Referat
Socialudvalget
07-05-2012 kl. 14:15
mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Proces for budget og mål 2013 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Socialudvalget
  åbent 4 Månedlig budgetopfølgning marts 2012 vedr. ældreområdet
  åbent 5 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 9 - 11
  åbent 6 Budgettilpasning og budgetoverholdelse i Psykiatri og Handicapvirksomheden 2012 m.fl.
  åbent 7 § 2 aftale vedrørende sygebesøg hos borgere, som har midlertidigt ophold mere end 15 km fra egen læges konsultation
  åbent 8 Social rammeaftale - udviklingsstrategi 2013
  åbent 9 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder
  åbent 10 Revidering af kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter Ældreområdet
  åbent 11 Fastlæggelse af kommunalt serviceniveau for Servicelovens § 85 - socialpædagogisk støtte i eget hjem
  åbent 12 Statsforvaltningen Hovedstadens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af ledsageordning efter servicelovens § 97
  åbent 13 Træning før varig hjælp
  åbent 14 Redegørelse for tilsynsbesøg 2012 i døgnplejen
  åbent 15 Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 1. juli - 31. december 2012
  åbent 16 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2012
  åbent 17 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2012
  åbent 18 Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på ældreområdet 2011
  åbent 19 Kommissorium til politik for det specialiserede socialområde
  åbent 20 Velfærdsteknologisk projekt - IT-velfærdsteknologi i Døgnplejen Bornholm
  åbent 21 Status for tildeling af § 18-midler 2012
  åbent 22 Lokalkomiteen for Mother Teresa på Bornholm søger § 18-midler til materialer
  åbent 23 Støtteforeningen for Gudhjem ældreboliger søger § 18-midler til kørsel med handicapbus
  åbent 24 Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18-midler til anskaffelser og udgifter til rengøring
  åbent 25 Kvindekrisecenter Bornholm søger § 18-midler til logobånd og stande
  åbent 26 Aktivitetsrådet på Aktivitetscentret i Hasle søger § 18-midler til sangbøger
  åbent 27 Landsforening Autisme, Kredsforening Bornholm søger § 18-midler til foredrag og kursus
  åbent 28 Foreningen for førtidspensionister søger § 18-midler til driftsudgifter og aktiviteter
  åbent 29 HjerneSagen søger § 18-midler til arrangementer og driftsudgifter
  åbent 30 Beboer- og Familieråd Åbo søger § 18-midler til leje af sommerhus, kørsel samt underholdning
  åbent 31 Hjerteforeningen, Lokalkomité Bornholm søger § 18-midler til foredrag
  åbent 32 Værestedet Kilden søger § 18-midler til drift
  åbent 33 Frivillighed på Folkemødet 2012 søger § 18 midler
  åbent 34 Nexø Frikirke søger § 18-midler til 'Skibet', kollegiet for unge
  åbent 35 Gensidig orientering
  åbent 36 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Proces for budget og mål 2013 indenfor Socialudvalgets område  

00.30.04Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

4

 

Socialudvalget

05-03-2012

2

 

Socialudvalget

22-03-2012

2

 

Socialudvalget

07-05-2012

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget skal tilrettelægge processen for budget og mål 2013 på udvalgets områder. Der er udarbejdet forslag til tidsplan for udvalgets arbejde med budget og mål for 2013 i overensstemmelse med Budgetvejledningen for 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at forslag til tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område godkendes

b)     at Socialudvalget afholder dialogmøder med virksomhederne indenfor udvalgets område i uge 15   

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

a) Godkendt.

b) Dialogmøder afholdes fredag den 13. april og mandag den 16. april.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at udvalget drøfter ØKE’s krav til arbejdet med budget 2013 indenfor Socialudvalgets område, herunder plan for arbejdet med disse

b)     at udvalget har en indledende drøftelse af forslag til mål for 2013

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Drøftet.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at udvalget drøfter forslag til mål for 2013

 

Socialudvalget, den 22. marts 2012:

Drøftet.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at de foreløbige resultater for analysearbejdet drøftes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Af Budgetvejledningen for 2013 fremgår, at fagudvalgene senest 14. juni 2011 skal aflevere budgetbidrag, herunder:

·         resultatet af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder

·         oplæg til mål for 2013

·         op- og nedprioriteringsforslag

·         anlægsforslag

·         evt. takstbilag

Som det fremgår af Budgetvejledningen vil budgetprocessen for 2013 på nogle måder ligne de tidligere års budgetprocesser, men adskiller sig også på væsentlige punkter.

Budgetprocessen påbegyndes med det første budgetseminar den 14. februar, hvor kommunalbestyrelsen, med udgangspunkt i en budgetscreening gennemført af BDO (Kommunernes Revision), skal drøfte og udpege de områder, som udvalgene skal arbejde videre med frem mod det andet budgetseminar den 26. juni.

De tidligere år har Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldt rammer til de enkelte fagudvalg, som de skulle udarbejde budgetbidrag inden for. Der vil ikke blive udmeldt rammer på samme måde i år. Derimod skal udvalgene arbejde med de områder, som kommunalbestyrelsen udpeger på budgetseminar 1.

På budgetseminar 2 den 26. juni vil udgangspunktet for økonomien for 2013 udgøres af budgetoverslagsår 2013 i budget 2012, de efterfølgende kendte ændringer samt resultaterne af det arbejde som udvalgene har arbejdet med i forlængelse af kommunalbestyrelsens udmeldinger fra budgetseminar 1.

Som tidligere skal der fastsættes politiske mål for kommunens politikområder. Målene for 2013 er en del af budgettet, og de borgerrelevante mål vil desuden skulle indgå i kvalitetskontrakten.

Der er udarbejdet forslag til tidsplan for udvalgets arbejde med budget og mål for 2013 med henblik på fremsendelse af udvalgets budgetbidrag senest den 14. juni 2012.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Socialudvalgets budget 2013

Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminar 1 den 14. februar 2012 præsenteret for præmisserne for kommunens kommende budget for 2013 og overslagsår. Med udgangspunkt i BDOs budgetscreeningsrapport har der været en bred politisk debat om serviceniveau, struktur, digitalisering, effektivisering mv. på alle områder.

Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund drøftet og udpeget de områder, der skal danne rammerne for udvalgenes videre arbejde med budget 2013 og overslagsår frem til den 14. juni 2012, hvor udvalgenes budgetbidrag skal afleveres.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på møde den 22. februar 2012 drøftelserne på budgetseminar 1 og beder Socialudvalget om at arbejde videre inden for følgende fokusområder:

 

1.      Strukturer, herunder langsigtet planlægning i forhold til befolkningsudvikling:

o        Plejehjemsstruktur (antal plejeboliger, eget hjem i forhold til plejebolig, lukning af små enheder)

o        Tandplejen (antal klinikker)

2.      Øget samarbejde mellem udvalgsområder, navnlig mellem Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget, med henblik på bedre tværgående indsats

3.      Fastlæggelse af serviceniveau, bl.a. vurdering af kan/skal – opgaver og kvalitetsstandarder, samt se på digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi

o        analyse af forskelle i kvalitetsstandarder i forhold til serviceniveau og konsekvenser for borgerne, herunder: belysning af hvor sammenligningskommunerne er anderledes

o        reducerede timepriser

o        anvendelse af velfærdsteknologi

o        enhedspriser/omkostninger på ældre- og handicapområdet

4.      Rummeligt arbejdsmarked

5.      Offentlig-privat samarbejde

6.      Konkurrenceudsættelse

7.      Skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning

8.      Øget kontrol (visitationspraksis, inspiration fra Vordingborg)

 

Der følges op på udvalgenes arbejde på statusmøder med udvalgsformændene og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. marts og den 23. maj, jf. Budgetvejledning 2013.

 

Mål 2013

Kommunalbestyrelsens mål for 2012 og arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte

områder er udgangspunktet for udvalgenes arbejde med mål for 2013.

 

Udvalgenes oplæg til 2013-mål for de enkelte politikområder vil således bestå af:

·         2012-mål, som ønskes videreført til 2013, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området

·         mål som udløber af arbejdet med de udvalgte områder fra budgetseminar 1, fx mål vedrørende kvalitet, struktur, arbejdsgange

·         nye mål for at sikre, at der opstilles mål for alle politikområder

·         og endelig vil der være budgetforligsemner fra 2012, som er under fortsat implementering i 2013 og som dermed kan opstilles som mål

 

2012-målene indenfor Socialudvalgets område fremgår af bilag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 22. marts 2012

Den godkendte tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område er igangsat med afsæt i Økonomi- og Erhvervsudvalget forslag til fokusområder jf. ØKE’s beslutning på møde den 22.2.2012. 

Som forberedelse til forårets dialogmøder foreslås en drøftelse af udvalgets oplæg til 2013-mål jf. ovenstående. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 7. maj 2012

I mødet vil de foreløbige resultater fra analysearbejdet jv. kommissorier blive præsenteret.

 

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

1.
MÅL 2012 indenfor socialudvalgets område (DOC)

2.
29.02.2012 Revideret tidsplan for arbejdet med budget og mål 2013 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

3.
Tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område (DOC)

4.
Budgetvejledning 2013 (PDF)

5.
Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Socialudvalget

00.30.10Ø09-0109

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser på Socialudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 6,5 mio. kr. på den overførbare bevilling, som kan finansieres af indstillet overført overskud fra 2011 på 33,3 mio. kr. Samlet set forventes et overskud i 2012 på 26,8 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller til Socialudvalget

·         at budgetopfølgningen på politikområde 4 pr. 31. marts 2012 tages til efterretning

 

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at budgetopfølgningen på politikområde 5, 6, 17 og 18 pr. 31. marts 2012 tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. indstillet overførsler fra 2011. Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Budgetopfølgningen på virksomhedsniveau kan læses i bilag 1.

 

Drift

politikområde 4 Sociale ydelser (Beskæftigelsesområde) forventes samlet set et merforbrug på 4,7 mio. kr. i 2012 på den ikke-overførbar bevilling.

De største udfordringer på politikområdet:

·        Borgercenteret forventer merudgifter til mellemkommunale afregninger.

 

politikområde 5 Ældre forventes samlet set et merforbrug på 4,4 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af indstillet overført overskud fra 2011 på 25,6 mio. kr. Det samlede overskud i 2012 forventes at udgøre 21,2 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Bornholms Plejehjem og -Centre udfordringer i forhold til økonomimodellen

·         Sekretariatsbevilling for politikområde 05 ældre, boligstrukturen på ældreområdet

·         Merudgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler som følge af nyt udbud

 

politikområde 6 Psykiatri og handicappede forventes samlet set et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af indstillet overført overskud fra 2011 på 5,9 mio. kr. Det samlede overskud i 2012 forventes at udgøre 4,3 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·        SACs forventer merforbrug på driften af Kulturhusets køkken.

·        Kommunikationscenteret forventer merudgifter til høreapparater

 

Modtagelse af arv, gaver og lignende: Sacs har modtaget 240.000 kr. fra Philipsfonden, LEV og Espersens Fond, som anvendes til nyt inventar, lærerhonorar og tilskud til studietur.

 

politikområde 17 Sundhed forventes budgettet overholdt. Der er fokus på udgiftsudviklingen pga. omlægning af takststrukturen i den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.

 

politikområde 18 Forebyggelse og behandling forventes samlet set et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af indstillet overført overskud fra 2011 på 1,8 mio. kr. Det samlede overskud i 2012 forventes at udgøre 1,4 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Bornholms Kommunale Tandpleje, konsulenthonorar vedr. kirurgi  

 

Anlæg

Der udarbejdes ikke opfølgning på anlæg pr. 31. marts 2012.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. marts 2012 udviser samlet set på driften et merforbrug på 6,5 mio. kr. i 2012 på Socialudvalgets områder. Merforbruget i 2012 kan finansieres af overskud fra 2011 på 33,3 mio. kr. Samlet set forventes et overskud i 2012 på 26,8 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr.

 

Der er fra 2011 indstillet overført et samlet overskud på 33,3 mio. kr. som virksomhederne kan anvende til finansiering af drift og anlæg under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af virksomhedernes ansøgninger.

Status er, at Døgnplejen Bornholm har fremsendt ansøgning om anvendelse af 1,032 mio. kr. til Økonomi og Erhvervsudvalgets godkendelse den 19. april. Behandling af sagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget blev udskudt til den 23. maj.

 

Tabel: Drift

Beløb i 1.000 kr.

Mer/mindreforbrug i 2012

Overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

4 Sociale ydelser

0

-4.747

0

0

-4.747

5 Ældre

-4.447

-1.000

25.611

21.164

-1.000

6 Psykiatri og handicappede

-1.638

-372

5.898

4.260

-372

17 Sundhed

0

0

0

0

0

18 Forebyggelse og behandling

-388

0

1.750

1.361

0

Socialudvalget

-6.474

-6.119

33.259

26.785

-6.119

Merforbrug = negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Bilag 1, Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Månedlig budgetopfølgning marts 2012 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0111

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

4

 

Hvem beslutter

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo marts 2012 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Fokusopfølgning pr. 31. marts (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 9 - 11

27.36.00I00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 11 i 2012 var i alt 1.512 brugere, som modtog i alt 6.809 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,50 time. I uge 8 i 2012 var i alt 1.513 brugere, som modtog i alt 6.812 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,50 time. Brugerantallet er faldet med 1, timerne pr. uge er faldet med 3 timer.

Til sammenligning var der i uge 11 i 2011 i alt 1.595 brugere med i alt 7.046 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,42 time. Gennemsnittet for 2012 er 1.521 brugere med 6.768 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,45 time.

Gennemsnittet for 2011 blev 1.584 brugere med 7.035 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,44 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2012

11

1.512

6.809

4,50

2012

8

1.513

6.812

4,50

 

Ændring fra uge 8 til 11

 

-1

 

-3

 

2011

2010

Gennemsnit

1.584

1.623

7.035

7.055

4,44

4,35

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Budgettilpasning og budgetoverholdelse i Psykiatri og Handicapvirksomheden 2012 m.fl.  

00.30.04Ø09-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-12-2011

3

 

Socialudvalget

07-05-2012

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Der følges op på beslutning i forbindelse med budget 2012, hvor Psykiatri og Handicapvirksomheden - som følge af en forsat tilgang af nye sager fra børneområdet - fik tilført 11,7 mio. kr. i 2012 stigende til 13,2 mio. kr. i 2015. Socialudvalget forelægges konkret forslag til udmøntning af besparelse på 1 mio. kr. i 2012 m.fl. og forslag til, hvorledes Socialudvalget fremover kan følge udviklingen på området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen og Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at orientering tages til efterretning

b)     at udvalget godkender forslag til udmøntning af besparelse i Psykiatri og Handicapvirksomheden på 1 mio. kr. i 2012 m.fl. gennem en besparelse på udgifter til speciallægeordning på -300.000 kr., optimering af arbejdsgange og tilbud i forbindelse med sager til overgang fra børneområdet til voksenområdet med en forventet besparelse på -500.000 kr. og forhandling af priser på døgntilbud fra eksterne leverandører med en forventet besparelse på -200.000 kr.

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Godkendt.

 

 

Områdechefen og Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orientering tages til efterretning

 

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Af budgetbemærkningerne for 2012 fremgår det, at behovet for budgettilpasning i Psykiatri og Handicapvirksomheden jf. nedenstående tabel er vurderet til 12,7 mio. kr. i 2012 stigende til 16,3 mio. kr. i 2015, som følge af en forsat tilgang af nye sager fra børneområdet.

 

Psykiatri og Handicapvirksomheden fik i budget 2012 tilført 11,7 mio. kr. med en bemærkning om, at Socialudvalget forelægges konkret forslag til, hvordan den resterende 1 mio. kr. i 2012 findes.

 

Budgettilpasning i Psykiatri og Handicapvirksomheden

 

 

2012

2013

2014

2015

 

PL 2012

Oplæg til Budget 2012

12.676

14.102

14.087

16.253

Budget 2012

11.674

11.051

11.036

13.207

Rest

1.002

3.051

3.051

3.046

 

Psykiatri og Handicapvirksomheden udarbejdede i budgetprocessen forslag til besparelser svarende til den resterende 1 mio. kr. i besparelse i 2012 m.fl. forslaget omfattede følgende:

 

·         Besparelse på udgifter til speciallægeordning                                         -300.000 kr.

·         Optimering af arbejdsgange og tilbud i forbindelse med sager til
overgang fra børneområdet til voksenområdet                                       -500.000 kr.

·         Forhandling af priser på døgntilbud fra eksterne leverandører -200.000 kr.

 

Der resterer forsat at finde besparelser i 2013-2015 på yderligere 2 mio. kr. årligt. Af budgetbemærkningerne fremgår det, at Psykiatri og Handicapvirksomheden skal udarbejde en konkret handlingsplan for 2013 til 2015 til forelæggelse i Socialudvalget.

 

Som led i handleplanen for 2013 til 2015 har Psykiatri og Handicapvirksomheden indledt arbejdet med at finde besparelser med henblik på, at sikre den ikke finansierede merudgift på 2 mio. kr. årligt fra 2013 indenfor egen ramme, herunder bl.a.

·         revisitering af ekstraressourcer i dag- og døgntilbud

·         mere anvendelse af § 85 støtte alternativt til § 107 botilbud

·         optimeret brug af § 85 støtte

·         prisreduktion (nye sager)

·         inspiration fra andre kommuner

 

Psykiatri og Handicapvirksomhedens igangsatte initiativer indenfor de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedhæftede notat vedrørende ”Styring på budgetparametrene på Psykiatri og Handicaps område”.

 

Socialudvalget har udtrykt ønske om, at følge udviklingen på området og iagttage, at Psykiatri og Handicapvirksomheden tager de nødvendige initiativer til at finde de nødvendige besparelser.

 

Psykiatri og Handicapvirksomheden vil derfor fremover i forbindelse med de centrale budgetopfølgninger specifikt udarbejde en orientering til Socialudvalget om iværksatte initiativer og de afledte økonomiske konsekvenser for virksomheden. Første gang i forbindelse med den centrale budgetopfølgning pr. 31. marts 2012. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 7. maj 2012

I henhold til Socialudvalget ønske om, at følge udviklingen på området og iagttage, at Psykiatri og Handicapvirksomheden tager de nødvendige initiativer til at finde de nødvendige besparelser har Psykiatri og Handicapvirksomheden udarbejdet notat med en status på iværksatte initiativer og økonomiske effekter på Psykiatri og Handicapvirksomhedens område.

 

Det fremgår af notatet, at Psykiatri og Handicap samlet set forventes at komme ud af regnskabsåret 2012 i balance. Derved er det overordnede mål for 2012 nået.

 

For overslagsårene ligger det største enkeltstående besparelsespotentiale på § 85, hvor der forventes en besparelse på kr. 1.300.000 jf. Socialudvalgets behandling af sagen vedrørende ”Fastlæggelse af kommunalt serviceniveau for Servicelovens § 85 – socialpædagogisk støtte i eget hjem.”  Prisreduktionen på nye sager forventes fortsat at kunne bidrage essentielt til besparelsen. Der arbejdes kontinuerligt med mere præcise metoder til beskrivelse af borgerens funktionsevner og mål. Dette vil styrke mulighed for at tilpasse tilbuddet til den enkelte og konstruere egnede tilbud overordnet.

 

Bilag til Socialudvalget 15. december 2011

1.
Styring på budgetparametrene på Psykiatri og Handicaps område (DOC)

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

2.
Status på iværksatte tiltag 19.april 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  § 2 aftale vedrørende sygebesøg hos borgere, som har midlertidigt ophold mere end 15 km fra egen læges konsultation

29.30.12A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kontaktforum mellem Bornholms Regionskommune og de praktiserende læger på Bornholm har drøftet muligheden for, at kommunen indgår en § 2 aftale vedrørende sygebesøg hos borgere, som har midlertidigt ophold mere end 15 km. fra egen læges konsultation i forbindelse med samlingen af korttidspladserne indenfor ældreområdet på Sønderbo. Formålet er, at sikre kvaliteten i plejen og reducere antallet af indlæggelser på hospitalet. Aftalen forelægges til udvalgets behandling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der indgås en § 2 aftale med de praktiserende læger på Bornholm vedrørende sygebesøg hos borgere, som har midlertidigt ophold mere end 15 km. fra egen læges konsultation

b)     at udgiften afholdes af budgettet til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 

 

Socialudvalget den 7. maj 2012

Godkendt.

Sagsfremstilling

De praktiserende lægers overenskomst med Sygesikringen indeholder ikke honorering for sygebesøg hos borgere, som har midlertidigt ophold mere end 15 km fra egen læges konsultation. De praktiserende læger er derfor ikke forpligtiget til at foretage disse besøg.   

Med den tidligere/nuværende struktur på plejeboligområdet med korttidspladser (midlertidige og ventepladser) fordelt på flere lokationer ude på øen har den manglende honorering kun i begrænset omfang givet problemer for de praktiserende læger og Bornholms Plejehjem og –centre.

Til august 2012 samles alle korttidspladser på Sønderbo i Rønne, som et led i ændringerne af plejeboligstrukturen på Bornholm.  

De praktiserende læger har i Kontaktforum mellem Bornholms Regionskommune og de praktiserende læger fremført, at samlingen af korttidspladserne kan give problemer i forhold til at sikre de nødvendige sygebesøg hos borgere, hvis egen læge har konsultation mere end 15 km fra Rønne. 

Kontaktforum har på den baggrund drøftet en såkaldt § 2-aftale mellem de praktiserende læger på Bornholm og kommunen, hvor Bornholms Regionskommune honorerer de praktiserende læger for sygebesøg hos borgere, som har midlertidigt ophold mere end 15 km  fra egen læges konsultation.

 

Aftalen indebærer:

·         Honorering af egen læge, såfremt sygebesøget foretages af denne.
Selve sygebesøget honoreres over sygesikringen efter overenskomstens almindelige takster. I tillæg hertil honorerer Bornholms Regionskommune for 1 konsulenttime. Bornholms Regionskommune yder desuden kørselsgodtgørelse svarende til Landsoverenskomstens regler jf. § 89. Ydelserne reguleres efter overenskomstens almindelige reguleringsprocent, jf. overenskomstens § 68, stk. 5.

·         Honorering ved stedlig læges sygebesøg, såfremt dette aftales med borgerens egen læge.
Selve sygebesøget honoreres over sygesikringen efter overenskomstens almindelige takster. I tillæg hertil honorerer Bornholms Regionskommune for 1,3 konsulenttime. I forbindelse med nødvendig telefonisk drøftelse af patienten imellem egen læge og stedlig læge honorerer Bornholms Regionskommune for medgået tidsforbrug for hver af lægerne ligeledes med 0,25 konsulenttime.

 

Aftalen sikrer et sammenhængende forløb for borgeren, og alternativet til et sygebesøg vil i en række tilfælde være en indlæggelse på hospitalet. 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til en konsulenttime er på 866 kr. Den kommunale udgift til et sygehusbesøg hos borgere, som har midlertidigt ophold mere end 15 km fra egen læges konsultation udgør derfor under 1.000 kr., såfremt egen læge foretager besøget, og under 1.700 kr. såfremt stedlig læge foretager sygebesøget efter konference med egen læge. De praktiserende læger skønner, at antallet af denne type sygebesøg er begrænset og vil udgøre under 30 besøg årligt.

 

Alternativet til et sygebesøg vil i en række tilfælde være en indlæggelse på hospitalet og påføre kommunen en væsentlig større udgift i kommunal medfinansiering af hospitalsindlæggelse. Indlægges en borger fx med lungebetændelse, er den kommunale udgift godt 12.000 kr. for indlæggelsen.

 

Det foreslås derfor, at § 2 aftalen finansieres af budgettet til kommunal medfinansiering, da § 2 aftalen samlet set vil begrænse de kommunale udgifter, samtidig med at borgeren sikres et sammenhængende og kvalificeret tilbud ved ophold på kommunens korttidspladser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Udkast til §2-aftale 15 km Bornholm (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Social rammeaftale - udviklingsstrategi 2013

27.06.08P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Udviklingsaftalen for 2013 skal godkendes senest den 1. juni 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at godkende udviklingsstrategien 2013 for så vidt angår voksenområdet

b)     at udviklingsaftalen 2013 sendes til høring i Handicaprådet. Høringssvar fremsendes til KL sammen med udvalgets beslutning

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget

c)     at godkende udviklingsstrategien 2013 for så vidt angår børneområdet

d)     at udviklingsaftalen 2013 sendes til høring i Handicaprådet. Høringssvar fremsendes til KL sammen med udvalgets beslutning

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Godkendt.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2012:

 

Sagsfremstilling

Kommunerne fik i marts 2011 ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og udarbejde en årlig rammeaftale i to dele, hhv. en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

 

Formålet med udviklingsstrategien er:

·         at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer

·         at skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling

·         at sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer (på særlige områder) anvendes hensigtsmæssigt.

 

Udviklingsstrategien omfatter således ikke alle tilbud på det specialiserede socialområde, men fokuserer på tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag.

 

Udviklingsstrategien for 2013 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra kommunerne og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. På baggrund af analysen af indberetningerne kan der udledes udviklingstendenser og perspektiver for det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne i 2013 og årene frem, som bør indgå i både det mellemkommunale samarbejde og i den enkelte kommunes indsats.

 

Udviklingstendenser og perspektiver

·         Et stadigt fokus på udvikling af bestillerområdet i retning af, at myndighedssiden kommer til at fylde mere end hidtil. Tendensen er en ændring på myndighedssiden, hvor der i højere grad stilles krav til, hvad der købes hos udførerne.

·          Den rette indsats til rette pris til rette borger. Dette omfatter et fortsat fokus på sammenhæng mellem kvalitet, effekt og pris, hvilket kommunerne bl.a. kan sikre via tæt opfølgning, revisitation, skærpet ledelsestilsyn m.v.

·         Fortsat fokus på effekt og herunder udvikling og implementering af systematisk dokumentation.

·         Behov for et bedre overblik over, hvem de små målgrupper er og fokus på koordination i forhold til vedligeholdelse og tilvejebringelse af tilbud til små målgrupper og fastholdelse af specialiseret viden.

·         Også fokus på de store og voksende målgrupper som eksempelvis børn og unge samt voksne med ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Kommunerne skal kunne etablere individuelle løsninger både inden for normal- og specialområdet, som imødekommer de store variationer i målgruppens i behov.

·         Der skal være fokus på organisering og faglighed på området, sideløbende med en fortsat økonomisk styring.

·         Flere målgrupper bliver ældre end hidtil og har et massivt plejebehov, hvilket stiller krav til kommunernes tilrettelæggelse af ældresektoren.

·         Tyngden og kompleksiteten af sagerne blandt en række målgrupper bliver større. Eksempler på disse målgrupper er børn og unge med psykosociale problemer, med misbrug (og med øvrige svære sociale problemstillinger). Der bør fortsat være fokus på disse målgrupper, herunder mulighederne for at tænke alternativer til forebyggelse og tidlig indsats.

·         Inklusion er en vedblivende og bærende del af kommunernes strategier på området. Et væsentligt element er fortsat fokus på at kompetenceudvikle og på at tilføre de nødvendige ressourcer til de almene tilbud. Det er nødvendigt at videreudvikle og styrke rehabiliterings- og inklusionsperspektivet i ydelser på det specialiserede socialområde og ind tænke dette i normalområdet.

·         Udnytte potentialet i stærkere koordinering og sammenhæng med andre dele af den kommunale forvaltning eksempelvis beskæftigelsesområdet samt mellem voksen- og børneforvaltninger.

·         Fortsat fokus på at sikre bedre kommunikation, sammenhæng og helhed mellem regionale og kommunale indsatser, eksempelvis på hjerneskade- og psykiatriområderne.

 

Særlige temaer

Et formål med udviklingsstrategien er at fastsætte, hvilke udviklingstendenser og -perspektiver, som kommunerne oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper med videre, og således også hvilke temaer KKR Hovedstaden beslutter, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Social- og Integrationsministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien.

 

For Rammeaftale 2013 har Social- og Integrationsministeren udmeldt det særlige tema

·         ”Udvikling i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser”

KKR Hovedstaden har valgt to udviklingstemaer henholdsvis

·         ”Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrisk område”

·          ”Ny specialisering”.

 

Bornholms Regionskommune

En række af de udviklingstendenser og perspektiver, samt særlige temaer som KKR hovedstaden og Social- og Integrationsministeren har udpeget er allerede iværksat på Bornholm på både voksen som børneområdet. Fx et systematisk fokus på inklusion på børneområdet, en bedre koordinering og sammenhæng mellem beskæftigelsesområdet samt mellem voksen- og børneområdet og fokus på organisering og økonomi på både børne- og voksenområdet, samt en styrkelse af familieplejeområdet ved ansættelse af kommunale plejefamilier.

 

Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse anbefaler KKR Hovedstaden, at godkende udviklingsstrategien, og at den enkelte kommune godkender strategien inden 1. juni 2012.

 Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Udviklingsstrategi 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder  

27.42.32P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-03-2012

15

 

Socialudvalget

07-05-2012

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Den 18. januar 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen Kvalitetsstandard for nødkald og nødkald med røgmelder. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis, og afspejler praksis på området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Sendes i høring.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden godkendes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har visitationsretten til nødkald og nødkald med røgmelder. Standarden indeholder beskrivelse af ydelsesområde, målgruppe, lovgrundlag m.v.

§ 112 i Lov om social service siger, at:

’Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1.      i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne

2.      i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3.      er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv’

 

Der er i alt bevilget og opsat ca. 600 nødkald, og heraf er de ca. 60 med røgmelder. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 7. maj 2012

Der er indkommet følgende høringssvar:

’Ældrerådet har ingen ændringsforslag, og anbefaler at målgruppen og kriterierne for ydelsen bevares uændret.

Døgnplejen Bornholm har ingen kommentarer til forslaget.

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

1.
Forslag til Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder (DOC)

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

2.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Revidering af kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

27.35.08P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-03-2012

14

 

Socialudvalget

07-05-2012

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. januar 2011 kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter indenfor ældreområdet. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis, og afspejler praksis på området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Sendes i høring.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden godkendes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til Servicelovens § 84 stk. 1 skal kommunen sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I henhold til § 84 stk. 2 kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Endelig kan kommunen i medfør af Servicelovens § 79 iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte disse tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 7. maj 2012

Der er indgået følgende høringssvar:

Bornholms Plejehjem og –centre har ikke kommentarer til de rettelser der er foretaget i årets gennemgang af kvalitetsstandarden. 

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Ældrerådet afgiver følgende høringssvar: ”Ældrerådet kan tilslutte sig ændringerne i kvalitetsstandarden. Ældrerådet er enig i visitationskriterierne.
Ældrerådet anbefaler i øvrigt, at man er opmærksom på, at beboere på plejecentre/hjem også får mulighed for deltagelse i dagcenteraktiviteter og/eller visiteres til daglig vedligeholdelsestræning.”

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

1.
Forslag til Kvalitetsstandard for dagcenter på ældreområdet 2012 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

2.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Fastlæggelse af kommunalt serviceniveau for Servicelovens § 85 – socialpædagogisk støtte i eget hjem

27.36.12P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

22-03-2012

6

 

Socialudvalget

07-05-2012

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Der følges konkret op på beslutning i forbindelse med budget 2012, hvor Psykiatri- og Handicapvirksomheden fik tilført 11,7 mio. kr. i 2012 stigende til 13,2 mio. kr. i 2015. Socialudvalget godkendte på sit møde den 15. december 2011 Psykiatri- og Handicapvirksomhedens forslag til besparelser for 1 mio. kr. fra 2012. Herefter resterer fortsat at finde besparelser i 2013 til 2015 på 2 mio.kr. årligt. Af budgetbemærkningerne fremgår det, at Psykiatri- og Handicapvirksomheden skal udarbejde en konkret handleplan for 2013 til 2015, herunder bl.a. mere anvendelse af § 85 støtte (alternativt til § 107 (botilbud)) og optimeret brug af § 85 støtte. Som led i handleplanen har Psykiatri- og Handicapvirksomheden udarbejdet et oplæg til fastsættelse af serviceniveau for Servicelovens § 85.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at fastlæggelse af kommunalt serviceniveau for servicelovens § 85 – socialpædagogisk støtte i eget hjem drøftes

b)     at fastlæggelse af kommunalt serviceniveau for servicelovens § 85 – socialpædagogisk støtte i eget hjem sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 22. marts 2012:

a) Drøftet. Udvalget ønsker en statistik forelagt på ydelsesområderne ved udgangen af 2013.

b) Sendes i høring i Handicaprådet.

 

 

Områdechefen for Social og sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at godkende kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte i eget hjem efter § 85 i serviceloven

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Serviceloven er en rammelov, derfor er det muligt at prioritere indsatserne og for lokalt, at påvirke hvilke ydelser borgerne kan få i en given situation. Kun i meget få tilfælde fastlægger Serviceloven et bestemt serviceniveau. Afgørelser truffet på baggrund af et kommunalt fastlagt serviceniveau kan påklages til Psykiatri- og Handicapvirksomheden. Såfremt afgørelsen, efter revurdering fastholdes, kan afgørelsen forelægges Det Sociale Nævn.

Udgangspunktet for serviceniveaufastlæggelse er jf. Serviceloven en grundig helhedsorienteret udredning af borgerens situation, sammenholdt med borgerens ønsker, egne behov og forudsætninger samt med respekt for den enkeltes integritet og værdighed.

 

Serviceniveaubeskrivelse består af:

·         Ydelsesbeskrivelser, der beskriver ydelsens indhold og formål

·         Visitationskriterier, der definerer, hvilke forhold der skal være til stede, for at borgeren kan visiteres til en ydelse samt omfanget af ydelsen.

·         Beskrivelse af funktionsniveau.

 

Som grundlag for funktionsvurdering anvendes ICF (International Klassifikation af Funktionsevne).

 

Begrænsninger i funktionsevnen er beskrevet i 4 niveauer:

·         Niveau 1: Lettere funktionsevnenedsættelse

·         Niveau 2: Moderat funktionsevnenedsættelse

·         Niveau 3: Svær funktionsevnenedsættelse

·         Niveau 4: Total funktionsevnenedsættelse

 

En række borgere modtager støtte efter § 85 i botilbud. Disse borgere er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard. 

 

Serviceniveaufastlæggelse indenfor § 85 – socialpædagogisk støtte i eget hjem omfatter følgende 11 ydelsesområder:

·         Støtte til at strukturere hverdagen

·         Støtte til at varetage egen økonomi

·         Støtte til kontakt til offentlige og private myndigheder, sundhedsvæsen med videre

·         Støtte til etablering og vedligeholdelse af netværk med videre

·         Støtte til at mestre eget handicap/funktionsnedsættelse i dagligdagen - herunder støttende samtaler

·         Støtte til varetagelse af helbred og medicin

·         Støtte til at varetage personlig hygiejne

·         Støtte til oprydning og rengøring af boligen, herunder tøjvask

·         Støtte til indkøb af dagligvarer og store indkøb

·         Støtte til madlavning

·         Observationer og støtte i forhold til egenomsorg

 

Standarden er udarbejdet af Psykiatri- og Handicapvirksomheden og har været drøftet i et udvidet MED-udvalg, således at medarbejderindflydelse på processen er sikret.

Økonomiske konsekvenser

Anslået besparelse pr. år ca. kr. 1.400.000.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 7. maj 2012

Handicaprådet har på sit møde d. 11. april 2012 haft sagen vedr. fastlæggelse af kommunalt serviceniveau for servicelovens § 85 – socialpædagogisk støtte i eget hjem i høring. Handicaprådet tager sagen til efterretning, idet Handicaprådet får en orientering om virkningerne af fastlæggelse af serviceniveauet om et ½ år.

 

Handicaprådet har i øvrigt den bemærkning, at "Det bør sikres, at brugerne har et sted, hvor man kan henvende sig mellem kl. 18.00 og 08.00".

 

Bilag til Socialudvalget 22. marts 2012

1.
Serviceniveau (DOC)

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

2.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Statsforvaltningen Hovedstadens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af ledsageordning efter servicelovens § 97

27.48.04G12-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-03-2012

19

 

Socialudvalget

07-05-2012

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden, Det Sociale Nævn, har i 2011 gennemført en praksisundersøgelse af 14 kommuners afgørelser om bevilling af ledsageordning til voksne efter § 97 i lov om social service (serviceloven), herunder Bornholms Regionskommunes afgørelser. Formålet med praksisundersøgelsen er at undersøge kommunernes anvendelse af reglerne om ledsageordning efter servicelovens § 97, herunder om kommunerne i tilstrækkelig grad sikrer, at det fornødne grundlag for at træffe en afgørelse er til stede.

 

Kommunalbestyrelsen skal efter § 79a i retssikkerhedslovens behandle nævnets undersøgelser af kommunernes praksis på et møde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at praksisundersøgelsen sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Sendes i høring. 1 sag ville være blevet hjemvist, der er derfor taget handling på sagen. 

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at praksisundersøgelsen indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen har omfattet 139 kommunale afgørelser, hvor der er truffet afgørelse om bevilling af ledsageordning. 14 kommuner er, afhængig af størrelsen, blevet bedt om at indsende henholdsvis 6, 11 eller 19 sager. Bornholms Regionskommune har indsendt 11 sager. I 108 (80 %) af sagerne er afgørelsen i overensstemmelse med regler og praksis. I 31 (20 %) af sagerne ville afgørelserne blive ændret eller hjemvist, hvis det havde været en klagesag. Bornholms Regionskommune havde 10 korrekt afgjorte sager ud af 11.

 

I 60 af de undersøgte sager mangler der ingen oplysninger. I 51 sager mangler der enkelte mindre væsentlige oplysninger. I 16 sager, mangler der flere og/eller væsentlige oplysninger og i 12 sager mangler der afgørende oplysninger i sagen. For Bornholms Regionskommunes vedkommende drejer det sig om 6 sager, hvor ingen oplysninger mangler, 4 sager, hvor enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler og 1 sag, hvor afgørende oplysninger mangler.

 

I 35 af de undersøgte sager er der i høj grad dokumentation for borgerens varige fysiske og psykiske funktionsevne. I 82 sager er der i nogen grad dokumentation for funktionsevnen. I 10 sager er der ringe dokumentation for den nedsatte funktionsevne, og i 12 sager er der ingen dokumentation for den nedsatte funktionsevne. For Bornholms Regionskommunes vedkommende drejer det sig om 5 sager, hvor der i høj grad er dokumentation for borgerens fysiske og psykiske funktionsevne, 5 sager, hvor funktionsevnen i nogen grad er dokumenteret, og 1 sag, hvor der ikke er dokumentation for funktionsevnen.

 

I 120 sager er der dokumentation for, at borgeren kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. I de resterende 19 sager er der enten ikke eller kun i ringe grad dokumentation herfor. For Bornholms Regionskommunes vedkommende er der i 8 sager i høj grad dokumentation for at borgeren selv kan efterspørge ledsagelse og i 3 sager i nogen grad.

 

I 61 sager er der i høj grad dokumentation for, om borgeren kan færdes alene på grund af den nedsatte funktionsevne. I 55 af sagerne er der i nogen grad dokumentation herfor. I de resterende 23 sager, er der ringe eller ingen dokumentation. For Bornholms Regionskommunes vedkommende er 5 sager i høj grad dokumenteret, 5 sager i nogen grad og1 sag ikke dokumenteret.

 

Praksisundersøgelse har også foretaget en formel vurdering af kommunernes afgørelser, herunder afgørelsens form, tydelighed, hjemmelshenvisning og klagevejledning. For Bornholms Regionskommunes vedkommende var der i 7 sager korrekt orientering om klageadgang og korrekt vejledning, mens det ikke var tilfældet i de sidste 4 sager.

 

Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne i uddrag:

·         Det anbefales, at kommunerne i højere grad sikrer sig, at oplysningsgrundlaget i alle sager er i orden, og at kommunerne sikrer sig tilstrækkeligt fyldestgørende dokumentation for ansøgerens funktionsevne, ansøgerens evne til at færdes alene og ansøgerens evne til at efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.

·         Det anbefales, at kommunerne sikrer, at borgeren som altovervejende hovedregel modtager en skriftlig afgørelse.

·         Det anbefales, at kommunerne er mere opmærksomme på selve funktionsbeskrivelsen i sagerne, frem for ansøgernes diagnose. Kommunerne skal sikre sig, at alle forhold af betydning for sagen inddrages.

·         Kommunerne skal være opmærksomme på at foretage en helhedsvurdering, særligt i sager om psykisk funktionsnedsættelse og i sager om sjældne lidelser. Kommunerne bør i alle sager anvende funktionsevnemetoden.

·         Kommunerne skal udforme alle afgørelser i overensstemmelse med forvaltningslovens regler, herunder reglerne om begrundelse.

·         Kommunerne skal udforme klagevejledninger, der er i overensstemmelse med retssikkerhedslovens regler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse til mødet den 7. maj 2012

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet, der på deres møde d. 11. april 2012 tog sagen til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

1.
Praksisundersøgelse - ledsageordning SL § 97 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Træning før varig hjælp

29.21.00A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommunen søger under overskriften ”Hverdagsrehabilitering” løbende at udvikle metoder, der fastholder og øger borgerens selvhjulpenhed mest mulig. Der er udarbejdet forslag til et nyt tiltag ”’Træning før varig hjælp”, hvor borgere, der første gang søger om varige hjemmehjælpsydelser via Servicelovens § 83 (rengøring, indkøb og bad) kommer igennem et vurderings-/træningsforløb, for at få afklaret, hvilke muligheder den enkelte borger har, for at forblive selvhjulpen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen og Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

     a)            at ”’Træning før varig hjælp” i gangsættes som projekt i BRK

     b)            at projektet evalueres 2. kvartal 2013 og resultatet forelægges Socialudvalget medio 2013 med henblik på stillingtagen til om projektet skal gøres permanent  

     c)            at udgifterne til projektet i 2013 på kr. 120.000 finansieres af BUM-budgettet

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunen har under overskriften ”Hverdagsrehabilitering” igangsat en række tiltag, der skal fastholde og øge borgernes selvhjulpenhed mest muligt. 

 

Der arbejdes med:

·        Et andet syn på kommunens ældre.
Med hverdagsrehabilitering fokuseres på de ressourcer den enkelte ældre borger har, og ikke som hidtil på det, de ældre ikke kan. I mange tilfælde kan en trænende indsats hjælpe den ældre borger til at genoptage dagligdags gøremål. Dagligdags gøremål, som den ældre ’i den klassiske ældrepleje’ ville have haft hjælp til.

·        Ny form for ældrepleje.
Med hverdagsrehabilitering ændres fremtidens ældrepleje. Kommunen yder hjælp til selv at klare hverdagen igen - i stedet for at yde kompenserende og passiviserende hjælp og pleje. Kommunen gør op med tanken om, at ældre skal forholde sig passivt og blot tilbydes hjælp. Hverdagsrehabilitering tildeles typisk til borgere, der lige er kommet hjem fra sygehuset fx efter en hjerneblødning, et hoftebrud, en operation eller sygdom, og som nu har svært ved at klare almindelige hverdags aktiviteter fx at bade, gå tur med hunden, gøre rent, smøre mad eller deltage i fritidsaktiviteter.

 

På ældreområdet søges løbende nye metoder til at fastholde og øge borgerens selvhjulpenhed mest muligt. ”Træning før varig hjælp” er et nyt tiltag, hvor alle borgere, der første gang søger om varige hjemmehjælpsydelser i form af rengøring, indkøb og bad, kommer igennem et vurderings-/træningsforløb for at få afklaret, hvilke muligheder den enkelte borger har for at forblive selvhjulpen.

 

I dag tilbydes en motivationssamtale til borgere, der første gang ansøger om varige hjemmehjælpsydelser efter Servicelovens § 83, såfremt visitator ved besøg i hjemmet vurderer, at borgeren har potentiale for hverdagsrehabilitering.

 

Ved motivationssamtalen deltager borger, sosu -medarbejder og terapeut og formålet er, at finde borgerens motivation og derigennem fastsætte mål for den indsats borger og sosu -medarbejder skal arbejde hen imod.

 

Proceduren med motivationssamtaler fastholdes, men til borgere der alene søger om hjælp til bad eller rengøring foreslås modellen ’Træning før varig hjælp”

 

Målet med ”Træning før varig hjælp” er, at borgeren via træning, helt eller delvist kan genvinde funktionsevnen og derved igen varetage daglige gøremål og klare sig selv med mindre hjælp/støtte og herigennem øge livskvaliteten.

 

”Træning før varig hjælp” indebærer, at borgeren gennemgår et vurderings/træningsforløb sammen med en ergoterapeut eller en fysioterapeut før der tages endelig stilling til en bevilling om varig hjemmehjælp. Gennem forløbet afklares borgerens muligheder for at blive selvhjulpne. Inkluderede borgere kan ikke frasige sig deltagelse i et vurderings/træningsforløb uden at frasige sig muligheden for varig hjælp. Terapeuterne informerer visitator, hvis der er brug for tidsbegrænset varig hjælp i træningsperioden. 

 

Vurdering/træning foregår i borgerens eget hjem og/eller på et af kommunens træningscentre. Borgeren kan træne op til 2 gange ugentligt i 12 uger.

 

Om en borgere kan inkluderes i modellen ’Træning før varig hjælp” vurderes af visitator jf. ovenstående. Følgende grupper er ikke inkluderet i modellen: Borgere der har brug for midlertidig hjemmehjælp, terminal syge, svære misbrugsproblematikker, psykisk syge, demente eller svære hukommelsessvækkede borgere, borgere der i forvejen modtager træning via sundhedslovens § 140 eller servicelovens § 86, borgere der af postoperative årsager har forbud mod at udføre hjemmehjælpsydelser selv samt borgere, der flytter til Bornholm og som har fået bevilget varig hjælp fra anden kommune.

 

Projektet foreslås iværksat snarest muligt og afviklet frem til 1.7.2013. Projektet evalueres primo 2. kvartal 2013 og resultatet forelægges Socialudvalget medio 2013 med henblik på stillingtagen til om projektet skal gøres permanent.  

Økonomiske konsekvenser

Erfaringer fra et lignende projekt i Lyngby-Taarbæk kommune bl.a. peger i retning af, at knap 50 % af alle borgere, der søger om hjælp til personlig pleje og eller praktisk hjælp tilhører målgruppen for ”Træning før varig hjælp”. Projektet viste, at ud af målgruppen:

·        bliver ca. 25 % selvhjulpne ved intervention gennem træning/vejledning

·        ønsker ca. 25 % ikke at deltage, når der fordres egen indsats fra borgeren, og derfor trækkes ansøgningen om hjælp tilbage

·        har ca. 50 % fortsat brug for varig hjælp også efter træningsintervention

 

Til gennemførelse af projekt ”Træning før varig hjælp” i regi af Borger og Sundhed kræves en 20 timers terapeutstilling i ”hverdagsrehabiliteringsteamet”, svarende til en årlig udgift på 240.000 kr. Udgifterne kan i 2012 finansieres af budgettet til hverdagsrehabilitering i Borger og Sundhed, mens udgiften i perioden 1.1.2013 til 1.07.2013 på 120.000 kr. foreslås finansieret af BUM-budgettet.

 

Projekt ”Træning før varig hjælp” i Lyngby-Taarbæk påviste betydelige nettobesparelser gennem et fald i hjemmehjælpsydelserne. 

 

Det forudsættes, at besparelserne på hjemmehjælpsydelserne og dermed BUM-budgettet kan finansiere gennemførelsen af ”Træning før varig hjælp. Resultaterne fra projekt ”Træning før varig hjælp” i Bornholms Regionskommune forelægges Socialudvalget medio 2013, hvor der tages endelig stilling til projektets fortsatte drift og finansiering.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Redegørelse for tilsynsbesøg 2012 i døgnplejen

27.69.32K09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Redegørelse for udførte tilsynsbesøg 2012 i døgnplejen for tilbud efter § 83 i serviceloven. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen sendes i høring hos leverandørerne, i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte den 26. september 2011 tilsynspolitik for tilbud efter § 83 i serviceloven. Politikken siger, at der foretages anmeldte tilsyn én gang om året som en stikprøve af tilfældigt udvalgte borgere (5% af det samlede antal visiterede borgere) på tværs af den kommunale leverandør og de private leverandører. Besøgene er foretaget i januar/februar måned.

 

Kvalitetsbesøgene er gennemført hos i alt 85 (ud af 1.697 borgere) vilkårligt udvalgte borgere, 67 borgere ved den kommunale leverandør og 18 borgere hos private leverandører. Der er udarbejdet en spørgeguide, som besøgene har taget udgangspunkt i: a) Kommer hjælperne til den aftalte tid? b) Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget? c) Er du tilfreds med hjælpen? d) Har du en samarbejdsbog?

 

Borgerne er kontaktet inden besøget, hvor 9 borgere skønnede at det ikke var nødvendigt med et egentlig besøg, idet de var særdeles tilfredse med hjælpen. Spørgsmålene blev her besvaret telefonisk og indgår i redegørelsen. 

 

Tilsynene har vist, at ca. 95 % af de besøgte borgere udtrykker ”meget tilfreds” med ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp, som de modtager fra Døgnplejen Bornholm og de private leverandører. De private leverandører udfører ca. 21 % af den praktiske hjælp.

 

Opgørelsen viser, at hjælpen modtages på det forventede tidspunkt, at der ydes de visiterede ydelser, og at der generelt er en god dialog mellem borger og hjælper.

 

Opgørelsen viser, at ca. 5 % af borgerne er utilfredse med de leverede ydelser i større eller mindre grad.

 

Af tilsynene fremgår endvidere, at det kun er 56 % af borgerne, som har en ”samarbejdsbog”.

 

Konklusion

Det er første gang BRK har gennemført tilsyn med ydelser efter servicelovens § 83 hos borgere i eget hjem. Tilsynsredegørelsen viser, at der er stor tilfredshed med ydelserne. Redegørelsen peger dog også på potentiale for forbedringer. Der skal arbejdes med at skabe bedre kontinuitet og forudsigelighed i besøgstidspunkter, og hvem borgeren får besøg af. Der er behov for fokus på, hvordan borgeren ikke klientgøres (empati), medarbejderadfærd, og hvordan medarbejdere sikrer sig, at borgeren har forstået en given information f.eks. i forbindelse med ændrede aftaler.

Endelig bør formålet og brugen af ”samarbejdsbogen” gøres klar for leverandør, borger og medarbejder.  

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Redegørelse for kvalitetsbesøg (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 1. juli - 31. december 2011

27.66.08K07-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-03-2012

17

 

Socialudvalget

07-05-2012

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Redegørelse om antallet af magtanvendelser på ældreområdet for 2. halvdel af 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen drøftes og sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

Servicelovens regler ( §§ 124 – 129) om magtanvendelse omfatter en gruppe af stærkt demente borgere, en gruppe som er stigende især på grund af den øgede levealder.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. juli – 31. december 2011 modtaget 64 indberetninger. Indberetningerne omhandler primært fastholdelse efter § 126 stk. 1, hvor en borger føres til et andet rum, når det vurderes, at der er nærliggende risiko for væsentlig personskade. Der er afgivet 4 indstillinger til fastholdelse af 3 borgere i forbindelse med konkrete hygiejnesituationer efter servicelovens § 126 stk. 2 og én indstilling om at forhindre borger i at forlade sin bolig, dette i helt særlige situationer efter servicelovens § 127.

 

Fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse ad pædagogisk vej, og hvor omsorgsprincippet og omsorgspligten har været afgørende, eller behovet for at beskytte medbeboerne. Af bilaget fremgår, at en betydelig del af fastholdelserne og tilbageholdelserne i egen bolig repræsenterer episoder for én borger.

Socialstyrelsens VISO enhed har været involveret i længere forløb på Plejecenter Slottet i 2011. VISO tilbyder gratis rådgivning fra nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område.

Myndigheden er blevet holdt løbende orienteret om den rådgivning til og kompetenceudvikling af medarbejderne på Plejecenter Slottets afd. B 3, som VISO har formidlet gennem 2011.

Det er myndighedens vurdering, at dette samarbejde har betydet en væsentlig reduktion i magtanvendelserne, særligt § 126 vedr. fastholdelse, og været med til at skabe rolige og trygge forhold for beboere og medarbejdere.   

 

Det er fortsat Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse, at Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og -centre arbejder målrettet på at udfordre de pædagogiske alternativer til magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 7. maj 2012

Ældrerådet har i deres møde den 13. marts behandlet redegørelsen vedr. magtanvendelser på ældreområdet for perioden 1. juli – 31. december 2011, og anbefaler at BPC fortsætter bestræbelserne på at minimere antallet af magtanvendelser.   

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

1.
Statistik 2. halvdel 2011 (XLS)

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

2.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2012

27.12.16K09-0065

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 15. februar 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Aabo.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere, samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges på Tilbudsportalen.

 

Det generelle indtryk af Plejecenter Aabo:

Det er tilsynets samlede indtryk, at Plejecenter Aabo fremtræder som et velfungerende plejecenter. Tilsynet har talt med beboere på de forskellige afdelinger og er af den opfattelse, at beboerne er tilfredse med de forskellige forhold. Beboerne er velplejede. Der er spontant blevet fortalt om erindringsdans og andre fælles oplevelser. Den ny måltids fordeling fungerer tilsyneladende godt, der berettes om bedre appetit og vægtøgning hos enkelte beboere. Der opleves en god og omsorgsfuld tone mellem medarbejdere og beboere.

 

Det blev oplyst, at stress sidste år var årsag til en del sygemeldinger, og at der i den forbindelse fortsat er fokus på stedets arbejdsmiljø og særlige belastninger (dårlige nyindflyttede beboere der lever kort tid, mange plejemæssige udfordringer m.m.) Dette i erkendelse af nødvendigheden af, at sikre et godt og stabilt plejemiljø for beboerne.

 

Tilsynet har gjort opmærksom på, at dele af fællesarealerne fremtræder godt nussede, disse arealer renholdes ikke af plejepersonalet.

Der er udarbejdet en relevant handlingsplan for embedslægetilsynets anbefalinger.

 

Tilsynet har bemærket, at der er et akut behov for at få udbedret et par faldgruber i mellemgangen mellem ny og gammel bygning, samt at dette bør ske omgående. Endvidere er der gjort bemærkninger til sprækker i nye gulve på Lærkebo.

 

Der er givet én anbefaling.

 

Opfølgning på anbefaling.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2012

27.12.16K09-0064

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 27. marts 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nylars Plejecenter.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Det generelle indtryk af Nylars Plejecenter:

Det er tilsynets vurdering, at Nylars Plejecenter fremtræder som et godt tilbud til borgere med demens. Der er stor opmærksomhed på, hvad en glad hverdag med et aktiverende indhold kan gøre for demente borgeres generelle livskvalitet og funktionsniveau.

 

Tilsynet har ved sit uanmeldte besøg oplevet en god overensstemmelse mellem lederens og medarbejdernes holdning og opfattelse af, hvordan der skabes et godt miljø for alle. Det er tydeligt, at de ”ekstra hænder” i form af medarbejdere på særlige vilkår, er med til at gøre en forskel i hverdagen. De beboere der kan, giver udtryk for glæde ved at bo her.

 

Tilsynet har ingen yderligere bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på ældreområdet 2011

27.12.16K09-0071

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jfr. Bornholms regionskommunes retningslinjerne for tilsyn med det kommunale plejeboligområde, Bornholms Plejehjem og- centre, udarbejder Social- og Sundhedssekretariatet en årlig redegørelse for de udførte tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen for udførte tilsyn på ældreområdet i 2011 sendes i høring i Ældrerådet og Bornholms Plejehjem og– centres Beboer- og Familieråd

 

Socialudvalget mandag den 7. maj 2012

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

 

I henhold til servicelovens § 151, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. § 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre eller tilsvarende boliger i kommunen, for tilsyn med kommunens plejehjem og plejecentre. Social- og Sundhedssekretariatet udarbejder en årlig redegørelse for de udførte tilsyn.

Tilsynet har gennemført 11 tilsynsbesøg i 2011. Ingen tilsyn har udløst ekstra tilsyn eller alvorlige anmærkninger, der er givet anbefalinger syv steder.

 

Jfr. Servicelovens § 151 er formålet med at føre tilsyn:

·         At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret til og visiteret til efter serviceloven og kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet.

·         At få belyst om den overordnede omsorg for beboerne er i overensstemmelse med de af BRK vedtagne værdier for Bornholms Plejehjem og -centre.

·         At få viden om borgernes egen oplevelse af hjælpen, om den er i overensstemmelse med det de har behov for, og deres oplevelse af hverdagen på plejecentret samt den sociale trivsel.

 

 

For hvert gennemført tilsyn er der udarbejdet en rapport med tilsynets konklusion samt evt. anbefalinger. Alle rapporter har været forelagt det enkelte plejehjem og plejecenter, stedets Bruger- og pårørenderåd, Socialudvalget og været i høring i Ældrerådet.

 

Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i virksomheden Bornholms Plejehjem og -centre 2011, konkludere følgende:

 

·         Kommunens beboere på plejecentrene får den hjælp og omsorg de har brug for, og som de er visiteret til. Hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

·         Der er på det enkelte sted og generelt i BPC arbejdet med at skærpe det ledelsesmæssige fokus på faglighed, samarbejdet internt og på tværs i virksomheden.

·         Der er fokus på indholdet i beboernes hverdag, og samarbejdet med beboerne og deres pårørende, og beboerne giver udtryk for tryghed og tilfredshed med omsorgen og deres hverdag.

 

Tilsynet vil have særlig fokus på følgende områder i 2012:

Inddragelse af beboerne i dagligdagen.

Indholdet i tilbuddet og den omsorg, der gives til beboerne.

Opfølgning på anbefalingerne fra kommunale tilsyn og embedslægetilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Årsredegørelse 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Kommissorium til politik for det specialiserede socialområde

27.00.00P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommissorium for udarbejdelse af en politik for det specialiserede socialområde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget

·         at kommissoriet indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Kommissoriet anbefales, idet udkast til foreløbig politik ønskes forelagt Socialudvalget inden endelig udarbejdelse af udkast til politik.  

 

Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2012:

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Sagsfremstilling

Der er formuleret et kommissorium, der angiver formål med og proces for udarbejdelse af en politik for det specialiserede socialområde.

 

Handicaprådet vil den 22. maj 2012 modtage en orientering om kommissoriet. Egentlig inddragelse og høring vil være en del af selve processen med at udarbejde politikken.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Forslag til kommissorium, dateret 23. april 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Velfærdsteknologisk projekt - IT-velfærdsteknologi i Døgnplejen Bornholm   

27.35.08I00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Økonomi og Indenrigsministeriet har meddelt tilsagn om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, til gennemførsel af projektet ”It-velfærdsteknologi i Døgnplejen Bornholm”. Der var ansøgt om 896.000 kr., der er givet tilsagn om 416.300 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af arbejdet med afprøvning og implementering af velfærdsteknologi i ældreområdet, er der ansøgt om tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner med forsøgsprojekter i landdistrikterne. Økonomi og Indenrigsministeriet har tildelt Bornholm 416.300 kr. til et étårigt projekt.

 

Projektet tager afsæt i at IT giver øgede muligheder for kommunikation, informationsoverblik og videndeling mellem mennesker. Ved at introducere og benytte tablets/iPads vil projektet afdække, hvordan dele af den offentlige serviceleverance på ældreområdet kan optimeres til gavn for borgere, medarbejdere og kommunens ressourceanvendelse.

 

Formålet med projektet er at fremme kommunikation og fleksibilitet i relation mellem borgere og sundhedspersonale samt pårørende, at fremme kvaliteten af medarbejdernes dokumentationsarbejde, at fremme trivslen hos borgere og medarbejdere, at spare ressourcer i kommunen.

 

Projektet organiseres under den velfærdsteknologiske styregruppe.

Økonomiske konsekvenser

Der er fra Økonomi og Indenrigsministeriet givet 416.300 kr. over 1 år. Beløbet anvendes primært til ansættelse af en projektmedarbejder, der skal sikre implementering, opfølgning, evaluering og projektstyring.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Følgebrev (PDF)

2.
Ansøgning (PDF)

3.
Tilsagn (PDF)

4.
Økonomi (XLSX)

5.
BRK landdistriktspolitik (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Status for tildeling af § 18-midler 2012

27.15.12I08-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

 

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2012 ser status således ud:

Der er i budget 2012 afsat i alt 649.792 kr.

Der er et restbeløb på 239.632 kr.

Der er på mødet i dag sager til beslutning for 208.322,75 kr.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Lokalkomiteen for Mother Teresa på Bornholm søger § 18-midler til materialer

27.15.12Ø40-0152

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Mother Teresa på Bornholm søger midler til materialer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Bevilget kr. 3.000.

Sagsfremstilling

Mother Teresa på Bornholm, som har afdelinger i Rønne, Nexø, Aakirkeby, Nyker og Østermarie og består af frivillige kredse af damer, der strikker, hækler, syr tæpper og børnetrøjer til Mother Teresas hjælpearbejde (børnehjem, hospitaler og fattige, der lever på gaden) i Colcathe i Indien, søger midler til køb af garn og andre materialer.

 

Foreningen, som har ca. 75 frivillige i de fem kredse samt mange frivillige i hjemmene, er foruden at være en yderst nødvendig hjælp til de allerfattigste, også et stykke socialt arbejde på Bornholm, idet mange ældre/gamle har stor glæde ved at udføre et meningsfuldt arbejde hjemme i deres stuer, og har også glæde ved samværet i ’sysammen’-kredsene.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 8.000 kr.

 

Foreningen, som ikke tidligere har søgt § 18-midler, havde pr. 31. december 2011 en kassebeholdning på 184 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Støtteforeningen for Gudhjem ældreboliger søger § 18-midler til kørsel med handicapbus

27.15.12Ø40-0154

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

23

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Støtteforeningen for Gudhjem ældreboliger søger tilskud til busture med handicapbus.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Bevilget kr. 5000.

Sagsfremstilling

Støtteforeningen for Gudhjem ældreboliger, som har 97 medlemmer, søger i lighed med tidligere år om § 18-midler til buskørsel/udflugter med handicapbus.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 10.000 kr.

 

Foreningen, som pr. 31. december 2011 havde en formue på 27.415 kr., fik i 2011 bevilget 7.000 kr. og i 2010 6.500 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18-midler til anskaffelser og udgifter til rengøring

27.15.12Ø40-0157

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

24

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Selvhjælpsgrupper Bornholm søger tilskud til anskaffelser og rengøring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Afslag.

Sagsfremstilling

Selvhjælpsgrupper Bornholm som, via selvhjælpsgrupper, netværksgrupper, samtaler samt rådgivnings- og bisiddertjeneste, yder støtte for at forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede, samt andre mennesker i en svær situation, søger midler til anskaffelse af støvsuger, rengøringsmidler, løn til rengøringsassistent, samt løbende udgifter til vask af klude og viskestykker.

De ansøgte aktiviteter falder uden for det, der udføres af frivillige. Og en del af beløbet indgik i ansøgningen om PUF-midler, hvoraf kun halvdelen er bevilget og derfor kun dækker de faste udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 20.000 kr.

Selvhjælpsgrupper Bornholm, som tidligere i 2012 fik bevilget 15.000 kr., har modtaget et tilskud på 125.000 fra Socialministeriets PUF-midler.

Foreningen, som i 2011 fik bevilget 20.000 kr. og i 2010 25.000 kr. til den primære drift, havde pr. 31. december 2011 en formue på 11.455 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Kvindekrisecenter Bornholm søger § 18-midler til logobånd og stande

27.15.12Ø40-0158

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

25

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kvindekrisecenter Bornholm søger midler til logobånd og stande på Hammerhus Fairtrade Concert og Wonderfestiwall.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Afslag. Leif Olsen ønsker at bevilge kr. 10.000.

Sagsfremstilling

Kvindekrisecenter Bornholm søger midler til logobånd og stande på Hammershus Fairtrade Concert og Wonderfestwall. Formålet med aktiviteten er, at informere den bornholmske befolkning og især de unge om vold i nære relationer. Dette vil ske på festivaller og på Folkemødet. For at ramme de unge, søges der om midler til logobånd til uddeling.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 10.243,75 kr.

Logobånd m/tryk                              6.743,75 kr.

Stande på Fairtrade/Wonderfestiwall    3.500,00 kr.

 

Foreningen, som pr. 31. december 2011 havde en formue på 7.477 kr., fik i 2011 bevilget 9.100 kr. til kalendere og gaver til de frivillige på centeret. I 2010 blev der bevilget i alt 27.450 kr., 19.650 kr. til AV-udstyr og 7.800 kr. til kalendere og gaver.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Aktivitetsrådet på Aktivitetscentret i Hasle søger § 18-midler til sangbøger

27.15.12Ø40-0159

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

26

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Aktivitetsrådet på Aktivitetscentret i Hasle søger midler til anskaffelse af sangbøger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Afslag.

Sagsfremstilling

Aktivitetsrådet på Aktivitetscentret i Hasle søger midler til anskaffelse af sangbøger. Aktivitetsrådets formål er at tilbyde socialt samvær igennem aktiviteter som f. eks. sang for pensionister, efterlønnere og førtidspensionister i Hasle og omegn mhp. at borgerne kan være længst muligt i eget liv.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 10.680 kr.

72 Magna print sangbøger á 140 kr.     10.080 kr.

2 nodehæfter á 300 kr.                           600 kr.

 

Foreningen, som pr. 31. december 2011 havde en formue på 27.350 kr., søgte ikke midler i 2011. I 2010 blev der bevilget 10.000 kr. til køb af Wii og TV.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Landsforening Autisme, Kredsforening Bornholm søger § 18-midler til foredrag og kursus

27.15.12Ø40-0146

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

27

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Landsforening Autisme, Kredsforening Bornholm søger midler til at afholde foredrag og kursus for pårørende til børn med funktionsnedsættelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Bevilget kr. 5.000.

Sagsfremstilling

Landsforening Autisme, Kredsforening Bornholm, hvis formål bl.a. er formidling af autisme, rådgivning og oplysende arrangementer, søger midler til afholdelse af foredrag og kursus for pårørende til børn med funktionsnedsættelse.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 10.000 kr.

 

Foreningen, der pr. 31. december 2011 havde en formue på 16.480 kr., har ikke tidligere søgt om § 18-midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Foreningen for førtidspensionister søger § 18-midler til driftsudgifter og aktiviteter

27.15.12Ø40-0147

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

28

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Foreningen for førtidspensionister søger om midler til drift og aktiviteter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Afslag. Leif Olsen ønsker at bevilge kr. 10.000.

Sagsfremstilling

Foreningen for førtidspensionister, som tæller 120 medlemmer, fremsender fornyet ansøgning om midler til foreningens drift og aktiviteter, herunder kursus om seksualitet og kroniske smerter, idet de bevilgede 15.000 kr. tidligere i 2012 ikke dækker foreningens behov.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 25.000 kr.

Foreningen, som tidligere i 2012 søgte om 90.000 kr. og blev bevilget 15.000 kr., fik i hvert af årene 2010 og 2011 bevilget 35.000 kr.

Foreningen formue udgjorde pr. 31. december 2011 29.419 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  HjerneSagen søger § 18-midler til arrangementer og driftsudgifter

27.15.12Ø40-0149

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

29

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

HjerneSagen Bornholm søger midler til fortsat at kunne støtte op omkring personer, som er ramt af en blodprop/hjerneblødning, samt deres pårørende.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Bevilget kr. 10.000.

Sagsfremstilling

HjerneSagen Bornholm, som tæller 120 medlemmer, søger midler til fortsat at kunne støtte op omkring personer, som er ramt af en blodprop/hjerneblødning, samt deres pårørende.

Der søges midler til oplysningsarbejde, foredrag og udflugter samt til driftsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 18.000 kr.

HjerneSagen Bornholm, som pr. 31. december 2011 havde en formue på 27.692 kr., fik i 2011 bevilget 10.000 kr. til aktiviteter og i hvert af årene 2009 og 2010 10.000 kr. til arrangementer og driftsudgifter.

Foreningen har søgt Lions Club om et tilskud på 5.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Beboer- og Familieråd Aabo søger § 18-midler til leje af sommerhus, kørsel samt underholdning

27.15.12Ø40-0150

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

30

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Beboer- og Familieråd Aabo søger midler til leje af sommerhus, transport til dette samt underholdning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Bevilget kr. 9.500.

Sagsfremstilling

Beboer- og Familieråd Aabo søger i lighed med tidligere år midler til leje af sommerhus, transport til dette samt underholdning.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 12.500 kr.

Leje af sommerhus                            5.000 kr.

Transport til sommerhus                    4.500 kr.

Underholdning                                  3.000 kr.

 

Foreningen, som pr. 31. december 2011 havde en formue på 2.800 kr., fik i 2011 bevilget 9.500 til leje af sommerhus og transport. I 2010 blev der ligeledes bevilget 9.500 kr.

Af de 9.500 kr. som blev bevilget i 2011 er der anvendt et beløb på 7.400 kr. til leje af sommerhus og transport til dette.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Hjerteforeningen, Lokalkomité Bornholm søger § 18-midler til foredrag

27.15.12Ø40-0145

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

31

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Hjerteforeningen søger midler til foredrag.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Afslag.

Sagsfremstilling

Hjerteforeningen søger midler til foredrag ved Peter Qvortrop Geisling om hjertet og sundhed.

Foreningen fik tidligere i 2012 afslag på en ansøgning om 20.000 kr. til foredrag i anledning af Hjerteforeningens 50 års jubilæum.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 20.000 kr. og det samlede budget for aktiviteten udgør 25.000 kr.

 

Foreningen, som pr. 31. december 2011 havde en formue på 4.984 kr., fik i hvert af årene 2010 og 2011 bevilget 5.000 kr. til henholdsvis en brochure om foreningen og ’Hjertestierne’ samt ’Dans som motion’.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32  Værestedet Kilden søger § 18-midler til drift 2012

27.15.12Ø40-0144

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

32

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Værestedet Kilden søger midler til drift af værested.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Bevilget kr. 5.000.

Sagsfremstilling

Kilden er et værested for ensomme, som trænger til socialt samvær. Foreningen søger § 18-midler til drift af værestedet, som har 35 brugere.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 10.000 kr. og det samlede budget for 2012 anslås at udgøre 19.000 kr.

 

Foreningen, der pr. 31. december 2011 havde en formue på 273 kr., fik i 2011 bevilget 10.000 kr. og i 2010 8.500 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33  Frivillighed på Folkemødet 2012 søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0160

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

33

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Frivillighed på Folkemødet 2012 søger midler til åbent arrangement under Folkemødet 2012 omkring frivillighed. Aktiviteterne vil blive udført af bornholmske foreninger og organisationer helt eller delvist funderet på frivillighed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Afslag.

Sagsfremstilling

Frivillige bliver kategoriseret som det skjulte velfærdspotentiale, som kan være med til at udvikle et bæredygtigt samfund. I den forbindelse tales om frivillige og frivillighed, som om det er en fast størrelse, men frivillighed er ikke en fællesnævner.

Dette er udgangspunktet for tre debatsessioner á 45 minutter, som der lægges op til på Folkemødet 2012. Debatterne har både deltagelse af lokale interesseorganisationer funderet på frivillighed, samt folketingspolitikere, forskere og praktikere, der har markeret sig i den nationale frivillighedsdebat.

 

Målet er at forny, udvikle og perspektivere frivillighedsdebatten, således at Bornholm både sætter scenen, bidrager med erfaring og viden og kommer styrket videre i udviklingen af øens frivillighed på Bornholm.

 

Debatterne vil finde sted på Allinge Røgeri den 14. juni 2012 kl. 16.00 – 19.00.

 

Debatoverskrifterne er:

”Frivillighed er yderområdernes X-faktor”

”Fremtidens frivillighed kræver professionalisme”

”Frivillige er en uregerlig størrelse, der kræver mening, belønning og ledelse”

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt                                                               27.600 kr.

Lokaleleje                                                                            3.000 kr.

Mødefacilitator (forberedelse og research)                                 9.000 kr.

Forplejning (øl, vand estimeret til 80 pax til 3 debatsessioner)       1.600 kr.

Rejseudgifter (4 pax á kr. 2.000)                                               8.000 kr.

Kost/logi (4 pax á kr. 1.500)                                                     6.000 kr.  

Alle beløb er ekskl. moms

Lærred, projekter, lydanlæg sponsoreres.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 34  Nexø Frikirke søger § 18-midler til 'Skibet', kollegiet for unge

27.15.12Ø40-0156

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

34

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Nexø Frikirke søger midler til kompetencegivende uddannelse af medarbejder og telefonudgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Afslag.

Sagsfremstilling

Nexø Frikirke, som er en kristen forening med et bredt kulturelt og socialt liv, søger midler til kompetencegivende uddannelse af medarbejder og telefonudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 26.299 kr. fordelt på:

Uddannelse                                     20.625 kr.

Befordring til uddannelse                      3.174 kr.

Telefonudgifter                                  2.500 kr.

 

Foreningen, som pr. 31.december 2011 havde en formue på 92.167 kr., har ikke tidligere ansøgt om § 18-midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 35  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

35

 

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

3 afgørelser i Det Sociale Nævn stadfæstet.

Status 2011 forebyggende hjemmebesøg.

Statistik terminalpleje 2009, 2010, 2011.

Ekstraordinært møde mandag den 18. juni kl. 12.30.

Det ekstraordinære møde den 25. juni aflyses.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 36  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

36

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Punkterne. 14,16,17 og 18.