Referat
Socialudvalget
04-06-2012 kl. 14:15
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Proces for budget og mål 2013 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 3 Månedlig budgetopfølgning april 2012 vedr. ældreområdet
  åbent 4 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 11 - 16
  åbent 5 Genberegning af Frit Valg priserne for 2011 vedr. personlig pleje og praktisk bistand
  åbent 6 Forslag til flytning af aflastnings- og døgntilbuddet Løvstikken og sammenlægning af aflastnings tilbudene for børn og unge
  åbent 7 Redegørelse for tilsynsbesøg 2012 i døgnplejen
  åbent 8 Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på ældreområdet 2011
  åbent 9 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2012
  åbent 10 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2012
  åbent 11 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården
  åbent 12 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret 2012
  åbent 13 Plejecenter Klippebo - til- og ombygning samt forbedring af fælles- og servicearealer
  åbent 14 Ændring af madordning i SACS Klulturhuset
  åbent 15 Forebyggelsespakker fra Sundhedsstyrelsen
  åbent 16 Orientering om konsekvenser af professionel ejendomsdrift for virksomheder indenfor udvalgets område
  åbent 17 Revidering af kvalitetsstandard for palliativ fysioterapi
  åbent 18 Revidering af kvalitetsstandard for madservice i plejeboliger og på dagcentre
  åbent 19 Forslag til seksualpolitik for Voksenhandicapområdet
  åbent 20 Besøgshunde fra Trygfonden i plejeboliger
  åbent 21 Gensidig orientering
  åbent 22 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

1

 

 

Fraværende

Trine Rasmussen.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Proces for budget og mål 2013 indenfor Socialudvalgets område  

00.30.04Ø00-0001

Hvem beslutter

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

4

 

Socialudvalget

05-03-2012

2

 

Socialudvalget

22-03-2012

2

 

Socialudvalget

07-05-2012

2

 

Socialudvalget

04-06-2012

2

 

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget skal tilrettelægge processen for budget og mål 2013 på udvalgets områder. Der er udarbejdet forslag til tidsplan for udvalgets arbejde med budget og mål for 2013 i overensstemmelse med Budgetvejledningen for 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at forslag til tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område godkendes

b)     at Socialudvalget afholder dialogmøder med virksomhederne indenfor udvalgets område i uge 15   

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

a) Godkendt.

b) Dialogmøder afholdes fredag den 13. april og mandag den 16. april.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at udvalget drøfter ØKE’s krav til arbejdet med budget 2013 indenfor Socialudvalgets område, herunder plan for arbejdet med disse

b)     at udvalget har en indledende drøftelse af forslag til mål for 2013

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Drøftet.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at udvalget drøfter forslag til mål for 2013

 

Socialudvalget, den 22. marts 2012:

Drøftet.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at de foreløbige resultater for analysearbejdet drøftes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Drøftet.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at Socialudvalget fremsender følgende

o        forslag til mål for 2013

o        opprioriteringsforslag

b)     at resultaterne for analysearbejdet drøftes

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

a) Forslag til mål for 2013. Vedr. forslag til mål 2013 for hverdagsrehabilitering tilføjes kontinuerlig effektmåling. Anbefales herefter.

a) Opprioriteringsforslag. Opprioriteringsforslagene videresendes til det videre budgetarbejde og budgetseminarer uden udvalgets politiske stillingtagen.

b) Socialudvalget har fået forelagt resultatet af analysearbejdet indenfor de områder, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har udpeget og med udgangspunkt i BDO´s budgetscreeningsrapport. De administrative forslag videresendes til det videre budgetarbejde og budgetseminarer uden udvalgets politiske stillingtagen.

 

Sagsfremstilling

Af Budgetvejledningen for 2013 fremgår, at fagudvalgene senest 14. juni 2011 skal aflevere budgetbidrag, herunder:

·         resultatet af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder

·         oplæg til mål for 2013

·         op- og nedprioriteringsforslag

·         anlægsforslag

·         evt. takstbilag

Som det fremgår af Budgetvejledningen vil budgetprocessen for 2013 på nogle måder ligne de tidligere års budgetprocesser, men adskiller sig også på væsentlige punkter.

Budgetprocessen påbegyndes med det første budgetseminar den 14. februar, hvor kommunalbestyrelsen, med udgangspunkt i en budgetscreening gennemført af BDO (Kommunernes Revision), skal drøfte og udpege de områder, som udvalgene skal arbejde videre med frem mod det andet budgetseminar den 26. juni.

De tidligere år har Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldt rammer til de enkelte fagudvalg, som de skulle udarbejde budgetbidrag inden for. Der vil ikke blive udmeldt rammer på samme måde i år. Derimod skal udvalgene arbejde med de områder, som kommunalbestyrelsen udpeger på budgetseminar 1.

På budgetseminar 2 den 26. juni vil udgangspunktet for økonomien for 2013 udgøres af budgetoverslagsår 2013 i budget 2012, de efterfølgende kendte ændringer samt resultaterne af det arbejde som udvalgene har arbejdet med i forlængelse af kommunalbestyrelsens udmeldinger fra budgetseminar 1.

Som tidligere skal der fastsættes politiske mål for kommunens politikområder. Målene for 2013 er en del af budgettet, og de borgerrelevante mål vil desuden skulle indgå i kvalitetskontrakten.

Der er udarbejdet forslag til tidsplan for udvalgets arbejde med budget og mål for 2013 med henblik på fremsendelse af udvalgets budgetbidrag senest den 14. juni 2012.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Socialudvalgets budget 2013

Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminar 1 den 14. februar 2012 præsenteret for præmisserne for kommunens kommende budget for 2013 og overslagsår. Med udgangspunkt i BDOs budgetscreeningsrapport har der været en bred politisk debat om serviceniveau, struktur, digitalisering, effektivisering mv. på alle områder.

Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund drøftet og udpeget de områder, der skal danne rammerne for udvalgenes videre arbejde med budget 2013 og overslagsår frem til den 14. juni 2012, hvor udvalgenes budgetbidrag skal afleveres.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på møde den 22. februar 2012 drøftelserne på budgetseminar 1 og beder Socialudvalget om at arbejde videre inden for følgende fokusområder:

 

1.      Strukturer, herunder langsigtet planlægning i forhold til befolkningsudvikling:

o        Plejehjemsstruktur (antal plejeboliger, eget hjem i forhold til plejebolig, lukning af små enheder)

o        Tandplejen (antal klinikker)

2.      Øget samarbejde mellem udvalgsområder, navnlig mellem Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget, med henblik på bedre tværgående indsats

3.      Fastlæggelse af serviceniveau, bl.a. vurdering af kan/skal – opgaver og kvalitetsstandarder, samt se på digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi

o        analyse af forskelle i kvalitetsstandarder i forhold til serviceniveau og konsekvenser for borgerne, herunder: belysning af hvor sammenligningskommunerne er anderledes

o        reducerede timepriser

o        anvendelse af velfærdsteknologi

o        enhedspriser/omkostninger på ældre- og handicapområdet

4.      Rummeligt arbejdsmarked

5.      Offentlig-privat samarbejde

6.      Konkurrenceudsættelse

7.      Skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning

8.      Øget kontrol (visitationspraksis, inspiration fra Vordingborg)

 

Der følges op på udvalgenes arbejde på statusmøder med udvalgsformændene og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. marts og den 23. maj, jf. Budgetvejledning 2013.

 

Mål 2013

Kommunalbestyrelsens mål for 2012 og arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte

områder er udgangspunktet for udvalgenes arbejde med mål for 2013.

 

Udvalgenes oplæg til 2013-mål for de enkelte politikområder vil således bestå af:

·         2012-mål, som ønskes videreført til 2013, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området

·         mål som udløber af arbejdet med de udvalgte områder fra budgetseminar 1, fx mål vedrørende kvalitet, struktur, arbejdsgange

·         nye mål for at sikre, at der opstilles mål for alle politikområder

·         og endelig vil der være budgetforligsemner fra 2012, som er under fortsat implementering i 2013 og som dermed kan opstilles som mål

 

2012-målene indenfor Socialudvalgets område fremgår af bilag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 22. marts 2012

Den godkendte tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område er igangsat med afsæt i Økonomi- og Erhvervsudvalget forslag til fokusområder jf. ØKE’s beslutning på møde den 22.2.2012. 

Som forberedelse til forårets dialogmøder foreslås en drøftelse af udvalgets oplæg til 2013-mål jf. ovenstående. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 7. maj 2012

I mødet vil de foreløbige resultater fra analysearbejdet jf. kommissorier blive præsenteret.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 4. juni 2012

Af Budgetvejledningen for 2013 fremgår, at fagudvalgene senest 14. juni 2012 skal aflevere budgetbidrag, herunder:

1.      Resultatet af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder

2.      Oplæg til mål for 2013

3.      Op- og nedprioriteringsforslag

4.      Anlægsforslag og evt. takstbilag

Budgetbidraget er en del af et samlet katalog, som indgår i de videre budgetforhandlinger på budgetseminar 3.

 

1. Resultatet af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder

I mødet vil resultaterne for analysearbejdet jf. kommissorier blive præsenteret.

 

2. Oplæg til mål for 2013

Udvalget havde på møde den 5. marts 2012 en indledende drøftelse af politiske mål indenfor Socialudvalgets område i 2013. Forslag til mål har ligeledes været drøftet på forårets dialogmøder med virksomhederne og i fagrådene. Der foreligger på den baggrund forslag til mål for 2013.

Forslag til mål for 2013 er nærmere beskrevet i bilag, herunder ændringer i forhold til 2012.

 

3.Opprioriteringsforslag

Der foreligger 3 opprioriteringsforslag. Et forslag vedrører merudgifter som følge af etablering af en ny virksomhed på plejeboligområdet, herunder bl.a. merudgifter til ansættelse af en 1 virksomhedsleder og ændret personalesammensætning med ansættelse af pædagoger. 

Endvidere er der brug for en opprioritering i 2013 i Rønne Botilbud som følge af manglende mulighed for udmøntning af tidligere besluttet besparelse ved lukning af Østergade 54 i forbindelse med nybyg på Stenbanen.

 

Handicaprådet har desuden på dialogmøde med Socialudvalget fremført et ønske om at kommunens Handiguide prioriteres, og det aftaltes, at Handicaprådet fremsender et opprioriteringsønske til budget 2013.

 

Opprioriteringsforslagene er nærmere beskrevet i bilag.

 

Opprioriteringer i 1.000 kr.

Forslagsnr. og titel

2013

2014

2015

2016

05-01

Ændret struktur og personalesammensætning på plejeboligområdet

1.250

1.250

1.250

1.250

06-01

Udskudt besparelse: Lukning af Østergade 54/Nybygning på Stenbanen

1.765

0

0

0

06-02

Handiguide

29

29

29

29

 

4. Anlægsforslag og evt. takstbilag

Der foreligger ikke på nuværende forslag til anlæg eller takstbilag.

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

1.
MÅL 2012 indenfor socialudvalgets område (DOC)

2.
29.02.2012 Revideret tidsplan for arbejdet med budget og mål 2013 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

3.
Tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område (DOC)

4.
Budgetvejledning 2013 (PDF)

5.
Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 (PDF)

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

6.
O 06-01 Østergade 54 (DOC)

7.
Forslag til mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område (DOC)

8.
O 06-02 Handiguide (DOC)

9.
O 05-01 Ændret struktur og personalesammensætning på plejeboligområdet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Månedlig budgetopfølgning april 2012 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0111

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter.

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo april 2012 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Fokusopfølgning april 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 11 - 16

27.36.00I00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 16 i 2012 var i alt 1.496 brugere, som modtog i alt 6.566 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,39 time. I uge 11 i 2012 var i alt 1.512 brugere, som modtog i alt 6.809 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,50 time. Brugerantallet er faldet med 16, timerne pr. uge er faldet med 243 timer.

Til sammenligning var der i uge 16 i 2011 i alt 1.603 brugere med i alt 7.291 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,55 time. Gennemsnittet for 2012 1.516 brugere med 6.732 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,44 time.

Gennemsnittet for 2011 blev 1.584 brugere med 7.035 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,44 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2012

16

1.496

6.566

4,39

2012

11

1.512

6.809

4,50

 

Ændring fra uge 11 til 16

-16

 

-243

 

 

2011

2012

Gennemsnit

1.584

1.516

7.035

6.732

4,44

4,44

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der er i uge 16: 10 ledige plejecenterboliger og 1 ledig aflastningsplads.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Genberegning af Frit Valg priserne for 2011 vedr. personlig pleje og praktisk bistand

27.39.04P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt fastsætte priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp. Der skal efterfølgende ske en genberegning af priserne på baggrund af de faktiske omkostninger i året, og i de tilfælde hvor det viser sig, at de fastsatte priskrav var lavere end de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger for området, skal Kommunalbestyrelsen efterbetale de private leverandører.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at de genberegnede priser Frit valg priser for 2011 vedr. personlig pleje og praktisk bistand og efterbetaling til de private leverandører anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget den 4. juni 2011:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Der er nu sket en genberegning af de faktiske timepriser for 2011 på baggrund af de faktiske udgifter til levering af disse ydelser. Den faktiske timepris for praktisk hjælp viste sig således at være kr. 352,84 ekskl. moms, hvilket er kr. 28,24 højere pr. time end afregnet med de private leverandører. Efterbetaling til de private leverandører beløber sig til i alt kr. 193.549,19 ekskl. moms for 2011.

 

De faktiske Frit Valg priser for 2011

Praktisk hjælp                                 kr. 352,84 pr. time, inkl. moms kr. 441,06 pr. time

Personlig pleje, dag                          kr. 372,47 pr. time, inkl. moms kr. 465,59 pr. time

Personlig pleje, øvrig tid (ekskl. nat)    kr. 404,25 pr. time, inkl. moms kr. 505,31 pr. time

 

De beregnede Frit Valg priser for 2011

Praktisk hjælp                                 kr. 324,60 pr. time, inkl. moms kr. 405,75 pr. time

Personlig pleje, dag                          kr. 444,79 pr. time, inkl. moms kr. 555,99 pr. time

Personlig pleje, øvrig tid (ekskl. nat)    kr. 489,07 pr. time, inkl. moms kr. 611,34 pr. time

 

Efterbetaling 2011 til de private leverandører af praktisk hjælp:

                                                    Ekskl. moms                  Inkl. moms

Elite Miljø A/S                                  kr. 3.443,42                  kr. 4.304,27

Top Fritvalg A/S                               kr. 46.906,25                 kr. 52.632,81

Aaker Hus & Hjemme Service             kr. 20.159,17                 kr. 25.198,96

Bornholms Husmoder-Hjælp I/S          kr. 75.053,46                 kr. 92.566,82

I/S Husrent                                     kr. 48.986,89                 kr. 61.233,62

I alt                                               kr. 193.549,19               kr. 241.936,49

 

Frit Valg timepriserne for 2013 vil tage udgangspunkt i de faktiske frit valg priser for 2011 fremskrevet til 2013 pl. niveau, samt indregning af eventuelle besparelser og/eller udvidelser på området. Frit Valg priserne for 2013 vil blive godkendt i forbindelse med 2013 budgettets vedtagelse.   

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Notat genberegning frit valg priser (DOC)

2.
Genberegning frit valg priser (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Forslag til flytning af aflastnings- og døgntilbuddet Løvstikken og sammenlægning af aflastningstilbuddene for børn og voksne

85.00.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Arbejdstilsynet har ved gentagne besøg kommet med påbud i forhold til de fysiske rammer på Løvstikken. Baggrund for påbuddene er bygningens fysiske indretning i forhold til målgruppens nedsatte funktionsevne, de enkelte børns behov for forskellige hjælpemidler og i situationer flere hjælpere til det enkelte barn/ ung.

 

Derudover er der akut mangel på pladser på døgndelen og venteliste på, at få børn i aflastning på Løvstikken.

 

Aflastningen på Løvstikken og voksenaflastningen i Rø, er tilbud til forholdsvis små grupper af brugere. Det er foreslås derfor at de 2 aflastningstilbud sammenlægges og løses i et tværsektorielt samarbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed og områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

·         at døgntilbuddet Løvstikken flyttes til ”Hjemmet” i Klemensker

·         at aflastningstilbuddene for børn og voksne sammenlægges

·         at det indstilles til, at sagen sendes til kommunalbestyrelsen med henblik på, at sagen sendes i høringsproces i handicaprådet og relevante medudvalg.

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Indstilling anbefales.

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 4.juni 2012:

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har ved besøg i 2012, 2011 og tidligere år, gentagne gange kommet med påbud i forhold til det fysiske arbejdsmiljø på aflastnings og døgninstitutionen Løvstikken.

Ved besøget i år vurderes flere gangarealer for smalle for beboere med hjælpemidler og hjælpere, flere værelser vurderet for små når der skal være plads til hjælpemidler og hjælpere, dør åbninger ved hoveddør, i gangarealer og til flere værelser er for smalle.

 

Derudover er der lige nu børn med vidtgående funktionsnedsættelser som ikke kan modtage den døgnplads de ifølge lovgivningen er berettiget til. Endelig er der børn på venteliste til aflastning, og de nuværende børn, der er visiteret til Løvstikken kan ikke modtage aflastning i det omfang der er bevilliget, grundet manglende værelser/ pladser.

 

Ejendomsservice har gennemgået bygningen, for at vurdere om der er mulighed for at foretage ændringer, der kan tilgodese arbejdsmiljøpåbud og pladsproblemer. Det vurderes ikke muligt inden for den nuværende bygningsmasse.

 

På baggrund af ovenstående er det undersøgt om andre bygninger i regionskommunen ville kunne rumme de aktiviteter, som for nuværende foregår på Løvstikken og samtidig voksenaflastningen i Rø.

 

Efter en gennemgang af kommunale bygninger, vurderes Hjemmet i Klemensker som det mest egnede. Dels på grund af størrelse og indretning, men også fordi Hjemmet vil være ledigt fra august 2012 og derfor vil kunne stå klar indenfor en tidshorisont, som tilgodeser de sidste påbud fra Arbejdstilsynet.

 

Teknik og Miljø vurderer, at bygningen i Klemensker ikke væsentligt ændrer anvendelse, hvorfor der kun skal ansøges om byggetilladelser til konkrete ombygninger/ ændringer ved bygningen.

Der vil her være det mulighed for det nødvendige antal pladser, bygningen er i et plan, gangarealer, døråbninger og de fleste toiletter opfylder allerede nu kravene fra arbejdstilsynet.

 

Det vil fortsat være nødvendigt at indrette:

2 hygiejnerum (specielle baderum med lifte, bårer og andet som er nødvendigt for beboere med vidtgående funktionsnedsættelse).

Køkken, det nuværende er kun godkendt til anretning, ikke produktion af mad.

Et ekstra opholdsrum, så beboere med fast bopæl på institutionen kan bo og opholde sig i rolige hjemlige omgivelser. Derudover er flere opholdsrum nødvendigt for at tilgodese beboernes meget forskellige individuelle behov på baggrund af deres funktionsnedsættelse.

Adgangsforholdene ved hovedindgangen skal forbedres.

Derudover maling, ny gulvbelægning og andet.

 

Børne- og Skolesekretariatet har forsøgt at udarbejde en prognose for det fremtidige behov for døgnpladser og aflastning. Men da det ikke kan forudses, i hvilket omfang forældre ønsker og bevilliges aflastning, eller hvornår forældre ikke længere magter at passe børnene hjemme, kan en realistisk prognose for behovet ikke forudses. Behovet har haft en stigende tendens de sidste 10 år, samtidig med det faldende børnetal. Bl.a. vælger et stigende antal forældre at blive på arbejdsmarkedet, også selvom de har fået et barn med handicap.

 

Med baggrund i det begrænsede antal brugere, af både aflastningen i Rø og på Løvstikken, vurderes det at være muligt at kunne tilbyde begge grupper af brugere, et bedre og mere fleksibelt aflastningstilbud ved at slå tilbuddene sammen, ligesom den stigende specialisering af personalet i forhold til særlige handicap, bedre kan tilgodeses i et samlet tilbud.

 

Forslag til fremtidig organisering vil snarest blive forelagt Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget for endelig stillingtagen 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:

Teknik og Miljø har udarbejdet en kalkulation for ombygning og istandsættelse af bygningen i Klemensker, som er vedhæftet sagen.

Anlægsudgifterne er beregnet til 4.045.217,-.

 

 

Driftsudgifter:

Der forventes øgede driftsudgifter i det omfang der visiteres børn/unge til døgnpladser.

En del af udgiften dækkes af reduktion i andre foranstaltninger i familien.

Den nuværende bevilligede aflastning er budgetteret i Familiecenteret og på Røbo og dækkes herfra.

 

Løvstikken har kun i begrænset omfang eget driftsbudget, som ikke vil blive ændret. Derudover betaler Familiecenteret pr. døgn et barn/ ung er i aflastning, eller fast bor på institutionen.

På Røbo indgår aflastningen i grundbudgettet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Løvstikken Kalkulation (XLS)

2.
Notat-Flytning af voksenaflastning (DOC)

3.
Notat- Flytning af Løvstikken (DOC)

4.
Notat fra Ejendomsservice (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Redegørelse for tilsynsbesøg 2012 i døgnplejen

27.69.32K09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

14

 

Socialudvalget

04-06-2012

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Redegørelse for udførte tilsynsbesøg 2012 i døgnplejen for tilbud efter § 83 i serviceloven. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen sendes i høring hos leverandørerne, i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen tages til efterretning 

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Taget til efterretning, idet der er fuldt op på de kritikpunkter, der er fremført i redegørelsen.

 

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte den 26. september 2011 tilsynspolitik for tilbud efter § 83 i serviceloven. Politikken siger, at der foretages anmeldte tilsyn én gang om året som en stikprøve af tilfældigt udvalgte borgere (5% af det samlede antal visiterede borgere) på tværs af den kommunale leverandør og de private leverandører. Besøgene er foretaget i januar/februar måned.

 

Kvalitetsbesøgene er gennemført hos i alt 85 (ud af 1.697 borgere) vilkårligt udvalgte borgere, 67 borgere ved den kommunale leverandør og 18 borgere hos private leverandører. Der er udarbejdet en spørgeguide, som besøgene har taget udgangspunkt i: a) Kommer hjælperne til den aftalte tid? b) Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget? c) Er du tilfreds med hjælpen? d) Har du en samarbejdsbog?

 

Borgerne er kontaktet inden besøget, hvor 9 borgere skønnede at det ikke var nødvendigt med et egentlig besøg, idet de var særdeles tilfredse med hjælpen. Spørgsmålene blev her besvaret telefonisk og indgår i redegørelsen. 

 

Tilsynene har vist, at ca. 95 % af de besøgte borgere udtrykker ”meget tilfreds” med ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp, som de modtager fra Døgnplejen Bornholm og de private leverandører. De private leverandører udfører ca. 21 % af den praktiske hjælp.

 

Opgørelsen viser, at hjælpen modtages på det forventede tidspunkt, at der ydes de visiterede ydelser, og at der generelt er en god dialog mellem borger og hjælper.

 

Opgørelsen viser, at ca. 5 % af borgerne er utilfredse med de leverede ydelser i større eller mindre grad.

 

Af tilsynene fremgår endvidere, at det kun er 56 % af borgerne, som har en ”samarbejdsbog”.

 

Konklusion

Det er første gang BRK har gennemført tilsyn med ydelser efter servicelovens § 83 hos borgere i eget hjem. Tilsynsredegørelsen viser, at der er stor tilfredshed med ydelserne. Redegørelsen peger dog også på potentiale for forbedringer. Der skal arbejdes med at skabe bedre kontinuitet og forudsigelighed i besøgstidspunkter, og hvem borgeren får besøg af. Der er behov for fokus på, hvordan borgeren ikke klientgøres (empati), medarbejderadfærd, og hvordan medarbejdere sikrer sig, at borgeren har forstået en given information f.eks. i forbindelse med ændrede aftaler.

Endelig bør formålet og brugen af ”samarbejdsbogen” gøres klar for leverandør, borger og medarbejder.  

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 4. juni 2012

Redegørelsen har været sendt i høring hos: Ældrerådet, Handicaprådet, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Husmoder-Hjælp I/S, Aaker Hus & Hjemme Service, Elite Miljø A/S, I/S Husrent og Top Fritvalg A/S.

 

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, således:

”Det fremgår af rapporten, foretaget hos 85 borgere ud af 1697, at borgerne stort set er tilfredse. Det fremgår at borgerne ønsker at blive betjent af de samme medarbejdere således at viden om den enkelte borger ikke går tabt. Vi opfordrer til at der følges op på de indsigelser, der er fremført i redegørelsen.”

 

Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet, således:

”Handicaprådet tager tilsynsredegørelsen til efterretning, idet man finder undersøgelsen givende. Handicaprådet ønsker oplyst fordelingen af tilfredse/utilfredse borgere fordelt på privat og offentlig leverandør.”

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Redegørelse for kvalitetsbesøg (DOC)

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

2.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

3.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på ældreområdet 2011

27.12.16K09-0071

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

18

 

Socialudvalget

04-06-2012

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jfr. Bornholms regionskommunes retningslinjerne for tilsyn med det kommunale plejeboligområde, Bornholms Plejehjem og- centre, udarbejder Social- og Sundhedssekretariatet en årlig redegørelse for de udførte tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen for udførte tilsyn på ældreområdet i 2011 sendes i høring i Ældrerådet og Bornholms Plejehjem og– centres Beboer- og Familieråd

 

Socialudvalget mandag den 7. maj 2012

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen 

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

 

I henhold til servicelovens § 151, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. § 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre eller tilsvarende boliger i kommunen, for tilsyn med kommunens plejehjem og plejecentre. Social- og Sundhedssekretariatet udarbejder en årlig redegørelse for de udførte tilsyn.

Tilsynet har gennemført 11 tilsynsbesøg i 2011. Ingen tilsyn har udløst ekstra tilsyn eller alvorlige anmærkninger, der er givet anbefalinger syv steder.

 

Jfr. Servicelovens § 151 er formålet med at føre tilsyn:

·         At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret til og visiteret til efter serviceloven og kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet.

·         At få belyst om den overordnede omsorg for beboerne er i overensstemmelse med de af BRK vedtagne værdier for Bornholms Plejehjem og -centre.

·         At få viden om borgernes egen oplevelse af hjælpen, om den er i overensstemmelse med det de har behov for, og deres oplevelse af hverdagen på plejecentret samt den sociale trivsel.

 

 

For hvert gennemført tilsyn er der udarbejdet en rapport med tilsynets konklusion samt evt. anbefalinger. Alle rapporter har været forelagt det enkelte plejehjem og plejecenter, stedets Bruger- og pårørenderåd, Socialudvalget og været i høring i Ældrerådet.

 

Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i virksomheden Bornholms Plejehjem og -centre 2011, konkludere følgende:

 

·         Kommunens beboere på plejecentrene får den hjælp og omsorg de har brug for, og som de er visiteret til. Hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

·         Der er på det enkelte sted og generelt i BPC arbejdet med at skærpe det ledelsesmæssige fokus på faglighed, samarbejdet internt og på tværs i virksomheden.

·         Der er fokus på indholdet i beboernes hverdag, og samarbejdet med beboerne og deres pårørende, og beboerne giver udtryk for tryghed og tilfredshed med omsorgen og deres hverdag.

 

Tilsynet vil have særlig fokus på følgende områder i 2012:

Inddragelse af beboerne i dagligdagen.

Indholdet i tilbuddet og den omsorg, der gives til beboerne.

Opfølgning på anbefalingerne fra kommunale tilsyn og embedslægetilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 4. juni 2012

Sagen har været sendt i høring i Ældrerådet og i Beboer- og Familierådene på ældreområdet. Der er modtaget 2 høringssvar. Beboer- og Familierådet på Lunden tager redegørelsen til efterretning.

Ældrerådet har afgivet følgende høringssvar: ” Ældrerådet tager redegørelsen til efterretning og ser frem til at ”forslag til indsatsområder for 2012” gennemføres, men ser gerne, at Leve-bo-miljøer prioriteres højt og ikke kun tillempes.”.

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Årsredegørelse 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2012

27.12.16K09-0065

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

16

 

Socialudvalget

04-06-2012

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 15. februar 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Aabo.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere, samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges på Tilbudsportalen.

 

Det generelle indtryk af Plejecenter Aabo:

Det er tilsynets samlede indtryk, at Plejecenter Aabo fremtræder som et velfungerende plejecenter. Tilsynet har talt med beboere på de forskellige afdelinger og er af den opfattelse, at beboerne er tilfredse med de forskellige forhold. Beboerne er velplejede. Der er spontant blevet fortalt om erindringsdans og andre fælles oplevelser. Den ny måltids fordeling fungerer tilsyneladende godt, der berettes om bedre appetit og vægtøgning hos enkelte beboere. Der opleves en god og omsorgsfuld tone mellem medarbejdere og beboere.

 

Det blev oplyst, at stress sidste år var årsag til en del sygemeldinger, og at der i den forbindelse fortsat er fokus på stedets arbejdsmiljø og særlige belastninger (dårlige nyindflyttede beboere der lever kort tid, mange plejemæssige udfordringer m.m.) Dette i erkendelse af nødvendigheden af, at sikre et godt og stabilt plejemiljø for beboerne.

 

Tilsynet har gjort opmærksom på, at dele af fællesarealerne fremtræder godt nussede, disse arealer renholdes ikke af plejepersonalet.

Der er udarbejdet en relevant handlingsplan for embedslægetilsynets anbefalinger.

 

Tilsynet har bemærket, at der er et akut behov for at få udbedret et par faldgruber i mellemgangen mellem ny og gammel bygning, samt at dette bør ske omgående. Endvidere er der gjort bemærkninger til sprækker i nye gulve på Lærkebo.

 

Der er givet én anbefaling.

 

Opfølgning på anbefaling.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 4. juni 2012

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet således:

”Ældrerådet konstaterer med tilfredshed, at Aabo fremtræder som et velfungerende plejecenter samt at tilsynets iværksættelse af udbedringer er foretaget med det samme. Det er Ældrerådets indtryk, at Aabo gør en indsats for Leve-bo-miljøet. Ældrerådet undrer sig over tilsynets indsigelse mod plejecentrets opslag i de forskellige fællesarealer om beboernes fødselsdage, når beboerne har selvbestemmelsesret.
Ældrerådet bifalder personalets ønsker om en mere fleksibel visitering af beboere til centret.”

 

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Aabo 2012 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

2.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2012

27.12.16K09-0064

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

17

 

Socialudvalget

04-06-2012

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 27. marts 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nylars Plejecenter.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Det generelle indtryk af Nylars Plejecenter:

Det er tilsynets vurdering, at Nylars Plejecenter fremtræder som et godt tilbud til borgere med demens. Der er stor opmærksomhed på, hvad en glad hverdag med et aktiverende indhold kan gøre for demente borgeres generelle livskvalitet og funktionsniveau.

 

Tilsynet har ved sit uanmeldte besøg oplevet en god overensstemmelse mellem lederens og medarbejdernes holdning og opfattelse af, hvordan der skabes et godt miljø for alle. Det er tydeligt, at de ”ekstra hænder” i form af medarbejdere på særlige vilkår, er med til at gøre en forskel i hverdagen. De beboere der kan, giver udtryk for glæde ved at bo her.

 

Tilsynet har ingen yderligere bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 4. juni 2012

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, således:

” Ældrerådet ser meget positivt på, at Nylars Plejecenter fremtræder, som et godt tilbud for beboerne. Det opleves som en god ide, at medarbejderne har ”Ekstra hænder”.
Ældrerådet har noteret sig tilsynets indtryk, ”tilkendegivelse af en god overensstemmelse mellem lederen og medarbejdernes holdning og opfattelse af, hvordan man skaber et godt miljø”.
”Ældrerådet anbefaler på denne baggrund, at Nylars plejecenter bevares.”

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nylars Plejecenter 2012 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

2.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2012

27.12.16K09-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

 

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 23. april 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Toftegården.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk

Det er Tilsynets generelle indtryk, at Plejehjemmet Toftegården fungerer tilfredsstillende. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med deres hverdag og den omsorg og de aktiviteter, der er mulighed for at deltage i.

 

Det er Tilsynets oplevelse, at der er sket en positiv udvikling på Plejehjemmet Toftegården siden sidste tilsyn med fokus på faglighed, læring og intern sparring. Der er fulgt tilfredsstillende op på Tilsynets tidligere anbefalinger samt embedslægetilsynets anbefalinger.

Medarbejderstaben er stabil, der er et godt samarbejde med det nyvalgte beboer- og familieråd, og der arbejdes med forskellige fælles ideer til hverdagsaktiviteter.

 

Plejehjemmet er på vej med en ændret indretning på afd. G med det mål, at kunne skabe en form for tillempet ”leve-bo-miljø”, hvor beboerne kommer tættere på den sidste del af den fysiske del af madlavningen.

 

Der er ikke givet anbefalinger ved dette tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret 2012

27.12.16K09-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Sendes i høring. I forhold til afskærmning af elevator arbejdes der på en løsning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 8. maj 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nørremøllecentret.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk

Det er Tilsynets samlede indtryk, at NMC er et velfungerende plejecenter. Der er tydeligvis sket en forandring ved de sidste to tilsyn, hvor der har været fokus på en generel kompetenceudvikling af medarbejderne. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med stedet og medarbejdernes ydelser. Medarbejdere og ledelsens syn på stedet og den hverdag, der tilbydes beboerne er i god overensstemmelse med Tilsynets oplevelse.

 

Tilsynet har hæftet sig ved, at der fortsat er mangler ved den ene af de nye afdelinger, samt at den installerede elevatorlift er meget lille og endnu ikke afskærmet. Tilsynet har hæftet sig ved, at der ikke er etableret afdelingsbestyrelse med beboerrepræsentation.

Tilsynet anbefaler at tidsplanen for opfølgning på embedslægetilsynet følges.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har efterfølgende overfor teamlederne på Nørremøllecenteret gjort opmærksom på, at der skal udarbejdes en ny tidsplan for opfølgning, og at denne skal overholdes. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Uanmeldt Plejehjemstilsyn Nørremøllecentret 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Plejecenter Klippebo - til- og ombygning samt forbedring af fælles- og  servicearealer

82.20.00P20-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

3

 

Socialudvalget

04-06-2012

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Fællesarealerne til beboerne ønskes forbedret på Plejecenter Klippebo ved at bygge 4 nye boliger, nedlægge 4 boliger, og inddrage tilstødende servicearealer til et stort fælles alrum med køkken i både stueplan og på 1. salen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at der gives principgodkendelse på, at der kan arbejdes videre med a) – e) idet der indledes forhandlinger med boligselskabet Lejerbo

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

Godkendt.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der nedsættes et byggeudvalg

b)     at der arbejdes videre med planerne på Klippebo, som vil reducere antallet af boliger fra de nuværende 40 til 38 eller evt. 36 boliger

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

a) Godkendt. Birger Rasmussen er udpeget.

b) Der arbejdes videre med planerne på Plejecenter Klippebo, dog under forudsætning af, at det nuværende antal boliger fastholdes.

 

Sagsfremstilling

Der har gennem en årrække været et ønske fra både beboere og pårørende om et leve- og bomiljøkoncept med bedre fællesarealer og køkkenfaciliteter, hvor der kan laves mad og hvor tilberedningen samt fælles spisning kan stimulere appetitten og give mulighed for mere samvær og meningsfyldt fællesskab.

Samtidig kunne de nye og forbedrede fællesarealer give mulighed for at blive ”hjemme” og deltage i de planlagte aktiviteter, som f.eks. filmvisning, stolegymnastik, bowling, sang og musik m.m.

Beboere og pårørende finder det samtidig væsentligt, at personalet (social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, sekretær og ledelse) kan være i bygningen, hvor beboerne bor, i stedet for som i dag, hvor der er store afstande til kontorer, grupperum m.m.

Ledelsen af Bornholms Plejehjem og -centre og teamleder for Plejecenter Klippebo anbefaler nedlæggelse af 4 boliger, som dog erstattes af 4 nye, der opføres i tilknytning til det eksisterende center og hvorved Plejecenter Klippebo fastholdes med de nuværende 40 boliger med væsentlig forbedrede fællesarealer samt tilknyttede servicearealer.

Derfor ønskes en ombygning af Plejecenter Klippebo, som har følgende konsekvenser:

a)     at der bygges 4 nye boliger i tilknytning til plejecentret

b)     at der nedlægges 4 boliger

c)      at der etableres stort åbent fællesopholdsareal – alrum med køkken i stueplan og på 1. salen med terrasse til stuen og altan på 1. salen i 2 af de foreslåede nedlagte boliger

d)     at der indrettes vaskeri i stueetagen, hvor det nuværende køkken er, og at der indrettes vaskeri på 1. salen, hvor der er personaletoilet

e)     at der indrettes kontor og grupperum til personale og leder i 2 af de foreslåede nedlagte boliger

 

Der er en række forudsætninger, som skal være opfyldt før planerne kan gennemføres. Lejerbo skal godkende projektet og lejerne skal acceptere en huslejeforhøjelse, som pt. ikke er kendt. Derudover vil der være en øget huslejeudgift til servicearealerne, som skal afholdes af virksomheden Bornholms Plejehjem og –centre.

Der skal efterfølgende søges en anlægsbevilling på ca. 900.000 kr. til finansiering af grundkapitalen (14 % af anskaffelsessummen) samt mellem 55 – 60.000 kr. til etablering af servicearealerne – se vedlagte bilag.

Der skal søges om nedlæggelse af 4 almene boliger både lokalt – Teknik & Miljø samt indberetning til Statens Administration ved nedlæggelse af boliger. Indberetningen til Staten bør udformes som en ansøgning om dispensation om fritagelse for bortfald af statsstøtte samt ekstraordinær afdrag på støttede lån jf. vedlagte notat.

Økonomiske konsekvenser

Der vil efterfølgende være behov for en anlægsbevilling på ca. 900.000 kr. til finansiering af grundkapitalen samt mellem 55 – 60.000 kr. til etablering af servicearealerne – se vedlagte bilag.

Lejerbo, som ejer af bygningerne, forventes at afholde opstartsudgifterne til arkitekt m.m.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalget møde den 4. juni 2012

På baggrund af den politiske beslutning om at etablere fællesarealer, servicearealer og fastholde de nuværende antal boliger på Klippebo er der indledt et samarbejde med Boligorganisationen Lejerbo, som ejer plejecenteret. Projektgruppen har afholdt 2 møder, hvor ideer og muligheder for at forbedre de nuværende fællesopholdsarealer - herunder køkkenfaciliteter drøftedes. Primært har man drøftet mulighederne for etablering af fællesarealer centralt i bebyggelsen, men også forskellige løsninger for placering af erstatningsboliger er diskuteret.

 

 

Projektgruppen er i enighed nået frem til at foreslå følgende løsning: Ved en udvidelse af fællesopholdsarealer centralt i bebyggelsen, både i stueplan og på 1. sal vil der opnås et væsentligt kvalitetsløft for Klippebo. Denne løsning sammenholdt med indretning af kontor og grupperum, vil kræve en nedlæggelse af 2 - 4 boliger. Således bliver der i alt 36 -38 boliger med optimale fællesopholdsrum og køkkenfaciliteter, som vil være med til at fremtidssikre plejecentret i at leve op til de krav, som ældre og deres pårørende efterspørger på plejecentrene i dag. Lejerbo er som bygherre indforstået med reduktionen af boliger fra 40 til 38 eller, hvis det er nødvendigt for at få de optimale forhold til evt. 36 boliger. Ved udvidelse af servicearealerne anbefales det, at den eksisterende lejeaftale med Lejerbo tilpasses i forhold til arealernes størrelse.

 

En reduktion af boligerne på Klippebo med 2 – 4 forventes ikke, at skabe kapacitetsproblemer idet søgningen til Klippebo er aftagende, der er således for nuværende 9 ledige boliger. De ledige boliger tilbydes kontinuerligt de visiterede borgere, men der er et massivt ønske om boliger i Rønne.

 

Med henblik på at gennemføre byggeprocessen foreslås et formelt byggeudvalg bestående af BRK som visitator og lejer og Lejerbo som ejer nedsat. Repræsentationen fra BRK foreslås med: en repræsentant udpeget af Socialudvalget (formand), områdechefen for Social og Sundhed, lederen af Bornholms Plejehjem og –centre, teamleder og arbejdsmiljørepræsentant fra Plejecenter Klippebo og projektlederen for plejeboligbyggerier.

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Oplæg til ændringer på Plejecenter Klippebo (DOC)

2.
Notat vedr nedlæggelse boliger ombygn tilbygn bilag til dagsorden (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Ændring af madordning i SACS Kulturhuset  

27.54.08G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med at BDO har foretaget en budgetscreening af besparelsespotentialer i Bornholms Regionskommune er nedsat en række af besparelsesgrupper, som skal afdække, hvordan disse besparelsespotentialer opnås. I den forbindelse blev nedsat en besparelsesgruppe vedr. SACS Kulturhuset, som skulle komme med tiltag, der sikrer at Kulturhusets budget overholdes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at sagen sendes i høring i medudvalget i SACS og i Psykiatri og Handicap, samt i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

SACS Kulturhus i Østergade 54, der er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 (uden visitation), har i de senere år kommet haft vanskeligt ved at skabe økonomisk balance. Der forventes således et underskud på madordningen i 2012 på ca. 300.000 kr. Dette selvom, at der i forbindelse med at botilbudet i Østergade 54 blev adskilt fra Kulturhuset, blev tilført 129.000 kr. fra Rønne Botilbuds ressourcer til Kulturhuset til madlavning. Beslutningen om at lukke kollegiet og bygge nye boliger på Stenbanen vil medføre, at køkkenet skal tilføres yderligere driftsmidler, som i dag ligger i kollegiet, men som er besluttet at indgå i en forventet besparelse ved lukningen af kollegiet (bygningsdrift som forsikringer, el, vand og varme m.m.).

 

Kulturhusets åbningstid er p.t. 07.00 – 22.00 alle dage. Der er mulighed for at købe morgenmad, frokost og aftensmad. I weekenderne leveres maden fra DeViKa. Køkkenfunktionen tilbereder maden, og personalet i støttekorpset støtter de borgere, som har behov herfor, omkring måltiderne.

 

Kulturhuset er et åbent tilbud, og brugerne kan komme og gå i løbet af dagen/aftenen. Støttekorpset i Rønne Botilbud har altid været en stor del af ressourcerne i Kulturhuset. I forbindelse med fusionen af støttekorpset i Rønne Botilbud og i Psykiatri og Handicap blev det besluttet i Socialudvalget, at støttekorpset fortsat skal levere støtte til borgerne i Kulturhuset i hele åbningstiden. Der blev afsat 93,54 time til dette. Tiden er ikke afsat til at etablere Kulturhusarrangementer som sådan, men som støtte til måltider og socialt midtpunkt for de borgere, som måtte have behov herfor, og som støtte til deltagelse i kulturhus-arrangementerne. Brugerne kan f.eks. komme og få hjælp til at læse et brev eller andet, som kan løses på stedet. Personaleressourcen er også brugt til at imødekomme behov for indkøb og andet f.eks. lørdag formiddag.

 

Beboerne i Kollegiet i Rønne Botilbud har tidligere fået deres mad fra køkkenet i Kulturhuset, men da beboerne nu, som en del af deres træning til at bo for sig selv, laver mad i Kollegiet, er der ikke længere økonomi til at opretholde køkkenfunktionen, som den er i dag. Der kommer ca. 3 – 5 brugere og spiser morgenmad og frokost. Til aftensmad er der ca. 15 brugere.

Prisen for en hovedret (vedtaget af Kommunalbestyrelsen efter gældende regler) er for 2012 46 kr. Indtægten på salg af mad skal dække ydelsens produktions- og leveringsomkostninger. Der er ydet et tilskud til køkkenfunktionen på 129.000 kr. årligt.

 

Arbejdsgruppen har arbejdet med 3 scenarier for køkkenfunktionens fremtid:

Hele madproduktionen flyttes til SACS Sandemandsgården.

Ekstern levering af mad.

Produktion af aftensmad 5 hverdage om ugen.

 

Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er mundet ud i et forslag om en kombination af alle 3 scenarier, idet arbejdsgruppen foreslår, at hele madproduktionen flyttes til SACS Sandemandsgården, og at der kun produceres mad til ugens 5 hverdage, hvilket betyder, at der skal findes en løsning til weekenderne hos ekstern leverandør.

 

Konsekvens af ovenstående forslag er,

·         en væsentlig reduktion i serviceniveauet idet brugerne udelukkende vil kunne købe aftensmad i Kulturhuset på hverdage

·         at køkkenpersonalet vil skulle reduceres fra 2,2 stilling, heraf 1,0 i fleksjob, til 0,72 stilling ugentligt (inkl. vikar),

·         at de tilførte 129.000 kr. bibeholdes i køkkenfunktionen som tilskud til madordningen

·         at støttegruppen ikke længere vil skulle have beredskabstimer lørdag, søndag og helligdage i Kulturhuset. De timer, som støttekorpset bruger i weekenden, foreslår arbejdsgruppen anvendt til støttetimer, idet 0,26 stilling overføres til Kulturhuset til brug for Kulturhusarrangementer.

 

Af hensyn til medarbejderinddragelse og hørings- og opsigelsesvarsler, vil ordningen tidligst kunne træde i kraft fra 1. april 2013.

 

Alternativet til ovenstående forslag er, at man lukker madordningen i Kulturhusets regi, således at de berørte brugere enten selv skal stå for madlavningen eller købe hos ekstern leverandør. Det vil i givet fald skulle vurderes, i hvilket omfang, der skal bevilges støtte til dette, eller om brugeren skal visiteres til kommunens madordning fra DeViKa eller andet. Lukkes madordningen vil det medføre en besparelse på 129.000 kr. Man kan også vælge at fastholde nuværende serviceniveau, hvilket vil betyde, at der skal tilføres 300.000 kr. til SACS.

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Vedtages forslaget som det foreligger, vil der blive skabt balance i SACS Kulturhusets budget. Vedtages det alternativt at lukke madordningen i Kulturhusets regi, vil det medføre en besparelse på 129.000 kr. årligt. I 2013 dog kun 97.000 kr. Fortsættes madordningen i Kulturhuset uændret, vil det kræve en tilførsel af 300.000 kr. årligt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Forebyggelsespakker fra Sundhedsstyrelsen

29.09.00I00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde 11 såkaldte forebyggelsespakker. Pakkerne indeholder Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger til en styrket kommunal sundhedsfremmende- og forebyggende indsats af høj kvalitet. Ifølge Sundhedsstyrelsen er formålet med anbefalingerne i forebyggelsespakkere at bidrage til at sikre mere kvalitet, og at kommunerne prioriterer forebyggelsesindsatser, der virker. Forebyggelsespakkerne tager udgangspunkt i de risikofaktorer, der har den største indflydelse på befolkningens sundhedstilstand, og retter sig mod alle borgere i kommunen - både syge og raske.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Orientering taget til efterretning. Fremsendes til orientering for Fritids-, Kultur-, og Forebyggelsesudvalget.

 

Sagsfremstilling

Borgernes sundhed og trivsel er et fælles anliggende. Staten er ansvarlig for, at sætte de overordnede rammer for sundheden. Kommunerne – er ifølge sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2 - ansvarlige for, at sikre sunde rammer og forebyggelsestilbud, der skal forebygge sygdom. Den sygdomsspecifikke forebyggelse er en delt opgave mellem kommune og region. Både stat, regioner og kommuner skal således bidrage til at gøre de sunde valg nemmere for borgerne, mens den enkelte har ansvar for eget liv og for de valg og handlinger, som skaber sundhed og trivsel - eller det modsatte.

 

Emner

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker har fokus på mange af de risikofaktorer, der har indflydelse på befolkningens sundhedstilstand. Forebyggelsespakkerne kommer af to omgange. De fem første er på trapperne – de har været i høring og foreligger som udkast – og forventes at udkomme i endelig form senere i år. De fem første forebyggelsespakkerne omhandler emnerne: Tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed og seksuel sundhed. I efteråret 2012 udarbejder Sundhedsstyrelsen de sidste seks forebyggelsespakker om emnerne: Kost, overvægt, hygiejne, indeklima i skoler, stoffer og sol.

 

Formål

Forebyggelsespakkerne indeholder en række faglige anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen vurderer tilsammen udgør den sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, der kan implementeres for at sikre en positiv udvikling i danskernes sundhed.

Sundhedsstyrelsens ønske er, at forebyggelsespakkerne vil bidrage til at sætte sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse på den kommunale dagsorden, og at pakkerne vil blive anvendt i kommunernes planlægning med henblik på at øge kvaliteten i kommunernes forebyggende arbejde.

 

I sundhedsvæsenet er der tradition for, at arbejde efter kliniske retningslinjer og standarder for at sikre, ensartet behandling af høj kvalitet, uanset hvor i landet en borger bliver behandlet. Staten har understøttet kommunernes arbejde i forhold til kronikerne gennem den 3-årige kronikerpulje, hvor bl.a. Bornholms Regionskommune har fået midler til at implementere forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes II. Sundhedsaftalerne og udviklingen af en række forløbsprogrammer har været med til at sikre kvalitet, sammenhæng og koordination på tværs af sygehus, almen praksis og kommune.

 

I sundhedsloven stilles generelt ikke krav til indhold, omfang og kvaliteten af den kommunale sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Og området har derfor ikke på samme måde som dele af ’kroniker-området’ været kendetegnet af standarder og retningslinjer. Da formålet med forebyggelsespakkerne er, at bidrage til at systematisere sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen i kommunerne, indeholder pakkerne faglige anbefalinger til, hvordan kommunen kan prioritere og løfte sin forpligtigelse i henhold til loven. Men i modsætning til kroniker indsatsen følger der ikke statslige midler med forebyggelsespakkerne.

 

Forebyggelsespakkerne er et administrativt værktøj rettet mod kommunernes sundhedschefer og planlæggere, som har ansvaret for at prioritere, planlægge og tilrettelægge det kommunale forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.

 

Målgrupper, niveauer og indsatstyper i forebyggelsespakkerne

Tiltagene i forebyggelsespakkerne retter sig mod alle borgere – raske såvel som syge, Men pakkerne rummer to niveauer: Et grund- og et udviklingsniveau. De grundlæggende forebyggelsesindsatser skal på kort sigt styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet, mens udviklingsniveauet indeholder indsatser der udvikler forebyggelsesindsatsen i kommunerne på længere sigt. I forebyggelsespakkerne indgår fire typer af indsatser: 1. Rammer - fx kommunale planer, politikker - 2. Tilbud 3. Informationsindsatser og undervisning og 4. Tidlig opsporing.

 

Konkrete eksempler fra en forebyggelsespakke

De fem pakker indeholder en lang række anbefalinger. For at give en idé om indholdet, er her plukket et enkelt eksempel fra hver af de fire typer indsatser. Anbefalingerne er hentet fra pakken om seksuel sundhed.

·         Rammer: Kommunen bør sikre, at der er en vedtagen politik for fremme af seksuel sundhed, hvori der er opstillet konkrete mål for indsatserne. Denne politik kan evt. indgå som en selvstændig del af kommunens sundhedspolitik.

·         Information og rådgivning ved udskolingsundersøgelser: Alle elever bør modtage rådgivning og skriftlig information om seksuel sundhed og prævention i forbindelse med udskolingsundersøgelsen.

·         Informations- og undervisningsindsatser. Kvalificere seksual- og sundhedsundervisningen i grundskolen Lærere gøres opmærksomme på www.bedreseksualundervisning.dk og Børne- og Undervisningsministeriets inspirationsmateriale1, hvor der kan søges inspiration og finde/udveksle undervisningsforløb.

·         Tidlig opsporing. Klamydiaopsporing. Kommunen bør i samarbejde med regionen planlægge særlige indsatser for at sikre testning, opsporing og behandling af personer, der er smittede med klamydia. Her kan erfaringer med hjemmeprøvetagning via internettet bruges. Erfaringer peger på, at der dels kan være penge at spare og dels, at der er en høj positivrate, hvilket indikerer, at man får fat i flere smittede via hjemmeprøvetagning.

 

Ulighed i sundhed er et tema, som er gennemgående i alle forebyggelsespakker.

 

Implementering

Implementeringen af forebyggelsespakkerne kan, ifølge Sundhedsstyrelsen, med fordel aftales i regi af sundhedsaftalerne. Kommuner og region kan fx lave aftale om, at anbefalingerne i forebyggelsespakken om tobak og alkohol implementeres indenfor en specifik periode.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne beskæftiger sig samtidig med alle forebyggelsespakkerne. Ud fra en faglig betragtning giver det ikke mening at arbejde med enkelte pakker ad gangen og helt undlade at beskæftige sig med andre af pakkerne.

 

Sundhed - en fælles kommunal opgave

Borgernes sundhed er hele kommunens ansvar. De rammer og betingelser, der er med til at skabe sundhed, ligger på mange forskellige kommunale forvaltningsområder. Implementeringen af forebyggelsespakkerne bør derfor ske på tværs af forvaltninger i kommunerne. Det er afgørende, at de anbefalede indsatser kommer til at indgå som en del af de eksisterende kerneydelser i kommunen, frem for alene at blive en indsats i sundhedsafdelingen. Det forudsætter, at der arbejdes med at få sundhed ind i alle politikker.

 

Kommunen har iværksat en mindre del af de tiltag Sundhedsstyrelsen anbefaler i de fem første forebyggelsespakker. Hvis de efterfølgende pakker har et omfang i stil med de fem første, vil implementeringen af de i alt 11 forebyggelsespakker både kræve ressourcer og et udbygget samarbejde på tværs i kommunen. Områdechefen vil tage initiativ til en drøftelse af de 11 forebyggelsespakker på tværs i kommunen, når de resterende forebyggelsespakker foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Introduktion til Sundhedsstyrelsen forebyggelsespakker (PDF)

2.
Forebyggelsespakke - tobak (PDF)

3.
Forebyggelsespakke - alkohol (PDF)

4.
Forebyggelsespakke - fysisk aktivitet (PDF)

5.
Forebyggelsespakke - mental sundhed (PDF)

6.
Forebyggelsespakke - seksuel sundhed (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Orientering om konsekvenser af professionel ejendomsdrift for virksomheder indenfor udvalgets område

82.00.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

16

 

Hvem beslutter

 

Resumé

BRK Ejendomsservice er oprettet som en virksomhed på Teknik- og Forsyningsområdet og omfatter nu også pedel og rengøringsopgaver. Der gives her en kort orientering om implementeringsplan m.v. for indførelse af den professionelle ejendomsdrift, for så vidt angår virksomheder under udvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Orientering taget til efterretning. Udvalget ønsker en orientering igen foråret 2013. Endvidere følges forløbet på kommende dialogmøder.

 

Sagsfremstilling

Implementeringsplanen er:

1. kvartal 2012 – område Nord: Allinge, Tejn, Aarsballe, Klemensker, Hasle, Nyker og Muleby.

2. kvartal 2012 – område Øst: Nexø, Svaneke, Snogebæk og Bodilsker.

3. kvartal 2012 – område Midt: Aakirkeby, Pedersker, Vestermarie, Østermarie, Gudhjem, Østerlars og Nylars.

4. kvartal 2012/1. kvartal 2013 – område Vest: Rønne.

 

Der er ansat fire driftskoordinatorer, én driftsleder og én kantineleder. Arbejdet med at overføre budgetter til drift og vedligehold og til administrativt personale pågår i samarbejde med Økonomi og Analyse.

 

Struktur og implementering af professionel ejendomsdrift har været sendt i høring i MED-organisationen, hvor det af høringssvarene blandt andet fremgik, at der er bekymring for manglende fleksibilitet og rationalitet i opgaveløsningen, bekymring for at miste den nære pædagogiske tilknytning personale og beboer/borger imellem, og videre en manglende belysning af de organisatoriske og økonomiske konsekvenser. 

Ved en rundspørge til de berørte virksomheder indenfor udvalgets område, oplyses blandt andet, at der pågår mødeaktivitet imellem Ejendomsservice og virksomhederne. Der er indgået aftaler om overførsel af personale i enkelte virksomheder, men der resterer kortlægning af arbejdsopgaver, opgørelse af timer og budget m.m., for at kunne indgå en egentlig servicekontrakt virksomhed og Ejendomsservice imellem.

 

Der pågår besigtigelser af husene, beregninger, forhandlinger og møder for at kunne udarbejde en egentlig servicekontrakt på de opgaver der skal overgå til Ejendomsservice, og for at afklare de opgaver og ressourcer, der skal forblive i virksomheden.

 

Hele bygningsdelen for Bornholms Plejehjem og –centres vedkommende er pr. 1. april 2012 overgået til BRK Ejendomsservice. Men der resterer det egentlige aftalegrundlag og opgaveoverdragelse med hensyn til budgetopfølgning, bogføring, herunder kontakt til leverandører. 

 

Fra alle de virksomheder, der enten har overdraget eller er ved at overdrage ejendomsdriften til BRK Ejendomsservice, gives der udtryk for, at der er nogenlunde overblik over de personalemæssige konsekvenser, men at der mangler endelig fordeling af økonomien.

 

BRK Ejendomsservice har udarbejdet en status, der beskriver de væsentligste beslutninger og tiltag, der er taget i forbindelse med etablering af BRK Ejendomsservice.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Notat fra BRK Ejendomssservice (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi

27.36.16P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Hjælp ifølge Lov om Social Service § 122 gives til personer, som er svært syge og døende og som plejes i eget hjem. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Handicapråd, Ældreråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har visitationsretten til palliativ fysioterapi. Standarden indeholder beskrivelse af ydelsesområde, målgruppe, lovgrundlag m.v.

§ 122 i Lov om Social Service siger:

’Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lignende, når

1.      nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold jvf. § 119, passer en døende

2.      kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter § 95 til hjælp, som familien selv antager eller

3.      et hospice varetager plejen’

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Forslag til Kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Revidering af kvalitetsstandard for madservice i plejeboliger og på dagcentre

86.01.00P23-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Årlig revidering af Kvalitetsstandard for madservice til plejehjem- og centre og Kvalitetsstandard for madservice til dagcentre.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Jvf. lovgivning på området for Frit Valg skal kvalitetsstandarder samt øvrige dokumenter revideres én gang årligt. Der er i nærværende forslag til Kvalitetsstandard for madservice til plejehjem- og centre og Kvalitetsstandard for madservice til dagcentre foretaget tilpasninger, således at disse fremstår mere tydelige og præcise.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Forslag til Kvalitetsstandard for madservice i plejeboliger (DOC)

2.
Forslag til Kvalitetsstandard for madservice til dagcentre (DOC)

3.
Bilag 1) madservice i plejeboliger (DOC)

4.
Bilag 2) madservice i plejeboliger (DOC)

5.
Bilag 3) madservice i plejeboliger (DOC)

6.
Bilag 4) madservice i plejeboliger (DOC)

7.
Information vedrørende Kosthåndbog (PUB)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Forslag til seksualpolitik for Voksenhandicapområdet

27.00.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Hensigten og målet meden seksualpolitik for voksenhandicapområdet er, at beskrive grundlaget for arbejdet med seksualitet i kommunens bo- og aktivitetstilbud for udviklingshæmmede samt i egen lejlighed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at forslag til Seksualpolitik og Vejledning sendes i høring i relevante brugerfora, samt i Handicapråd og MED-Udvalg

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Seksualpolitikken - Voksenhandicapområdet skal være med til at hjælpe arbejdet i, om nødvendigt, at understøtte borgerens seksualitet på en hensigtsmæssig måde. Vejledningen til arbejdet med Seksualpolitik – Voksenhandicapområdet skal ses som et værktøj, der kan bruges som inspirationskilde til løsninger og hjælp i og omkring seksuelle problemstillinger.                                                                            

 

Borgere med et handicap har ret og mulighed for et seksualliv i overensstemmelse med deres ønsker og behov og evner.

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Forslag til seksualpolitik (DOC)

2.
Forslag til vejledning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Besøgshunde fra Trygfonden i plejeboliger

27.42.36A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Trygfonden og ældreområdet ønsker at indgå i et samarbejde omkring etablering af en besøgshundetjeneste på plejeboligområdet. Lignende projekter fungerer allerede med stor succes i flere kommuner.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at besøgshundeprojektet godkendes

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Trygfondens besøgshundetjeneste har eksisteret siden 2010, og udvides hvert år til flere kommuner. Indtil 2012 er der således godt 240 besøgshunde knyttet til tjenesten på omkring 50 plejecentre i 6 kommuner.

 

Trygfonden og ældreområdet i Bornholms Regionskommune ønsker at indgå et samarbejde omkring etablering af ordningen på Bornholm fra efteråret 2012.

 

Formålet med besøgshundetjenesten er, at skabe glæde, øget trivsel og livskvalitet for ældre og demente borgere i en plejebolig og sideløbende gennem et forskningsprojekt, at dokumentere effekten af tjenesten.

 

Trygfonden betragter hund og ejer som et hold (”ekvipagen”). Det er holdet, der sammen besøger de ældre i plejeboligenheden, og relationen mellem den ældre og ekvipagen udgør merværdien for borgeren.

 

Det er Trygfondens mål, at der igennem dette projekt udvikles en standard for terapidyr, som vil kunne anvendes på alle niveauer i sundhedsvæsenet, og i relation til alle grupper af sårbare borgere.

 

Besøgshundene er almindelige familiehunde, som optages efter en grundig udvælgelsesproces, hvor både samspillet med ejeren, dyrlægetjek, adfærdsundersøgelse og stresstest indgår.

 

Ældreområdet har afholdt et indledende møde med Trygfonden, hvor der var enighed om, at indstille et besøgshundeprojekt i øens plejeboliger til godkendelse, men også, gennem samarbejdet, at undersøge mulighederne for en udvidelse af projektet til både psykiatri- og handicapområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

21

 

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Orientering vedr. utætheder i taget på Sønderbo over varmtvandsbassin og personalefaciliteter vedrører anmeldt forsikringssag. Forventer snarlig udbedring af skaden. Der er ingen planer om lukning af bassinet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

22

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Punkterne: 11, 12, 14, 17, 18 og 19.