Referat
Socialudvalget
05-03-2012 kl. 14:15
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Proces for budget og mål 2013 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 3 Månedlig budgetopfølgning december 2011 vedr. ældreområdet
  åbent 4 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret 2011
  åbent 5 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset 2011
  åbent 6 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen 2011
  åbent 7 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Gartnerparken 2011
  åbent 8 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Valmuen 2011
  åbent 9 Rapport fra uanmeldt kommunalt plejehjemstilsyn Aktivitets- og Plejecenter Lunden 2011
  åbent 10 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo 2011
  åbent 11 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale 2011
  åbent 12 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Slottet afd. B 3 2011
  åbent 13 Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2011
  åbent 14 Revidering af kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter Ældreområdet
  åbent 15 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder
  åbent 16 Årlig revidering af kontrakt og kvalitetskrav vedr. Frit Valg personlig pleje og praktisk hjælp
  åbent 17 Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 1. juli - 31. december 2012
  åbent 18 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om praktisk hjælp til 18-65 årige
  åbent 19 Statsforvaltningen Hovedstadens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af ledsageordning efter servicelovens § 97
  åbent 20 'Forebyggelse og sundhed på Bornholm' - afrapportering for 2011 og prioriteringer for 2012 og 2013
  åbent 21 Gensidig orientering
  åbent 22 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-03-2012

1

 

 

Fraværende

Lykke Jensen.

Trine Rasmussen forlod mødet kl. 15.50 under behandling af punkt 2.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 2 blev behandlet kl. 15, hvor borgmesteren deltog.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Proces for budget og mål 2013 indenfor Socialudvalgets område  

00.30.04Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

4

 

Socialudvalget

05-03-2012

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget skal tilrettelægge processen for budget og mål 2013 på udvalgets områder. Der er udarbejdet forslag til tidsplan for udvalgets arbejde med budget og mål for 2013 i overensstemmelse med Budgetvejledningen for 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at forslag til tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område godkendes

b)     at Socialudvalget afholder dialogmøder med virksomhederne indenfor udvalgets område i uge 15   

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

a) Godkendt.

b) Dialogmøder afholdes fredag den 13. april og mandag den 16. april.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at udvalget drøfter ØKE’s krav til arbejdet med budget 2013 indenfor Socialudvalgets område, herunder plan for arbejdet med disse

b)     at udvalget har en indledende drøftelse af forslag til mål for 2013

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Af Budgetvejledningen for 2013 fremgår, at fagudvalgene senest 14. juni 2011 skal aflevere budgetbidrag, herunder:

·         resultatet af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder

·         oplæg til mål for 2013

·         op- og nedprioriteringsforslag

·         anlægsforslag

·         evt. takstbilag

Som det fremgår af Budgetvejledningen vil budgetprocessen for 2013 på nogle måder ligne de tidligere års budgetprocesser, men adskiller sig også på væsentlige punkter.

Budgetprocessen påbegyndes med det første budgetseminar den 14. februar, hvor kommunalbestyrelsen, med udgangspunkt i en budgetscreening gennemført af BDO (Kommunernes Revision), skal drøfte og udpege de områder, som udvalgene skal arbejde videre med frem mod det andet budgetseminar den 26. juni.

De tidligere år har Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldt rammer til de enkelte fagudvalg, som de skulle udarbejde budgetbidrag inden for. Der vil ikke blive udmeldt rammer på samme måde i år. Derimod skal udvalgene arbejde med de områder, som kommunalbestyrelsen udpeger på budgetseminar 1.

På budgetseminar 2 den 26. juni vil udgangspunktet for økonomien for 2013 udgøres af budgetoverslagsår 2013 i budget 2012, de efterfølgende kendte ændringer samt resultaterne af det arbejde som udvalgene har arbejdet med i forlængelse af kommunalbestyrelsens udmeldinger fra budgetseminar 1.

Som tidligere skal der fastsættes politiske mål for kommunens politikområder. Målene for 2013 er en del af budgettet, og de borgerrelevante mål vil desuden skulle indgå i kvalitetskontrakten.

Der er udarbejdet forslag til tidsplan for udvalgets arbejde med budget og mål for 2013 med henblik på fremsendelse af udvalgets budgetbidrag senest den 14. juni 2012.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Socialudvalgets budget 2013

Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminar 1 den 14. februar 2012 præsenteret for præmisserne for kommunens kommende budget for 2013 og overslagsår. Med udgangspunkt i BDOs budgetscreeningsrapport har der været en bred politisk debat om serviceniveau, struktur, digitalisering, effektivisering mv. på alle områder.

Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund drøftet og udpeget de områder, der skal danne rammerne for udvalgenes videre arbejde med budget 2013 og overslagsår frem til den 14. juni 2012, hvor udvalgenes budgetbidrag skal afleveres.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på møde den 22. februar 2012 drøftelserne på budgetseminar 1 og beder Socialudvalget om at arbejde videre inden for følgende fokusområder:

 

1.      Strukturer, herunder langsigtet planlægning i forhold til befolkningsudvikling:

o        Plejehjemsstruktur (antal plejeboliger, eget hjem i forhold til plejebolig, lukning af små enheder)

o        Tandplejen (antal klinikker)

2.      Øget samarbejde mellem udvalgsområder, navnlig mellem Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget, med henblik på bedre tværgående indsats

3.      Fastlæggelse af serviceniveau, bl.a. vurdering af kan/skal – opgaver og kvalitetsstandarder, samt se på digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi

o        analyse af forskelle i kvalitetsstandarder i forhold til serviceniveau og konsekvenser for borgerne, herunder: belysning af hvor sammenligningskommunerne er anderledes

o        reducerede timepriser

o        anvendelse af velfærdsteknologi

o        enhedspriser/omkostninger på ældre- og handicapområdet

4.      Rummeligt arbejdsmarked

5.      Offentlig-privat samarbejde

6.      Konkurrenceudsættelse

7.      Skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning

8.      Øget kontrol (visitationspraksis, inspiration fra Vordingborg)

 

Der følges op på udvalgenes arbejde på statusmøder med udvalgsformændene og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. marts og den 23. maj, jf. Budgetvejledning 2013.

 

Mål 2013

Kommunalbestyrelsens mål for 2012 og arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte

områder er udgangspunktet for udvalgenes arbejde med mål for 2013.

 

Udvalgenes oplæg til 2013-mål for de enkelte politikområder vil således bestå af:

·         2012-mål, som ønskes videreført til 2013, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området

·         mål som udløber af arbejdet med de udvalgte områder fra budgetseminar 1, fx mål vedrørende kvalitet, struktur, arbejdsgange

·         nye mål for at sikre, at der opstilles mål for alle politikområder

·         og endelig vil der være budgetforligsemner fra 2012, som er under fortsat implementering i 2013 og som dermed kan opstilles som mål

 

2012-målene indenfor Socialudvalgets område fremgår af bilag.

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område (DOC)

2.
Budgetvejledning 2013 (PDF)

3.
Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 (PDF)

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

4.
MÅL 2012 indenfor socialudvalgets område (DOC)

5.
29.02.2012 Revideret tidsplan for arbejdet med budget og mål 2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Månedlig budgetopfølgning december 2011 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0091

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-03-2012

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo december 2011 vedr. ældreområdet. Forbrugstallene for 2011 er ikke endelige, da der fortsat kan bogføres i regnskabsåret. Forbruget er opgjort pr. 7. februar 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret 2011

27.12.16K09-0054

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

12

 

Socialudvalget

05-03-2012

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring.

 

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret den 24. november 2011.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af dagtilbuddet, samt gennemført interview med brugere, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i dagtilbuddet Kommunikationscentret. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de brugere Tilsynet talte med, er godt tilfreds med, at komme på Kommunikationscentret. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige- og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

 

At brugerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler, at leder fremsender forslag til retningslinjer for brugerinddragelsen i Ressourcevejen til Tilsynet, indenfor 3 måneder – senest medio februar 2012.

 

·         Tilsynet anbefaler at leder, primo januar 2012, skal have fremsendt de udarbejdede retningslinjer for medicinhåndteringen.

 

Tilsynet har den 19. januar 2012 modtaget Kommunikationscentrets retningslinjer for medicinhåndtering.

 

Tilsynet har den 27. januar 2012 modtaget Kommunikationscentrets retningslinjer for Brugerinddragelse i Ressourcevejen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet, som i deres møde den 21. februar 2012 tog sagen til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Tilsynsrapport Kommunikationscentret 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset 2011

27.12.16K09-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

13

 

Socialudvalget

05-03-2012

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring.

 

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset den

5. december 2011.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbuddet Nexøhuset. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, vi træffer hjemme, er godt tilfredse med, at bo på Nexøhuset.

De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige - og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

 

At beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet, som i deres møde den 21. februar 2012 tog sagen til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen 2011

27.12.16K09-0059

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

14

 

Socialudvalget

05-03-2012

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring.

 

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen den

13. december 2011.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbuddet Stenbanen. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, vi træffer hjemme, er godt tilfreds med at bo på Stenbanen. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige - og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet, som i deres møde den 21. februar 2012 tog sagen til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Tilsynsrapport Stenbanen 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Gartnerparken 2011

27.12.16K09-0056

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

15

 

Socialudvalget

05-03-2012

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring.

 

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sendes i høring

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Gartnerparken den

7. december 2011.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbuddet Gartnerparken. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, vi træffer hjemme, er godt tilfreds med, at bo i Gartnerparken.

De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige - og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

 

At beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 6. februar 2012

Tilsynet har den 6. januar 2012, modtaget Rønne Botilbuds overordnede procedurevejledning for Handleplaner i Rønne Botilbud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet, som i deres møde den 21. februar 2012 tog sagen til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Tilsynsrapport Gartnerparken 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Valmuen 2011

27.12.16K09-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

16

 

Socialudvalget

05-03-2012

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring, idet Socialudvalget forudsætter at gældende love og retningslinjer overholdes.

 

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Valmuen den

20. december 2011.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbudet Valmuen. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, vi træffer hjemme, er godt tilfredse med at bo på Valmuen. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår særdeles vedlige - og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

 

  • Tilsynet anbefaler, at Valmuen beskriver praktisk, hvordan beboerne, i det daglige, inddrages i arbejdet med udviklingen af værdigrundlaget og hvor de praktisk i dagligdagen er inddraget Valmuens værdigrundlag.

 

Tilsynet er i dialog med Valmuen, omkring opfølgningen på de anbefalinger Tilsynet har givet.

Hvis der ikke er anført opfølgningsdato i anbefalingen, følges der op på anbefalingen i næste års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet, som i deres møde den 21. februar 2012 tog sagen til efterretning.

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Tilsynsrapport Valmuen 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Rapport fra uanmeldt kommunalt plejehjemstilsyn Aktivitets- og Plejecenter Lunden 2011

27.12.16K09-0043

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

17

 

Socialudvalget

05-03-2012

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring, idet Socialudvalget lægger vægt på at gældende standard for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt den daglige renholdelse overholdes.

 

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 9. november 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Aktivitets- og Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Aktivitets- og Plejecenter Lunden:

Det er Tilsynets overordnede indtryk, at Aktivitets- og Plejecenter Lunden fremtræder som et velfungerende plejecentertilbud. Der er fulgt op på embedslægetilsynets anbefalinger. Tilsynet har givet anledning til drøftelse af problemet, at beboere under 65 år ikke automatisk får tilbudt en § 141 handleplan, og at dette tilsyneladende er et tværgående sektorproblem, som der er behov for at have fokus på, når yngre borgere visiteres til plejebolig.

Tilsynet har gjort bemærkninger vedr. rengøringen i bolig.

Det er Tilsynets oplevelse, at der fortsat er behov for at huske medarbejderne på ”BRK´s kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86”, således det sikres, at beboeren får det mest optimale træningstilbud.

 

Der er givet nedenstående anbefalinger:

 

Tilsynet er den 16. december 2011 orienteret om, at problemet med døråbner er løst, samt at der er taget initiativ til at få løst problemet med de manglende § 141 handleplaner.

Hvis der ikke er anført opfølgningsdato i anbefalingen, følges der op på anbefalingen i næste års tilsyn.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Ældrerådet har den 21. februar 2012 behandlet Tilsynets rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Aktivitets- og Plejecenter Lunden.

Ældrerådet afgiver herved følgende høringssvar:
”Ældrerådet konstater at tilsynets anbefalinger er blevet fulgt.
Rosværdigt er alt det liv og den omsorg der er på centret. Desværre kommer der ikke så mange gæster i den dejlige café, sikkert på grund af madpriserne.
Ældrerådet finder det trist at kun selvhjulpne beboere kan deltage i Aktivitetscentrets tilbud angiveligt fordi det kræver personale, hvilket det også gør i boligerne, måske mest når de keder sig.
Ældrerådet beklager at der spares på træning og genoptræning, da det er dårlig økonomi.”

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Rapport uanmeldt kommunalt plejehemstilsyn Aktivitets- og Plejecenter Lunden 2011 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

2.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Rapport fra uanmeldt kommunalt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo 2011

27.12.16K09-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

18

 

Socialudvalget

05-03-2012

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 6. februar 2012:

Sendes i høring, idet Socialudvalget lægger vægt på at gældende standard for den daglige renholdelse overholdes.

 

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 6. december 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Klippebo.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af stedet

Det er Tilsynets overordnede indtryk, at Plejecenter Klippebo fungerer som et veldrevet plejecenter. Det er Tilsynets vurdering, at der er en høj grad af tilfredshed hos beboerne med hverdagen og de muligheder der gives beboerne. Der gives udtryk for tryghed, samt at medarbejdere og ledelse er gode til at drage omsorg for beboerne.

Det er Tilsynets indtryk, at samarbejde, kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling er et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere. Tyngden i plejeopgaverne er stigende og Tilsynet har noteret sig, at ledelsen er med i samarbejde med medarbejderne om planlægningen og dermed prioriteringen i den daglige løsning af opgaverne.

 

Der er givet én anbefaling.

 

 

Hvis der ikke er anført opfølgningsdato i anbefalingen, følges der op på anbefalingen i næste års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Ældrerådet har den 21. februar 2012 behandlet Tilsynets rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejecenter Klippebo.

Ældrerådet afgiver herved følgende høringssvar:
”Et livfuldt sted med aktiviteter for alle.
Ældrerådet konstater at der spares på rengøringen.
Ældrerådet vil gerne orienteres om konklusionen vedr. plejecentrets afprøvning af teknologiske hjælpemidler når den foreligger.”

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo 2011 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

2.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale 2011

27.12.16K09-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

19

 

Socialudvalget

05-03-2012

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring.

 

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 10. juni og 15. november 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Ældrekollektivet i Årsdale.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Ældrekollektivet i Årsdale:

Det er Tilsynet vurdering, at der siden tilsynet i 2010 er sket styrkelse af det ledelsesmæssige fokus på at styrke fagligheden i Ældrekollektivets tilbud til deres beboere. Der er samlet op på de forskellige indsatsområder påpeget af det kommunale tilsyn og embedslægetilsynet fra 2010.

Det er Tilsynets vurdering, at det skærpede fokus på medarbejdernes samarbejde, med det mål at kunne give en ensartet demensomsorg, bærer frugt. Både ledelse og medarbejdere giver udtryk for et arbejdsmiljø med en høj social kapital.

Antallet af sygeplejersketimer er øget, og ledelse og medarbejdere samarbejder med kommunes øvrige demensplejecentre om faglig sparring i de vanskelige situationer. Dette blandt andet med henblik på forebyggelse af magtanvendelser.

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne virkede meget trygge og rolige, samt at der var en hyggelig stemning på Ældrekollektivet.

Konklusion: Ældrekollektivet i Årsdale fungerer efter Tilsynets vurdering som et godt bolig- og plejetilbud til beboerne.

 

Der er givet én anbefaling:

Tilsynet skal anbefale; at den enkelte beboer skal have en kopi i sin bolig af hvilke aftaler vedr. service, pleje og vedligeholdelsestræning, der er aftalt.

 

Hvis der ikke er anført opfølgningsdato i anbefalingen, følges der op på anbefalingen i næste års tilsyn.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Ældrerådet har den 21. februar 2012 behandlet Tilsynets rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Ældrekollektivet Årsdale.

Ældrerådet afgiver herved følgende høringssvar:
”Ældrerådet kan med glæde tilslutte sig tilsynets samlede indtryk.
Det kollegiale samarbejde mellem Nylars, Slottet og Årsdale ses som et meget positivt tiltag, ligesom det gode samarbejde med de pårørende påskønnes.”

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale o 2011 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

2.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Slottet afd. B 3 2011

27.12.16K09-0042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

20

 

Socialudvalget

05-03-2012

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring, idet Socialudvalget vægter at der arbejdes for at målrette vedligeholdelsestræning og færdigheder.

 

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 29. november 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Slottet, afd. B3.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Plejecenter Slottets afd. B 3:

Det er Tilsynets generelle indtryk og oplevelse, at B 3 fremstår som en veldrevet og velfungerende afdeling. Der er sat initiativer i gang for at styrke medarbejdernes kompetence i forhold til de mange forskellige udfordringer, som hverdagen giver, for at kunne imødekomme beboernes individuelle behov for nærhed, tryghed, forudsigelighed og omsorg.

Det er Tilsynets indtryk, at der er ledelsesmæssigt fokus på et godt arbejdsmiljø og forebyggelse af sygemeldinger og nedslidning. Medarbejderne giver udtryk for at hverdagen er, både hvad angår omsorg og pædagogik, tit en udfordring, og at de er meget opmærksomme på deres egen rolle i ikke at overstimulere beboerne, ved at have for travlt.

Tilsynet har igen drøftet problemstillingen vedr. beboere under 65 år jf. serviceloven skal tilbydes en § 141 handleplan.

Det er Tilsynet vurdering, at samarbejdet med Socialstyrelsens Videnscenter VISO har givet inspiration og nye kompetencer til leder og medarbejdere. Det er Tilsynets indtryk, at der er en betydelig bedre håndtering i brugen af magtanvendelser, samt at antallet af disse er væsentligt reduceret efter samarbejdet med VISO.

Beboerne giver udtryk for, at de er glade for deres medarbejdere. En pårørende undrer sig over, at der ikke findes et ”hobbyrum” i afdelingen til adspredelse i hverdagen.

 

Der er fulgt op på embedslægetilsynets anbefalinger og det kommunale tilsyn har givet 3 nye anbefalinger.

 

 

 

 

Hvis der ikke er anført opfølgningsdato i anbefalingen, følges der op på anbefalingen i næste års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Ældrerådet har den 21. februar 2012 behandlet Tilsynets rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Slottet B 3.

Ældrerådet afgivet herved følgende høringssvar:

”Ældrerådet finder at man bør afhjælpe generne ved træk for beboere og medarbejdere.
Det er efterlignelsesværdigt at man gør meget for at undgå nedslidning og sygefravær blandt personalet.
Ældrerådet finder det rosværdigt at beboerne visiteres til omsorgstandplejen.
Ældrerådet anbefaler at man er opmærksom på mulighederne for hobbyrum.”

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn afd. B 3 Plejecenter Slottet 2011 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

2.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

13  Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2011

27.66.08K07-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

21

 

Socialudvalget

05-03-2012

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

 

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenområdet – perioden 01.01.11 -31.12.11

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 123 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 01.01.11-31.12.11 modtaget i alt 128 indberetninger, der omfatter 30 personer fordelt på 9 tilbud (bo- og dagtilbud).

 

Der er tale om en stigning i antallet af indberetninger på 38 i forhold til det samlede antal indberetninger i 2010, og et fald på 3 borgere i det samlede antal borgere der er lavet en magtanvendelse overfor.

 

Der er indberettet efter

·         § 125 om personlige alarm- og pejlesystemer

·         § 126 (Fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service.

·         § 126 stk. 2 (Fastholdelse i hygiejne situationer) i lov om social service.

·         § 128 (Anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service.

 

 

Type                                                                                                 Antal

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer                                             2               

§ 126 om fastholdelse                                                                           109            

§ 126 stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer                       1

§ 127 om tilbageholdelse i boligen                                                            0

§ 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                                16

§ 129 om optagelse i særlige botilbud                                                       0

Samlet antal indberetninger                                                                    128            

 

Indberetningernes fordeling på antal borgere                                              30

Indberetningernes fordeling på antal virksomheder/tilbud                              9

                                  

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

124 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

4 magtanvendelser, overfor 2 borgere, foretaget efter § 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt.

 

I de tilfælde hvor magtanvendelserne er blevet vurderet til at være ulovlige, er leder i de pågældende tilbud, blevet bedt om at indskærpe praksis over for de givne medarbejdere. I alle 4 tilfælde, har magtanvendelsernes været udført efter mindsteindgrebsprincipperne, og er ikke blevet vurderet til at have en karakter, der har ført til yderligere sanktioner overfor de givne medarbejdere.  

 

Ingen borgere eller personlige værger har ønsket at indbringe afgørelserne for Det Sociale Nævn.

 

Der ses en stigning i det samlede antal magtanvendelser hvilket skyldes især et stort antal indberetninger i forhold til en enkelt borger. I dette tilfælde, er der udarbejdet en handleplan for nedbringelse af antallet af indberetninger overfor borgeren, hvilket efterfølgende positivt har medført den ønskede effekt.

 

Social- og Sundhedssekretariatet oplever en god ansvarlighed fra virksomhederne, i forhold til at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen. Både dag- og botilbuddene efterspørger fortsat undervisning på området omkring magtanvendelser, hvilket ses som et positivt tegn i forhold til et fortsat fokus på magtanvendelser. Alle dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet, som i deres møde den 21. februar 2012 tog sagen til efterretning.

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Indberetninger 2011 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Revidering af kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

27.35.08P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-03-2012

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. januar 2011 kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter indenfor ældreområdet. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis, og afspejler praksis på området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Servicelovens § 84 stk. 1 skal kommunen sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I henhold til § 84 stk. 2 kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Endelig kan kommunen i medfør af Servicelovens § 79 iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte disse tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

1.
Forslag til Kvalitetsstandard for dagcenter på ældreområdet 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder  

27.42.32P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-03-2012

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Den 18. januar 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen Kvalitetsstandard for nødkald og nødkald med røgmelder. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis, og afspejler praksis på området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har visitationsretten til nødkald og nødkald med røgmelder. Standarden indeholder beskrivelse af ydelsesområde, målgruppe, lovgrundlag m.v.

§ 112 i Lov om social service siger, at:

’Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1.      i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne

2.      i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3.      er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv’

 

Der er i alt bevilget og opsat ca. 600 nødkald, og heraf er de ca. 60 med røgmelder. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

1.
Forslag til Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Årlig revidering af kontrakt og kvalitetskrav vedr. Frit Valg personlig pleje og praktisk hjælp

27.39.04P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-03-2012

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp m.m. nr. 299 af 25. marts 2010 skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt følge op på de fastsatte kvalitetskrav til leverandører af hjælp efter § 83 i lov om social service.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetskrav og kontrakt godkendes

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kvalitets- og priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp. De kvalitetskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter lovens § 83 skal afspejle den af kommunalbestyrelsen fastsatte kvalitetsstandard for indholdet og leveringen af ydelserne. Kvalitetskravene skal anvendes som grundlag for kommunalbestyrelsens godkendelse og indgåelse af kontrakt med leverandører af personlig og praktisk hjælp.

 

Følgende dokumenter fremstilles herved i revideret form til politisk behandling:

1.      Kvalitetskrav til leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

2.      Kontrakt vedr. personlig pleje og praktisk hjælp

 

For begge dokumenter gælder, at der er foretaget ændringer i henhold til kvalitetsstandard for området vedtaget i Socialudvalget den 26. september 2011 og ændringer af redaktionel karakter.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 1. juli - 31. december 2011

27.66.08K07-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-03-2012

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

 

Resumé

Redegørelse om antallet af magtanvendelser på ældreområdet for 2. halvdel af 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen drøftes og sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

Servicelovens regler ( §§ 124 – 129) om magtanvendelse omfatter en gruppe af stærkt demente borgere, en gruppe som er stigende især på grund af den øgede levealder.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. juli – 31. december 2011 modtaget 64 indberetninger. Indberetningerne omhandler primært fastholdelse efter § 126 stk. 1, hvor en borger føres til et andet rum, når det vurderes, at der er nærliggende risiko for væsentlig personskade. Der er afgivet 4 indstillinger til fastholdelse af 3 borgere i forbindelse med konkrete hygiejnesituationer efter servicelovens § 126 stk. 2 og én indstilling om at forhindre borger i at forlade sin bolig, dette i helt særlige situationer efter servicelovens § 127.

 

Fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse ad pædagogisk vej, og hvor omsorgsprincippet og omsorgspligten har været afgørende, eller behovet for at beskytte medbeboerne. Af bilaget fremgår, at en betydelig del af fastholdelserne og tilbageholdelserne i egen bolig repræsenterer episoder for én borger.

Socialstyrelsens VISO enhed har været involveret i længere forløb på Plejecenter Slottet i 2011. VISO tilbyder gratis rådgivning fra nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område.

Myndigheden er blevet holdt løbende orienteret om den rådgivning til og kompetenceudvikling af medarbejderne på Plejecenter Slottets afd. B 3, som VISO har formidlet gennem 2011.

Det er myndighedens vurdering, at dette samarbejde har betydet en væsentlig reduktion i magtanvendelserne, særligt § 126 vedr. fastholdelse, og været med til at skabe rolige og trygge forhold for beboere og medarbejdere.   

 

Det er fortsat Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse, at Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og -centre arbejder målrettet på at udfordre de pædagogiske alternativer til magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

1.
Statistik 2. halvdel 2011 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om praktisk hjælp til 18-65 årige

27.36.04G12-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

24

 

Socialudvalget

05-03-2012

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I juni 2011 bad Ankestyrelsen Bornholms Regionskommune om, at deltage i en praksisundersøgelse om praktisk hjælp til 18-65 årige. Resultatet af undersøgelsen er i december 2011 fremsendt i en foreløbig rapport til kommunen. Den endelige rapport er ikke offentliggjort endnu, men forventes ultimo januar 2012. I følge retssikkerhedsloven skal kommunalbestyrelsen behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis og orientere styrelsen, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til.     

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at praksisundersøgelsen sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at praksisundersøgelsen tages til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

 

 

Sagsfremstilling

Praksisundersøgelsen omfatter i alt 175 sager indkaldt fra 17 forskellige kommuner. Kommunerne er – afhængigt af kommunens størrelse – blevet bedt om at indsende henholdsvis 5 eller 15 sager. Følgende kommuner er blevet bedt om at indsende 15 sager: Frederiksberg, Fredericia, Gladsaxe, Vordingborg, Brøndby, Greve, Næstved, Silkeborg og Vejle. Følgende kommuner er blevet bedt om at indsende 5 sager: Bornholm, Lemvig, Skive, Stevns, Faaborg-Midtfyn, Norddjurs, Vallensbæk og Varde. Af de 175 sager er de 169 fundet egnet til at indgå i undersøgelsen. Ud af de 169 sager omhandler de 103 sager kvinder, der ses endvidere at være en aldersmæssig overvægt af modtagere af hjælp, der er fyldt 50 år og derover.

 

Sagerne er indkaldt den 10. juni 2011 og undersøgelsen omfatter afgørelser truffet umiddelbart forinden. Ankestyrelsen har anmodet om at modtage både bevillings- og afslagssager. Der er alene i 6% af sagerne givet afslag på praktisk hjælp. Personkredsen i undersøgelsen er defineret som borgere i aldersgruppen 18-65 år, der ikke selv kan udføre praktiske opgaver på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af sociale problemer.

Der er i undersøgelsen særligt fokus på, om der i sagerne er det nødvendige grundlag for at træffe en afgørelse og på kommunernes anvendelse af kvalitetsstandarder i forbindelse med udmålingen af den praktiske hjælp. I forbindelse med Ankestyrelsens vurdering af de indsendte sager er anvendt et måleskema, hvor der indgår måleelementer, som er relevante for den konkrete praksisundersøgelse.

 

Undersøgelsen viser, at 86% af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med gældende regler og praksis på området, hvorimod 14% ville blive ændret eller hjemvist, hvis de var blevet forelagt Ankestyrelsen, som en klagesag. For Bornholms Regionskommunes vedkommende vil 1 sag blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag. Sagen omhandler midlertidig hjælp og er efterfølgende genoptaget til fornyet vurdering.

 

I 96% af sagerne har kommunerne foretaget den lovbestemte konkrete og individuelle vurdering af borgerens funktionsevne som foreskrevet. I mere end halvdelen af sagerne har kommunerne undladt at oplyse borgeren om muligheden for fleksibel hjælp og erstatningshjælp, og i en tredjedel af sagerne har kommunerne ikke oplyst hvem kontaktpersonen er. For Bornholms Regionskommune vedkommende bliver der oplyst om både kontaktperson og fleksibel hjælp, men der er ikke procedure for oplysninger om erstatningshjælp. Der er efterfølgende taget initiativ til en fast procedure for oplysning om erstatningshjælp.

 

Undersøgelsen viser videre, at det kun i 1 ud af 6 sager i høj grad er klart, hvilket lovgrundlag afgørelsen er truffet på. I lidt over halvdelen fremgår dette i nogen grad, mens det i en tredjedel af sagerne ikke er tilstrækkeligt klart, hvilke lovbestemmelser, der ligger til grund for afgørelsen. For Bornholms Regionskommunes vedkommende gælder det for samtlige sager, at der alene henvises til § 83, men der resterer henvisning til nr. eksempelvis §83, nr. 1, stk. 2. Der er efterfølgende taget initiativ til, at denne procedure indarbejdes fuldt ud.   

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Der er indkommet høringssvar fra:

Ældrerådet har i deres møde den 21. februar 2012 taget undersøgelsen til efterretning.

Handicaprådet har i deres møde den 21. februar 2012 taget sagen til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Praksisundersøgelse (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Statsforvaltningen Hovedstadens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af ledsageordning efter servicelovens § 97

27.48.04G12-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-03-2012

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden, Det Sociale Nævn, har i 2011 gennemført en praksisundersøgelse af 14 kommuners afgørelser om bevilling af ledsageordning til voksne efter § 97 i lov om social service (serviceloven), herunder Bornholms Regionskommunes afgørelser. Formålet med praksisundersøgelsen er at undersøge kommunernes anvendelse af reglerne om ledsageordning efter servicelovens § 97, herunder om kommunerne i tilstrækkelig grad sikrer, at det fornødne grundlag for at træffe en afgørelse er til stede.

 

Kommunalbestyrelsen skal efter § 79a i retssikkerhedslovens behandle nævnets undersøgelser af kommunernes praksis på et møde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at praksisundersøgelsen sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Sendes i høring. 1 sag ville være blevet hjemvist, der er derfor taget handling på sagen. 

 

Sagsfremstilling

Undersøgelsen har omfattet 139 kommunale afgørelser, hvor der er truffet afgørelse om bevilling af ledsageordning. 14 kommuner er, afhængig af størrelsen, blevet bedt om at indsende henholdsvis 6, 11 eller 19 sager. Bornholms Regionskommune har indsendt 11 sager. I 108 (80 %) af sagerne er afgørelsen i overensstemmelse med regler og praksis. I 31 (20 %) af sagerne ville afgørelserne blive ændret eller hjemvist, hvis det havde været en klagesag. Bornholms Regionskommune havde 10 korrekt afgjorte sager ud af 11.

 

I 60 af de undersøgte sager mangler der ingen oplysninger. I 51 sager mangler der enkelte mindre væsentlige oplysninger. I 16 sager, mangler der flere og/eller væsentlige oplysninger og i 12 sager mangler der afgørende oplysninger i sagen. For Bornholms Regionskommunes vedkommende drejer det sig om 6 sager, hvor ingen oplysninger mangler, 4 sager, hvor enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler og 1 sag, hvor afgørende oplysninger mangler.

 

I 35 af de undersøgte sager er der i høj grad dokumentation for borgerens varige fysiske og psykiske funktionsevne. I 82 sager er der i nogen grad dokumentation for funktionsevnen. I 10 sager er der ringe dokumentation for den nedsatte funktionsevne, og i 12 sager er der ingen dokumentation for den nedsatte funktionsevne. For Bornholms Regionskommunes vedkommende drejer det sig om 5 sager, hvor der i høj grad er dokumentation for borgerens fysiske og psykiske funktionsevne, 5 sager, hvor funktionsevnen i nogen grad er dokumenteret, og 1 sag, hvor der ikke er dokumentation for funktionsevnen.

 

I 120 sager er der dokumentation for, at borgeren kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. I de resterende 19 sager er der enten ikke eller kun i ringe grad dokumentation herfor. For Bornholms Regionskommunes vedkommende er der i 8 sager i høj grad dokumentation for at borgeren selv kan efterspørge ledsagelse og i 3 sager i nogen grad.

 

I 61 sager er der i høj grad dokumentation for, om borgeren kan færdes alene på grund af den nedsatte funktionsevne. I 55 af sagerne er der i nogen grad dokumentation herfor. I de resterende 23 sager, er der ringe eller ingen dokumentation. For Bornholms Regionskommunes vedkommende er 5 sager i høj grad dokumenteret, 5 sager i nogen grad og1 sag ikke dokumenteret.

 

Praksisundersøgelse har også foretaget en formel vurdering af kommunernes afgørelser, herunder afgørelsens form, tydelighed, hjemmelshenvisning og klagevejledning. For Bornholms Regionskommunes vedkommende var der i 7 sager korrekt orientering om klageadgang og korrekt vejledning, mens det ikke var tilfældet i de sidste 4 sager.

 

Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne i uddrag:

·         Det anbefales, at kommunerne i højere grad sikrer sig, at oplysningsgrundlaget i alle sager er i orden, og at kommunerne sikrer sig tilstrækkeligt fyldestgørende dokumentation for ansøgerens funktionsevne, ansøgerens evne til at færdes alene og ansøgerens evne til at efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.

·         Det anbefales, at kommunerne sikrer, at borgeren som altovervejende hovedregel modtager en skriftlig afgørelse.

·         Det anbefales, at kommunerne er mere opmærksomme på selve funktionsbeskrivelsen i sagerne, frem for ansøgernes diagnose. Kommunerne skal sikre sig, at alle forhold af betydning for sagen inddrages.

·         Kommunerne skal være opmærksomme på at foretage en helhedsvurdering, særligt i sager om psykisk funktionsnedsættelse og i sager om sjældne lidelser. Kommunerne bør i alle sager anvende funktionsevnemetoden.

·         Kommunerne skal udforme alle afgørelser i overensstemmelse med forvaltningslovens regler, herunder reglerne om begrundelse.

·         Kommunerne skal udforme klagevejledninger, der er i overensstemmelse med retssikkerhedslovens regler.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

1.
Praksisundersøgelse - ledsageordning SL § 97 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  'Forebyggelse og sundhed på Bornholm' - afrapportering for 2011 og prioriteringer for 2012 og 2013

29.09.00A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-03-2012

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Kommunens forebyggende og sundhedsfremmende enhed ’Forebyggelse og sundhed på Bornholm’ – som er en enhed i virksomheden Borger og Sundhed - har som kerneydelse at understøtte og iværksætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Her redegøres dels for hvilke opgaver enheden løftede i 2011, dels for enhedens overordnede prioriteringer for 2012 og 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Afrapportering taget til efterretning. For så vidt angår 2013 ønsker udvalget, at der ses nærmere på udvalgte fokusområder, effekt og økonomi. 

 

Sagsfremstilling

Forebyggelse og sundhed på Bornholm (FOS) skal tage initiativ til og støtte op om indsatser, der understøtter kommunens overordnede mål på sundhedsområdet. Målene er: Længere liv, øget sundhed og trivsel og øget lighed i sundhed. Målene ligger indenfor rammerne af blandt andet sundhedsloven, sundhedsaftalen 2011-2013 og er i tråd med kommunens sundhedspolitik og centrale data fra den store sundhedsundersøgelse – sundhedsprofilen 2010.

 

I 2011 havde FOS primært fokus på:

1.      Rygestop i samarbejde med LOF – primært rettet mod ’almindelige borgere’ (fortsætter og videreudvikles i 2012).

2.      ’BO42’ som er et femårigt boligsocialt projekt iværksat med henblik på at øge den sociale kapital i boligområdet. Et boligområde, hvor der er mange ældre og, hvor over halvdelen af beboerne er udenfor arbejdsmarkedet. Projektet er støttet af Landsbyggefonden (fortsætter i 2012).

3.      At støtte en række idrætshaller og klubhuse i også at udbyde sundere mad og drikke (fortsætter og videreudvikles i 2012).

4.      Indsatser i forhold til borgere med KOL og type 2-diabetes (fortsætter og videreudvikles i 2012).

5.      At støtte en række idrætsforeninger i at oprette aktiviteter målrettet svært overvægtige borgere (fortsætter og videreudvikles i 2012).

6.      At tilbyde fem timers ’åben rådgivning’ hos kommunens sundhedsvejleder – alle bornholmere kan kontakte kommunens sundhedsvejleder til en snak om sundhed og trivsel (fortsætter og videreudvikles i 2012).

7.      ’Ung og sund’ – et treårigt projekt målrettet unge på kanten af uddannelsessystemet, støttet af Sundhedsstyrelsen.

 

I 2012 og 2013 vil FOS især fokusere på:

Dels på de ovenstående indsatser 1-6, dels på følgende:

1.      At understøtte implementeringen og evalueringen af forebyggelseskonceptet ’Alle de andre gør det’. ’Alle de andre gør det’ er et undervisningskoncept til en temadag i 6. klasser, hvor der sættes fokus på sociale overdrivelser. Der er fokus på sociale overdrivelser, da sociale overdrivelser har vist sig at hænge nøje sammen med risikoadfærd. Og da mindsket sociale overdrivelser i et stort forskningsprojekt har vist sig at føre til mindre risikoadfærd blandt unge.

2.      At revidere og opdatere kommunens sundhedshjemmeside - sundhedsportalen - og www.sundhed.dk.

 

Følgende målgrupper:

Børn og børnefamilier. Unge. Kronisk syge. Og ansatte på arbejdspladser – hvor der primært vil være fokus på rygning, motion og trivsel.

 

Følgende forebyggelsesstrategier:

Strukturel forebyggelse – strukturer - i de tilfælde, hvor det er muligt. Mens tiltag målrettet den enkelte begrænses til sundhedsvejlederen og rygestopkurser.

 

Følgende arenaer:

Skoler og ungdomsuddannelser. Arbejdspladser, haller og idrætsforeninger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

1.
FOS - afrapportering 2011 og prioriteringer 2012 og 2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-03-2012

21

 

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Rapport fra Ældrekommissionen om "Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem" udleveret.

Materiale fra DeViKa udleveret.

Henvendelse fra Heller Film om tilskud til et filmprojekt om unge i misbrug tages op på senere møde.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-03-2012

22

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Punkterne: 14, 15, 17 og 19.