Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
23-05-2012 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Godkendelse af anlægsregnskaber 2011
  åbent 3 Årsberetning og regnskab 2011
  åbent 4 Delberetning for regnskabsåret 2011
  åbent 5 Likviditetsoversigter pr. 30. april 2012
  åbent 6 Månedlig fokusopfølgning pr. 30. april 2012
  åbent 7 Samlede budgetoverførsler til 2012 - Drift
  åbent 8 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
  åbent 9 Ansøgninger om brug af overført overskud i 2012
  åbent 10 Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetbidrag 2013
  åbent 11 Ansøgning om støtte til turistinformation på Hammershus
  åbent 12 Bornholms Varme A/S, forhøjelse af kommunegaranti vedr. Balka/Snogebæk
  åbent 13 Fælleskommunalt Ledelses Informations System (FLIS).
  åbent 14 Regentparrets besøg på Bornholm september 2012
  åbent 15 Orientering fra formanden
  åbent 16 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Udvalgsformand Henry Schou Madsen, Leila Lindén og Erik A. Larsen er indkaldt til fællesmøde kl. 19,00 med Økonomi- og Erhvervsudvalget til status på fagudvalgenes arbejde med budget 2013.

Tillægsdagsordenen blev godkendt.


Bjarne Hartung Kirkegaard mødte kl. 21, 27 under behandling af pkt. 14.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Godkendelse af anlægsregnskaber 2011

00.01.00S08-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller  

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsregnskaber med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

- at anlægsregnskaberne godkendes

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber såfremt bruttoudgifterne ved anlægsarbejdet beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal foretages senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

 

I årsregnskabet for 2011 er der optrykt 9 afsluttede anlægsregnskaber, som kræver særskilt godkendelse af kommunalbestyrelsen:

 

                                   Samlet bruttoudgift         Samlet nettoudgift          Nettobevilling

 

Kongeskærskolen,

energioptimering                kr.   3.000.837               kr.  3.000.837             kr.  2.922.000

 

Energimærkning,

Kommunale bygninger         kr.   4.842.470               kr.  4.842.470             kr.  5.155.000

 

Nedrivning af Bølgebadet     kr.   3.985.362               kr.               0            kr.  4.000.000

                                                                                                       - kr.  4.000.000

                                                                                                        Kr.              0               

Nedrivning af Kjærenæs/      kr.   3.164.454               kr.     699.697             kr.  1.800.000

Rydning af Kæmpestranden                                                                   - kr.  1.800.000                                                                                                      kr.              0

 

Gudhjem, helhedsorienteret

byfornyelse                       kr.   8.216.167               kr.  5.335.637             kr.  5.234.400

 

Belægningsvedlige-

holdelse 2010                    kr.  17.240.001               kr. 17.240.001             kr. 17.250.000

 

Renovering af broer 2010     kr.   2.536.307               kr.  2.536.307             kr.  2.500.000

 

Nyt telefonanlæg i BRK        kr.   4.906.832               kr.  4.906.832             kr.  3.600.000                                

Rønne Svømmehal, renov.

2009 – 2011                     kr.   2.204.025               kr.  2.204.025             kr.  2.735.715

 

 

Det skal bemærkes at bevillingerne er anført i det prisniveau, der var gældende, da anlægsbevillingerne blev givet.

Det enkelte projekts rådighedsbeløb er som hovedregel efterfølgende blevet indeksreguleret, hvilket bevirker, at et eventuelt merforbrug i forhold til rådighedsbeløbet er mindre end merforbruget i forhold til nettobevillingen. 

 

De endelige anlægsregnskaber er optrykt i ”Regnskab 2011, specifikationer til årsberetningen”, som behandles under næste punkt ”Årsberetning og regnskab 2011”.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Merforbruget på anlægsprojekterne vedrørende nedrivning af Kjærenæs/rydning af Kæmpestranden er finansieret af tilskud fra Indsatspuljen og anlægsmidler på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Merforbruget på anlægsprojektet vedrørende Nyt telefonanlæg i BRK er finansieret af driftsbudgettet i forbindelse med budgetoverførsel til 2012.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Årsberetning og regnskab 2011

00.32.10Ø00-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Årsberetning og regnskab 2011 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

-         årsberetningen med tilhørende specifikationer og bemærkninger for 2011 

     fremsendes til revisionen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Årsberetningen for regnskabsåret 2011 er udarbejdet.

Årsberetningen indeholder et forord, samt en økonomisk del indeholdende

·         Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse

·         Balance

 

begge med tilhørende noter.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i Budget- og Regnskabssystemet fastsat regler for, hvilke bilag, der skal udarbejdes. De autoriserede specifikationer er følgende:

·         Specifikationer til årsregnskabet

·         Regnskabsbemærkninger

 

De autoriserede specifikationer er optrykt særskilt.

 

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af det skattefinansierede område udviser et underskud på 151,7 mio. kr.

Det oprindelige budget forudsagde et underskud på 95,3 mio. kr. og det korrigerede budget et underskud på 241,6 mio. kr.

Forsyningsområdet udviser et underskud på 32,0 mio. kr., hvor det oprindelige budget var fastsat til et underskud på 37,1 mio. kr. og det korrigerede budget et underskud på 49,9 mio. kr.

Resultatopgørelsen udviser således et samlet underskud på 183,7 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret underskud på 132,4 mio. kr., altså en merudgift på 51,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskabet udgør et mindre forbrug på 107,8 mio. kr.

Der er i 2011 optaget lån på 16,4 mio. kr., hvilket er 36,1 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, men 66,6 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Afdrag på lån (26,7 mio. kr.) er 3,8 mio. kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget. Øvrige balanceforskydninger er 17,8 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget, og 17,2 mio. kr. højere i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af optagelse af lån og kursreguleringer minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører et træk på kassen på   73,7 mio. kr.* imod en oprindelig budgetteret kasseforøgelse på 7,5 mio. kr. og et træk i henhold til korrigeret budget på 131,3 mio. kr. 

 

Finansieringsoversigt:

 

 

(mio. kr.)

Regnskab

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

62,6

18,0

-32,6

Resultat af anlægsvirksomhed

-214,3

-113,3

-209,0

Resultat af det skattefinansierede område

-151,7

-95,3

-241,6

Drift

9,1

5,4

5,4

Anlæg

-41,1

-42,5

-55,3

Resultat af det brugerfinansierede område

-32,0

-37,1

-49,9

Samlet resultat

-183,7

-132,4

-291,5

Øvrige poster

 

 

 

Finansiering, pleje- og ældreboligbyggeri

107,7

87,5

111,5

Optagelse af lån

16,4

52,5

83,0

Afdrag på lån

-26,7

-30,5

-29,7

Øvrige balanceforskydninger

12,6

30,4

-4,6

Øvrige poster i alt

110,0

139,9

160,2

 

 

 

 

Kasseforbrug *

-73,7

7,5

-131,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        *): Eksklusiv positiv kursregulering af placering i Danske Invest på 1,3 mio. kr.

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. maj 2012

1.
Regnskabsbemærkninger (PDF)

2.
Specifikationer (PDF)

3.
Beretning 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Delberetning for regnskabsåret 2011

00.32.00K01-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 18, Delberetning for regnskabsåret 2011.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

 

a)     at beretningen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse herunder

b)  anførte forslag til besvarelse af revisionens ”bemærkning” i delberetningen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har foretaget anmeldte og uanmeldte revisionsbesøg i løbet af 2011.

 

Besøgene har givet anledning til følgende bemærkning (se afsnit 9.1, side 310):

 

”Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, herunder at det tilrettelagte ledelsestilsyn og de interne kontroller vedrørende kvaliteten i sagerne er udført, som det er forudsat.

 

Det er dog konstateret, at der på områderne kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse, forsikrede ledige og integration ikke er foretaget kvalitetskontrol i sagerne siden 1. kvartal 2011 på grund af overgang til nyt ledelsesinformationssystem. Ifølge kommunens egne bestemmelser skal kvalitetskontrol vedrørende ét kvartal være udført senest ved udgangen af det følgende kvartal. Der mangler således p.t. at blive udført kvalitetskontrol af 2. og 3. kvartal 2011. Ifølge det oplyste er kontrollen af 2. kvartal iværksat”

 

Forslag til tilbagemelding til revisionen vedrørende ovenstående bemærkning:

 

”Bornholms Regionskommune valgte i 2011 at stoppe anvendelsen af ledelseskontrolsystemet KMD Essentia, idet dette kun blev anvendt på beskæftigelsesområdet. Ønsket var at indføre et ledelseskontrolsystem for hele kommunen.

 

Valget faldt på ledelsesinformationssystemet Fujitsu hvilket nu er implementeret på bl.a. beskæftigelsesområdet.

 

Dette betød, at Jobcenter Bornholm var uden et system til at trække de tværgående data som finder anvendelse i kvalitetskontrollen fra 1. september 2011 til november 2011. Kontrollerne er udført efterfølgende.

 

Det er dog ikke således at der ikke har været udført tilsyn med områderne, da der fortsat har været fokus på det løbende tilsyn i forhold til rettidighed, økonomi samt tilbud.”

 

Delberetning 2011 er tidligere fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. maj 2012

1.
Delberetning for regnskabsåret 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Likviditetsoversigter pr. 30. april 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 30. april 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (184,6 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (286,9 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (22,6 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2012 (157,6 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 30. april 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 184,6 mio. kr. er faldet med 2,6 mio. kr. i forhold til 31. marts 2012. Bevægelsen dækker bl.a. over, at der er tilbagebetalt for meget hjemtaget refusion vedr. 2011 til staten og at der er hjemtaget lån som besluttet af kommunalbestyrelsen i marts måned.

Set over marts og april måned er udviklingen nogenlunde den samme som i årene før 2011, mens beholdningen i 2011 faldt med 19 mio. kr. i marts og steg med 26 mio. kr. i april.

Der er fortsat et udlæg for Bofa på 37,0 mio. kr. som efterfølgende lånefinansieres.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er svagt dalende, idet niveauet for den faktiske kassebeholdning ligger under niveauet i 2011. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ultimo marts 18,5 mio. kr. lavere end i 2011, idet der fortsat forventes en faldende gennemsnitlig kassebeholdning.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 22,6 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførsler på anlæg, lån og kvalitetsfond, samt de budgetoverførsler på drift der indstilles til kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012. Det skal bemærkes, at primobeholdningen, som opgøres på baggrund af saldiene i bogføringen, er nedjusteret med 40 mio. kr. i forbindelse med, at BOFAs regnskab for 2011 er bogført i kommunens økonomisystem.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 39,6 mio. kr.

Deponeringerne vedrører overskud i forsyningsvirksomheder med 13,4 mio. kr. og ikke forbrugte kvalitetsfondsmidler pr. ultimo 2011 med 26,2 mio. kr. Deponeringerne er sket i henhold til gældende lovgivning på området.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. maj 2012

1.
Beholdninger pr. 30. april 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Månedlig fokusopfølgning pr. 30. april 2012

00.30.10Ø09-0113

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. maj 2012

1.
Driftsoversigt pr. 30. april 2012 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 30. april 2012 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 30. april 2012 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførsler pr. 30. april 2012 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 30. april 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Samlede budgetoverførsler fra 2011 til 2012

00.30.14P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på driften for hele kommunen er opgjort pr. 11. april 2012. Samlet set udgør overskuddet i alt 92,2 mio. kr., hvoraf 41,4 mio. kr. er omfattet af den automatiske overførselsadgang i henhold til de nye overførselsregler. Virksomheder og områder anmoder om, at der overføres yderligere 49,8 mio. kr. således at det samlet set indstilles, at der overføres et overskud på 91,2 mio. kr. til 2012.

Det indstilles, at det resterende overskud på 1,0 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, idet et samlet overskud på 23,9 mio. kr. tilføres kassebeholdningen samt et samlet underskud på 22,9 mio. kr. afskrives.      

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)     at der meddeles tillægsbevilling på 86.618.000 kr. i 2012 som anført i bilag 1 kolonne 6, som finansieres af de likvide midler

b)     at 1.038.000 kr. tilføres kassebeholdningen, jf. bilag 1 kolonne 7, herunder afskrivning af underskud på samlet set 22.866.000 kr.

c)     at den i budget 2012 afsatte pulje til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler nulstilles.

d)     at den meddelte negative tillægsbevilling på 9.526.000 til de virksomheder som forventede merforbrug i 2011 i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011 annulleres.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

Udsættes som konsekvens af beslutningen i pkt. 3.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 er opgjort. Fra og med overførslerne fra 2011 til 2012 træder de nye overførselsregler i kraft, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011.

Reglerne indebærer, at virksomhederne automatisk kan overføre overskud op til 5 pct. af budgetrammen, henholdsvis underskud op til -2 pct. af budgetrammen i budget 2012. Overskud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. overføres til virksomhedens budget 2012.

Virksomheder, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Alle virksomheder, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 15. februar 2012 besluttet, at alle skal ansøge om at anvende overført overskud i 2012, og at ansøgningerne skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 på virksomhedsniveau fremgår af bilag 1. Opgørelsen over budgetoverførslerne er udarbejdet pr. 11. april 2012

Fagudvalgenes behandling af budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 er gengivet i bilag 2. Det skal bemærkes, at opgørelsen over budgetoverførslerne til fagudvalgene er udarbejdet pr. 30. marts (dog til Socialudvalget pr. 27. marts) af hensyn til dagsordensfristerne til fagudvalgene. Derfor kan der forekomme afvigelser i beløbene i forhold til denne opgørelse.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede overskud i 2011 udgør i alt 92.225.000 kr. som omfatter et overskud på 124.085.000 kr. og et underskud på 31.860.000 kr.

Heraf anbefales det, at et samlet overskud på 91.187.000 kr. overføres til 2012, jf. bilag 1 kolonne 6.

Det anbefales, at 1.038.000 kr. ikke overføres til 2012, herunder et samlet overskud på 23.904.000 kr., og afskrivning af et samlet underskud på -22.866.000 kr., jf. bilag 1, kolonne 7.

Underskuddene kan henføres til Bornholms FamilieCenter (-18.110.000 kr.), politikområde 0 Økonomi (-4.569.000 kr.) og direktionen (-187.000 kr.).

 

Opgørelse over budgetoverførsler fra 2011 til 2012 (pr. 11. april 2012)

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret resultat 2011

Automatisk overførsel

Anm. om yderligere overførsel

Beløb der indstilles overført til 2012

Beløb der ikke overføres

Børne- og Skoleudvalget

6.287

6.679

13.937

20.616

-14.329

Socialudvalget

38.359

22.238

11.021

33.259

5.100

Beskæftigelsesudvalget

2.519

2.069

451

2.519

0

Teknik og Miljøudvalget

-6.385

-894

-5.491

-6.385

0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

48.216

9.520

28.430

37.950

10.267

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

3.229

1.758

1.471

3.229

0

Bornholms Regionskommune i alt

92.225

41.370

49.818

91.187

1.038

Overskud = positive beløb

 

I budget 2012 er der afsat en pulje på 25 mio. kr. på driften til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler. I forbindelse med genbevillingen af overførslerne på driften nulstilles budgetpuljen.

 

I budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011 blev der bevilliget en negativ tillægsbevilling på 9.526.000 kr. i 2012 til virksomheder, der forventede et merforbrug i 2011, jf. Kommunalbestyrelsens behandling den 15. december 2011 af den samlede budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 punkt c. Det indstilles, at denne tillægsbevilling annulleres. De enkelte virksomheder, der er omfattet heraf, fremgår af bilag 3 punkt B til sagen.   

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i deres møde den 19. april bedt om en alternativ finansiering til sagens indstilling i punkt b, som vedrører ikke-udmøntede tværgående besparelser på politikområde 0 for i alt 4,569 mio. kr.. Som følge heraf blev sagen udsat, og som konsekvens heraf også den samlede sag om budgetoverførsler.

 

Det skal indledningsvis bemærkes, at budgetoverførslerne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er vurderet med henblik på finansiering af de opsamlede ikke-udmøntede besparelser på politikområde 0 Økonomi. Med indstillingen lægges 14,836 mio. kr. i kassen, hvoraf 4,569 anvendes til finansiering af afskrivningen af de ikke-udmøntede besparelser. Netto tilføres kassebeholdningen 10,267 mio. kr. fra udvalgets område.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har ønsket forslag til en alternativ finansiering af afskrivningen af de ikke-udmøntede besparelser. Da der er tale om finansiering af bagudrettede budgetposter foreslås finansiering også anvist bagudrettet, og der er på den baggrund udarbejdet forslag til finansiering ved reduktion af overførslerne på virksomheder og områder, hvor overførslen overstiger 5 pct. Forslaget fordeler finansieringen bredt i organisationen, idet Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget stort set friholdes.

 

Fordeling på udvalgsniveau:

 

Beløb i 1.000 kr.

Anmodninger om at overføre overskud over 5%

Andel af ikke-udmøntet tværgående besparelse

Revideret overførsel, beløb der indstilles overført til 2012

Overskud = positive beløb

8

9

10

Børne- og Skoleudvalget

11.058

-1.603

19.013

Socialudvalget

11.021

-1.598

31.661

Beskæftigelsesudvalget

451

-65

2.454

Teknik- og Miljøudvalget

258

-37

-6.423

Økonomi- og Erhvervsudvalget

7.259

-1.052

36.897

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

1.471

-213

3.016

I alt

  31.517

-4.569

  86.618

 

Fagudvalgene har i deres møder i maj behandlet de oprindelig indstillede budgetoverførsler fra 2011 til 2012. Den alternative finansiering af de ikke-udmøntede tværgående besparelser på politikområde 0, indebærer at de virksomheder og områder, der anmoder om budgetoverførsel af overskud større end 5 pct., vil blive reduceret med samlet set 4,569 mio. kr.

 

De reviderede budgetoverførsler på virksomhedsniveau fremgår af revideret bilag 1, kolonne 10. Med den reviderede budgetoverførsel, overføres samlet set 86,618 mio. kr. til 2012.

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. april 2012

1.
Bilag 1: Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - drift (PDF)

2.
Bilag 2: Fagudvalgenes behandling af budgetoverførsler fra 2011 til 2012 (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. maj 2012

3.
Revideret bilag 1: Samlede budgetoverførsler fra 2011 til 2012 vedr. drift (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

00.30.10Ø09-0109

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser et forventet regnskab, der samlet set udviser et  merforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012.

På driften ses et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket kan henføres til et merforbrug på 26,3 mio. kr. på serviceudgifterne, mens der på overførselsudgifterne forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. og mindreindtægter på 1,2 mio. kr. på den centrale refusionsordning. Dette opvejes af et mindreforbrug på 38,8 mio. kr. vedr. forsikrede ledige.

Balanceforskydninger påvirker resultatet med 28,8 mio. kr. i merforbrug efter nulstilling af pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af merforbrug på serviceudgifterne samt tillægsbevilling til Rønne teater på 3,8 mio. kr.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. indstillede overførsler. Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

Der er ikke foretaget budgetopfølgning på BRK Ejendomsservice, idet budgettet for 2012 ikke er flyttet fra virksomhederne endnu. Bygningsbudgetterne for distrikt Nord flyttes i maj, mens bygningsbudgettet på de øvrige områder flyttes i henhold til overflytningsplanen. Opfølgning på bygningsbudgettet indgår således i virksomhedernes budgetopfølgning.

 

Samlet resultat på drift og anlæg (skattefinansieret- og brugerfinansieret område) viser et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012.

 

Skattefinansieret område

Indtægter

Der forventes merindtægter for ca. 1 mio. kr. svarende til BRKs andel af 146 mio. kr. som vedrører forhøjelse af bloktilskuddet. Forhøjelsen sker som følge af, at SKAT har nedjusteret den oprindelige opgørelse af provenuet af selskabsskatten i 2012 i forhold til det beløb, det lå til grund for økonomiaftalen.

 

Drift

De første tilbagemeldinger på det forventede regnskab fra virksomhederne viser, at de på nuværende tidspunkt forventer at anvende betydelige dele af deres overførte overskud i 2012 på serviceudgiftsområdet. Det er indskærpet overfor virksomhederne, at al anvendelse af overskud skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det vil være muligt for Økonomi- og Erhvervsudvalget at afvise ansøgninger om brug af overskud, der påvirker servicerammeoverholdelsen i 2012. Erfaringer fra tidligere år viser dog, at der på dette tidspunkt af året er en tendens til, at virksomheder og områder overvurderer det forventede regnskab og dermed det forventede merforbrug. Det anbefales, at indskærpe overfor virksomheder og områder, at servicerammen skal overholdes, samt at en realistisk vurdering af virksomhedens forventede regnskab er nødvendig for at sikre den overordnede økonomistyringen.

 

Det forventede merforbrug på serviceudgifterne er på nuværende tidspunkt opgjort til 26,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget (52 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget). Det kan fortrinsvis henføres til forventet brug af overført overskud fra 2011 samt forventet merforbrug på Bornholms Familiecenter (16,7 mio. kr.). Virksomhedernes forventede mer/mindreforbrug i 2012 på serviceudgifterne fremgår af bilag 4 til sagen.

 

Der gøres opmærksom på, at nogle virksomheders budget tildeles i taxametermodeller som fungerer forskudt i forhold til budgetåret, fx på skoleområdet og ældreområdet. Her kan et merforbrug i 2012 være begrundet en højere aktivitet, som der er givet budget til i 2011.

 

Vedrørende overførselsudgifter forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., mens der til forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på 38,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012. Ifølge KLs prognose for beskæftigelsestilskuddet forventes en reduktion på 10 mio. kr. af tilskuddet vedr. 2011, mens der for 2012 forventes en forøgelse af tilskuddet med 17 mio. kr., samlet set en nettoeffekt på 7 mio. kr. i BRKs favør.  

På den centrale refusionsordning forventes en mindreindtægt på 1,2 mio. kr.

 

Tillægsbevillinger

Det oprindelige budget 2012 på serviceudgiftsområdet er reduceret med samlet set 25,7 mio. kr. Denne ændring vedrører fortrinsvis nulstilling af puljen på 25 mio. kr. til imødegåelse af merforbrug på serviceudgifterne, som modsvares af en tilsvarende modpost på balanceforskydninger.

 

Budgetoverførsler fra 2011

Den indstillede budgetoverførsel fra 2011 udgør 91,2 mio. kr. Dog har Økonomi- og Erhvervsudvalget bedt om en alternativ finansiering af ikke-udmøntede tværgående besparelser i 2011 for 4,6 mio. kr. hvilket kan reducere overførselsbeløbet til virksomheder og områder med overskud større end 5 pct. Sagen genbehandles den 16. og 23. maj i Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt i Kommunalbestyrelsen den 31. maj.

 

Når der tages højde for budgetoverførsler fra 2011 og øvrige ændringer til budgettet, forventes et overskud på 75,6 mio. kr. i 2012 på driften, og samlet set et overskud på 86 mio. kr. på det skattefinansieret område.

 

Anlæg

Der er ikke udarbejdet opfølgning på anlæg pr. 31. marts. Det antages, at det korrigerede budget vedr. anlæg svarer til det forventede regnskab. Der gøres opmærksom på, at anlægsudgiften på 110 mio. kr. i forbindelse med nyt rådhusbyggeri fortsat indgår i anlægsbudgettet.

Den samlede anlægsoverførsel fra 2011 udgør 9,4 mio. kr., og er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. april 2012. Overførslen antages ikke anvendt på nuværende tidspunkt, og udgør dermed et forventet mindreforbrug i 2012.

 

Brugerfinansieret område

Budgettet vedr. drift og anlæg forventes overholdt.

 

Øvrige poster (Balanceforskydninger og lån)

I forhold til det oprindelige budget er balanceforskydninger forhøjet med 28,8 mio. kr. vedrørende nulstilling af pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af merforbrug på serviceudgifterne, som modsvares af en tilsvarende modpost på serviceudgifterne, samt indfrielse af lån på 3,8 mio. kr. vedrørende Rønne Theater.  Der skal gøres opmærksom på, at der i budgettet til lån indgår 51 mio. kr. vedrørende nyt rådhusbyggeri.

Det antages, at det korrigerede budget vedr. balanceforskydninger og lån svarer til det forventede regnskab.

 

Forventet balance

Der var oprindeligt budgetteret med et kasseforbrug på 57,6 mio. kr. i 2012, bl.a. som følge af store anlægsinvesteringer i det nye rådhusbyggeri. Det forventede regnskab viser et merforbrug/yderligere kasseforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser et forventet regnskab, der samlet set udviser et merforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012.

 

 

 

 

 

Tabellen viser et sammendrag af resultatopgørelsen, jf. bilag 1.

 

Beløb i mio. kr.

Opr. budget 2012

Korr. budget 2012

Forventet regnskab pr. 31. marts

Afvigelse fra opr. budget

Afvigelse fra korr. budget

Det skattefinansierede område:

 

 

 

 

 

-       Indtægter

-2.690,3

-2.690,3

-2.691,3

-1,0

-1,0

-       Drift

2.679,6

2.745,0

2.669,4

-10,2

-75,6

-       Anlæg

248,5

258,8

249,4

0,9

-9,4

Resultat af det skattefinansierede område

240,6

306,9

230,3

-10,2

-86,0

Resultat af det brugerfinansierede område

-5,4

-5,4

-5,4

0,0

0,0

Samlet resultat

235,2

301,6

224,9

-10,2

-86,0

Øvrige poster

-177,6

-148,8

-148,8

28,8

0,0

Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)

57,6

152,8

76,2

18,6

-86,0

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen og den samlede påvirkningen af kassebeholdningen, samt afvigelser i forhold til oprindeligt og korrigeret budget.

 

I bilag 2 rettes fokus mod at vise sammenhængen mellem resultatopgørelsen vedr. drift og anlæg i forhold til fagudvalgsområderne, samt opdelingen i overførbar og ikke-overførbar bevilling.

 

I bilag 3 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau, samt udvalgenes indstillinger.

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. maj 2012

1.
Bilag 1 Resultatopgørelsen (DOC)

2.
Bilag 2 Drift og anlæg på fagudvalg (DOC)

3.
Bilag 3 Drift og anlæg på fagudvalg og politikområder (DOC)

4.
Bilag 4 Virksomhedernes forventede mer/mindreforbrug på serviceudgifter (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ansøgninger om brug af overført overskud i 2012

00.30.00Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Ansøgninger fra virksomheder der ønsker at anvende overført overskud fra 2011 i 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller at ansøgninger om brug af overført overskud i 2012 godkendes med

a)     700.000 kr. til Kildebakken

b)     3.790.000 kr. til Døgnplejen Bornholm, driftsmidler konverteres til anlægsmidler

c)     96.000 kr. til Bornholms Idrætsområder

d)     300.000 kr. til DeVika

e)     745.000 kr. til DeViKa, driftsmidler konverteres til anlægsmidler

f)       2.360.000 kr. til Bornholms Plejehjem og -Centre

g)     2.490.000 kr. til Sekretariatsbevilling for politikområde 05 ældre

h)     1.175.000 kr. til Sekretariatsbevilling for politikområde 05 ældre, driftsmider konverteres til anlægsmidler

i)        40.000 kr. til Røbo

j)       100.000 kr. til Røbo, driftsmidler konverteres til anlægsmidler

k)      120.000 kr. til Kommunikationscenter Bornholm

l)        288.412 kr. til Soc.- og Sundhedssekr., forebyggelse og behandling

m)    47.000 kr. til Adm. Fritid og Kultur

n)     700.000 kr. til Fritid

o)     0 kr. til Social- og Sundhedssekretariatet

p)     100.000 kr. til Dagtilbud Nord

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til procedure om godkendelse af brug af overførsler i 2012, godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012, fremsendes ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at anvende overført overskud, til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse. 

 

De virksomheder som ansøger om at bruge driftsmidler til anlægsinvesteringer og får godkendt dette, skal søge om en anlægsbevilling hos Kommunalbestyrelsen via fagudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 23. maj udsat sag om budgetoverførsler fra 2011 til 2012 vedr. drift og har bedt om forslag til alternativ finansiering af ikke udmøntet tværgående besparelser for i alt 4,569 mio. kr. Hvis forslaget godkendes vil dette have indflydelse på størrelsen af virksomhedernes overførte overskud fra 2011 til 2012. Dette er der ikke taget højde for i nedenstående ansøgninger fra virksomhederne.

 

Ansøgninger

Kildebakken ansøger om at anvende 924.000 kr. til anskaffelse af ny bus til transport af handicappede elever (engangsinvestering på ca. 700.000 kr.) og til merudgifter til løn som følge af tilpasning af personalet til faldende elevtal. Det ansøgte beløb svarer til Kildebakkens overførte overskud fra 2011.

 

Døgnplejen Bornholm ansøger om at anvende 3.790.000 kr. til anlægsudgift til finansiering af indkøb af nye tablets med indbygget telefon, der kan fungere som mobile IT arbejdspladser til medarbejdere i døgnplejen. Derved sikres medarbejderen et teknisk hjælpemiddel der giver adgang til, at se data vedr. borgerene, indtaste dokumentation hos borgeren og gennemføre telefonsamtaler. Derved sikres at døgnplejen kan leve op til krav om fortsat kvalitets- og dokumentationsudvikling samt krav om innovation og optimering af det mobiles arbejdsmiljø.

Anlægsinvesteringen er en fremtidssikret IT-løsning, der vil bidrage til en mere effektiv opgaveløsning i døgnplejen. Implementeringen af anlægsprojektet forventes, at skulle strække sig over to regnskabsår 2012 og 2013, da det skal sikres, at samtlige medarbejdere i døgnplejen tilegner sig kompetencer til det nye tekniske arbejdsredskab.

Døgnplejen Bornholms overførte overskud fra 2011 udgør 5.727.000 kr.

 

Bornholms Idrætsområder ansøger om at anvende 96.000 kr. til delvis betaling for renovering af Søndermarkshallens nordgavl. Det ansøgte beløb svarer til Bornholms Idrætsområders overførte overskud fra 2011.

 

DeViKa ansøger om i alt at anvende 1.045.000 kr. af deres overførte overskud. 300.000 kr. ønskes anvendt til udskiftning af en bil til udbringning af mad (engangsinvestering) og 745.000 kr. ønskes anvendt til renovering af køkken inkl. inventar (anlægsudgift). Det ansøgte beløb svarer til DeViKa’s overførte overskud fra 2011.

 

Bornholms Plejehjem og -centre ansøger om at anvende 2.360.000 kr. som følge af budgettildelingsmodellen på ældreområdet. Budgettildelingsmodellen på ældreområdet (aktivitetsbudgettet) er konstrueret sådan, at det budget, der er tildelt Bornholms Plejehjem og -centre i 2012, er bestemt ud fra funktionsvurdering af beboerne primo 2011 samt belægningsprocent fra 2010. Funktionsvurderingen fortæller, hvilket behov den enkelte beboer har for pleje og omsorg. Budgettet er således bestemt af historiske data og afspejler ikke nødvendigvis det aktuelle behov. Dette medfører, at budgettet i nogle år vil være højere end det aktuelle behov og i andre år lavere end det aktuelle behov. Funktionsvurderingen primo 2012 er afsluttet og viser, at der aktuelt er en markant tyngdestigning fra 2011 til 2012. Derudover er belægningsprocenten steget fra 2010 til 2011, hvilket tilsammen gør at aktivitetsbudgettet for virksomheden i 2013 øges.

Bornholms Plejehjem og -centres overførte overskud fra 2011 udgør 2.750.000 kr.

 

Sekretariatsbevillingen for politikområde 05 ældre ansøger om at anvende i alt 3.665.000 kr. af deres overførte overskud.

1.290.000 kr. ønskes anvendt til videreførelse af projekt velfærdsteknologi, afprøve/teste nye tiltag indenfor hverdagsrehabiliteringsområdet med henblik på evt. besparelser på sigt, samt telemedicinsk sårprojekt. 1.200.000 kr. ønskes anvendt til finansiering af meromkostninger (flytning, indskud mv.) i forbindelse med åbning og lukning af plejehjem og -center pladser. 1.175.000 kr. ønskes anvendt til anlægsinvesteringer i forbindelse med etablering af leve- og bomiljøer på Nørremøllecentret og Aktivitets- og Plejecenter Lunden, bestyrkelse af servicearealer på Snorrebakken samt etablering af fællesrum på Toftegården.

Sekretariatsbevillingen for politikområde 05 ældres overskud fra 2011 udgør 7.835.000 kr.

 

Røbo ansøger om at anvende i alt 140.000 kr. af deres overførte overskud. 100.000 kr. ønskes anvendt til tætning af utætheder og ny gulvbelægning i Rø Dagcenter (anlæg) og 40.000 kr. ønskes anvendt til havemøbler, træer, buske og planter til udenoms arealer.

Røbo’s overførte overskud fra 2011 udgør 549.000 kr.

 

Kommunikationscenter Bornholm ansøger om at anvende 120.000 kr. til færdiggørelse af nedgangsparti til gården i STU’en, påpeget i tilsynsrapporterne fra 2010 og 2011.

Kommunikationscenter Bornholms overførte overskud fra 2011 udgør 485.000 kr.

 

Soc.- og Sundhedssekr., forebyggelse og behandling ansøger om at anvende 288.412 kr. til projekt vedr. forløbsprogrammer. Der er tale om ubrugte projektmidler fra 2011 som er finansieret fra Sundheds- og Forebyggelsesministeriets Forebyggelsespulje vedr. forløbsprogrammer.

Soc.- og Sundhedssekt., forebyggelse og behandlings overførte overskud fra 2011 udgør 387.000 kr.

 

Adm. Fritid & Kultur ansøger om at anvende 47.000 kr. til konsulentbistand i forbindelse med formulering af Folkeoplysningspolitik. Det ansøgte beløb svarer til Adm. Fritid og Kulturs overførte overskud fra 2011.

 

Fritid ansøger om at anvende 1.400.000 kr. til fælles formål (foreningernes dag og Conventus), udligning af nye tilskudsbrøker på voksenundervisningsområdet, foreningsarbejde, lokaletilskud og fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven. På Fritidsområdet er der som en konsekvens af kommunens tilskudsregler en naturlig cyklus, hvor en del tilskud udbetales a conto et år og afregnes endeligt det efterfølgende år. Tilsvarende er det normalt med puljer, at der gives bevillinger som først kan udmøntes i et efterfølgende regnskabsår, især ved flerårige bevillinger.

Fritids overførte overskud fra 2011 udgør 2.152.000 kr.

 

Social- og Sundhedssekretariatet ansøger om at anvende 360.133 kr. til køb af ekstern bistand på hygiejneområdet, som følge af nedlæggelse af stilling i sekretariatet. Det ansøgte beløb svarer til Social- og Sundhedssekretariatets overførte overskud fra 2011

 

Dagtilbud Nord ansøger om at anvende 100.000 kr. til faglig udvikling så der sikres en kontinuerlig indsats på området. Dagtilbud Nords overførte overskud fra 2011 udgør 2.128.000 kr.

 

Økonomi og Analyse anbefaler

-         at Kildebakkens ansøgning imødekommes med 700.000 kr. til konkret engangsinvestering i en ny bus. Frigivelse af de resterende 224.000 kr. beror på virksomhedens budgetopfølgning pr. 31. juli 2012.

-         at Døgnplejen Bornholms ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om en anlægsinvestering, der kan medvirke til forbedrede og mere effektive arbejdsgange i døgnplejen.

-         at Bornholms Idrætsområders ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om renovering af en kommunal bygning.

-         at DeViKa’s ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om henholdsvis en engangsinvestering og renovering af et kommunalt køkken.

-         at Bornholms Plejehjem og -centres ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, på baggrund af økonomimodellen på området, da der samtidig forventes et mindreforbrug i Døgnplejen Bornholm.

-         at Sekretariatsbevillingen for ældreområdets 05 ældres ansøgning imødekommes med de ansøgte beløb, idet der er tale om videreførelse af igangværende projekter der på sigt kan medføre besparelser, at der i forhold til udgifter til flytning er tale om en udløber af en tidligere politisk beslutning omkring ændring af boligstrukturen, og at der i forhold til leve- og bomiljøer er tale om en udløber af tidligere politisk beslutning. I forhold til leve- og bomiljøer er der tale om at driftsmidler konverteres til anlæg.

-         at Røbo’s ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om henholdsvis renovering af en kommunal bygning samt udskydelse af en investering som blev ansøgt om i 2011.

-         at Kommunikationscenter Bornholms ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om en engangsinvestering og at den manglende færdiggørelse af nedgangspartiet er blevet påpeget i tilsynsrapporterne for 2010 og 2011.

-         at Soc.- og Sundhedssekr., forebyggelse og behandlings ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om et projekt med ekstern finansiering

-         at Adm. Fritid & Kulturs ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om implementering af ændret folkeoplysningslov som der blev tilført midler til via lov- og cirkulæreprogrammet for 2011

-         at Fritids ansøgning imødekommes med 700.000 kr. til udbetaling af tilskud bevilliget i 2011, idet ansøgningen genoptages i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2012.

-         at Social- og Sundhedssekretariatets ansøgning ikke imødekommes pt. idet en eventuel udgift må holdes indenfor det oprindelige budget.

-         at Dagtilbud Nords ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb til udviklingsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Der er indkommet ansøgninger om brug af overført overskud i 2012 for i alt 14.335.545 kr., heraf anbefaler Økonomi og Analyse godkendelse af 13.051.412 kr. fordelt med 7.241.412 anvendt på drift og 5.810.000 kr. som konverteres fra drift til anlæg.

Der er i budget 2012 afsat en pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af blandt andet brug af overførte midler på driften. Derudover vil mindreforbrug i nogle virksomheder også skabe mulighed for at andre virksomheder kan anvende overførte midler fra 2011

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetbidrag 2013

00.30.04P16-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Præsentation af nedprioriteringsforslag for i alt 10 mio. kr. i Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetbidrag 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at nedprioriteringsforslagene til budgetbidraget 2013 drøftes og videresendes til budgetforhandlingerne

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Drøftet og der fremkommer flere forslag til udvalgets behandling af sagen i juni måned.

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets drøftelser på udvalgsmødet den 19. april om udvalgets budgetbidrag 2013 samt dialogmøderne, forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetbidrag til 2013. 

Budgetbidraget er en del af et samlet katalog, som indgår i de videre budgetforhandlinger på budgetseminar 3. Der arbejdes videre med kvalificering af forslagene.

Udvalget bad administrationen om at udarbejde nedprioriteringsforslag for 10 mio. kr., hvilket præsenteres nedenfor.

 

Følgende emner indgår i nedprioriteringsforslagene:

·         Samling og centralisering af de administrative opgaver vedr. løn- og personaleadministration samt bogføring

·         Nedlæggelse af stillinger i administrationen

·         Forsikringer vedr. personale og bygninger

·         Ny SKI-aftale på telefoniområdet og indkøbsområdet for IT-anskaffelser

·         Digital post

·         Reduktion i antal kommunalbestyrelsesmedlemmer og udvalg

·         Decentral turistinformation fjernes

·         Reduktion i konto 6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges den 13. juni forslag til tværgående mål til budget 2013 vedrørende inklusion og rusmidler.

 

 

Samling og centralisering af administrative opgaver vedr. løn-, og personaleadministration samt bogføring

Det foreslås at de administrative opgaver vedr. løn- og personaleadministration samt bogføring samles og centraliseres. Der varetages i dag en række af disse administrative opgaver decentralt i både små og større virksomheder, som med fordel kan centraliseres. Samling af medarbejdere med de samme opgaver vil være mindre sårbart ved sygdom, ferie og jobskifte. Samlingen af opgaveløsningen vil give en mere ensartet behandling, bedre mulighed for sparring og specialisering og mindre dobbeltarbejde centralt og decentralt.

Der iværksættes en undersøgelse der skal afdække ressourceforbruget decentralt, som forventes afsluttet således at resultatet kan indgå i budgetmaterialet. I vedhæftet notat gennemgås de relevante opgaver inden af området, samt spørgeskema til virksomhederne. Der er ikke foretaget en vurdering af udgifterne til udvidelse af den centrale funktion.

Direktionen skønner at besparelsespotentialet udgør 2,5 mio. kr.

 

Nedlæggelse af stillinger i administrationen

Det foreslås, at der nedlægges stillinger i administrationen. Der er tale om stabschefstillingen for Økonomi- og Analyse samt en administrativ stilling i Løn og Personale. Besparelsen vurderes at udgøre 1,1 mio. kr.

 

Forsikringer vedr. personale og bygninger

Ved det seneste udbud af kommunens forsikringer vedr. personale og bygninger er der opnået lavere præmier end tidligere, som vurderes at give en besparelse på 0,8 mio. kr..

 

Ny SKI-aftale - Telefoni

SKI er ”Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S”, dvs. en indkøbsorganisation, der gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlige sektor.

 

Overgang til ny SKI-aftale indebærer, at der kan opnås besparelser på telefoniområdet som følge af lavere mobiltakst. Besparelse vurderes at udgøre 0,7 mio. kr. i 2013.

 

Ny SKI-aftale – Indkøbsområdet for IT-anskaffelser

På indkøbsområdet vurderes den nye SKI-aftale at give et besparelsespotentiale på IT-anskaffelser på 1,2 mio. kr., svarende til 25 % besparelse på indkøb i forhold til anskaffelser i 2011.

 

Digital Post

Brug af digital post frem for forsendelse med print, frankering og levering skønnes at kunne spare 3,5 minut pr. brev. Samlet set vurderes besparelsespotentialet at udgøre 1,6 mio. kr. i 2013 og herefter 2,5 mio. kr.. Forudsætninger for beregningen af besparelsen er Digitaliseringsstyrelsens business case værktøj for Digital Post samt specifikke oplysninger fra BRKs postfunktioner.

 

 

 

Reduktion i antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer og udvalg

Det foreslås at reducere antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer og antallet af udvalg. Udgiften til ét kommunalbestyrelsesmedlem udgør gennemsnitlig 100.200 kr. (inkl. honorar og udgifter til møder, repræsentation og uddannelse), mens udgiften til et udvalg bestående af 1 formand og 4 medlemmer udgør 412.900 kr.

Ved at reducere antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 27 til 23 og med ét udvalg fra 6 udvalg til 5, kan der opnås en besparelse på 813.700 kr. fra næste valgperiode.

Fastsættelse af antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen sker i styrelsesvedtægten.

Hvis antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer skal ændres ved næste valgperiode, kræver det en beslutning i kommunalbestyrelsen om at ændre styrelsesvedtægten før den nye valgperiode træder i kraft.

 

Decentral turistinformation fjernes

Forslaget indebærer at bidrag på i alt 1,5 mio. kr. fra BRKs erhvervsfremmemidler til de fire decentrale turistkontorer i Nexø/Svaneke, Aakirkeby, Allinge/Gudhjem og Hasle fjernes, således at turistinformation alene varetages centralt via Velkomstcenteret. Det forudsætter at Velkomstcenterets fortsætter med uændret bevilling.

Det skal bemærkes at de decentrale turistkonterer varetager en række andre borgerrettede funktioner som fx strandrensning, juleudsmykning, Sankt Hans mv.

 

Reduktion på konto 6

Det foreslås at reducere udgifterne på konto 6, jf. BDO rapporten, for at opnå en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2013

 

Økonomiske konsekvenser

Nedprioriteringsforslag i budgetbidraget 2013 vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder samt vedr. tværgående områder.

 

Beløb i 1.000 kr. og i 2012-priser

 

2013

2014

2015

2016

Samling af administrative opgaver vedr. løn- og personaleadministration samt bogføring

     2.500

     2.500

     2.500

     2.500

Nedlæggelse af stillinger i administrationen

     1.100

     1.100

     1.100

     1.100

Forsikring på personale og bygninger

        800

        800

        800

        800

Ny SKI-aftale: Telefoniområdet

        657

        657

        657

        657

Ny SKI-aftale: Indkøbsområdet for IT-anskaffelser

     1.241

     1.241

     1.241

     1.241

Digital post

     1.570

     2.457

     2.457

     2.457

Reduktion i antal kommunalbestyrelsesmedlemmer og udvalg

         -  

        814

        814

        814

Decentral turistinformation fjernes

1.499

1.499

1.499

1.499

Reduktion indenfor konto 6

633

         -  

         -  

         -  

I alt

   10.000

   11.068

   11.068

   11.068

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. maj 2012

1.
Samling af administrative opgaver (DOC)

2.
Nedprioritering - samling af adm opgaver (DOC)

3.
Nedprioritering - nedlæggelse af adm stillinger (DOC)

4.
Nedprioritering - forsikringer på personale og bygninger (DOC)

5.
Nedprioritering - telefoni SKI aftale (DOC)

6.
Nedprioritering - indkøbsbesparelse på IT anskaffelser, SKI aftale (DOC)

7.
Nedprioritering - Digital post (DOC)

8.
Nedprioritering - Reduktion i KB medlemmer og udvalg (DOC)

9.
Nedprioritering - Reduktion konto 6 (DOC)

10.
Nedprioritering - Turistinformation fjernes (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Ansøgning om støtte til turistinformation på Hammershus

24.05.00Ø40-0046

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

ASTE har ved henvendelse til Bornholms Regionskommune søgt om tilskud til etablering af en turistinformation på Hammershus, som en satellit til den allerede eksisterende turistinformation i Allinge.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Udsættes, idet sagen behandles i en sag om den samlede kontrakt for de decentrale turistinformationer.

 

Sagsfremstilling

ASTE har søgt om tilskud til etablering af en turistinformation på Hammershus som en satellit til den allerede eksisterende turistinformation i Allinge.

 

Turistinformationen skal være at finde i de samme lokaler, hvor der i dag bliver solgt billetter til Hammershus-udstillingen og skal bemandes i samarbejde med Middelaldercentret, som driver Hammershus-udstillingen.

 

Der ansøges om penge til at lønne 1 fuldtidsmedarbejder fra påske til og med efterårsferien:

 

29 uger à 37 timer = 1073 timer x 120 kr. =           kr.       128.760

+ ATP, Feriepenge mv. ca.                                     kr.         20.000

I alt                                                                       kr.      148.760

 

 

Hammershusudstillingen har åbent fra påske til efterårsferien. Der vil blive tale om, at de tilsammen kan varetage begge funktioner, ved i alt at bemande med 1 fuldtids medarbejder og en 20 timers medarbejder. Middelaldercentret vil således påtage sig udgifterne for huslejen samt for den 20 timers medarbejder, og turistinformationen skal således uddanne og lønne den fuldtidslønnede medarbejder. Hammershusudstillingen besøges årligt af 400-450.000 personer.

De lokale turistinformationer modtager sammen med Velkomstcentret årlige driftstilskud på i alt godt 3,2 mio. kr. Tilskuddene er knyttet sammen med rullende 3-årige resultatkontrakter, der fornyes hvert år. De sidste 2 år er kontrakterne forlænget uændrede bortset fra prisfremskrivning, da de autorisationsregler, som aftalerne bygger på, ikke længere er anvendelige for øens lokale turistinformationer.

I forbindelse med et dialogmøde mellem borgmesteren og turistinformationerne i november 2011 aftaltes, at turistinformationerne udarbejder et oplæg til nye aftaler. Dette oplæg vil foreligge i sidste halvdel af maj måned 2012, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at behandle den aktuelle ansøgning i forbindelse med eventuelle nye aftaler.

Det nye Lokalråd behandlede i sit møde den 30/4 2012 nærværende ansøgning med beslutning om at meddele afslag, da formålet falder uden for Lokalrådets støtteområde.

Økonomiske konsekvenser

Der ses ikke at være budget til forslaget inden for rammen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Bornholms Varme A/S, forhøjelse af kommunegaranti vedr. Balka/Snogebæk

13.03.01Ø60-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S ansøger om forhøjelse  samt forlængelse af kommunegarantien til byggekredit vedr. overtagelse af Balka/Snogebæk fjernvarmeforsyning.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at kommunegarantien forhøjes med 5 mio. kr. til 35 mio. kr. og forlænges til udgangen af 2012.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Renè Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Varme har den 8. maj 2012 anmodet om en forhøjelse af kommunegarantien vedr. Balka/Snogebæk med 5 mio. kr. til 35 mio. kr., idet det forventes, at byggekreditten afløses af det endelige lån til projektet inden udgangen af 2012.

Baggrunden for ønsket om forhøjelsen af byggekreditten er, at Bornholms Varme A/S har godkendt og betalt udgifter til projektet for 35 mio. kr., idet der er kommet ca. 30 flere tilslutninger end forventet, svarende til 10 pct., samt at der er tilsluttet tre hoteller. Nexø Halmvarmeværk og KS Difko LXV står som bygherre for projektet, hvorefter Bornholms Varme A/S overtages ledningsnettet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2009 at give en kommunekredit for en byggekredit på 30 mio. kr. Med ansøgningen forhøjes kommunegarantien med 5 mio. kr. til 35 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

En forhøjelse af kommunegarantien har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Fælleskommunalt Ledelses Informations System (FLIS).

85.11.06G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

13

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

FLIS er et Fælleskommunalt Ledelses Informations System, som 74 kommuner pt. er tilsluttet. Kombit er leverandør af systemet og har etableret et fælleskommunalt FLIS-projekt, med henblik på at implementere systemet i de kommuner der tilslutter sig FLIS.

I FLIS samles kommunale data og nøgletal i et system, der skal gøre det lettere for kommunerne at sammenligne sig med hinanden.

BRK har mulighed for at tilslutte sig det fælleskommunale ledelsesinformationssystem og opnå en rabat på tilslutningsafgiften, såfremt BRK tilslutter sig inden 1. juni 2012. BRK har allerede indgået en aftale med Kombit om at afleverer data fra BRK’s fagsystemer til FLIS.

Indstilling og beslutning

Med baggrund i sagsfremstillingen og Økonomidirektørens supplerende bemærkninger (fremlægges på mødet den 23. maj) indstiller Økonomidirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til om BRK skal tilslutte sig FLIS inden 1. juni 2012.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Tilslutningen blev ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med FLIS er at give kommunerne værktøjer til at løse opgaver med ledelsesinformation og dokumentation på en ny, nem, kvalitativ og økonomisk fordelagtig måde.

Værktøjerne er:

·         Et system med præsentation af nøgletal for alle kommuner samt egne, underliggende data

·         Adgang til egne data bearbejdet efter fælleskommunale definitioner samt mere "rå" data, som de leveres til FLIS fra kommunernes fagsystemer.

 

 

 

 

Kommunernes gevinster

Med FLIS får kommunerne nemt et samlet overblik over kommunens data. Samtidig er der mulighed for at benchmarke data internt i kommunen og i forhold til andre kommuner og landsgennemsnittet.

 

Kommunerne får adgang til beregningsgrundlaget for nøgletallene og kan dermed kontrollere kvaliteten og troværdigheden af nøgletallene. FLIS-projektet indgår aftaler med it-leverandørerne på kommunernes vegne. Kommunerne kan derfor spare interne ressourcer og opnå en økonomisk fordelagtig adgang til deres data via gennemsigtige aftaler med dataleverandørerne med faste betingelser og til faste priser.

 

FLIS er et supplement til et kommunalt ledelsesinformationssystem
BRK har igennem 2011 og 2012 implementeret et Ledelses Informations System (LIS) fra it-leverandøren Fujitsu. Et system, hvor der automatisk udtrækkes data fra fagsystemer, som efterfølgende behandles og præsenteres i veldefinerede nøgletal, som kan anvendes til at styre virksomhedernes aktiviteter og ressourcer.

FLIS er et supplement til LIS der muliggør, at BRK kan benchmarke sig op med andre kommuner og landsgennemsnittet for en række kommunale nøgletal, hvor LIS udelukkende arbejder med BRK’s data og dermed ikke har funktioner der kan benchmarke sig med andre kommuner.

Økonomiske konsekvenser

For kommuner, der tilslutter sig FLIS efter den 1. juni 2012 vil tilmeldingsafgiften blive kr. 300.000. Dette beløb er en engangsudgift. Derudover vil den årlige afgift pr. borger pr. område i FLIS være kr. 1,5.

Kommuner, der vælger at tilslutte sig FLIS inden den 1. juni 2012, vil stadig kunne tilmelde sig på de gamle vilkår, der medfører en tilmeldingsafgift på kr. 50.000 og en årlig afgift på kr. 1,24 pr. borger. Uanset tilmeldingstidspunkt falder første betaling for FLIS tidligst i 2013.

BRKs udgifter forbundet med en tilslutning til FLIS inden 1. juni vil således være:

Engangsbeløb/tilmeldingsafgift: 50.000 DKK når systemet er i drift. (2013)

Årlig tilslutningspris: 42.154x5 (i første omgang er det 5 områder)x1,24 = 261.000 DKK pr år.

Hvis BRK vil have præsentationslaget, skal der betales yderligere 68.000 kr. om året.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Regentparrets besøg på Bornholm september 2012

00.05.11G01-0048

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Resumé

Regentparret besøger Bornholm den 5. og 6. september 2012 i forbindelse med deres sommertogt.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

    at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dronning Margrethe og Prins Henrik aflægger Bornholm et besøg som led i deres sommertogt. De ankommer til Bornholm med kongeskibet den 5. september og forlader Bornholm den 6. september midt på dagen for at aflægge et besøg på Christiansø om eftermiddagen.

For at ledsage regentparret under en del af deres besøg har også hesteskadronen ved Garderhusarregimentet meldt deres ankomst.

Programmet for besøget er under udarbejdelse og forventes klart ultimo juni 2012.

Der vil være en række udgifter forbundet med besøget. Disse anslås at beløbe sig til ca. 500.000 kr. og dækker bl.a. gave, frokost hvor BRK er vært, udgifter til hesteskadronen mm.

På baggrund af oplysninger fra anden kommune forventes udgifter til sidstnævnte alene at beløbe sig til ca. 150.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til regentparrets besøg vil blive finansieret af kommunalbestyrelsens konto.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

15

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

16

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt