der: 

 

- Onsdag er lukket for personlig betjening i Rønne.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.


 

Sagsfremstilling

De nuværende åbningstider i den decentrale Borgerservice afspejler, at de blev placeret på tidspunkter, hvor der var behov for personlig bemanding for at sikre længere åbningstider på bibliotekerne. Der er nu etableret selvbetjeningsbiblioteker alle de steder hvor der er borgerservice og behovet for personlig bemanding er derfor ikke længere det samme.

 

Åbningstiderne i dag er:

 

Mandag: Nexø 10-16

Tirsdag: Hasle 10-16

Onsdag: Aakirkeby og Nexø 10-16

Torsdag: Allinge 10-17

Fredag: Hasle 10-13

 

At bemandingen er fordelt på forskellige dage resulterer i, at vagtplaner er svære at få til at gå op ved ferie eller sygdom. Det betyder desuden, at der dagligt tyndes ud i bemandingen i Rønne, hvor hovedparten af borgerhenvendelserne håndteres. Denne ’udtynding’ betyder desuden, at der i behandling af andre administrative opgaver, i perioder, skabes længere sagsbehandlingstider.

 

Det foreslås derfor, at den decentrale borgerservice fremover holder åbent om onsdagen, med den undtagelse, at der fortsat holdes åbent to dage i Nexø, hvor behovet er størst (der er knap 400 personlige henvendelser om ugen i den decentrale borgerservice og heraf ca. 200 i Nexø).

 

For at sikre denne bemanding på de fire decentrale borgerservices om onsdagen, lukkes der samtidig for personlig betjening i Rønne på onsdage, hvor der i øjeblikket er åbent fra 9.30 til 12.00.

 

I forbindelse med ovenstående forslag til ændring af åbningstiderne, har der desuden været set på registreringer af hvornår på dagen henvendelserne ligge. Dette for bl.a. at vurdere behovet for at holde åbent efter kl. 16.00 . Her ses det, at der på en uge med lidt over 4.000 henvendelser (hvoraf ca. 1.500 er personligt fremmøde), er der kun registreret 20 personlige henvendelser i den sene åbningstid fra 16-17 om torsdagen i Rønne.

 

Det vurderes derfor ikke nødvendigt, at ’strække’ åbningstiden mere end det er foreslået i indstillingen. Forslaget muliggør frigørelse af ressourcer til at guide, undervise og motivere borgerne til i større udstrækning af bruge bl.a. de obligatoriske selvbetjeningsløsninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, men vigtigt for at optimere Borgercenterets samlede ressourceanvendelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

16.00.00G01-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

16

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

I mødet den 14. januar 2009 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der halvårligt orienteres om den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Denne indsats omfatter bl.a. kontrol af sociale ydelser og socialt bedrageri.

 

Den halvårlige opfølgning til Beskæftigelsesudvalget finder sted i henholdsvis maj og november måned vedrørende den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Den økonomiske opfølgning følger principperne i budgettet for 2010, dvs. opgjort som den beregnede udgift 12 måneder frem, fra det tidspunkt en fejlagtigt udbetalt ydelse stoppes.

 

I budgettet for 2012 er der fortsat øget fokus på indsatsen, prioriteret gennem ressourcer svarende til ansættelse af ét årsværk til at forstærke indsatsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Anbefales til orientering for kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.


Sagsfremstilling

Indsatsen i 2011 og 2012

Indsatsen i 2011 og 2012 fokuserer på korrekt beregning af børnetilskud, økonomisk friplads, boligsikring, sygedagpenge og kontanthjælp samt borgere uden fast bopæl. Som noget nyt i 2011, blev der mulighed for at give kommunen oplysninger vedrørende mistanke om socialt bedrageri via kommunens hjemmeside.

 

Borgercenteret arbejder løbende med anmeldelser, intern kontrol, samt undersøger sager med uoplyste arbejdsindtægter. Sagerne kan opdeles i de tre kategorier herunder:

 

Intern kontrol

Der fortages interne ”serviceeftersyn” når kontrolgruppen bliver opmærksomme på områder der kan have betydning for korrekt hjemtagelse af refusion, eller om borgeren fortsat har tilknytning til Bornholms Regionskommune.

Løbende arbejdes der med kontrol af arbejdsindtægter samtidig med modtagelse af bl.a. kontanthjælp.

 

Anmeldelser

I 2011 har Borgercenteret modtaget i alt 65 henvendelser, hvoraf størstedelen er anmeldelser, 49 sager afsluttet.

Ud af de 49 sager, har 14 sager givet anledning til fremtidige besparelser, 19 sager med tilbagebetalingskrav, 6 sager er videresendt til nærmere undersøgelse hos Skat.

 

Undersøgelse hos politiet.

Siden 2009 er 17 sager sendt til nærmere undersøgelse hos Politidirektøren. Heraf er 9 afsluttet med dom, 2 er kommet retur uden at der blev rejst sigtelse i sagen og 6 sager afventer fortsat behandling.

 

I 2012 indtil medio april er der modtaget 43 anmeldelser fordelt på uoplyst samliv, tvivlsom folkeregistertilmelding, sort arbejde, ophold i udlandet.

 

Øvrig indsats

Borgercenteret forventer ligesom tidligere år at deltage i Fairplay aktion sammen med Skattecenter Bornholm og Fødevarestyrelsen. Samarbejdet med Skattecenter Bornholm er godt, og det giver et godt udgangspunkt for behandling af de sager, der kan have berøring med både skat og kommune.

Økonomiske konsekvenser

Pr. 31. december 2011 udgør den samlede besparelse kr. 1.031.092, fordelt på fremtidig besparelse med kr. 442.259 samt tilbagebetalingskrav med kr. 588.833. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Forlængelse af affaldsplan 2009 - 2012

07.00.01P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

17

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi. og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jævnfør ”Bekendtgørelse om affald” kan de danske kommuner forlænge deres nugældende affaldsplan (2009-2012) til også at omfatte 2013. Muligheden for forlængelse skyldes bekendtgørelsens revision og ikrafttrædelse pr. 1/1 2012, hvorved diverse redegørelser og eventuelle lovbestemmelser først vil blive udarbejdet af de relevante myndigheder og statslige forvaltninger i løbet af 2012. Dermed vil Bornholms Regionskommunes affaldsplan for den kommende planperiode gælde for perioden 2014-2018 og dække perioden 2014-2024.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at nugældende affaldsplan for 2009-2012 forlænges, så denne også omfatter 2013.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.


Sagsfremstilling

Af ”Bekendtgørelse om affald”, § 107, fremgår det, at:

”Kommunalbestyrelsen skal vedtage den første affaldshåndteringsplan efter denne bekendtgørelse senest den 1. januar 2014. Planen skal gælde i perioden 2014-2018 og skal dække perioden 2014-2024, begge år inklusive. Såfremt kommunalbestyrelsen vedtager den første affaldshåndteringsplan efter denne bekendtgørelse senest den 1. januar 2013, skal planen gælde i perioden 2013-2018 og skal dække perioden 2013-2024, begge år inklusive.

Stk. 2. Pligten til at udarbejde en affaldshåndteringsplan i perioden 2009-2012, som skal dække perioden 2009-2020, opretholdes indtil 1. januar 2014. Planen skal udarbejdes efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen vedtager den første affaldsplan efter denne bekendtgørelse efter den 1. januar 2013, jf. stk. 1, 1. pkt., skal den gældende affaldshåndteringsplan forlænges eller affaldshåndteringsplanen skal udarbejdes, jf. stk. 2, så den dækker 2013.”

 

Årsagen til muligheden for forlængelse af den nugældende, kommunale affaldsplan for perioden 2009-2012 skal findes i affaldsbekendtgørelsens sene ikrafttræden (pr. 1/1 2012), hvorved kommunernes beslutningsgrundlag endnu ikke er udarbejdet af de statslige myndigheder og styrelser. Ved at forlænge fristen for udarbejdelse af affaldsplanen jf. ovenstående § 107, stk. 3, vil det ligeledes være muligt at hente inspiration fra såvel videns- som erfaringsgrundlag fra statslige redegørelser og kommunale tiltag.

Økonomiske konsekvenser

Ressourcerne til udarbejdelse af Bornholms Regionskommunes kommende affaldsplan finansieres via affaldsgebyrer, og vil blive medtaget i Bofas budget for 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Kommunale ejendomme der indstilles til salg

82.02.00G10-0148

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunal Bestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til godkendt forretningsgang til håndtering af tomme bygninger fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2012, fremlægger BRK Ejendomsservice hermed en række kommunale ejendomme til salg eller til opfølgning i forbindelse med tidligere beslutninger om salg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at de nævnte ejendomme i sagsfremstillingen godkendes til salg.

b)     at udgifter til etablering af en ny buslæskærm samt toiletfaciliteter på pladsen ved Snellemark 30 finansieres af salgsprovenuet fra Snellemark 30.

c)     at ved kommende salg af tomme kommunale bygninger, dækkes liggeomkostningerne samt eventuelle øvrige udgifter i forbindelse med salgsprocessen af salgsprovenuet.

d)     at der ved kommende salg af tomme kommunale bygninger, overføres 50 % af salgsprovenu (efter fradrag af ligge- og salgsomkostninger) til en pulje for genopretning af den resterende kommunale bygningsmasse under BRK Ejendomsservice.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales, idet et salg af Dampmøllegade 9 afventer en evt. anvendelse af arealet til parkering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.


 

Sagsfremstilling

 

Tidl. Fødevarekontrollen, Thorkildsvej 2, Rønne

Dette erhvervslejemål har tidligere været udlejet til Fødevarekontrollen som har opsagt lejemålet og er fraflyttet. Bygningen er i god stand men lever ikke op til det nuværende bygningsreglements krav, samtidig med der er en del særlige installationer beregnet til laboratorium. Der har været henvendelser, både fra kommunale virksomheder og fra erhvervsdrivende omkring at anvende/leje bygningen. BRK ejendomsservice har fagligt vurderet disse muligheder ved beregning af forskellige scenarier, hvilket har forsinket denne sagsfremstilling og påvist, at en anvendelsesændring vil betyde omkostningskrævende investeringer for kommunen. Bygningen vurderes derfor som uegnet til kommunalt formål eller andre erhvervsformål. Det er BRK Ejendomsservices vurdering, at det er langt fra realistisk at Bornholms Regionskommune kan opnå en lejeaftale som tidligere, der gav en lejeindtægt på 490.000 kr./året.

Manglende årlig lejeindtægt: 490.000 kr.

Årlige liggeomkostninger: 50.000 kr..

I alt: 540.000 kr. årlige.

 

Havnevej 14, Tejn

Dette erhvervslejemål har tidligere været udlejet til en erhvervsdrivende som har opsagt lejemålet og hæfter for husleje indtil august 2012. Bygningen er i god stand og vurderes egnet til erhvervsformål. Der har på nuværende tidspunkt ikke været interesserede lejere. Ejendommen indstilles til salg under hensyntagen til eksisterende planer på området. Salg af denne ejendom forudsætter en udstykning af matriklen, udgifter hermed dækkes af salgsprovenuet.

Manglende årlig lejeindtægt: 25.500 kr. årlige.

Årlige liggeomkostninger: 25.800 kr. årlige.

I alt: 51.300 kr. årlige.

 

Allinge Brandstation, Havnegade 51, Allinge

Den gl. Allinge Brandstation anvendes af Teknik og Miljø, Beredskabet, som fraflytter fra bygningen i maj 2012. Bygningen er af høj bevaringsværdi. En anvendelsesændring vil udløse en række krav iht. bygningsreglementet og vil være meget omkostningskrævende for Bornholms Regionskommune. Bygningen vurderes derfor som uegnet til kommunalt formål eller andre erhvervsformål. Ejendommen indstilles til salg.

Årlige liggeomkostninger: 25.700 kr. årlige.

 

Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

Rønne Brandstation har været anvendt af Teknik og Miljø, Beredskabet som er fraflyttet fra ejendommen. En anvendelsesændring vil udløse en række krav iht. bygningsreglementet og vil være meget omkostningskrævende for Bornholms Regionskommune. Bygningen vurderes derfor som uegnet til kommunalt formål eller andre erhvervsformål. Ejendommen indstilles til salg.

Årlige liggeomkostninger: 30.800 kr. årlige.

 

Det Røde Pakhus, Snellemark 30, Rønne

Den 22. september 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at BAT skulle fraflytte fra Snellemark 30, og bygningen sættes til salg. BAT er på nuværende tidspunkt fraflyttet og salgsprocessen er ved at blive igangsat.

Der er i denne beslutning lagt op til etablering af en ny buslæskærm med evt. toiletfaciliteter på pladsen ved Snellemark 30. Her er der også lagt op til en afklaring vedr. mulighed om evt. leje af toiletter i pakhuset.

Forholdene for både ventesal og toiletter i pakhuset er ikke optimale. I 2011 har antallet af hærværk på disse faciliteter været meget højt. Det har været nødvendigt, at disse måtte lukkes på ubestemt tid. Derfor er spørgsmålet om en fortsat anvendelse af pakhusets toiletter ved at leje sig ind i bygningen, vurderet som ikke relevant mere. Til gengæld kan etablering af en ny buslæskærm samt toiletfaciliteter ved pakhuset udføres design- og placeringsmæssigt således, at hærværk minimeres væsentligt.

Etablering af en buslæskærm uden toilet vil koste 200.000 kr. ekskl. moms. Etablering af en buslæskærm med toilet vil koste 800.000 kr. ekskl. moms. Begge priser er inkl. tilslutningsafgifter og udstykning af arealet.

Det er BRK Ejendomsservices vurdering, at bevaring af et antal toiletfaciliteter ved Store Torvs område er en nødvendig service overfor borgerne. Her kan det oplyses, at udover pakhusets toilet, findes der i området toiletter på Laksetorvet og toilet ved Sankt Mortens Gade - ca. 160 meter fra torvet. Der undersøges p.t. muligheder for at opnå delvis ekstern finansiering af toilet og buslæskærm via reklamer i bybilledet efter gældende skilteregler. Såfremt dette bliver aktuelt, vil det blive forelagt til politisk behandling inden endelig stillingstagen.  

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Anlægsbevilling til udskiftning af tagbelægning og efterisolering, Vej & Park Bornholm, Østre Ringvej 1, Rønne

82.07.00S05-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsbevilling til udskiftning af tagpapbelægning samt efterisolering efter gældende foreskrifter jf. bygningsreglementet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

a)     at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til udskiftning af tagbelægning og efterisolering m.m. på Østre Ringvej 1, Rønne

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,6 mio. kr. finansieret af Vej og Park Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.


 

Sagsfremstilling

Tagpapbelægningen på Vej & Park Bornholms østvendte traktor- og autoværkstedsbygning på Østre Ringvej 1 i Rønne er nedslidt og skal udskiftes.

 

I forbindelse med ny pålægning af tagbelægning, enten som ny tagpapbelægning eller som protantag, efterisoleres taget samtidig efter gældende foreskrifter i bygningsreglementet.

 

Arbejdet udbydes ved underhåndsbud af Vej & Park Bornholm selv. Den samlede udgift er overslagsmæssigt beregnet til ca. 0,6 mio. kr. inkl. byggeledelse og uforudsete udgifter.

Arbejdet forventes udført i medio 2012.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til udskiftning af tagbelægning og efterisolering på 0,6 mio. kr. kan finansieres af Vej & Park Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011.

Sagen om de samlede budgetoverførsler vedrørende drift fra 2011 til 2012 forventes godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2012.

Det forventes endvidere, at der med efterisoleringen bliver opnået besparelser på den fremtidige bygningsdrift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Tilbageførsel af uforbrugte midler, bevilget til dækmole i Gudhjem Havn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om tilbageførsel af uforbrugte anlægsmidler vedrørende projektet Forkastningsarbejder på havnene. Dette projekt er opdelt i flere delprojekter, herunder projektet vedrørende etablering af dækmole ved Gudhjem Havn.

Efterfølgende undersøgelser har vist, at effekten af en dækmole ikke vil være tilstrækkelig,

hvorfor det indstilles, at de uforbrugte midler tilbageføres til anlægspuljen for havne og således kan indgå i prioriteringen af nye projekter.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller :

a)     at anlægsbevillingen til Forkastningsarbejder på havnene reduceres med 420.757 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 7.579.243 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på -420.757 kr., og at beløbet tilbageføres til den disponible anlægspulje til havne

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:
Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.


Sagsfremstilling

I projektet med forkastningsarbejder ved 5 havne indgik et forslag om etablering af en dækmole ved Gudhjem Havn. Dækmolen skulle forbedre besejlings og liggeforhold i havnen og ikke mindst beskytte den gamle havneport og de over hundrede år gamle moler i Gudhjem.

 

Dækmolen skulle udføres med materialer fra Vang Pier. I projektforberedelsesfasen blev der afholdt brugerrådsmøder samt foretaget en bølgeurosundersøgelse på det dækmoleprojekt der var muligt med overskudsmaterialer fra Vang Pier.

Dækmoleprojektet var et kompromis hvor forkastningen var planlagt til at være så diskret som mulig.

Bølgeurosundersøgelserne viste desværre at effekten af den påtænkte dækmole ville være utilstrækkelig. Det vil kræve et større projekt med større finansiering end det er muligt på nuværende tidspunkt, at forbedre forholdene ved Gudhjem Havn.

Det indstilles derfor, at de uforbrugte midler tilbageføres til anlægspuljen for havne.

Økonomiske konsekvenser

Den 31. marts 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til forkastningsarbejder på 5 havne, herunder Gudhjem.

I forkastningsarbejderne indgår et projekt med etablering af en dækmole ved Gudhjem Havn.

Der er budgetlagt med 500.000 kr. til projektet. Heraf er der brugt 79.243 kr. til forundersøgelser, bølgeurosundersøgelser samt visualiseringer. Der resterer dermed 420.757 kr., der foreslås tilbageført til anlægspuljen for havne, idet efterfølgende undersøgelser har vist, at effekten af en dækmole ikke vil være tilstrækkelig,

Anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet til projektet vedrørende forkastningsarbejder på havnene forslås derfor reduceret med 420.757 kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 7.579.243 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Skema A for etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer i Rønne - Snorrebakken, etape 2

03.02.12S55-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af et nyt skema A for etablering af 60 almene ældreboliger i Rønne samt skema A for servicearealer i forbindelse med boligerne – etape 2.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af 60 almene ældreboliger i Rønne – etape 2

b)     at skema A for etablering af 60 almene boliger – etape 2 godkendes

c)     at der på statens vegne gives tilsagn om tilskud til servicearealer

d)     at skema A for etablering af servicearealer i tilknytning til de 60 almene boliger – etape 2 godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.


Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. august 2010 igangsætning af plan for plejeboligbyggeri etape 2 ved Snorrebakken, Rønne, målrettet botilbud for demente. Skema A blev godkendt af Kommunalbestyrelse den 16. december 2010, men blev efterfølgende annulleret ved kommunalbestyrelsesbeslutning af den 24. februar 2011, idet kommunalbestyrelsen besluttede, at byggeriet skulle udbydes i EU-fagentreprise.

BDO Kommunernes Revision har i den forbindelse, på anmodning fra kommunens projektleder, udarbejdet et nyt skema A for etablering af de 60 almene ældreboliger med tilknyttede servicearealer i Rønne.

I lighed med 1. etape er det forudsat at nybyggeriet af 2. etape opføres som energiklasse 2015, hvilket svarer til det der tidligere hed energiklasse 1.

Lokalplanen blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 og supplerende lokalplan for byggeriets 2. etape blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:                                                                                    Skema A

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                                         101.638.159 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                                                 3.220.000 kr. Anlægsudgifter i alt                                                                                                104.858.159 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 84%                                                                          -83.696.054 kr.

Kreditforeningslån 98 % (energiklasse 2015)                                                 -1.960.000 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 14%)                                           -13.949.342 kr.

Beboerindskud 2%                                                                                   -2.032.763 kr.

Boliger i alt                                                                                         -101.638.159 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                                                -2.400.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                                           -820.000 kr.

Servicearealer i alt                                                                                  -3.220.000 kr.

 

Energiklasse 2015:

Merudgiften ved at opføre boligerne i den højeste energiklasse udgør 2.000.000 kr. incl. moms. Udgiften finansieres som anført med 98% kreditforeningslån og med 2% beboerindskud.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligsikring vil udgøre 6.302 kr. eller årligt 1.008 kr. pr. m².

Beboernes betaling vedrørende merudgiften til energiklasse 2015 er beregnet til 123 kr. pr. bolig pr. måned. Denne merudgift forventes modsvaret af besparelse på forbrugsregnskabet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2012

1.
Foreløbigt driftbudget (PDF)

2.
Skema A - boliger (PDF)

3.
Skema A - serviceareal (PDF)

4.
Estimeret anlægsbudget (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Projektsamarbejde med konsulentfirmaet Samfundsinvestor

24.00.00P20-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

22

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

 

Resumé

Regional Udvikling og Chefgruppen har drøftet det potentiale som et samarbejde med konsulentfirmaet ”Samfundsinvestor” kunne genere i projektsammenhæng. ”Samfundsinvestor” har nu konkretiseret tre projektønsker i BRK og angivet, hvordan de i samarbejde med både interne og eksterne aktører kan gennemføre og finansiere disse projektønsker for BRK

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomi og Erhvervsudvalget bemyndiger Regional Udvikling til at arbejde videre med realiseringen af de tre projektforslag i samarbejde med ”Samfundsinvestor”

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Hvad er Samfundsinvestor?

Samfundsinvestor er en privat socialøkonomisk rådgivnings- og netværksvirksomhed, som finder alternative og innovative løsninger på danske samfundsproblemstillinger, baseret på samarbejde imellem den offentlige og den private sektor. Samfundsinvestor tilbyder den offentlige sektor hjælp til at finde alternativ finansiering af offentlige projekter igennem Samfundsinvestormærket, OPP og fundraising. Samfundsinvestor har bl.a. haft Næstved og Ballerup kommuner som kunder, med projekter indenfor fritidscoach til udsatte børn og beskæftigelsesprojekter.

 

Regional Udvikling har indsamlet projektønsker fra chefgruppens medlemmer med henblik på et kvalificeret bud fra ”Samfundsinvestor”, om disse projekter er realiserbare og efterfølgende kan finansieres.

 

Der er efterfølgende fremsendt tre projektforslag til ”Samfundsinvestor”:

 

1.      Tværkommunalt/offentligt-privat løncenter på Bornholm

2.      Skovhjælper projektet på ”Klippely” og ”Christianshøj” projektet for udviklingshæmmede og

3.      Virtuel markedsplads for bl.a. studerende og virksomheder på Bornholm.

 

Tværkommunalt/offentlig-privat løncenter på Bornholm:

Der er en vis ledighed blandt kontorpersonale på Bornholm. Derfor ønskes undersøgt, om det er muligt at etablere et fælles kommunalt løncenter på Bornholm, med mulighed for også at tilbyde løncenterydelser til private virksomheder.

 

Skovhjælper projektet på ”Klippely” og ”Christianshøj” projektet for udviklingshæmmede

Der ønskes undersøgt muligheden for at etablere en socioøkonomisk virksomhed, som projekt med beskyttet beskæftigelse i fokus – evt. i et netværksprojekt etableret med sjællandske kommuner. Denne form for virksomhed skal herefter markedsføre sig overfor lokale bornholmske virksomheder som ønsker opgaver løst indenfor naturpleje, rengøring, kantineopgaver, cafedrift, bygningsvedligeholdelse, lettere administrativt arbejde samt forskellige former for håndværk.

 

Virtuel markedsplads for bl.a. studerende og virksomheder på Bornholm

Ca. 2/3 af alle unge forlader Bornholm, og virksomhederne kommer til at mangle arbejdskraft også på grund af pensioneringer. Derfor ønskes muligheden for at etablere et virtuelt møderum undersøgt. Et virtuelt møderum hvor UU kan komme i kontakt med de unge på Bornholm, og hvor de bornholmske virksomheder kan præsentere sig, gerne på nye og utraditionelle måder, således at de unge kan træffe et kvalificeret uddannelsesvalg og de bornholmske virksomheder kan sikre sig kvalificeret arbejdskraft også i fremtiden.

Det er svært at vælge uddannelse, specielt kun ud fra en præsentation af uddannelsen og ikke af det job som følger bagefter. Ofte er det jobbet som giver stoltheden ved faget, og det er derfor også vigtigt at præsentere denne dimension inden uddannelsesvalg.

Der henvises til vedhæftede bilag for yderligere beskrivelser af projektforslaget.

 

Hvad får BRK ud af dette samarbejde?

Kommunen får for et relativt beskedent beløb mulighed for, at få undersøgt om disse tre projektforslag både indholdsmæssigt og finansielt kan gennemføres. Særlig på finansieringssiden er udgangspunktet, at det skal ske via eksterne finansieringskilder (fonde, forsøgsmidler, EU midler, m.v.). Samarbejdet med Samfundsinvestor vil også give kommunen gode muligheder for yderligere kontakter blandt andre kommuner og private interessenter om projektsamarbejde, hvis dette matcher de behov BRK i givet fald måtte have.

 

Konsulentfirmaet havde møde med projektejerne, kommunaldirektøren, RU og BRK´s fundraiser på Bornholm i marts 2012 og havde forinden fremsendt deres bud på en mulig realisering af disse tre projektforslag. Denne oversigt er vedhæftet som bilag.

Der er drøftet både problemer, muligheder og barrier for disses mulige gennemførelse og det vurderes på dette grundlag, at være gode muligheder for at kunne realisere disse projekter.

I det vedhæftede bilag, hvortil der henvises, er alle tre projekter gennemgået ud fra:

·         Problemstilling

·         Løsning

·         Leveranceplan

·         Organisationsmodel

 

Økonomiske konsekvenser

Den finansieringsmodel vi har fået forlagt er, at konsulentfirmaet tager et honorar på 10.000 kr. pr projekt samt en procentdel af de evt. fondsmidler de måtte hjemtage til projektet. Såfremt projektet ikke er realiserbart, betales honoraret på de 10.000 kr. tilbage.

Finansieringen af de tre projekter a 10.000 kr. finansieres af Regional Udvikling ordinære ramme, mens projektskabelsen og gennemførelsen sker i de respektive områder og stabe samt virksomheder.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. maj 2012

1.
Præsentation - Samfundsinvestor (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Det internationale arbejde, redegørelse 2012

04.21.00P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

23

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 26. maj 2011 en ny strategisk ramme for det internationale arbejde i Bornholms Regionskommune. Den strategiske referenceramme udgøres af Kommunalbestyrelsens politikker og strategier med særlig vægt på den regionale udviklingsplan, den regionale erhvervsudviklingsstrategi og Unge Politikken.

Der er nu udarbejdet en redegørelse for de internationale aktiviteter i 2011 og frem til den 31. marts 2012, med fremhævelse af aktiviteter og resultater indenfor strategiens tre hovedområder: Lobbyvirksomhed, udveksling af viden og erfaringer, samt projekter.

Indstilling og beslutning

Kommunalbestyrelsen indstiller til at redegørelsen for de internationale aktiviteter i 2011 og frem til den 31. marts 2012 tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.


Sagsfremstilling

Folkemødet, det nye Bornholms Maritime Center på Rønne Havn, de nordiske parlamenters aktuelle debatter om grænsehindringer og et styrket maritimt beredskab er nogle af de resultater, der er opnået gennem Bornholms Regionskommunes internationale aktiviteter de senere år.

 

Når det gælder lobbyvirksomheden, koncentrerer indsatsen sig aktuelt om Kommunalbestyrelsens målsætning om at Bornholm i 2014-2020 opnår mindst det samme niveau af støtte fra EU’s strukturfonde som i indeværende programperiode 2007-2013. Tilsvarende arbejdes der for at opretholde støtteniveauet fra EU’s Landdistrikts- og Fiskerifonde, samt at bevare Bornholms aktuelle særstatus under EU’s statsstøttebestemmelser og dermed muligheden for med offentlige midler at understøtte investeringer i de bornholmske virksomheder.

Indsatsen sker især gennem den europæiske interesseorganisation for perifere og maritime regioner (CPMR), samt gennem 7 Ø-samarbejdet og Euroregion Baltic.

 

Når det gælder udveksling af viden og erfaringer er der i 2011 og frem til 31. marts 2012 har politikere, medarbejdere og repræsentanter for forskellige bornholmske aktører deltaget i en lang række aktiviteter indenfor områder som Folkemødet, virksomhedsklynger, Bright Green Island, ungt iværksætteri, grønne transportformer, landbrugsrådgivning, forvaltning af strukturfonde samt emner med relation til EU samarbejdet.

De fleste udvekslingsaktiviteter sker i regi af Kommunalbestyrelsens prioriterede samarbejder som 7 Ø-samarbejdet, Euroregion Baltic, Fire Hjørner samarbejdet og Øresundskomiteen. Hertil kommer så en lang række udenlandske besøg på Bornholm, samt besøg af bornholmske repræsentanter i andre lande.

 

Når det gælder projektsamarbejder har Bornholms Regionskommune i redegørelsesperioden været involveret i 8 internationale projekter:

·         Baltic Master II, med fokus på det maritime beredskab (afsluttet i 2011)

·         FC Heritage, med fokus på Fire Hjørner samarbejdet og aktiviteter indenfor turisme, kultur og havne (afsluttet i 2012)

·         FC Youth, med fokus på afholdelse af årlige Ungdomsparlamenter i Fire Hjørner samarbejdet (afsluttet i 2011, forventes fortsat i nyt projekt fra 2012)

·         Yc3, med fokus på ungdomssamarbejde i Euroregion Baltic, herunder en Ungdomsstyrelse repræsenteret i ERB’s Styrelse med både tale- og stemmeret

·         INTERFACE PLUS, med fokus på en styrkelse af færgeforbindelsen mellem Nexø og Polen, herunder turismemarkedsføring og udvikling af det erhvervsmæssige samarbejde

·         SB Global Access, med fokus på en styrkelse af samarbejdet mellem mindre regionale lufthavne i den sydlige del af Østersøen (Bornholm, Stettin, Rostock, Växjö og Palanga)

·         Udvikling af kvaliteten indenfor hotel- og gastronomisektoren i Warmia-Mazury, Polen, med fokus på videns-overførsel fra Campus Bornholm til styrkelse af hotel- og gastronomiuddannelserne i W-M

·         Europæisk Volontørtjeneste, med udsendelse af i alt 9 unge bornholmere i alderen 18-30 år som frivillige i andre europæiske lande

 

I den vedhæftede redegørelse indgår en oversigt over de planlagte internationale aktiviteter for resten 2012.

Økonomiske konsekvenser

Redegørelsen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Regional Udvikling varetager den sekretariatsmæssige betjening og koordinationen af de internationale aktiviteter.

Bornholms Regionskommune betaler årlige kontingenter til 7 Ø-samarbejdet, CPMR, Euroregion Baltic og Øresundskomiteen på samlet 395.300 kr. og hertil kommer udgifter til møder/rejser på ca. 280.000 kr. i 2011.

Den personalemæssige normering har i 2011 været på sammenlagt 1,7 fuldtidsansat, hvoraf de 1,2 af normeringen er finansieret eksternt.

Normeringen omfatter 7 Ø-samarbejdet, CPMR, Euroregion Baltic inkl. samarbejdet med den polske region Warmia-Mazury, Fire Hjørner samarbejdet, Europæisk Volontørtjeneste og Øresundskomiteen.

Hertil kommer det danske kontaktpunkt for South Baltic programmet, som regionskommunens medfinansierer med ca. 44.000 kr. årligt og med ca. 8.000 kr. i udgifter til rejser/møder. Selve kontaktpunktets aktiviteter og normeringen på 0,4 fuldtidsstilling er 100 % eksternt finansieret.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag: Det internationale arbejde, redegørelse 2012

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. maj 2012

1.
Det internationale arbejde, redegørelse 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Borgerinddragelse, redegørelse 2011

04.21.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

24

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til Kommunalbestyrelsens strategi for borgerinddragelse skal Demokratigruppen årligt aflægge en kortfattet redegørelse for gruppens arbejde og resultater.

I nærværende redegørelse orienteres der om gennemførte dialogmøder, arbejdet med lokale udviklingsplaner, lokal pulje, borgerpanel og et katalog over typer af borgerinddragelse.

Nærværende redegørelse har været underlagt en tværgående evaluering af repræsentanter for Demokratigruppen, Bornholmske Borgerforeningers  Samvirke og LAG-Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen at tage redegørelse borgerinddragelsen i 2011 til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.


Sagsfremstilling

Den 26. maj 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen sin strategi for borgerinddragelse. En Demokratigruppe blev etableret, bestående af formændene for de faste udvalg og gruppeformændene for de partier og løsgængere, der ikke har udvalgsformand.

Demokratigruppen har været samlet til to møder og bistås af et sekretariat under Regional Udvikling med støtte fra LAG-Bornholms landdistriktscoach. Et administrativt netværk for borgerinddragelsen er etableret, bestående af repræsentanter for regionskommunens områdesekretariater og stabe.

Der er gennemført fire lokale dialogmøder og et ø-dækkende dialogmøde i oktober-november 2011, med samlet 310 fremmødte. På møderne indkom 55 konkrete forslag og input, der efterfølgende er fordelt på de respektive politiske udvalg.

Et resultat af dialogmøderne har været et privat initiativ til etablering af en borgertænketank ”Vores Bornholm”, der efterfølgende fik tilsagn om at arrangere det ø-dækkende dialogmøde den 2. maj 2012.

Demokratigruppen har vedtaget en definition og retningslinjer for lokale udviklingsplaner.

Der er med Kommunalbestyrelsens nye lokalpulje mulighed for søge støtte til lokale initiativer, herunder som led i gennemførelsen af lokale udviklingsplaner. Lokalpuljen administreres under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, der til behandling af ansøgninger har nedsat et lokalråd bestående af to politikere og fire borgerrepræsentanter.

Der er etableret et elektronisk borgerpanel med godt 700 borgere og den første undersøgelse blev gennemført i november 2011, i form af en temperaturmåling på Bornholms image og omdømme. Borgerpanelet er administrativt placeret i stabsfunktionen Økonomi & Analyse, med direktionen som Styregruppe.

En arbejdsgruppe under det administrative netværk har i løbet af 2011 udarbejdet et katalog over forskellige typer af borgerinddragelse. En 12-siders pixi-udgave vil blive offentliggjort i løbet af foråret 2012 og det samlede katalog blive gjort tilgængeligt via regionskommunens hjemmeside.

 

Redegørelsen af borgerinddragelsen i 2011 har været drøftet i en tværgående evalueringsgruppe bestående af Winni Grosbøll og Bente Johansen som repræsentanter for Demokratigruppen, Jørgen Hammer og Knud Erik Olsen for Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS), Kirsti Thorvaldsen og Hans Jørgen Jensen for LAG-Bornholm.

Evalueringsgruppen har bl.a. følgende anbefalinger:

·         Bedre annoncering af dialogmøderne

·         Styrkelse af formidlingen af ’resultater’ af dialogmødernes gruppedebatter (opfølgning via udvalg mv.)

·         Kortere frist for borgerne til at indsende punkter/spørgsmål til dialogmødernes dagsorden

·         Eksperimenteren med mødeformer, herunder gerne med brug af lørdag, børneaktiviteter/-pasning, spændende oplægsholdere, neutrale mødeledere og professionelle facilitatorer

·         Længere tid til det ø-dækkende dialogmøde

·         Forskellige emner til de lokale dialogmøder

·         En klar definition af embedsværkets rolle i forhold til dialogmøderne

·         Vigtigt med sammenhæng mellem de forskellige tiltag i borgerinddragelsen, som borgerpanel, lokale udviklingsplaner, lokal pulje og oplysning via hjemmeside.

 

Evalueringen og anbefalingerne fra den tværgående evalueringsgruppe blev drøftet af Demokratigruppen på dennes seneste møde, den 12. marts 2012. Der var generel støtte til anbefalingerne, med fremhævelse af ønsket om gruppediskussioner på dialogmøderne og muligheden for at borgerne kan komme med punkter/spørgsmål til møderne med kortere varsel. Det er fortsat vigtigt at formidle sammenhænge og rammevilkår på møderne samt at styrke formidlingen af de resultater, der kommer ud af borgermøderne.

Også embedsværkets rolle på dialogmøderne var der enighed om at klargøre, således at den enkelte medarbejder er afklaret i om man er på arbejde eller deltager som borger. Det er vigtigt at melde klart ud, at det vil blive værdsat at BRK-ansatte deltager som borgere.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag: Strategi for borgerinddragelse, redegørelse 2011

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. maj 2012

1.
Strategi for borgerinddragelse, redegørelse 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

25

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

26

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt