Referat
Teknik- og Miljøudvalget
10-01-2012 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om Bornholms Vand under Bornholms Forsyning A/S
  åbent 3 Godkendelse af takster for tre private vandværker.
  åbent 4 Tidsplan for Natura2000-planer og kommunale handleplaner
  åbent 5 Råstofplan for Bornholm 2012-2024
  åbent 6 Energiklagenævnets afgørelse af klage over dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme for Kanegårdsvej 1
  åbent 7 Søndergade 22, Rønne. Tilbageførsel af anlægsbevilling.
  åbent 8 Anlægsbevilling til iagngsætning af bygningsvedligeholdelse på kommunens boligudlejningsejendomme
  åbent 9 Arkitekturpolitik Bornholm
  åbent 10 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012
  åbent 11 Anmodning om udarbejdelse af lokalplanforslag for et sommerhusområde ved Allinge
  åbent 12 Iværksætning af lokalplan for et nyt rådhus
  åbent 13 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende en husstandsvindmølle på Bedegadevej 8, Klemensker.
  åbent 14 Udtalelse vedrørende klage over tilladelse til fodboldgolfbane på Kattesletsvejen 5, Bodilsker.
  åbent 15 Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. klage over byggesag, Strandvejen, Rønne.
  åbent 16 Gensidig orientering
  åbent 17 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Orientering om Bornholms Vand under Bornholms Forsyning A/S

13.00.00I00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Orientering fra Bornholms Forsyning A/S om opgaver under Bornholms Vand

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Direktør for Bornholms Forsyning A/S, Per Martlev Hansen, vil på mødet orientere om den del af Bornholms Forsyning, der hedder Bornholms Vand A/S. I orienteringen vil der indgå følgende emner: Organisation, forsyningsområde, planlægning af vandforsyning, boringer, vandkvalitet, håndteringen af akutte forureninger og økonomiske og lovgivningsmæssige rammer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Godkendelse af takster for tre private vandværker.

13.02.00S55-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik & Miljø har modtaget forslag til takster for 2012 fra Klemensker, Strandmarken og Boderne vandværk. Dermed er der behandlet takster for alle bornholmske vandværker, bortset fra Rønne Vand A/S.

Rønne Vand og Varme arbejder med forskudt regnskabsår, og får altid deres takstblad behandlet i april.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at taksterne godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge Vandforsyningslovens § 53 skal almene vandværker forelægge kommunen deres forslag til takstblade for næste års anlægs- og driftsbidrag til godkendelse.

Vandsektorloven angiver nogle begrænsninger i kommunens myndighed i forhold til store og/eller kommunale vandværker. Af de aktuelle vandværker er Klemensker vandværk omfattet af denne lovgivning.

For det juridiske og administrative grundlag for kommunens takstgodkendelse henvises i øvrigt til det tilsvarende dagsordenspunkt fra møde d. 29. november, hvor dette er uddybende beskrevet. Denne dagsorden er vedlagt som bilag.

Vurderingen sker på baggrund af vandværkets driftsregnskaber og kapitalbalancer for de senere år. Et samlet overblik over takster og økonomi for alle tre vandværker er vedlagt som bilag. I samme regneark kan ses et diagram over vandpriser for alle bornholmske vandværker.

 

Vurdering.

Klemensker vandværk

Klemensker vandværk er på grund af sin størrelse omfattet af lovgivningen om prisloft. Det af Forsyningssekretariatet tildelte prisloft er på 7,43 kr. Ved et normalt husholdningsforbrug svarer vandværkets priser til 6,25 kr. pr. kubikmeter, og vandværket har ikke forventning om indtægt af betydning ved nystilslutninger i 2012.

Det konstateres derfor, at prisloftet er overholdt. Vandværket ønsker ikke forandringer i forhold til sidste års takster.

 

Strandmarken og Boderne vandværk

Strandmarken og Boderne vandværk ønsker ikke ændringer i taksterne, og deres priser er lave i forhold til det generelle niveau på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. januar 2012

1.
Godkendelse af takster for Bornholms Vand A/S, samt 9 private vandværker. (DOC)

2.
Takster og økonomi 2 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Tidsplan for Natura2000-planer, Vandplan og kommunale handleplaner

01.05.18A50-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, til efterretning

Resumé

Miljøministeriet har den 8. december 2011 udsendt de endelige Natura2000-planer. Kommunerne og Naturstyrelsen skal nu udarbejde handleplaner, der skal sendes i høring inden 8. juni og være vedtaget inden 8. december 2012.

Miljøministeriet har den 22. december 2011 udsendt den endelig Vandplan for Bornholm. Kommunalbestyrelsen skal nu udarbejde en vandhandleplan, der skal sendes i høring inden 22. juni og være vedtaget inden 22. december 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

De statslige Vand- og Natura2000-planer er udarbejdet i henhold til miljømålsloven, som implementerer EUs vandrammedirektiv samt Habitat- og Fuglebeskyttelses­direktiverne.

Vandplanen skal sikre at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande opfylder miljømålet ”god tilstand” inden udgangen af 2015. Desuden skal planen sikre at eventuelle forringelser af vandmiljøet forebygges.

Natura2000-planerne opsætter mål og forslag til indsatser for naturtyper og arter på Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet.

Selve Vandplanen, kortmateriale og andet baggrundsmateriale kan findes via dette link: http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Se_vandplanerne/Bornholm/3_1_Bornholm.htm

Natura2000planerne kan findes via dette link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/Se_planerne.htm#Bornholm

De syv Natura 2000 områder for Bornholm har numrene 184 (Hammeren og Slotslyngen), 185 (Gyldenså), 186 (Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne), 187 (Kystskrænterne ved Arnager Bugt), 188 (Dueodde), 210 (Spælling ådal, Døndal og Helligdomsklipperne) og 213 (Randkløve Skår). Det primære er selve planforslaget samt bilag 2. Resuméerne kan give et overordnet indtryk. Basisanalyserne og miljøvurderingen er for særligt interesserede.

 

Planerne skal udmøntes i handleplaner.

Vandhandleplan

Kommunen skal udarbejde en vandhandleplan på baggrund af de foranstaltninger, der er fastsat i vandplanen og dens indsatsprogram. Af vandhandleplan skal det fremgå hvordan kommunen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet, dog uden at foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forbindelse med gennemførelsen af vandhandleplanen. Det skal på kort angives, hvor der skal gennemføres de foranstaltninger, der fremgår af vandhandleplanen. Vandhandleplanen skal endvidere indeholde en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning. Herunder skal der redegøres for, hvordan offentligheden vil blive inddraget i vandhandleplanens gennemførelse.

Vandhandleplanen skal koordineres med både de statslige og kommunale Natura2000-handleplaner.

 

Natura2000-handleplaner

Kommunen skal udarbejde handleplaner for, hvordan de enkelte Natura 2000-planer vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og kystnære områder. Kommunen skal efterfølgende sikre, at handleplanen gennemføres. De kommunale handleplaner omfatter de lysåbne arealer samt skovbevoksede, ikke-fredsskovspligtige arealer. Kommunen har desuden valgt selv at udarbejde handleplaner for egne skovbevoksede arealer dvs. fx Vestermarie, Aaker og Pedersker Plantager.

Naturstyrelsen har ansvaret for at udarbejde og gennemføre handleplaner for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Naturstyrelsen udarbejder selv handleplaner for egne lysåbne arealer fx Hammeren og Slotslyngen.

Miljøministeriet og KL har i fællesskab udarbejdet et paradigme og en vejledning for Natura2000-handleplanerne. Teknik & Miljø forventer at anvende dette paradigme.

 

Tidsplan og frister
Forslagene til Natura2000-handleplaner skal sendes i offentlig høring senest 8. juni 2012 og forslag til vandhandleplan senest den 22. juni 2012 (et halvt år efter, at henholdsvis Vand- og Natura 2000-planerne er annonceret). Den offentlige høring skal vare i mindst 8 uger.

De endelige handleplaner skal foreligge senest 1 år efter annonceringen. Dermed skal de endelige Natura2000-handleplaner foreligge senest 8. december 2012 og Vandhandleplanen senest 22. december 2012.

 

Teknik og Miljø forventer derfor at forslagene til handleplaner behandles politisk på Teknik- & Miljøudvalgets møde den 8. maj 2012.

 

Teknik & Miljø forventer et tæt samarbejde med Naturstyrelsen Bornholm om udarbejdelsen af Natura2000-handleplanerne. Der er arrangeret opstartsmøde den 5. januar 2012.

Økonomiske konsekvenser

Der vil i første omgang blive anvendt ekstra personalemæssige ressourcer svarende til ½ årsværk på at udarbejde handleplanerne.

Efterfølgende vil der skulle anvendes dels personalemæssige ressourcer til at administrere handleplanerne og dels ressourcer på at gennemføre tiltagene i handleplanerne. Når handleplanerne foreligger forventes et overblik over de økonomiske konsekvenser af planerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Råstofplan for Bornholm 2012-2024

01.09.00P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I 2008 vedtog Bornholms Regionskommune Råstofplan for Bornholm 2008-2020. Råstofplanen skal gennemgås hvert fjerde år for at vurdere om der er behov for at revidere planen. Til brug for vurderingen har Teknik & Miljø udarbejdet en redegørelse. Redegørelsen har været sendt i offentlig høring i 8 uger, i perioden 19. oktober – 14. december 2011

Der er ikke i offentlighedsperioden, indkommet bemærkninger til redegørelsen.

Teknik & Miljøs samlede vurdering er herefter, at gældende Råstofplan for Bornholm 2008-2020 er dækkende, og at en revision ikke er påkrævet endnu. Råstofplanen vil herefter hedde Råstofplan for Bornholm 2012 – 2024.

 

Råstofplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer & programmer. Råstofplanen er en bestående plan, Det er Teknik & Miljøs vurdering, at det derfor ikke er påkrævet, at der udarbejdes en fornyet miljøvurdering

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at gyldigheden af Råstofplan for Bornholm 2008-2020 fastholdes, og at der ikke fortages fornyet miljøvurdering.

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Anbefales

Sagsfremstilling

Råstofplanlægningen er fastlagt i råstofloven (lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009). I lovens § 5a er indholdet i planen fastsat og processen for udarbejdelse af råstofplan samt revision af denne er fastlagt i § 6a, stk. 7. Råstofplanlægningen varetages af Regionerne. På Bornholm er det dog Bornholms Regionskommune.

Planperioden er 12 år. Der skal være planlagt for indvindingsressourcer for mindst to planperioder (i alt 24 år).

Kommunalbestyrelsen for Bornholms Regionskommune skal hvert fjerde år gennemgå råstofplanen i forbindelse med revision af den regionale udviklingsplan for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision. Til brug for vurderingen udarbejdes en redegørelse, som sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. På baggrund af redegørelsen og indkomne høringssvar beslutter kommunalbestyrelsen, om der er behov for at udarbejde en ny råstofplan.

Der er i Råstofplan for Bornholm 2008-2020 udlagt råstofinteresseområder, og råstofindvindingsområder. I råstofinteresseområder, er der kendskab til råstofforekomster, som det på længere sigt kan blive aktuelt at udnytte. Der er dog ikke afvejet imod andre arealinteresser i disse områder. I råstofindvindingsområder er der, udover en kendt ressource, foretaget en interesseafvejning, således at ansøger som hovedregel kan påregne meddelelse af en råstoftilladelse. I både råstofinteresseområder og råstofindvindingsområder kan arealbindende dispositioner som byudvikling og lign. normalt kun ske såfremt råstofferne er udnyttet først. Da råstofindvinding kun undtagelsesvist kan tillades uden for råstofindvindingsområder, er en stabil lokal råstofforsyning afhængig af at der er udlagt tilstrækkeligt med råstofindvindingsområder.

Skulle der opstå væsentlige behov for ændringer mellem revisionerne af råstofplanen er det dog muligt at lave et tillæg til råstofplanen. Et eventuelt tillæg til råstofplanen vil, ligesom en revideret råstofplan, blive udsendt i offentlig høring.

 

Teknik & Miljø har i juli og august været i kontakt med nuværende og tidligere råstofindvindere og har på baggrund af deres tilbagemeldinger samt statistiske data (indberetninger af indvundne råstofmængder) udarbejdet den vedhæftede redegørelse. Redegørelsen vurderer den tilgængelige restressource inden for de udlagte råstofindvindingsområder. Råstofforbruget har ligget nogenlunde stabilt igennem de seneste år, med mindre udsving som afspejler byggeaktiviteten i samfundet. Med den nuværende årlige produktion giver det en restlevetid for de nuværende råstofindvindingsområder på 120-160 år fordelt på kategorierne granit, sandsten samt sand, grus og sten. Teknik & Miljø vurderer derfor i redegørelsen at der ikke er behov for revision af råstofplanen.

Der er ikke i den offentlige høringsperiode der udløb 14. december 2011, indkommet bemærkninger, til redegørelsen.

Teknik & Miljøs samlede vurdering er herefter, at gyldigheden af den gældende råstofplan for Bornholm 2008-2020 fastholdes og behovet for revision genvurderes i år 2016.

Da der er tale om en eksisterende Råstofplan, hvor der ikke er sket ændringer, er det Teknik & Miljø’s vurdering at der ikke skal foretages en fornyet miljøvurdering af planen.

Råstofplanen vil herefter hedde Råstofplan for Bornholm 2012 – 2024 og er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. januar 2012

1.
Råstofplan 2012-2024 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Energiklagenævnets afgørelse af klage over dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme for Kanegårdsvej 1

13.03.20K03-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, til efterretning

 

Resumé

Energiklagenævnet stadfæster Bornholms Regionskommunes afgørelse af 29. oktober 2009, vedrørende dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme for lagerbygning til Hasle Refractories A/S på Kanegårdsvej 1.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at afgørelsen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Hasle Refractories A/S har med e-mail af 7. september 2009 søgt om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme vedr. en lagerbygning på matr. nr. 19 fm, Knudsker, beliggende Kanegårdsvej 1 i Rabekken Erhvervspark. Sagen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 28. oktober 2009. Udvalget besluttede at meddele dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme, så længe bygningens brug ikke forudsætter opvarmning. RVV a.m.b.a. har den 11. november 2009 klaget til Energiklagenævnet, over at der blev givet dispensation.

 

Energiklagenævnet har den 18. november 2011 stadfæstet Bornholms Regionskommunes afgørelse af 29. oktober 2009.

 

Energiklagenævnet bemærker følgende i stadfæstelsen: Bygningen er pålagt tilslutningspligt. Der kan dog gives dispensation, da bygningen anvendes som uopvarmet lagerbygning. Hvis anvendelse af bygningen ændres, herunder at anvendelse forudsætter opvarmning, vil tilslutningspligten indtræde.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. januar 2012

1.
Tidligere dagsordens punkt (DOC)

2.
Energiklagenævnets afgørelse af 18. november 2011.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Renovering af Søndergade 22, Rønne - tilbageførsel af anlægsbevilling.

82.09.00Ø22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har stillet Søndergade 22, Rønne til rådighed for et demonstrationsprojekt, som Østkraft er ansvarlig for.

Østkraft har efterfølgende meddelt, at der ikke kan findes den nødvendige finansiering til realisering af projektet, hvorfor projektet er aflyst.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at anlægsbevillingen til renovering af Søndergade 22, Rønne på 515.830 kr.  tilbageføres

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2011 på -515.830 kr., og at beløbet tilbageføres til Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af Østkrafts henvendelse vedr. et demonstrationshus til bl.a. udstilling af vedvarende energiløsninger og intelligent el-udstyr i boliger, besluttede Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011 at stille ejendommen Søndergade 22 til rådighed for projektet, idet der samtidig blev meddelt en anlægsbevilling til renovering af ejendommen.

Østkraft har efterfølgende meddelt Bornholms Regionskommune, at Østkraft ikke har mulighed for at finde den restfinansiering, der muliggør en realisering af projektet, hvorfor projektet er aflyst. Efterfølgende er ejendommen sat til salg.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. juni 2011 en anlægsbevilling på 515.830 kr. til renovering af Søndergade 22, Rønne, finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje.

Dette anlægsprojekt afsluttes, anlægsbevillingen tilbageføres og rådighedsbeløbet på 515.830 kr. tilbageføres til Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje i 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. januar 2012

1.
Kommunalbestyrelsens beslutning af 30.06.2011 - Demonstrationshus - Søndergade 22, Rønne (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbevilling til igangsætning af bygningsvedligeholdelse på kommunens boligudlejningsejendomme – 2. etape

82.07.00P20-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte d. 9. januar 2007, at halvdelen af provenuet ved salg af kommunale boligudlejningsejendomme fremover skulle gå til en pulje til vedligeholdelse og forbedring af de tilbageblevne kommunale boliger for at bringe vedligeholdelsesstandarden op på et rimeligt niveau.
Der søges om en anlægsbevilling til vedligeholdelse af beboelsesejendomme, finansieret af denne pulje.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 1.365.000 kr. til de i økonomiafsnittet nævnte vedligeholdelsesarbejder.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.365.000 kr. finansieret af den fra 2010 overførte pulje til vedligeholdelse af restboligmassen.

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er nu atter opnået et provenu ved salg af ledige kommunale boliger, således at en række nødvendige vedligeholdelsesarbejder på i alt 8 boligejendomme vil kunne iværksættes.

Teknik & Miljø har udvalgt disse 8 ejendomme ud fra en vurdering af, hvor vedligeholdelsesbehovet er størst. Ejendommene er gennemgået af eksterne rådgivere og der er fokuseret på vedligeholdelse af klimaskærmen. Der er for hver ejendom oplistet arbejder, som bør udføres, samt skønnet en samlet pris. Arbejderne foreslås udført i 2012.

De væsentligste renoveringsarbejder består i maling af vinduer, døre og udvendigt træværk, udskiftning af vinduer, reparation af tage og facader, samt fornyelse og reparation af tagrender.

 

Økonomiske konsekvenser

Halvdelen af det opnåede provenu ved salg af boligudlejningsejendomme er blevet overført til en pulje til vedligeholdelse af restboligmassen. Rådighedsbeløbet i denne pulje udgør i budget 2011 er 1.495.896 kr. Rådighedsbeløbet forventes at blive overført til budget 2012 på Kommunalbestyrelsens møde i april måned.

Udgifterne til vedligeholdelsesarbejderne kan således finansieres af ovennævnte pulje.

Skema vedr.

anvendelse af pulje til vedligeholdelse af boligejendomme

 

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Arkitekturpolitik Bornholm

01.02.03P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med vedtagelse af den Regionale udviklingsplan 2008 ”Visioner om det gode liv på Bornholm” ønskede kommunalbestyrelsen, at øen skulle tilføres nye boligformer og ny arkitektur gennem udarbejdelsen af en arkitekturpolitik. En følgegruppe, nedsat af Regionskommunen i 2009, har udarbejdet et inspirationsoplæg til arkitekturpolitik for Bornholm, som blev overrakt til formanden for Teknik og Miljøudvalget ved et offentligt arrangement den 27. oktober 2011. Forslaget til arkitekturpolitik for Bornholms Regionskommune er udarbejdet med udgangspunkt i følgegruppens oplæg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at forslaget til arkitekturpolitik for Bornholm vedtages.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10.januar 2012

Genoptages på udvalgets møde i marts, idet administrationen fremlægger vurdering af ressourceforbrug og konsekvenser i de enkelte aktiviteter i arkitekturpolitikken. 

Sagsfremstilling

I foråret 2007 blev regeringens arkitekturpolitik offentliggjort under overskriften: "Arkitekturnation Danmark, rammer for liv - rammer for vækst."  Samtidig blev kommunerne opfordret til at udarbejde kommunale arkitekturpolitikker. Efter at Bornholms Regions-kommune i samarbejde med Akademisk Arkitektforening havde afholdt et par inspirations-møder, vedtog Teknik- og Miljøudvalget på deres møde den 1. april 2009 at igangsætte arbejdet med at udforme en arkitekturpolitik for Bornholm og dannelsen af en bredt sammensat følgegruppe og en arbejdsgruppe med det formål at udforme forslag til arkitekturpolitisk vision for Bornholms Regionskommune.

 

Følgegruppen, som består af 15 medlemmer med faglig indsigt i fysisk planlægning og byggeri, udviklingstendenser og -muligheder på Bornholm, holdt deres første møde i august 2009. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget har fungeret som formand for følgegruppen. Udover møder og workshops i Følgegruppen er der i samarbejde med Arkitektforeningen afholdt diverse arrangementer til formidling af viden og nye metoder, for at skabe fokus og bevidsthed omkring kvalitet i vores fysiske omgivelser.

 

På vegne af følgegruppen overrakte formanden for Akademisk Arkitektforening på Bornholm følgegruppens inspirationsoplæg til arkitekturpolitik til formanden for Teknik og Miljøudvalget ved et offentligt arrangement på Svankegården den 27. oktober 2011.

 

Følgegruppen bestod af repræsentanter for Teknik- og Miljøudvalget, Teknik og Miljø, Akademisk Arkitektforening Bornholm, IDA Bornholms afdeling, Dansk Byggeri Bornholm, Bygningskonstruktørerne, Bygge- og Anlægsklyngen, Bornholms Landbrug, Borgerforeningernes Samvirke, Destination Bornholm, Kulturmiljørådet og Regional udvikling.

 

Af oplægget fremgår, at arkitektonisk kvalitet er samlet set en forøgelse af livskvaliteten. Forslaget til arkitekturpolitik omhandler det åbne land, overgangen mellem land og by, byerne og havnene, og kommunens rolle som planlægningsmyndighed og bygherre. For hvert emne opstilles mål og handlinger. Arkitekturpolitikken forventes revideret mindst én gang i en valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. januar 2012

1.
Forslag til Arkitekturpolitik for Bornholm (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012

01.01.02P15-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

10

 

Hvem beslutter

Teknik og miljøudvalget indstiller

Økonomi og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms udviklingsplan er et plandokument, der omfatter tre forskellige planelementer. De tre elementer har det tilfælles, at de omhandler øens udvikling og i øvrigt skal offentliggøres samtidig.

Bornholms udviklingsplan har sit formelle udspring i planloven og sit indholdsmæssige udspring i kommunalbestyrelsens fire visioner for Bornholm.

De tre planelementer i forslaget til Bornholms udviklingsplan er:   

-         Den regionale udviklingsplan (planlovens § 10a)

-         Kommuneplanstrategien (planlovens § 23a)

-         Den lokale Agenda 21-strategi (planlovens § 33a)

Jf. planloven skal forslaget til udviklingsplanen i offentlig høring i minimum 8 uger.

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede forslaget til udviklingsplanen på sit møde den 7. december 2011. Økonomi- og Erhvervsudvalgets rettelser til forslaget er indarbejdet i bilaget til sagen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har valgt at sende forslaget til udviklingsplanen i høring i fagudvalgene inden den offentlige høring. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal have udvalgenes høringssvar, så de kan indgå i sagsfremstillingen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. februar 2012.

Teknik & Miljø har i forbindelse med høringen af sagen vedlagt et bilag ”Forslag til redegørelse til kommuneplanstrategi”, hvor der som krævet i loven redegøres for den hidtil udførte og kommende fysiske planlægning med reference til kommuneplan 09.

Redegørelsen udgør dermed et supplement til Bornholms Udviklingsplan, og indeholder også en oversigt over hvilke kommuneplantemaer der skal, henholdsvis ikke skal, revideres i en kommende kommuneplanrevision. Redegørelsen skal offentligt bekendtgøres sammen med Bornholms Udviklingsplan.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 drøftes med henblik på at videregive udvalgets bemærkninger til Økonomi- og Erhvervsudvalgets videre behandling.

b)     at Redegørelse til kommuneplanstrategi vedtages til offentliggørelse sammen med Bornholms Udviklingsplan.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Anbefales med følgende bemærkninger fra Teknik- og Miljøudvalget til Bornholms Udviklingsplan 2012:
Udvalget mener det er positivt, at Agenda 21-strategien, Den regionale udviklingsplan samt Kommuneplanstrategien nu er sammenskrevet i ét dokument. Ligeledes er det positivt at Bornholms Udviklingsplan tager afsæt i de fire visioner som Kommunalbestyrelsen har vedtaget.
Ad. punkt 5.3, side 26: Målet om "at den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens trafikale vækst" anses ikke for at være realiserbar.
Ad. side 28 - bullit 2 under "Det vil vi gøre": Der bør ske en præcisering af "yderligere krav til nybyggeri". 
Ad. side 29: Afsnit 6.1 "Et tilbageblik" er rigeligt langt og tegner derudover et meget dystert billede af situationen på Bornholm.
Ad. side 30 og 31: Der mangler sammenhæng mellem faktaboksen på side 30 og indholdet af afsnittet "Hvad kan vi gøre?" på side 31: I faktaboksen side 30, refereres en undersøgelse, hvoraf fremgår at det er flere og bedre jobmuligheder som er afgørende for at fraflyttere vil flytte tilbage til Bornholm. Skabelsen af bedre jobmuligheder bør således også indgå i afsnittet "Hvad kan vi gøre?" på side 31


Teknik- og Miljøudvalget havde følgende bemærkninger til Redegørelse til Kommuneplanstrategi:
Ad. side 15, punkt 4.1 (2. afsnit): Det er Kommunalbestyrelsen, og ikke blot "Enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer" der har ønsket en evaluering af praksis på helårsboligområdet. Udvalget ønsker at afsnittet tilføjes en formulering om at "Den boligpolitik som BRKs er ved at udarbejde, vil også indeholde oplæg til ændrede anvendelsesmuligheder for bl.a. helårsboliger".
Ad. side 25, afsnit 5.3 om Kollektiv Trafik: Udvalget ønsker afsnittet udvidet med en opdatering af den nuværende busbetjening på Bornholm.

Sagsfremstilling

Bornholms udviklingsplan er tænkt som et overordnet dokument, som skal være retningsgivende for den fremtidige planlægning og udvikling i Bornholms Regionskommune, både den fysiske og den økonomiske, regionalt og lokalt. Udviklingsplanen skal være styrende for såvel de politiske som de administrative beslutninger og skal sikre, at der er sammenhæng, når der skal prioriteres ressourcer, økonomi og opgaver.

Som illustreret i figuren nedenfor tager udviklingsplanen afsæt dels i Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi dels i kommunalbestyrelsens fireårige udviklingsaftale med indenrigsministeren.

Forslaget til udviklingsplanen er bygget op over kommunalbestyrelsens fire visioner for Bornholm.

 

 

 

 

De overordnede planer og mål skal udmøntes i mere konkrete politikker og strategier inden for de enkelte serviceområder, og der skal årligt udarbejdes handlingsplaner, som skal sikre at udviklingsplanen realiseres.

 

De årlige handlingsplaner skal indeholde beskrivelser af de konkrete opgaver og initiativer, der skal sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i udviklingsplanen.

 

Forslaget til Bornholms Udviklingsplan 2012 er udarbejdet på baggrund af Bornholms aktuelle vilkår og forudsætninger, som de tegner sig i efteråret 2011. Hvert fjerde år revideres udviklingsplanen i sin helhed, og i de øvrige år vil eventuelle justeringer og tilpasninger fremgå af de årlige handlingsplaner.

 

Det videre arbejde med Bornholms Udviklingsplan 2012 følger nedenstående tidsplan:

Dato

Aktivitet

8. dec.-8. febr.

Høring i fagudvalg og fagudvalgenes behandling af forslaget på møder medio december til primo februar

22. februar

ØKE behandler forslag til udviklingsplanen inkl. høringssvar fra fagudvalg

1. marts

KB behandler/godkender forslaget til udviklingsplanen med indstilling om, at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger

Marts – maj

Offentlig høringsperiode

Juni

ØKE behandler udviklingsplanen inkl. høringssvar fra den offentlige høring og KB vedtager den endelig udviklingsplan

Juli ->

Udarbejdelse af handlingsplan

 

Redegørelse til kommuneplanstrategi 2011

I tilknytning til en kommuneplanstrategi skal der udarbejdes en redegørelse for den fysiske planlægning og udvikling, der er sket, siden sidste kommuneplanrevision (derfor vedlagt som bilag til Bornholms Udviklingsplan))

Hvor Bornholms generelle udviklingstendenser er beskrevet i Bornholms Udviklingsplan, gennemgår redegørelsen udviklingen inden for 36 fysiske temaer der indgår i kommuneplanens hovedstruktur.

I redegørelsen beskrives udviklingen og særlige/nye statslige krav vedrørende hovedområderne Byer og byudvikling, Boliger og nybyggeri. Infrastruktur, Erhverv, Rekreation og fritid, Natur, landskab og kulturmiljø, Miljø, Forsyning samt Agenda 21.

Efter planlovens § 23a stk.2 kan Kommunalbestyrelsen vedtage:

- at hele kommuneplanen skal revideres eller

- at der skal foretages revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen, og

- hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny periode.

Bornholms Udviklingsplan (og den dermed sammenkoblede kommuneplanstrategi) udgør derfor samtidig starten på en ny revisionsrunde i kommuneplanlægningen, hvor en række særlige temaer i kommuneplanen foreslås revideret med fokus på:

Bystruktur og byudvikling (vedrører kommuneplantemaer om Bymønster og byudvikling og havne)

Bosætning (vedrører kommuneplantema om boliger)

Landskab, natur og vandmiljø (vedrører kommuneplantema om lavbundsarealer)

Kulturmiljø (vedrører kommuneplantema om kulturmiljø og kulturlevn)

Oplevelse og rekreation (vedrører kommuneplantemaer om veje/cykelveje og kultur og fritidsanlæg)

Energi(vedrører kommuneplantemaer om energiforsyning og vindmøller)

Klima (vedrører kommuneplantema om klima)

Alle øvrige kommuneplantemaer skal dermed ikke revideres og forventes genvedtaget, dog med mindre ajourføringer i forhold til lovændringer m.v.

En kommuneplanstrategi skal foreligge inden midten af en kommunalbestyrelsesperiode (her ultimo 2011). Et samlet forslag til kommuneplan 2013 skal til vedtagelse inden udløbet af 2013.

Enkelte temaer kan dog revideres tidligere, i tilknytning til et kommuneplantillæg. Det forventes således at temaet ”Boliger” revideres allerede i 2012, i forbindelse med udarbejdelsen af en samlet boligpolitik. Afsnittet ”vindmøller” forventes revideret 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Projektgruppen arbejder med at sætte forslaget til Bornholms Udviklingsplan 2012 op i et læsevenligt og inspirerende layout. I dette arbejde indgår, at der indsættes links til relevante hjemmesider, hvor læseren kan finde yderligere information om de nævnte emner.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. januar 2012

1.
Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 (PDF)

2.
Forslag til redegørelse til kommuneplanstrategi (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Anmodning om udarbejdelse af lokalplanforslag for et sommerhusområde ved Allinge

01.02.05P21-0282

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Ejeren af et område ved Allinge, anmoder kommunen om at udarbejde en lokalplan, som skal muliggøre sommerhusbebyggelse i området. Området er udlagt som sommerhusområde ved et landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen og i kommuneplan 2009.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at der udarbejdes et lokalplanforslag for det udlagte sommerhusområde.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Området ved Allinge blev sammen med 7 andre områder på Bornholm udlagt til sommerhusområder i 2010 gennem landsplandirektivet for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Regions Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm, jf. bilag 1. Området på ca. 1,6 ha ligger umiddelbart syd for Allinge og i tilknytning til et eksisterende sommerhusområde, jf. bilag 2. Området anvendes til landbrugsformål og fremstår i dag som en åben græsmark, beliggende på en nordøstvendt skråning med fald mod havet.

Ifølge landsplandirektivet må der maksimalt udlægges 11 sommerhusgrunde inden for området og bebyggelsen skal begrænses til en etage.

En lokalplan skal muliggøre opførelse af op til 11 sommerhuse på arealet. Ansøgeren har fået udarbejdet en række skitser med forslag til udstykningsplan og vejføring, som Teknik & Miljø foreslår, danner grundlag for udarbejdelsen af et lokalplanforslag, jf. bilag 3-5. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. januar 2012

1.
Bilag 1. Udsnit af landsplandirektiv (PDF)

2.
Bilag 2. Oversigtskort. (JPG)

3.
Bilag 3. Skitse 1. (JPG)

4.
Bilag 4. Skitse 2. (JPG)

5.
Bilag 5. Skitse 3. (JPG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Iværksætning af lokalplan for et nyt rådhus mm

01.02.05P21-0281

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

12

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at der skal ske en administrativ sammenlægning i et nyt rådhus placeret ved Landemærket. Før et egentligt byggeri forudsættes det at en gældende byplanvedtægt nr. 7 afløses af en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at man iværksætter indkaldelse af ideer og forslag, mhp udarbejdelse af kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for området ved Landemærket.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede sept. 2011, at samle administrationen på Landemærket 26. Der er allerede iværksat et større udredningsarbejde med arbejdsgrupper der arbejder med de mange problemstillinger der skal belyses før man går videre med et mere konkret rådhusprojekt ved Landemærket.

En gældende byplanvedtægt nr. 7 omfatter området ved Landemærket, men giver ikke umiddelbart mulighed for større udbygninger. Området er i dag bebygget med et rådhus på 4.011 m2 og et bibliotek på 2.236 m2 (desuden 5-6 andre småbygninger i området). Der vil efter planerne være behov for mindst 12.600 etage-m2 (ekskl. kælder)i et nyt rådhus, der skal rumme op til 525 ansatte. I en planlægning for området ved landemærket, skal der regnes med en yderligere rummelighed, på anslået op til 14.000 etage-m2 – derved sikres mulighed for at der, på et senere tidspunkt, kan ske yderligere udvidelser af kontorarealer eller andre funktioner.

Det skal muliggøres at det eksisterende rådhus helt eller delvist indgår i et nyt rådhus, men også at det helt eller delvist kan nedrives.

Byggeriets omfang indebærer at projektet alene pga. sin størrelse vil være omfattet af lokalplanpligt iht. Planlovens § 13 stk. 2.

Kommuneplantillæg

I dette tilfælde skal der udarbejdes et kommuneplantillæg vedr. etageantal og bygningshøjde, idet det kan forudses at en fremtidig bebyggelse ikke kan holdes på 1,5 etage/8,5 m højde som beskrevet i kommuneplanens rammer for område 101.D.03. Det er muligvis nødvendigt at dele af et nybyggeri skal kunne opføres i op til 3 etager.

Kommuneplantillæggets ændringer af bebyggelsesomfang vurderes at være så væsentlige at der forud for iværksætning af planlægningen bør indkaldes ideer og forslag til ændringen. 

Ifølge kompetenceplanen er det Teknik og Miljøudvalget der beslutter, om der skal iværksættes nye lokalplaner/kommuneplantillæg.

 

Lokalplanlægning:

En lokalplan bør afgrænses så hele det kommunale areal ved rådhus og bibliotek omfattes.

En lokalplan skal på den ene side give tilstrækkelig rummelighed til at der, inden for planens rammer, findes en rimelig fleksibilitet mht. forskellige arkitektoniske løsninger.

Men for at lokalplanen kan leve op til planlovens krav om detaljeringsgrad og indhold (§ 15), skal lokalplanen fastlægge så præcise bestemmelser, så borgerne af planen kan aflæse hvad man kan forvente i området. Er lokalplanen ikke tilstrækkeligt detaljeret/for rammebetonet, kan det blive nødvendigt at udarbejde en supplerende lokalplan, før et projekt kan gennemføres (Kommunalbestyrelsen kan heller ikke efterfølgende dispensere fra lokalplans principielle indhold). Evt. mangler vedr. lokalplanens behandling eller indhold vil kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Lokalplanen skal derfor som minimum fastlægge ret præcise rammer for områdets anvendelse, bebyggelsesomfang, bebyggede/ubebyggede områder, etageantal/bygningsvolumen, nedrivninger, adgangsveje, parkering og stier. Lokalplanens væsentlige arealdispositioner m.v. vil udgøre lokalplanens principielle indhold, og skal dermed også koordineres med en kommende arkitektkonkurrence m.v. så man så vidt muligt undgår en forsinkende ekstra lokalplan.

 

Miljøvurdering

Der kan muligvis være krav om at visse særlige forhold undersøges nærmere jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Dette kan f.eks. gælde trafikale belastninger eller andre forhold der særligt kan påvirke området. Dette spørgsmål er endnu uafklaret da der afventes konkrete vurderinger af områdets trafikforhold m.v. (beslutning om evt. miljøvurdering foretages administrativt).

 

Tidsplan:

Tidsplanen er indtil videre, at opførelse af et nyt og samlet rådhus kan påbegyndes medio 2012, til færdiggørelse juli 2013. Inden da skal der gennemføres arkitektkonkurrence, udbud og projektering.

Med den givne tidsplan er det nødvendigt at gennemføre lokalplanlægningen hurtigt, da der ikke kan meddeles byggetilladelse til et projekt, før der foreligger en vedtaget lokalplan, der kan anvendes som grundlag for et lokalplanpligtigt byggeri.

Med den foreliggende tidsplan for projektet, skal der senest til marts foreligge et lokalplanforslag med kommuneplantillæg til politisk behandling. Inden da skal der gennemføres indkaldelse af ideer og forslag vedr. et kommuneplantillæg for området (evt. ekstraordinært TMU kan være påkrævet).

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. januar 2012

1.
Foreløbig lokalplanafgrænsning (PDF)

2.
Byplanvedtægt nr. 07 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende en husstandsvindmølle på Bedegadevej 8, Klemensker.

01.03.03K03-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, til efterretning.

Resumé

Teknik & Miljø gav den 7. juli 2011 landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på Bedegadevej 8, 3782 Klemensker.

Tilladelsen blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af 2 naboer.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 23. november 2011 stadfæstet regionskommunens tilladelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet udtaler, at et af formålene med planlovens landzonebestemmelser er at sikre, at opstilling af anlæg – herunder husstandsvindmøller – i det åbne land sker under hensyntagen til blandt andet landskabelige værdier samt i overensstemmelse med den overordnede planlægning.

Efter praksis skal husstandsvindmøller opstilles i umiddelbar tilknytning til den øvrige bebyggelse på ejendommen, så møllen sammen med ejendommens bebyggelse opfattes som en samlet enhed i landskabet.

I den foreliggende sag opstilles husstandsvindmøllen 19,5 m øst for bebyggelsen. Møllen har en totalhøjde på 22 m, når vingerne er i øverste stilling. Afstanden fra møllen til nærmeste nabobeboelse (udendørs opholdsareal) er 85 m. Møllen overholder støjkravene i støjbekendtgørelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte regionskommunens vurdering. Det ansøgte er derfor ikke i strid med de hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser.

På denne baggrund stadfæstes landzonetilladelsen af 7. juli 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. januar 2012

1.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Udtalelse vedrørende klage over tilladelse til fodboldgolfbane på Kattesletsvejen 5, Bodilsker.

01.03.03K02-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

14

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 10. november 2011 meddelt landzonetilladelse til at etablere en fodboldgolfbane på Kattesletsvejen 5, Bodilsker, 3730 Nexø.

En nabo har klaget over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Teknik- og Miljøudvalget skal herefter sende en udtalelse vedrørende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed for landzoneafgørelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at der sendes bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet som vedlagte udkast til brev.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er modtaget følgende klage:

1.      Ejerne af Kattesletsvejen 3.

 

Ad 1.

Ejerne af Kattesletsvejen 3, klager over trafikforøgelsen på Kattesletsvejen, virkningen på trafiksikkerheden og miljøet samt nabogener ved den lange åbningstid. De foreslår i denne forbindelse en begrænsning af åbningstiden, for eksempel alle ugens hverdage fra kl. 10 til 17. Dette kunne kombineres med enkelte lørdage, f.eks. 1. lørdag i måneden, eller 1 eller 2 hverdagsaftener til kl. 20. (Tilladelsen er givet som ansøgt med en åbningstid alle dage fra kl. 10 til 20 i perioden fra 1. maj til 20. oktober).

Klagerne gør endvidere opmærksom på, at etableringen af fodboldgolfbanen som tilladt påfører deres ejendom et værditab.

I vedlagte udkast til brev er klagen kommenteret. Det fremhæves bl.a., at Kattesletsvejen 3 er beliggende 290 m fra baneområdet (afstanden fra bygningerne til banens ydre begrænsning). Der henvises til landzonetilladelsen, hvor det bl.a. fremgår, at der efter regionskommunens vurdering ikke vil være grundlag for at begrænse åbningstiden med et forventet besøgstal på ca. 2000 besøgende pr. sæson.

Det fremhæves endvidere, at der ikke vil være trafikale problemer ved at placere en fodboldgolfbane med det forventede besøgstal på Kattesletsvejen 5.

Klagepunkterne fremgik i øvrigt også af de bemærkninger, som regionskommunen modtog i naboorienteringen forud for afgørelsen.

Regionskommunen har således allerede forholdt sig til disse bemærkninger, før der blev givet tilladelse, og det foreslås derfor, at der henvises til vurderingen i den givne tilladelse.

 

På denne baggrund foreslås det i udkastet til brev, at man meddeler Natur- og Miljøklagenævnet, at den meddelte landzonetilladelse fastholdes.

 

Af hensyn til ansøger foreslås det endvidere i udkastet, at regionskommunen anmoder om at klagesagen afgøres så hurtigt som muligt. Det kan i denne forbindelse oplyses, at fodboldgolfbanen ikke må åbnes, før Natur- og Miljøklagenævnet har taget stilling til klagen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. januar 2012

1.
Landzonetilladelse af 10.11.2011 (DOC)

2.
Klage fra Kattesletsvejen 3 (TIF)

3.
Udkast til brev til Natur- og Miljøklagenævnet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. klage over byggesag, Strandvejen, Rønne.

02.34.00K03-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden har anmodet om en udtalelse fra Teknik & Miljø vedrørende en klage over en afgørelse om terrænregulering mellem to ejendomme på Strandvejen i Rønne.

Forslag til udtalelse vedlægges som bilag.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at udtalelsen fremsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden med kopi til klager.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø traf den 29. september 2011 en afgørelse om, at en foretagen terrænregulering på ejendommen Strandvejen 142, Rønne, efter opsættelse af værn i skellet mod naboejendommen Strandvejen 144 ikke var til væsentlig gene for naboen, såfremt det blev dokumenteret, at der ikke sker tilførsel af overfladevand til naboejendommen. Ejerne af nr. 142 har påklaget afgørelsen til Statsforvaltningen, da de ikke mener, at der er risiko for forøget afledning af overflade vand til væsentlig gene for naboen.

Sagen startede i oktober 2009, hvor Teknik & Miljø modtog en henvendelse fra ejerne af Strandvejen 144, Rønne, vedrørende en terrænændring på og vandafledning fra naboejendommen. Efter en del korrespondance med parterne og besigtigelse af den foretagne regulering opsatte ejerne af nr. 142 et værn, der forhindrede jordskred over skel til naboejendommen, ligesom det jord, der allerede var påfyldt nr. 144, blev fjernet.

På grund af ejendommenes helt særegne karakter beliggende ud til strandkanten med en stejl stigning fra strand til bygning, blev der stillet krav vedr. afledning af overfladevand fra nr. 142, f.eks. ved dræn.

Ejerne af naboejendommen 144 har accepteret Teknik & Miljøs afgørelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. januar 2012

1.
Brev fra Statsforvaltningen Hovedstaden 28. november 2011 (PDF)

2.
Udkast til udtalelse til statsforvaltningen Hovedstaden (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

16

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Intet til orientering.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

17

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Ingen sager til ældreråd og handicapråd.