Referat
Socialudvalget
22-03-2012 kl. 15:00
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Proces for budget og mål 2013 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 3 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 1 - 8 i 2012
  åbent 4 Etablering af leve/- og bomiljøer på eksisterende plejecentre
  åbent 5 Ansøgning fra Heller Film om tilskud til filmprojekt om unge i misbrug
  åbent 6 Fastlæggelse af kommunalt serviceniveau for Servicelovens § 85 - socialpædagogisk støtte i eget hjem
  åbent 7 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet
  åbent 8 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap 2012
  åbent 9 Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge
  åbent 10 Orientering om tilsagn om statsligt tilskud til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

22-03-2012

1

 

 

Fraværende

Trine Rasmussen forlod mødet kl. 15.50 under behandling af punkt 2.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Proces for budget og mål 2013 indenfor Socialudvalgets område  

00.30.04Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

4

 

Socialudvalget

05-03-2012

2

 

Socialudvalget

22-03-2012

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget skal tilrettelægge processen for budget og mål 2013 på udvalgets områder. Der er udarbejdet forslag til tidsplan for udvalgets arbejde med budget og mål for 2013 i overensstemmelse med Budgetvejledningen for 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at forslag til tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område godkendes

b)     at Socialudvalget afholder dialogmøder med virksomhederne indenfor udvalgets område i uge 15   

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

a) Godkendt.

b) Dialogmøder afholdes fredag den 13. april og mandag den 16. april.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at udvalget drøfter ØKE’s krav til arbejdet med budget 2013 indenfor Socialudvalgets område, herunder plan for arbejdet med disse

b)     at udvalget har en indledende drøftelse af forslag til mål for 2013

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Drøftet.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at udvalget drøfter forslag til mål for 2013

 

Socialudvalget, den 22. marts 2012:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Af Budgetvejledningen for 2013 fremgår, at fagudvalgene senest 14. juni 2011 skal aflevere budgetbidrag, herunder:

·         resultatet af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder

·         oplæg til mål for 2013

·         op- og nedprioriteringsforslag

·         anlægsforslag

·         evt. takstbilag

Som det fremgår af Budgetvejledningen vil budgetprocessen for 2013 på nogle måder ligne de tidligere års budgetprocesser, men adskiller sig også på væsentlige punkter.

Budgetprocessen påbegyndes med det første budgetseminar den 14. februar, hvor kommunalbestyrelsen, med udgangspunkt i en budgetscreening gennemført af BDO (Kommunernes Revision), skal drøfte og udpege de områder, som udvalgene skal arbejde videre med frem mod det andet budgetseminar den 26. juni.

De tidligere år har Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldt rammer til de enkelte fagudvalg, som de skulle udarbejde budgetbidrag inden for. Der vil ikke blive udmeldt rammer på samme måde i år. Derimod skal udvalgene arbejde med de områder, som kommunalbestyrelsen udpeger på budgetseminar 1.

På budgetseminar 2 den 26. juni vil udgangspunktet for økonomien for 2013 udgøres af budgetoverslagsår 2013 i budget 2012, de efterfølgende kendte ændringer samt resultaterne af det arbejde som udvalgene har arbejdet med i forlængelse af kommunalbestyrelsens udmeldinger fra budgetseminar 1.

Som tidligere skal der fastsættes politiske mål for kommunens politikområder. Målene for 2013 er en del af budgettet, og de borgerrelevante mål vil desuden skulle indgå i kvalitetskontrakten.

Der er udarbejdet forslag til tidsplan for udvalgets arbejde med budget og mål for 2013 med henblik på fremsendelse af udvalgets budgetbidrag senest den 14. juni 2012.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Socialudvalgets budget 2013

Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminar 1 den 14. februar 2012 præsenteret for præmisserne for kommunens kommende budget for 2013 og overslagsår. Med udgangspunkt i BDOs budgetscreeningsrapport har der været en bred politisk debat om serviceniveau, struktur, digitalisering, effektivisering mv. på alle områder.

Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund drøftet og udpeget de områder, der skal danne rammerne for udvalgenes videre arbejde med budget 2013 og overslagsår frem til den 14. juni 2012, hvor udvalgenes budgetbidrag skal afleveres.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på møde den 22. februar 2012 drøftelserne på budgetseminar 1 og beder Socialudvalget om at arbejde videre inden for følgende fokusområder:

 

1.      Strukturer, herunder langsigtet planlægning i forhold til befolkningsudvikling:

o        Plejehjemsstruktur (antal plejeboliger, eget hjem i forhold til plejebolig, lukning af små enheder)

o        Tandplejen (antal klinikker)

2.      Øget samarbejde mellem udvalgsområder, navnlig mellem Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget, med henblik på bedre tværgående indsats

3.      Fastlæggelse af serviceniveau, bl.a. vurdering af kan/skal – opgaver og kvalitetsstandarder, samt se på digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi

o        analyse af forskelle i kvalitetsstandarder i forhold til serviceniveau og konsekvenser for borgerne, herunder: belysning af hvor sammenligningskommunerne er anderledes

o        reducerede timepriser

o        anvendelse af velfærdsteknologi

o        enhedspriser/omkostninger på ældre- og handicapområdet

4.      Rummeligt arbejdsmarked

5.      Offentlig-privat samarbejde

6.      Konkurrenceudsættelse

7.      Skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning

8.      Øget kontrol (visitationspraksis, inspiration fra Vordingborg)

 

Der følges op på udvalgenes arbejde på statusmøder med udvalgsformændene og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. marts og den 23. maj, jf. Budgetvejledning 2013.

 

Mål 2013

Kommunalbestyrelsens mål for 2012 og arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte

områder er udgangspunktet for udvalgenes arbejde med mål for 2013.

 

Udvalgenes oplæg til 2013-mål for de enkelte politikområder vil således bestå af:

·         2012-mål, som ønskes videreført til 2013, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området

·         mål som udløber af arbejdet med de udvalgte områder fra budgetseminar 1, fx mål vedrørende kvalitet, struktur, arbejdsgange

·         nye mål for at sikre, at der opstilles mål for alle politikområder

·         og endelig vil der være budgetforligsemner fra 2012, som er under fortsat implementering i 2013 og som dermed kan opstilles som mål

 

2012-målene indenfor Socialudvalgets område fremgår af bilag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 22. marts 2012

Den godkendte tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område er igangsat med afsæt i Økonomi- og Erhvervsudvalget forslag til fokusområder jf. ØKE’s beslutning på møde den 22.2.2012. 

Som forberedelse til forårets dialogmøder foreslås en drøftelse af udvalgets oplæg til 2013-mål jf. ovenstående. 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

1.
MÅL 2012 indenfor socialudvalgets område (DOC)

2.
29.02.2012 Revideret tidsplan for arbejdet med budget og mål 2013 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

3.
Tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område (DOC)

4.
Budgetvejledning 2013 (PDF)

5.
Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 1 - 8  i 2012

27.36.00I00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

22-03-2012

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 22. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 8 i 2012 var i alt 1.513 brugere, som modtog i alt 6.812 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,50 time. I uge 52 i 2011 var i alt 1.513 brugere, som modtog i alt 6.571 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,34 time. Brugerantallet er uændret, timerne pr. uge er steget med 241 timer.

Til sammenligning var der i uge 8 i 2011 i alt 1.603 brugere med i alt 7.141 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,45 time. Gennemsnittet for 2012 er 1.523 brugere med 6.752 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,43 time.

Gennemsnittet for 2011 blev 1.584 brugere med 7.035 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,44 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2012

8

1.513

6.812

4,50

2011

52

1.513

6.571

4,34

 

Ændring fra uge 52 til 8

 

  

 

+241

 

2011

2010

Gennemsnit

1.584

1.623

7.035

7.055

4,44

4,35

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der er i uge 8 i 2012: 0 ledige plejehjemspladser, 7 ledige plejecenterboliger og 3 ledige aflastningspladser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Etablering af leve/- og bomiljøer på eksisterende plejecentre  

27.42.20A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

22-03-2012

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget besluttede i sit møde den 28. november 2011, at fremme mulighederne for leve- og bomiljøer på alle centre, idet der skulle arbejdes videre med både interne forsøg, og at der tages kontakt til boligselskaberne med henblik på at skabe de ønskede muligheder.

Der foreligger nu beregninger på anlæg og de årlige driftsudgifter og mulighederne er drøftet med boligselskaberne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der arbejdes videre med implementeringen, idet driftsudgifterne indeholdes i virksomhedens øvrige drift og daglige arbejde

b)     at finansieringen af anlægsudgifterne indgår i udvalgets behandling af høringssagen vedr. overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2011 til 2012, idet anlægsudgiften søges finansieret af overført mindreforbrug på sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 22. marts 2012:

a) Godkendt, idet udvalget fortsat ønsker at fremme leve- og bomiljøer.  

b) Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Et leve-bomiljø er et sted, hvor personer med behov for pleje og omsorg kan bo og leve et liv som giver mening for den enkelte. Et liv hvor omsorgen, udover pleje af kroppen, også har fokus på det sociale og det aktive i et menneskes liv. Et sted, hvor beboerne kan leve det hverdagsliv, de ønsker og magter, og med udgangspunkt i den tidligere tilværelse.

 

For at afgrænse opgaven blev der i kortlægningen lagt vægt på 1) at beskrive de eksisterende forhold for fællesarealer og køkkenfaciliteter og 2) se på muligheder for at etablere fællesarealer og køkkenfaciliteter i de eksisterende fysiske rammer.

 

Den samlede konklusion her blev:

Ved mindre ændringer er det muligt, at etablere fællesarealer og køkkenfaciliteter i 2 enheder på Nørremøllecentret. Boligselskabet er villigt til ændringer.

Ved mindre ændringer på Paradisvej 11 (Aktivitets- og Plejecenter Lunden) er det muligt at etablere de nødvendige køkkenfaciliteter. Kræver dialog med Boligselskabet DVB.

Ved ændringer på Aktivitets- og Plejecenter Lunden (de resterende 69 boliger) kan der skabes fællesarealer og køkkenfaciliteter for de 25 indvendige boliger. Der er en større udfordring i at skabe fællesarealer og køkkenfaciliteter for de 44 udvendige boliger. Kræver dialog med Boligselskabet Bo42 og Boligselskabet DVB. 

 

Der er primo 2012 holdt møde med boligselskabet Bornholms Forvaltning vedr. Nørremøllecentret, hvor der var enighed om, at der ved inddragelse af serviceareal/kontor er mulighed for at etablere fællesareal med tilhørende modtager/anretterkøkken for afdelingerne Nord og Øst, og ligeså ved en mindre ændring i afdeling Vest. Bornholms Forvaltning vil stå for projektering og udarbejdelse af oplæg. Ændringerne betyder en mindre huslejestigning for beboerne.

 

Vedr. Aktivitets- og Plejecenter Lunden er der ligeledes holdt møde med De Vanføres Boligselskab. Der var enighed om, at se positivt på mulighederne for at renovere køkkenet i afdeling Paradisvej 11, således udarbejder DVB oplæg hertil. Vedr. afdelingerne Kirsebærlunden og Blommelunden kræver det langt større ændringer/tilbygning, hvilket vil medføre betydelige huslejestigninger for beboerne. DVB vender tilbage med beregninger og projekteringer. Der er således i nedenstående alene foretaget beregninger for Paradisvej 11 og etablering af fælles opholdsrum uden køkkenfaciliteter (i del af caféen) i hovedbygningen, sidstnævnte vil primært tilgodese beboere i de 25 indvendige boliger. De 44 beboere i de udvendige boliger kan også benytte opholdsrummet, men det kræver i større grad ressourcer til ledsagelse m.m.  

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med etablering af leve- og bomiljøer på Plejecenter Snorrebakken er der tilført kr.

282.888 pr. 15 beboere i årligt driftstilskud (2012 niveau). En lignende beregning overført til Nørremøllecentret og Aktivitets- og Plejecenter Lunden vil samlet beløbe sig til kr. 2.263.104 i årlig drift.

 

Af vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 vedr. hjælp og støtte efter serviceloven fremgår det, at man kan medregne de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger til tilbuddet. Det vil i praksis sige, at de direkte omkostninger der kan henføres til det pågældende tilbud f. eks. råvarer, løn, køb af materialer m.v. kan indregnes. 

Alternativet til driftstilskud er således, at vurdere implementeringen i forhold til den øvrige daglige drift i virksomheden.

 

Beregninger til anlæg er foretaget med udgangspunkt i de indkøb, der er gjort for at etablere de nye enheder på Nørremøllecentret vurderet ud fra eksisterende inventar, service og møbler. 

Nørremøllecentret:

Afd. Øst - 24 boliger + ny afd. Syd – 8 boliger:                                         kr.  82.773

Afd. Nord – 24 boliger + afd. Vest – 10 boliger + ny afd. Vest – 9 boliger:     kr.  82.773  

Aktivitets- og Plejecenter Lunden:

Paradisvej 11 – 15 boliger:                                                                     kr.  13.111  

Fælles opholdsrum i hovedbygningen (til 2 x 15 beboere)                             kr.  85.700

I alt                                                                                                   kr. 274.366                  

Loft over egenbetaling for madservice i plejeboliger m.v. (som vedtaget ved lov nr. 390 af 25.5.2009) betyder, at der max. kan opkræves kr. 3.262 (2012 niveau) pr. beboer for døgnforplejning.

Beboere på Nørremøllecentret og Aktivitets- og Plejecenter Lunden afregner direkte med DeViKa for måltiderne. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Ansøgning fra Heller Film om tilskud til filmprojekt om unge i misbrug

29.09.04Ø40-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

22-03-2012

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Heller Film ansøger samtlige kommuner om tilskud til filmprojekt om unge i misbrug. Filmen henvender sig ifølge ansøger først og fremmest til de unges forældre og familien, men kan tillige anvendes af fagpersoner som arbejder med og er i kontakt med misbrugsramte unge og deres pårørende.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 22. marts 2012:

Udvalget kan ikke støtte ansøgningen med begrundelse i vurderingen fra Psykiatri og Handicap. Leif Olsen kan ikke medvirke, og ønsker at bevilge kr. 10.000 til støtte for filmprojektet.

 

Sagsfremstilling

Filmen henvender sig til unge misbrugeres pårørende. Den primære målgruppe er forældre til unge misbrugere, samt de mange forskellige fagpersoner der arbejder med de unge og deres familier.

Psykiatri og Handicap finder ikke oplægget tilstrækkeligt tydeligt og kan på det foreliggende grundlag ikke anbefale af BRK går ind i projektet.

Økonomiske konsekvenser

Filmens budget er på 562.000 kr. Der er ikke søgt om et fast beløb. Udgiften for den enkelte kommune der deltager afhænger af hvor mange kommuner der ønsker at bidrage. Hvis alle kommuner deltager oplyses udgiften til 6.000 kr. pr. kommune. Hvis 30 kommuner deltager oplyses udgiften til 19.000 kr. pr. kommune.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 22. marts 2012

1.
Ansøgning om tilskud fra Heller Film (MSG)

2.
følgebrev feb2012.doc (DOC)

3.
udkast feb2012.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Fastlæggelse af kommunalt serviceniveau for Servicelovens § 85 – socialpædagogisk støtte i eget hjem

27.36.12P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

22-03-2012

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Der følges konkret op på beslutning i forbindelse med budget 2012, hvor Psykiatri- og Handicapvirksomheden fik tilført 11,7 mio. kr. i 2012 stigende til 13,2 mio. kr. i 2015. Socialudvalget godkendte på sit møde den 15. december 2011 Psykiatri- og Handicapvirksomhedens forslag til besparelser for 1 mio. kr. fra 2012. Herefter resterer fortsat at finde besparelser i 2013 til 2015 på 2 mio.kr. årligt. Af budgetbemærkningerne fremgår det, at Psykiatri- og Handicapvirksomheden skal udarbejde en konkret handleplan for 2013 til 2015, herunder bl.a. mere anvendelse af § 85 støtte (alternativt til § 107 (botilbud)) og optimeret brug af § 85 støtte. Som led i handleplanen har Psykiatri- og Handicapvirksomheden udarbejdet et oplæg til fastsættelse af serviceniveau for Servicelovens § 85.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at fastlæggelse af kommunalt serviceniveau for servicelovens § 85 – socialpædagogisk støtte i eget hjem drøftes

b)     at fastlæggelse af kommunalt serviceniveau for servicelovens § 85 – socialpædagogisk støtte i eget hjem sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 22. marts 2012:

a) Drøftet. Udvalget ønsker en statistik forelagt på ydelsesområderne ved udgangen af 2013.

b) Sendes i høring i Handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

Serviceloven er en rammelov, derfor er det muligt at prioritere indsatserne og for lokalt, at påvirke hvilke ydelser borgerne kan få i en given situation. Kun i meget få tilfælde fastlægger Serviceloven et bestemt serviceniveau. Afgørelser truffet på baggrund af et kommunalt fastlagt serviceniveau kan påklages til Psykiatri- og Handicapvirksomheden. Såfremt afgørelsen, efter revurdering fastholdes, kan afgørelsen forelægges Det Sociale Nævn.

Udgangspunktet for serviceniveaufastlæggelse er jf. Serviceloven en grundig helhedsorienteret udredning af borgerens situation, sammenholdt med borgerens ønsker, egne behov og forudsætninger samt med respekt for den enkeltes integritet og værdighed.

 

Serviceniveaubeskrivelse består af:

·         Ydelsesbeskrivelser, der beskriver ydelsens indhold og formål

·         Visitationskriterier, der definerer, hvilke forhold der skal være til stede, for at borgeren kan visiteres til en ydelse samt omfanget af ydelsen.

·         Beskrivelse af funktionsniveau.

 

Som grundlag for funktionsvurdering anvendes ICF (International Klassifikation af Funktionsevne).

 

Begrænsninger i funktionsevnen er beskrevet i 4 niveauer:

·         Niveau 1: Lettere funktionsevnenedsættelse

·         Niveau 2: Moderat funktionsevnenedsættelse

·         Niveau 3: Svær funktionsevnenedsættelse

·         Niveau 4: Total funktionsevnenedsættelse

 

En række borgere modtager støtte efter § 85 i botilbud. Disse borgere er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard. 

 

Serviceniveaufastlæggelse indenfor § 85 – socialpædagogisk støtte i eget hjem omfatter følgende 11 ydelsesområder:

·         Støtte til at strukturere hverdagen

·         Støtte til at varetage egen økonomi

·         Støtte til kontakt til offentlige og private myndigheder, sundhedsvæsen med videre

·         Støtte til etablering og vedligeholdelse af netværk med videre

·         Støtte til at mestre eget handicap/funktionsnedsættelse i dagligdagen - herunder støttende samtaler

·         Støtte til varetagelse af helbred og medicin

·         Støtte til at varetage personlig hygiejne

·         Støtte til oprydning og rengøring af boligen, herunder tøjvask

·         Støtte til indkøb af dagligvarer og store indkøb

·         Støtte til madlavning

·         Observationer og støtte i forhold til egenomsorg

 

Standarden er udarbejdet af Psykiatri- og Handicapvirksomheden og har været drøftet i et udvidet MED-udvalg, således at medarbejderindflydelse på processen er sikret.

Økonomiske konsekvenser

Anslået besparelse pr. år ca. kr. 1.400.000.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 22. marts 2012

1.
Serviceniveau (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet 2012

27.42.00P23-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

25

 

Socialudvalget

22-03-2012

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. januar 2011 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012: 

Sendes i høring. 

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden godkendes efter indarbejdelse af administrationens anbefaling

 

Socialudvalget, den 22. marts 2012:

Godkendt. 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har visitationsretten til plejeboliger for ældre. Primo 2012 er antallet af varige pladser fordelt med 34 på Plejehjemmet Sønderbo, 35 på Toftegården, 16 på Hjemmet, 54 på Plejecenter Aabo, 16 på Nylars Plejecenter, 84 på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, 44 på Plejecenter Slottet, 40 på Plejecenter Klippebo, 16 på Aarsdale Plejecenter og 71 på Nørremøllecenteret.

Boligerne ejes delvis af en almen boligorganisation og delvis af Bornholms Regionskommune. For at komme i betragtning til boligerne skal borgerne have en betydelig, varig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale begrænsninger, som ikke kan afhjælpes af øvrige kommunale tilbud, der kan ydes i den nuværende bolig.

Ansøgning fremsendes til Borger og Sundhed, som foretager en konkret individuel vurdering af borgerens behov for en plejebolig. Borger og Sundhed har kompetence til at træffe afgørelse om godkendelse til plejebolig. Godkendte borgere optages på venteliste. Ledig plejebolig tildeles den ansøger på ventelisten, som har det største og mest aktuelle behov.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 22. marts 2012

Der er indkommet høringssvar fra:

 

Ældrerådet, der den 21. februar 2012 har behandlet forslag til kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet. Ældrerådet afgiver herved følgende høringssvar:

”Ældrerådet opfordrer til at målgruppen for hvilke borgere der kan komme I betragtning til plejebolig udvides i overensstemmelse med Socialudvalgets tidligere anbefalinger, at det af de vejledende kriterier fortsat kommer til at fremgå at det er tilstrækkeligt at borgerne opfylder et af de tre kriterier for at blive visiteret til plejebolig, dvs. at den hidtidige bemærkning herom bibeholdes for at klargøre teksten, at der arbejdes på at kvalitetsstandarden kommer til at fremstå med klare og tydelige kriterier, f.eks. vedrørende ønske om visitering til konkret plejecenter.”

 

Handicaprådet den 21. februar 2012:

”Til efterretning”

 

MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og – centre den 22. februar 2012:

BPC oplever at samarbejdet i visitationsudvalget for at sikre ”bedste bolig til borger” er blevet styrket væsentlig det sidste år med udgangspunktet: ”borgeren i centrum”! Ældreområdet samlet set, inklusive Døgnplejen Bornholm, kunne styrke samarbejdet for at motivere borgere til at søge en plejebolig. Her finder MED-udvalget det vigtigt, at der er åbenhed om virksomhedernes forskellige interesser i, ressourcemæssigt at vejlede borgerne til at søge en plejebolig. Dette er ved at blive analyseret ifm. BDO rapporten og budgetseminar 1 - 2013, som BPC finder meget hensigtsmæssigt set ift. den samlede økonomi på ældreområdet.”

MED-udvalget har ikke yderligere kommentarer.

 

Borger og Sundhed, MED-udvalget fremsender høringssvar således: Under afgørelse anbefales det, at tydeliggøre teksten ved at skrive: ”Med i visitationens afgørelse, vurderes boligens egnethed ud fra borgerens ønske og behov.”

 

Administrationens anbefalinger:

Bemærkning fra Borger og Sundheds MED-udvalg indarbejdes.

Ældrerådets anbefaling vedr. vejledende kriterier efterkommes.

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Forslag til Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 22. marts 2012

2.
Høringssvar Borger og Sundhed (DOC)

3.
Høringssvar fra BPC (DOC)

4.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

5.
Høringssvar - Revidering af kvalitetsstandard for visitering ti plejeboliger indefor ældreområdet 2012(1406629).DOC (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap 2012

27.42.00P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

26

 

Socialudvalget

22-03-2012

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. januar 2011 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger til ældre og personer med handicap. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Sendes i høring. 

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden godkendes efter indarbejdelse af administrationens anbefalinger

 

Socialudvalget, den 22. marts 2012:

Godkendt

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har anvisningsret til 349 boliger. Boligerne er fordelt med 21 i Tejn, 22 i Gudhjem, 10 i Østermarie, 70 i Hasle, 10 i Klemensker, 15 i Nexø, 8 i Nylars, 71 i Aakirkeby og 122 i Rønne.

Boligerne, der delvis ejes af flere almene boligorganisationer og delvis af Bornholms Regionskommune, kan udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.

Ældre og personer med handicap, der har behov for en ældrevenlig bolig, optages på venteliste i bopælskommunen eller i den kommune, hvor den ønskede bolig er beliggende. Ledige boliger anvises af kommunalbestyrelsen til de personer, som har størst behov for den pågældende bolig.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 22. marts 2012

Der er indkommet høringssvar fra:

Ældrerådet, der den 21. februar 2012 har behandlet forslag til kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap. Ældrerådet afgiver herved følgende høringssvar:

”Ældrerådet opfordrer til at Socialudvalget lader muligheden for at udvide målgruppen indgå i udvalgets overvejelser” og ”at det af de vejledende kriterier fortsat kommer til at fremgå at det er tilstrækkeligt at borgerne opfylder et af kriterierne for at blive visiteret til ældrevenlig bolig.”

Handicaprådet den 21. februar 2012: ”Det bør anføres, at handicappede har fortrinsret til handicapboliger.”

MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og –centre den 22. februar 2012: Har ingen kommentarer.

Borger og Sundhed, MED-udvalget. Har ingen bemærkninger.

 

Administrationens anbefalinger:

Ældrerådets anbefaling vedr. vejledende kriterier efterkommes.

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Forslag til Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap (DOC)

Bilag til Socialudvalget 22. marts 2012

2.
Høringssvar Borger og Sundhed (DOC)

3.
Høringssvar BPC (DOC)

4.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

5.
Høringssvar - Revidering af kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap 2012(1406617).DOC (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent møde

 9  Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

27.00.00P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2012

10

 

Socialudvalget

22-03-2012

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Social- og integrationsministeren har bedt alle landets kommuner om at udarbejde et skriftligt beredskab for, hvordan de vil håndtere sager om seksuelle overgreb mod børn. Børne – og Skolesekretariatet, har i samarbejde med Bornholms Politi, udarbejdet ”Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge”.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         ”Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge”, godkendes

·         ”Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge”, sendes til efterretning i Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

 

Børne- og skoleudvalget 6. marts 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at sagen tages til efterretning

 

Socialudvalget den 22. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Social- og integrationsministeren har bedt alle landets kommuner om at udarbejde et skriftligt beredskab for, hvordan de vil håndtere sager om seksuelle overgreb mod børn. En undersøgelse fra SISO (Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn) viser at de kommuner, som allerede har et beredskab finder:

 

”at et beredskab har en meget positiv effekt på den hjælp, de kan tilbyde børn, der har været udsat for overgreb. Og et skriftligt beredskab giver kommunen en grundlæggende faglig viden om seksuelle overgreb og en kvalificeret forebyggelse og håndtering af sager, hvor der er mistanke eller viden om, at børn udsættes for overgreb”.

 

Børne – og Skolesekretariatet, har derfor i samarbejde med Bornholms Politi, udarbejdet et beredskab for, hvordan vi på Bornholm håndterer indsatsen overfor disse børn og unge.

 

 

Formålet med beredskabet er:

·         At afklare definitioner og begreber

·         At formidle viden om tegn og signaler på børns mistrivsel, herunder om barnet kan være udsat for vold eller seksuelle overgreb

·         At øge bevidstheden om handlemuligheder og handlepligt i forbindelse med viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb

·         At tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der vedrører disse overgreb

·         At sikre at alle ansatte, som arbejder direkte med børn, kender og anvender Bornholms Regionskommunes beredskab ved vold og seksuelle overgreb

·         At skabe grundlag for fortsat at arbejde med forebyggelse af overgreb mod børn.

 

Målgruppen for beredskabet er:

Er alle ledere og medarbejdere som, er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år. Det kan være ansatte i dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, pleje- og aflastningsfamilier, døgninstitutioner, sundhedspersonale, den kommunale tandpleje, politi, andre faggrupper inden for børne- og skoleområdet, eller private som løser opgaver på børne- og skoleområdet for Bornholms Regionskommune.

 

Beredskabet indeholder også en vejledning til foreninger og frivillige organisationer, som har med børn og unge at gøre.

 

For at sikre, at alle relevante aktører kender og anvender beredskabet, udarbejdes der plan for den videre implementering. Planen omhandler:

 

·         Offentliggørelse af beredskabet elektronisk på Dragenettet og BRKs hjemmeside

·         Udarbejdelse af elektronisk borger information – så borgerne hurtigt kan finde den relevante rådgivning og hjælp, hvis de er bekymret for et barn

·         Udarbejdelse af ”pixi udgaver” til de relevante aktører

·         Offentliggørelse i den bornholmske dagspresse - medier

·         Temamøder med relevante aktører

§         skoler

§         dagtilbud

§         idrætsliv/foreninger

§         andre

 

Implementeringen forventes igangsat i løbet af foråret 2012.

 

Høring

Beredskab og handlevejledningen blev sendt høring i Handicaprådet den 21. februar 2012. Handicaprådet udtaler følgende: ”Handicaprådet ønsker, at det sikres, at eventuelle sager vedr. mistanke eller viden om krænkelser ikke slippes ved fraflytning/tilflytning mellem kommunerne”.

 

Handicaprådet er efterfølgende orienteret om, at kommunerne er forpligtet til jfr.§ 152 i Lov om Social Service at foretage en tværkommunal underretning, hvis en familie med et eller flere børn under 18 år eller vordende forældre flytter fra en kommune til en anden kommune og fraflytningskommunen finder, at et eller flere børn har behov for særlig støtte efter Servicelovens bestemmelser.

 

BRKs Hoved-MED er på møde den 27. februar 2012 blevet orienteret om afsnittet ”Handlevejledning ved viden om, eller mistanke om seksuelt overgreb begået af ansat” side 26 – 28. Hoved-MEDs udtalelse følger.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. marts 2012

1.
Beredskab og handlevejledning (PDF)

2.
VS: Høringssvar - Beredskabs og handlevejledning - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge (MSG)

3.
Høringssvar - BRK Hoved -MED (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Orientering om tilsagn om statsligt tilskud til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade  

27.00.00Ø34-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

22-03-2012

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Bornholms Regionskommune, Psykiatri og Handicap, har den 31. august 2011 ansøgt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om statsligt tilskud til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i en 3-årig periode. Ministeriet har den 5. marts meddelt tilsagn til Bornholms Regionskommune om statsligt tilskud på 2.101.000 kr. fordelt over 3 år.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 22. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune ønsker at forbedre og styrke den indsats, kommunen yder for borgere med erhvervet hjerneskade. Det gøres ved at øge kompetencen hos den enkelte medarbejder, således at borgerne med erhvervet hjerneskade mødes af én samlet indsats på et højt fagligt niveau. Det ansøgte projekt skal således bidrage til, at indsatsen målrettes i såvel intensitet, timing og fleksibilitet og til, at der skabes sammenhæng heri.

 

Målgruppen for projektet er de personer som også skitseres i ”forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade”. Det begrænses dog til dem, hvor kommunen i fase 3 og 4 yder en koordineret indsats med ydelser fra tre forskellige faggrupper eller flere.

 

Det er centralt for Bornholms Regionskommune, at den økonomiske støtte til projektet anvendes til at forbedre kvaliteten og koordinationen af den indsats, der allerede ydes. Målet er at kvalificere den direkte, borgerrettede indsats, samt at etablere nye bedre koordinationsfora og –former.

 

Projektet arbejder på tværs af flere kommunale virksomheder; Psykiatri og Handicap, Borger og Sundhed, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –centre, Jobcenter Bornholm og Kommunikationscentret. Desuden er der samarbejde med Center for Hjerneskade og Hjerneskadecentret BOMI.

 

Der er nedsat en styregruppe for projektet, samt en projektarbejdsgruppe. I styregruppen sidder et medlem fra henholdsvis Hjerneskadecentret BOMI og Center for Hjerneskade, projektledelsen samt fire repræsentanter fra Bornholms Regionskommune.

 

Økonomiske konsekvenser

Projektet er bevilget i alt 2.101.000 kr. Tilskuddet fordeler sig med 790.000 kr. i 2012. Tilskuddet i de følgende år forudsætter bevillingens optagelse på finansloven det enkelte finansår, og fordeler sig med 498.000 kr. i 2013 og 498.000 kr. i 2014.

 

Kommunens medfinansiering af projektet er de timer, medarbejderne i kommunen leverer.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 22. marts 2012

1.
Revideret projektbeskrivelse (PDF)

2.
Budgetskabelon til genoptræningspuljen (PDF)

3.
Oversigt til revideret ansøgning (PDF)

4.
Tilsagnsskrivelse (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

22-03-2012

11

 

 

Socialudvalget, den 22. marts 2012:

Orientering om køkkensituationen på Plejecenter Klippebo givet.

Udvalgsmødet den 3. september aflyses. Der reserveres et møde mandag den 27. august kl. 15.30.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

22-03-2012

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 22. marts 2012:

Punkt 6.