Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
20-06-2012 kl. 18:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 31. maj 2012
  åbent 3 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. maj 2012
  åbent 4 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"
  åbent 5 Demografikorrektion til budget 2013 - 2016
  åbent 6 Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetbidrag 2013
  åbent 7 Budget 2013, status
  åbent 8 Ansøgninger om brug af overført overskud i 2012
  åbent 9 Befolkningsprognose 2012-2024
  åbent 10 Vedtagelse af Bornholms Udviklingsplan 2012
  åbent 11 Ledelsesinformation
  åbent 12 Plejecenter Snorrebakken 2. etape - licitationsresultat og redegørelse
  åbent 13 Genberegning af Frit Valg priserne for 2011 vedr. personlig pleje og praktisk bistand
  åbent 14 Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på ældreområdet 2011
  åbent 15 Status for arbejdet med det specialiserede børneområde - Bornholms Familiecenter
  åbent 16 Orientering om tilsynsopgaverne på det specielle børne- og ungeområde
  åbent 17 Forslag til flytning af aflastnings- og døgntilbuddet Løvstikken og sammenlægning af aflastnings tilbudene for børn og unge
  åbent 18 Forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet efter høring
  åbent 19 Forsøg med rullende skolestart 1.august 2013 til 31. juli 2016
  åbent 20 Stillingtagen til den fremtidige fysiske placering af 10. klassecenter Bornholm
  åbent 21 Forslag til skolepolitik efter høring
  åbent 22 Anlægsbevilling - renovering af nordgavlen på Søndermarkshallen
  åbent 23 Resultatrevision 2011
  åbent 24 Debatoplæg om vindmølleplanlægning
  åbent 25 Fritagelse for dagrenovation
  åbent 26 Nedlæggelse af Lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig
  åbent 27 Manglende lejeindtægter på kommunens erhvervslejemål
  åbent 28 Kommunale ejendomme der indstilles til salg
  åbent 29 Anlægsbevilling til energirenovering i de kommunale bygninger (Intern ESCO) - tillægsbevilling
  åbent 30 Anlægsbevilling - Planlægning og forberedelse af nye havneprojekter
  åbent 31 Anlægsbevilling - Udvidelse af kapacitet til joller i Tejn Havn
  åbent 32 Anlægsbevilling - Medfinansiering mulighedernes land, Hammerhavnen og Hasle havn
  åbent 33 Anlægsbevillng - Sænkning af granitkaj i Hasle Havn
  åbent 34 Anlægsbevilling - Sikring af det sydlige molehoved Hammerhavnen
  åbent 35 Ansøgning til fornyet drøftelse: Udvikling af Bornholms Kulturuge i bæredygtig retning
  åbent 36 Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til ACAB's projekt "Kunsthåndværk på Nethinden"
  åbent 37 Status på Vækstforums handlingsplan for 2011-2012
  åbent 38 Vækstpartnerskab mellem regeringen og Bornholms Vækstforum
  åbent 39 Møbelfabrikkens fremtid
  åbent 40 Ændring af vedtægter for Bornholms Erhvervsfond
  åbent 41 Orientering fra formanden
  åbent 42 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Bjarne Hartung Kirkegaard mødte kl. 18,06 under behandling af pkt. 5.


René Nordin Bloch mødte kl. 18,08 under behandling af pkt. 5.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Likviditetsoversigter pr. 31. maj 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. maj 2012

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til orientering.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (186,3 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (283,0 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (22,5 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2012 (157,5 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 31. maj 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 186,3 mio. kr. er steget med 1,7 mio. kr. i forhold til 30. april 2012, hvor beholdningen sidste år faldt med ca. 40 mio. kr.  Den primære årsag til den ændrede udvikling er, at det udlæg der har været til finansiering af Bofas anlæg primo maj er hjemtaget over byggekreditten.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er svagt dalende, idet niveauet for den faktiske kassebeholdning ligger under niveauet i 2011. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ultimo maj knap 32 mio. kr. lavere end i 2011, idet der fortsat forventes en faldende gennemsnitlig kassebeholdning.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 22,5 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførsler fra 2011.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 39,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. juni 2012

1.
Beholdninger pr. 31. maj 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. maj 2012

00.30.10Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. juni 2012

1.
Driftsoversigt pr. 31. maj 2012 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. maj 2012 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Ungeområdet pr. 31. maj 2012 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførsler pr. 31. maj 2012 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. maj 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

 4  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

00.01.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

 

Resumé

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

At afrapporteringen tages til efterretning

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Danske Bank har udarbejdet en afrapportering dateret 7. juni 2012 som vedlægges som bilag.

Afrapporteringen omfatter følgende emner:                                         

·         Nøgletal til risikostyring

·         Låneporteføljens sammensætning

·         Obligationsporteføljen

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne.

 

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Restgælden af porteføljen udgjorde pr. 6. juni 2012

67,2 mio. kr.

 

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Siden forrige afrapportering er der optaget et 25-årigt lån i Kommunekredit på 11,3 mio. kr. på baggrund af lånerammen for 2011. Lånet blev optaget til variabel rente. I henhold til anbefalinger fra kommunens finansielle rådgiver og i henhold til rammerne i den finansielle politik, blev lånet omlagt til fast rente den 12. juni 2012, ved indgåelse af en renteswap gældende i hele lånets løbetid. Den faste rente blev fastlagt til 1,86%.  

 

Status for renteswaps pr. 30. maj 2012:

Regionskommunen har 2 renteswaps i DKK, begge indgået med Nordea.

De 2 swaps er etableret i forbindelse med omlægning af lån fra variabel rente til fast rente.

Årsagen til at lånene ikke er blevet optaget til fast rente fra starten af, er at det rentemæssigt er mere fordelagtigt, at optage et variabelt forrentet lån og derefter omlægge det til fast rente via en swap.

 

Renteswaps kan ophæves i den aftalte renteperiode. Hensigten med Regionskommunens 2 swaps er at de skal beholdes indtil udløb. 

 

Oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb  Valuta          Opr. lån i DKK                 

 

 

15.06.2009 / 22.06.2019       DKK                9,2 mio.   

12.06.2012 / 30.04.2037   DKK                 11,3 mio.

 

                                                                                       

 

De 2 renteswaps har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 30. maj 2012 var markedsværdien:

 

 

 - 1,5 mio. kr. i bankens favør    (29. februar 2012: - 1,1 mio.)

 

Markedsværdien er uden betydning, hvis hensigten er at beholde de 2 swaps i den aftalte periode, hvilket er gældende for kommunens swaps.

 

 

 

Placeringssiden:

 

Markedsværdien af placeringen pr. 30. maj 2012: 138,9 mio. kr.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

 

Afkast 1.1 – 31.05.2012: 2,25% (svarende til ca. 5,6 % p.a.)

 

Anbefalingen fra kommunens rådgiver er fortsat at fastholde placeringen, idet ”den bagvedliggende portefølje rummer obligationer der vil være attraktive bl.a. ved rentestigning”.

 

I henhold til ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” må maksimum 80% af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger”.

Der forventes et fald i overskudslikviditeten det kommende år, hvilket gør at der ved de kommende afrapporteringer vil skulle tages stilling til en eventuel reduktion i størrelsen af placeringen.

 

 

Etik ved placering af midler:

 

Der har i den offentlige debat og i medierne på det seneste været fokus bl.a. på pensionsselskabernes investeringer i statsobligationer fra en række lande, hvor menneskerettigheder og demokrati tilsidesættes.

 

Bornholms Regionskommunes har placeret midler i 2 afdelinger i Danske Invest:

 

- Kommuner 4 og

- Kommuner Europæiske obligationer

 

Afdelingen ”Kommuner 4” investerer i obligationer udstedt i danske kroner.

Afdelingen ”Kommuner Europæiske obligationer” investerer i danske stats- og realkreditobligationer samt europæiske virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet.

Bornholms Regionskommune har dermed ikke placeret midler i statsobligationer fra lande, hvor menneskerettigheder og demokrati tilsidesættes.

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. juni 2012

1.
Finansiel strategi, rapportering (PDF)

2.
Rente- og valutamarkedet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Demografikorrektion, budget 2013 - 2016

00.01.00P10-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Der er udarbejdet demografikorrektion til budget 2013 - 2016 på baggrund af befolkningsprognosen 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at demografikorrektionerne i 2013 - 2016 indarbejdes i budgettet

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Poul Overlund-Sørensen ønsker sagen behandlet i kommunalbestyrelsen, da han ønsker den demografiske marginalmodel på skoleområdet tilpasset den nuværende tildelingsmodel.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgetvejledningen for 2013 er det besluttet, at der beregnes demografikorrektioner til budget 2013 og overslagsårene. Beregningerne er baseret på en befolkningsprognose udarbejdet i Demografix, som er udviklet af Cowi. Der tages udgangspunkt i de faktiske folketal pr. 1. januar 2012.

Økonomi- og Erhvervsudvalget får forelagt en selvstændig sag om befolkningsprognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Der er beregnet demografikorrektioner for børnepasning, skoler inkl. specialundervisning, SFO, PPR og Sundhedspleje, hjælpemidler og for ældreområdet. Ved budgetvedtagelsen til budget 2012 blev det besluttet fremover også at demografikorrigere skoleområdet for specialundervisning samt PPR og Sundhedspleje, hvilket er indarbejdet i demografikorrektionen.

I bilag 1 findes en nærmere beskrivelse af beregningerne, samt den forventede befolkningsudvikling på de enkelte områder.

Til budget 2013 er demografikorrektionerne på de enkelte områder beregnet ud fra samme modeller som til budget 2012. Det betyder, at på børnepasnings-, skole- og SFO-området er demografikorrektionerne beregnet ud fra en marginalbetragtning og for PPR og Sundhedspleje, hjælpemidler og for ældreområdet er korrektionerne beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning. Forskellen på gennemsnits- og marginalmodeller er beskrevet i bilag 1.

 

 

 

 

Kort om den forventede befolkningsudvikling i 2012-2016

Antallet af indbyggere på Bornholm forventes at falde med 1.271 borgere i løbet af de næste fire år til 40.032 i 2016. Tabel 3 viser udviklingen i de aldersgrupper, som er anvendt i beregningerne af demografikorrektioner til budget 2013 og overslagsårene.

 

Tabel 3: Befolkningsprognose for forskellige aldersgrupper

Aldersgruppe

2012

2013

2014

2015

2016

Udvikling 2012-2016

0-2 årige (dagpleje og vuggestue)

894

845

828

866

890

-0,4%

3-5 årige (børnehave)

1.164

1.117

1.077

968

926

-20,5%

0-5 årige i alt

2.058

1.961

1.905

1.835

1.816

-11,7%

6-16 årige (skole)

5.171

4.977

4.843

4.763

4.632

-10,4%

6-12 årige (SFO-tilbud)

3.002

2.937

2.868

2.842

2.807

-6,5%

0-16 årige (PPR og Sundhedspleje)

7.229

6.939

6.748

6.597

6.448

-10,8%

0-66 årige (hjælpemidler)

33.012

32.260

31.643

31.050

30.563

-7,4%

67+ årige (ældreområdet og hjælpemidler)

8.291

8.649

8.937

9.233

9.469

14,2%

67-74 årige

4.136

4.475

4.683

4.889

5.046

22,0%

75-79 årige

1.723

1.727

1.780

1.829

1.869

8,5%

80-84 årige

1.183

1.186

1.201

1.269

1.281

8,2%

85-89 årige

825

833

817

755

778

-5,7%

90+ årige

424

428

456

491

495

16,7%

Kilde: Befolkningsprognose pr. 11. juni 2012

 

Overordnet set forventes børnetallet at falde for både aldersgruppen til dagpleje og daginstitutioner samt skolebørn. Antallet af ældre forventes at stige, dog med undtagelse af aldersgruppen 85-89 årige, der falder med knapt 6 pct, hvilket skyldes en markant mindre årgang 1930, der rykker op i aldersgruppen i 2015. I bilag 1 er en mere grundig gennemgang af den forventede udvikling i de relevante aldersgrupper.

 

Demografikorrektioner i 2013 og overslagsårene

På baggrund af befolkningsprognosen er der beregnet demografikorrektioner til budget 2013 og overslagsårene. I tabel 2 er vist de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen i årene 2013-2016 i forhold til budget 2012. Modellerne og resultaterne er beskrevet i bilag 1.

 

Tabel 2: Demografikorrektioner i årene i forhold til budget 2012, 1.000 kr. (2012-pl)

Demografikorrektion i året i forhold til budget 2012

2013

2014

2015

2016

Børnepasningsområdet

-3.978

-6.234

-8.664

-9.214

Skoleområdet

-7.436

-12.593

-16.420

-21.534

SFO-området

-118

-488

-470

-927

PPR og Sundhedspleje

-653

-1.082

-1.421

-1.757

Ældreområdet

8.531

21.288

33.099

42.330

Hjælpemidler

216

386

577

723

Demografikorrektioner i alt

-3.438

1.277

6.700

9.621

Note: Et negativt tal betyder en reduktion, et positivt tal betyder en forhøjelse af udgifterne i forhold til niveaukorrigeret budget 2012

 

Da der allerede er lagt demografikorrektioner ind i budgetterne for 2013-2015, i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2012, skal disse korrektioner først reguleres ud af budgetrammerne, inden de nye demografikorrektioner indarbejdes.

Derudover skal der korrigeres for forskellen på den forventede og den faktiske befolkningsudvikling fra 2011 til 2012. Disse forhold indgår i beregningen af nettoændringen i budgetrammerne, som er vist i tabel 3.

 

Tabel 3: Nettoændringer i rammerne i budget 2013 og overslagsårene, 1.000 kr. (2012-pl)

Nettoændring

i budgetrammerne

2013

2014

2015

2016

Børnepasningsområdet

-2.705

-3.095

-3.290

-3.841

Skoleområdet

-2.448

-3.215

-3.972

-9.085

SFO-området

-430

-583

-708

-1.165

PPR og Sundhedspleje

-244

-275

-294

-627

Ældreområdet

4.328

-1.574

-881

8.350

Hjælpemidler

-120

-217

-223

-77

Nettoændringer i

budgetrammerne i alt

-1.619

-8.959

-9.368

-6.445

Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen

 

Økonomiske konsekvenser

Som vist i tabel 2 betyder den demografiske udvikling en samlet reduktion på 3,438 mio. kr. i 2013 i forhold til budget 2012. Beløbet dækker over både stigninger og reduktioner af udgifterne på de forskellige områder. De største udgiftsændringer er på skole- og ældreområdet, hvor udgifterne henholdsvis falder og stiger.

Der skal i budgetlægningen tages højde for, at der allerede er indarbejdet demografikorrektioner i budgetrammerne i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2012.

Derudover indarbejdes en korrektion, som følge af forskellen på den forventede og faktiske befolkningsudvikling 2011-2012. Det betyder som vist i tabel 3, at budgetrammerne samlet set skal reduceres med 1,619 mio. kr. i 2013, 8,959 mio. kr. i 2014, 9,368 mio. kr. i 2015 og 6,445 mio. kr. i 2016.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. juni 2012

1.
Demografikorrektion til budget 2013 og overslagsårene (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetbidrag 2013 - Mål

00.30.04P16-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Forslag til mål i Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetbidrag 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at målene samt forslag til op- og nedprioriteringsforslag til budget 2013 drøftes og indgår i udvalgets budgetbidrag 2013

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Oplæg til mål i budgetbidrag 2013:

I bilaget kan målbeskrivelsen for hvert mål læses.

 

Politikområde 00 Økonomi, strategi og styreform:

·         Nedsætte antallet af borgere med alkohol- eller stofrelaterede problematikker (ses i sammenhæng med opprioriteringsforslag)

·         Inklusion og socialt ansvar

·         Grøn tøjvask

 

Politikområde 11 Erhverv og Samfund:

·         En fast struktur og ramme for den fremtidige borgerinddragelse

·         Revision af kommunalbestyrelsens landdistriktspolitik

·         Styrket internationalisering som grundlag for øget vækst og beskæftigelse

·         Sikring af et årligt Folkemøde på Bornholm

 

Politikområde 12 Organisation, personale og politikere

·         Fastholde medarbejdere gennem et sundt arbejdsmiljø

·         Etablering af kontaktcenter i Borgercenteret

 

Politikområde 13 Informationsteknologi

·         Sikre at teksterne på brk.dk er målrettet borgerne

·         Attraktive og effektive selvbetjeningsløsninger til borgere og virksomheder

·         Digital service på alle relevante områder

 

Politikområde 14 Fælles administrationen

·         Afventer kommunalbestyrelsens drøftelse af samling af administrationen.

 

Nye prioriteringsforslag:

Obligatorisk digital selvbetjening (nedprioritering)

Der er estimeret en besparelse på 304.000 kr. i 2013 stigende til 1.893.000 kr. i 2014 og 2.480.000 kr. i 2015-2016 baseret på KLs forudsætninger. KL har udarbejdet business cases for alle områder omfattet af bølgeplanen, som KL er nået til enighed med Finansministeriet om. Bølgeplanen er beskrevet i nedprioriteringsforslaget, jf. bilag.

 

Alkoholkoordinator (opprioritering)

Opprioriteringsforslaget hænger sammen med mål om at nedsætte antallet af borgere med alkohol eller stofrelaterede problematikker (ØKE tværgående mål-1). I målet er delmål beskrevet indenfor områderne A) Forebyggelse, B) Tidlig indsats, C) Behandling, D) Organisering og E) Strategi. Mål og delmål hviler dels på sundhedspolitikkens mål om at understøtte længere liv, at øge sundhed og trivsel og at mindske den sociale ulighed i sundhed.

Der er allerede i Bornholms Regionskommune arbejdet betydeligt med alkoholrelaterede problematikker. For fremadrettet at sikre arbejdet med den fornødne tyngde, foreslås (alkohol)koordinatorstillingen genetableret. Men da alkohol- og stofrelaterede problematikker er tæt forbundet – særlig på ungeområdet og i forhold til afledte sociale konsekvenser – anlægges der i målet et bredere funderet perspektiv på området. Dette skal bidrage til at sikre en helhedsorienteret tænkning i forhold til opgaveløsningen på det samlede rusmiddelfelt.

 

Status på budgetbidraget 2013

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. maj blev nedprioriteringsforslagene drøftet og videresendt til budgetforhandlingerne. Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget kunne ikke støtte forslaget om reduktion i antal kommunalbestyrelsesmedlemmer og udvalg, samt forslaget om nedlæggelse af decentral turistinformation.

Oversigten er suppleret med de to nye op- og nedprioriteringsforslag.

 

Samlet oversigt over op- og nedprioriteringsforslag

 

Beløb i 1.000 kr. - 2012-priser

2013

2014

2015

2016

Samling af administrative opgaver vedr. løn- og personaleadministration samt bogføring

0

     2.500

     2.500

     2.500

Nedlæggelse af stillinger i administrationen

     1.100

     1.100

     1.100

     1.100

Forsikring på personale og bygninger

        800

        800

        800

        800

Ny SKI-aftale: Telefoniområdet

        657

        657

        657

        657

Ny SKI-aftale: Indkøbsområdet for IT-anskaffelser

     1.241

     1.241

     1.241

     1.241

Digital post

     1.570

     2.457

     2.457

     2.457

Reduktion i antal kommunalbestyrelsesmedlemmer og udvalg

         0  

        814

        814

        814

Decentral turistinformation nedlægges

     1.499

     1.499

     1.499

     1.499

Alkoholkoordinator, (opprioritering ifm. tværgående mål-1)

      -450

      -450

      -450

      -450

Obligatorisk digital selvbetjening

        304

     1.893

     2.480

     2.480

I alt

     6.721

   12.511

   13.098

   13.098

Note: positive beløb angiver nettobesparelse

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af målbeskrivelserne i bilaget. Målene forventes at kunne opnås inden for rammen, med undtagelse af målet nedsætte antallet af borgere med alkohol- eller stofrelaterede problematikker. Til dette mål skal der afsættes 450.000 kr. i 2013-2016 til aflønning af en alkoholkoordinator til at understøtte at målet opfyldes.

Derudover fremsættes et nyt nedprioriteringsforslag om obligatorisk digital selvbetjening, hvor besparelsespotentialet er vurderet til 304.000 kr. i 2013 stigende til 1.893.000 kr. i 2014 og 2.480.000 kr. i 2015 og 2016.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. juni 2012

1.
Mål i Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetbidrag 2013 (DOC)

2.
Nedprioriteringsforslag - Obligatorisk Selvbetjening (DOC)

3.
Opprioriteringsforslag - Alkoholkoordinator (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Budget 2013, status

00.30.04G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Status på budgetlægningen for 2013 på baggrund af fagudvalgenes budgetarbejde, økonomiaftalen mellem KL og regeringen, ændringer af tilskuds- og udligningssystemet m.m.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at status tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er medio juni ikke et samlet overblik over budgetbalancen for 2013 og overslagsår. Denne status opridser derfor delelementer i budgetlægningen, som vil indgå i den foreløbige budgetbalance forud for budgetforhandlingerne. Der foreløbige budgetbalance forventes at foreligge medio juli.

 

Fagudvalgenes budgetbidrag

Fagudvalgene har frem til nu arbejdet med at finde forslag til budgetreduktioner på baggrund af screeningsrapporten fra BDO Kommunernes Revision og drøftelserne på budgetseminar 1. Der har ikke været udmeldt krav til fagudvalgene om omfanget af forslag til reduktioner.

Fagudvalgene fremsender deres budgetbidrag til Økonomi- og Analyse den 14. juni 2012, og materialet sendes i høring i perioden 18. juni – 13. august 2012. Høringssvarene indgår i materialet til budgetseminar 3.

 

Aftalen om kommunernes økonomi for 2013

KL og regeringen har den 10. juni 2012 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2013. Aftalen indebærer en ramme for serviceudgifterne på samme niveau som kommunernes budgetter for 2012 og indeholder herudover 500 mio. kr. til dagtilbudsområdet, 300 mio. kr. til kommunernes forebyggende indsats på sundhedsområdet og 106 mio. kr. på miljø- og vandområdet. Tilskuddet på børneområdet fordeles efter antal 0-5 årige i kommunerne, mens de to andre beløb fordeles via det generelle tilskud.

Det anslås, at Bornholms Regionskommunes andel udgør ca. 2,6 mio. kr. på dagstilbudsområdet, 2,1 mio. kr. på sundhedsområdet og 0,75 mio. kr. på miljø- og vandområdet. Der skal i budgetlægningen tages stilling til, i hvilket omfang der skal indarbejdes yderligere budgetter på de nævnte områder.

 

Økonomiaftalen løfter også investeringsniveauet i klimatilpasning med 2,5 mia. kr. på landsplan, idet investeringerne målrettes aktiviteter, der varetages af spildevandsselskaberne. Investeringsaktiviteten skal således ikke indarbejdes i kommunens budget.

 

Ændringer af tilskuds- og udligningssystemet

Regeringen har i maj måned fremsat to lovforslag til ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne. Det er dels en ændring af beskæftigelsestilskuddet og dels en ændring af udligningssystemet. Ændringerne bygger i stor udstrækning på Finansieringsudvalgets betænkning om ”Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål” fra marts 2012, og er beskrevet i et notat.

Ifølge de foreliggende konsekvensberegninger i betænkningen vil Bornholms Regionskommune få forbedret finansieringssiden med netto ca. 5 mio. kr. Ved fastholdelse af princippet om at budgettere udgifterne til forsikrede ledige på samme niveau som beskæftigelsestilskuddet forbedres balancen ifølge konsekvensberegningerne med ca. 42 mio. kr. Beregningerne er dog baseret på foreløbige tal for 2011, og tallene vil derfor være nogle andre i 2013.

 

Befolkningstilbagegang

Befolkningsprognosen for 2013 estimerer 280 færre indbyggere pr. 1. januar 2013 end der sidste år blev lagt til grund for fremskrivningen af skatteindtægterne, og dermed også tilskud og udligning. Som tommelfingerregel ændrer skatter og tilskud sig med 5,5 mio. kr. pr. 100 indbyggere, hvorfor der må forventes et fald i indtægterne på godt 15 mio. kr. i forhold til, hvad der er indarbejdet i 2013 ved sidste budgetlægning.

 

Tekniske korrektioner

Der vil i overensstemmelse med budgetvejledningen og tidligere praksis blive indarbejdet en række tekniske korrektioner i den foreløbige budgetbalance, hvoraf en del godkendes administrativt og forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget i oversigtsform. Der vedlægges en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indarbejdet indtil nu.

I henhold til budgetvejledningen indarbejdes der rammeændringer som følge af ændringer i den demografiske udvikling i befolkningen. Disse ændringer behandles i en særskilt sag.

Der er herudover udarbejdet et notat over emner, der ligeledes bør tages højde for forud for udarbejdelsen af den foreløbige budgetbalance til budgetseminar 3. Dette omhandler dels ændringer på forskellige områder i forlængelse af budgetopfølgningerne i 2012, og dels ændringer som følge af udefra kommende påvirkninger.

 

Den foreløbige budgetbalance

Den foreløbige budgetbalance for 2013 forventes som nævnt at foreligge medio juli. Der vil løbende blive arbejdet på at kvalificere delelementer til balancen, både på indtægts- og udgiftssiden.

Det er pt. umuligt at sige noget om finansieringssiden, bl.a. fordi KL endnu ikke har opdateret prognosemodellen med resultatet af økonomiaftalen og de nye/ændrede parametre i udligningssystemet. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder tilskud og udligning til kommunerne senest den 1. juli, og først på det tidspunkt vil vi kende finansieringen for 2013.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. juni 2012

1.
Budget 2013, ændringer i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (DOC)

2.
Budget 2013, emner med betydning for budgetbalancen (DOC)

3.
Tekniske korrektioner pr. 13. juni 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Ansøgninger om brug af overført overskud i 2012

00.30.00Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Ansøgninger fra virksomheder der ønsker at anvende overført overskud fra 2011 i 2012

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at ansøgninger om brug af overført overskud i 2012 godkendes med

a)     72.000 kr. til Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

b)     100.000 kr. til Dagtilbud Nord

c)      0 kr. til Skole Nord

d)     0 kr. til Hans Rømers Skolen

e)     300.000 kr. til Rønne Botilbud

f)      240.000 kr. til Røbo

g)     38.900 kr. til Bornholms Akademi, Uddannelsescenter Snorrebakken

h)     1.300.000 kr. til Politisk og Administrativt Sekretariat (IT)

i)        900.000 kr. til Politisk og Administrativt Sekretariat (Fællesadministration), driftsmidler konverteres til anlægsmidler

j)       770.000 kr. til Politisk og Administrativt Sekretariat (Fællesadministration)  

k)     950.000 kr. til Løn og Personale

l)        1.950.000 kr. til Økonomi og Analyse, driftsmidler konverteres til anlægsmidler 

m)   203.700 kr. til Bornholms Biblioteker

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til procedure om godkendelse af brug af overførsler i 2012, godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012, fremsendes ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at anvende overført overskud, til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

 

De virksomheder som ansøger om at bruge driftsmidler til anlægsinvesteringer og får godkendt dette, skal søge om en anlægsbevilling hos Kommunalbestyrelsen via fagudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Ansøgninger

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling ansøger om at anvende 153.500 kr. til trepartsmidler og kompetenceudvikling i virksomheden. Ansøgningen svarer til det overførte overskud fra 2011.

 

Dagtilbud Nord ansøger om at anvende 150.000 kr., hvoraf 100.000 kr. ønskes anvendt til renovering af legeplads og indkøb af nyt inventar samt 50.000 kr. til indkøb af IPads. Dagtilbud Nord har tidligere ansøgt om 100.000 kr. til faglig udvikling, og ansøgningen er imødekommet. Dagtilbud Nords overførte overskud fra 2011 udgør 1.986.000 kr.

 

Skole Nord ansøger om at anvende 946.700 kr. til drift for at imødegå et underskud på skolens drift. Skolen oplever et faldende elevtal, men samtidig en stor andel støttekrævende elever. Ansøgningen svarer til det overførte overskud fra 2011.

 

Hans Rømers Skolen ansøger om at anvende 358.700 kr. til afholdelse af almindelige driftsudgifter, da der forventes et underskud på driften i 2012. Ansøgningen svarer til det overførte overskud fra 2011.

 

Rønne Botilbud ansøger om at anvende 300.000 kr. til bl.a. installation af trådløst netværk i fire huse i Gartnerparken, og udskiftning af inventar. Rønne Botilbud overførte overskud fra 2011 udgør 1.121.000 kr.

 

Røbo ansøger om at anvende 240.000 kr. til indkøb af personbil med henblik på at lette transporten af få beboer i forhold til at køre i stor handicapbus, og til kørsel for beboerne fx køb af medicin på apotek. Røbo har tidligere ansøgt om 140.000 kr. og ansøgningen er imødekommet. Røbos overførte overskud fra 2011 udgør i alt 549.000 kr.

 

Bornholms Akademi ansøger for Uddannelsescenter Snorrebakken om at anvende 38.900 kr. til delvis finansiering af nødvendigt køb af opvaskemaskine til kantinen. Ansøgningen svarer til det overførte overskud fra 2011.

 

Politisk Administrativt Sekretariat (Informationsteknologi) ansøger om at anvende 1.300.000 kr. til udskiftning af virksomhedernes computere. Der er indgået aftale med Økonomi og Analyse om, at en del af virksomhedernes indbetalte beløb til udskiftning af deres computere først skulle anvendes i 2012 for ikke at belaste driftsrammen 2011 negativt. Disse computere er nu 6 år gamle og har store problemer med at fungere. Politisk Administrativt Sekretariats (Informationsteknologi) overførte overskud fra 2011 udgør 10.754.000 kr.

 

Politisk Administrativt Sekretariat (Fællesadministration) ansøger om at anvende 900.000 kr. til en udvidelse af kommunens 3PAR (dataplads) og til anskaffelse af SQL-licenser til test og udviklingsmiljø. Dette er en nødvendighed som følge af implementeringen af den nye hjemmeside og intranet (Dragenet). Løsningerne er implementeret, men udgiften skal først betales i løbet af dette budgetår. Der er tale om en udvidelse af en eksisterende anlægsbevilling til implementering af ny hjemmeside og intranet.

PAS ansøger endvidere om at anvende 770.000 kr. til anskaffelser afklient licenser til mobile enheder. Licensreglerne kræver, at det skal være en klient licens på alle kommunes databærende mobilenheder (mobiltelefoner/smartphone) for at have adgang til outlook, care m.v.

Politisk Administrativt Sekretariats (Fællesadministration) overførte overskud fra 2011 udgør 1.859.000 kr.

 

Løn og Personale ansøger om at anvende 950.000 kr.. Beløbet ønskes anvendt ansættelse af voksenelever (700.000 kr.), og rejseudgifter i forbindelse med kommunomuddannelsen (90.000 kr.). Derudover afholdelse af 160.000 kr. i forbindelse med Socialfondsprojekt Innovation i Arbejde, hvor projektmidlerne er modtaget i 2011. Løn og Personales overførte overskud fra 2011 udgør 1.092.000 kr.

 

Økonomi og Analyse ansøger om at anvende 1.950.000 kr. til implementering af ledelsesinformationssystemet KOMLIS i Bornholms Regionskommune. Der er tale om en anlægsbevilling. Økonomi og Analyses overførte overskud fra 2011 udgør 2.235.000 kr.

 

Bornholms Biblioteker ansøger om at anvende 203.700 kr. til køb af inventar i forbindelse med indretning til åbent bibliotek. Ansøgningen svarer til det overførte overskud fra 2011.

 

 

Økonomi og Analyse anbefaler

-         at Børnenes Dagpleje og Pladsformidlings ansøgning imødekommes med 72.000 kr. til trepartsmidler. Frigivelse af de resterende 81.500 kr. beror på virksomhedens budgetopfølgning pr. 31. juli 2012.

-         at Dagtilbud Nords ansøgning imødekommes med 100.000 kr. til renovering af legepladsen, mens frigivelsen af de resterende 50.000 kr. beror på virksomhedens budgetopfølgning pr. 31. juli 2012.

-         at Skole Nords ansøgning ikke imødekommes på nuværende tidspunkt, idet der er tale om afholdelse af merudgifter til drift. Ansøgningen genoptages i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2012.

-         at Hans Rømers Skolens ansøgning ikke imødekommes på nuværende tidspunkt, idet der er tale om afholdelse af merudgifter til drift. Ansøgningen genoptages i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2012.

-         at Rønne Botilbuds ansøgning imødekommes, idet der er tale om engangsudgifter.

-         at Bornholms Akademis ansøgning imødekommes, idet der er tale om engangsudgifter.

-         at Politisk Administrativt Sekretariats (IT) ansøgning imødekommes idet der er tale om en opsparingsordning og abonnementsaftale med virksomhederne i BRK som skal overholdes, samt at det i 2011 blev aftalt at udskyde anvendelsen af midlerne.

-         at Politisk Administrativt Sekretariats (Fællesadministration) ansøgning imødekommes, dels da driftsmidlerne kan overføres til anlægsudgifter, og dels da der er tale om nødvendige engangsudgifter for at opretholde funktionalitet. 

-         at Løn og Personales ansøgning imødekommes af hensyn til overholdelse af overenskomster og sociale klausuler, samt projektfinansiering.

-         at Økonomi og Analyses ansøgning imødekommes idet driftsmidlerne kan overføres til anlægsudgifter.

-         at Bornholms Bibliotekers ansøgning imødekommes, idet der er tale om engangsudgifter.

 

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2012 vil Økonomi og Analyse genoptage følgende ansøgninger om brug af overførsler:

-         Kildebakken, frigivelse af 224.000 kr.

-         Fritid, frigivelse af 700.000 kr.

-         Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, frigivelse af 81.500 kr.

-         Dagtilbud Nord, frigivelse af 50.000 kr.

-         Skole Nord, frigivelse af 946.700 kr.

-         Hans Rømers Skolen, frigivelse af 358.700 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ansøgt om brug af overført overskud i 2012 for i alt 8.261.500 kr. Heraf anbefaler Økonomi og Analyse godkendelse af 6.824.600 kr. fordelt med 3.974.600 kr. anvendt på drift og 2.850.000 kr. som konverteres fra drift til anlæg.

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 31. maj 2012 godkendt en ansøgning fra en virksomhed på i alt 600.000 kr. som konverteres fra drift til anlæg.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på deres møde den 23. maj 2012 godkendt ansøgninger fra virksomhederne på i alt 13.051.412 kr., fordelt med 7.241.412 kr. anvendt på drift og 5.810.000 kr. som konverteres fra drift til anlæg.

Der er i budget 2012 afsat en pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af blandt andet brug af overførte midler på driften. Derudover vil mindreforbrug i nogle virksomheder også skabe mulighed for at andre virksomheder kan anvende overførte midler fra 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Befolkningsprognose 2012-2024

00.01.00P10-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Regionskommunens befolkningsprognose er revideret ud fra den senest kendte demografiske udvikling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage befolkningsprognose 2012-2024 til efterretning som fælles planlægnings- og budgetgrundlag i hele regionskommunen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er udarbejdet ved hjælp af Cowis Demografix-model. Modellen fremskriver den demografiske udvikling ud fra en valgt historisk periode og kobler denne fremskrivning med forventninger til den samfundsmæssige udvikling og det forventede boligbyggeri, lokaliseret i bestemte områder (jf. planstrukturen) og fordelt på boligtyper.

Prognosemodellens principper og prognosens præmisser er nærmere beskrevet i bilaget.

Sammenlignet med sidste års prognose viser den foreliggende befolkningsprognose nogenlunde samme tilbagegang i prognoseperioden, nemlig ca. 3.350 personer svarende til 7 pct. Størst tilbagegang (20-28 pct.) forventes blandt børn og unge (3-17-årige) og deres forældre (de 30-49-årige). Omvendt forventes antallet af over 65-årige at stige kraftigt med ca. 2.760 personer, svarende til 33 pct.

Der er således tale om meget store aldersforskydninger i den bornholmske befolkning, hvor gennemsnitsalderen ventes at vokse fra de nuværende 45,4 år til 49,4 år i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. juni 2012

1.
Befolkningsprognose 2012-2024 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Vedtagelse af Bornholms Udviklingsplan 2012

01.01.02P15-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslaget til Bornholms Udviklingsplan 2012 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012 og har været i offentlig høring frem til 21. maj 2012. I tilknytning til kommuneplanstrategien, som er integreret i udviklingsplanen, er der som bilag til udviklingsplanen udarbejdet en redegørelse for den fysiske planlægning og udvikling, der er sket, siden sidste kommuneplanrevision. Redegørelsen har også været i høring frem til 21. maj 2012.

I høringsperioden er der kommet 21 høringssvar i alt samt supplerende bemærkninger fra Teknik & Miljø om bl.a. vandhandleplaner.

Projektgruppen har behandlet høringssvarene og har på den baggrund forslag til ændringer af udviklingsplanen. 

 

Bilag 1 indeholder teksten fra forslaget til udviklingsplanen ekskl. billeder og figurer. I bilag 1 er forslag til ændringer af teksten fremhævet med gule markeringer. Der er primært tale om tilføjelser af mindre afsnit. Dog kan nævnes, at indledningen er tilrettet, så den får en mere positiv vinkel.

Bilag 2 indeholder redegørelsen for kommuneplanstrategien (bilag til udviklingsplanen).

I bilag 3 er emnerne i høringssvarene sat op i temaer. Her fremgår også projektgruppens bemærkninger til høringssvarene, og projektgruppens forslag til ændringer af udviklingsplanen, som er fremhævet i bilag 1.

Bilag 4 indeholder alle høringssvar samt de supplerende bemærkninger fra Teknik & Miljø.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a.       udviklingsplanen godkendes med de af projektgruppen anbefalede tekstændringer som fremgår af bilag 1

b.      redegørelsen til kommuneplanstrategien godkendes som den fremgår i bilag 2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Steen Colberg Jensen, Birger Rasmussen og Bjarne Hartung Kirkegaard afventer deres stillingtagen til sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 1. marts 2012 at sende forslaget til Bornholms udviklingsplan i offentlig høring frem til 21. maj 2012.

Der er modtaget 21 høringssvar inden for høringsperioden samt supplerende bemærkninger fra Teknik & Miljø om bl.a. vandhandleplaner.

Projektgruppen har tematiseret bemærkningerne i høringssvarene og er kommet med bemærkninger og forslag til ændringer på baggrund heraf – fremgår af bilag 3.

I bilag 1 ses de tekstændringer, som projektgruppen foreslår indarbejdet i den endelige udgave af Bornholms Udviklingsplan 2012.

Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af udviklingsplanen skal den offentliggøres. Dette vil ske både på kommunens hjemmeside og som en trykt publikation.

Borgmesterens forord og billedmaterialet generelt opdateres inden udviklingsplanen offentliggøres og trykkes.

 

Redegørelse til kommuneplanstrategien

I tilknytning til en kommuneplanstrategi skal der udarbejdes en redegørelse for den fysiske planlægning og udvikling, der er sket, siden sidste kommuneplanrevision. Redegørelsen er derfor bilag til Bornholms udviklingsplan – se bilag 2.

Hvor Bornholms generelle udviklingstendenser er beskrevet i udviklingsplanen, gennemgår redegørelsen udviklingen inden for 36 fysiske temaer, der indgår i kommuneplanens hovedstruktur.

I redegørelsen beskrives udviklingen og særlige/nye statslige krav vedrørende hovedområderne; byer og byudvikling, boliger og nybyggeri, infrastruktur, erhverv, rekreation og fritid, natur, landskab og kulturmiljø, miljø, forsyning samt Agenda 21.

 

Efter planlovens § 23a stk. 2 kan kommunalbestyrelsen vedtage:

-         at hele kommuneplanen skal revideres eller

-         at der skal foretages revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen, og

-         hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny periode.

 

Bornholms udviklingsplan, som indeholder kommuneplanstrategien, markerer starten på en ny revisionsrunde i kommuneplanlægningen, hvor der fokuseres på en række særlige temaer i kommuneplanen.

-         Bystruktur og byudvikling: vedrører kommuneplantemaer om bymønstre og byudvikling og havne

-         Bosætning: vedrører kommuneplantema om boliger

-         Landskab, natur og vandmiljø: vedrører kommuneplantema om lavbundsarealer

-         Kulturmiljø: vedrører kommuneplantema om kulturmiljø og kulturlevn

-         Oplevelse og rekreation: vedrører kommuneplantemaer om veje/cykelveje og kultur og fritidsanlæg

-         Energi: vedrører kommuneplantemaer om energiforsyning og vindmøller

-         Klima: vedrører kommuneplantema om klima

 

Alle øvrige kommuneplantemaer foreslås ikke revideret og forventes genvedtaget, dog med mindre ajourføringer i forhold til lovændringer mv.

 

Økonomiske konsekvenser

Der bliver udgifter på ca. 30.000 kr. i forbindelse med trykning af udviklingsplanen. Disse udgifter afholdes af Regional Udvikling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. juni 2012

1.
Udviklingsplanen inkl. forslag til ændringer (PDF)

2.
Redegørelse for kommuneplanstrategi 2011 (PDF)

3.
Behandling af temaer i høringssvarene og forslag til ændringer (PDF)

4.
Indkomne høringssvar til forslaget til Bornholms Udviklingsplan (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Ledelsesinformation

00.13.06P05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres

Resumé

BRK er i gang med at indfase ledelsesinformationssystemet KOMLIS. Formålet med ledelsesinformationssystemet er at give viden om forskellige data og nøgletal. Dermed kan ledelsesinformationssystemet understøtte alle ledelsesniveauers vurderinger og beslutninger, herunder politikerniveauet. Her gives en status og orientering om KOMLIS.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller orienteringen til udvalgets drøftelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvad er ledelsesinformationssystemet KOMLIS, og hvad kan det bruges til?

 

Ledelsesinformationssystemet KOMLIS giver informationer ved at indsamle data fra kommunens mange forskellige fagsystemer. Disse data samles i en datakube. I forbindelse med indsamlingen beregnes yderligere nogle nøgletal, som også placeres i datakuben. Herefter har brugerne af systemet ved hjælp af et analyse- / præsentationsværktøj mulighed for at hente data ud af kuben til forskellige analyser og rapporter. Fx vil det blive muligt automatisk at sende rapporter til udvalgte personer, når hele implementeringen af systemet er på plads. Datakuben opdateres med de intervaller, som man aftaler med leverandøren, hvilket varierer fra daglige til månedlige intervaller.

 

Den helt store fordel ved KOMLIS er, at man kan sammensmelte data fra de forskellige fagsystemer. Fx ved at kombinere sygefraværsdata med økonomidata. Dermed opnås der et overblik og nogle styringsmuligheder, som ikke tidligere har været muligt.

 

Figur 1: Illustration af KOMLIS

 

Status på implementeringen af KOMLIS

 

Implementeringen af KOMLIS sker som en løbende proces. Således er KOMLIS i drift sektorielt på beskæftigelses- og økonomiområdet. Endvidere er ældre- og løn / HR-områderne i testfasen, og forventes at være endelig indfaset i løbet af 3. kvartal i 2012. Børne- og ungeområdet er i indledende fase og forventes indfaset omkring årsskiftet 2012 / 2013. Øvrige fagområder vil løbende kunne kobles på systemet. Bl.a. overvejes det pt. at koble børnepasning samt skoleområdet på systemet.

 

KOMLIS skal også anvendes i en tværgående strategisk sammenhæng ved at sammensmelte data fra de forskellige fagsystemer. Her er status pt., at der er testforsøg i gang med forskellige analyser / rapporter. Når disse testforsøg er afsluttet, skal disse analyse / rapporter rulles ud til ledelsesniveauerne.

 

Politikernes tilgang til KOMLIS

 

Der er flere muligheder for som politiker at få adgang til KOMLIS. Nedenstående forslag kan tages enkeltvis eller evt. kombineres.

 

·         der laves en ”politikerportal”, hvor man har mulighed for løbende at hente allerede udarbejdede analyser / rapporter

·         der sendes automatisk pr. mail, fx hver måned, forskellige udarbejdede rapporter

·         ligesom i dag udarbejdes der en månedlig fokusopfølgning til udvalgets møder.

 

Finansiering

 

Indsamling og bearbejdning af data fra fagsystemerne til datakuben finansieres fra central IT-pulje. Finansiering af analyse- / præsentationsværktøjet foregår ved, at der købes brugerlicenser, der betales af den enkelte virksomhed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Plejecenter Snorrebakken 2. etape - licitationsresultat og redegørelse

82.06.00P20-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Der er afholdt licitation i fagentreprise den 31. maj 2012 og det samlede resultat holder sig ikke inden for den fastsatte budgetramme, der er afsat til at gennemføre det planlagte byggeri. Derved skal der tages stilling til om byggeriet skal gennemføres med de kvaliteter som oprindelig var forudsat med deraf øgede udgifter for kommunen eller om projektet skal tages op til fornyet overvejelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

-         At projektet gennemføres med de nævnte tilførsler af midler på 18.430.884 kr./ 14.356.125 kr. Heri skal det bemærkes, at tilførslen, som angivet er afhængig af udgifterne til grundkapitalen og som sammen med stillingtagen til reduktioner vil skulle godkendes ved en efterfølgende selvstændig behandling i en anlægsbevillingssag.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Udvalget anbefaler at arbejdet fortsættes og finansieres med kassetræk på enten 8.328.715 kr. eller 12.403.477 kr. idet forslaget om anvendelse af doneret arv udgår.

Poul Overlund-Sørensen, René Nordin Bloch og Winni Grosbøll kan ikke medvirke, idet de ønsker projektet udbudt i hovedentreprise.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har den 31. maj 2012 afholdt licitation på Plejecenter Snorrebakken 2. etape. Byggeriet var udbudt i fagentreprise i 8 fag – A) Råhus, B) Tømrer, C) Murer, D) VVS, E) Ventilation, F) El, G) Maler og H) Anlægsgartner.

 

Den samlede tilbudssum gav et umiddelbar resultat incl. moms                         89.471.657 kr.

Til rådighed (budget)                                                                                 74.750.825 kr.

Licitationsresultatet umiddelbare budgetoverskridelse                                       14.720.832 kr.

 

I forhold til ovenstående resultat kan der kan man beslutte at fratrække forskellige poster:

 

 

Sammen med totalrådgiveren – Rubow Arkitekter og bygherrerådgiver – Jon Hune er det vurderet, at kan resultatet af licitationen reduceres med 3.658.970 kr. uden at forringe løsningen og kvaliteten af byggeriet:

 

·         I udbuddet var det muligt for de bydende at komme med sideordnede tilbud, som enten kunne reducere udgifterne eller øge dem alt afhængig af det samlede resultat. Dette udgør kr. 1.793.000.

 

·         Derudover skal de bydende komme med reguleringsudgifter, som kan modregnes, og som er sat til kr. 1.865.970.

 

Der er jf. vedlagte notat af 15. juni fra bygherrerådgiver Jon Hune peges blandt andet på forhold som kan drages ind for at komme med besparelser uden at udhule projektets funktionalitet og arkitektoniske kvaliteter.

 

·         Den maksimale anskaffelsessum vil samtidig kunne øges med kr. 2.368.440 ved at vinterhaverne tages ind som støtteberettiget areal, som vil kunne forøge den samlede ramme, men som også vil give en mindre huslejestigning for beboerne.

 

·         En del af en doneret arv på kr. 2.000.000 til finansiering af haveanlæg har været nævnt som en mulighed, dog skal testamentets bestemmelser respekteres, hvorfor personalet på Plejecenter Snorrebakken 2 endelig skal godkende dette

 

Endelig skal det bemærkes, at I forbindelse af den indgåede kommuneaftale for 2013 vil regeringen søge tilslutning til at nedsætte at grundkapitalen fra 14 til 10 % med virkning fra den 1. juli 2010. Derfor har BDO Kommunernes udarbejdet 2 konsekvensmodeller, hvoraf de økonomiske konsekvenser fremgår ved beslutningen om den nuværende 14 % og sandsynligvis de aftalte 10 % i grundkapital. Dette vil medføre en mindreudgift til regionskommunen på kr.4.042.138.

 

I henhold til reduktioner, skal det oplyses, at ved en tidligere projektgranskning, med henblik på forberedelse af udbud i fagentrepriser, blev projektet tilpasset med reduktionsforslag i værdien af kr. 18.385.839.

 

I forhold til udgifterne skal bemærkes, at der en række omkostninger til afvanding, arkæologi, som har udfordret den samlede økonomiske ramme.

 

Det skal også bemærkes, at i henhold til almenlovgivningen er det ikke muligt at tilføre midler til finansiering af projektets støttede boligdel

 

Med henblik på vurdering af processen skal følgende bemærkes:

 

·         Totalrådgiveren – Rubow Arkitekter peger på, at projektet kan forsøges udbudt i hovedentreprise i håb om at få en bedre pris, men det en langt fra sikkert og der vil påføres projektet flere omkostninger til rådgivere, trykninger m.m.

 

·         Projektet kan stoppes og de udgifter der er anvendt pt. på kr. 10.100.000 vil skulle finansieres af regionskommunen

 

·         Hvis en totalentreprise overvejes vil det nuværende projektmateriale ikke kunne anvendes, og processen starter forfra, hvorved de ovenstående projektomkostninger på kr. 10.100.000 vil skulle finansieres af regionskommunen

 

·         Der vedlægges Kommunalbestyrelsens godkendelse af valg af udbudsform godkendt i februar 2011, hvor der ligger en beskrivelse for entrepriseformer og de risici de enkelte former indeholder.

 

Konklusionen er at den samlede totaludgift for BRK udgør, i henhold til beregning fra BDO – ”Økonomiske konsekvenser”, 18.430.884 kr. ved 14 % grundkapital. Opnås der enighed om at nedsætte den kommunale grundkapital til 10 % udgør udgiften 14.356.125 kr. Hvis de skitserede besparelsesforslag godkendes, vil ekstraudgiften beløbe sig til kr. henholdsvis kr. 10.403.477 / kr. 6.328.715.

 

Under forudsætning af at det anbefales og godkendes at gennemføre projektet med de nævnte merudgifter, vil der blive udarbejdet et oplæg til en anlægsbevilling samt de nødvendige Skema B, som resultat af licitationen samt evt. et nyt Skema A, som kan tage højde for de ændrede grundkapitalmuligheder.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede merudgift for BRK, afhængig af udgifterne til den kommunale grundkapital og afhængig af godkendelse af forslag til reduktioner, vil skulle finansieres over de likvide midler.

 

Der vil blive udarbejdet en selvstændig anmodning om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefalinger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. juni 2012

1.
An lægsbudget dateret den 14. juni 2012 (PDF)

2.
Økonomiske konsekvenser ved kommunal grundkapital 10 % (PDF)

3.
Økonomiske konsekvenser ved kommunal grundkapital 14 % (PDF)

 4.  Lukket bilag

4.
Kommunalbestyrelsens godkendelse af fagentreprise 24. februar 2011 (DOT)

5.
Stop for projekt (PDF)

6.
Redegørelse og beslutningsoplæg efter afholdt licitation (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Genberegning af Frit Valg priserne for 2011 vedr. personlig pleje og praktisk bistand

27.39.04P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt fastsætte priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp. Der skal efterfølgende ske en genberegning af priserne på baggrund af de faktiske omkostninger i året, og i de tilfælde hvor det viser sig, at de fastsatte priskrav var lavere end de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger for området, skal Kommunalbestyrelsen efterbetale de private leverandører.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at de genberegnede priser Frit valg priser for 2011 vedr. personlig pleje og praktisk bistand og efterbetaling til de private leverandører anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget den 4. juni 2011:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Der er nu sket en genberegning af de faktiske timepriser for 2011 på baggrund af de faktiske udgifter til levering af disse ydelser. Den faktiske timepris for praktisk hjælp viste sig således at være kr. 352,84 ekskl. moms, hvilket er kr. 28,24 højere pr. time end afregnet med de private leverandører. Efterbetaling til de private leverandører beløber sig til i alt kr. 193.549,19 ekskl. moms for 2011.

 

De faktiske Frit Valg priser for 2011

Praktisk hjælp                                 kr. 352,84 pr. time, inkl. moms kr. 441,06 pr. time

Personlig pleje, dag                          kr. 372,47 pr. time, inkl. moms kr. 465,59 pr. time

Personlig pleje, øvrig tid (ekskl. nat)    kr. 404,25 pr. time, inkl. moms kr. 505,31 pr. time

 

De beregnede Frit Valg priser for 2011

Praktisk hjælp                                 kr. 324,60 pr. time, inkl. moms kr. 405,75 pr. time

Personlig pleje, dag                          kr. 444,79 pr. time, inkl. moms kr. 555,99 pr. time

Personlig pleje, øvrig tid (ekskl. nat)    kr. 489,07 pr. time, inkl. moms kr. 611,34 pr. time

 

Efterbetaling 2011 til de private leverandører af praktisk hjælp:

                                                    Ekskl. moms                  Inkl. moms

Elite Miljø A/S                                  kr. 3.443,42                  kr. 4.304,27

Top Fritvalg A/S                               kr. 46.906,25                 kr. 52.632,81

Aaker Hus & Hjemme Service             kr. 20.159,17                 kr. 25.198,96

Bornholms Husmoder-Hjælp I/S          kr. 75.053,46                 kr. 92.566,82

I/S Husrent                                     kr. 48.986,89                 kr. 61.233,62

I alt                                               kr. 193.549,19               kr. 241.936,49

 

Frit Valg timepriserne for 2013 vil tage udgangspunkt i de faktiske frit valg priser for 2011 fremskrevet til 2013 pl. niveau, samt indregning af eventuelle besparelser og/eller udvidelser på området. Frit Valg priserne for 2013 vil blive godkendt i forbindelse med 2013 budgettets vedtagelse.   

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Notat genberegning frit valg priser (DOC)

2.
Genberegning frit valg priser (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på ældreområdet 2011

27.12.16K09-0071

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

18

 

Socialudvalget

04-06-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jfr. Bornholms regionskommunes retningslinjerne for tilsyn med det kommunale plejeboligområde, Bornholms Plejehjem og- centre, udarbejder Social- og Sundhedssekretariatet en årlig redegørelse for de udførte tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen for udførte tilsyn på ældreområdet i 2011 sendes i høring i Ældrerådet og Bornholms Plejehjem og– centres Beboer- og Familieråd

 

Socialudvalget mandag den 7. maj 2012

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen 

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

 

I henhold til servicelovens § 151, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. § 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre eller tilsvarende boliger i kommunen, for tilsyn med kommunens plejehjem og plejecentre. Social- og Sundhedssekretariatet udarbejder en årlig redegørelse for de udførte tilsyn.

Tilsynet har gennemført 11 tilsynsbesøg i 2011. Ingen tilsyn har udløst ekstra tilsyn eller alvorlige anmærkninger, der er givet anbefalinger syv steder.

 

Jfr. Servicelovens § 151 er formålet med at føre tilsyn:

·         At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret til og visiteret til efter serviceloven og kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet.

·         At få belyst om den overordnede omsorg for beboerne er i overensstemmelse med de af BRK vedtagne værdier for Bornholms Plejehjem og -centre.

·         At få viden om borgernes egen oplevelse af hjælpen, om den er i overensstemmelse med det de har behov for, og deres oplevelse af hverdagen på plejecentret samt den sociale trivsel.

 

 

For hvert gennemført tilsyn er der udarbejdet en rapport med tilsynets konklusion samt evt. anbefalinger. Alle rapporter har været forelagt det enkelte plejehjem og plejecenter, stedets Bruger- og pårørenderåd, Socialudvalget og været i høring i Ældrerådet.

 

Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i virksomheden Bornholms Plejehjem og -centre 2011, konkludere følgende:

 

·         Kommunens beboere på plejecentrene får den hjælp og omsorg de har brug for, og som de er visiteret til. Hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

·         Der er på det enkelte sted og generelt i BPC arbejdet med at skærpe det ledelsesmæssige fokus på faglighed, samarbejdet internt og på tværs i virksomheden.

·         Der er fokus på indholdet i beboernes hverdag, og samarbejdet med beboerne og deres pårørende, og beboerne giver udtryk for tryghed og tilfredshed med omsorgen og deres hverdag.

 

Tilsynet vil have særlig fokus på følgende områder i 2012:

Inddragelse af beboerne i dagligdagen.

Indholdet i tilbuddet og den omsorg, der gives til beboerne.

Opfølgning på anbefalingerne fra kommunale tilsyn og embedslægetilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 4. juni 2012

Sagen har været sendt i høring i Ældrerådet og i Beboer- og Familierådene på ældreområdet. Der er modtaget 2 høringssvar. Beboer- og Familierådet på Lunden tager redegørelsen til efterretning.

Ældrerådet har afgivet følgende høringssvar: ” Ældrerådet tager redegørelsen til efterretning og ser frem til at ”forslag til indsatsområder for 2012” gennemføres, men ser gerne, at Leve-bo-miljøer prioriteres højt og ikke kun tillempes.”.

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Årsredegørelse 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Status for arbejdet med det specialiserede børneområde - Bornholms Familiecenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Der gives en opfølgning/status på arbejdet med organisering af og styring i Bornholms Familiecenter (BFC)

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)     Orienteringen tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af gentagne budgetoverskrivelser, kom økonomistyringen og de faglige løsninger i BCB (nu Bornholms FamilieCenter) i 2010 i fokus. Fra politisk side og i den administrative ledelse var der ønske om, at få rettet op på den økonomiske og faglige styring i BCB.

 

På den baggrund færdiggjorde BDO Kommunernes Revision i januar 2010 et projekt om faglig og økonomisk styring i det daværende BCB.

 

BDO´s projekt var et implementeringsprojekt med det overordnede formål at udvikle faglige og økonomiske styringsredskaber og en styringskultur der sikrede, at området for børn og unge med særlige behov for støtte, fremadrettet ikke blev betragtet som et ustyrbart område.

 

BDO´s projekt blev afsluttet april 2011 og overdraget til Bornholms Regionskommune, for videre implementering af de udpegede indsatser. Det har vist sig efterfølgende, at der var afvigelser i forhold til de handlingsmæssige og økonomiske resultater det blev forventet at BDO´s projekt skulle levere og de faktiske resultater. Der er indikationer på, at dette kan skyldes, at der er diskrepanser imellem de handlingsmæssige og økonomiske forudsætninger, som blev lagt som præmisser for projekts succes. Disse diskrepanser er også årsag til det efterfølgende konstaterede merforbrug.     

 

Sideløbende med BDO´s projekt, blev der truffet politisk beslutning om at ændre BCB´s organisation og struktur, hvor Bornholms PPR og Sundhedsplejen blev udskilt til en selvstændig virksomhed og de resterende medarbejdere blev opdelt i henhold til de fire skoledistrikter.

 

Bornholms FamilieCenter havde i forlængelse heraf, en række organisatoriske udfordringer som skulle håndteres, herunder etablering af en intern organisation og den fysiske placering af medarbejderne.  Der blev til brug for håndteringen af disse udfordringer, udarbejdet et implementeringsprojekt i BFC, der skal ses som en direkte udløber af de indsatsområder, som BDO udpegede og fremlagde i januar 2010 og den politiske beslutning om, at ændre på daværende BCB´s organisation og struktur, til det som i dag hedder Bornholms FamilieCenter.

 

Implementeringsprojekt BFC indeholder følgende succeskriterier:

 

I projektet arbejdes der pt. med fire konkrete indsatsområder:

·         Efterprøvning af BDOs måltal og disses anvendelse som baseline for det videre arbejde

·         Sagsgennemgang med henblik på at skabe et overblik over antal sager i BFC, sikre kvaliteten, afdække behovet for kompetenceløft, samt bringe sagerne i overensstemmelse med gældende regler.

·         Den organisatoriske udvikling.

·         Ombygning, herunder den fysiske flytning af sagsbehandlerne

 

Der afgives status for projektet enkelte elementer og udviklingen heri overfor Børne- og Skoleudvalget ved alle ordinære møder, herunder månedlige økonomiopfølgninger.

 

Efter prøvning af BDO´s måltal

Primo 2011 blev der ansat en ny økonomichef i BFC med henblik på at styrke den økonomiske styring af udviklingstiltagene i BFC.

 

·        Som en central del af efterprøvningen af paradigmeskiftets måltal, pågår en dybere analyse af de respektive anbringelsessager (se nedenfor). I analysen klarlægges de enkelte sagers potentiale i forhold til paradigmeskiftet og indplacering på børneliniealen. På sagsniveau bliver der udarbejdet handleplaner med henblik på at sikre, at den samlede mængde anbringelsessager på sigt er i overensstemmelse med paradigmeskiftet.

·         Der er derudover arbejdet på et økonomisk og faglig solidt funderet materiale som grundlag for en politisk debat omkring Bornholms Familiecenters budget 2013 m.fl. Dette vedlægges i to bilag

·         I forhold til dataregistreringen er der igangsat et arbejde omkring implementeringen af børn- og ungeområdet i kommunens ledelsesinformationssystem (KOMLIS). Et projekt hvor kommunen i samarbejde med leverandøren træder de første skridt i en fuld sammentænkning af dataregistrering i Børn og Voksne og udtræk i KOMLIS. Det forventes at implementeringen af dette system, kan være på plads omkring årsskiftet 2012/2013.

 

Sagsgennemgangen

Ledelsen i BFC besluttede i 2011, at gennemgå samtlige sager i BFC med henblik på at sikre, at alle sagerne lever op til gældende krav for god sagsbehandling jf. gældende retningslinjer. På nuværende tidspunkt er 90 % af samtlige sager igennem første sagsgennemgang og ca. 75 % igennem anden sagsgennemgang. Der er simultant med sagsgennemgangen sket genopretning af de sager, der er udarbejdet handleplan for. Der er ledelsesmæssig opfølgning på handleplanerne for genopretning efter 3 måneder.

 

Det forventes, at samtlige sager er gennemgået inden sommerferien 2012. Foreløbigt viser sagsgennemgangen, at der er behov for en yderligere indsats, af socialfaglig og formel karakter, i en række af sagerne. Der er lagt konkrete planer i samarbejde med de enkelte medarbejdere med henblik på at sagerne bringes i overensstemmelse med gældende retningslinjer

 

Der i 2011 og 2012 gennemført undervisning i socialfaglige emner for at opkvalificere myndighedssagsbehandlernes kompetencer. Yderligere undervisning vil blive tilrettelagt i efteråret 2012. 

 

Den organisatoriske udvikling

 

For så vidt angår den organisatoriske udvikling i BFC, skal den naturligt ske med målet om at sikre det fortsatte genoprettende arbejde i BFC, i overensstemmelse med, og i respekt for de konkrete politiske beslutninger vedrørende organiseringen og de intentioner der ligger bag.

 

Det gælder såvel virksomhedens for myndighedsdel som behandlingsdel.

 

Ved udflytningen af myndighedsområdet holdes fokus på den socialfaglige udvikling, der allerede er sket og den fortsatte udvikling af samarbejdet med skole- og dagtilbudsområdet. Ved udflytningen af sagsbehandlerne er det samtidig afgørende, at borgerne kan forvente den samme kvalitet i sagsbehandlingen og samme afgørelser ved enslydende problemstillinger. Erfaringerne fra sagsgennemgangen, Ankestyrelsens gennemgang af 10 udvalgte sager, KL´s anbefalinger og de retssikkerhedsmæssige overvejelser ved at være lokaliseret 3 forskellige steder har medført at myndighedsafdelingen defineres som én afdeling på 3 adresser med én overordnet leder assisteret af 2 eller 3 lokale teamledere.

 

På behandlingsområdet har KL netop opfordret kommunerne til at skærpe opmærksomheden på arbejdet med udsatte børn og deres familier. Samtidig fremhæver KL og det politisk lokalt vedtagne paradigmeskift, det målrettede arbejde med udsatte familier. På den baggrund styrkes arbejdet pt. med det forebyggende arbejde og egne tilbud gennem etableringen af en ny funktion, hvis opgave det er gennem ressourcebevidsthed at sætte fokus på at udvikle de forebyggende foranstaltninger og deres samspil med egne tilbud, således at de i endnu højere grad kan være alternativ til anbringelse.

 

Ombygning, herunder den fysiske flytning af sagsbehandlerne

 

Udflytningen af sagsbehandlerne sker til Villa Maria i Rønne, Heldagsskolen i Østermarie og Kildebakken i Olsker. De formelle forhold vedrørende Villa Maria og Heldagsskolen er på plads, og der forventes indflytning på matriklerne medio september. For så vidt angår Kildebakken forventes sag om anlægsbevilling at kunne blive rejst i august med forventet indflytning ultimo 2012.  

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. juni 2012

1.
Notat Budget BFC 2013-2016 (DOC)

2.
Oversigt over vedtaget budget og scenarier 2013-2016 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Orientering om tilsynsopgaverne på det specielle børne- og ungeområde

27.30.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2012

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

16

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I tilknytning til den stadig større fokusering i den offentlige debat på tilsynsfunktionerne indenfor det specielle børne- og ungeområde er der udarbejdet et materiale, der har til formål at give et overblik over de nuværende aktiviteter samt en tilkendegivelse af hvilke udviklingstendenser og muligheder, der tegner sig.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     orienteringen tages til efterretning og indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Børne- og skoleudvalget 4. juni 2012:

Orientering taget til efterretning og indstilles til Kommunalbestyrelsen´s godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I den aktuelle offentlige debat om det specielle børne- og ungeområde indgår kommunernes tilsynsforpligtelser og -funktioner som centrale elementer. Det overordnede formål med tilsyn er at sikre og udvikle kvaliteten af både den personrettede indsats og selve anbringelsesstedet. I den proces kan tilsyn selvfølgelig ikke stå alene, men er et vigtigt og nødvendigt element.

Det samlede billede af tilsynsopgaverne er sammensat og komplekst og det er derfor fundet hensigtsmæssigt at sikre et overblik, som kan indgå i en baggrundsviden, der kan indgå i forskellige overvejelser.

 

Senest har Social- og Integrationsministeren og KL har i fællesskab udarbejdet 10 anbefalinger til at sikre kvaliteten i tilsynsopgaverne overfor anbragte børn. Der er udarbejdet en særskilt udvalgssag, hvor de enkelte forslag mere detaljeret gennemgås. Sagen behandles i Bornholms Regionskommunes Børne- og Skoleudvalg den 4. juni 2012.

 

I overbliksmaterialet beskrives de tilsynsopgaver som knytter til Serviceloven bestemmelser om døgnophold for børn og unge. Det vil sige at det ikke omfatter tilsynsopgaver som knytter sig til skole- og dagtilbud, sundhedslovgivning eller anden form for lovgivning indenfor børne- og ungeområdet. Der er fokuseret på det løbende tilsynsarbejde og kun henvist til andet materiale hvor det handler om de processer, der foregår ved godkendelsen.

 

Materialet indeholder dels en oversigt over kommunens forskellige tilsynsforpligtelser og dels en mere detaljeret beskrivelse for tilsynsopgaver, der knytter sig til anbragte børn.

 

Der er angivet nogle centrale oplysninger om Bornholms Regionskommunes forskellige aktører i opgaveløsningen og aktivitetsniveau i tilsynsopgaverne.

 

De konkrete tilsynsaktiviteter udgør på årsbasis:

 

Driftmæssige tilsyn:             22 tilsynsbesøg på opholdssteder, heraf 7 med 2 personer

                                              60 tilsynsbesøg i plejefamilier

Personrettede tilsyn:           300 børnesamtaler

                                            1760 handleplansrevisioner

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2012

1.
Overblik tilsynsopgaver (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Forslag til flytning af aflastnings- og døgntilbuddet Løvstikken og sammenlægning af aflastningstilbuddene for børn og voksne

85.00.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

6

 

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2012

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Arbejdstilsynet har ved gentagne besøg kommet med påbud i forhold til de fysiske rammer på Løvstikken. Baggrund for påbuddene er bygningens fysiske indretning i forhold til målgruppens nedsatte funktionsevne, de enkelte børns behov for forskellige hjælpemidler og i situationer flere hjælpere til det enkelte barn/ ung.

 

Derudover er der akut mangel på pladser på døgndelen og venteliste på, at få børn i aflastning på Løvstikken.

 

Aflastningen på Løvstikken og voksenaflastningen i Rø, er tilbud til forholdsvis små grupper af brugere. Det er foreslås derfor at de 2 aflastningstilbud sammenlægges og løses i et tværsektorielt samarbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed og områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

·         at døgntilbuddet Løvstikken flyttes til ”Hjemmet” i Klemensker

·         at aflastningstilbuddene for børn og voksne sammenlægges

·         at det indstilles til, at sagen sendes til kommunalbestyrelsen med henblik på, at sagen sendes i høringsproces i handicaprådet og relevante medudvalg.

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Indstilling anbefales.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 4.juni 2012:

Indstilling godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bjarne Kristiansen afventer sin stillingtagen til sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har ved besøg i 2012, 2011 og tidligere år, gentagne gange kommet med påbud i forhold til det fysiske arbejdsmiljø på aflastnings og døgninstitutionen Løvstikken.

Ved besøget i år vurderes flere gangarealer for smalle for beboere med hjælpemidler og hjælpere, flere værelser vurderet for små når der skal være plads til hjælpemidler og hjælpere, dør åbninger ved hoveddør, i gangarealer og til flere værelser er for smalle.

 

Derudover er der lige nu børn med vidtgående funktionsnedsættelser som ikke kan modtage den døgnplads de ifølge lovgivningen er berettiget til. Endelig er der børn på venteliste til aflastning, og de nuværende børn, der er visiteret til Løvstikken kan ikke modtage aflastning i det omfang der er bevilliget, grundet manglende værelser/ pladser.

 

Ejendomsservice har gennemgået bygningen, for at vurdere om der er mulighed for at foretage ændringer, der kan tilgodese arbejdsmiljøpåbud og pladsproblemer. Det vurderes ikke muligt inden for den nuværende bygningsmasse.

 

På baggrund af ovenstående er det undersøgt om andre bygninger i regionskommunen ville kunne rumme de aktiviteter, som for nuværende foregår på Løvstikken og samtidig voksenaflastningen i Rø.

 

Efter en gennemgang af kommunale bygninger, vurderes Hjemmet i Klemensker som det mest egnede. Dels på grund af størrelse og indretning, men også fordi Hjemmet vil være ledigt fra august 2012 og derfor vil kunne stå klar indenfor en tidshorisont, som tilgodeser de sidste påbud fra Arbejdstilsynet.

 

Teknik og Miljø vurderer, at bygningen i Klemensker ikke væsentligt ændrer anvendelse, hvorfor der kun skal ansøges om byggetilladelser til konkrete ombygninger/ ændringer ved bygningen.

Der vil her være det mulighed for det nødvendige antal pladser, bygningen er i et plan, gangarealer, døråbninger og de fleste toiletter opfylder allerede nu kravene fra arbejdstilsynet.

 

Det vil fortsat være nødvendigt at indrette:

2 hygiejnerum (specielle baderum med lifte, bårer og andet som er nødvendigt for beboere med vidtgående funktionsnedsættelse).

Køkken, det nuværende er kun godkendt til anretning, ikke produktion af mad.

Et ekstra opholdsrum, så beboere med fast bopæl på institutionen kan bo og opholde sig i rolige hjemlige omgivelser. Derudover er flere opholdsrum nødvendigt for at tilgodese beboernes meget forskellige individuelle behov på baggrund af deres funktionsnedsættelse.

Adgangsforholdene ved hovedindgangen skal forbedres.

Derudover maling, ny gulvbelægning og andet.

 

Børne- og Skolesekretariatet har forsøgt at udarbejde en prognose for det fremtidige behov for døgnpladser og aflastning. Men da det ikke kan forudses, i hvilket omfang forældre ønsker og bevilliges aflastning, eller hvornår forældre ikke længere magter at passe børnene hjemme, kan en realistisk prognose for behovet ikke forudses. Behovet har haft en stigende tendens de sidste 10 år, samtidig med det faldende børnetal. Bl.a. vælger et stigende antal forældre at blive på arbejdsmarkedet, også selvom de har fået et barn med handicap.

 

Med baggrund i det begrænsede antal brugere, af både aflastningen i Rø og på Løvstikken, vurderes det at være muligt at kunne tilbyde begge grupper af brugere, et bedre og mere fleksibelt aflastningstilbud ved at slå tilbuddene sammen, ligesom den stigende specialisering af personalet i forhold til særlige handicap, bedre kan tilgodeses i et samlet tilbud.

 

Forslag til fremtidig organisering vil snarest blive forelagt Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget for endelig stillingtagen 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:

Teknik og Miljø har udarbejdet en kalkulation for ombygning og istandsættelse af bygningen i Klemensker, som er vedhæftet sagen.

Anlægsudgifterne er beregnet til 4.045.217,-.

 

 

Driftsudgifter:

Der forventes øgede driftsudgifter i det omfang der visiteres børn/unge til døgnpladser.

En del af udgiften dækkes af reduktion i andre foranstaltninger i familien.

Den nuværende bevilligede aflastning er budgetteret i Familiecenteret og på Røbo og dækkes herfra.

 

Løvstikken har kun i begrænset omfang eget driftsbudget, som ikke vil blive ændret. Derudover betaler Familiecenteret pr. døgn et barn/ ung er i aflastning, eller fast bor på institutionen.

På Røbo indgår aflastningen i grundbudgettet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Løvstikken Kalkulation (XLS)

2.
Notat-Flytning af voksenaflastning (DOC)

3.
Notat- Flytning af Løvstikken (DOC)

4.
Notat fra Ejendomsservice (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet efter høring

17.01.01P24-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

18

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslaget til styrelsesvedtægt for skolevæsenet fra 1. august 2012 har været i høring i skolebestyrelser, fælleselevrådet, Bornholms Familiecenter, Bornholm PPR og Sundhedspleje samt Handicaprådet. Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2012 at forlænge høringsfristen frem til 8. maj 2012. Den reviderede tidsplan for den politiske behandling af forslaget er følgende:

 

04. juni 2012: Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag til godkendelse.

13. juni 2012: Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler forslaget.

28. juni 2012: Kommunalbestyrelsen godkender forslag til styrelsesvedtægt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     forslaget til styrelsesvedtægt for skolevæsenet gældende fra 1. august 2012 indstilles til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen

 

Børne- og skoleudvalget 4. juni 2012:

Høringssvarende gennemgået og tilrettet styrelsesvedtægt fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke, idet han ønsker bilag 2, afsnit 1.3 om indskrivning ændret. Så punkterne 4 – 6 – 7 – 8 – 9  erstattes med ændringsforslaget fra Skole Nord. Skolelederen tillægges kompetence til at danne klasserne med gennemsnitligt 22 elever, dog så ingen klasser får mere end 25 elever inklusive omgængere

Sagsfremstilling

Med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2012 og overslagsår blev det vedtaget, at der højst kan indskrives 22 elever i børnehaveklasse og 25 elever i 1. – 9. klasse.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 29. november 2011, at forslag om ledelsesstruktur samt forslag om afdelingsrådenes arbejde efter høring skulle indarbejdes i den kommende styrelsesvedtægt.


Med virkning fra 1. august 2012 foreslås derfor, at styrelsesvedtægten ændres i de afsnit, der omhandler

 

·         afdelingsrådenes funktioner og opgaver (§§ 17 – 18)

·         indskrivningen til børnehaveklasse (bilag 2, afsnit 1.3)

·         klasse- og holddannelse (bilag 2, afsnit 3)

·         ledelsesstrukturen (bilag 4)

 

Desuden er der foretaget en række redaktionelle ændringer og tilføjelser, herunder vedrørende repræsentation i Samrådet og en skolebestyrelse.

 

Der er i høringsperioden indkommet 8 høringssvar.

Høringssvarene og det samlede forslag til styrelsesvedtægt er bilagt sagen.

 

Kildebakken tilkendegiver i deres høringssvar, at forslaget er taget til efterretning.

Handicaprådet tager ligeledes forslaget til efterretning med ønsket om, at styrelsesvedtægten evalueres om et år.

Nedenstående ses en skematisk oversigt over kommentarer og forslag til ændringer, der er indeholdt i de 6 øvrige høringssvar.

 

Side

Paragraf

Kommentar/Forslag

Høringspart

7

3

”skoleleder og dennes stedfortræder” foreslås erstattet med ”ledelsesrepræsentanterne”.

Skole Nord

10

13

Ønsker valgperioden for afdelingsrådene nedsat fra 4 til 2 år.

Rønneskolen

11

14, stk. 2

”Forældre der er ansat i skoleafdelingen har dog ikke stemmeret og er ikke valgbare” ændres til ”Forældre der er ansat i skoleafdelingen er ikke valgbare”.

Rønneskolen

12

17

Gældende styrelsesvedtægts § 23 om afdelingsrådet opgaver og beføjelser fastholdes uændret.

Paradisbakkeskolen

og MED-udvalg

12

17

Forslagets formulering anbefales.

Bornholms Fælles Elevråd

12

18

Forslagets formulering anbefales, idet elevrådet ser det som værdifuldt og motiverende, at elevrepræsentanter modtager honorar for arbejdet i afdelingsrådene.

Bornholms Fælles Elevråd

17

Bilag 1,

pkt. 4

Høringspligten ved ændringer i skoledistrikterne udvides til at omfatte ikke kun de berørte, men alle skolebestyrelser.

Paradisbakkeskolen

og MED-udvalg

21

Bilag 2, 1.2.3

Teksten vedr. Rønneskolens struktur ønskes uændret i forhold til gældende styrelsesvedtægt.

Rønneskolen

21

Bilag 2, 1.2.4

Formuleringen ”Svaneke afdeling omfatter 0. – 6. klasse” tilføjes ”med mulighed for også at omfatte 7. – 9. klasse”.

5 medarbejderrepr. fra MED-udvalg Paradisbakkeskolen

22

Bilag 2, 1.3

Skolelederen tillægges kompetence til at danne klasserne med gennemsnitligt 22 elever, dog så ingen klasser får mere end 25 elever inklusive omgængere.

Der ønskes en definition af begrebet ”børn med særlige behov”.

Skole Nord

22

Bilag 2, 1.3

Det foreslås, at der for kommende børnehaveklasseelever sker en afklaring af skole- og afdelingsplacering for børn med særlige behov inden de øvrige elever fordeles på klasser og afdelinger.

Bornholms PPR og Sundhedspleje

22

Bilag 2, 1.3

Skolebestyrelsen tillægges kompetencen til at udarbejde principper for fordeling af eleverne i klasserne, indenfor et gennemsnit af henholdsvis 22 i børnehaveklasser og 25 i øvrige klasser og med maksimalt 28 elever i den enkelte klasse.

Paradisbakkeskolen

og MED-udvalg

22

Bilag 2, 1.3

Der anbefales langt større fleksibilitet i indskrivningen, så hensynet til forældreønsker vægtes højere end hensynet til den politisk valgte skolestruktur.

På længere sigt foreslås ét skoledistrikt på Bornholm.

Rønneskolen

22

Bilag 2, 1.3

punkt 7-8

Gennemsnitlig klassestørrelse i børnehaveklasse på 22, dog med mulighed for at placere tilflyttede elever op til 25 i klassen.

Skolebestyrelsens principper danner grundlag for skolelederens konkrete beslutning om tilflyttede elevers placering.

Konkret vurdering af den enkelte elevs behov og klassens funktion bør ligge til grund for tilflyttede elevers placering.

Hans Rømer Skolen

22

Bilag 2, 1.3

Forslaget kan virke lidt ”stift” og kan forhindre, at der findes den bedste løsning i enkeltsituationer.

Bornholms Fælles Elevråd

23

Bilag 2, 1.3

Der ønskes en definition af begrebet ”søskende”.

Skole Nord

26

Bilag, 2, 3.

punkt 3-6

På baggrund af skolebestyrelsens principper varetager skolelederen generelt klassedannelsen fra 1. – 9. klasse, såvel ved klassesammenlægning som ved klassedeling.

Den gennemsnitlige klassestørrelse på klassetrinnet må ikke overstige 25. 

Hans Rømer Skolen

26

Bilag 2, 3.

Det foreslås, at der dannes 7. klasser på baggrund af et gennemsnit på 25 elever og at der tildeles økonomi i henhold hertil. Dog tillægges skolelederen kompetence til at danne det antal klasser, der pædagogisk er mest fornuftigt, dog max. 28 elever pr. klasse.

Skole Nord

26

Bilag 2, 3.

Skolelederen bør tillægges kompetencen til al klasse- og holddannelse.

Ikke behov for centralt fastlagt detailstyring.

Formuleringerne i nuværende forslag er for upræcise og stive og giver ikke mulighed for at prioritere hensynet til barnet.

Rønneskolen

26

Bilag 2, 3.

Forslaget kan virke lidt ”stift” og kan forhindre, at der findes den bedste løsning i enkeltsituationer.

Bornholms Fælles Elevråd

31

Bilag 3

Bilaget bør udgår, subsidiært revideres i henhold til ny tildelingsmodel (gældende fra 1.1.2013).

Skole Nord

32

Bilag 4

Der ønskes i hvert skoledistrikt en synlig skoleleder.

Hver afdeling er besat med en synlig afdelingsskoleleder, der som daglig leder er fysisk placeret på afdelingen.

Souschef for skolelederen bør være placeret på en overbygningsafdeling.

Ledernes kompetencer skal være beskrevet og formidlet til personale og elever.

Hans Rømer Skolen

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2012

1.
Forslag til styrelsesvedtægt pr. 1. august 2012 efter høring (DOC)

2.
MED-udvalget PPR og Sundhedsplejen (DOC)

3.
Skolebestyrelsen, Skole Nord (DOC)

4.
Skolebestyrelsen, Hans Rømer Skolen (DOC)

5.
Skolebestyrelsen, Kildebakken (DOC)

6.
Bornholms Fælles Elevråd (DOC)

7.
Handicaprådet (DOC)

8.
Skolebestyrelsen Rønneskolen (DOC)

9.
Skolebestyrelsen og MED, Paradisbakkeskolen (MSG)

10.
Forslag til punkt 1.3 Indskrivning KB 120628 (DOC)

11.
Ændringsforslag til styrelsesvedtægten KB120628 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Forsøg med rullende skolestart 1.august 2013 til 31. juli 2016

17.20.05P08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

19

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På opfordring fra Børne- og skoleudvalget har en arbejdsgruppe udarbejdet et forslag til forsøg med rullende skolestart på Hans Rømer Skolen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for børn og skole indstiller, at:

a)     Udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at forsøget som beskrevet i vedhæftede bilag sendes i høring i bestyrelsen for dagtilbud Midt og skolebestyrelsen for Hans Rømer skolen.

 

Børne- og skoleudvalget 4. juni 2012:

Indstilling godkendt, idet Børne- og Skoleudvalget forudsætter at forsøget gennemføres indenfor den bestående ramme.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at forsøget omfatter dagtilbud Midt,  Børnehuset i Vestermarie og Hans Rømer Skolens afdeling Vestermarie.

 

Forsøget omfatter både rullende indskrivning og aldersintegreret indskoling (jf. folkeskolelovens § 34, stk. 3).

 

Rullende skolestart betyder, i den her forslåede version, at børn fra dagtilbud Midt vil få mulighed for at begynde i skole, når forældre efter en status- og udviklingssamtale med dagtilbuddets pædagoger vurderer, at det enkelte barn er parat. Der vil være mulighed for at starte på 4 forskellige tidspunkter i løbet af skoleåret. Det kunne være i august, november, januar og april.

 

Indskolingen gøres samtidigt aldersintegreret. Ved aldersintegreret indskoling optages børnene i en indskolingsdel, som dækker henholdsvis 0., 1. og 2. klasse (med trinvis opstart på skoleafdelingen). Som afløser for årgangsdelte klasser dannes aldersintegrerede grupper, hvori børnene løbende optages. Derudover etableres der faglige læringsrum, hvortil holddannelsen kan foretages på baggrund af børnenes kompetencer, køn, interesser, behov mv. Dermed forbedres mulighederne for en systematisk differentiering af undervisningen. Målet er herigennem at skabe øget tilstedeværelse, deltagelse, læring og udvikling for alle børn

Børnene ruller ikke ind i en årgangsdelt klasse, men optages i en aldersintegreret gruppe med børn i alderen svarende til 0.-2. klasse. ”Indrulningen” sker i månederne lige omkring barnets 6 år fødselsdag. Gruppen er det fællesskab som gælder i hele indskolingen. Hver gruppe består af maksimalt 22-25 elever, hvortil der er knyttet en lærer eller pædagog som således følger eleverne frem til overgangen til tredje klasse.

Med udgangspunkt i elevernes faglige kompetencer fordeles eleverne på hold i fagene dansk og matematik. På holdene evalueres eleverne løbende for at sikre den bedste faglige udvikling. Når eleverne har nået et tilstrækkeligt fagligt niveau, ruller de videre til næste trin/kompetencedifferentierede hold. Det foreslås, at der oprettes 3 hold med 3 niveauer, alternativt kun 2 hold, hvis elevtallet er for lavt til tre hold.

Når nye elever starter i skole, modtages de af et allerede etableret fællesskab med kendskab til praktiske og adfærdsmæssige forventninger. De nye elever bydes velkommen og knyttes på forskellige måder til ældre og jævnaldrende børn. Når eleverne skal videre fra indskolingen og over i 3. klasse, sker dette til en traditionel, aldersopdelt klasse til august. Det betyder, at nogle børn således går 3,5 eller tæt på 4 år i indskolingen, mens

andre kun går der i knap 3 år. Hvorvidt en elev skal blive i indskolingen eller fortsætte i 3. klasse, afgøres af lærer og forældre i samarbejde. Altså kan nogle børn have et indskolingsforløb på mere end tre år, mens andre kan have et lidt kortere indskolingsforløb.

 

Økonomiske konsekvenser

Uddannelsesstyrelsens evaluering fra november 2003 viser at ”forbruget af specialundervisning påvirkes i nogen grad af rullende skolestart”. Det typiske svar er, at der ikke er direkte besparelser på specialundervisningsområdet. Imidlertid er der ressourcegevinster ved at have mulighed for at prioritere pengene beregnet til specialundervisning anderledes. Omvendt er der i nogle tilfælde anvendt mere administrativ til informationsmøder m.v. især i projektets opstartsfase. Efter at driften er implementeret er ressourceforbruget uændret.

 

Der forslås derfor at dagtilbud og skole prioriterer indsatsen i opstartsfasen for at give projektet så gode betingelser for en positiv begyndelse som muligt.

 

Forslaget kan ikke forventes at være udgiftsneutralt på alle afdelinger, fordi der kan ske en forskydning af budgettet mellem SFO/skolebørnehave og børnehave.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2012

1.
Notat af 9. juni 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Stillingtagen til den fremtidige fysiske placering af 10. klassecenter Bornholm

17.02.07P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

20

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2012, at iværksætte en undersøgelse af et eventuelt fremtidigt bygningsfællesskab mellem 10. klassecenter Bornholm og Campus Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     Spørgsmålet om den fremtidige fysiske placering af 10. klassecenter Bornholm drøftes.

 

Børne- og skoleudvalget 4. juni 2012:

Børne- og skoleudvalget ser ikke for nuværende mulighed for at realisere projektet, men ser at emnet eventuelt kan bringes op i forbindelse med en drøftelse af en langsigtet struktur på skoleområdet på Bornholm.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Ved kommunalbestyrelsens behandling af spørgsmålet om den fremtidige placering af 10.klasseaktiviteten på Bornholm den 26. januar 2012 præciserede kommunalbestyrelsen, at der er tale om et bygningsfællesskab.

Bygningsmæssigt omfang

Det nuværende 10.klassecenter råder over 1470 kvadratmeter til 211 elever (heraf 47 specialklasselever). Arealet fordeler sig med 1170 kvadratmeter til undervisning og 300 kvadratmeter til administration. Det nuværende 10.klassecenter råder ikke over egentlige faglokaler, men låner lokaler på Rønneskolens afdeling Søndermark. Det forudsættes derfor, at der er brug for det samme antal kvadratmeter ved 10. klassecenterets eventuelle lokalefællesskab med Campus Bornholm. Det må forventes at der vil opstå synergieffekter ved et bygningsfællesskab, der kan betyde at arealet til administration kan reduceres. Der vil imidlertid skulle betales lokaleleje for både administrationsarealer, værkssteder og faglokaler til Campus Bornholm.

Kan Bornholms Regionskommune leje lokaler på Campus Bornholm?

Det er ikke muligt for Campus Bornholm at drive udlejningsforretning i forhold til Bornholms Regionskommune. Dog er der mulighed for, at Campus kan udleje allerede eksisterende lokaler efter regler, der svarer til reglerne om afhændelse af overskudskapacitet (kommunalfuldmagtsreglerne). Campus har dog oplyst, at uddannelsesfællesskabet ikke råder over sådan overskudskapacitet. Dermed forudsætter en sammentænkning af 10. klasse centeret og Campus Bornholm en nyetablering som beskrevet i punktet.  

Fordele og ulemper ved et lokalefællesskab set fra Campus Bornholms side.

Fordele:

 

Der er synergier ved et bygningsfællesskab.

 

Vejledningen kan kraftigt effektiviseres, når vejlederne sidder sammen. Vejledningen kan udnytte det bedste fra U.U., Jobcentret og uddannelsesinstitutionernes vejledning og der kan sættes effektivt og koordineret ind med specialpædagogisk støtte, mentor, socialrådgivning og psykologhjælp. Det bidrager til at de sociale rammebetingelser for eleverne forbedres og at flere unge får en uddannelse. Formålet er at kunne opnå målsætningerne om at flere unge skal have en kompetencegivende uddannelse.

 

Samtidig håber Campus Bornholm, at kunne tiltrække flere resursestærke unge til erhvervsuddannelserne fordi erhvervslivet har brug for veluddannet arbejdskraft.

 

Campus Bornholm og 10. Klassecentret kan fortsætte samarbejdet med at smidiggøre overgangen mellem folkeskoletilbud og ungdomsuddannelse. Det kan ske via brobygningsforløb på de gymnasiale uddannelser og talentlaboratorium med HTX, hvor eleverne arbejder med de naturvidenskabelige fag. De kulturelle, pædagogiske og faglige forskelle mellem folkeskole og erhvervsuddannelsesniveauet kan med stor fordel videndeles med gevinst for såvel de unge som lærerne i ungdomsuddannelserne og folkeskole. 10. klasse bliver i højere grad begyndelsen på en ungdomsuddannelse end afslutningen på folkeskolen.

 

På længere sigt kan lokalefællesskabet skabe tættere forbindelse mellem 10. klasse og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser ved at der indgås en aftale mellem Bornholms Regions kommune og Campus om, at en eller flere af kommunens 10.-klasser for kommunens regning drives af Campus.

 

Da 10. klasse er en forudsætning for optagelse på HF, kommer en meget stor del af Campus Bornholms HF-kursister netop fra 10. klassecenteret. Et bygningsmæssigt fællesskab ville give pædagogisk mulighed for at skabe kontinuitet for de elever, der fortsætter på denne måde, og få 10 klasse plus HF til at fungere som et meningsfuldt og sammenhængende treårigt forløb.

 

Ulemper:

 

Ingen

Fordele og ulemper ved et lokalefællesskab set fra 10.klassecenter Bornholms side.

Fordele

Under forudsætning af at der bygges nyt til undervisning af eleverne i 10.klasse vil nye lokaler og faglokaler være inspirerende for både elever og personale. Også de eksisterende værksstedsmuligheder vil kunne inddrages i undervisningen. Derudover vil adgangen til kantine og mediatek rumme muligheder som 10.klassecenteret ikke har i dag.

 

Et hurtigere og mere spontant samarbejde om de faglige udfordringer vil blive lettere. Hertil kommer at der vil være gode muligheder for videndeling om konkrete undervisningsprojekter i de enkelte fag.

 

10. Klassecenter Bornholm har et tæt samarbejde med Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole om SOSU- uddannelserne. Dette gode samarbejde forventes videreført.

 

Endvidere vil mange elever sætte pris på et stort ungdomsmiljø.

 

Ulemper:

Det, der for nogle unge kan opleves som en fordel, kan for andre opleves som belastende. 10. klassecenteret underviser langt de fleste bornholmske unge på 10. klasse niveau også unge med særlige vanskeligheder. Flere af disse skrøbelige elever mister overblikket i store forsamlinger.

 

Det er uafklaret hvordan fordelingen af faglokaler, værkstedsfaciliteter m.v. vil blive. Det er vigtigt at disse lokaler også kan anvendes af eleverne i 10.klasse.

 

Eksterne erfaringer

Børne- og Skolesekretariatet har kontaktet Struer Statsgymnasium, 10iCampus Varde Kommune og Learnmark STEP10 i Horsens Kommune. De efterfølgende opsamlinger er ikke udpluk af systematiske evalueringer. Derimod er det førstehåndsindtryk fra lederne af de tre Campuskonstruktioner. Alle tre steder er der positive erfaringer med lokalefællesskab mellem ungdomsuddannelser og 10.klasse om end de tre samarbejdsprojekter er forskellige.

 

Struer Statsgymnasium:

I Struer er de gymnasiale ungdomsuddannelser samlet i et Campus. Det gælder både det traditionelle gymnasium (STX + HF) og de gymnasiale ungdomsuddannelser (HHX, HTX), der tidligere lå på en erhvervsskole.

Hvad angår 10.klasse er der to 10.klasser på Campus. De resterende tre klasser undervises i folkeskoleregi. De to klasser kaldes 10. M (M for merkantil) og 10. G (G for Gymnasium).  Der er tale om to profilforløb, hvor det er gymnasielærere, der underviser. Der er meget positive erfaringer. Det forventes, at alle eleverne i 10. G går i gymnasiet næste skoleår og ca. halvdelen af eleverne i 10. M begynder en gymnasial ungdomsuddannelse efter sommerferien.

 

10iCampus Varde Kommune:

I Varde er 10. klassecenteret organiseret under en folkeskole i Varde, men ”bor” fysisk på Campus. Campus i Varde rummer derfor både ”gymnasiet” og ”handelsskolen”. Der er tale om én stor bygning, og eleverne fra de tre skoleformer deler blandt andet kantine. Lærerne indgår i kommunens normering af folkeskolelærere. De teknisk/praktiske erhvervsuddannelser ligger i Esbjerg og indgår derfor ikke i Campus, hvilket lederen af 10.klassecenterte stærkt beklager. Erfaringerne er imidlertid positive. Eleverne har været meget glade for de nye bygninger og for få nye og ældre kammerater. Der er tale om et stort studiemiljø med ca. 1.200 elever.

 

Learnmark STEP10 i Horsens Kommune:

I Horsens har Campus indgået en aftale med kommunen om drift af kommunens kommunale 10. kl. tilbud. Det betyde, at al undervisning drives af erhvervsskolen. Men alle ansatte har en læreruddannelse som folkeskolelærer.

Erfaringerne er meget forskellige, fortæller lederen af 10 klassecenteret. Han fortæller, at en forhastet gennemførsel af projektet og dermed virksomhedsoverdragelse af lærere samt udlån af tjenestemænd, har betydet, at det første år har været præget af lidt tumult på lærersiden.

10. klassecenteret har imidlertid oplevet en kraftig tilgang. Det tolker lederen på den måde, at eleverne er glade for miljøet på erhvervsskolen og han oplever at deres adfærd er bedre, fordi de har fået mange og nye rollemodeller. Det er dog noget dyrere for kommunen, at 10. klassecenteret er blevet så populært.

Det er lederens oplevelse, at kvaliteten af vejledningen er steget og frafaldet blevet mindre. Desuden er overgangen til ungdomsuddannelserne blevet mere smidig.

 

Økonomiske konsekvenser

Pris og finansiering – et groft estimat.

Den forventede pris pr. Kvadratmeter er af Teknik og Miljø overslagsmæssigt vurderet til at være 16.000 kr./ m2 for undervisningslokalerne svarende til 18.720.000 kr. og 14.000 kr./ m2 for de administrative arealer svarende til 4.200.000 kr. I alt håndværkerudgifter eks. Moms på 22.920.000 kr. Hertil skal lægges 10 % til uforudsete udgifter eks. Moms og yderligere 10 % til byggeteknisk rådgivning. Hvilket betyder, at det anslås, at skal budgetteres med en udgift på i alt 27.763.200 kr. kr. Beløbene er skønnede erfaringstal og omfatter alene etablering af bygning med nødvendige installationer, dog er der ikke taget højde for faglokaler. Da Teknik og Miljø ikke kender til den konkrete placering af et evt. nyt 10. klasse center har det ikke været muligt at medtage udgifter til køb af grund, eventuelt pilotering, landinspektør, byggelånsrenter, etablering af P-pladser og beplantede friarealer, løst inventar mv.

 

Udgifterne til byggeriet vil kunne finansieres med 50 % dækket af kvalitetsfondsmidler. Det betyder, at Bornholms Regions Kommune i eksemplet i stedet for 28 mio. kr. reelt kun skal finansiere 14 mio. kr.

Udbetalingen af kvalitetsfondsmidlerne aftales årligt i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen. BRK’ s andel er ca. 14. mio. kr. årligt frem til 2017, hvilket netop kan dække halvdelen af den totale investering på 28 mio. kr. Det er en forudsætning, at kvalitetsfondsmidlerne ikke er disponeret til andre projekter.

 

Den anden halvdel af de 28 mio. kr. dvs. de 14. mio. kr. der ikke finansieres af kvalitetsfondsmidler kan eventuelt lånefinansieres. Det vil kræve låneadgang fra indenrigsministeriet i form af en dispensation. Den årlige ydelse på et 25 årigt kontantlån i Kommune Kredit er pt. 6,07 % (Kilde: Kommune Kredits hjemmeside). Hvis projektet efter fradrag af kvalitetsfondsmidler skal lånefinansieres, skal der lånes 14. mio. kr. Den totale ydelse over 25 år vil under forudsætning af uændrede rente og bidragsforhold være 19,8 mio. kr. svarende til en årlig udgift på 790.000 kr.

 

 

 

 

Forventede samlede årlige driftsudgifter:

                                                                                   Samlede årlige driftsudgifter

Nuværende 10.kl center (2011) i hele kr.

Eventuelt fremtidigt bygningsfællesskab med Campus Bornholm i kr.

El

72.428

27.000

Vand

20.626

20.626

Varme

152.770

38.420

Renovation

23.513

23.513

Forsikringer

24.948

12.006

Rengøringsløn + rengøringsmidler og vagt

 195.735 + 28.225

470.000 + 28.225

Vedligehold (udvendig og arealer)

238.600

106.000

Lokaleleje værksteder og faglokaler

0

Kendes ikke

Årlig anslået ydelse på lån ved nuværende rente

0

790.000

I alt anslåede driftsudgifter pr. år

756.845

1.515.790

 

Driftsudgifterne for det nuværende 10. klassecenter er opgjort på baggrund af det konstaterede forbrug i 2011 og oplyst af 10. klassecenteret suppleret med rengøringsudgiften, der er oplyst af økonomi og analyse.

 

Udgifterne opført i kolonnen ”eventuelt fremtidigt bygningsfællesskab” er anslået af Teknik og Miljø. Vand og renovations udgiften antages at blive det samme som i det nuværende tilbud på Vibegård, da de afhænger af personbelastningen. Rengøring, vagt: Det antages at 28.225 kr. må være udgifter for vagt, da rengøring alene er beregnet til 470.000 kr. om året. Indvendig vedligeholdelse er ikke medtaget. Udvendig vedligeholdelse inkl. udearealer for 10. klassecenterets nuværende bygninger beregnes til et gennemsnit på 238.600 kr. om året i de næste 10 år. Udvendigt vedligehold inkl. udearealer for en ny bygning på 1.000 m2 beregnes til 106.000 kr./året.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Forslag til skolepolitik efter høring

17.01.10P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

21

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 10. april 2012 at forslaget til skolepolitik med bilaget ”Den fleksible skole” skulle sendes i høring i perioden 11. april – 21. maj 2012.

I henhold til tidsplanen behandles Børne- og Skoleudvalgets indstilling af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni og kommunalbestyrelsen træffer den 28. juni 2012 endelig beslutning om skolepolitikken.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     Børne- og Skoleudvalget drøfter de indkomne høringssvar og indstiller forslag til skolepolitik med bilaget ”Den fleksible skole” til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2012:

Høringssvarende drøftet, og indstilles til KB´s godkendelse, idet BSU indstiller at der med udgangspunkt i skolepolitikken, afholdes en skoletemadag hurtigst muligt efter sommerferien, med deltagelse af Kommunalbestyrelsen skoleleder og bestyrelser, hvor prioritering af skolepolitikkens udmøntning drøftes og hvor bestyrelserne i forlængelse inviteres til at udarbejder tids - og handleplan for implementering.   

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Den 1. marts 2011 nedsatte Børne- og Skoleudvalget en arbejdsgruppe, der havde til opgave at fremkomme med forslag til målsætning for den bornholmske folkeskole.

Arbejdsgruppen blev i september 2011 udvidet med Ole Dreyer fra Børne- og Skoleudvalget.

I februar 2012 blev afholdt en ødækkende ”Skolens Dag”, hvor de fem temaer i forslaget til skolepolitik blev debatteret og suppleret med en række forslag til konkrete handlinger.

 

Forslaget til skolepolitik er opstillet i 5 punkter:

 

·         Fællesskab, relationer og samarbejde.

·         Plads til forskellighed og udfordringer for alle.

·         Tidssvarende fysiske rammer og fleksible lege- og læringsmiljøer.

·         Lyst og inspiration til livslang læring.

·         Lokal forankring - globalt udsyn.

 

Høringssvarene, det samlede forslag til skolepolitik samt bilaget ”Den fleksible skole” er bilagt sagen.

 

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra Skole Nord, Hans Rømer Skolen, Rønneskolen, Paradisbakkeskolen, Paradisbakkeskolens MED udvalg, Kildebakken, Bornholms Heldagsskole, Handicaprådet og Arbejdsgruppen under Vores Bornholm.

Høringssvarene indeholder en række generelle forslag og vurderinger samt konkrete idéer til både indhold, rammer, ressourcer og procedurer.

Nedenstående oversigt indeholder resumé over de generelle og specifikke forslag i hvert af høringssvarene.

 

Skole Nord

Initiativet om en tidsvarende skolepolitik hilses velkommen, dog vurderes forslaget at være for omfattende og detaljeret. Der ønskes færre og prioriterede mål, så resurserne kanaliseres til de vigtigste mål. Mål og midler skal følges ad.

Idéer fra Skolens Dag foreslås samlet i et katalog som bilag til skolepolitikken. Også her ønskes ressourceforbruget beskrevet.

Hans Rømer Skolen

Enige i de budskaber, politikken udtrykker. Politikken bør anvise retning for det langsigtede, strategiske arbejde, derfor bør handlingsforslagene samles i et handlingskatalog til fælles inspiration. Der bør fokuseres på at sikre ressourcer til det nødvendige personale, de fysiske rammer, udvikling af forskellige læringsstile, talentpleje og optimering af de informationsteknologiske hjælpemidler.

Rønneskolen

Opbakning til skolepolitikken. Der bør udarbejdes en tids- og handleplan for gradvis implementering af skolepolitikken på ø-plan, hvor også de nødvendige ressourcer indtænkes. Politikken foreslås opdelt i vision, tidsplan, handleplan og idékatalog. Idékataloget indeholder forslag i stikords- eller overskriftform. Disse bør formuleres konkret handleanvisende og prioriteres politisk. Talentpleje og hold-/niveaudeling bør fremmes. Skolepolitikken bør følges op hvert år via dialogmøderne og kvalitetsrapporten.

Paradisbakkeskolen

En god skolepolitik, hvor de forskellige områder bør prioriteres og omsættes til virkelighed.

Paradisbakkeskolen

MED udvalget

En god skolepolitik. Vigtigt, at den bliver til virkelighed.

Kildebakken

Der bør politisk prioriteres ressourcer til at implementere skolepolitikken og følge op på implementeringen.

Der ønskes prioriteret blandt de mange idéer og indsatsområder, så skolen får mulighed for at arbejde hen over længere tid med et indsatsområde. Inklusions- og skolepolitik bør samtænkes, så der fokuseres på udvalgte temaer set ud fra det samlede sæt af politikker.

Bornholms Heldagsskole

Forventer, der er harmoni mellem inklusionspolitikken og skolepolitikken, da anbefalingerne ellers vanskeligt kan opfyldes af elever fra Bornholms Heldagsskole.

Handicaprådet

Finder skolepolitikken meget positiv.

Arbejdsgruppen under Vores Bornholm

Enighed i de fem overordnede kategorier, men der savnes en overordnet vision og et værdigrundlag. Arbejdsgruppen foreslår en ”Vision for Bornholmerskolen”, der kendetegnes ved at have én regionsskole bestående af Grønne kommunale Friskoler, hvor skolerne kan udvikle sig i forskellige retninger med egen profil, tiltrække spændende og dygtige lærere, hvor der videndeles med øvrige skoler, hvor forvaltningen fører tilsyn med den enkelte skole og kommunalbestyrelsen opretter korps af ressourcepersoner på hver skole med psykolog, familieterapeut, fysioterapeut, sundhedsplejersker, skolefé m.m.

Høringssvarets sammenfatning af målsætninger og indsatsområder på kort og længere sigt indeholder målsætninger, muligheder, begrænsninger og indsats på kort og længere sigt på områder som skolens indhold/filosofi, skolens betydning for barnet, skolens styring/betydning for leder/lærer og skolens betydning for samfundet.

 

Høringssvarene giver generelt udtryk for enighed i de 5 temaer, der er opstillet i forslaget og en række skoler peger desuden på vigtigheden af at vælge et mindre antal klart definerede mål, fokusere på at nå disse mål og afsætte de nødvendige ressourcer til arbejdet med målopfyldelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2012

1.
Skolepolitik i høring 12 04 2012.DOC (DOC)

2.
Tillæg til skolepolitik i høring 12 04 2012.DOC (DOC)

3.
MED-udvalget, Paradisbakkeskolen (MSG)

4.
Handicaprådet (DOC)

5.
Paradisbakkeskolen, skolebestyrelsen (MSG)

6.
Skolebestyrelsen, Skole Nord (DOC)

7.
Skolebestyrelsen, Kildebakken (DOC)

8.
Skolepolitisk høringssvar fra Vores Bornholm (PDF)

9.
Hans Rømer Skolen, Skolebestyrelsen (DOC)

10.
Skolebestyrelsen, Rønne Skolen (DOC)

11.
Bornholms Heldagsskole, bestyrelsen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Anlægsbevilling - renovering af nordgavlen på Søndermarkshallen  

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

22

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Idrætsområder søger om en anlægsbevilling til renovering af nordgavlen på Søndermarkshallen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 190.000 kr. til renovering af nordgavlen på Søndermarkshallen

b)     at tillægsbevillingen finansieres med 95.000 kr. fra Bornholms Idrætsområders overførte driftsoverskud fra 2011 og med 95.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

c)      at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget:
Indstilling godkendt ved formandsbeslutning 11. juni 2012.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Søndermarkshallens facader er mursten af meget dårlig kvalitet. Flere steder - over større arealer - er stenenes overflader krakeleret. Dette indebærer stor risiko for at murene ikke er vandafvisende, men tværtimod opsuger regnvand, hvilket kan give risiko for frostsprængninger.

I 2010 blev idrætshallens sydgavl renoveret. Nu er det nødvendigt at renovere nordgavlen.

Arbejdet udføres efter samme kravspecifikationer, som var gældende for renoveringen af hallens sydgavl. Der påsættes 100 mm isoleringsmateriale på eksisterende mur og fundament, hvorefter der beklædes med klinklagt træ. Fundamentet beklædes med eternit. Afslutningsvis males træet med imprægneringsfarve.

Arbejdet udføres af PL Entreprise, som også stod for renoveringen af sydgavlen, efter gennemført licitation. Arbejdet udføres til samme pris, som var gældende for sydgavlen.

Bornholms Idrætsområder bemærker, at arbejdet forventes færdigt i sommerferien 2012.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for anlægsopgaven lyder på:

     Facaderenovering      165.000 kr.

     Asfaltering                  25.000 kr.

     I alt                         190.000 kr.

 

Der søges om en anlægsbevilling på 190.000 kr. Udgiften kan finansieres med 50 pct. eller 95.000 kr. fra Bornholms idrætsområders overførte driftsoverskud fra regnskab 2011 og med 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne. Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 23. maj 2012 godkendt Bornholms Idrætsområders ansøgning om brug af det overførte overskud på 96.000 kr. i 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Resultatrevision 2011

15.20.00P22-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

23

 

Hvem beslutter

Det lokale Beskæftigelsesråd til høring

Beskæftigelsesudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der foreligger udarbejdet resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2011 for Jobcenter Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til en indledende drøftelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Drøftet og afventer høringssvar fra LBR.

 

 

Sekretariatet indstiller til drøftelse, og afgivelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

Det lokale Beskæftigelsesråd den 22. maj 2012:

På grundlag af drøftelsen udsender sekretariatet efterfølgende forslag til høringssvar til medlemmerne.

Forslag godkendt i efterfølgende skriftlig høring:   

Det lokale Beskæftigelsesråd anerkender de positive resultater af beskæftigelsesindsatsen. De gode resultater viser at det i overvejende grad er lykkedes at nå målene, de givne rammevilkår og konjunkturerne på arbejdsmarkedet taget i betragtning.

 

Generelt udgør en samlet placering som nr. 1 af 12 jobcentre med sammenlignelige rammevilkår et meget positivt resultat. Det lokale Beskæftigelsesråd kan ikke pege på områder hvor indsatsen kunne have været bedre.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd tilslutter sig beskæftigelsesregionens bemærkninger af 19. april 2012.                                                                               

 

 

 

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at resultatrevisionen for indsatsåret 2011 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2012:    

Anbefales med LBR's bemærkninger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen er en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen i det foregående år, sammenholdt med sammenligningsgrundlaget af jobcentre i klyngen med samme rammevilkår, opgjort i forhold til følgende områder:

·         Resultater i forhold til beskæftigelsesministerens mål for arbejdskraftreserven, permanente forsørgelsesordninger, unge under 30 år og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Hertil kommer lokale mål vedrørende sygedagpenge og fleks- og ledighedsydelse.

·         De enkelte forsørgelsesgrupper

·         Indsatsen i jobcentret i forhold til aktiveringsgrad og opfyldelse af minimumskrav

·         Besparelsespotentiale

·         Scorecard med ministermålene i forhold til jobcentrene i klyngen

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Proceduren for behandlingen af resultatrevisionen er som følger:

·         Senest den 13. april sender jobcentret udkast til resultatrevisionen til beskæftigelsesregionen

·         Senest den 27. april sender beskæftigelsesregionen bemærkninger til jobcentret

·         Senest den 1. maj sender jobcentret resultatrevisionen i høring hos LBR

·         Senest den 21. maj modtager jobcentret LBR’s bemærkninger til resultatrevisionen

·         Senest den 30. juni godkender kommunalbestyrelsen resultatrevisionen. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse

·         Senest den 1. juli sendes resultatrevisionen til RBR med LBR’s bemærkninger, og samtidig offentliggøres resultatrevisionen

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2012

1.
Resultatrevision for 2011 (DOC)

2.
Beskæftigelsesregionens høringssvar af 19. april 2012, følgebrev. (PDF)

3.
Beskæftigelsesregionens høringssvar af 19. april 2012, notat (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Debatoplæg om vindmølleplanlægning

01.02.05P21-0260

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

24

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 11. januar 2011 at igangsætte et indledende analysearbejde som grundlag for en politisk stillingtagen til et videre arbejde med vindmølleplanlægning på kommuneplanniveau.

Resultatet af analysearbejdet er indeholdt i et udkast til debatoplæg, som er bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling og beslutning

Chefen for Teknik og Forsyning indstiller, at debatoplægget sendes i offentlig høring i perioden 2. juli til 3. september 2012. Høringsresultatet forelægges til politisk behandling, som grundlag for beslutning om hvilke lokaliteter, der skal medtages i et kommende forslag til kommuneplantillæg for nye vindmølleområder på Bornholm.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales med forslag om der afholdes et offentligt informationsmøde inden høringsperiodens udløb.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har i samarbejde med Vindmøllesekretariatet foretaget en screening af Bornholm med henblik på at kortlægge øens muligheder og begrænsninger for eventuelt udlæg af nye vindmølleområder. Resultatet er indarbejdet i debatoplægget ”Hvor skal de store vindmøller stå på Bornholm”.

Debatoplægget redegør herudover bl.a. for

-         den lokale og den nationale vision om mere strøm fra vindmøller

-         de fremtidige muligheder for bedre at kunne udnytte vindmøllestrøm

-         potentielle vindmølleområder

-         fravalgte områder

-         beskyttelseshensyn

-         de fire incitamentsfremmende ordninger i loven om vedvarende energi

-         spørgsmål til debat

-         det videre forløb i kommunens planlægningsproces

 

Debatoplægget vil kunne sendes i høring med henblik på indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden. Teknik & Miljø foreslår, at høringen finder sted i en otte ugers periode frem til den 3. september. Når høringssvarene er administrativt behandlet vil resultatet blive forelagt kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning om hvilke konkrete lokaliteter, som skal indgå som vindmølleområder i et kommende forslag til kommuneplantillæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2012

1.
Rerat fra TMU-møde 11.01.2011 (DOT)

2.
Forslag til debatfolder vedr. vindmølleplanlægning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

25   Fritagelse for dagrenovation.

07.18.06A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller:

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jævnfør ”Bekendtgørelse om affald” skal alle husstande deltage i den kommunale ordning for afhentning af dagrenovation. Efter implementeringen af lovkravet i Bornholms Regionskommunes regulativ for husholdningsaffald har der vist sig visse uhensigtsmæssigheder i forbindelse med ubeboede husstande og disses deltagelse i ordningen. Som følge heraf foreslås i det følgende et tillæg til ovenstående regulativ, således at der indføres mulighed for fritagelse i visse tilfælde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     godkendelse af forslag til ny tekst i § 9.2 i Bornholms Regionskommunes regulativ for husholdningsaffald, således at ubeboede husstande ikke tvinges med i kommunens ordning for afhentning af dagrenovation.

b)     at forvaltning vil ske efter den ændrede ordlyd, så snart ovenstående er godkendt af kommunalbestyrelsen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

Per Ole Petersen kan ikke medvirke og ønsker, at ubeboede ejendomme der udlejes som sommerhus bør have mulighed for at tilslutte sig sommerhusgebyrer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

René Nordin Bloch og Winni Grosbøll kan ikke medvirke og ønsker, at ubeboede ejendomme der udlejes som sommerhus bør have mulighed for at tilslutte sig sommerhusgebyrer.

 

Sagsfremstilling

Af ”Bekendtgørelse om affald”, bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011, § 25, stk. 1, fremgår det, at: ”Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation fra alle husholdninger”, hvilket er implementeret i Bornholms Regionskommunes regulativ for husholdningsaffald, § 9.2. Det har dog vist sig, at det for visse husstande gælder, at disse ikke frembringer dagrenovation, idet husstanden ikke bebos. For at imødekomme et ønske fra sådanne husstande om ikke at være tvunget med i ordningen, men samtidig efterleve lovens intention jf. bekendtgørelsens § 25, stk. 1, foreslås det, at teksten i Bornholms Regionskommunes regulativ for husholdningsaffald, § 9.2, erstattes med følgende tekst:

 

”§ 9.2 Hvem gælder ordningen for?

Ordningen for dagrenovation omfatter alle private borgere og grundejere i Bornholms Regionskommune. Ordningen gælder såvel helårs- som sommerhusstande samt dagrenovation fra hertil knyttet erhvervsvirksomhed.

 

Ejere af helårshusstande kan efter skriftlig ansøgning få fritagelse for pligten til at benytte dagrenovationsordningen, såfremt ejendommen ikke er beboet jf. de til enhver tid gældende oplysninger i Folkeregisteret. Fritagelse gives ikke med tilbagevirkende kraft.

 

En fritagelse fra ordning for dagrenovation kræver således, at der ikke er tilmeldt nogen personer med folkeregisteradresse på den pågældende ejendom, hvilket efter forlangende skal kunne dokumenteres ved ansøgning om fritagelse. Så snart der atter tilmeldes en eller flere personer i Folkeregisteret på den pågældende ejendom, er borgeren/grundejeren pligtig at oplyse Bornholms Regionskommune herom, således at indlemmelse i ordning for dagrenovation kan genoptages.

 

Uanset opnået fritagelse for ordning for dagrenovation er betaling af miljøgebyr pligtigt.

 

For sommerhusstande gælder, at disse til hver en tid er omfattet den obligatoriske dagrenovationsordning, og fritagelse herfor er dermed ikke mulig.”

 

Ændringen vil kunne implementeres som et tillæg til regulativ for husholdningsaffald, hvorved ovennævnte formulering vil blive inkluderet i regulativet ved næste revidering af regulativet, som forventes at blive i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af ”Affaldsplan 2014-2018”, som forventes i løbet af 2013. Dog vil det være muligt at forvalte fritagelsesansøgninger efter ovennævnte formulering allerede fra tidspunktet fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse heraf.

Økonomiske konsekvenser

Det vil ikke indebære nævneværdige økonomiske konsekvenser at vedtage ovennævnte fritagelsesregler. Dels skønnes antallet af potentielle fritagelsesansøgninger – ud fra en erfaringsmæssig vurdering - at være begrænset, og dels betaler Bofa entreprenør for afhentning af dagrenovation pr. deltagende husstand. Desuden er i den indgåede kontrakt med entreprenør indbygget en fleksibilitet overfor det samlede antal af deltagende husstande.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Nedlæggelse af Lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig

00.01.00A23-0259

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

21

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

26

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det foreslås at der træffes en princip beslutning om nedlæggelse af fonden.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at der træffes beslutning om at Teknik & Miljø arbejder videre med en nedlæggelse af Lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig blev oprettet i 1918 og havde til formål at yde lån til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig, herunder lån til anskaffelse, istandsættelse eller forbedring af både og fiskefartøjer, anskaffelse af fiskeredskaber og eventuelt indretning af ishuse og fiskerøgerier.

 

Fondens vedtægter er vedlagt som bilag. Fondens bestyrelse består af 3 medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget (Steen Colberg Jensen, Bente Johansen samt Per Ole Petersen).

 

Fonden har ikke udlånt penge siden det sidste pantebrev i et fiskeskib blev udslettet fra skibsregistret i august 2011.

 

I henhold til Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger, § 32, kan en fond nedlægges såfremt fondens midler ikke står i rimeligt forhold til formålet. Det er Civilstyrelsen der skal give tilladelse til nedlæggelse af en fond og ifølge Civilstyrelsens fondskontor, anses en fonds midler i almindelighed ikke for at stå i rimeligt forhold til formålet, hvis fondens aktiver udgør mindre end 600.000 kr. Det er normalt et krav, at fonden har eksisteret i mindst 10 år, for at denne kan tillades opløst.

 

Lånefondens formue er pt. ca. 250.000,-.

 

Ved opløsning af en fond skal fondens kapital uddeles i overensstemmelse med vedtægtens opløsningsbestemmelse eller, hvis en sådan bestemmelse ikke er fastsat, i overensstemmelse med fondens formål. Civilstyrelsen kan tillade, at fonden uddeler til andet end formålet, hvis dette ikke længere kan efterleves. Uddelingen skal dog stadig ligge så tæt ved det oprindelige formål som muligt. Havnegruppen i Teknik & Miljø vil forelægge Civilstyrelsen forslag til anvendelse af fondens midler.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2012

1.
Vedtægter for lånefonden (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Manglende lejeindtægter på kommunens erhvervslejemål

82.16.00Ø09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

27

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I Teknik og Miljøs budget indgår indtægter og udgifter vedrørende drift af et antal kommunale bygninger. En del af disse lejes ud til private erhvervsformål. Ved fraflytning/opsigelse af lejemål mister Teknik og Miljø en indtægt, som umiddelbart først reguleres i efterfølgende budgetår.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at der træffes en principiel tilkendegivelse om, at der fremadrettet kan laves tekniske korrektioner, eller tillægsbevillinger for så vidt angår afvigelser i indeværende års budget, når der opstår manglende lejeindtægter af lejemål.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Winni Grosbøll og René Nordin Bloch kan ikke medvirke, idet de ønsker det indarbejdet i budgetprocessen.

Sagsfremstilling

 

I budgetposten ”Faste ejendomme” under Teknik og Miljø er der indregnet et overskud på 1,2 mio. kr. Når et erhvervslejemål opsiges og fraflyttes, vil det medføre en tabt lejeindtægt som udgør et problem for overholdelse af budgettet.

 

Der er på nuværende tidspunkt manglende indtægter på disse af kommunens erhvervslejemål:

 

Præstevænget 9 A, Åkirkeby                     38.700,80 kr./året.            (solgt)

Ndr. Kystvej 7, Rønne  (vaskehal)             29.766,24 kr./året.            (nedsat husleje)

Thorkildsvej 2, Rønne                              512.248,59 kr./året.            (afventer beslutning om salg)

Havnevej 14, Tejn                                      52.371,24 kr./året.            (afventer beslutning om salg)

 

Ovennævnte medfører at Teknik og Miljø p.t. har en konkret budgetafvigelse på i alt 633.086,87 kr. i manglende lejeindtægter.

 

Teknik og Miljø vurderer, at der er to måder at forholde sig til denne udfordring:

a)     at Teknik og Miljø løbende får tekniske korrektioner når manglende lejeindtægter opstår, eller gives tillægsbevillinger for så vidt angår afvigelser i indeværende års budget.

b)     at Teknik og Miljø udfører kompenserende besparelser inden for området for at overholde budgetrammen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og Analyse bemærker, at manglede indtægter i indeværende års budget som udgangspunkt medfører en overskridelse af servicerammen, hvis der ikke findes kompenserende besparelser andre steder under serviceudgifterne. Kassefinansierede tillægsbevillinger skaber derfor pres på overholdelse af kommunens serviceramme.

Principperne for tekniske korrektioner er beskrevet i budgetvejledningen. Det bør ved budgetlægningen sikres, at der er sammenhæng mellem budgettet og de faktiske indtægter (og udgifter), og at der i lighed med tidligere år kan indarbejdes tekniske korrektioner til budgettet i forbindelse med solgte ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Teknisk korrektion kan i dag søges fremadrettet for kommende budgetår i den udstrækning, budgettet berøres af den tabte lejeindtægt. Tabt lejeindtægt som følge af uventet fraflytning midt i et budgetår kan pt ikke søges godtgjort for det indeværende budgetår via teknisk korrektion. Dette betyder at man ikke får budgetkorrektion med tilbagevirkende kraft.

Med forslaget søges der ændret på proceduren, så tabt lejeindtægt mv. også kan godtgøres i igangværende budgetår.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Kommunale ejendomme der indstilles til salg

82.02.00G10-0148

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

18

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

2

 

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

28

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunal Bestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til godkendt forretningsgang til håndtering af tomme bygninger fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2012, fremlægger BRK Ejendomsservice hermed en række kommunale ejendomme til salg eller til opfølgning i forbindelse med tidligere beslutninger om salg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at de nævnte ejendomme i sagsfremstillingen godkendes til salg.

b)     at udgifter til etablering af en ny buslæskærm samt toiletfaciliteter på pladsen ved Snellemark 30 finansieres af salgsprovenuet fra Snellemark 30.

c)      at ved kommende salg af tomme kommunale bygninger, dækkes liggeomkostningerne samt eventuelle øvrige udgifter i forbindelse med salgsprocessen af salgsprovenuet.

d)     at der ved kommende salg af tomme kommunale bygninger, overføres 50 % af salgsprovenu (efter fradrag af ligge- og salgsomkostninger) til en pulje for genopretning af den resterende kommunale bygningsmasse under BRK Ejendomsservice.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales, idet et salg af Dampmøllegade 9 afventer en evt. anvendelse af arealet til parkering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:
Sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Indstilling a og b anbefales.

For indstilling c henvises til Økonomi-. og Erhvervsudvalgets beslutning af 18. januar 2012.

Indstilling d udgår.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

 

Tidl. Fødevarekontrollen, Thorkildsvej 2, Rønne

Dette erhvervslejemål har tidligere været udlejet til Fødevarekontrollen som har opsagt lejemålet og er fraflyttet. Bygningen er i god stand men lever ikke op til det nuværende bygningsreglements krav, samtidig med der er en del særlige installationer beregnet til laboratorium. Der har været henvendelser, både fra kommunale virksomheder og fra erhvervsdrivende omkring at anvende/leje bygningen. BRK ejendomsservice har fagligt vurderet disse muligheder ved beregning af forskellige scenarier, hvilket har forsinket denne sagsfremstilling og påvist, at en anvendelsesændring vil betyde omkostningskrævende investeringer for kommunen. Bygningen vurderes derfor som uegnet til kommunalt formål eller andre erhvervsformål. Det er BRK Ejendomsservices vurdering, at det er langt fra realistisk at Bornholms Regionskommune kan opnå en lejeaftale som tidligere, der gav en lejeindtægt på 490.000 kr./året.

Manglende årlig lejeindtægt: 490.000 kr.

Årlige liggeomkostninger: 50.000 kr..

I alt: 540.000 kr. årlige.

 

Havnevej 14, Tejn

Dette erhvervslejemål har tidligere været udlejet til en erhvervsdrivende som har opsagt lejemålet og hæfter for husleje indtil august 2012. Bygningen er i god stand og vurderes egnet til erhvervsformål. Der har på nuværende tidspunkt ikke været interesserede lejere. Ejendommen indstilles til salg under hensyntagen til eksisterende planer på området. Salg af denne ejendom forudsætter en udstykning af matriklen, udgifter hermed dækkes af salgsprovenuet.

Manglende årlig lejeindtægt: 25.500 kr. årlige.

Årlige liggeomkostninger: 25.800 kr. årlige.

I alt: 51.300 kr. årlige.

 

Allinge Brandstation, Havnegade 51, Allinge

Den gl. Allinge Brandstation anvendes af Teknik og Miljø, Beredskabet, som fraflytter fra bygningen i maj 2012. Bygningen er af høj bevaringsværdi. En anvendelsesændring vil udløse en række krav iht. bygningsreglementet og vil være meget omkostningskrævende for Bornholms Regionskommune. Bygningen vurderes derfor som uegnet til kommunalt formål eller andre erhvervsformål. Ejendommen indstilles til salg.

Årlige liggeomkostninger: 25.700 kr. årlige.

 

Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

Rønne Brandstation har været anvendt af Teknik og Miljø, Beredskabet som er fraflyttet fra ejendommen. En anvendelsesændring vil udløse en række krav iht. bygningsreglementet og vil være meget omkostningskrævende for Bornholms Regionskommune. Bygningen vurderes derfor som uegnet til kommunalt formål eller andre erhvervsformål. Ejendommen indstilles til salg.

Årlige liggeomkostninger: 30.800 kr. årlige.

 

Det Røde Pakhus, Snellemark 30, Rønne

Den 22. september 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at BAT skulle fraflytte fra Snellemark 30, og bygningen sættes til salg. BAT er på nuværende tidspunkt fraflyttet og salgsprocessen er ved at blive igangsat.

Der er i denne beslutning lagt op til etablering af en ny buslæskærm med evt. toiletfaciliteter på pladsen ved Snellemark 30. Her er der også lagt op til en afklaring vedr. mulighed om evt. leje af toiletter i pakhuset.

Forholdene for både ventesal og toiletter i pakhuset er ikke optimale. I 2011 har antallet af hærværk på disse faciliteter været meget højt. Det har været nødvendigt, at disse måtte lukkes på ubestemt tid. Derfor er spørgsmålet om en fortsat anvendelse af pakhusets toiletter ved at leje sig ind i bygningen, vurderet som ikke relevant mere. Til gengæld kan etablering af en ny buslæskærm samt toiletfaciliteter ved pakhuset udføres design- og placeringsmæssigt således, at hærværk minimeres væsentligt.

Etablering af en buslæskærm uden toilet vil koste 200.000 kr. ekskl. moms. Etablering af en buslæskærm med toilet vil koste 800.000 kr. ekskl. moms. Begge priser er inkl. tilslutningsafgifter og udstykning af arealet.

Det er BRK Ejendomsservices vurdering, at bevaring af et antal toiletfaciliteter ved Store Torvs område er en nødvendig service overfor borgerne. Her kan det oplyses, at udover pakhusets toilet, findes der i området toiletter på Laksetorvet og toilet ved Sankt Mortens Gade - ca. 160 meter fra torvet. Der undersøges p.t. muligheder for at opnå delvis ekstern finansiering af toilet og buslæskærm via reklamer i bybilledet efter gældende skilteregler. Såfremt dette bliver aktuelt, vil det blive forelagt til politisk behandling inden endelig stillingstagen.  

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Administrativ tilføjelse den 21. maj 2012 til indstillingens pkt. c) og d):

Af indstillingens pkt. c) fremgår det, at liggeomkostninger fremover skal dækkes af provenuet fra salget.

ØKE vedtog den 18.1.2012 at liggeomkostninger skal dækkes af det budget der hidtil har været til ejendommen, ligesom det blev præciseret, at disse regler gælder for alle ejendomme (konto 0-6 undtaget boliger).

Administrationen bemærker, at en beslutning om at dække liggeomkostningerne af salgsprovenuet er vanskelig at administrere, og at der er tale om en tillægsbevilling til tomgangsdrift. Det kan ikke forudses, hvor længe ejendomme skal stå tom og dermed hvor stor en del af provenuet, der skal reserveres til tomgangsdrift. Salgsindtægten kommer på en gang, mens tomgangsdriften kan stå på i flere år.

For ejendomme, hvor der oppebæres en budgetteret lejeindtægt, vil der blive en betydelig budgetmanko i en tomgangsperiode og at denne manglende indtægt ikke kan holdes inden for det eksisterende budget. Sådanne manglende indtægter er tidligere teknisk korrigeret i budgetlægningen, hvor der også er taget et udgiftsbudget med, men der er aldrig korrigeret i indeværende år.

 

Den ordning der er indstillet kan vanskeligt styres bevillingsmæssigt og dermed beslutningsmæssigt. Sagerne vil aldrig være bilagt de nødvendige oplysninger, hvorved de bliver forkerte og styringen i sidste ende kræver en målrettet indsats for administrationen.

Ejendomme sælges nu administrativt uden bevillingssager for den enkelte ejendom, og forskellige ordninger betyder ekstra administrativt arbejde.

Af indstilling d) fremgår, at der ved kommende salg af tomme kommunale bygninger, overføres 50% af salgsprovenuet (efter fradrag af ligge- og salgsomkostninger) til en pulje for genopretning af den resterende kommunale bygningsmasse under BRK Ejendomsservice.

Det er korrekt at der er en pulje til salg af boliger, men dette forslag udvider ordningen til alle ejendomme som sælges af BRK. Der er et årligt budget på netto 6 mio. kr. til salg af ejendomme. Hvis halvdelen af salgsprovenuet skal overføres til en pulje, vil regionskommunen ikke kunne leve op til budgetkravet, hvilket i realiteten betyder at overførslerne til den nye pulje bliver givet som tillægsbevillinger.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Anlægsbevilling til energirenovering i de kommunale bygninger (Intern ESCO) - tillægsbevilling

82.09.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

29

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I takt med Bornholms Energistrategi 2025 samt Bornholms Regionskommunes vision ”Grøn Bæredygtig Ø”, besluttede Kommunalbestyrelsen d. 24. november 2011 bl.a., at Intern ESCO Scenarie 4 vælges som grundlag for energirenovering af Bornholms Regionskommunes bygninger.

 

Intern ESCO - Scenarie 4:

Projektudgift inkl. finansiering                                                                44,7 mio. kr.

Årligt økonomisk besparelse                                                                   2,7 mio. kr.

Tilbagebetalingstid                                                                                17 år

 

I det valgte scenarie er der som forudsætning regnet med en energiprisstigning på 2 % og en total anlægsinvestering på 30,8 mio. kr. plus finansieringsomkostninger.

Denne politiske beslutning inkluderer opsætning solceller, som er med til at forbedre forrentningen for hele investeringen væsentligt.

Investeringsrammen (anlæg) i budgettet, en såkaldt ”Energipulje”, skal fordeles over en periode på 3,5 år, som investeringen gennemføres over. Energipuljen finansieres via lån. BRK Ejendomsservice (tidl. Kommunale Ejendomme) står for den centrale administration af midlerne, således at der løbende kan foretages investeringer uden forudgående godkendelse af hvert enkelt projekt.

Nuværende indstilling fremlægger retningslinjer for Energipuljens administration og anvendelse samt tidsplan for implementering af Intern ESCO.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at de fremlagte retningslinjer for Energipuljens administration og anvendelse godkendes,

b)     at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling til Energirenovering i de kommunale bygninger (Intern ESCO) på 29,6 mio. kr. finansieret ved optagelse af lån, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 30,8 mio. kr.,

c)      at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2012 på 6,2 mio. kr. og tillægsbevilling til rådighedsbeløb til optagelse af lån på –6,2 mio. kr.,

d)     at der afsættes rådighedsbeløb til projekt i 2013 med 13,4 mio. kr., i 2014 med 5 mio. kr. og i 2015 med 5 mio. kr., samt at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb til optagelse af lån.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

 

Energipuljens tekniske retningslinjer defineres under to kategorier:

1. Opsætning af solcellerfor et beløb svarende til ca. 14,6 mio. kr. plus tilskud. Investering i solceller skal ske senest i 2013 for at opnå 35 % tilskud fra projekt PV Island Bornholm. Opsætning af solceller vurderes til at have en simpel tilbagebetalingstid på 8,5 år.

Skitsemateriale og bygningsbesigtigelse med ekstern rådgiver er under udførelse. Projekterne er desuden blevet gennemgået sammen med byggemyndighederne. Den faglige vurdering af bygninger, hvor der skal opsættes solceller, har resulteret i 16 bygninger som fremgår af bilag 1: Udkast til bygningsliste. Det forventes, at der opsættes ca. 8.000 m2 solceller frem til solcelleprojektets afslutning ultimo 2013. Den årlige el-besparelse forventes at udgøre ca. 1,6 mio. kr.

 

2. Energirenoveringer:

Energioptimering af de tekniske installationer, klimaskærm og opsætning af elektronisk måleraflæsning er vurderet samlet, da de støtter hinanden i at nedsætte de enkelte bygningernes energiforbrug. Investeringen på disse tiltag anslås til ca. 16,2 mio. kr. Det skønnes at disse tiltag tilsammen har en simpel tilbagebetaling på 13,5 år. De økonomiske midler skønnes fordelt på følgende måde:

- 70 % til energioptimering af tekniske installationer: energibesparende tiltag indenfor varme, ventilation og belysning.

- 25 % til energioptimering af klimaskærm: energibesparende tiltag indenfor efterisolering. 

- 5 % til opsætning af elektronisk måleraflæsning på ca. 35 ejendomme svarende til 140.000 m2. Dette med henblik på at opnå energibesparelser på driftsoptimering.

 

Intern ESCO projektet har en samlet simpeltilbagebetalingstid på 10,5 år (ekskl. finansieringsomkostninger).

 

På baggrund af en byggeteknisk faglig vurdering af energiforbrug samt de kommunale bygningers byggetekniske stand, har BRK Ejendomsservice vurderet, at der skal arbejdes videre med en bruttoliste med i alt 64 ejendomme, jf. bilag 1: Udkast til bygningsliste. Disse ejendomme repræsenterer en bred vifte af bygninger, både mht. geografisk placering og i forhold til anvendelse, lige fra børnehaver til biblioteker, idrætshaller, skoler, plejecentre, m.m.

De 64 ejendomme på listen skal ses som et udtryk for, at der er et stort potentiale for energioptimering på mange af de kommunale ejendomme. Omfang af det valgte scenarie gør, at det ikke bliver alle 64 ejendomme som bliver medtaget i nærværende projekt.

Det er BRK Ejendomsservices vurdering, at det er nødvendigt med en fleksibilitet i projektet i forhold til udvælgelse af bygninger. Dette i tråd med, at der afventes udvikling af forskellige processer, som kan have indflydelse på udvælgelse af den bygningsmasse der skal investeres i, f.eks. den kommende varmeforsyningsplan, samling af administration, m.m.

Der skal samtidig ske en koordineret vurdering af investeringerne iht. bygningens fremtidige brug (i dialog med de forskellige fagområder), indeklima, vedligeholdelsestand, m.m.

 

Intern ESCO gennemføres på 3,5 år plus fremtidig løbende drift. Opgaverne foreslås gennemført i 3 etaper:

Etape 1 (2012-2013): Det anslås, at etape 1 vil udgøre en investering på 20,8 mio. kr., som fordeles med 7,4 mio. i 2012 og 13,4 mio. i 2013. Denne investering vil skulle anvendes til opsætning af solceller samt større energirenoveringsprojekter. På nuværende tidspunkt udarbejdes der projektforslag på de bygninger i bilag 1, som efter BRK Ejendomsservices vurdering har det største energibesparelsespotentiale. Dette gøres med assistance fra eksterne rådgivere.

Etape 2 (2014) og 3 (2015): Anlægsinvesteringer i etape 2 og 3 anslås til 5 mio. kr. pr. etape.

Investeringen i etape 2 og 3 vil skulle anvendes til energirenoveringsprojekter indenfor tekniske installationer og klimaskærm.

Opgaverne bliver budt ud enkeltvis eller i mindre pakker efter gældende udbudsregler. Opgavernes størrelse vil give mulighed for, at mindre entreprenører også kan byde ind på dele af projektet.

Projektet vil blive fulgt op løbende igennem kontrol af energiforbruget. Besparelser beregnes i forbrugstal i forhold til bygningernes nuværende graddagskorrigerede energiforbrug. Status over projektet vil løbende blive præsenteret politisk. Den endelige opgørelse vil blive præsenteret politisk primo 2016.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 24. november 2011 en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til opstart af Intern ESCO. Der søges i denne sag om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 29,6 mio. kr., finansieret via låneoptagelse. Den samlede anlægsbevilling til energirenovering i de kommunale bygninger vil herefter udgøre 30,8 mio. kr.

Investeringer i energibesparelser medfører en varig forbedring af driftsøkonomien. Disse besparede driftsudgifter skal dog først anvendes til ydelser på de lån, der optages til finansiering af investeringerne, indtil lånene er fuldt indfriet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2012

1.
Udkast til bygningsliste (PDF)

2.
Tidsplan Intern ESCO (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde  møde

 30  Anlægsbevilling - Planlægning og forberedelse af nye havneprojekter

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. maj 2012 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 150.000 kr.  til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 150.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Der opstår løbende behov for planlægning og forberedelse af nye havneprojekter, som kræver forundersøgelser, opmålinger, tegninger, visualiseringer, projekteringer m.m. med henblik på opnåelse af grundlag for budgettering, ansøgning m.m. Udgifterne hertil anslås til at udgøre 150.000 kr.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 150.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i puljen udgør pt. 1.265.376 kr.

Det forventes at Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. maj 2012 godkender, at der tilbageføres 420.757 kr. til anlægspuljen, svarende til de uforbrugte midler bevilget til etablering af dækmole i Gudhjem Havn.

Herefter vil det disponible beløb i puljen til prioritering i 2012 udgøre 1.686.133 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

31   Anlægsbevilling - Udvidelse af kapacitet til joller i Tejn Havn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. maj 2012 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 300.000kr. til udvidelse af kapaciteten til joller i Tejn Havn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til udvidelse af kapaciteten til joller i Tejn Havn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til udvidelse af kapacitet til joller i Tejn Havn. Tejn Havn er den eneste kommunale havn, der fortsat har en venteliste på jollepladser. Dette nye projekt, som omfatter etablering af en jollebro, vil blive udført som en del af det allerede bevilgede anlægsprojekt ”Tejn Havn, etablering af kajplads”, som vedrører bedre liggeplads til aktivitetsflåden i Tejn.  Bevillingsmæssigt er der dog tale om to separate projekter.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 300.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i puljen udgør pt. 1.265.376 kr.

Det forventes at Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. maj 2012 godkender, at der tilbageføres 420.757 kr. til anlægspuljen, svarende til de uforbrugte midler bevilget til etablering af dækmole i Gudhjem Havn.

Herefter vil det disponible beløb i puljen til prioritering i 2012 udgøre 1.686.133 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32 Anlægsbevillinger til delprojekter under Mulighedernes Land - tillægsbevillinger

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. maj 2012 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 2.300.000 kr. til medfinansiering af yderligere fondsmidler mv. til færdiggørelse af Mulighedernes Land projektet

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. til projekt ”Graniteventyr & Hammerhavn 2”, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 13.725.000 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 700.000 kr. til projekt ”Udvidet projekt Havnebad i Hasle by 2”, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 4.450.000 kr.

c)      at rådighedsbeløbene finansieres af den disponible anlægspulje til havne med 460.000 kr. i hvert af årene 2012-16

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med statens Havnepakke 2 har Bornholms Regionskommune fået tilskud på 9 mio. kr. til Hasle Havns bystrand, kanalmiljø, sænkning af kajer m.m. samt 11 mio. kr. til tilbageførelse af Hammerhavnens moler til en æstetisk og funktionel løsning. I projekterne anvendes disse tilskudsmidler bl.a. til medfinansiering af et samlet løft på de kommunale havne på over 50.000.000 kr. sammen med fondsmidler fra Realdania, tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og EU. I forbindelse med den sidste halvårsrapportering for Mulighedernes Land er der nu lavet en samlet plan for hvordan projektet kan afsluttes på det påtænkte kvalitetsniveau. I denne plan er det en forudsætning at der tilføres en yderligere medfinansiering på 2,3 mio. kr. for at opnå det ønskede kvalitetsniveau og for at opnå muligheden for tilførsel af yderligere 2.200.000 kr. i fondsmidler. Med det kæmpe løft Hasle Havn og Hammerhavnen har fået og får, foreslår Teknik & Miljø, at de 2,3 mio. kr. finansieres at anlægspuljen til havne over en periode på mindst 5 år, dvs. med 460.000 kr. om året. Dette vil medvirke til at der fortsat vil være muligheder for at gennemføre større og mindre anlægsarbejder på de andre havne på Bornholm.

 

Projekt ”Graniteventyr & Hammerhavn 2”

Der søges om en tillægsbevilling på 1.600.000 kr. til opbygning af nyt inderhavnsprofil. Ved den seneste ændring af inderhavnen blev der etableret en asfalteret P. plads. Både øst og vest for parkeringen er der synlige murede granitglacier. Ved afdækningen konstateredes det at Glaciet under P. pladsen var fjernet. Det nye inderhavnsprofil udformes som det kendes fra foto fra 1920érne.

 

 

Projekt ”Udvidet projekt Havnebad i Hasle by 2”

Der søges om en tillægsbevilling på 700.000 kr. til udvidelse af projektet omkring havnetorvet mod syd og vest.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Projekt ”Graniteventyr & Hammerhavn 2”

Kommunalbestyrelsen meddelte den 28. april 2011 en anlægsbevilling på 12.125.000 kr. til udvidelse af projektet på Hammeren - benævnt ”Graniteventyr & Hammerhavn 2”.

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling på 1.600.000 kr. til færdiggørelse af dette projekt, således at den samlede anlægsbevilling herefter vil udgøre 13.725.000 kr.

 

Projekt ”Udvidelse af Havnebad i Hasle by 2”

Kommunalbestyrelsen meddelte ligeledes den 28. april 2011 en anlægsbevilling på 3.750.000 kr. til udvidelse af projektet i Hasle - benævnt ”Havnebad i Hasle by 2”.

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling på 700.000 kr. til færdiggørelse af dette projekt, således at den samlede anlægsbevilling herefter vil udgøre 4.450.000 kr.

 

De samlede udgifter på i alt 2.300.000 kr. til færdiggørelse af disse to projekter foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne, med 460.000 kr. i hvert af årene 2012-16.

Det korrigerede rådighedsbeløb i puljen i 2012 forventes at udgøre 1.686.133 kr., idet

det formodes at Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. maj 2012 godkender, at der tilbageføres 420.757 kr. til anlægspuljen, svarende til de uforbrugte midler bevilget til etablering af dækmole i Gudhjem Havn.

Der er i hvert af årene 2013-16 afsat et disponibelt rådighedsbeløb på 1.865.600 kr. i puljen til kommende havneprojekter.

Anlægspuljen reduceres således med 460.000 kr. i hvert af årene 2012-16 – en reduktion på i alt 2.300.000 kr.

 

Der vil senere i forløbet blive forelagt separate bevillingssager, når der er modtaget tilsagn om yderligere fondsmidler til projekterne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33  Anlægsbevilling - Sænkning af granitkaj i Hasle Havn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. maj 2012 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 350.000 kr. til sænkning af granitkaj i Hasle Havn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til  sænkning af granitkaj i Hasle Havn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 350.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omfatter sænkning af granitkaj i Hasle Havn fra ca. 2,3 meter til ca. 1,3 meter. Granitkajen mod byen i det sydligste bassin er den eneste kaj der ikke er omfattet af det kæmpe løft Hasle Havn har fået, bl.a. ved Realdanias medvirken. Sænkning af kajen med ca. 1 meter kan ske ved at de 2 øverste skifter flyttes ind, så der bliver et sænket areal på ca. 2 meter omkranset af originale granitkvadre.  Udgiften til dette projekt anslås til at udgøre 350.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 350.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i puljen udgør pt. 1.265.376 kr.

Det forventes at Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. maj 2012 godkender, at der tilbageføres 420.757 kr. til anlægspuljen, svarende til de uforbrugte midler bevilget til etablering af dækmole i Gudhjem Havn.

Herefter vil det disponible beløb i puljen til prioritering i 2012 udgøre 1.686.133 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

34  Anlægsbevilling - Sikring af det sydlige molehoved på Hammerhavnen

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. maj 2012 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 400.000 kr. til sikring af det sydlige molehoved på Hammerhavnen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til sikring af det sydlige molehoved på Hammerhavnen

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 400.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Sikring af det sydlige molehoved på Hammerhavnen består primært i at udskifte en del af molehovedets træpæle. Det sydlige molehoved blev i 2001 udtaget af den del af projektet som staten skulle stå for i forbindelse med havnens overgang fra statshavn til kommunal havn. Sikringen af molehovedet er derfor det eneste sikringsarbejde, der ikke har været med som en del af det kæmpe løft Hammerhavnen har fået med Havnepakke 2 og med Realdanias medvirken.  Udgiften til dette projekt anslås til at udgøre 400.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 400.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

 

Det korrigerede rådighedsbeløb i puljen  udgør pt. 1.265.376 kr.

Det forventes at  Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. maj 2012 godkender, at der tilbageføres 420.757 kr. til anlægspuljen, svarende til de uforbrugte midler bevilget til etablering af dækmole i Gudhjem Havn.

Herefter vil det disponible beløb i puljen til prioritering i 2012 udgøre 1.686.133 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 35  Ansøgning til fornyet drøftelse: Udvikling af Bornholms Kulturuge i bæredygtig retning

24.00.00Ø39-0085

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-06-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

35

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Vækstforum drøftede på sit møde den 6. februar 2012 en ansøgning fra bestyrelsen for Bornholms Kulturuge om tilskud på 1.140.000 kr. af de regionale udviklings­midler/ kulturpuljen til udvikling af Bornholms Kulturuge i et treårigt projekt under temaet ”bæredygtig kulturfestival”.

Vækstforum besluttede at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges op til 380.000 kr. af Kulturpuljen under de regionale udviklingsmidler til projektet i 2012, og at ansøger opfordres til at komme med en revideret ansøgning for at udløse tilskud i 2013 og 2014, hvor det 3-årige budget afspejler en øget medfinansiering fra andre sider over projektperioden, og hvor budgettet efter 2014 sandsynliggøres som værende økonomisk bæredygtigt.

Sekretariatet har efterfølgende modtaget en fornyet ansøgning fra bestyrelsen for Bornholms Kulturuge, hvor der lægges op til en fornyet drøftelse, jf. indstilling og sagsfremstilling. Det ansøgte beløb er reduceret med 110.000 kroner og er således på 650.000 kroner (ekskl. 380.000 kroner som er godkendt jf. tidl. beslutning). Bestyrelsen for Bornholms Kulturuge forventer at øge sponsorbeløbet tilsvarende, således at virksomheder og private fonde vil bidrage med optil 705.000 kr. ud af det samlede budget på 1.005.000 kr. pr. år.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum drøfter ansøgningen med henblik på mulig indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget om anvendelse af 650.000 kroner af hhv. kulturpuljen (514.500 kr.) og de frie regionale udviklingsmidler (135.500 kr.) fordelt på årene 2013 og 2014.

 

Bornholms Vækstforum 4. juni 2012, pkt. 10:

Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at bevilge 514.500 kr. af Kulturpuljen under de regionale udviklingsmidler samt 135.500 kr. at "de frie" regionale udviklingsmidler fordelt på årene 2013-2014 til projektet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Jf. ansøgningen fra Kulturugens bestyrelse, som vækstforum drøftede på mødet den 6. februar 2012, er det ambitionen at tilføre kulturugen en ekstra dimension: Kulturugen skal markant adskille sig fra andre kulturfestivaler i Danmark ved at satse på bæredygtighed, samtidig med at den bevarer sine kendetegn med unikke konstellationer mellem nye og etablerede kunstnere, dialog mellem udøvere og publikum og arrangementer i intime eller uvante rammer.

Det betyder, at kulturugen i den treårige projektperiode vil interessere sig særligt for kulturprojekter, der tilstræber og har fokus på bæredygtighed. Det kan være:

·         Bæredygtighed i kulturel forstand – projekter, der interesserer sig for og interagerer med den lokale kultur og kulturarv.

·         Bæredygtighed i økonomisk forstand – projekter, der har potentiale til at blive økonomisk bæredygtige og/eller har blivende værdi.

·         Bæredygtighed i social forstand – projekter, der engagerer sig i og bidrager til den kulturelle udvikling på Bornholm. 

·         Bæredygtighed i miljømæssig forstand – projekter, der vidner om en miljømæssigt bæredygtig tilgang, eller som på kunstnerisk vis anviser nye veje til bæredygtighed.

 

I projektperioden inviteres til deltagelse i en netværksgruppe, bestående af årets arrangører, repræsentanter fra overnatningssektoren og transportsektoren med det formål at ruste disse til at inkorporere bæredygtighedstiltag og tilrettelægge og optimere markedsføringen af kulturugens arrangementer. Der vil blive afholdt seminarer, som bl.a. skal indeholde inspiration og vejledning i markedsføring på sociale medier og vejledning i forhold til implementering af bæredygtighedskoncept i arrangementerne, herunder grøn teknologi. Netværket skal faciliteres af kulturugens sekretariat og eksterne koordinator.

Der er aftalt samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionens klyngeudviklingsprojekt i ’Oplevelsesunivers Bornholm’ (også kaldet Oplevelsesklyngen), hvor en række aktører allerede samarbejder på tværs af overnatning, attraktioner, kultur og transport. Det praktiske og konkrete forløb fastlægges, når deltagerne i det enkelte års kulturuge er udvalgt.

 

Økonomisk bæredygtig

Det er bestyrelsens opfattelse, at det vil være urealistisk at forvente, at en kulturuge med samme høje kunstneriske niveau kan opretholdes uden tilskud fra offentlige midler.

Samtidig understeger bestyrelsen i den fornyede ansøgning, at ”økonomisk bæredygtighed skal ses i et større perspektiv, idet der genereres væsentlig større omsætning end omkostningerne, men at det er ikke er Bornholms Kulturuge, der direkte får del i indtægterne. Det fremgår af evalueringen af Bornholms Kulturuge 2011 (baseret på egne og Danske Færger A/S undersøgelser), at regnskab for kulturugen var på kr. 1.102.674, mens omsætningen alene fra de tilrejsende gæster var estimeret til kr. 3.578.080. Endvidere at 22,7 % af disse var tilrejsende.

 

Efter projektperioden

Såfremt Bornholm Vækstforum vælger at imødekomme ansøgningen for 2013 og 2014, vil Kulturugen benytte perioden til at undersøge mulighederne for permanent, halvoffentlig støtte til organisationsomkostninger, eventuelt i et samarbejde med andre bornholmske aktører indenfor event- og kulturområdet.
Pt. er den første kontakt taget til Oplevelsesklyngen, Event Bornholm og Kulturvækst Bornholm for at afklare muligheder for samarbejde om markedsføring og netværksfacilitering allerede i 2012.

Økonomiske konsekvenser

Det ansøgte beløb udgør en engangsudgift på 650.000 kroner fordelt på årene 2013 og 2014.

Bornholms Vækstforum/Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidl. indstillet/godkendt tilskud på 380.000 koner for kulturugen 2012. Såfremt ansøgningen indstilles/godkendes, vil beløbet på 650.000 kr. finansieres af kulturpuljen (514.500 kr.) og de frie regionale udviklingsmidler (135.500 kr.). Kulturpuljen vil herefter være tømt indtil 2014.

 

Udgifter

2012

2013

2014

I alt

Opr. budget

1. Løn til medarbejdere på projektet (Projektledelse, regnskab og sekretær)

       45.000

       45.000

       45.000

     135.000

     135.000

2. Konsulentydelser (Kulturuge­ko­ordinator, PR og kontakt til arrangører etc.)

     125.000

     125.000

     125.000

     375.000

     375.000

3. Evaluering (Foretages internt af projektleder)

       20.000

       20.000

       20.000

       60.000

       60.000

6. Kontormaterialer

       10.000

       10.000

       10.000

       30.000

       30.000

8. Information (inkl. annoncer) Web, sociale medier, annoncering, program

     250.000

     250.000

     250.000

     750.000

     750.000

Tilskud til arrangementer*

     500.000

     500.000

     500.000

 1.500.000

 1.500.000

Netværksfacilitering

       50.000

       50.000

       50.000

     150.000

     150.000

Revision

          5.000

          5.000

          5.000

       15.000

       15.000

I alt

 1.005.000

 1.005.000

 1.005.000

 3.015.000

 3.015.000

 

 

 

 

 

 

Finansiering

 

 

 

 

 

Regionale udviklingsmidler

380.000

350.000

300.000

 1.030.000

 1.140.000

Sponsorer

625.000

655.000

705.000

 1.985.000

 1.875.000

I alt

 1.005.000

 1.005.000

 1.005.000

 3.015.000

 3.015.000

 

*Såfremt det ikke kan lykkes at opnå de budgetterede sponsorater vil Kulturugen beskære tilskud til arrangementer, der dog som minimum skal udgøre 400.000 pr år.

 

Som det fremgår, er totalbudgettet ikke ændret i forhold til det oprindelige budget. Men sponsoraternes andel af finansieringen er øget med i alt 110.000 kr. i forhold til tidligere ansøgt tilskud i Vækstforum.

Bornholms Kulturuge vil søge yderligere sponsorater, som kan anvendes til ekstern markedsføring, på kr. 30.000 i år 2013 og 80.000 i år 2014, hvorimod administration og løn i forbindelse med PR, markedsføring, netværksarbejde og koordinering ikke kan forventes dækket via sponsorater.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ansøger har efter sekretariatets modtagelse af fornyet ansøgning, meddelt følgende: ”Fra lokale fonde og erhvervsvirksomheder er der til kulturugen 2012 indgået 15 aftaler om sponsorater til en samlet værdi af kr. 715.000. Et af disse sponsorater er 2-årigt, således at der til 2013 er aftale om kr. 50.000 fra denne sponsor. Dertil skal lægges finansiering fra andre sider til de enkelte arrangementer. Kun et enkelt af disse er fuldt finansieret gennem kulturugens midler.

 

For eksempel har projektet Udenfor Sæsonen (koncerterne med Steffen Brandt som tovholder) fået særskilt sponsorat på kr. 100.000 årligt i 3 år fra Bikuben Fonden.

 

Disse sponsorater er udtryk for en stor lokal og national opbakning til Bornholms Kulturuge og dens arrangementer, og det vil være meget ærgerligt, hvis manglende offentlig opbakning til planlægning og drift m.v. af eventen får som resultat, at den ikke kan gennemføres i fremtiden.”

 

Om Bornholms kulturuge

Bornholms kulturuge har siden 2001 været en tilbagevendende begivenhed, der tiltrækker og inspirerer til aktiviteter. I sine første leveår blev kulturugen båret frem af et amtsligt/kommunalt engagement, der betød, at Bornholms Amt, senere Bornholms Regionskommune, ydede tilskud til gennemførelse af arrangementer, betalte for markedsføring og stillede sekretariatsfunktion til rådighed.

 

I årene 2009 og 2010 påtog BornholmsTrafikken, nu Danske Færger A/S sig sammen med Destination Bornholm ApS at videreføre kulturugen, da kommunen ikke længere ønskede at stå for gennemførelsen. I 2011 støttede Bornholms Vækstforum kulturugen med 300.000 kr. ud af et buget på 1.085.000 kr. Vækstforums andel var øremærket til sekretariat og markedsføring.

 

Kulturugen består af omkring 40 små og store arrangementer, hvoraf adskillige gennemføres flere forskellige steder og med næsten lige så mange forskellige arrangører.

Bilag til Bornholms Vækstforum 4. juni 2012

1.
Fornyet ansøgning, kulturugen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 36  Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til ACAB's projekt "Kunsthåndværk på Nethinden"

24.00.00Ø39-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-06-2012

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

36

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Arts & Crafts Association Bornholm (ACAB) ansøger om et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 240.000 til projekt ”Kunsthåndværk på nethinden”.

Projektperioden er maj/juli 2012 – 31. december 2012.

En identisk ansøgning er indsendt til ordningen ”Forsøgsprojekter i landdistrikter” under Landdistriktspuljen. Svar på denne ansøgning skulle foreligge i maj, men svarfristen er udsat på grund af en stor mængde ansøgninger.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·         at Vækstforum indstiller ansøgningen positivt til Økonomi- og Erhvervsudvalget med et tilskud på 240.000 kr. af de regionale udviklingsmidler fra puljen af frie midler, da der ikke er flere midler tilbage under kulturpuljen.

·         at tilskuddet fra de regionale udviklingsmidler reduceres i forhold til eventuelt tilskud fra Landdistriktspuljen.

Indstillingen er betinget af, at der ikke opnås fuldt tilskud fra Landdistriktspuljen.

 

Bornholms Vækstforum 4. juni 2012, pkt. 11:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

ACAB blev dannet i 2002 og vil i 2012 markere 10-året herfor gennem fælles formidling og markedsføring af det bornholmske kunsthåndværk.

ACAB ønsker derfor at udgive en bog/katalog med deltagelse af alle ACAB’s medlemmer, at kombinere kunsthåndværk og det digitale medie i en E-book og på usb-cards og ”unika-usb-sticks”, at arrangere en udstilling i Runde Tårns udstillingssal samt en infostand på Danske Kunsthåndværkeres årlige marked på Frue Plads i København. Samtidig ønsker ACAB at gennemføre en række kurser og seminarer om brugen af de sociale medier og at bruge denne viden i praksis i forbindelse med udstilling, bog m.v.


Projektbeskrivelse

 

Bog, E-book og usb-cards

Projektet omfatter:

·      Bog i 1.500 eksemplarer, 160 sider i 4-farvetryk i formatet 200x200 mm med nye tekster

om alle ACAB’ere og med fotos af alle kunstnerne og deres værker

·      E-book med bogen inkl. opslagsmulighed på ACAB’s website    

·      usb-cards i 500 eks. med bogen som pdf-fil plus som E-book, fotos i høj opløselighed samt

kunsthåndværkernes egne videoer/film.

 

Unika-usb-sticks

Som officiel præsentation af foreningen over for særlige VIP’s vil der blive udarbejdet unika-usb-sticks. Denne del af projektet omfatter:

·      konkurrence blandt ACAB’ere om særligt kunsthåndværks”hylster” til usb-nøgle

·      produktion af 50 stk. unika-usb-sticks

 

Udstilling og infostand

Den første ACAB-udstilling uden for Bornholm fandt sted i Rundetårn. Rundetårns udstillingssal vil også danne rammen om en ACAB udstilling i 2012, og det er ACAB’s ambition, at denne udstilling vil blive skelsættende som markering af det bornholmske kunsthåndværks høje kvalitetsniveau.

Udstillingsperioden i Rundetårn er på plads og er aftalt til 7. juli – 26. august 2012.

Rundetårn forventer et besøgstal på 70.000 personer. Alle entreindtægter går til Rundetårn.

 

Danske Kunsthåndværkeres årlige marked finder sted på Frue Plads i starten af august måned, og det er aftalt, at ACAB får en infostand på markedet i 2012, hvor der informeres om ACAB generelt og om udstillingen i Rundetårn.

 

Markedsføring

Projektets bog, usb-cards, unika-usb-sticks, udstilling og infostand er ét stort formidlingsprojekt, som vil medføre øget synlighed af bornholmske kvaliteter og oplevelsesmuligheder. Det vil blive markedsført på internettet på ACAB’s hjemmeside, alle foreningens medlemmers hjemmesider, nyhedsbrev til alle ACAB’s kontakter, pressemeddelelser samt information m.m. på de sociale medier.

 

Kompetence-opgradering

ACAB ønsker at gennemføre en række kurser og seminarer om brugen af de sociale medier og at bruge den nye viden i praksis i forbindelse med udstilling og bog mm. Med hensyn til oplægsholdere vil ACAB benytte sig af sine netværk, og det er således håbet, at der bl.a. vil komme oplægsholdere i form af svenske kunsthåndværkere fra KHVC Skåne, som fortæller om deres erfaringer med brugen af de sociale medier.

 

Tidsplan:

Januar-juni 2012:                                      Kunsthåndværkerne udarbejder værker til udstillingen ’Havet’

Maj–juli 2012:                                          Bog, E-book, usb-cards, unika-usb-sticks

7. juli-26. august 2012:                             Udstilling ’Havet’ i Rundetårn

August 2012:                                            Infostand på Frue Plads i København

Juli–september 2012:                                Markedsføring

                                                                 Kompetence-opgradering ift. de sociale medier

November-december 2012:                      Afrapportering


 

Økonomiske konsekvenser

Projektets udgifter er budgetteret til 911.000 kr., der fordeler sig således:

 

Udgifter

% fordeling

Kr.

Løn til medarbejder på projektet

16,7

152.000

Konsulentydelser

67,8

618.000

Kontormaterialer

2,6

24.000

Information (inkl. annoncer)

3,5

32.000

Rejser, kost og logi (medarbejdere på projektet)

1,8

16.000

Udstilling: Gebyr, fragt m.v.

5,8

53.000

Revision

2,6

24.000

Projektindtægter (produktion i aktiviteten)

- 0,9

- 8.000

I alt

100

911.000

 

Projektet søges finansieret således:

 

Finansiering

% fordeling

Kr.

Regionale udviklingsmidler

26,3

240.000

LAG Bornholm (bevilget)

50,0

455.000

Fonde (bevilget)

12,6

115.000

Sponsorater fra virksomheder (bevilget)

1,2

11.000

Egenfinansiering, ACAB’ernes indbetalinger

9,9

90.000

I alt

100

911.000

 

Vurdering og effekter

Projektet understøtter ”Bornholm som oplevelses-ø” gennem bevarelse og forøgelse af arbejdspladser inden for oplevelsesindustrien og øget synlighed af bornholmske oplevelser.

ACAB er gået fra at have 28 medlemmer i 2002 til 64 i 2012.

På indstilling fra Vækstforum bevilgede Økonomi- og Erhvervsudvalget i november 2008 760.000 kr. til projektet ”Bornholmsk kunsthåndværk ud i verden”.

Projektet har været medvirkende til, at ACAB'ere nu indbydes til udstillinger og messer flere steder i Europa og i enkelte kunsthåndværkeres tilfælde tillige i USA. Bornholmsk kunsthåndværk er kommet ud i verden.

Der er skabt velfungerende netværk på såvel landsplan som på internationalt plan, og ønsket om større samarbejde mellem kunsthåndværkere på Bornholm og udenfor har resulteret i gode forbindelser med Danske Kunsthåndværkere, World Crafts Council, KROMA i Blekinge, Sofiero Slott i Helsingborg og KonstHandVerkerCentrum, KHVC Skåne.

Af udstillinger i årene 2009-2011 kan bl.a. nævnes Flow Gallery London, Collect London, Nuuk Kunstmuseum, Gotlands Kunstmuseum i Visby, Kunstindustrimuseet i Tallinn, Museion No 1 Gallery i Budapest, Keramikinstituttet i Kecskemét, og de skandinaviske ambassaders fælleshus i Berlin.

Blandt de 52 af ACAB’s medlemmer, der deltog i undersøgelsen, er der skabt en realøkonomisk vækst i form at en meromsætning på 2.568.540 fra 2008 til 2010 – en stigning på 18,6%. Dette svarer dog kun til en omsætningsstigning på 49.395 kr. pr. kunsthåndværker, hvilket viser, hvor vigtigt det er med en fortsat stor synlighed i form af udstillinger, markedsføring og formidling.

Det vurderes derfor, at dette projekt vil føre til yderligere øget omsætning hos kunsthåndværkerne. Den styrkede branding af Bornholm og det bornholmske kunsthåndværk af høj kvalitet vurderes tillige at have en afsmittende effekt på mange andre lokale erhverv inden for turisme, detailhandel, service m.v.

Projektet ”Kunsthåndværk ud i verden” har medført 5 tilflyttere til Bornholm. Ansøger vurderer, at dette projekt vil kunne medføre yderligere 4 tilflyttere til øen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 4. juni 2012

1.
Ansøgning ACAB (DOC)

2.
Projektbeskrivelse - ACAB (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 37  Status på Vækstforums handlingsplan for 2011-2012

24.10.00P00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-06-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

37

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum drøfter

Resumé

Bornholms Vækstforums nuværende handlingsplan gælder for 2011 og 2012. Der gives med dette punkt en status på de aktiviteter, Vækstforum ønskede iværksat – med henblik på en prioritering af de resterende midler samt første oplæg til næste års handlingsplan.  

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·         at vækstforum tager status på handlingsplanen til efterretning og

·         at vækstforum drøfter forslag til indhold til næste års handlingsplan

 

Bornholms Vækstforum 4. juni 2012, pkt. 6:

Status på handlingsplanen blev taget til efterretning. Ønsket om at sætte innovation og iværksætteri på skoleskemaet i folkeskolen fastholdes, ligesom der også ønskes flere aktiviteter inden for efteruddannelsestilbud til øens virksomheder.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen godkendt

 

Sagsfremstilling

Da Bornholms Vækstforum ved sit møde 4. april 2011 lagde sig fast på Vækstforums handlingsplan for 2011-2012, tog man hul på realiseringen af erhvervsudviklingsstrategien for 2011-2014 ”Bright Green Island, Bornholm – en grøn vækst ø”  

 

Indholdet i handlingsplanen blev lagt fast på baggrund af en opgørelse over:

”Hvad vil vi” minus ”Hvad har vi nået” = ”Det gør vi nu”

 

Der er således for hvert af de fire strategiske indsatsområder i erhvervsudviklingsstrategien formuleret konkrete aktiviteter i handlingsplanen.

 

Indsatsområdet Bornholm som erhvervs-ø

Nævnt under ”Det gør vi, nu!”

Status på aktiviteten

Skabe fysisk iværksætter- og innovationsmiljø

Projekt ”Vækstfabrikken” er iværksat af Væksthus Hovedstadsregionen i Rønne og Nexø

Sikre fortsat klyngeudvikling med hovedvægten lagt på virksomheder, der kan bidrage til visionen ”Bright Green Island – Bornholm en grøn vækst-ø”

Projekt ”Klyngeudvikling på Bornholm” er iværksat af Væksthus Hovedstadsregionen

Sikre fortsat erhvervsservice til eksisterende virksomheder – herunder særlig fokus på generationsskifte

Indgår i udviklingskontrakt med BCB

Forbedrede rammevilkår i form af tidssvarende bredbåndsforbindelser og transport til konkurrencedygtige priser

Indgår i Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen

 

Indsatsområdet Bornholm som Uddannelses-ø

Nævnt under ”Det gør vi, nu!”

Status på aktiviteten

Sætte innovation og iværksætteri på skoleskemaet i folkeskolen

Udestår

Tilbyde øens virksomheder at arbejde med strategisk kompetenceudvikling

Tilbyde øens virksomhedsledere/medarbejdere korte udviklingsforløb inden for teknologianvendelse, innovation, miljørigtigt byggeri, lederudvikling m.v.

Projekt ” Udvikling af grønt byggeri og spin-off i udkantsområder” er iværksat af Business Center Bornholm

 

Bidrage til samling af de bornholmske ungdomsuddannelser i et nyt campusmiljø

Erhvervsstyrelsen har vurderet, at det ikke er støtteberettiget under regionalfonden, hvorfor der anmodes om, at forhåndsreservation til dette projekt ophæves.

Indgår i Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen

Sikre, at udbuddet af praktikpladser matcher efterspørgslen

Indgår i Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen

Projekt ”Uddannelse til alle” er iværksat af BRK/jobcenter Bornholm og omhandler bl.a. dette.

 

 

Indsatsområdet Bornholm som grøn test-ø

Nævnt under ”Det gør vi, nu!”

Status på aktiviteten

Sikre opførelsen af konferencecentret ”Green Solution House”.

Projekt ”Etablering af Green Solution House” er iværksat af Hotel Ryttergården A/S

Sikre at der etableres testmuligheder for grønne teknologier i fuld skala

Projekt ”Bright Green Test Island” er iværksat af Væksthus Hovedstadsregionen

 

 

 

 

 

 

 Indsatsområdet Bornholm som oplevelses-ø

Nævnt under ”Det gør vi, nu!”

Status på aktiviteten

Fortsætte udvikling af kvalitetsoplevelser som rejsemotiv

Projekt ”Udvikling af nye tema- og eventbaserede turismeprodukter” er iværksat af Destination Bornholm

 

Fortsætte udvikling af fødevareinnovation med fokus på eksport

Projekt ”Zonen for madkultur” er iværksat af LAG Bornholm og ”projekt ”Klyngeudvikling på Bornholm” er iværksat af Væksthushovedstadsregionen. De 2 projekter interagerer.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbart forbundet økonomi med dagsordenspunktet, men det kan komme efterfølgende, når/hvis de sidste initiativer sættes i værk.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

- Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 38  Vækstpartnerskab mellem regeringen og Bornholms Vækstforum

00.01.00P27-0654

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-06-2012

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

38

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum orienteres

Resumé

Formandskabet for Bornholms Vækstforum har indgået et regionalt vækstpartnerskab med regeringen. Det skete ved et møde den 22. maj 2012, hvor der blev udtrykt et fælles ønske om at sikre en stærk og koordineret sammenhæng mellem den nationale og regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

          at orienteringen tages til efterretning

 

Bornholms Vækstforum 4. juni 2012, pkt. 15:

Orienteringen, blev taget til efterretning. Aftalen ses som en invitation til samarbejde med regeringen, hvor bl.a. regeringens vækstteams blev fremhævet.

Vækstforum vil til næste vækstpartnerskabsaftale forsøge at fremhæve enkelte, særlige projekter/indsatser, som det er gjort i tidligere aftaler.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

I mødet deltog erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard samt minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Ved mødet redegjorde formandskabet for nogle af de særlige udfordringer, Bornholm står overfor, skitserede den nuværende erhvervsudviklingsstrategi og gav eksempler på nogle af de resultater, Vækstforum har opnået.

Til særlig drøftelse var flg. emner udvalg på forhånd:

-          Adgang til bredbåndsforbindelser på Bornholm

-          Trafikal tilgængelighed til og fra Bornholm

-          Perspektiverne i et styrket samarbejde mellem LAG og Vækstforum

-          Vækstforums arbejde med regionale styrkepositioner og uddannelse

 

I forbindelse med indgåelsen af vækstpartnerskabsaftalen blev der udarbejdet et faktaark om Bornholm samt en pressemeddelelse, som er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

 

Indholdet

Nedenfor gengives overskrifterne for de udvalgte indsatser for vækst og erhvervsudvikling, som der nu vil blive samarbejdet om inden for rammerne af vækstpartnerskabet:

1.      Evaluering af kommunalreformen

2.      Styrket samarbejde på udvalgte erhvervsområder

3.      Grøn Omstilling

4.      Design og arkitektur

5.      Turisme

6.      Fødevarer

7.      Samarbejde mellem vækstfora og de lokale aktionsgrupper

8.      Trafikal tilgængelighed til Bornholm

9.      Samarbejde om at styrke innovationskapaciteten

10.  Adgang til risikovillig kapital

11.  Investeringsfremme

12.  Adgang til information og rådgivning om etablering og drift af virksomhed

13.  Samarbejde om at udnytte nye muligheder i digitalisering

14.  Udrulning af bredbånd

15.  Ungdomsuddannelse til fremtidens arbejdsmarked

16.  Et tættere samarbejde mellem videregående uddannelser og erhvervslivet

17.   Styrket samarbejde om voksen- og efteruddannelse

 

Vækstforumsekretariatet vil sammen med departementet i Vækst- og Erhvervsministeriet sikre, at der sker en opfølgning på de mange områder.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen om Vækstpartnerskabet med regeringen er forudsat holdt inden for de eksisterende, økonomiske rammer. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 4. juni 2012

1.
Vækstpartnerskabsaftale (DOC)

2.
Pressemeddelelse (DOC)

3.
Fakta om Bornholm (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 39  Møbelfabrikkens fremtid

00.16.00P20-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

 

101

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

 

101

Bornholms Vækstforum

04-06-2012

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

39

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til aftale på møde mellem borgmester, 1. viceborgmester og formanden for Møbelfabrikken / Bright Park Bornholm, er der udarbejdet et notat/oplæg, som skal danne grundlag for politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse. Det kan i denne anledning præciseres, at drøftelse omhandler eventuel stillingtagen til skabelsen af aktiviteter, sikring af økonomien på kortere og måske også længere sigt. Heri kunne også indgå en ekstern vurdering af output, bæredygtighed, relevans og efterspørgsel efter deres ydelser.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:

Drøftet og sagen genoptages på udvalgets møde den 23. maj 2012.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:
Drøftet og sagen genoptages på udvalgets møde i juni måned.

 

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at vækstforum drøfter mulige fremtidige aktiviteter på Møbelfabrikken/ Bright Park Borholm, der kan indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets videre behandling af punktet

 

Bornholms Vækstforum 4. juni 2012, pkt. 14:

Drøftedes.

Forskellige muligheder blev nævnt, herunder kontorfaciliteter til Bright Green Island, flytning af Business Center Bornholm fra Rønne til Nexø samt øget samarbejde med Lakseklækkeriet.

Det blev foreslået at skabe et fundament på tre ben: Et ben med volumen, et ben for kuvøse og et ben for små, kreative virksomheder.

Vækstforum afsluttede drøftelsen med en konstatering af, at det bør være efterspørgslen, der driver udbuddet - og ikke omvendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Udvalget afventer en handlingsplan fra bestyrelsen og der afsættes et beløb på 520.000 kr. til eventuel konsolidering, finansieret af kassebeholdningen.

Poul Overlund-Sørensen og Winni Grosbøll kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I notat fra Møbelfabrikken / Bright Park Bornholm fremgår det, at selskabets resultat og generelle forretningsmæssige udvikling ikke er tilfredsstillende, hvilket også er bemærket i bestyrelsens ledelsesberetninger i årsrapporterne for 2009 og 2010. Det vil også kommenteres i 2011 beretningen, hvor det skal bemærkes at oplysningerne er estimerede og endnu ikke fra aflagt beretning af revideret årsrapport.

 

Notatet gengiver endvidere, at Møbelfabrikkens daglige ledelse gør en stor indsats med henblik på at skabe aktivitet i form af blandt andet udlejning af erhvervslokaler og værelsesudlejning på kortere basis samt sikring af anden udnyttelse af driftsbygningerne, eksempelvis gennem diverse arrangementer. Man har dog i forbindelse med udlejning siden 2009 desværre mistet to betydelige indtægtskilder. Dels sker der i 2008 det, at der mistes en meget betydelig erhvervslejeaftale, der alene medfører et tab på kr. 400.000, dels opsiger den enkeltstående største erhvervslejer sine erhvervslejemål i løbet af 2011, hvilket vil få stigende negativ effekt. Dertil kommer anden væsentlig erhvervslejer, der opsiger erhvervslejemålet i 2010.

 

Henset til omsætningen samlet set i Møbelfabrikken, de markedsmæssige omstændigheder og de umiddelbare udviklingsmuligheder, der er afsøgt i 2010 og 2011 og fortsat søges afsøgt, er de ovenfor nævnte mistede lejeindtægter af et omfang, selskabet dels ikke kunne og dels i nærmeste fremtid ikke vil kunne kompensere for lejeindtægtsmæssigt; det være sig erhvervslejemål, værelsesudlejning og udlejning til arrangementer af forskellig art. 2012 vil således også medføre betydelige negative resultater.

 

Det budgetterede driftsresultat 2012 er således tilsvarende negativt, og bestyrelsen vurderer situation som alvorlig for selskabet, og selskabslikviditeten er under meget alvorligt pres.

 

Man har iværksat en række aktiviteter, men dette er ikke tilstrækkeligt i den nuværende situation, hvorfor de direkte anmoder om:

 

"Dette forudsætter efter Bestyrelsens opfattelse,

·         at Møbelfabrikken – Bright Park Bornholm – indtænkes langt mere direkte i den samlede bornholmske udviklingsstrategi og, at dette tilsikres fra helt centralt hold.

·         at Bornholms Regionskommune og dennes selskaber og relaterede enheder medvirker aktivt

·         at henset til selskabslikviditet og drift samt nødvendigheden for, at der kan tænkes i denne bornholmske sammenhæng, betyder, at Møbelfabrikken – Bright Park Bornholm – vil være afhængig af Bornholms Regionskommunes aktive og understøtende medvirken på kort sigt for at sikre transformationen"

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Med hensyn til sikring af økonomien på kort sigt, vil der skulle tages udgangspunkt idet årlige underskud der finder sted på driften. Der budgetteres for 2012 med et underskud på kr. 520.000, som er identisk med underskuddet i resultatopgørelsen for 2011. Stillingtagen til dette vil kunne ske i henholdsvis Bornholms Regionskommune og Vækstforum.

 

Med hensyn til sikring af økonomien på længere sigt vil dette kunne hænge sammen med ovenstående beskrevet under økonomien på kort sigt, forstået sådan, at Bornholms Regionskommune eller eksempelvis Vækstforum tager stilling til en fremtidig sikring af økonomien. Dette vil kunne indgå i arbejdet med budget 2013. Arbejdet med sikring af økonomien på længere sigt en bør også hænge sammen med arbejdet og skabelsen af aktiviteter, som på lidt længere sigt også bidrager til en positiv udvikling i Møbelfabrikkens økonomi. Altså at der via nye aktiviteter sikrer en "basisdrift" ved siden af "ruge-kassefunktionen". Med henblik på dette fordres en redegørelse fra bestyrelsen, med tanker om fremtidige aktiviteter. Til disse vil skulle vurderes ikke kun aktiviteten, men også de mulige afledte økonomiske konsekvenser af dette.

 

Umiddelbart vil Bornholms Regionskommune på det foreliggende grundlag og med kort varsel ikke kunne direkte medvirke til skabelsen af aktiviteter i Møbelfabrikken.

 

Med henblik på stillingtagen til økonomi og skabelsen af aktiviteter er det derfor også anbefalet, at sagen også behandles på det førstkommende møde i Vækstforum. Endvidere er der rettet henvendelse til Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstaden, med henblik på vurdering af output, bæredygtighed, relevans og efterspørgsel efter Møbelfabrikkens ydelser, samt Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstaden videre deltagelse i dette arbejde.

 

Sagen blev drøftet ved mødet i Bornholms Vækstforum 4. juni 2012. Der har efterfølgende været møder mellem Bright Park Bornholm, Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Regionskommune. Under disse møder har Business Center Bornholm tilkendegivet, at de gerne vil medvirke til at samle hele erhvervsfremmesystemet ét sted, men at de ikke ser det som en mulighed at flytte Business Center Bornholm alene til Bright Park Bornholm. 

 

Til mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. juni 2013 foreligger et nyt notat fra bestyrelsen for Bright Park Bornholm, hvor der redegøres for en mulig, strategisk videreudvikling. Det fremgår af notatet, at ”bestyrelsens strategiske målsætning er, at positionere Bright Park Bornholm direkte og centralt i udviklingsstrategierne for Bornholm og fokuseret skabe en styrkeposition inden for områderne teknologi, energi og miljø som ramme for og omkring erhvervsudvikling, netværksdannelse, innovation med mere i forlængelse af det oprindelige grundlag”. Bestyrelsen har endvidere skitseret en række aktiviteter, som bestyrelsen ser som elementer i opnåelse af den strategiske målsætning, nemlig

1.      at opbygge en tydeligere profil som rammen for erhvervsudvikling indenfor teknologi, energi og miljø

2.      at styrke denne aktivitet ved at søge at indarbejde offentlige og selvejende institutioner på Bornholm

3.      at etablere kursus og uddannelsesvirksomhed indenfor områderne teknologi, energi og miljø

4.      at aktivere det 3 ha store ubebyggede grundareal som demonstrationsareal.

 

Det er bestyrelsens vurdering, at strategien på lang sigt vil sikre en fremtidig positiv drift, men den fortsatte drift her og nu afhænger a den iværksatte proces. Såfremt processen ikke resulterer i drifts- og likviditetsmæssige foranstaltninger, vil Fonden ikke være i stand til at overholde sine forpligtelser.

Supplerende til økonomiske konsekvenser

En sikring af økonomien på kort sigt vil indebære en økonomisk garanti for 2012 på kr. 520.000. Der er tale om tillægsbevilling, som kan finansieres af kassebeholdningen

 

Ønsker man garantien videreført vil dette kunne indgå i arbejdet med budget 2013.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. maj 2012

1.
Notat/oplæg, fra Møbelfabrikken / Bright Park Bornholm (DOC)

2.
Budgetopfølgning, fra Møbelfabrikken / Bright Park Bornholm (XLS)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. juni 2012

3.
Notat fra bestyrelsen til ØKE-møde 20. juni (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 40  Ændring af vedtægter for Bornholms Erhvervsfond

24.00.00P24-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

40

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller                                                           

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Vedtægterne for Bornholms Erhvervsfond er foreslået ændret og tilpasset, så de stemmer overens med, at pengeinstitutterne og staten har forlænget indskuddene til udgangen af 2020. Samtidig er vedtægterne tilføjet en ny bestemmelse om afviklingstiden for lån.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende de foreslåede vedtægtsændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af vedtægterne for Bornholms Erhvervsfond, at forslag til vedtægtsændringer skal forhandles med Bornholms Kommunalbestyrelse, Bornholms Erhvervsråd og de pengeinstitutter, der har indskudt midler i fonden.

 

Årsagen til ændringen af vedtægterne er, at de indskydende pengeinstitutter har accepteret at forlænge indskuddene fra 1993 og 2007 til udgangen af 2020. Det er meddelt fra Erhvervsstyrelsen, at man også fra statslig side vil lade sine indskud indestå, og at man forlænger statsgarantien på 10 mio. kr. til sikkerhed for pengeinstitutternes indskud.

 

Bestyrelsen for Bornholms Erhvervsfond har endvidere lavet en ny bestemmelse om afviklingstiden for lån. Der står således nu i vedtægterne, at ”Lån skal som udgangspunkt afvikles med halvårlige afdrag efter bestyrelsens nærmere bestemmelse over højst 10 år – dog med mulighed for afvikling over 15 år efter ansøgning og individuel vurdering. Tilsvarende gælder for bestående lån, at de kan forlænges med op til 5 år efter ansøgning og individuel vurdering.”

 

Når vedtægtsændringerne er blevet godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse og Bornholms Erhvervsråd og de pengeinstitutter, der har indskudt midler i fonden, vil vedtægterne blive forelagt erhvervs- og vækstministeren til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. juni 2012

1.
Vedtægter Bornholms Erhvervsfond 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 41  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

41

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 42  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

42

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Intet.