Referat
Teknik- og Miljøudvalget
06-02-2012 kl. 16:00
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Høringssvar vedr. lokalplan for mobilmast i Rønne Syd
  åbent 3 Anmodning om udarbejdelse af nyt lokalplanforslag for Stenbanen
  åbent 4 Udtalelse vedrørende klage over landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Kannikegårdsvej 18, Nexø.
  åbent 5 Fredning af Nylars Plantage - se tilføjelse
  åbent 6 Anlægsbevilling til yderligere forbedring af arbejdsforholdene på liften i Tejn Havn
  åbent 7 Bofa - status på økonomi mm.
  åbent 8 BRK Ejendomsservice - status
  åbent 9 Musikhuzet Bornholm - ny aftale som regionalt spillested
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen bemærkninger til dagsorden

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Høringssvar vedr. lokalplan for mobilmast i Rønne Syd

01.02.05K04-0077

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. september 2011 at sende forslag til lokalplan nr. 057 for en mobilmast i Rønne Syd i offentlig høring. Høringen er nu gennemført. Det kan herefter besluttes om lokalplanen skal vedtages uden ændringer, vedtages med mindre ændringer eller eventuelt forkastes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at lokalplan nr. 057 vedtages med den ændring, som er beskrevet under afsnittet ”Det visuelle udtryk af mast, antenner m.v.”

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Anbefales

Sagsfremstilling

Hensigten med lokalplan 057 er at gøre det muligt, at opføre en 36–42 meter høj mobilmast i Rønne Syd, hvorved områdets dækning med mobilt bredbånd vil kunne forbedres. Tre ud af de i alt fire operatører, som har licens til 3G-mobilteknologien har tilkendegivet, at de ønsker at installere antenner og udstyr på mobilmasten.

 

Klage over afgørelse vedrørende miljøvurdering

Kommunens afgørelse om at forslaget til lokalplan 057 ikke skulle miljøvurderes, som blev offentliggjort samtidigt med lokalplanforslaget, er i løbet af høringsperioden blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet har i brev af 19. december 2011 meddelt, at nævnet ikke kan give medhold i klagen. Kommunens afgørelse står således ved magt.

 

Indsigelser

Bornholms Regionskommune har modtaget bemærkninger til lokalplanforslaget fra seks nabobeboelser samt fra et nærliggende hotel/konferencecenter.

 

Preben Ipsen, Askeløkken 38

Indsigeren ønsker at masten placeres et knap så iøjnefaldende sted.

 

Anni Kofoed Nelsen og Torben Pagels Nielsen, Humleløkken 16

Indsigerne, som er nærmeste nabo til den foreslåede placering af masten, ønsker at den i stedet placeres ved skovbrynet ved 90 graders svinget mellem Sagavej og Fredensborgvej. Herved vil den skæmmende mast komme på afstand af beboelser og af Green Solution House. Indsigerne mener, at der ikke er sikre beviser om sundhedsrisikoen ved strålingen fra mobilantenner, og beder kommunalbestyrelsen garantere, at der ikke er sundhedsmæssige komplikationer ved kontinuerligt at bo tæt på mobilantenner. Indsigerne har endvidere en formodning om, at masten kan udgøre en risiko ved helikopterbeflyvning af Bornholms Hospital. Endelig vil salgsprisen for de nærliggende ejendomme falde som følge af etablering af mobilmasten.

 

Lonni og Torben H. Petersen, Kabbelejeløkken 9

Indsigerne anmoder kommunen om at sikre, at der ikke findes andre muligheder for mastens placering, da der grundlæggende ikke bør placeres antenner og master i et parcelhusområde med ejendomme i umiddelbar nærhed.

 

Hjørdis og Birger Carlsen, Humleløkken 14

Indsigerne er meget kede af placeringen af masten, som er mindre end 20 meter fra deres bolig. Masten, de tilhørende installationer og teknikbygningen vil ikke undgås at kunne ses fra mange af boligens vinduer.  Masten vil også være meget skæmmende for beboere, Green Solution Houses gæster samt for fodgængere og cyklister på stierne ved masten og i området i øvrigt. Der er tvivl om sundhedsrisikoen ved mobilantenner. Det undrer, at helikopterens indflyvningsplan ikke er nævnt i lokalplanens redegørelse. Den skæmmende visuelle effekt og den endnu udokumenterede strålingseffekt på sundheden vil betyde at grundværdierne i området vil falde. Alt i alt anbefaler indsigerne som den bedste løsning, at masten i stedet placeres nordøst for skovområdet ved Fredensborgvej/Sagavej. Som den næstbedste alternative løsning foreslår indsigerne, at der benyttes en mere diskret mast end den foreslåede gittermast.

 

Hans Chr. Vindahl Pedersen, Blåbærløkken 9

Masten vil stå som en ”skamstøtte”, der ikke vil passe sammen med projektet for Green Solution House på hotel Ryttergårdens areal. Det undrer indsigeren, at masten ikke placeres længere ude i Rønne Syd, f.eks. på grænsen mellem bebyggelse og landbrugsjord. Hvorfor ophæver lokalplanen antenneforbuddet for et areal på 500 m2, når masten ikke dækker så stort et areal. Hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og ophæve antenneforbuddet for hele Rønne Syd?

 

Knud Eriksen, Timianløkken 6

Indsigeren kan ikke forstå, at man vil sætte så stor en mast op lige foran et hus, der blev bygget for over 30 år siden. Huset vil miste en stor del af sin herlighedsværdi, som ejerne aldrig vil få igen. Det er i øvrigt ikke kun om dagen, at masten vil være meget synlig, idet så stor en mast vil have lys i toppen. Masten vil være til gene for helikopteren. Masten bør placeres et mere anonymt sted, ikke midt i et parcelhusområde.

 

 

 

Green Solution House, Strandvejen 79

En traditionel mobilmast vil være skæmmende for området Rønne Syd, og i særdeleshed for gæsterne i det kommende Green Solution House, som bliver nærmeste nabo. Green Solution House foreslår i stedet, at masten udføres skulpturelt og med skjulte antenner. Forskellige forslag til udformningen af en skulpturel mast er vist i indsigerens brev. Udover funktionen som bærer af mobilantenner vil en sådan konstruktion samtidigt kunne fungere som vartegn for Green Solution House og som udluftningsskorsten for et kommende rodzoneanlæg, der skal behandle spildevand fra konferencecentret.

På baggrund af en efterfølgende dialog med bygherren har Green Solution House erfaret, at de to parter ikke har kunnet opnå enighed om forslaget med den skulpturelle mast med flere forskellige funktioner. For TDC er tid og pris afgørende, mens Green Solution House lægger vægt på et præsentabelt udseende.

Green Solution House har herefter foreslået Bornholms Regionskommune, at den kommende mast i det mindste bliver udformet diskret, og ikke som de traditionelle gittermaster med diverse synligt teknisk udstyr.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger

Eventuel alternativ placering

Bygherren er på baggrund af indsigelserne blevet anmodet om at dokumentere, om der vil kunne opnås en tilfredsstillende dækning med mobiltelefoni og mobildata, hvis masten i stedet placeres ved det lille skovområde ved vejsvinget Sagavej/Fredensborgvej. Ericsson AB har i den anledning udarbejdet en analyse, der viser at denne alternative placeringsmulighed giver en tydelig forbedring for visse dele af Rønne Syd, men også at hotellerne og Galløkken fortsat vil være relativt dårligt dækket. Det er derfor Teknik & Miljøs vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at benytte anden placering af mobilmasten end den, som er angivet i lokalplanforslaget.

 

Sundhed og stråling

Den danske stat har på baggrund af anbefalinger fra verdenssundhedsorganisationen WHO fastsat regler for hvor kraftige radiobølgerne må være på steder, hvor mennesker færdes og bor. De statslige myndigheder har på baggrund af en gennemgang af de kendte forskningsresultater konkluderet, at der ikke er påvist nogen sundhedsskadelig effekt fra radiobølger i mobilnet, når grænseværdierne overholdes. 

Kommunerne har ikke kompetence til at anfægte disse grænseværdier, idet hverken byggelovgivningen, planlovgivningen eller masteloven giver kommunerne mulighed for at inddrage sundhedsmæssige overvejelser i behandlingen af sager om tilladelser til mobilantenner.

Typisk vil radiobølgerne på jorden omkring en mobilantenne have en størrelse, der er mindre end 2,5 % af grænseværdien. Lige neden under antennen er signalet svagt, men dog rigeligt til at give forbindelse til en mobiltelefon. I en afstand af et par hundrede meter rammer keglen af radiobølger jorden. Men på grund af afstanden er radiobølgerne her blevet dæmpet meget.

 

Forholdet til lufttrafikken

Trafikstyrelsen har i brev af 4. januar 2012 til bygherren oplyst, at den ansøgte op til 42 meter høje mast ikke kommer i konflikt med de regler som gælder for indflyvningsplanen til Bornholms Lufthavn eller for helikopterbeflyvningen af Bornholms Hospital. Endvidere er det oplyst, at masten ikke skal afmærkes med lys.

 

Det visuelle udtryk af mast, antenner m.v.

Adskillige indsigere mener, at den foreslåede gittermast inkl. udstyr vil skæmme området. Siden lokalplanforslaget blev udarbejdet, er Teknik & Miljø blevet gjort bekendt med, at der er kommet en ny mastetype på markedet, som er mere afdæmpet i sit udseende end de traditionelle master, hvor antennerne er monteret synligt. Der er tale om en lang slank cylinderformet mast, som har en diameter på ca. 80 cm og som kan udføres i en højde på op til 42 meter. Antenner og kabler monteres indvendigt, så det tekniske udstyr ikke er synligt.

I forslaget til lokalplan 057 er bestemmelse nr. 4.2 formuleret, sådan at det vil være muligt at opstille gittermaster med synlige antenner, kabler og øvrigt udstyr, og mastens bredde vil kunne blive op til 2,5 meter. Teknik & Miljø foreslår, at den endelige lokalplans bestemmelse nr. 4.2 bliver ændret, så den får denne ordlyd: ”Der må kun opstilles cylinderformet mast med max. diameter på 85 cm. Antenner, kabler og øvrigt udstyr skal monteres indvendigt, så det ikke er synligt”. Redegørelsen i lokalplanen rettes tilsvarende.

Bygherren har i mail af 17. januar 2012 meddelt Bornholms Regionskommune, at man er åben overfor et eventuelt krav til udseendet af masten.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. februar 2012

1.
Beslutning fra KB-møde 22. sept. 2011 (DOC)

2.
Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (PDF)

3.
Forslag til lokalplan 057 (PDF)

4.
Miljøscreening (PDF)

5.
Dækningskort samt bemærkning vedr. krav til udseendet af mast (MSG)

6.
Godkendelse af luftfartshindring (MSG)

7.
Indsigelse fra Preben Ipsen (MSG)

8.
Indsigelse fra Anni og Torben Nielsen (TIF)

9.
Indsigelse fra Lonni og Torben Petersen (MSG)

10.
Indsigelse fra Hjørdis og Birger Carlsen (TIF)

11.
Indsigelse fra Hans Chr. Vindahl Pedersen (PDF)

12.
Indsigelse fra Knud Eriksen (MSG)

13.
Indsigelse fra Green Solution House (MSG)

14.
Maildialog med Green Solution House (MSG)

15.
Info om mobilantenner og sikkerheden (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Anmodning om udarbejdelse af nyt lokalplanforslag for Stenbanen ved Landemærket i Rønne

01.02.05P21-0284

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Social- og Sundhedssekretariatet har anmodet Teknik & Miljø om at igangsætte en lokalplanproces for Stenbanen, så de politiske mål om at få opført 8 nye almene boliger i tilknytning til de eksisterende 16 boliger, kan gennemføres.

Opførelsen af de nye boliger forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan for området til afløsning for den gældende lokalplan nr. 019.

Den nye bebyggelse vil samtidig medføre at de øvrige muligheder, som den gældende lokalplan indeholdt, ikke længere kan realiseres. En ny lokalplan bør derfor afløse hele området omfattet af lokalplan nr. 019, således også det tidligere elektricitetsværk (se bilag). 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag for området ved Stenbanen i Rønne til afløsning for den gældende lokalplan nr. 019.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Godkendt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatets ønske om at få opført 8 nye almene boliger i tilknytning til de eksisterende 16 boliger på en del af arealet ved Stenbanen, begrundes med et fortsat behov for udvikling af gode og nye boliger i området til fysisk og psykisk handicappede, som lever op til nutidens krav. Endvidere er der en forventning om at opnå samdriftsfordele ved at bygge i tilknytning til de eksisterende boliger. En ny lokalplan skal således muliggøre opførelsen af de 8 nye almene boliger i området.

Social- og Sundhedssekretariatet har fået udarbejdet en principskitse med forslag til placering af de almene boliger og tilhørende anlæg (se bilag). Teknik & Miljø foreslår at skitsen, danner grundlag for en del af arealdisponeringen i lokalplanforslaget.

Området ved Stenbanen er i dag omfattet af ”Lokalplan nr. 019 for et nyt bykvarter og det tidligere elektricitetsværk, Rønne” og er i Kommuneplan 2009 udlagt til blandet bolig og erhvervsareal.

Opførelse af 8 nye almene boliger på den foreslåede placering i området, vil være i strid med den gældende lokalplan nr. 019, og der forudsættes derfor tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Endvidere vurderes det at lokalplan nr. 019 ikke længere er tidssvarende i forhold til udviklingen i området ved Stenbanen. Det nye boligbyggeri betyder at de anlæg mv. der var muliggjort med lokalplan nr. 019, ikke længere vil kunne realiseres.

En ny lokalplan bør dermed også omfatte det tidligere elektricitetsværk, og tilgodese behovet for parkeringsarealer, vejadgang til området, stisystemer til de bløde trafikanter og udlæg af rekreative arealer.          

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. februar 2012

1.
Anmodning om udarbejdelse af lokalplan (PDF)

2.
Principskitse (PDF)

3.
Oversigtskort med afgrænsning af lokalplanområdet (JPG)

4.
Lokalplan nr. 019 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Udtalelse vedrørende klage over landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Kannikegårdsvej 18, Nexø.

01.03.03K02-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

4

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljø har den 8. december 2011 meddelt landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på Kannikegårdsvej 18, 3730 Nexø.

En genbo har klaget over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Teknik- og Miljøudvalget skal herefter sende en udtalelse vedrørende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed for landzoneafgørelsen.

Der er endvidere modtaget en for sent indkommet klage fra en nabo.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at der sendes bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet som vedlagte udkast til brev.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Godkendt

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljø har den 8. december 2011 givet landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på Kannikegårdsvej 18, 3730 Nexø. Møllen har en tårnhøjde på 17,9 m og en vingeradius på 3,5 m, dvs. en totalhøjde på 21,4 m.

Vindmøllen opstilles i tilknytning til den eksisterende bebyggelse.

Ejeren af Kannikegårdsvej 5, 3730 Nexø, har klaget over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Han klager over, at møllen er opsat før klagefristens udløb. Ansøger har bekræftet overfor Teknik & Miljø, at møllen ved en fejl var blevet sat op før klagefristens udløb, men møllen er nu taget ned igen.

Klager mener i øvrigt, at det ikke er hensigtsmæssigt at opsætte vindmøller så tæt på nabobebyggelser med de støj og udsynsgener, det medfører.

Han oplyser, at hans hus har facaden mod møllen, og at den virker utroligt dominerende i landskabet.

Endvidere stiller klager spørgsmål ved de afstande fra møllen til nabobeboelse, der er angivet på ansøgerens kortbilag. På kortet er afstanden fra møllen til hans bolig angivet til 94 m, medens han ud fra kortet mener, at der kun er ca. 73 m.

 

Teknik & Miljø kan oplyse, at støjgrænsen ligger 57 m fra møllen.

Den vejledende afstand på 4 gange vindmøllens højde fra vindmøllen til klagers beboelse er 85,6 m (4 X 21,4 m).

Teknik & Miljøs kontrolmålinger på regionskommunens kort viser, at de afstande, der fremgår af ansøgningen er fuldt anvendelige til vurdering af sagen. Afstanden fra vindmøllen til klagerens bolig vil derfor være ca. 94 m som oplyst i ansøgningen.

Nøjagtigheden af de angivne afstande vurderes at være indenfor få meter, og unøjagtigheden vil derfor være uden betydning for sagens afgørelse.

 

Da støjen fra vindmøllen er lavere end de gældende støjkrav, og da der ikke vil være skyggegener fra møllen på naboejendomme, er der i overensstemmelse med praksis givet tilladelse.

I landzonetilladelsen er det således vurderet, at der ved placeringen af møllen ca. 26 m nord for bebyggelsen på Kannikegårdsvej 18 er taget hensyn både til naboer og til landskabet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. februar 2012

1.
Landzonetilladelse af 8.12.2011 (DOC)

2.
Klage fra genbo, Kannikegårdsvej 5. (DOC)

3.
Kortbilag med mål. (PDF)

4.
Klage fra nabo, Kannikegårdsvej 16. (MSG)

5.
Udkast til brev til Natur- og Miljøklagenævnet. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Fredning af Nylars Plantage

01.05.10P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Fredningsnævnet har den 16. jan 2012 afsagt kendelse om fredning af arealer i Nylars Plantage og om erstatning i den forbindelse. Afgørelsen indstilles påklaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a)     at Bornholms Regionskommune påklager afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår,

·         fordelingen af erstatningsudgifterne mellem staten og kommunen

·         erstatningsstørrelsen i forbindelse med nye og eksisterende stier

·         placering af nye stier.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Anbefales

Sagsfremstilling

Fredningsdeklaration:

Fredningsnævnet har besluttet at frede Nylars Plantage for at bevare de mange fortidsminder bedst muligt for fremtiden. Deklarationen indeholder bl.a. forskellige bestemmelser om restriktioner i forbindelse med den fremtidige dyrkning af skoven og bestemmelser om naturpleje og anlæg af stier i området for at forbedre offentlighedens afgang og muligheden for formidling af området. (Fredningskendelsen kan ses som bilag)

Kommunen vil fremover have pligt til at pleje den del af fredningen, der kræver naturpleje og til at vedligeholde stier og informationstavler.

I det oprindelige fredningsforslag var der udlagt to områder til vedvarende græsning eller høslæt. I den endelige kendelse er der, efter kommunens anmodning, kun udlagt ét samlet område til skovgræsning eller høslæt. Det vurderes at være en fordel i forhold til naturplejeindsatsen fremover, at det er et sammenhængende område, og det giver samtidig en mere storslået oplevelse af området.

 

På fredningskortet er udlagt en enkelt ny sti, som kommunen skal etablere som plejemyndighed. Derudover benytter man sig af eksisterende stier/skovspor. Den nye sti er desværre beliggende, hvor man i det oprindelige fredningsforslag ønskede at etablere et lysåbent naturområde. Det vurderes at stien ligger mere hensigtsmæssigt indenfor det kommende naturplejede område, sådan at folk føres hen over det område hvor fortidsminderne ses tydeligst, og hvor der etableres græsningsskov. Teknik og Miljø vurderer derfor at kommunen bør foreslå Natur- og Miljøklagenævnet, at den nye sti’s placering flyttes så den kommer til at gå ind over område A, området med fremtidig græsningsskov (se fredningskort).

 

Erstatningsudmålingen for placering af ny sti bør samtidig tilpasses denne sti, som kun bliver ca halv så lang som den oprindeligt indtegnede nye sti. Stien henover det afgræssede areal kan med fordel udlægges som en simpel trampesti, hvor man føres hen over de mest tydelige fortidsminder på arealet.

 

Det vurderes generelt at erstatningen for nye og eksisterende stier er sat for højt. Dels vil den nye sti ikke være en hindring i forhold til skovdriften og dels er der i forvejen fuld offentlig adgang (ifølge salgsbetingelserne) både på og udenfor eksisterende stier. Èn af de stier der gives erstatning for er ca 800m af Paradislinjen, som er en eksisterende bilvej, hvor alle i forvejen kan færdes. Her virker det ikke rimeligt at udbetale 15kr pr m i erstatning til lodsejeren, fordi vejen på fredningkortet vises som ”eksisterende sti”.

 

Kendelse om erstatning:

Fredningsnævnet har afsagt kendelse om erstatning til berørte lodsejere på i alt 443.960kr (inkl sagsomkostninger). Samtidig er der truffet beslutning om at kommunen skal betale ¼ af udgifterne og Staten ¾.

Hvis en fredning vurderes at være af national betydning kan Natur- og Miljøklagenævnet træffe beslutning om at staten skal afholde op mod 9/10 af udgiften til fredningen.

 

I denne sag vurderes det, at der netop er tale om en fredning af national betydning.

Museet, DN og Kulturstyrelsen har i løbet af sagens behandling flere gange anført at området er af stor national betydning.

Kulturarvsstyrelsen har i deres høringssvar til Fredningsnævnet bl.a. anført at ”På verdensplan findes kun Nylars Plantage/Blemmelyng med dette omfang af denne type fortidsminder”

På denne baggrund vurderes det at vi som kommune bør anmode Naturklagenævnet om at udgiftsfordelingen mellem stat og kommune ændres til at være 9/10 til staten og 1/10 til kommunen.

Økonomiske konsekvenser

I den nuværende kendelse skal kommunen udrede ¼ af erstatningens størrelse svarende til ca. 111.000 kr. Derudover skal kommunen afholde udgifter til den fremtidige naturpleje af arealerne samt vedligeholdelse af stier og andre publikumsfaciliteter som i andre fredede områder på Bornholm.

Den endelige erstatningsstørrelse kendes ikke. Teknik & Miljø har årligt et budget på ca 50.000 kr til fredningserstatninger og andre udgifter i forbindelse med fredningssager, hvorfor det eventuelt kan blive nødvendigt at afholde dele af udgifterne til erstatningen via et træk på kommunens kassebeholdning.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. februar 2012

1.
Fredningkendelse 16. jan 2012 (PDF)

2.
Kendelse om erstatning 16. jan 2012 (PDF)

3.
Fredningskort (JPG)

4.
Tidligere dagsorden marts 2011 (DOT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevilling til yderligere forbedring af arbejdsforholdene på liften i Tejn Havn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 500.000 kr. til yderligere forbedring af arbejdsforholdene på liften i Tejn Havn. Det var forudsat at der blev bevilget et EU-tilskud på 50 %. Da dette ikke har kunnet lade sig gøre er projektet reduceret til 250.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til yderligere forbedring af arbejdsforholdene på liften i Tejn Havn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 250.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- & Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Anbefales

Sagsfremstilling

Yderligere forbedring af arbejdsforholdene omkring liften i Tejn Havn, ved at centreringen af bådene gøres hydraulisk, og løfteevnen gøres fleksibel så bl.a. korte moderne trawlere også kan løftes. Oprindeligt budget: 500.000 kr. hvoraf der blev forventet 50 % i EU-tilskud.

Der er søgt EU-tilskud til projektet 2 gange, men selvom ansøgningerne har været tilskudsberettigede er de ikke blevet prioriteret højt. Projektet er derfor blevet tilpasset og reduceret.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1.865.600 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 250.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Bofa – status på økonomi mm.

07.01.00Ø09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, til orientering

Resumé

Bofa gennemførte i 2011 udbud af en række opgaver for affaldsområdet, gældende for perioden 2012-2016. Konsekvensen af udbuddene er at der forventes en besparelse indenfor de udbudte indsamlings-, transport- og behandlingsaktiviteter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller orienteringen om resultaterne af udbud til efterretning og mulige indsatser til drøftelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2012

Drøftedes.

Sagsfremstilling

Resultat af udbud

I november 2011 orienterede Bofa Teknik- og Miljøudvalget om at der samlet set forventes en besparelse på ca. 16% på de udbudte aktiviteter, set i forhold til de kontrakter som udløb med 2011. Dette svarer til ca. 3,8 mio. kr.

 

De reelle besparelser vil først kunne opgøres efter minimum et år inde i den nye entrepriseperiode. Der gøres ligeledes opmærksom på at udviklingen i priser for afsætning af genanvendelige materialer, forhøjelse af statslige udgifter mm. kan bevirke udsving i de økonomiske forudsætninger.

 

Takster

Bofa skal efterleve ”hvile-i-sig-selv” princippet som bevirker at affaldshåndteringen økonomisk skal hvile i sig selv og at betalingen for affaldshåndteringen skal afspejle dennes kostpris.

 

Bofas takster for forbrænding og deponering af affald har siden 2001 været faldende i absolutte kroner, mens gebyret for husholdningerne har været faldende i relative kroner, svarende til ca. 10%, ved indeksering med nettoprisindekset jf. Danmarks Statistik.

 

Mulige indsatser

Den gunstige økonomiske udvikling på affaldsområdet på Bornholm giver anledning til at vurdere hvilke indsatser man politisk ønsker at prioritere.

 

Den forventede besparelse, opnået ved udbuddene, kan benyttes til en fortsat reduktion af takster og gebyrer, og/eller det kan overvejes at allokere en del af besparelsen til et ændret serviceniveau – eksempelvis via nye affaldsordninger, ændrede åbningstider på containerpladser mv.

 

En af Kommunalbestyrelsens visioner for BRK er Bornholm som en Grøn Bæredygtig Ø. Som led heri kan det overvejes at indføre højere grad af kildesortering af eksempelvis husholdningsaffald. Som eksempler herpå kan nævnes at der er indledt drøftelser med Østkraft A/S om levering af organisk affald til Biokraft.

 

Der er erfaringer for en lang række sorterings- og indsamlingsordninger for så vidt angår husholdningsaffald. Det kan overvejes at indføre nye indsamlingsordninger i forbindelse med de udbud der skal gælde fra 2016.

 

En anden mulig indsats er ændrede åbningstider på containerpladserne. Containerpladserne skal være tilgængelige for såvel private som for de erhvervsdrivende. Tilgængeligheden, vil ligesom al anden service, opfattes af den enkelte ud fra et individuelt behov. Serviceniveauet på containerpladserne vil kunne måles dels ud fra en brugertilfredshedsundersøgelse og dels ud fra en registrering af de afleverede mængder affald på containerpladserne.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  BRK Ejendomsservice - status

82.00.00G01-0221

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, til orientering

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget fik i januar 2011 en orientering om det forestående arbejde med at etablere en ”centraliseret professionel ejendomsdrift”. Enheden har senere fået navnet ”BRK Ejendomsservice” og i det nedenstående sagsfremstilling gives en status på etableringen af den nye virksomhed på Teknik- og Forsynings området.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller status for etableringen af BRK Ejendomsservice til orientering.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Organisation

BRK Ejendomsservice er oprettet som en virksomhed på Teknik- og Forsyningsområdet. 2012 bliver et overgangsår, hvor RKR Service ”udfases” som virksomhed og medarbejderne overgår til BRK Ejendomsservice.

 

Der er, efter opslag af stillinger, blevet ansat fire driftskoordinatorer, en driftsleder og en kantineleder. Lederen af RKR Service overgår som leder af BRK Ejendomsservice.

 

Personalet overføres til BRK Ejendomsservice i takt med at implementeringsfaserne udrulles.

 

Arbejdet med at overføre budgetter, dels til drift og vedligehold af bygninger og dels til administrativt personale, pågår i samarbejde med Økonomi og Analyse.

 

Tidsplan

BRK Ejendomsservice implementeres i faser der følger distriktsstrukturen som vi bl.a. kender den fra Børn- og Skoleområdet. Distrikt Nord er det første distrikt der overgår til BRK Ejendomsservice, hvilket sker på 1. marts 2012. De øvrige distrikter overgår i løbet af 2012/primo 2013.

 

Fysiske rammer

I al væsentlighed har det overgåede personale det samme arbejdssted som før etableringen af BRK Ejendomsservice. Indtil videre forbliver det administrative personale på lokationerne hos hhv. RKR Service på Sydhavnsvej i Rønne og på Skovløkken i Tejn. Der bliver allokeret et kontor i Skovløkken som BRK Ejendomsservice kan benytte.

 

Der henvises i øvrigt til bilaget ”Etablering af BRK Ejendomsservice – statusnotat af januar 2012”.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. februar 2012

1.
Status og plan for etablering af ejendomsservice.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Musikhuzet Bornholm - ny aftale som regionalt spillested

20.11Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

9

 

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med de forestående forhandlinger med Statens Kunstråds Musikudvalg om en ny 4-årig aftale om Musikhuzet som et fortsat regionalt spillested har Musikhuzet et ønske om en politisk tilkendegivelse af, at Musikhuzet kan overtage den sidste del af Musikhus-bygningen (forhuset) pr. 1. januar 2013 (start på ny kontraktperiode med staten) og dermed få bedre mulighed for at udvikle sig de kommende år.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     at udvalget drøfter, om det kan anbefales, at Musikhuzet overtager den sidste del af Musikhus-bygningen

b)     at sagen inden videresendelse til kommunalbestyrelsen behandles i Teknik- og Miljøudvalget

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

a) Udvalget anbefaler, at Musikhuzet overtager erhvervslejemålene, efterhånden som de bliver ledige. 

b) Godkendt. Såfremt TMU ikke accepterer mindreindtægten foreslår udvalget denne indarbejdet i budget 2013.

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til udvalgets drøftelse, hvorledes mindreindtægten finansieres.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler FKFUs indstillings punkt a)
Fritid og Kultur kompenserer Teknik & Miljø for mindreindtægten.

 

Sagsfremstilling

Ny aftale som regionalt spillested.

Statens Kunstråds Musikudvalg har udmeldt, at man ønsker at samle økonomien omkring regionale spillesteder i færre dynamiske kraftcentre. Såfremt musikudvalget vælger at følge det forrige udvalgs indstilling, skal der udvælges ca. 16 regionale spillesteder ud af formentlig 30 kvalificerede ansøgere. Det er samtidig udmeldt, at et stærkt samarbejde med kommunen bliver vægtet højt.

Musikhuzet Bornholm skal senest den 28. februar 2012 ansøge Statens Kunstråds Musikudvalg om fortsat status som regionalt spillested i en ny 4-årig periode, når den nuværende aftale udløber med udgangen af 2012.

I den forbindelse vil Musikhuzet gerne styrke sin position ved at kunne vise, at der er et løbende udviklingsarbejde i gang i samarbejde med kommunen. Dette samarbejde kan bl.a. være en udbygning af Musikhuzets faciliteter i form af en overtagelse af den sidste del af Musikhus-bygningen (forhuset) pr. 01.01. 2013.

 

Lejemålene.

Der er p.t. to erhvervslejemål i stueetagen, et erhvervslejemål på 1. sal og to boliglejemål på 2. sal: De 3 erhvervslejemål udløber henholdsvis 28/2 2015, 1/3 2017 og 1/1 2013. Boliglejemålene har 1 års opsigelse under forudsætning af, at lejlighederne kan godkendes til erhvervslejemål.

 

Musikhuzets udviklingsmuligheder.

Musikhuzet har udført en række tiltag for at fremme mulighederne for at være et af de kommende regionale spillesteder. Således er der fondssøgt store midler til at optimere Musikhuzets tekniske udstyr. Der er også fondssøgt midler til etablering af ”Kulturbroen”, en øvelejr for professionelle musikere, som er et helt unikt projekt i Danmark.

Musikhuzet har en række potentialer, der kan udnyttes ved anvendelsen af eventuelle overtagne lejemål:

·         I stueetagen ønsker man at indrette en kulturbutik med tilhørende billetsalg – også for andre arrangører. Kulturbutikken kan kombineres med Musikhuzets egen administration.

·         Der er p.t. kun 10 m2 til rådighed til husets op til 70 frivillige, hvorfor der er behov for større plads.

·         Udbygning af samarbejdet med unge, bl.a. med et kombineret foto/medie- og projektværksted. Mere plads vil gøre, at de unge kan samles om musik, kultur og kreative workshops. Musikhuzet er en oplagt aktør i forhold til at aktivere de unge.

·         Det årlige antal arrangementer er gennem tiden vokset fra 60 til over 200. Garderobe- og toiletforhold bør derfor forbedres, idet forholdene nu er for små og et irritationsmoment for publikum.

·         Bedre kunstnergarderober. Den nuværende standard er uacceptabel.

·         Mere plads til kontorfaciliteter.

·         Bedre og større værkstedsfaciliteter med nødvendigt udstyr. Værkstedet vil komme både gæstende artister, unge aktive grupper og Musikhuzets drift til gavn.

·         Mere lagerplads til foyerbaren, der skal kunne ekspedere 700 gæster på 25 minutter ved de store koncerter.

 

Musikhuzet har et ønske om, at forhuset fremstår som én enhed administreret af Musikhuzet. En sådan løsning vil optimere fondssøgningsmulighederne og eventuelle energitiltag.

Økonomiske konsekvenser

Teknik & Miljø oplyser, at en afgivelse af alle lejemål vil medføre en tabt lejeindtægt på godt 518.000 kr. På udgiftssiden budgetteres der med 222.000 kr. til vedligeholdelse m.m. Der vil således være en årlig mindreindtægt på ca. 300.000 kr. ved Musikhuzets overtagelse af alle lejemål.

Lejemålene har haft et forbrug af el, vand og varme på ca. 185.000 kr. årligt. Musikhuzet vil ved en overtagelse selv afholde disse forbrugsudgifter.

Såfremt der ikke opnås en ny aftale med staten, vil Musikhuzet miste minimum 1 mio. kr. i statstilskud. Det vil betyde en kraftig reduktion i antal arrangementer og antal ansatte. Såfremt at Musikhuzet må overgå til honorarstøtte-status, bliver det yderst vanskeligt at arbejde sig tilbage til status af regionalt spillested.

Ved indgåelse af en ny aftale er der endda mulighed for en forøgelse af det nuværende statstilskud, idet antallet af regionale spillesteder indskrænkes samtidig med, at der forventes øget tilførsel af statslige midler til området.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Det forudsættes, at sagen også drøftes i Teknik- og Miljøudvalget før videresendelse til kommunalbestyrelsen.

Fritid & Kultur, den 12/1 2012:

Efter udarbejdelsen af nærværende dagsordenspunkt til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget er der indkommet breve fra henholdsvis Event Bornholm og Kulturvækst Bornholm med støtte til etablering af en kulturbutik i forhuset til Musikhuzet. Begge breve har dog også ligget som bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. januar 2012

1.
Musikhuzets visioner (DOC)

2.
bilag 1 - Når støtten fra Kunstrådet forsvinder.pdf (PDF)

3.
Bilag 2 - Kommunernes rolle.pdf (PDF)

4.
Bilag 3 - Sigte og formål Ejendom St Torv 6.pdf (PDF)

5.
Anbefaling fra Event Bornholm (MSG)

6.
Støttebrev fra Kulturvækst Bornholm (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

10

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Orientering givet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-02-2012

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. februar 2012:

Ingen sager til høring i Ældreråd og Handicapråd.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt