Referat
Socialudvalget
18-06-2012 kl. 12:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Proces for budget og mål 2013 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 3 Gensidig orientering
  lukket 4 Lukket punkt - Personsag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

18-06-2012

1

 

 

Fraværende

Lykke Jensen og Leif Olsen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Proces for budget og mål 2013 indenfor Socialudvalgets område  

00.30.04Ø00-0001

Hvem beslutter

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

4

 

Socialudvalget

05-03-2012

2

 

Socialudvalget

22-03-2012

2

 

Socialudvalget

07-05-2012

2

 

Socialudvalget

04-06-2012

2

 

Socialudvalget

18-06-2012

2

 

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget skal tilrettelægge processen for budget og mål 2013 på udvalgets områder. Der er udarbejdet forslag til tidsplan for udvalgets arbejde med budget og mål for 2013 i overensstemmelse med Budgetvejledningen for 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at forslag til tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område godkendes

b)     at Socialudvalget afholder dialogmøder med virksomhederne indenfor udvalgets område i uge 15   

 

Socialudvalget, den 6. februar 2012:

a) Godkendt.

b) Dialogmøder afholdes fredag den 13. april og mandag den 16. april.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at udvalget drøfter ØKE’s krav til arbejdet med budget 2013 indenfor Socialudvalgets område, herunder plan for arbejdet med disse

b)     at udvalget har en indledende drøftelse af forslag til mål for 2013

 

Socialudvalget, den 5. marts 2012:

Drøftet.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at udvalget drøfter forslag til mål for 2013

 

Socialudvalget, den 22. marts 2012:

Drøftet.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at de foreløbige resultater for analysearbejdet drøftes

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Drøftet.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at Socialudvalget fremsender følgende

o        forslag til mål for 2013

o        opprioriteringsforslag

b)     at resultaterne for analysearbejdet drøftes

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

a) Forslag til mål for 2013. Vedr. forslag til mål 2013 for hverdagsrehabilitering tilføjes kontinuerlig effektmåling. Anbefales herefter.

a) Opprioriteringsforslag. Opprioriteringsforslagene videresendes til det videre budgetarbejde og budgetseminarer uden udvalgets politiske stillingtagen.

b) Socialudvalget har fået forelagt resultatet af analysearbejdet indenfor de områder, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har udpeget og med udgangspunkt i BDO´s budgetscreeningsrapport. De administrative forslag videresendes til det videre budgetarbejde og budgetseminarer uden udvalgets politiske stillingtagen.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at forslag til op- og nedprioriteringsforslag drøftes

 

Socialudvalget, den 18. juni 2012:

Nedprioriteringsforslag der anbefales, at der arbejdes videre med:

05-01. Struktur på plejeboligområdet, for så vidt angår punkt 1). Punkt 2) og punkt 3) skal der arbejdes videre med adskilt fra punkt 1).

05-02. Digitalisering og telemedicin.

05-06. Fald i visiterede timer.

05-09. Pulje til medarbejderdisponeret tid indenfor BPC.

05-10. Pulje til medarbejderdisponeret tid indenfor Døgnplejen Bornholm.

05-11. Hverdagsrehabilitering.

05-12. Flytning af team Sandvig i Døgnplejen Bornholm.

05-13. Effektivisering af forberedelsestiden i Døgnplejen Bornholm.

05-14. Nedskæringer i efteruddannelse i Døgnplejen Bornholm.

06-01. Tilbud til borgere anbragt udenøs og på venteliste.

06-02. Etablering af flere tilbud efter § 103. Beskyttet beskæftigelse.

06-04. Høreområdet.

17-01. Patientbefordring.

 

Nedprioriteringsforslag der anbefales ikke at arbejde videre:

05-03. Robotstøvsugere, men udvalget tillader sig at foreslå at effektiviteten afprøves i offentlige bygninger i BRK, som f.eks. i kontorer og institutioner, evt. via Ejendomsservice.

05-04. Lukke aktivitetscentre.

05-05. Dagcentre.

05-07. Rengøring hver 3. uge.

05-08. Nedsættelse af tiden svarende til 30 minutter pr. borger.

06-03. Reduktion af støtte til borgere, der bor i kommunale botilbud § 85, dog anbefales at videreundersøge punkt 1) i forslaget.

18-01. Samling af tandklinikker samt budget til kirurg.

 

Opprioriteringsforslag der anbefales, at der arbejdes videre med:

05-01. Ændret struktur og personalesammensætning på plejeboligområdet.

06-01. Udskudt besparelse. Lukning af Østergade 54/nybygning af Stenbanen.

06.02. Handiguide.

 

Sagsfremstilling

Af Budgetvejledningen for 2013 fremgår, at fagudvalgene senest 14. juni 2011 skal aflevere budgetbidrag, herunder:

·         resultatet af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder

·         oplæg til mål for 2013

·         op- og nedprioriteringsforslag

·         anlægsforslag

·         evt. takstbilag

Som det fremgår af Budgetvejledningen vil budgetprocessen for 2013 på nogle måder ligne de tidligere års budgetprocesser, men adskiller sig også på væsentlige punkter.

Budgetprocessen påbegyndes med det første budgetseminar den 14. februar, hvor kommunalbestyrelsen, med udgangspunkt i en budgetscreening gennemført af BDO (Kommunernes Revision), skal drøfte og udpege de områder, som udvalgene skal arbejde videre med frem mod det andet budgetseminar den 26. juni.

De tidligere år har Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldt rammer til de enkelte fagudvalg, som de skulle udarbejde budgetbidrag inden for. Der vil ikke blive udmeldt rammer på samme måde i år. Derimod skal udvalgene arbejde med de områder, som kommunalbestyrelsen udpeger på budgetseminar 1.

På budgetseminar 2 den 26. juni vil udgangspunktet for økonomien for 2013 udgøres af budgetoverslagsår 2013 i budget 2012, de efterfølgende kendte ændringer samt resultaterne af det arbejde som udvalgene har arbejdet med i forlængelse af kommunalbestyrelsens udmeldinger fra budgetseminar 1.

Som tidligere skal der fastsættes politiske mål for kommunens politikområder. Målene for 2013 er en del af budgettet, og de borgerrelevante mål vil desuden skulle indgå i kvalitetskontrakten.

Der er udarbejdet forslag til tidsplan for udvalgets arbejde med budget og mål for 2013 med henblik på fremsendelse af udvalgets budgetbidrag senest den 14. juni 2012.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. marts 2012

Socialudvalgets budget 2013

Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminar 1 den 14. februar 2012 præsenteret for præmisserne for kommunens kommende budget for 2013 og overslagsår. Med udgangspunkt i BDOs budgetscreeningsrapport har der været en bred politisk debat om serviceniveau, struktur, digitalisering, effektivisering mv. på alle områder.

Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund drøftet og udpeget de områder, der skal danne rammerne for udvalgenes videre arbejde med budget 2013 og overslagsår frem til den 14. juni 2012, hvor udvalgenes budgetbidrag skal afleveres.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på møde den 22. februar 2012 drøftelserne på budgetseminar 1 og beder Socialudvalget om at arbejde videre inden for følgende fokusområder:

 

1.      Strukturer, herunder langsigtet planlægning i forhold til befolkningsudvikling:

o        Plejehjemsstruktur (antal plejeboliger, eget hjem i forhold til plejebolig, lukning af små enheder)

o        Tandplejen (antal klinikker)

2.      Øget samarbejde mellem udvalgsområder, navnlig mellem Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget, med henblik på bedre tværgående indsats

3.      Fastlæggelse af serviceniveau, bl.a. vurdering af kan/skal – opgaver og kvalitetsstandarder, samt se på digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi

o        analyse af forskelle i kvalitetsstandarder i forhold til serviceniveau og konsekvenser for borgerne, herunder: belysning af hvor sammenligningskommunerne er anderledes

o        reducerede timepriser

o        anvendelse af velfærdsteknologi

o        enhedspriser/omkostninger på ældre- og handicapområdet

4.      Rummeligt arbejdsmarked

5.      Offentlig-privat samarbejde

6.      Konkurrenceudsættelse

7.      Skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning

8.      Øget kontrol (visitationspraksis, inspiration fra Vordingborg)

 

Der følges op på udvalgenes arbejde på statusmøder med udvalgsformændene og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. marts og den 23. maj, jf. Budgetvejledning 2013.

 

Mål 2013

Kommunalbestyrelsens mål for 2012 og arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte

områder er udgangspunktet for udvalgenes arbejde med mål for 2013.

 

Udvalgenes oplæg til 2013-mål for de enkelte politikområder vil således bestå af:

·         2012-mål, som ønskes videreført til 2013, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området

·         mål som udløber af arbejdet med de udvalgte områder fra budgetseminar 1, fx mål vedrørende kvalitet, struktur, arbejdsgange

·         nye mål for at sikre, at der opstilles mål for alle politikområder

·         og endelig vil der være budgetforligsemner fra 2012, som er under fortsat implementering i 2013 og som dermed kan opstilles som mål

 

2012-målene indenfor Socialudvalgets område fremgår af bilag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 22. marts 2012

Den godkendte tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område er igangsat med afsæt i Økonomi- og Erhvervsudvalget forslag til fokusområder jf. ØKE’s beslutning på møde den 22.2.2012. 

Som forberedelse til forårets dialogmøder foreslås en drøftelse af udvalgets oplæg til 2013-mål jf. ovenstående. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 7. maj 2012

I mødet vil de foreløbige resultater fra analysearbejdet jf. kommissorier blive præsenteret.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 4. juni 2012

Af Budgetvejledningen for 2013 fremgår, at fagudvalgene senest 14. juni 2012 skal aflevere budgetbidrag, herunder:

1.      Resultatet af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder

2.      Oplæg til mål for 2013

3.      Op- og nedprioriteringsforslag

4.      Anlægsforslag og evt. takstbilag

Budgetbidraget er en del af et samlet katalog, som indgår i de videre budgetforhandlinger på budgetseminar 3.

 

1. Resultatet af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder

I mødet vil resultaterne for analysearbejdet jf. kommissorier blive præsenteret.

 

2. Oplæg til mål for 2013

Udvalget havde på møde den 5. marts 2012 en indledende drøftelse af politiske mål indenfor Socialudvalgets område i 2013. Forslag til mål har ligeledes været drøftet på forårets dialogmøder med virksomhederne og i fagrådene. Der foreligger på den baggrund forslag til mål for 2013.

Forslag til mål for 2013 er nærmere beskrevet i bilag, herunder ændringer i forhold til 2012.

 

3.Opprioriteringsforslag

Der foreligger 3 opprioriteringsforslag. Et forslag vedrører merudgifter som følge af etablering af en ny virksomhed på plejeboligområdet, herunder bl.a. merudgifter til ansættelse af en 1 virksomhedsleder og ændret personalesammensætning med ansættelse af pædagoger. 

Endvidere er der brug for en opprioritering i 2013 i Rønne Botilbud som følge af manglende mulighed for udmøntning af tidligere besluttet besparelse ved lukning af Østergade 54 i forbindelse med nybyg på Stenbanen.

 

Handicaprådet har desuden på dialogmøde med Socialudvalget fremført et ønske om at kommunens Handiguide prioriteres, og det aftaltes, at Handicaprådet fremsender et opprioriteringsønske til budget 2013.

 

Opprioriteringsforslagene er nærmere beskrevet i bilag.

 

Opprioriteringer i 1.000 kr.

Forslagsnr. og titel

2013

2014

2015

2016

05-01

Ændret struktur og personalesammensætning på plejeboligområdet

1.250

1.250

1.250

1.250

06-01

Udskudt besparelse: Lukning af Østergade 54/Nybygning på Stenbanen

1.765

0

0

0

06-02

Handiguide

29

29

29

29

 

4. Anlægsforslag og evt. takstbilag

Der foreligger ikke på nuværende forslag til anlæg eller takstbilag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 18. juni 2012

Socialudvalgets formand har ønsket at Socialudvalget genoptager drøftelserne af ned – og opprioriteringsforslag på et ekstraordinært møde d. 18. juni 2012.

 

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
O 06-01 Østergade 54 (DOC)

2.
Forslag til mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område (DOC)

3.
O 06-02 Handiguide (DOC)

4.
O 05-01 Ændret struktur og personalesammensætning på plejeboligområdet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 5. marts 2012

5.
MÅL 2012 indenfor socialudvalgets område (DOC)

6.
29.02.2012 Revideret tidsplan for arbejdet med budget og mål 2013 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

7.
Tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område (DOC)

8.
Budgetvejledning 2013 (PDF)

9.
Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 (PDF)

Bilag til Socialudvalget 18. juni 2012

10.
N 05-05 Dagcentre (DOC)

11.
N 05-06 Visiterede time - alt 1 (DOC)

12.
N 05-07 Rengøring hver 3 uge (DOC)

13.
N 05-08 Nedsættelse 30 min. pr. borger (DOC)

14.
N 05-09 Pulje til Medarbejderdisponeret tid indenfor BPC (DOC)

15.
N 05-10 Pulje til Medarbejderdisponeret tid indenfor DB (DOC)

16.
N 05-12 Flytning af Team Sandvig (DOC)

17.
N 06-01 Tilbud til borgere anbragt udenøs og på venteliste (DOC)

18.
N 06-02 § 103 beskyttet beskæftigelse (DOC)

19.
N 06-03 Reduktion af støtte til bor i kommunale botilbud (DOC)

20.
N 06-04 Høreområdet (DOC)

21.
N 17-01 Patientbefordring (DOC)

22.
N 18-01 Bilag til samling af tandklinik (DOC)

23.
N 18-01 Samling af tandklinikker samt budget til kirurg (DOC)

24.
N 05 -11 Hverdagsrehabilitering (DOC)

25.
N 05 -13 Ektivisering af forberedelsestiden i DB (DOC)

26.
N 05 -14 Nedskæringer i efteruddannelse i DB (DOC)

27.
N 05-01 Bilag Tilbud om plejebolig (DOC)

28.
N 05-01 Tilbud om plejebolig (DOC)

29.
N 05-02 Telemedicin (DOC)

30.
N 05-03 Robotstøvsuger (DOC)

31.
N 05-04 Aktivitetscentre (DOC)

32.
Oversigt over forslag - resultat af arbejdet med de på budgetseinar 1 udvalgte områder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

18-06-2012

3

 

 

Socialudvalget, den 18. juni 2012:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

4. Lukket punkt - Personsag