Referat
Socialudvalget
06-02-2012 kl. 14:15
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Stenbanen 8 nye boliger - nedsættelse af byggeudvalg
  åbent 3 Plejecenter Klippebo - til- og ombygning samt forbedring af fælles- og servicearealer
  åbent 4 Proces for budget og mål 2013 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 5 Månedlig budgetopfølgning november 2011 vedr. ældreområdet
  åbent 6 Budgetopfølgning pr. 31.12.2011 til Socialudvalget
  åbent 7 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 43 - 52 i 2011
  åbent 8 Overflytning mellem hospitaler af akutte patienter i Region Hovedstaden
  åbent 9 Tilsynsrapport - Røbo 2011
  åbent 10 Tilsynsrapport SACS Strøby
  åbent 11 Uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Slottets afd. B 2, 2011
  åbent 12 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret 2011
  åbent 13 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset 2011
  åbent 14 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen 2011
  åbent 15 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Gartnerparken 2011
  åbent 16 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Valmuen 2011
  åbent 17 Rapport fra uanmeldt kommunalt plejehjemstilsyn Aktivitets- og Plejecenter Lunden 2011
  åbent 18 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo 2011
  åbent 19 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale 2011
  åbent 20 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Slottet afd. B 3 2011
  åbent 21 Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2011
  åbent 22 Årlig revidering af Frit Valg materiale vedr. madservice
  åbent 23 Orientering om Projekt Fontænehuset Bornholm
  åbent 24 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om praktisk hjælp til 18-65 årige
  åbent 25 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet
  åbent 26 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til bolger til ældre og personer med handicap 2012
  åbent 27 Deltagelse i projekt Sundhed og Lokalsamfund - SoL
  åbent 28 Projekt Uddannelse til alle (UTA)
  åbent 29 Ændring af retningslinjer for tildeling af § 18-midler 2012
  åbent 30 Status for tildeling af § 18-midler 2012
  åbent 31 Bornholmske Flygtningevenner søger § 18-midler til aktiviteter 2012
  åbent 32 Foreningen For Førtidspensionister søger § 18-midler til aktiviteter samt drift 2012
  åbent 33 Bornholms Lydavis søger § 18-midler til deltagelse i symposium samt driftsudgifter 2012
  åbent 34 Netværk for Unge Senhjerneskadede søger § 18-midler til aktiviteter
  åbent 35 Værestedet Aakilden søger § 18-midler til drift og aktiviteter
  åbent 36 Foreningen Danske DøvBlinde søger § 18-midler til erfagruppe
  åbent 37 Røde Kors Bornholm søger § 18-midler til besøgstjeneste og nørklegruppe 2012
  åbent 38 Hjerteforeningen søger § 18-midler til foredrag i anledning af foreningens 50 års jubilæum
  åbent 39 Arbejdsskadeforeningen søger § 18-midler til aktiviteter 2012
  åbent 40 Selvhjælpsgrupper søger § 18-midler til aktiviteter samt drift 2012
  åbent 41 Erindringscenter Bornholm søger § 18-midler til driftsudgifter
  åbent 42 Lænken Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter og kurser 2012
  åbent 43 Fontanas venner søger § 18-midler til aktiviteter
  åbent 44 Ældremobiliseringens ansøgning om § 18-midler 2012
  åbent 45 Gensidig orientering
  åbent 46 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Repræsentanter fra Ældremobiliseringen er indbudt til kl. 14.15.

Områdechef for Borgere og Beskæftigelse Allan Westh og projektleder Bjørn Haslund-Gjerrild er indbudt til kl. 14.35 vedr. punkt 28.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Stenbanen 8 nye boliger - nedsættelse af byggeudvalg

82.06.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Der ønskes nedsat et byggeudvalg med ansvar for opførelsen af 8 nye almene boliger i tilknytning til de 16 eksisterende boliger på Stenbanen i Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at der nedsættes byggeudvalg som foreslået

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Godkendt med Birger Rasmussen som formand.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen og efterfølgende opførelse af 8 nye almene boliger i tilknytning til de 16 eksisterende boliger på Stenbanen ønskes nedsat et byggeudvalg bestående af:

-         repræsentant fra eller udpeget af Socialudvalget som formand

-         områdechef for Social og Sundhedsområdet

-         virksomhedsleder for Rønne Botilbud

-         afdelingsleder Rønne Botilbud, Stenbanen

-         repræsentant fra Social- og Sundhedssekretariatet

-         repræsentant fra Teknik & Miljø

-         projektleder, Social- og Sundhedssekretariatet

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Plejecenter Klippebo - til- og ombygning samt forbedring af fælles- og  servicearealer

82.20.00P20-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Fællesarealerne til beboerne ønskes forbedret på Plejecenter Klippebo ved at bygge 4 nye boliger, nedlægge 4 boliger, og inddrage tilstødende servicearealer til et stort fælles alrum med køkken i både stueplan og på 1. salen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at der gives principgodkendelse på, at der kan arbejdes videre med a) – e) idet der indledes forhandlinger med boligselskabet Lejerbo

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der har gennem en årrække været et ønske fra både beboere og pårørende om et leve- og bomiljøkoncept med bedre fællesarealer og køkkenfaciliteter, hvor der kan laves mad og hvor tilberedningen samt fælles spisning kan stimulere appetitten og give mulighed for mere samvær og meningsfyldt fællesskab.

Samtidig kunne de nye og forbedrede fællesarealer give mulighed for at blive ”hjemme” og deltage i de planlagte aktiviteter, som f.eks. filmvisning, stolegymnastik, bowling, sang og musik m.m.

Beboere og pårørende finder det samtidig væsentligt, at personalet (social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, sekretær og ledelse) kan være i bygningen, hvor beboerne bor, i stedet for som i dag, hvor der er store afstande til kontorer, grupperum m.m.

Ledelsen af Bornholms Plejehjem og -centre og teamleder for Plejecenter Klippebo anbefaler nedlæggelse af 4 boliger, som dog erstattes af 4 nye, der opføres i tilknytning til det eksisterende center og hvorved Plejecenter Klippebo fastholdes med de nuværende 40 boliger med væsentlig forbedrede fællesarealer samt tilknyttede servicearealer.

Derfor ønskes en ombygning af Plejecenter Klippebo, som har følgende konsekvenser:

a)     at der bygges 4 nye boliger i tilknytning til plejecentret

b)     at der nedlægges 4 boliger

c)     at der etableres stort åbent fællesopholdsareal – alrum med køkken i stueplan og på 1. salen med terrasse til stuen og altan på 1. salen i 2 af de foreslåede nedlagte boliger

d)     at der indrettes vaskeri i stueetagen, hvor det nuværende køkken er, og at der indrettes vaskeri på 1. salen, hvor der er personaletoilet

e)     at der indrettes kontor og grupperum til personale og leder i 2 af de foreslåede nedlagte boliger

 

Der er en række forudsætninger, som skal være opfyldt før planerne kan gennemføres. Lejerbo skal godkende projektet og lejerne skal acceptere en huslejeforhøjelse, som pt. ikke er kendt. Derudover vil der være en øget huslejeudgift til servicearealerne, som skal afholdes af virksomheden Bornholms Plejehjem og –centre.

Der skal efterfølgende søges en anlægsbevilling på ca. 900.000 kr. til finansiering af grundkapitalen (14 % af anskaffelsessummen) samt mellem 55 – 60.000 kr. til etablering af servicearealerne – se vedlagte bilag.

Der skal søges om nedlæggelse af 4 almene boliger både lokalt – Teknik & Miljø samt indberetning til Statens Administration ved nedlæggelse af boliger. Indberetningen til Staten bør udformes som en ansøgning om dispensation om fritagelse for bortfald af statsstøtte samt ekstraordinær afdrag på støttede lån jf. vedlagte notat.

Økonomiske konsekvenser

Der vil efterfølgende være behov for en anlægsbevilling på ca. 900.000 kr. til finansiering af grundkapitalen samt mellem 55 – 60.000 kr. til etablering af servicearealerne – se vedlagte bilag.

Lejerbo, som ejer af bygningerne, forventes at afholde opstartsudgifterne til arkitekt m.m.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Oplæg til ændringer på Plejecenter Klippebo (DOC)

2.
Notat vedr nedlæggelse boliger ombygn tilbygn bilag til dagsorden (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Proces for budget og mål 2013 indenfor Socialudvalgets område  

00.30.04Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget skal tilrettelægge processen for budget og mål 2013 på udvalgets områder. Der er udarbejdet forslag til tidsplan for udvalgets arbejde med budget og mål for 2013 i overensstemmelse med Budgetvejledningen for 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at forslag til tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område godkendes

b)     at Socialudvalget afholder dialogmøder med virksomhederne indenfor udvalgets område i uge 15   

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

a) Godkendt.

b) Dialogmøder afholdes fredag den 13. april og mandag den 16. april.

 

Sagsfremstilling

Af Budgetvejledningen for 2013 fremgår, at fagudvalgene senest 14. juni 2011 skal aflevere budgetbidrag, herunder:

·         resultatet af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder

·         oplæg til mål for 2013

·         op- og nedprioriteringsforslag

·         anlægsforslag

·         evt. takstbilag

 

Som det fremgår af Budgetvejledningen vil budgetprocessen for 2013 på nogle måder ligne de tidligere års budgetprocesser, men adskiller sig også på væsentlige punkter.

Budgetprocessen påbegyndes med det første budgetseminar den 14. februar, hvor kommunalbestyrelsen, med udgangspunkt i en budgetscreening gennemført af BDO (Kommunernes Revision), skal drøfte og udpege de områder, som udvalgene skal arbejde videre med frem mod det andet budgetseminar den 26. juni.

De tidligere år har Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldt rammer til de enkelte fagudvalg, som de skulle udarbejde budgetbidrag inden for. Der vil ikke blive udmeldt rammer på samme måde i år. Derimod skal udvalgene arbejde med de områder, som kommunalbestyrelsen udpeger på budgetseminar 1.

På budgetseminar 2 den 26. juni vil udgangspunktet for økonomien for 2013 udgøres af budgetoverslagsår 2013 i budget 2012, de efterfølgende kendte ændringer samt resultaterne af det arbejde som udvalgene har arbejdet med i forlængelse af kommunalbestyrelsens udmeldinger fra budgetseminar 1.

Som tidligere skal der fastsættes politiske mål for kommunens politikområder. Målene for 2013 er en del af budgettet, og de borgerrelevante mål vil desuden skulle indgå i kvalitetskontrakten.

 

Der er udarbejdet forslag til tidsplan for udvalgets arbejde med budget og mål for 2013 med henblik på fremsendelse af udvalgets budgetbidrag senest den 14. juni 2012.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område (DOC)

2.
Budgetvejledning 2013 (PDF)

3.
Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Månedlig budgetopfølgning november 2011 vedr. ældreområdet  

00.30.10Ø09-0091

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo november 2011 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Fokusopfølgning november 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Budgetopfølgning pr. 31.12.2011 til Socialudvalget

00.30.14Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Udvalget har besluttet, at for at kunne leve op til ansvaret for driftsbevillingerne, er der behov for månedlige budgetopfølgninger for hele området på virksomhedsniveau. Da der ikke centralt i kommunen udarbejdes en budgetopfølgning pr. 31. december 2011 – et foreløbigt regnskab for 2011 - er der lavet en sådan indenfor Socialudvalgets område. Regnskab for 2011 forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen i maj 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgning tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I det foreløbige regnskab for 2011 (udarbejdet primo januar 2012) er indarbejdet konsekvensen af budgetopfølgningen pr. 31.10.2011, hvor det blev besluttet,

·         at give en tillægsbevilling på den ikke-overførbare bevilling finansieret af kassen til: 

o        Borger og Sundhed (VÆ): 0,6 mio. kr.

o        Borger og Sundhed (HG): 3,4 mio. kr

o        Kommunikationscentret: 3,4 mio. kr

o        Sundhed: -1,2 mio. kr.

·         at overføre 1.700.000 kr. fra sekretariatspuljen for politikområde 6 (ikke-overførbar bevilling) til Psykiatri og Handicap (overførbar bevilling)

·         at overføre bevilling fra Borger og Sundhed (VÆ) til Psykiatri og Handicap svarende til underskuddet i 2011, forventet 4.220.000 kr.

·         at overføre bevilling fra sekretariatspuljen for politikområde 5 til SACS svarende til underskuddet i 2011, forventet 187.000 kr.

 

Der er derfor ikke fuld sammenlignelighed mellem budgetopfølgningen pr. 31.10.2011 og det forventede regnskab for 2011.

 

Sidste frist for afslutningsposteringer er den 31.3.2012 og nærværende foreløbige regnskab for 2011 (primo 2012) er derfor fortsat behæftet med usikkerhed. Regnskab for 2011 vil foreligge til KB’s behandling i maj 2012. 

 

Nedenstående er der kun kort redegjort for det foreløbige regnskab for 2011, idet der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen vil blive nærmere redegjort for afvigelser i forhold til budgettet.

 

Budgetopfølgning pr. 31.12.2011 – foreløbigt regnskab primo 2012.

Resultatet fremgår af tabel 1. Samlet på den overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 5,8 mio. kr. i forhold til regnskabsprognosen pr. 31.10.2011. Sammen med overførslerne fra 2010 er resultatet et forventet samlet overskud på 31,6 mio. kr.

 

På den ikke overførbare bevilling forventes et samlet mindreforbrug på knap 0,5 mio. kr. som konsekvens af tillægsbevillingerne på den ikke-overførbare bevilling finansieret af kassen.

 

Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 31. december 2011 – foreløbigt regnskab for 2011 (primo 2012)

 

 

Pr. 31.12.2011/Forventet regnskab 2011 (primo 2012)

Pr. 31.10.2011

Virksomhed

Overfør-   sel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

 

Ekskl. overførsel fra 2010

Inkl. overførsel fra 2010

Ekskl. overførsel fra 2010

Inkl. overførsel fra 2010

Beløb i 1.000 kr.

Overfør-   bar

Ikke-overf.bar

Overfør-   bar

Ikke-overf.bar

Overfør-   bar

Ikke-overf.bar

Overfør-   bar

Ikke-overf.bar

Borger og Sundhed (VÆ)

5.264

3.463

0

8.727

0

6.301

-616

11.565

-616

DeViKa

892

0

0

892

0

0

0

892

0

Døgnplejen Bornholm

3.420

2.129

0

5.549

0

1.141

0

4.561

0

Bornholms Plejehjem og-centre

2.283

61

0

2.344

0

189

0

2.472

0

Sekr. for politikområde 05

1.291

6.709

0

8.000

0

6.609

0

7.900

0

Ældre

13.149

12.362

0

25.512

0

14.240

-616

27.390

-616

Rønne Botilbud

1.751

-900

0

851

0

-1.120

0

631

0

Klintebo

1.153

-653

0

500

 

-853

0

300

0

Nexøhuset

405

-635

 

-230

 

-250

0

155

0

Sacs

458

-368

 

90

 

-645

0

-187

0

Røbo

744

-439

0

305

0

-439

0

305

0

Borger og Sundhed (HG)

275

-25

217

250

217

1

-3.421

276

-3.421

Kommunikationscentre

755

-255

-400

500

-400

-505

-3.420

250

-3.420

Psykiatri og Handicap

2.736

-2.736

150

0

150

-8.656

150

-5.920

150

Facility Management pol.omr. 06

-105

25

0

-80

0

0

0

-105

0

Sekr. for politikområde 06

0

0

500

0

500

0

1.700

0

1.700

Psykiatri og handicap

8.173

-5.986

467

2.186

467

-12.467

-4.991

-4.295

-4.991

Social- og Sundhedssek

0

0

0

0

0

0

1.200

0

1.200

Sundhed

0

0

0

0

0

0

1.200

0

1.200

Bornholms Kommunale Tandpleje

1.850

550

0

2.400

0

-250

0

1.600

0

Borger og Sundhed (FOS)

846

679

0

1.525

0

275

0

1.121

0

Forebyggelse og behandling

2.697

1.229

0

3.925

0

25

0

2.721

0

Socialudvalget

24.018

7.605

467

31.623

467

1.798

-4.407

25.816

-4.407

 Merforbrug = negativt fortegn

 

Politikområde 5 Ældre

Samlet set for ældreområdet forventes et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. i 2011. Sammen med overførslerne fra 2010 forventes dermed et overskud på ældreområdet på i alt 25,5 mio. kr.  Resultatet er næsten uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.10.2011. Reelt er der tale om en forbedring på godt 4 mio. kr. jf. overførsel af bevilling fra Borger og Sundhed (VÆ) til Psykiatri og Handicap på 4,2 mio. kr.

 

Politikområde 6 Psykiatri og handicappede

Samlet set for Psykiatri og handicappede forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr. på den overførbare bevilling. Sammen med overførslerne fra 2010 ses et overskud på 2,2 mio. kr. Det positive resultat i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.10.2011 skyldes primært overførsel af bevilling fra Borger og Sundhed (VÆ) til Psykiatri og Handicap på 4,2 mio. kr. og overførsel af 1,7 mio. kr. fra sekretariatspuljen for politikområde 6 (ikke-overførbar bevilling) til Psykiatri og Handicap (overførbar bevilling).

 

Politikområde 17 Sundhed

Samlet set for sundhedsområdet forventes budgettet i balance efter en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til kassen. 

 

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Samlet for Forebyggelse og behandling forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. og sammen med overførslerne fra 2010 forventes dermed et overskud på 3,9 mio. kr. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 43 - 52 i 2011  

27.36.00I00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 52 i 2011 var i alt 1.513 brugere, som modtog i alt 6.571 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,34 time. I uge 43 i 2011 var i alt 1.552 brugere, som modtog i alt 7.035 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,53 time. Brugerantallet er faldet med 12 og timerne pr. uge er steget med 105 timer.

Til sammenligning var der i uge 52 i 2010 i alt 1.614 brugere med i alt 7.004 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,34 time. Gennemsnittet for 2011 er 1.584 brugere med 7.035 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,44 time.

Gennemsnittet for 2010 blev 1.623 brugere med 7.055 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,35 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2011

52

1.513

6.571

4,34

2011

43

1.552

7.035

4,53

 

Ændring fra uge 43 til 52

 

   -39

 

-464

 

2011

2010

Gennemsnit

1.584

1.623

7.035

7.055

4,44

4,35

 

I 2011 er der visiteret i alt 365.821 timer til hjemmeplejen inkl. midlertidig hjælp og selvantaget hjælp, heraf vedrører 356.937 timer Døgnplejen Bornholm. Sammenholdt med de ca. 333.177 leverede timer til Døgnplejen Bornholm, svarer det til en leveringsgrad på 93,34 % af de visiterede timer.

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer. Der er endvidere i 2011 foretaget en afgangsføring af inaktive sager, som har påvirket faldet i visiterede timer.

 

Der er i uge 52 i 2011: 0 ledige plejehjemspladser, 0 ledige plejecenterboliger og 1 ledig aflastningsplads.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Overflytning mellem hospitaler af akutte patienter i Region Hovedstaden

29.30.08P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til orientering

Resumé

Med implementering af Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplanlægning sker der hospitalsvis en øget specialisering. Målsætningen er, at patienterne med det samme visiteres til rette speciale/hospital. Der redegøres for omfanget af overflytningerne mellem hospitalerne i Region Hovedstaden med særlig fokus på Bornholms Hospital.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Med implementering af Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplanlægning sker der hospitalsvist en øget specialisering. Målsætningen er, at patienterne med det samme visiteres til rette speciale, således at overflytninger mellem hospitalerne minimeres.

 

Kommunerne har ønsket, at der følges op på antallet af overflytninger af akutte patienter mellem hospitalerne bl.a. som følge af kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet. Enhver overflytning udløser en indlæggelsestakst til kommunen. Med de højere indlæggelsestakster i 2012 er kommunernes opmærksomhed på omfanget af overflytninger mellem hospitalerne øget – særligt i kommuner med et relativt højt antal overflytninger.

 

Region Hovedstaden har derfor i samarbejde med kommunerne i regionen udarbejdet et notat, der viser omfanget af akutte overflytninger 1. halvår 2011 i forhold til 1. halvår 2010.

 

Af notatet fremgår det, at:

·         der er i alt i Region Hovedstaden blev foretaget 5.963 akutte overflytninger i 1. halvår 2011. Det er 104 mere end i 1. halvår 2010 – svarende til en stigning på knap 2 %

·         fra Bornholms Hospital til andre hospitaler i regionen blev der i 1. halvår 2011 overflyttet 119 patienter akut, heraf 85 patienter til Rigshospitalet og 22 patienter til Bispebjerg. I 1. halvår 2010 var det tilsvarende tal 149 patienter, og der er således tale om et fald på 20 % fra 1. halvår 2010 til 1. halvår 2011

·         fra andre hospitaler i regionen til Bornholms Hospital blev der i 1. halvår 2011 overflyttet 58 patienter. Det tilsvarende tal i 1. halvår 2010 var 65 patienter, så også her ses et fald i 2011

·         3,3 % af alle indlæggelser i Region Hovedstaden i 1. halvår af 2011 var akutte overflytninger – hvilket er uændret i forhold til 1. halvår 2010 

·         3,6 % af alle indlæggelser af bornholmske borgere i 1. halvår af 2011 var akutte overflytninger – og dermed ligger Bornholm lidt over gennemsnittet. Det er et fald i overflytningsandelen i forhold til 1. halvår 2010, hvor overflytningsandelen var på 4,2 %.
Det er også værd at bemærke, at overflytningsandelen er væsentligt højere i en række andre kommuner i Region Hovedstaden – til trods for Bornholms Hospitals relativ lave specialiseringsgrad, jf. nedenstående figur. Figuren viser overflytningsandelen i de enkelte kommuner i Regions Hovedstaden.

Det kan således konkluderes, at Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplanlægning ikke har medført en øget overflytningsandel af bornholmske borgere – således som det er tilfældet i en række andre kommuner. Og samtidig ses, at overflytningsandelen af akutte bornholmske patienter ikke ligger væsentligt over gennemsnittet i regionen. 

 

Bornholms Regionskommune er derfor umiddelbart - i forhold til overflytninger - blevet fuldt ud kompenseret økonomisk ved omlægningerne af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2012.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Overflytning af akutte patienter i Region Hovedstaden (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Tilsynsrapport - Røbo 2011

27.12.16K09-0051

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

10

 

Socialudvalget

06-02-2012

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Sendes i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Røbo d. 5. og 19. oktober 2011.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i Botilbudet Røbo d. 5. og 19. oktober 2011. Røbo ligger i meget smukke omgivelser. Bygningerne er godt vedligeholdt, og udenomsarealerne virker meget indbydende. Lejlighederne er individuelt indrettede, og det er tydeligt, at beboerne hver i sær sætter sit eget præg på boligen. De beboere, som vi træffer på vores rundtur på stedet, og som vi taler med i forbindelse med tilsynet, udtrykker tilfredshed med tilbuddet.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

·         beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen

·         hjælpen er tilrettelagt, og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

·         Tilsynet anbefaler, at Røbo igangsætter et arbejde omkring beboermøder i gruppe 3 og 1 i lighed med gruppe 2. Handleplan herfor tilsendes Tilsynet senest d. 1. december 2011.

·         Tilsynet anbefaler Røbo at udarbejde en kostpolitik.

·         Tilsynet fik forelagt 3 handlerplaner. 2 af handleplanerne er ikke fulgt op af en faglig plan for udmøntning af de indgåede aftaler fra handleplanen. Den 3. var mangelfuld udfyldt. Tilsynet indskærper, at aftalerne i handleplanen skal følges op i en faglig plan fra tilbuddet.  Dette skal ske umiddelbart efter gennemført handleplansmøde. Tilsynet skal have en tilbagemelding, når de faglige planer er udført.

·         Tilsynet anbefaler Røbo at udfærdige en handleplan for det videre arbejdet med at etablere et fælles beboerforum. Handleplanen sendes til Tilsynet senest 1. februar 2011.

·         Tilsynet anbefaler, at det sikres, at medarbejderne ikke er i tvivl om, hvor Røbos procedure for indberetning af evt. magtanvendelser findes.

·         Tilsynet anbefaler, at der indføres egenkontrol i forhold til, om der er doseret korrekt medicin. Der skal ligeledes gennemføres egenkontrol vedr. medicin af stedets leder.

·         Ved PN medicin skal der anføres, hvilken dosis der skal gives, og hvad max. dosis er.

 

Hvis der ikke er anført opfølgningsdato i anbefalingen, følges der op på anbefalingen i næste års tilsyn.

 

Det er Tilsynets opfattelse, at Røbo´s forhold er som beskrevet i Tilbudsportalen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 6. februar 2012

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet. Handicaprådet tager rapporten til efterretning, idet det forventes, at der følges op på de enkelte punkter.

Bilag til Socialudvalget 28. november 2011

1.
Rapport Røbo (DOC)

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

2.
Høringssvar - Tilsynsrapport Røbo 2011 (MSG)

3.
image001.gif (GIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Tilsynsrapport SACS Strøby

27.12.16K09-0053

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-12-2011

12

 

Socialudvalget

06-02-2012

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:
Sendes i høring i Handicaprådet.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby 10. november 2011

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Det er tilsynets indtryk, at SACS Strøby er et tilbud, som lever op til at yde brugerne den hjælp, som de har brug for og ret til. Det er samtidig Tilsynets oplevelse, at ledelsen på SACS Strøby har nogle problemstillinger i samarbejdet mellem botilbud og visitation, som fylder meget, og som der er behov for at gå i dialog om.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler, at SACS tager initiativ til retningslinjer for, hvornår borgerne skal blive hjemme, hvis de er syge (øjenbetændelse, diarre osv.) Følges op i næste tilsyn.

·         Tilsynet anmoder om en tilbagemelding på, hvordan SACS Strøby vil handle på, at alle brugere kan opleve sig trygge på SACS. Der skal fremsendes en plan for dette senest d. 1. december 2011.

·         Tilsynet beder SACS Strøby redegøre for, hvordan de tilgodeser den borgers behov for aktivitet, som de ikke mener får det rigtige tilbud på SACS Strøby. Redegørelsen sendes til Tilsynet senest 1. december 2011.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse
Der er ageret/handlet på de anbefalinger Tilsynet har påpeget.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 6. februar 2012

Handicaprådet har behandlet rapporten i deres møde den 24. januar og udtaler: ”Til efterretning, idet Handicaprådet anbefaler, at retningslinjerne for, hvornår borgerne skal blive hjemme, hvis de er syge, bredes ud til hele området. Det anbefales ligeledes at retningslinjerne er baseret på en sundhedsfaglig vurdering.”  

 

Bilag til Socialudvalget 15. december 2011

1.
Tilsynsrapport SACS Strøby (DOC)

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

2.
Høringssvar - Tilsynsrapport SACS Strøby (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Slottets afd. B 2, 2011

27.12.16K09-0042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

8

 

Socialudvalget

06-02-2012

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 2. maj og 12. oktober 2011 aflagt uanmeldt/anmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Slottet.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Plejecenter Slottets afd. B 2:

Det er Tilsynets overordnede indtryk, på baggrund af samtaler med beboerne på Slottets afd. B 2, at man er tryg og tilfreds med forholdene i afdelingen. Beboerne er inddraget i udformningen af en husorden, hvori der også indgår rygepolitik, som der et stort behov for at have fokus på. Dette af hensyn til at ingen, hverken beboere og medarbejdere, bør udsættes for passiv rygning.

Det tilstræbes at efterkomme beboernes individuelle ønsker som f.eks. at komme ud og rejse m.m.

 

Det er Tilsynets indtryk, at B 2 har en kompetent medarbejdergruppe og at hverdagen rummer mange faglige og praktiske udfordringer i en beboergruppe, hvor aldersspændet er fra 50 – til 85 år.

 

Både beboere og medarbejdere glæder sig til at flytte til den planlagte nye lokalitet.

 

Der er fulgt op på det kommunale tilsyns- og embedslægetilsynets anbefalinger fra 2010, og der er ikke givet anbefalinger i år.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 6. februar 2012

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. tilsynsrapport Slottet B2.

Ældrerådet har den 13. december 2011 behandlet den fremsendte tilsynsrapport vedr. uanmeldt tilsyn på Plejecenter Slottet afd. B2.

Ældrerådet afgiver herved følgende høringssvar:
”Ældrerådet ser positivt på samarbejdet mellem personale og beboere, der kan være med til at give en god oplevelse i forhold til forventningerne til flytningen til det nye plejecenter.”

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. november 2011

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Slottet afd. B2 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

2.
høringssvar B2 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret 2011

27.12.16K09-0054

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret den 24. november 2011.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af dagtilbuddet, samt gennemført interview med brugere, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i dagtilbuddet Kommunikationscentret. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de brugere Tilsynet talte med, er godt tilfreds med, at komme på Kommunikationscentret. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige- og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

 

At brugerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler, at leder fremsender forslag til retningslinjer for brugerinddragelsen i Ressourcevejen til Tilsynet, indenfor 3 måneder – senest medio februar 2012.

 

·         Tilsynet anbefaler at leder, primo januar 2012, skal have fremsendt de udarbejdede retningslinjer for medicinhåndteringen.

 

Tilsynet har den 19. januar 2012 modtaget Kommunikationscentrets retningslinjer for medicinhåndtering.

 

Tilsynet har den 27. januar 2012 modtaget Kommunikationscentrets retningslinjer for Brugerinddragelse i Ressourcevejen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Tilsynsrapport Kommunikationscentret 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset 2011

27.12.16K09-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset den

5. december 2011.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbuddet Nexøhuset. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, vi træffer hjemme, er godt tilfredse med, at bo på Nexøhuset.

De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige - og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

 

At beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen 2011

27.12.16K09-0059

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen den

13. december 2011.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbuddet Stenbanen. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, vi træffer hjemme, er godt tilfreds med at bo på Stenbanen. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige - og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Tilsynsrapport Stenbanen 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Gartnerparken 2011

27.12.16K09-0056

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Gartnerparken den

7. december 2011.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbuddet Gartnerparken. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, vi træffer hjemme, er godt tilfreds med, at bo i Gartnerparken.

De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige - og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

 

At beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 6. februar 2012

Tilsynet har den 6. januar 2012, modtaget Rønne Botilbuds overordnede procedurevejledning for Handleplaner i Rønne Botilbud.

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Tilsynsrapport Gartnerparken 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Valmuen 2011

27.12.16K09-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring, idet Socialudvalget forudsætter at gældende love og retningslinjer overholdes.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Valmuen den

20. december 2011.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbudet Valmuen. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, vi træffer hjemme, er godt tilfredse med at bo på Valmuen. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår særdeles vedlige - og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

 

  • Tilsynet anbefaler, at Valmuen beskriver praktisk, hvordan beboerne, i det daglige, inddrages i arbejdet med udviklingen af værdigrundlaget og hvor de praktisk i dagligdagen er inddraget Valmuens værdigrundlag.

 

Tilsynet er i dialog med Valmuen, omkring opfølgningen på de anbefalinger Tilsynet har givet.

Hvis der ikke er anført opfølgningsdato i anbefalingen, følges der op på anbefalingen i næste års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Tilsynsrapport Valmuen 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Rapport fra uanmeldt kommunalt plejehjemstilsyn Aktivitets- og Plejecenter Lunden 2011

27.12.16K09-0043

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring, idet Socialudvalget lægger vægt på at gældende standard for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt den daglige renholdelse overholdes.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 9. november 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Aktivitets- og Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Aktivitets- og Plejecenter Lunden:

Det er Tilsynets overordnede indtryk, at Aktivitets- og Plejecenter Lunden fremtræder som et velfungerende plejecentertilbud. Der er fulgt op på embedslægetilsynets anbefalinger. Tilsynet har givet anledning til drøftelse af problemet, at beboere under 65 år ikke automatisk får tilbudt en § 141 handleplan, og at dette tilsyneladende er et tværgående sektorproblem, som der er behov for at have fokus på, når yngre borgere visiteres til plejebolig.

Tilsynet har gjort bemærkninger vedr. rengøringen i bolig.

Det er Tilsynets oplevelse, at der fortsat er behov for at huske medarbejderne på ”BRK´s kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86”, således det sikres, at beboeren får det mest optimale træningstilbud.

 

Der er givet nedenstående anbefalinger:

 

Tilsynet er den 16. december 2011 orienteret om, at problemet med døråbner er løst, samt at der er taget initiativ til at få løst problemet med de manglende § 141 handleplaner.

Hvis der ikke er anført opfølgningsdato i anbefalingen, følges der op på anbefalingen i næste års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Rapport uanmeldt kommunalt plejehemstilsyn Aktivitets- og Plejecenter Lunden 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Rapport fra uanmeldt kommunalt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo 2011

27.12.16K09-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 6. februar 2012:

Sendes i høring, idet Socialudvalget lægger vægt på at gældende standard for den daglige renholdelse overholdes.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 6. december 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Klippebo.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af stedet

Det er Tilsynets overordnede indtryk, at Plejecenter Klippebo fungerer som et veldrevet plejecenter. Det er Tilsynets vurdering, at der er en høj grad af tilfredshed hos beboerne med hverdagen og de muligheder der gives beboerne. Der gives udtryk for tryghed, samt at medarbejdere og ledelse er gode til at drage omsorg for beboerne.

Det er Tilsynets indtryk, at samarbejde, kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling er et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere. Tyngden i plejeopgaverne er stigende og Tilsynet har noteret sig, at ledelsen er med i samarbejde med medarbejderne om planlægningen og dermed prioriteringen i den daglige løsning af opgaverne.

 

Der er givet én anbefaling.

 

 

Hvis der ikke er anført opfølgningsdato i anbefalingen, følges der op på anbefalingen i næste års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale 2011

27.12.16K09-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget 6. februar 2012

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 10. juni og 15. november 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Ældrekollektivet i Årsdale.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Ældrekollektivet i Årsdale:

Det er Tilsynet vurdering, at der siden tilsynet i 2010 er sket styrkelse af det ledelsesmæssige fokus på at styrke fagligheden i Ældrekollektivets tilbud til deres beboere. Der er samlet op på de forskellige indsatsområder påpeget af det kommunale tilsyn og embedslægetilsynet fra 2010.

Det er Tilsynets vurdering, at det skærpede fokus på medarbejdernes samarbejde, med det mål at kunne give en ensartet demensomsorg, bærer frugt. Både ledelse og medarbejdere giver udtryk for et arbejdsmiljø med en høj social kapital.

Antallet af sygeplejersketimer er øget, og ledelse og medarbejdere samarbejder med kommunes øvrige demensplejecentre om faglig sparring i de vanskelige situationer. Dette blandt andet med henblik på forebyggelse af magtanvendelser.

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne virkede meget trygge og rolige, samt at der var en hyggelig stemning på Ældrekollektivet.

Konklusion: Ældrekollektivet i Årsdale fungerer efter Tilsynets vurdering som et godt bolig- og plejetilbud til beboerne.

 

Der er givet én anbefaling:

Tilsynet skal anbefale; at den enkelte beboer skal have en kopi i sin bolig af hvilke aftaler vedr. service, pleje og vedligeholdelsestræning, der er aftalt.

 

Hvis der ikke er anført opfølgningsdato i anbefalingen, følges der op på anbefalingen i næste års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale o 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Slottet afd. B 3 2011

27.12.16K09-0042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 6. februar 2012

Sendes i høring, idet Socialudvalget vægter at der arbejdes for at målrette vedligeholdelsestræning og færdigheder.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 29. november 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Slottet, afd. B3.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Plejecenter Slottets afd. B 3:

Det er Tilsynets generelle indtryk og oplevelse, at B 3 fremstår som en veldrevet og velfungerende afdeling. Der er sat initiativer i gang for at styrke medarbejdernes kompetence i forhold til de mange forskellige udfordringer, som hverdagen giver, for at kunne imødekomme beboernes individuelle behov for nærhed, tryghed, forudsigelighed og omsorg.

Det er Tilsynets indtryk, at der er ledelsesmæssigt fokus på et godt arbejdsmiljø og forebyggelse af sygemeldinger og nedslidning. Medarbejderne giver udtryk for at hverdagen er, både hvad angår omsorg og pædagogik, tit en udfordring, og at de er meget opmærksomme på deres egen rolle i ikke at overstimulere beboerne, ved at have for travlt.

Tilsynet har igen drøftet problemstillingen vedr. beboere under 65 år jf. serviceloven skal tilbydes en § 141 handleplan.

Det er Tilsynet vurdering, at samarbejdet med Socialstyrelsens Videnscenter VISO har givet inspiration og nye kompetencer til leder og medarbejdere. Det er Tilsynets indtryk, at der er en betydelig bedre håndtering i brugen af magtanvendelser, samt at antallet af disse er væsentligt reduceret efter samarbejdet med VISO.

Beboerne giver udtryk for, at de er glade for deres medarbejdere. En pårørende undrer sig over, at der ikke findes et ”hobbyrum” i afdelingen til adspredelse i hverdagen.

 

Der er fulgt op på embedslægetilsynets anbefalinger og det kommunale tilsyn har givet 3 nye anbefalinger.

 

 

 

 

Hvis der ikke er anført opfølgningsdato i anbefalingen, følges der op på anbefalingen i næste års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn afd. B 3 Plejecenter Slottet 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

21  Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2011

27.66.08K07-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

 

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenområdet – perioden 01.01.11 -31.12.11

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 123 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 01.01.11-31.12.11 modtaget i alt 128 indberetninger, der omfatter 30 personer fordelt på 9 tilbud (bo- og dagtilbud).

 

Der er tale om en stigning i antallet af indberetninger på 38 i forhold til det samlede antal indberetninger i 2010, og et fald på 3 borgere i det samlede antal borgere der er lavet en magtanvendelse overfor.

 

Der er indberettet efter

·         § 125 om personlige alarm- og pejlesystemer

·         § 126 (Fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service.

·         § 126 stk. 2 (Fastholdelse i hygiejne situationer) i lov om social service.

·         § 128 (Anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service.

 

 

Type                                                                                                 Antal

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer                                             2               

§ 126 om fastholdelse                                                                           109            

§ 126 stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer                       1

§ 127 om tilbageholdelse i boligen                                                            0

§ 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                                16

§ 129 om optagelse i særlige botilbud                                                       0

Samlet antal indberetninger                                                                    128            

 

Indberetningernes fordeling på antal borgere                                              30

Indberetningernes fordeling på antal virksomheder/tilbud                              9

                                  

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

124 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

4 magtanvendelser, overfor 2 borgere, foretaget efter § 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt.

 

I de tilfælde hvor magtanvendelserne er blevet vurderet til at være ulovlige, er leder i de pågældende tilbud, blevet bedt om at indskærpe praksis over for de givne medarbejdere. I alle 4 tilfælde, har magtanvendelsernes været udført efter mindsteindgrebsprincipperne, og er ikke blevet vurderet til at have en karakter, der har ført til yderligere sanktioner overfor de givne medarbejdere.  

 

Ingen borgere eller personlige værger har ønsket at indbringe afgørelserne for Det Sociale Nævn.

 

Der ses en stigning i det samlede antal magtanvendelser hvilket skyldes især et stort antal indberetninger i forhold til en enkelt borger. I dette tilfælde, er der udarbejdet en handleplan for nedbringelse af antallet af indberetninger overfor borgeren, hvilket efterfølgende positivt har medført den ønskede effekt.

 

Social- og Sundhedssekretariatet oplever en god ansvarlighed fra virksomhederne, i forhold til at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen. Både dag- og botilbuddene efterspørger fortsat undervisning på området omkring magtanvendelser, hvilket ses som et positivt tegn i forhold til et fortsat fokus på magtanvendelser. Alle dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Indberetninger 2011 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Årlig revidering af Frit Valg materiale vedr. madservice

86.01.00P23-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-12-2011

15

 

Socialudvalget

06-02-2012

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jf. lovgivning på området for Frit Valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp m. v. skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard. Hermed foreligger den årlige revidering af standard og bilag vedr. Frit Valg madservice.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at Frit Valg materialet sendes i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:
Sendes i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i berørte virksomheders MED-udvalg.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at Frit Valg materialet godkendes

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Materialet beskriver hvad private leverandører kan byde ind på, hvilke krav der stilles til leverandørerne, og hvilke krav der stilles til kvaliteten af maden. Der er overvejende sket rettelser af teknisk karakter i den årlige revidering, således at standard og bilag fremstår mere tydelige og præcise, og i overensstemmelse med praksis.

 

De nedenfor anførte priser svarer til, hvad en privat leverandør vil få for de enkelte ydelser.

 

Omkostningerne ved produktionen m.v. af almindelig mad og tilpasningskost/diæt med individuel hensyntagen til konsistens (herefter tilpasningskost), er følgende:

 

 

Beregnede priser 2012

Hovedret, almindelig, inkl. lev.

49,30

Hovedret, tilpasningskost, inkl. lev.

 

53,64

Biret, almindelig, inkl. lev.

11,45

Biret, tilpasningskost, inkl. lev.

11,92

Hovedret, almindelig, ekskl. lev.

45,92

Hovedret, tilpasningskost, ekskl. lev.

 

49,93

Biret, almindelig, ekskl. lev.

10,66

Biret, tilpasningskost, ekskl. lev.

11,10

 

Følgende dokumenter er revideret:

·         Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret den 7. november 2011

·         Kvalitetskrav til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret den 7. november 2011

·         Kontrakt til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret den 7. november 2011

·         Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret den 7. november 2011

·         Bilag 1) madservice - råvarer - Frit Valg området, forslag dateret den 7. november 2011

·         Bilag 2) madservice – kvalitet, indhold og mængde – Frit Valg området, forslag dateret den 7. november 2011

·         Nødration forslag dateret den 7. november 2011

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 6. februar 2012

Materialet har været sendt i høring i: Ældrerådet og Handicaprådet, Med-udvalgene for virksomhederne: DeViKa, Borger og Sundhed, Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre.

Der er indgået høringssvar fra:

DeViKa – ingen kommentarer til materialet. 

Borger og Sundhed – ingen bemærkninger.

Ældrerådet – taget til efterretning.

Handicaprådet – finder kvalitetsstandarden god.

Bilag til Socialudvalget 15. december 2011

1.
Kvalitetsstandard (DOC)

2.
Kvalitetskrav (DOC)

3.
Kontrakt (DOC)

4.
Bilag 1 (DOC)

5.
Bilag 2 (DOC)

6.
Nødration (DOC)

7.
Overordnede rammer (DOC)

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

8.
Høringssvar DeViKa (DOC)

9.
Høringssvar Borger og Sundhed (DOC)

10.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

11.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

12.
Høringssvar - Årlig revidering af Frit Valg materiale vedr. madservice(1385488).DOC (DOC)

13.
image001.gif (GIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Orientering om Projekt Fontænehuset Bornholm

27.54.08A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

23

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til orientering

Resumé

Socialudvalget godkendte i sit møde den 6. juni 2011, at der kunne indgås kontrakt med Socialministeriet om et 3-årigt udviklingsprojekt i perioden 15. juni 2011 – 31. marts 2014 til udvikling af klubhuse. Tilskudsbevillingen blev imidlertid først givet ultimo oktober 2011 med et ønske fra ministeriet om 3 hele projektår og ekstern evaluering. Projektet forløber således indtil udgangen af 2014. Budgettet er tilsvarende udvidet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Formålet med at ændre projektperioden er, at foretage en ekstern evaluering på to klubhuse (i Bornholms Regionskommune og i Furesø kommune) med fokus på 3 temaer:

 

1.      Den konkrete indsats i det enkelte klubhus

2.      Samarbejdet med den øvrige socialpsykiatri

3.      Den politiske og administrative synlighed ift. Kommunalbestyrelse og forvaltning.

 

Flere elementer kan dog komme til. Socialstyrelsen forestår udbuddet af evalueringen og ministeriet financierer evalueringen.

 

Socialpsykiatriens tilbud i Bornholms Regionskommune er geografisk opdelt i 3 områder som alle dækker opsøgende arbejde, aktivitets- og samværstilbud/værestedsfunktion og støtte i eget hjem. Organiseringen er valgt for at knytte sig til lokalsamfundet og gøre det trygt og kendt, at benytte aktivitets- og samværshusene i området med kendte medarbejdere, som også er kendt i nærmiljøet af samarbejdspartnere og befolkning. Denne organisering ønskes bibeholdt ligesom det ønskes, at projektet får et tæt samarbejde med den øvrige socialpsykiatri i forhold til udvikling og fælles aktiviteter.

 

Psykiatri- og handicapvirksomheden forestiller sig Område Øst med Værestedet Mariegården, som omdrejningspunkt for udviklingsprojektet og til at arbejde efter Fountain House modellen.

Projektets interne organisering, herunder dannelse af styregruppe vil, grundet den sene tilskudsbevilling, først være på plads inden udgangen af marts måned. 

Økonomiske konsekvenser

Der vil i projektperioden ikke være ekstra udgifter forbundet med projektet for Bornholms Regionskommune.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om praktisk hjælp til 18-65 årige

27.36.04G12-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

24

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I juni 2011 bad Ankestyrelsen Bornholms Regionskommune om, at deltage i en praksisundersøgelse om praktisk hjælp til 18-65 årige. Resultatet af undersøgelsen er i december 2011 fremsendt i en foreløbig rapport til kommunen. Den endelige rapport er ikke offentliggjort endnu, men forventes ultimo januar 2012. I følge retssikkerhedsloven skal kommunalbestyrelsen behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis og orientere styrelsen, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til.     

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at praksisundersøgelsen sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Praksisundersøgelsen omfatter i alt 175 sager indkaldt fra 17 forskellige kommuner. Kommunerne er – afhængigt af kommunens størrelse – blevet bedt om at indsende henholdsvis 5 eller 15 sager. Følgende kommuner er blevet bedt om at indsende 15 sager: Frederiksberg, Fredericia, Gladsaxe, Vordingborg, Brøndby, Greve, Næstved, Silkeborg og Vejle. Følgende kommuner er blevet bedt om at indsende 5 sager: Bornholm, Lemvig, Skive, Stevns, Faaborg-Midtfyn, Norddjurs, Vallensbæk og Varde. Af de 175 sager er de 169 fundet egnet til at indgå i undersøgelsen. Ud af de 169 sager omhandler de 103 sager kvinder, der ses endvidere at være en aldersmæssig overvægt af modtagere af hjælp, der er fyldt 50 år og derover.

 

Sagerne er indkaldt den 10. juni 2011 og undersøgelsen omfatter afgørelser truffet umiddelbart forinden. Ankestyrelsen har anmodet om at modtage både bevillings- og afslagssager. Der er alene i 6% af sagerne givet afslag på praktisk hjælp. Personkredsen i undersøgelsen er defineret som borgere i aldersgruppen 18-65 år, der ikke selv kan udføre praktiske opgaver på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af sociale problemer.

Der er i undersøgelsen særligt fokus på, om der i sagerne er det nødvendige grundlag for at træffe en afgørelse og på kommunernes anvendelse af kvalitetsstandarder i forbindelse med udmålingen af den praktiske hjælp. I forbindelse med Ankestyrelsens vurdering af de indsendte sager er anvendt et måleskema, hvor der indgår måleelementer, som er relevante for den konkrete praksisundersøgelse.

 

Undersøgelsen viser, at 86% af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med gældende regler og praksis på området, hvorimod 14% ville blive ændret eller hjemvist, hvis de var blevet forelagt Ankestyrelsen, som en klagesag. For Bornholms Regionskommunes vedkommende vil 1 sag blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag. Sagen omhandler midlertidig hjælp og er efterfølgende genoptaget til fornyet vurdering.

 

I 96% af sagerne har kommunerne foretaget den lovbestemte konkrete og individuelle vurdering af borgerens funktionsevne som foreskrevet. I mere end halvdelen af sagerne har kommunerne undladt at oplyse borgeren om muligheden for fleksibel hjælp og erstatningshjælp, og i en tredjedel af sagerne har kommunerne ikke oplyst hvem kontaktpersonen er. For Bornholms Regionskommune vedkommende bliver der oplyst om både kontaktperson og fleksibel hjælp, men der er ikke procedure for oplysninger om erstatningshjælp. Der er efterfølgende taget initiativ til en fast procedure for oplysning om erstatningshjælp.

 

Undersøgelsen viser videre, at det kun i 1 ud af 6 sager i høj grad er klart, hvilket lovgrundlag afgørelsen er truffet på. I lidt over halvdelen fremgår dette i nogen grad, mens det i en tredjedel af sagerne ikke er tilstrækkeligt klart, hvilke lovbestemmelser, der ligger til grund for afgørelsen. For Bornholms Regionskommunes vedkommende gælder det for samtlige sager, at der alene henvises til § 83, men der resterer henvisning til nr. eksempelvis §83, nr. 1, stk. 2. Der er efterfølgende taget initiativ til, at denne procedure indarbejdes fuldt ud.   

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Praksisundersøgelse (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet 2012

27.42.00P23-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

25

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. januar 2011 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012: 

Sendes i høring. 

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har visitationsretten til plejeboliger for ældre. Primo 2012 er antallet af varige pladser fordelt med 34 på Plejehjemmet Sønderbo, 35 på Toftegården, 16 på Hjemmet, 54 på Plejecenter Aabo, 16 på Nylars Plejecenter, 84 på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, 44 på Plejecenter Slottet, 40 på Plejecenter Klippebo, 16 på Aarsdale Plejecenter og 71 på Nørremøllecenteret.

Boligerne ejes delvis af en almen boligorganisation og delvis af Bornholms Regionskommune. For at komme i betragtning til boligerne skal borgerne have en betydelig, varig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale begrænsninger, som ikke kan afhjælpes af øvrige kommunale tilbud, der kan ydes i den nuværende bolig.

Ansøgning fremsendes til Borger og Sundhed, som foretager en konkret individuel vurdering af borgerens behov for en plejebolig. Borger og Sundhed har kompetence til at træffe afgørelse om godkendelse til plejebolig. Godkendte borgere optages på venteliste. Ledig plejebolig tildeles den ansøger på ventelisten, som har det største og mest aktuelle behov.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Forslag til Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap 2012

27.42.00P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

26

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. januar 2011 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger til ældre og personer med handicap. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring. 

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har anvisningsret til 349 boliger. Boligerne er fordelt med 21 i Tejn, 22 i Gudhjem, 10 i Østermarie, 70 i Hasle, 10 i Klemensker, 15 i Nexø, 8 i Nylars, 71 i Aakirkeby og 122 i Rønne.

Boligerne, der delvis ejes af flere almene boligorganisationer og delvis af Bornholms Regionskommune, kan udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.

Ældre og personer med handicap, der har behov for en ældrevenlig bolig, optages på venteliste i bopælskommunen eller i den kommune, hvor den ønskede bolig er beliggende. Ledige boliger anvises af kommunalbestyrelsen til de personer, som har størst behov for den pågældende bolig.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Forslag til Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Deltagelse i projekt Sundhed og Lokalsamfund - SoL

29.09.04P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

27

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi – og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune er forespurgt om deltagelse i et omfattende sundhedsprojekt Sundhed og Lokalsamfund i samarbejde med primært Ålborg Universitet, Steno Center og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden.

 

Projektet tager udgangspunkt i den bornholmske sundhedsprofil og mulighederne for at påvirke sundhedstilstanden gennem strukturelle ændringer.

 

Chefgruppen har den 6. december 2011 anbefalet, at sagen oversendes til behandling i de berørte udvalg, herunder med stillingtagen til deltagelse og rolle samt BRKs medfinansiering af de af BRKs forventede ressourcer i projektet.

 

Repræsentanter fra SoL projektet har den 16. januar 2012 drøftet Bornholms Regionskommunes deltagelse med borgmester og udvalgsformændene for Børne- og Skoleudvalget, Fritid, Kultur- og Forebyggelsesudvalget samt Social og Sundhedsudvalget.

Indstilling og beslutning

Områdecheferne for Børn og Skole, Fritid, Kultur og Forebyggelse samt Social og Sundhed indstiller til udvalgene 

a)     at indstille til Kommunalbestyrelsen at Bornholms Regionskommune indgår i projektet

b)     at de enkelte udvalg drøfter medfinansiering af de kommunale udgifter

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Socialudvalget tilkendegiver en positiv støtte til projektet, men afventer en central placering af den kommunale finansiering.

 

Sagsfremstilling

Sundhed og Lokalsamfund (SoL) projektet tænkes iværksat som et partnerskab mellem Bornholms Regionskommune, organisationer i det bornholmske civilsamfund, foreningsliv og handelsstand, samt tre danske forskningsinstitutioner, nemlig Aalborg Universitet, Steno Center for Sundhedsfremme samt Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden.

 

Centrale lokale partnere er TV2- Bornholm, LAG Bornholm og supermarkedskæderne COOP, Netto og Super Best. Projektet modtager økonomisk støtte af Nordea Fonden.

 

Projektets formål er at påvirke bornholmske børnefamiliers indkøbs-, mad- og bevægelsesvaner m.h.p. at reducere intensiteten i kroniske lidelser blandt den bornholmske befolkning (Sundhedsprofil).

 

Projektet udvælger 3 lokalsamfund på Bornholm som baggrund for en helhedspræget indsats. Indsatsen har et pædagogisk udgangspunkt i bestående strukturer som institutioner, medier og forretninger.

 

Projektet er af 4 års varighed.

 

Nedenstående figur illustrerer alle interessenters indbyrdes påvirkning – herunder også målgruppen (vedl. som bilag).

 

Yderligere information om projekt Sundhed og Lokalsamfund kan findes på www.sol.aau.dk

 

Som beskrevet ovenfor vil Bornholms Regionskommunes rolle kunne være, at:

·         bidrage i udvælgelsen af lokalområder og inkludering af skoler og børnehaver i projektet

·         indgå i samarbejde omkring udvikling og implementering af aktiviteter i børnehaver, indskolinger og fritidsordninger

·         bidrage i SoL-gruppen med mere overordnede indspil om projektets strategi, planlægning og evaluering

·         deltage i forskellige relaterede initiativer på Bornholm, som projektet måtte beslutte at tage del i (f.eks. Folkemødet og pressedækning)

 

Det estimerede ressourceforbrug for Bornholms Regionskommune i perioden fra 2012 til og med 2014 er opsummeret i det følgende:

 

Kommunens administration:

En medarbejder fra hvert af de involverede områder (Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og skolesekretariatet og Fritid og kultur) forventes at deltage i strategiske møder i SoL-gruppen op til fire gange om året svarende til 10 timer pr person pr år.

 

En medarbejder fra hvert af de involverede områder(Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og skolesekretariatet og Fritid og kultur) forventes at deltage i planlægningen og gennemførelsen af 1-2 særlige arrangementer (såsom Folkemødet) pr år svarende til 10 timer pr person pr år.

 

Kommunens institutioner (dagtilbud, indskolinger og skolefritidsordninger):

To medarbejdere (lærere og pædagoger) fra hver børnehave, indskoling og skolefritidsordning fra hver af de tre involverede lokalsamfund forventes at deltage i udvikling og gennemførelse af aktiviteter svarende til 52 timer pr. person pr år.

 

Den administrative involvering forventes, at kunne løftes i den bestående ramme, mens ressourcetrækket i kommunens institutioner samlet er beregnet til ca. 1.000 timer

 

Der er ikke, i projektet, taget stilling til økonomisk kompensation til institutionerne.

 

På baggrund af data fra dagtilbud og skoler har projektet ønsket, at lokalsamfundene Nexø, Aakirkeby og Allinge-Sandvig eller Hasleer de tre lokalsamfund på Bornholm, der indgår i projektet.

 

Da der i Aakirkeby i projektperioden skal bygges et nyt dagtilbud, foreslås det af områdechefen for Børn og Skole, at de tre lokalsamfund der evt. indgår er Nexø, Allinge-Sandvig og Hasle.

 

Projektet har i de tre lokalsamfund prioriteret, at i:

·         Nexø indgår fra Dagtilbud Øst, Stjernehuset og fra Paradisbakkeskolen, afdeling Nexø.

·         Allinge-Sandvig indgår fra Dagtilbud Nord, Allinge Børnehus og fra Skole Nord, afdeling Kongeskær.

·         Hasle indgår fra Dagtilbud Nord, Hasle Børnehus og fra Skole Nord, afdeling Svartingedal.

 

Der planlægges et ”Kick Of” møde den 7. februar 2012, hvor repræsentanter for SoL præsenterer projektet for de evt. involverede ledere fra dagtilbud og skoler og Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det fremsendte notat fra SoL har Økonomi og Analyse beregnet, at timeforbruget forventes at udgøre 996 timer pr. år i perioden 2012 til 2014, fordelt med 60 timer til de tre involverede områdesekretariater samt 936 timer til de tre dagtilbud/skoler/SFO’er.

 

Udgiften pr. år er beregnet til 240.960 kr. (2011-priser) baseret på gennemsnitlige bruttolønninger i sekretariaterne, Dagtilbud Nord og Skole Nord.

 

Udgiften for alle tre år 2012-2014 er dermed beregnet til 722.880 kr.

 

I projektbeskrivelsen er det dog anført at projektet løber over en 4-årig periode, men under det estimerede ressourceforbrug på side 3 er perioden anført fra 2012 til og med 2014.

 

Såfremt der er tale om frikøb af bestemt personale, bør udgiften beregnes på baggrund af de konkrete lønudgifter til de pågældende medarbejdere.

 

Der er ikke taget højde for en evt. merindtægt fra forældrebetaling på børnehavetaksten, såfremt merudgiften til SoL-projektet skal budgetteres på de pågældende daginstitutioner, der deltager i projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Illustration (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Projekt Uddannelse til alle (UTA)

15.03.00G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

12

 

Socialudvalget

06-02-2012

28

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget/Socialudvalget/Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Projekt Uddannelse til alle (UTA) er snart halvt igennem projektperioden. Projektet gennemføres med et socialfondstilskud efter indstilling fra Bornholms Vækstforum. Projektet er forankret i Jobcenter Bornholm, men har deltagere fra mange områder af BRK, og går derfor på tværs af Beskæftigelses-, Social- og Børne- og Skoleudvalgets områder.

 

Der indgår 14 samarbejdspartnere i projektet. Der er nedsat et § 17 stk. 4 udvalg (UTA-udvalget) i kommunen som følger projektet, samt et forretningsudvalg bestående af repræsentanter fra partnerkredsen.

 

Kommunalbestyrelsen blev senest orienteret om UTA-projektet i forbindelse med temamødet den 23. august 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at orienteringen drøftes med henblik på den videre tilrettelæggelse af indsatsen i UTA-Projektet.

 

Socialudvalget den 6. februar 2012:
Drøftelserne forsætter i fællesmøde mellem SU, BSU og BU.

 

 

Sagsfremstilling

UTA er et udviklingsprojekt hvor der arbejdes med forskellige konkrete projekter, således med alt fra en erhvervsklasse 9 til et praktikpladsprojekt. En del af disse projekter og erfaringen vil kunne implementeres i f.eks. grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

 

Et overordnet og meget vigtigt aspekt i UTA projektet, er samarbejdet og koordineringen imellem de mange forskellige aktører der er omkring de unge. Langt de fleste af de bornholmske unge bevæger sig let og ukompliceret igennem uddannelsessystemer. Men for andre bliver det en kompliceret affære, som kan implicere flere forskellige virksomheder indenfor BRK, og dermed berører flere politiske udvalg.

 

UTA projektet arbejder med spørgsmålet: Hvordan kan vi få fokus på det enkelte unge menneske, uden at indsatsen overfor den unge skal være styret og måske ligefrem låst af, at indsatsområderne er knyttet til forskellige politikområder?

 

UTA projektet vil gerne, til det videre arbejde, have inputs i form af:

a) Ideer og tanker til hvordan der kan bygges bro imellem de forskellige beslutningssiloer med afsæt i de konkrete initiativer iværksat i projektperioden, samt

b) hvordan der sikres en implementering af de konkrete initiativer som er iværksat under projektperioden, og som ønskes videreført efter 2013.

 

Orientering i udvalgsmødet ved områdechef for Borgere og Beskæftigelse Allan Westh og projektleder Bjørn Haslund-Gjerrild.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Ændring af retningslinjer for tildeling af § 18-midler 2012

27.15.12P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

29

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Retningslinjer for tildeling af § 18-midler ændres, således at ansøgninger ud over 5.000 kr. behandles af Socialudvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at de foreslåede ændringer godkendes

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Retningslinjer for tildeling af § 18-midler ændres, således at ansøgninger ud over 5.000 kr. behandles af Socialudvalget.

 

På Socialudvalgets møde den 9. november 2011 blev det besluttet at ændre ansøgningsproceduren, således at ansøgninger behandles hvert kvartal på Socialudvalgets møder. I 2012 er der ansøgningsfrist medio januar, medio april, medio juli samt medio oktober.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Forslag til retningslinjer for tildeling af støtte til frivillige organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Status for tildeling af § 18-midler 2012

27.15.12I08-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

30

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

 

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2012 ser status således ud:

Der er i budget 2012 afsat i alt 649.792 kr.

Der er et restbeløb på 601.632 kr.

Der er på mødet i dag sager til beslutning for 629.500 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Bornholmske Flygtningevenner søger § 18-midler til aktiviteter 2012

27.15.12Ø40-0131

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

31

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Bornholmske Flygtningevenner søger § 18-midler til aktiviteter, som kan være med til at fremme integrationen i det bornholmske samfund.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Bevilget kr. 10.000.

 

Sagsfremstilling

Bornholmske Flygtningevenner, som pt. tæller 72 medlemmer, har til formål at øge integrationen ved hjælp af kontaktfamilier, børneklub, kvindeaftener samt aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 20.100 kr.

Det samlede budget for 2012 udgør 63.100 kr. og for årene 2012 og 2013 er der bevilget i alt 30.000 kr. i PUF-midler.

 

Foreningen, som pr. 31. december 2011 havde en formue på 20.764 kr., fik i årene 2008 til 2010 bevilget 10.000 kr. årligt og i 2011 12.500 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32  Foreningen for Førtidspensionister søger § 18-midler til aktiviteter samt drift 2012

27.15.12Ø40-0130

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

32

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Foreningen for Førtidspensionister søger midler til aktiviteter samt drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Bevilget kr. 15.000. Leif Olsen kan ikke medvirke og ønsker at bevilge kr. 25.000.

 

Sagsfremstilling

Foreningen for Førtidspensionister, som tæller 120 medlemmer, arbejder også for skåne-, fleksjobbere og langtidssyge. Foreningens hovedaktiviteter er bisidning, rådgivning, stolemotion, udgivelse af medlemsblad og arrangementer.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 90.000 kr.

Foreningen, som i 2010 og 2011 har fået en årlig bevilling på 35.000 kr., havde pr. 31. december 2011 en formue på 29.419 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33  Bornholms Lydavis søger § 18-midler til deltagelse i symposium samt driftsudgifter 2012

27.15.12Ø40-0128

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

33

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Lydavis søger § 18-midler til deltagelse i symposium samt drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Bevilget kr. 30.000.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Lydavis, som pt. har 37 medlemmer og hvis formål er at producere lydavis til gavn for blinde og svagsynede, søger i lighed med tidligere år midler til deltagelse i symposium samt til forsikring, telefon, kørsel m.m.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 30.000 kr.

·         Årligt symposium                     15.000 kr.

·         Driftsudgifter                         15.000 kr.

 

I årene 2008-2011 er der årligt bevilget 30.000 til symposium og drift.

 

Foreningens formue pr. 31. december 2011 er 9.085 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 34  Netværk for Unge Senhjerneskadede søger § 18-midler til aktiviteter 2012

27.15.12Ø40-0127

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

34

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Netværk for Unge Senhjerneskadede søger § 18-midler til aktiviteter for yngre senhjerneskadede samt deres pårørende.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Bevilget kr. 12.000.

 

Sagsfremstilling

Netværk for Unge Senhjerneskadede, som pt. tæller 52 medlemmer – en stigning på syv medlemmer ift. 2011 - søger § 18-midler til aktiviteter for medlemmerne samt deres pårørende. I løbet af året er der forskellige arrangementer. Således er der i 2012 bl.a. planlagt en bådtur, en weekend i sommerhus, besøg på Melstedgård og NaturBornholm samt en fisketur.

 

Foreningen har søgt om midler fra Lions Club, som i 2011 bevilgede 5.000 kr. og fra A. Espersens Fond, som bevilgede 4.000 kr. i 2011. Der afventes svar på begge ansøgninger.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 17.000 kr.

Anslåede udgifter til årets arrangementer er 60.000 kr. og anslået egenbetaling 33.000 kr.

 

Foreningen, som i såvel 2010 som 2011 fik bevilget 17.000 kr., havde pr. 31. december 2011 en formue på 13.691 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 35  Værestedet ’Aakilden’ søger § 18-midler til drift og aktiviteter

27.15.12Ø40-0126

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

35

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Værestedet ’Aakilden’ søger § 18-midler til driftsudgifter samt aktiviteter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Bevilget kr. 6.000.

 

Sagsfremstilling

Værestedet ’Aakilden’, som er et mødested for ensomme ældre, søger i lighed med tidligere år § 18-midler til foreningens drift samt aktiviteter for medlemmerne, som tæller ca. 35 personer.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 12.000 kr. og foreningens samlede udgifter i 2012 forventes at udgøre i alt 30.700 kr.:

·         Leje af lokale incl. vand og varme                                 8.500 kr.

·         Udflugter med bus                                                     7.000 kr.

·         Transport for dårligt gående                                        5.500 kr.

·         Entré samt gæstetaler                                                1.000 kr.

·         Kontorartikler m.m.                                                      400 kr.

·         Bårebuketter og blomster                                               400 kr.    

·         Spisning samt kaffe                                                    7.900 kr.

 

Brugerne betaler ca. 8.000 kr. i kaffepenge, ca. 2.500 kr. til spisning og ca. 1.200 kr. til taxa.

I såvel 2010 og 2011 blev der bevilget 8.000 kr. i driftstilskud til foreningen.

 

Foreningens overskud, som pr. 31. december 2011 udgjorde 2.936 kr. vil blive brugt til transport for dårligt gående i vintermånederne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 36  Foreningen Danske DøvBlinde søger § 18-midler til erfagruppe

27.15.12Ø40-0121

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

36

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Danske DøvBlinde søger § 18-midler til erfagruppe for Døvblinde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Bevilget kr. 2.000.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Danske DøvBlinde, som er en politisk styret handicapforening, støtter selvstændige og lokalt forankrede erfagrupper, som er opmærksom på døvblindes begrænsninger og muligheder.

 

Foreningen, som har 8 medlemmer på Bornholm, søger således midler til erfagruppe for døvblinde, der arrangeres af døvblinde. Møderne, der afholdes månedligt, består af erfaringsudveksling mellem døvblinde omkring deres dobbelte handicap. Erfagruppen fungerer som en selvhjælpsgruppe og bruges også til socialt samvær og til at vedligeholde døvblindes livskvalitet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 12.400 kr.

·         Rejseudgifter                         8.000 kr.

·         Kørsel i egen bil                      3.000 kr.

·         Mødeudgifter m.m.    500 kr.

·         Interne arrangementer                900 kr.    

 

Foreningen, som i 2011 fik bevilget 8.500 kr. til transport, havde pr. 31. december 2010 en formue på 220.270 kr. Af disse er 110.135 henlagt til jubilæum i 2012.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 37  Røde Kors Bornholm søger § 18-midler til besøgstjeneste og nørklegruppe 2012

27.15.12Ø40-0138

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

37

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Røde Kors Bornholm søger midler til besøgstjeneste på hele Bornholm samt til nørklegruppe i Allinge.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Bevilget kr. 20.000.

 

Sagsfremstilling

Besøgstjenesten, som i længere tid har været på standby i Rønne og Nexø, søger midler til sommerudflugt for besøgsvenner og -modtagere, kurser samt kørsel. Desuden søges om midler til materialer til nørklegruppen.

 

Foreningen har ca. 400 medlemmer på Bornholm og ca. 60 besøgsvenner.

 

En besøgsven kommer som en ven for at snakke, gå en tur, læse højt af avisen eller en bog eller for bare at være til stede og lytte. Besøgsmodtagere har typisk et spinkelt privat netværk, så derfor har det ugentlige besøg stor betydning.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 40.000 kr. som også er det totale budget for aktiviteten.

 

Foreningen, som i hvert af årene 2010 og 2011 fik bevilget 20.000 kr. til nørklegruppe, transport samt drift, havde den 6. december 2011 en formue på 5.190 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 38  Hjerteforeningen søger § 18-midler til foredrag i anledning af foreningens 50 års jubilæum

27.15.12Ø40-0134

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

38

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Hjerteforeningen søger i anledning af foreningens 50 års jubilæum midler til et foredrag med Peter Qvortrup Geisling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Afslag.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Hjerteforeningen i 2012 har 50 års jubilæum, søges midler til et foredrag.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 20.000 kr. Det samlede budget udgør ca. 25.000 kr.

 

Foreningen, som pr. 31. december 2011 havde en formue på 4.984 kr., fik i hvert af årene 2010 og 2011 bevilget 5.000 kr. til henholdsvis en brochure om foreningen og ’Hjertestierne’ samt ’Dans som motion’.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 39  Arbejdsskadeforeningen søger § 18-midler til aktiviteter 2012

27.15.12Ø40-0135

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

39

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Arbejdsskadeforeningen søger § 18-midler til driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Bevilget kr. 7.500.

 

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at bistå og hjælpe arbejdsskadede personer for derved at forbedre deres situation. Dette kan ske gennem erfaringsudveksling, samtaler, rådgivning og igangsætning af aktiviteter. Der arrangeres bl.a. træning i varmtvandsbassin.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 20.000 kr. til husleje, forsikring, telefon, svømmekontingent m.m.

 

Foreningen, som i såvel 2010 og 2011 fik bevilget 10.000 kr., havde pr. 31. december 2011 en formue på 6.076 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 40  Selvhjælpsgrupper søger § 18-midler til aktiviteter samt drift 2012

27.15.12Ø40-0136

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

40

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18-midler til foreningens drift samt aktiviteter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Bevilget kr. 15.000.

 

Sagsfremstilling

Selvhjælpsgrupper Bornholm, som via selvhjælpsgrupper, netværksgrupper, personlige samtaler og telefonkontakt samt rådgivnings- og bisiddertjeneste yder støtte for at forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede samt andre mennesker i en svær situation, søger midler til driftsudgifter, aktiviteter samt kørsel m.v.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 75.000 kr.

 

Det samlede budget udgør i alt 250.000 kr. fordelt på:

Husleje incl. el og varme                    62.000 kr.

Lovpligtige forsikringer                         8.000 kr.

Kontor incl. telefon og bredbånd          30.000 kr.

Revisor                                           15.000 kr.

Annoncer                                        29.500 kr.

Mødeudgifter og diverse                    20.000 kr.

Rengøring og reparation                     33.500 kr.

Kørsel egen bil                                 20.000 kr.

Offentlig transport                            12.000 kr.

Materialer                                       20.000 kr.

 

Foreningen, som i 2010 fik bevilget 25.000 kr. og i 2011 20.000 kr. til den primære drift, havde pr. 31.12.2011 en formue på 11.455 kr.

 

Der er søgt om et tilskud fra Socialministeriets PUF-midler på 250.000 kr. Den forventede bevilling er i lighed med 2011 125.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 41  Erindringscenter Bornholm søger § 18-midler til driftsudgifter 2012

27.15.12Ø40-0140

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

41

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Erindringscenter Bornholm søger § 18-midler til foreningens drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Bevilget kr. 40.000.

 

Sagsfremstilling

Erindringscenter Bornholm søger i lighed med tidligere år midler til driftsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 65.000 kr.

 

Det samlede budget udgør i alt 77.700 kr. fordelt på

Husleje                         60.000 kr.

Varme, vand og el             7.500 kr.

Husleje – depot                2.400 kr.

Forsikring                        4.800 kr.

Forbrug – drift                  3.000 kr.

 

Foreningen, som i 2010 fik bevilget 80.000 kr. og i 2011 60.000 kr., havde pr. 31. december 2011 en formue på 35.584 kr.

 

Der er bundne midler for 11.373 kr., således at foreningens rådighedsbeløb pr. 31. december 2011 er 24.211 kr.

Centeret har fået afslag på en ansøgning om støtte fra Socialministeriets PUF-midler.

 

Ifølge Socialudvalgets beslutning af 28. marts 2011, blev foreningen i brev af 30. marts 2011 gjort opmærksom på, at der fremover ikke kan forventes så stort et tilskud til husleje, da denne skønnes at være uforholdsmæssig høj.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 42  Lænken Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter og kurser 2012

27.15.12Ø40-0141

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

42

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Lænken Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter, kurser for frivillige samt opsøgende arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Bevilget kr. 12.500.

 

Sagsfremstilling

Lænken Bornholm, hvis mål er at støtte personer og deres familier i et kendt alkoholproblem, søger midler til socialkulturelle og netværksskabende aktiviteter for personer i alkoholbehandling samt deres pårørende, til kursus for de frivillige og opsøgende arbejde ifm. tilbagefald.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 20.000 kr. og det samlede budget anslås at være ca. 30.000 kr.

 

Foreningen, som pr. 31. december 2011 havde en formue på 8.530 kr., fik i 2010 bevilget 10.000 kr. og i 2011 15.000 kr. til aktiviteter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 43  Fontanas Venner søger § 18-midler til aktiviteter 2012

27.15.12Ø40-0139

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

43

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Fontanas Venner søger § 18-midler til aktiviteter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012: 

Afslag. Leif Olsen kan ikke medvirke og ønsker at bevilge kr. 10.000.

 

Sagsfremstilling

Fontanas Venner, som er en social hyggeforening for personer med relationer til Fontana, søger § 18-midler til en udflugt til København, primært til transport og overnatning. I programmet er indlagt AA-møder.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 18.000 kr.

 

Foreningen, som pr. 31. december 2011 havde en formue på 5.847 kr., har ikke tidligere søgt § 18-midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 44  Ældremobiliseringens ansøgning om § 18-midler 2012

27.15.12Ø40-0123

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

44

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Ældremobiliseringen Bornholm søger ifølge Partnerskabsaftalen med Bornholms Regionskommune 2011 - 2013 § 18-midler til Stolemotion og Motionsvenner, telefonstjerner og datastuer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at ændring og tilføjelse til Partnerskabsaftale mellem Bornholms Regionskommune og Ældremobiliseringen godkendes

b)     at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

a) Godkendt.

b) Bevilget kr. 190.000, idet der ønskes en redegørelse for honorar til koordinatornetværksformanden på 2,3 %. 

Leif Olsen kan ikke medvirke til beslutningen om at give foreningen ret til at flytte økonomi mellem enkelte aktiviteter. Han kan godt tilslutte sig partnerskabsaftalen i sin grundsubstans og økonomien til de forskellige aktiviteter som beskrevet.  

 

Sagsfremstilling

Partnerskabsaftale mellem Bornholms Regionskommune og Ældremobiliseringen 2011 - 2013 ændres, således at Ældremobiliseringen kan overføre midler mellem de forskellige aktiviteter indenfor rammerne af de bevilgede § 18-midler.

 

Ældremobiliseringen Bornholm søger ifølge Partnerskabsaftalen med Bornholms Regionskommune 2011-2013 § 18-midler til Stolemotion og Motionsvenner, telefonstjerner og datastuer. Ældremobiliseringen blev i 2011 udvidet med frivillige bisiddere, men pga. manglende tilslutning fra de ældre er denne aktivitet nu henlagt.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 190.000 kr. fordelt på:

Stolemotion og Motionsvenner            76.670 kr.

Telefonstjernen i Nexø                       13.868 kr.

Telefonstjernen i Rønne                       8.968 kr.

Telefonstjernen i Aakirkeby                10.322 kr.

Telefonstjernen i Allinge                     14.132 kr.

Datastuen i Rønne                              7.448 kr.

Datastuen i Klemensker                       5.218 kr.

Datastuen ’Mini’ i Hasle                        6.682 kr.

Datastuen i Gudhjem                           6.640 kr.

Datastuen i Allinge                            16.912 kr.

Datastuen i Aakirkeby                       11.172 kr.

Datastuen i Nexø                              11.968 kr.

 

I Datastuen Nexøs budget er indregnet et honorar til koordinatornetværksformanden på 2,3 % af det samlede budget på 190.000 kr. svarende til 4.370 kr.

 

Ældremobiliseringen fik i 2011 bevilget 250.014 kr. Af dette beløb havde Stolemotion og Motionsvenner mulighed for at afgive 30.000 kr. Ældremobiliseringen ønskede imidlertid at overflytte 9.500 kr. til udgifter til 3 datastuer, samt 1 telefonstjerne. I Socialudvalgets møde den 28. november 2011, blev Ældremobiliseringens anmodning behandlet og udvalget besluttede, at der kunne overføres i alt 4.500 kr. til henholdsvis datastuen i Hasle, datastuen i Nexø og telefonstjernen i Nexø.

Således forventes 25.500 kr. tilbagebetalt til Bornholms Regionskommune.

 

I 2010 blev der bevilget 250.000 kr. og fra Stolemotion og Motionsvenner blev der tilbageført et beløb på 34.857 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Partnerskabsaftale 2011-2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 45  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

45

 

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Orientering om Kulturhuset.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 46  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

46

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Punkterne: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 og 26.