Referat
Teknik- og Miljøudvalget
06-03-2012 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget 2013 - Teknik- og Forsyning - indledende drøftelser
  åbent 3 Udtalelse vedr. klage i vandløbssag
  åbent 4 Status for parkeringsordning 2011
  åbent 5 Anlægsbevilling til renovering af broer 2012
  åbent 6 Anlægsbevilling til anlæg af hastighedszone i Rønne midtby
  åbent 7 Anlægsbevilling til mindre vejprojekter 2012 - forbedring af krydsforhold for cyklister
  åbent 8 Høringssvar vedr. forslag om nyt Rådhus på Landemærket
  åbent 9 Endelig vedtagelse af lokalplan 064 for Plejeboliger ved Snorrebakken etape 2
  åbent 10 Evaluering af Indsatspuljen 2010/2011 - Opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne
  åbent 11 Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. byggelovsklage, Æblestien 2, Nexø.
  åbent 12 Skema A for renovering af 24 almene boliger i Bo42´s afd. 1 beliggende Fabriksvej, Rønne
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budget 2013 - Teknik- og Forsyning - indledende drøftelser

00.30.04Ø02-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget,

Resumé

Tidsplan for Budget 2013 – TMU:

Økonomi- og erhvervsudvalget vedtog på deres møde d. 18. januar 2012 ”Budgetvejledning 2013”. I hht. budgetvejledningen skal udvalgene fremsende deres budgetbidrag til Økonomi- og Analyse senest d. 14. juni 2012, således at det kan indgå i materialet til budgetseminar 2.

Budgetbidraget skal bestå af:

·         Udvalgets opfølgning på budgetseminar 1

·         Oplæg til mål for 2013

·         Op- og nedprioriteringsforslag

·         Anlægsforslag

·         Takstbilag

 

Arbejdet med Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag 2013 forventes at følge nedenstående plan:

 

·         6. marts 2012: Ordinært udvalgsmøde med indledende drøftelser af prioriteringer i budget 2013

 

·         10. april 2012: Ordinært udvalgsmøde med bl.a. drøftelser af prioritering i budget 2013

 

·         11. april 2012: Dialogmøde med Teknik & Miljø

 

·         23. april 2012: Dialogmøde med BRK Ejendomsservice samt Bofa

 

·         30. april 2012: Dialogmøde med BAT samt Vej & Park Bornholm

 

·         8. maj 2012: Ordinært udvalgsmøde med bl.a. 1. behandling af udvalgets budgetbidrag

 

·         4. juni 2012: Ordinært udvalgsmøde med bl.a. 2. behandling af udvalgets budgetbidrag

 

Virksomhedernes MED udvalg involveres løbende i arbejdet.

 

Indstilling og beslutning

a)     Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller de oplistede fokusområder i budget 2013 og overslagsårene til drøftelse, samt

b)     Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller udpegning af emner til yderligere belysning til udvalgets møde d. 10. april 2012.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:
Drøftedes.

På baggrund af drøftelserne, beder udvalget administrationen om, til mødet i april, at fremlægge forslag til en reduktion på 5% af Teknik og Forsynings budget

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afholdt Budgetseminar 1 den 14. februar 2012, hvor der med udgangspunkt i BDOs budgetscreeningsrapport var debat om bl.a. serviceniveau, struktur mv. på de enkelte fagområder.
Efterfølgende besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22. februar 2012 at bede fagudvalgene om at arbejde videre med budget 2013 samt overslagsårene, indenfor følgende fokusområder:

·         Strukturer, herunder langsigtet planlægning i forhold til befolkningsudvikling

·         Øget samarbejde mellem udvalgsområder med henblik på bedre tværgående indsats

·         Fastlæggelse af serviceniveau, bl.a. vurdering af kan/skal-opgaver og kvalitetsstandarder, samt se på digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi

·         Rummeligt arbejdsmarked

·         Offentlig-privat samarbejde

·         Konkurrenceudsættelse

·         Skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning

 

De oplistede fokusområder blev på budgetseminaret specificeret yderligere på udvalgsniveau. I nærværende sagsfremstilling er disse fokusområder – samt yderligere områder som administrationen mener der bør fokus på ved udarbejdelsen af budget 2013, oplistet og beskrevet med henblik på en drøftelse i udvalget.

 

1    Strukturer, herunder langsigtet planlægning i forhold til befolkningsudvikling

Sammenlægge Nexø og Rønne Havn

Ved en sammenlægning af Nexø Havn A/S og Rønne Havn A/S vil der umiddelbart kunne opnås besparelser på udgifter til administrativt personale og bestyrelse.
Begge virksomheder er administrativt mindre virksomheder med 8-15 ansatte i administrative funktioner, og der vil kunne opnås rationale ved en sammenlægning.

Yderligere vil en fælles ledelse kunne styrke både den overordnede udvikling af de to havne sammen og i fht. de muligheder og faciliteter de hver især råder over.

Det anbefales at der igangsættes et analysearbejde med henblik på afdækning af mulighederne og potentialet ved en sammenlægning.

 

Ejendomme: Samling af ejerskab til bygninger på ét sted  

Med etableringen af BRK Ejendomsservice er der skabt én enhed i BRK som har ansvaret for drift og vedligehold af BRKs bygningsmasse. Herved opnås bl.a. stordriftsfordele i form af en optimal udnyttelse af maskinpark samt rationel administration. Derudover må det forventes at der kan opnås bedre priser ved udbud, indkøb af materialer mm. via ”mængderabatter”.

Ved etableringen af BRK Ejendomsservice skabes betingelserne for en optimering af BRKs arealanvendelse (space management) i fht. både antal af bygninger og det samlede antal kvadratmeter.

Det anbefales, at der arbejdes videre med at implementere space management i BRK.

 

2    Øget samarbejde mellem udvalgsområder, fx mellem Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, med henblik på bedre tværgående indsats

Teknik og Forsyning er samlet set et område, hvor det er muligt at beskæftige personer med ingen eller relativ kort uddannelse.

Flere af virksomhederne i Teknik og Forsyning har i samarbejde med bl.a. Jobcentret påtaget sig et ansvar for at føre personer tilbage på arbejdsmarkedet. Dette arbejde vil blive fortsat både i almindelighed og i særdeleshed i forbindelse med BRK Ejendomsservice.

 

Derudover har Teknik og Forsyningsområdet konkret fået styrket samarbejdet om idrætsanlæg, fritids- og medborgerhuse mv. med Fritids-, Kultur og Forebyggelsesområdet som følge af at de to områder har samme områdechef.

Endelig har Teknik og Forsyning generelt en meget bred kontaktflade til og samarbejde med samtlige områder, virksomheder osv. som følge af områdets ansvarsområde.

 

3    Fastlæggelse af serviceniveau, bl.a. vurdering af kan/skal-opgaver og kvalitetsstandarder, samt se på digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi

 

-  Prioritering af veje og broer

 

-         Øget tilladeligt akseltryk

Parterne bag aftalerne om grøn transportpolitik indgik i 2010 en aftale hvoraf det bl.a. fremgår, at det tilladte drivakseltryk øges fra 10 til 11,5 ton. Dette bevirker en væsentlig større belastning af vejnettet, især de små og smalle veje, hvor trykket kommer ude i kanten af asfalten. Det vil formentlig først og fremmest være landbrugskørsel (mælk, foderstoffer mm.) der vil ændre sig med de nye regler.

 

Der er i dag allerede indført vægtbegrænsninger på 18 mindre broer. Forøgelsen af akseltrykket vil gøre det nødvendigt at indføre yderligere kørselsrestriktioner på en del mindre veje i det åbne land.

Det vil ikke være væsentlige problemer med det overordnede vejnet, der er bygget til tung trafik.

 

En 10 tons lastbil belaster en vej, svarende til ca. 50.000 personbiler, mens en 11,5 tons aksel belaster vejen med ca. 76.000 personbiler – det er således tale om en væsentlig forøgelse af belastningen. For at imødegå dette, vil det være nødvendigt at ændre belægningstyper på en væsentlig del af de smalle veje i åbent land.

 

Der vil blive afholdt dialogmøder med landbruget og andre relevante erhverv, og muligvis etableret kørselsrestriktioner på flere mindre veje.

 

-         Grusveje som alternativ til asfalt

Det bornholmske vejnet gennemgås med henblik på at afdække om der er besparelsespotentiale i at revurdere klassificeringen af vejene. Til klassificeringen af vejene knytter sig en vedligeholdelsesstandard og for nogle mindre væsentlige veje kan det overvejes at nedbringe standarden til et niveau hvor kun skader der er af trafiksikkerhedsmæssig betydning udbedres. Der kan på nuværende tidspunkt generelt ikke siges noget om hvorvidt grusveje er billigere i vedligehold end asfalterede veje, men dette vil naturligvis indgå i overvejelserne.

 

-         Offentlig vej overgå til privat vej

Kommunen kan træffe beslutning om at nedlægge offentlige veje og nedklassificere disse til private veje. Inden en sådan beslutning skal der træffes afgørelse om hvem der skal være den nye ejer af vejarealet og hvem der skal være vejberettiget. Der skal ligeledes ske en vurdering af vejens standard.

Der kan opstilles en række fordele og ulemper ved nedklassificering af offentlige veje til private veje – og der bør foretages en gennemgang og oplistning af de veje det vurderes umiddelbart vil kunne overgå til private veje.

 

-         Belysning i byer (LED lamper/optimeret styring)

Driftsbudgettet til gadebelysning er på i alt 7,0 mio. kr. og fordeler sig med 3,0 mio. kr. til drift (eftersyn, vedligeholdelse, lyskildeskift mm), elforbrug 3,5 mio. kr og renovering 0,5 mio. kr. (opsætning af nye belysningsanlæg når Østkraft nedtager luftbårne elforsyningsanlæg).

Teknik- og Miljøudvalget fastsatte d. 3. februar 2010 tændings- og slukningstidspunkter for gadebelysningen.

Efterfølgende har udvalget truffet beslutning om mulighed for differentierede gadebelysningstider, dog således at dette skal ske indenfor det afsatte ugentlige antal brændtimer.

De generelle gadebelysningstider er slukning søndag-torsdag kl. 24. Morgentænding kl. 6. Natbelysning fredag-lørdag og lørdag-søndag.

Diffenrentieret gadebelysningstider er efter aftale med lokalforeningen gennemført i Lobbæk, Vestermarie, Hasle, Arnager, Tejn, Allinge og Sandvig.

En tænding/slukning yderligere i tidsrummet kl. 24 – kl. 6 vil beløbe sig til ca. 500 kr. pr. ugedag årligt.

De resterende 5 slukkede dage har genereret en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. (elforbrug og driftsvedligeholdelse).

Det kommunale belysningsanlæg er opgjort til ca. 12.500 armaturer, heraf er ¾ (9.500 skt. Armaturer) ældre end 25 år. Den resterende del ca. 3.000 armaturer er med nyerere sparepæretyper.

De nuværende udviklede LED lyskilder, der kan benyttes til gadebelysning, bruger for øjeblikket nogenlunde samme energimængde som de bedre PLT-sparepærer (i LED-belysningsanlæg, bruges der en del energi i de spoler der er indbygget i armaturerne). Her vil der formentlig ikke for nuværende være så meget at hente energimæssigt.

For de ældre armaturtyper med kviksølvlamper og lysstofrør vil der kunne opnås en væsentlig elbesparelse ved at overgå til nye armaturtyper baseret på LED. Formentlig en elbesparelse på ca. 1 mio. kr. når en ombygning er gennemført.

Opsætningen af nye armaturer løber overslagsmæssigt op i ca. 4.500 kr. pr. stk. (nyt armatur, sikringsindsats, spoler, montage på eksisterende masteanlæg mm.), en investering der vil løbe op i ca. 43 mio. kr. for de ældre utidssvarende armaturtyper.

For nuværende er der opsat ca. 50 LED armaturer, og med nuværende budget til renovering vil der blive udskiftet ca. 50-75 armaturer årligt.

I takt med at der opsættes LED armaturer med længere brændtid ca. 40.000-50.000 timer mod nuværende typer sparepærer med ca. 15.000 timer (årlig antal forbrugte brændtimer er på ca. 2.500 timer) vil der også på driftsvedligeholdelsen kunne opnås en besparelse og effektivisering.

Tilsynet med belysningsanlægget er allerede i dag skåret ned til et minimum idet den kontrakt vi i øjeblikket har med Østkraft indebærer serieudskiftning af lyskilder når aktuel brændtid på anlæg er nået. 

 

Øget vejafvandingsbidrag

Teknik & Miljø betaler et årligt vejbidrag til Bornholms Forsyning A/S til dækning af udgifter i forbindelse med afledning af vejvand.

Det kommunale vejafvandingsbidrag har hidtil udgjort 4 % af Bornholms Forsynings udgifter til kloakledningsanlæg, svarende til ca. 0,8 mio. kr. Forsyningssekretariatet – der har ansvaret for vandforsyningsområdet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – har udmeldt at vejafvandingsbidraget i stedet bør udgøre 8 % af anlægssummen.

 

Fredningserstatninger

Der er igennem de seneste år fremkommet flere fredningssager, hvor kommunen er blevet pålagt at betale en del af erstatningskravet i forbindelse med fredningskendelsen.

Kommunen skal, når fredningssagerne er afgjort i Natur- og Miljøklagenævnet samt Taksationskommissionen, afholde udgifterne til fredningserstatninger samt kommende pleje af områderne. Den pleje der vil være tale om er typisk hegninger, rydninger, etablering af stier, informationstavler og andre publikumsfaciliteter.

 

Fredningserstatninger er et område som er ude af kommunens kontrol både for så vidt angår antallet og erstatningernes størrelse. Der ud over vil de ofte udgøre store og svingende udgifter set i forhold til områdets (Natur & Miljø) budget i øvrigt.

 

Der kan derfor argumenteres for, at det ikke er hensigtsmæssigt at det budgetmæssigt henhører til Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde. Det vil typisk medføre at området enten bliver underbudgetteret i perioder med flere fredninger eller overbudgetteret i de år hvor der ikke optræder fredninger. Det foreslås derfor at fredningserstatninger afholdes af kommunekassen.

 

I øjeblikket er det to aktuelle fredningssager – hhv. Svartingedalen og Nylars Plantage. Begge sager forventes afgjort i 2012 eller 2013. Det vides ikke med sikkerhed hvornår fredningerne afgøres og ej heller kendes den endelige erstatningsstørrelse.

 

Klima

Bornholm har de senere år oplevet væsentlige klimaændringer med kraftige storme og store mængder nedbør på kort tid. Det har givet oversvømmelser og mange skader på veje, huse, haver, grønne områder mv.

Miljøministeriet pålægger nu kommunerne inden udgangen af november 2013 at have udarbejdet en handleplan for klimatilpasning, som redegør for, hvordan kommunen vil håndtere blandt andet de voldsomme regnskyl, som de senere år har fået områder til at står under vand.

Miljøministeriet har nedsat en Task Force for klimatilpasning, der bl.a. indeholder et rejsehold, som skal styrke samarbejdet med kommunerne og tilbyde hjælp til at udarbejde de kommunale handleplaner.

 

Der er således behov for at afsætte ekstra ressourcer i 2013 til at udarbejde en klimahandleplan samt eventuelt påbegynde udvalgte foreslåede handlinger. Der skal bl.a. foretages en del GIS-analyser samt indhentes specialviden og antageligvis afholdes borgermøder.

 

Teknik & Miljø udarbejder i 2012 en ny spildevandsplan. Der vil i spildevandsplanen blive indarbejdet klimatiltag. De elementer, der ikke kan medtages i spildevandsplanen, vil blive overført til klimaplanen. Teknik & Miljø påbegynder i det omfang, der er ressourcer til det, en sideløbende start af klimahandleplanen. Der vil blive behov for ekstra midler til konsulent- samt entreprenørydelser.

 

Vand- og Natura2000 handleplaner

Teknik & Miljø udarbejder i 2012 kommunale vand- og natura2000 handleplaner. Handleplanerne er på et overordnet niveau der skal konkretiseres til matrikelniveau i løbet af 2013, hvor handlingerne skal påbegyndes gennemført.

 

Der skal i 2013 afsættes ekstra ressourcer til at udarbejde de mere detaljerede indsatsplaner samt eventuelt gennemføre nøjere analyser især på spildevandsområdet. Kommunen skal desuden afsætte ekstra ressourcer til at ansøge om tilskud fra de statslige støtteordninger til fx at gennemføre vandløbsrestaureringer eller udføre naturpleje.

 

Digitalisering af byggesagsarkiv

Byggesagsarkivet foreslås scannet og link til arkivet lagt ud på Bornholms Regionskommunes hjemmeside.

Hensigten er dels at give håndværkere, entreprenører og borgere mulighed for en enklere og hurtigere adgang til de mange informationer i form af tegninger og dokumenter, dels at bidrage til en øget digitalisering af borgerbetjeningen.

Den øgede digitalisering af borgerbetjening er et væsentligt mål for Bornholms Regionskommune sammen med de øvrige danske kommuner.

Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø råder idag over ca. 420 meter løbende arkiv bestående af tegninger og dokumenter samt ca. 70.000 digitale dokumenter i FICS. Det er hensigten, at både de papirbaserede og de digitale dokumenter vil blive overført til det webbaserede arkiv.

 

Digital byggesagsbehandling kan enten tage udgangspunkt i at der foretages ind indscanning af det samlede byggesagsarkiv, hvorefter samtlige dokumenter (både ”historiske” og nye) forefindes elektronisk – eller der kan fortsat arbejdes som nu med en kombination af hidtidige dokumenter i papir mens alt nyt digitaliseres. Endelig kan der tænkes ”mellemløsninger” hvor papirdokumenter i forbindelse med sagsbehandling indscannes og derved fremover findes på digital form.

 

Det skal bemærkes, at det tidligere har været signaleret fra Erhvervs- og Byggestyrelsen at kommunerne fra 2012 skulle tilbyde erhvervskunder en udelukkende digital byggesagsbehandling. Det har ikke pt. været muligt at få bekræftet, hvorvidt der er truffet en endelig beslutning, der forpligter kommunerne til at indscanne deres byggesagsarkiver indenfor et fastsat tidsrum.

 

4    Rummeligt arbejdsmarked

      Se punkt 2

 

5    Offentlig-privat samarbejde

      Medtaget under punkt 6

 

6    Konkurrenceudsættelse

Området bør generelt gennemgås mhp. at vurdere hvilke opgaver der vil egne sig til konkurrenceudsættelse.

 

-     På vejområdet – belysning af hvor mange opgaver kan lægges ud

 

-         Snerydning – kan det gøres bedre og billigere?

Der vil blive foretaget en vurdering af om det er muligt at foretage en revision af vinterregulativet med henblik på at optimere snerydningen og glatførebekæmpelsen. Ligeledes vil der ske en vurdering af om der er mulighed for et optimeret samspil mellem bestiller og udfører i forbindelse med vintertjenestens opgaver.

 

-         Salg af træ via udbud

Teknik & Miljø sælger en væsentlig mængde træ til private (fortrinsvis brænde og juletræer) og erhvervsdrivende (brænde samt brugstræ til savværker). Der vil kunne ske en administrativ lettelse ved at udbyde salget af træ i én eller evt. i få, men store mængder. Det kan overvejes at sælge træet på rod, således at også opgaven med at fælde træet udbydes. Ved at udbyde træet i én eller få store portioner må forventes en lidt lavere pris, som dog forventes at dækkes ind af besparelsen på det administrative arbejde med bl.a. at udsende regninger til private ved køb af små mængder træ.

 

 

7    Skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning

      - Grønne områder:

                      - afgræsning ved hjælp af får/kvæg i stedet for græsklipning

 

                      - optimering af maskinpark med henblik på bedre udnyttelse

Der bør ske en afdækning af mulighederne for at optimere udnyttelsen af BRKs maskinpark. Der er allerede iværksat et ”kørselsprojekt” som bl.a. belyser muligheden for at minimere de interne kørsler i kommunen. Resultatet af projektet vil indgå i vurderingen af besparelsespotentialet. Derudover vil etableringen af BRK Ejendomsservice skabe betingelserne for en optimaludnyttelse af det maskinel der anvendes ved drift og vedligehold af bygninger og bygningers nære udenomsarealer.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Udtalelse vedr. klage i vandløbssag

06.02.03K03-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

3

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden har bedt Teknik & Miljø om en redegørelse inden d. 19. marts 2012 vedrørende en klage over manglende efterlevelse af en afgørelse fra By- og Landskabsstyrelsen ved Klintebygård, Nexø.

Teknik & Miljø blev i 2008 pålagt at gennemføre en retlig eller faktisk lovliggørelse af foretagne grøfttilslutninger, der på det tidspunkt var ca. 10 år gamle eller ældre. Tilslutningerne var foretaget af den tidligere Nexø kommune, men uden at der var givet tilladelse efter vandløbsloven. Dette pålæg er ved en fejl ikke blevet sagsbehandlet af Teknik & Miljø.

Der vedlægges udkast til besvarelse til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Indstilling og beslutning

Chefen for Teknik og forsyning indstiller,

at udtalelsen fremsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden med kopi til klager.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har d. 6. februar 2012 modtaget Statsforvaltningen Hovedstadens anmodning om redegørelse indenfor 6 uger vedr. en sag om vandløbsvedligeholdelse ved Klintebygård.

 

Regionskommunen blev d. 3. januar 2008 af By- og Landskabsstyrelsen pålagt at gennemføre en retlig eller faktisk lovliggørelse af foretagne grøftetilslutninger, der dengang var ca. 10 år gamle eller ældre, og gennemført af den tidl. Nexø kommune uden tilladelse efter dagældende vandløbslov. 

 

Ved en beklagelig fejl er dette pålæg ikke udført. Der er derfor nu iværksat en behandling af sagen efter vandløbsloven som foreskrevet i By- og Landskabsstyrelsens afgørelse.

 

Forventet sagsforløb:

·         Sagen behandles efter vandløbslovens §§ 16 og 17, der omhandler regulering af vandløb, dvs. ændring af vandløbets skikkelse m.m.

·         Efter klargøring af materiale annonceres sagen digitalt på kommunens hjemmeside medio uge 9 om en retlig eller faktisk lovliggørelse af de for nu ca. 14 år siden udførte grøftetilslutninger, foretaget af den tidligere Nexø kommune. Der er 4 ugers indsigelsesfrist.

·         Herefter træffer Teknik & Miljø en afgørelse, hvor der er 4 ugers klagefrist. En eventuel klage fremsendes via Teknik & Miljø til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Klager er ved brev orienteret om vandløbssagens videre forløb.

 

Teknik & Miljø beklager den manglende sagsbehandling. Der er ikke modtaget henvendelse fra klagerne før henvendelsen fra statsforvaltningen.

 

Sagen har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 30. oktober 2006, pkt. 15 og den 30. april 2008, pkt. 12.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Status for parkeringsordning 2011

05.09.04G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

4

 

Hvem beslutter

Teknik– og Miljøudvalget orienteres

Resumé

I 2011 er p-vagtordningen udbredt til hele øen. Der er stadig i overvejende grad positive tilbagemeldinger til Teknik & Miljø, hvilket har betydet, at der for p-vagterne stadig er en positiv modtagelse ude på øen. Der er samlet pålagt 2257 afgifter i 2011 hvilket er ca. 350 færre end forventet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

 

Året 2011 var igen et år som startede med megen sne og som konsekvens heraf gik p-vagterne mindre i vintermånederne.

 

Samlet er der pålagt 2257 afgifter i året 2011 – 10 afgifter er eftergivet. Et gennemsnit for forventede afgifter er ca. 2600 afgifter.

 

Udvidelsen af p-vagtordningen til hele øen er nu indarbejdet som en fast del af p-vagternes parkeringskontrol. Dette betyder at der i praksis vil være p-vagter i byerne uden for Rønne, ca. 1-2 gange om måneden i sommersæsonen.

 

Ifølge en rundspørge blandt repræsentanter for lokalsamfundene (handelsforeninger, borgerforeninger) er der ikke konstateret modvilje eller utilfredshed med den nuværende praksis i de enkelte bysamfund.

 

 

 

 

 

 

Fordelingen af afgifter i de enkelte bysamfund i 2011

 

Sted

Afgifter

Klager

Antal

Antal

Eftergivet

Rønne

2087

92

8

Nexø

118

1

0

Aakirkeby

0

0

0

Svaneke

0

0

0

Gudhjem

29

2

0

Allinge

14

2

2

Hasle

9

0

0

I alt

2257

97

10

 

 

Økonomisk Status 2011

 

I budgetforudsætningerne for parkeringsordningen var det forudsat at Gudhjemsordningen skulle medvirke til et overskud på ca. 150.000 kr. og p-ordningen i øvrigt et underskud på ca. 100.000 kr., således at det samlede resultat ville være et overskud på samlet set ca. 50.000 kr.

 

De økonomiske forudsætninger var baseret på en gennemsnitsbetragtning over en årrække, hvor der har været betydelige udsving over årene.

 

Regnskabet for året 2011 er nu opgjort og Gudhjem betalingsparkering gav en indtægt på ca. 280.000 kr. mod en forventet indtægt 250.000 kr. Nettooverskuddet blev på ca. 164.000 kr., da der udover en række ”normale” driftsudgifter har været nødvendigt at installere en ny betalingsautomat.

 

P-vagtordningen gav et underskud på ca. 112.000 kr.

 

Parkeringsordningen har således samlet givet et overskud på ca. 52.000 kr. for året 2011 – hvilket er nogenlunde som budgetteret.

 

Det er Teknik & Miljø´s opfattelse at 2011 igen har været atypisk i forhold til et gennemsnits år, bl.a. på grund af

 

·         En streng vinter hvor der ikke er udskrevet det forventede antal afgifter i årets første vintermåneder, og

·         Der til området er investeret i ny betalingsautomat i Gudhjem

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen – det forventede provenu på 52.000 kr. er ca. som forudsat i budgettet

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Anlægsbevilling til renovering af broer 2012

05.03.06S05-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. november 2011 blev besluttet en prioritering af anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2012, herunder 2.500.000 kr. til renovering af broer i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af broer i 2012

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)      af anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Anbefales

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af over 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringer er foretaget med baggrund i generaleftersynsrapporten, senest godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2005.

Som grundlag for den videre prioritering af brorenoveringerne er vedhæftet oversigt for brorenoveringer i perioden 2011-2015 samt notat for anbefalede broarbejder 2012.

Renoveringen omfatter i 2012 følgende bygværker:

·         Bro   3019           Lille Gadegårdsvej

·         Bro   3533           Boesparken

·         Bro   2032           Pederskervej

·         Bro   2030           Fårebyvejen

·         Bro   1027           Gudhjemvej

·         Bro   2008           Røbrovej

·         Gennemførelse af resterende planlægte projekter for 2011 som blev udskudt som følge af en nødvendig totalrenovering af bygværk 1015 Nyker Strandvej og belastningsmæssig opgradering af bygværk 1040 Sdr. Landevej Nexø.

·         Bro   1016           Bølshavn

·         Bro   2018           Buskevej

·         Bro   2033           Nydamsvej

·         Bro   2035           Dalslundevej

·         Bro   3519           Engegårdsvej

·         Bro   1001           Nordre Borrelyngsvej

·         Bro   1037           Ølenevej

·         Bro   1007           Sdr. Strandvej Tejn

·         Særeftersyn på en række bygværker, der senere vil skulle istandsættes.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.081.230 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.417.730 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til renovering af broerne i 2012 vil beløbe sig til 2.500.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. marts 2012

1.
Brorenovering 2011-2015 (TIF)

2.
Broarbejder 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevilling til anlæg af hastighedszone i Rønne midtby

05.13.10S05-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 29. november 2011 behandlet og godkendt en prioritering af anlægsmidler på vejområdet for 2012, herunder 300.000 kr. til anlæg af hastighedszone på 40 km/t i Rønne midtby, med henblik på at reducere hastigheden og forbedre trafiksikkerheden.

Det forventes at udgiften til anlægsarbejderne afholdes i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til hastighedszone på 40 km/t i Rønne midtby,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg, og

c)      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Trafikplan for Rønne 2011 – 2021 er et af de markante forslag at indføre en hastighedszone på 40 km/t i den indre del af Rønne by. Dette tiltag vil reducere hastigheden og dermed forbedre forholdene for cyklister og gående. Anlægsarbejdet vil bestå i opsætning af zonetavler ved alle indfartsveje til den indre by og foretage mindre, men nødvendige ændringer af vejforholdene.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.081.230 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.417.730 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til løsning af hastighedszone på i Rønne midtby vil beløbe sig til 300.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Anlægsbevilling til mindre vejprojekter 2012 - forbedring af krydsforhold for cyklister  

05.13.10S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 29. november 2011 behandlet og godkendt en prioritering af anlægsmidler på vejområdet for 2012, herunder 750.000 kr. til løsning af mindre vejprojekter med et tema om forbedring af krydsforhold for cyklister.

Det forventes at udgiften til anlægsarbejderne afholdes i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til mindre vejprojekter til forbedring af krydsforhold for cyklister,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 750.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg, og

c)      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet, 09 Teknik og Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Anbefales

Sagsfremstilling

Cykelstierne i det regionale cykelvejnet på øen krydser mange steder veje, hvor der er trafiksikkerhedsmæssige og utrygge steder bl.a. på grund af for høje hastigheder. Der er derfor udvalgt en række steder som er særligt belastet og som har givet en del henvendelser.

Stederne, der er udvalgt er krydsninger på Svanekevej og Byledsgade i Rønne, Søndergade i Svaneke, Nyker Hovedgade i Nyker og Sct. Klemensgade i Klemensker. Anlægsarbejderne vil bestå i bl.a. hævede flader, skiltning mv.

Herudover vil Teknik & Miljø indgå i et samarbejde med Energitjenesten, Politiet, Sundhedsområdet, samt Rønneskolens afdelinger Østre, Søndermark og Åvang om et fælles projekt om en bilfri skole.

Projektet vil indgå i og være en del af ”Bornholms Cykelveje” og udgøre en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.081.230 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.417.730 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til løsning af mindre og aktuelle vejprojekter til forbedring af krydsforhold for cyklister i 2012 vil beløbe sig til 750.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Lokalplan beslutning for nyt Rådhus  

01.02.05P21-0287

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

8

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget indstiller

Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 22. september 2011 besluttet, at der skal ske en administrativ sammenlægning i et nyt fælles rådhus. Byggeriet skal placeres ved Landemærket i Rønne. Kommuneplanen samt den gældende byplanvedtægt nr. 7 er ikke et tilstrækkeligt grundlag for det påtænkte byggeri. Teknik og Miljøudvalget besluttede derfor den 10. januar 2012 at indkalde ideer og forslag forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for et nyt rådhus på området ved Landemærket.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Sendes til Kommunalbestyrelsen:
Udvalget ønsker ikke at udarbejde forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for et nyt rådhus på området ved Landemærket.
Torben Rønne-Larsen og Per Ole Petersen kan ikke medvirke, idet de følger indstillingen.

Sagsfremstilling

Der er i perioden indkommet ideer og forslag fra syv borgere.

 

3)     Fyr Mejlvang, Svanekevej 11, 3700 Rønne.

Det frarådes at placere det ny rådhus ved Landemærket med følgende begrundelser:

-         Forslaget om byggeri i op til 3 etager og 15 meters højde harmonerer ikke med kvarterets øvrige bebyggelse og vil virke dominerende og massivt. Hvis det påtænkte rådhusbyggeri ikke kan holdes inden for rammerne i den eksisterende byplanvedtægt, bør man erkende at byggeriet er fejlplaceret i parken.

-         Asfaltering og nyt stort byggeri vil medføre behov for at kloakkapaciteten øges væsentligt, idet der i forbindelse med kraftige regnskyl skal afledes en stærkt øget mængde af overfladevand. De afledte udgifter til denne post er næppe medregnet i beslutningsgrundlaget for rådhuset. Hvis man alligevel bygger i parken bør kommunen starte en udvidelse af regnvandskloakeringen for at hindre større skader fra opstigende kloakvand i de omkringboendes kældre og deraf afledte omkostninger.

-         Den øgede trafikmængde, som må forudses med et nyt stort rådhus, giver behov for at der udvikles en model der holder trafikken væk fra Østre Skole og Svanekevej. For at sikre dette foreslås det, at der anlægges parkeringsareal for rådhuset på Stenbanen mellem arresthuset og elværket.

-         Man fjerner Rønnes eneste grønne park der fungerer som rekreativt område for mange mennesker. Hvis der bygges, er det vigtigt at bevare så meget af parken som muligt, f.eks. ved at inddrage villaer mellem Borgmester Nielsensvej og ”Rønne Rådhus” og bygge en del af rådhuset her.

 

4)     Morten Frost, Svanekevej 7, 3700 Rønne.

I den gældende kommuneplan må områdets bygninger max. være 8,5 meter høje. En udvidelse til max. 15 meter vil medføre følgende problemer:

-         Der er allerede megen trafik i trængselsperioderne. Skolevejen vil blive yderligere belastet, hvis der etableres et nyt stort rådhus.

-         Området har allerede nu store problemer med regnvandsbortledning ved kraftig regn. Problemerne med kloakvand i kælderen vil blive forøget, når yderligere arealer bliver bebygget og asfalteret.

-         Et byggeri i 3 etager og op til 15 meters højde vil give indbliksgener hos naboerne.

-         Man fjerner byens eneste offentlige park/grønne område, som er vigtig at bevare, hvis man ønsker en attraktiv by. Parken kunne i stedet videreudvikles og indrettes kreativt med mulighed for mange forskellige aktiviteter.

Et nyt rådhus foreslås derfor etableret uden for den indre by.

 

5)     Mogens Ipsen

Foreslår at rådhuset ikke bygges på Landemærket, men i stedet på Ullasvej ved Hjælpemiddelcentralen med disse begrundelser:

-         Rådhusparken er det eneste offentlige grønne område i Rønne by, hvorfor den ikke bør bebygges.

-         De trafikale forhold i området er allerede nu belastede, og der bør derfor ikke tilføres yderligere trafik.

-         Det bliver et stort problem at etablere det tilstrækkelige antal parkeringspladser, selv hvis bare halvdelen af de 550 ansatte kommer i bil. Parkering på Stenbanen er ikke en løsning, da dette område vil skulle bruges som aflastning for parkering i bymidten både i turistsæsonen, og især hvis man vælger at gøre torvet bilfrit.

 

6)     Steven Mogensen

Foreslår at der etableres personaleparkering på Stenbanen. Det er ærgerligt at ændre alt for meget på Rønnes eneste reelle park.

 

7)     Anker Toklum

Påpeger vigtigheden i at Bornholm som ”Bright Green Island” afsøger og benytter den nyeste viden om bæredygtigt kontorbyggeri.

 

8)     Poul Erik Lund, Ægirsvej 18, Rønne.

Foreslår en bygning i forlængelse med biblioteket i 2-3 etager, at den eksisterende parkeringsplads langs Landemærket ombygges til skråparkering, samt at kørselsadgangen til rådhuset ensrettes fra Landemærket med udkørsel til Pingels Allé ved den eksisterende parkeringsplads ved biblioteket.

    

9)     Torben Rønne-Larsen, Lillegade 14, Rønne

Foreslår at Bornholms Regionskommune opkøber de 5–7 ejendomme mellem Rønne Rådhus og Borgmester Nielsensvej, da denne løsning vil give bedre adgangsforhold og minimere skyggegener for naboer samt give en større fleksibilitet med hensyn til placering af rådhuset.

Foreslår at et nyt rådhus udover kommunens administration også skal rumme kontor- og personalefaciliteter til ca. 100 medarbejdere i døgnplejen.

 

 

Teknik & Miljøs bemærkninger

Byggeriets højde og volumen

Byggegrundens størrelse taget i betragtning er det sandsynligt, at der på visse dele af grunden kan blive behov for en bebyggelse i 2-3 etager. Det samlede volumen af byggeriet svarer til det volumen man f.eks. kender fra Østre Skole og Elværket, men vil selvfølgelig være noget nyt i præcist dette område. Hvorvidt et nyt byggeri i den nødvendige størrelse alligevel vil kunne indpasses harmonisk afhænger bl.a. af den konkrete udformning, som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Da projektet for det kommende rådhus ikke vil være kendt, når lokalplanforslaget bliver udarbejdet henover foråret 2012, vil emnet kun blive belyst ud fra volumenstudier, udført af konsulent, som en del af miljøvurderingen af lokalplanforslaget.

 

Kloakforhold

Hvis området belægges og bebygges yderligere, vil der skulle håndteres større mængder overfladevand end hidtil. De foreløbige undersøgelser viser at det kan være nødvendigt at forsinke overfladevand svarende til ca. 300 m3 i ekstreme situationer. Emnet vil indgå i miljøvurderingen af lokalplanforslaget. I øvrigt indgår også miljøvurdering af en kendt cyanidforurening på grunden, som kan få betydning for hvilke løsningsmetoder der kan anvendes mht. forsinkelse af overfladevand.

 

Trafikforhold

Der foreligger ikke endelig vurdering af eventuelle trafik- eller trafiksikkerhedsproblemer, herunder mulig konflikt med skolebørnenes trafik til og fra Østre Skole. Der udarbejdes trafikanalyse vha. konsulent og emnet vil indgå i miljøvurderingen af lokalplanforslaget.

 

Parkeringsforhold

Det forventes, at der skal anlægges op til 280 parkeringspladser til de ansatte, svarende til én p-plads pr. 50 m2 byggeri, som er minimum i Bornholms Regionskommune retningslinjer for etablering af parkeringsarealer. Der skal herudover regnes med p-pladser til gæsteparkering og cykelparkering. Der kan doog anvises areal til det forventede p-behov. Det ligger ikke i oplægget fra kommunalbestyrelsens beslutning af 22. september 2011, at Stenbanen skal inddrages i løsning af parkeringsbehovet for det ny rådhus ved Landemærket. Stenbanen forventes i en kommende planlægningsrunde at blive udlagt til andre formål, eksempelvis plejeboliger, grønt område, mens arealer nærmest Landemærket påtænkes udlagt som parkeringsaflastning for bymidten.

 

Indbliksgener

Det kan ikke afvises at et byggeri kan medføre indbliksgener. Hvor vidt, og i hvilket omfang, der vil opstå indbliksgener hos naboerne er afhængig af det konkrete byggeprojekt, som ikke kendes på nuværende tidspunkt.

 

Fjernelse af grønt område

Området ved rådhuset og biblioteket er den eneste offentlige parkagtige i den centrale del af Rønne. Afhængigt af årstiderne udnyttes visse dele af området intensivt, især legepladsen og kælkebakken. Den øvrige del af området, hvoraf en stor del har karakter af eng, udnyttes til hundeluftning og som gennemgangsområde. Med en anden indretning kunne arealet have været videreudviklet som mere brugbart grønt byrum/park, men det er den ikke i dag..

 

Forslag om opkøb af naboejendomme

Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. september 2011 indeholder ikke opkøb af naboejendomme, som i givet fald kunne indgå i det område, der ønskes planlagt til et nyt rådhus.

 

Forslag om flytning af døgnplejen til nyt rådhus

Der er i de hidtidige politiske beslutninger og det deraf afledte administrative arbejde ikke kalkuleret med at placere yderligere ca. 100 medarbejdere på det kommende rådhus (der regnes med maks. 525)

 

Bæredygtigt byggeri

Der foreligger ikke beslutninger om i hvilken grad det ny rådhus skal opføres med anvendelse af bæredygtige løsninger. Dette kan evt. indgå i kommunalbestyrelsens kommende beslutning om at vælge et konkret byggeprojekt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. marts 2012

1.
Indsigelse vdr. rådhusbyggeriet (1386562) (MSG)

2.
Ang. rådhus byggeriet på Landemærket (1386434) (MSG)

3.
Vdr.byggeri på Landemærket (1386314) (MSG)

4.
Bilag til 1379549 - Rådhus, Landemærket.pdf (770126) (PDF)

5.
Bilag til 1386562 - Indsigelsen.pdf (772629) (PDF)

6.
Forslag (1382438) (MSG)

7.
Forslag til fremtidens nye rådhus. Fremtidsikret bygningsmasse. DGNB (1376299) (MSG)

8.
Forslag til Rådhus, Landemærket (1379549) (MSG)

9.
Forslag til rådhus (1376293) (MSG)

10.
Bemærkninger til sagen vedr. Rådhus byggeri (1387545) (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Endelig vedtagelse af lokalplan 064 for Plejeboliger ved Snorrebakken etape 2

01.02.05P16-0107

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

9

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2011 at offentliggøre lokalplanforslag 064 for et offentligt område til plejeboliger m.m. ved Snorrebakken i Rønne i 8 uger fra den 21. december 2011 til den 15. februar 2012. Lokalplanforslaget har nu været i 8 ugers høring og der er i perioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at lokalplanforslag 064 vedtages endeligt

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 064 er udarbejdet for at skabe grundlag for etablering af etape 2 i det nye plejecenter ved Snorrebakken i den østlige udkant af Rønne. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af yderligere 60 plejeboliger i området.

Da lokalplanområdet er i den forudgående lokalplan nr. 055 kun er udlagt som et rammeområde, kræves en supplerende lokalplanlægning, før dette område kan tages i brug til bebyggelse

Denne supplerende lokalplan nr. 064 for plejecenterets etape 2, fastlægger således de nærmere bestemmelser for områdets anvendelse, bebyggelsesmæssige forhold, parkerings­forhold m.v..

Desuden indgår et mindre grøntområde mellem etape 2 og ringvejen i denne lokalplan. Området var tidligere udlagt som et ubebygget grønt område, men med lokalplan 064 skal det sikres at der kan udføres mindre terrænreguleringer samt anlæg af stier mm. I området.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. marts 2012

1.
LP forslag 064 snorrebakken etape 2 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Evaluering af Indsatspuljen 2010/2011 - Opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne

01.02.00Ø39-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det har i både 2010 og 2011 været muligt for kommunerne efter ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets særlige pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne, at foretage nedrivning af en række nedslidte private og kommunale ejendomme. Midler fra puljen har været målrettet mod ejendomme i landdistrikterne. På Bornholm har dette omfattet alle områder udenfor Rønne og Nexø.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at evalueringen godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med det formål at styrke bosætningen i landdistrikterne var der i 2010 afsat en statslig pulje på 150 mio. kr. til at yde tilskud til kommunerne med henblik på en styrkelse af indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne, via nedrivning af kommunale og private ejendomme. Puljen er benævnt Indsatspuljen.

Bornholms Regionskommune har fået tilsagn til tilskud samt anlægsbevillinger til det kommunalfinansierede andel både i 2010 og i 2011.

Anvendelse af midler kan ske indenfor følgende indsatsområder:

- Finansiering af en kommunal udgift til opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering.

- Finansiering til udgifter ved kommunens medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald mv. på private grunde.

- Finansiering til den kommunale udgift til beslutninger efter byfornyelseslovens kapitler 3, 4, 5, 8 og 9 i landdistrikter. (Kommunalbestyrelsens støtte til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, ejerboliger og andelsboliger, erhverv, forsamlingshuse og lignende bygninger, erstatningsboliger samt kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum).

Det bemærkes, at kommunen om nødvendigt kan omprioritere udgifter og aktiviteter mellem de tre indsatsområder. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal ikke godkende en evt. omprioritering.

Retningslinjer til anvendelse samt uddeling af puljens midler er beskrevet i Kommunalbestyrelsens beslutninger af 27. maj 2010 og 1. september 2011, som vedhæftes som bilag.

 

Status Indsatspulje 2010

Tilskud fra Indsatspulje i 2010 udgør 5.840.000 kr. Kommunalbestyrelsen meddelte på mødet d. 27. maj 2010 anlægsbevillinger på i alt 8.920.000 kr. inkl. tilskud.

2010 pulje blev anvendt i budgetårene 2010-2011 og alle arbejder blev afsluttet inden den 31. december 2012.

Puljen blev anvendt til nedrivning af Kjærenes, Bølgebadet samt 5 private ejendomme jf. nedenfor:

Tilskudsberettigede udgifter:

Nedrivning af Kjærenæs                                 2.680.400 kr.

Nedrivning af Bølgebadet                                3.966.500 kr.

Nedrivning af 5 private ejendomme                  1.539.800 kr.

I alt                                                            8.186.700 kr.

 

De afholdte udgifter udløser tilskud med 75 procent eller 6.140.000 kr. og Bornholms Regionskommune er dermed berettiget til at modtage det fulde tilskud fra Indsatspuljen for 2010.

 

Status Indsatspulje 2011

Tilskud fra Indsatspulje i 2011 på 70 procent udgør 3.465.000 kr. Kommunalbestyrelsen meddelte på mødet d. 1. september 2011 anlægsbevillinger på i alt 4.950.000 kr. inkl. tilskud.

2011 puljen kan anvendes i budgetårene 2011-2012 og alle arbejder skal være afsluttet senest

den 31. december 2012.

Status af januar 2012 er, at der er givet tilsagn til 25 private ejendomme som skal rives ned eller er i gang med nedrivning. Udgiften for disse ejendomme vil iflg. tilbud udgøre 4.950.000. Derudover er der 2 kommunale ejendomme på venteliste.

Økonomiske konsekvenser

Der er som anført ovenfor samlet set afholdt udgifter, der betyder, at kommunen modtager det samlede tilskud fra Indsatspuljen for 2010.

Anlægsregnskaberne for de to kommunale og de fem private projekter udviser samlet set et merforbrug efter tilskud på 285.800 kr., fordelt med et merforbrug vedr. Kjærenæs på 680.800 kr. og et mindreforbrug på nedrivning af private ejendomme på 395.000 kr.

Merforbruget afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. marts 2012

1.
Kommunalbestyrelsens beslutning 27-05-2010 (PDF)

2.
Kommunalbestyrelelsens beslultning 01-09-2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. byggelovsklage, Æblestien 2, Nexø.

02.34.00K02-0076

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har givet tilladelse til opførelse af tilbygning til et sommerhus beliggende Æblestien 2, Balka. Naboen har klaget over afgørelsen. Statsforvaltningen Hovedstaden har anmodet om en udtalelse, og der vedlægges udkast til besvarelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at udtalelsen fremsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden med kopi til klager.

 

Teknik & Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ejeren af Æblestien 2, Balka, søgte oprindeligt om tilladelse til nedrivning af sommerhuset på ejendommen og tilladelse til opførelse af et nyt på grunden. Sommerhuset er beliggende i byzone.

Teknik & Miljø gav afslag på tilladelsen til opførelse af nyt sommerhus med henvisning til, at dette ville være i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel, hvorefter nye boliger alene kan opføres som helårsboliger.

Til gengæld kan der gives tilladelse til udvidelse af eksisterende lovlige ferieboliger svarende til bebyggelsesprocenten for helårsboliger i det pågældende område.

Efter en ny ansøgning blev der i juni 2011 givet tilladelse til at udvide det eksisterende sommerhus med 73 kvm, hems 3,5 kvm samt mellemgang på 5,8 kvm.

Klager rettede på vegne af ejeren af en naboejendom henvendelse til kommunen i august 2011 med anmodning om, at placeringen af boligen blev ændret, da den nuværende placering generede udsigten fra naboejendommen. Kommunen meddelte ham i oktober 2011, at regionskommunen ikke kunne foretage sig noget i sagen, med mindre ejerne af Æblestien 2 anmodede herom.

På baggrund heraf valgte klager at sende sagen til Natur- og Miljøklagenævnet og til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Klagenævnet traf afgørelse i sagen den 5. januar 2012 uden forudgående høring af kommunen. Nævnet afgjorde, at klagen ikke var begrundet i et retligt spørgsmål, og den blev derfor afvist fra realitetsbehandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. marts 2012

1.
Udkast til udtalelse til statsforvaltningen (DOC)

2.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 5.1.2012 (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Skema A for renovering af 24 almene boliger i Bo42´s afd. 1 beliggende Fabriksvej, Rønne

03.02.12S55-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af skema A for renovering af 24 almene boliger i Bo42´s afdeling 1, Fabriksvej, Rønne.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. januar 2012, at ansøgning om økonomisk støtte til renovering af boligerne på Fabriksvej imødekommes.

 

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelse af skema A.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at skema A for renovering af de 24 almene boliger på Fabriksvej godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Anbefales. Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

 

Bo42 ansøgte i 2003 Landsbyggefonden og Rønne Kommune om støtte til renovering af 24 almene boliger beliggende på Fabriksvej i Rønne.

 

Der er efterfølgende konstateret alvorlige byggetekniske problemer samt omfattende fugt- og skimmelsvampproblemer i boligerne.

 

Efter omfattende indeklimaundersøgelse udført af Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut, har Landsbyggefonden den 23. juni 2011 fremsendt finansieringsskitse til løsning af afdelingens problemer.

Landsbyggefonden har opgjort de samlede renoveringsudgifter til 36,294 mio. kr.

 

De støttede renoveringsarbejder (skema A) til udbedring af fugt- og skimmelproblemer i bl.a. krybekælder, nyt terrændæk, indvendige vægge, isolering af ydervægge, nye tage, nye vinduer og døre samt udførelse af øget tilgængelighed for boligerne i form af forbedring af adkomstforhold, havestier m.v. udgør 27,434 mio. kr. inkl. moms.

 

Der er desuden ustøttede forbedrings- og opretningsarbejder med en samlet anskaffelsessum på 8,860 mio. kr. inkl. moms.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Renoveringsudgifter:                                                                            

 

Støttede renoveringsarbejder    skema A                                                    27.434.000 kr.

Ustøttede renoveringsarbejder                                                                    8.860.000 kr.

 

Renoveringsudgifter i alt                                                                                     36.294.000 kr.

 

Finansiering:

 

Støttede realkreditforeningslån                                                               -27.434.000 kr.

Ustøttede lån                                                                                         -5.380.000 kr.

Tilskud Bo42                                                                                        - 3.000.000 kr.

Tilskud fra fællespulje i Landsbyggefonden                                                     -480.000 kr.

I alt                                                                                                  -36.294.000 kr.

 

Optagelse af støttede realkreditlån på 27,434 mio. kr. kræver godkendelse og garantistillelse af kommunen og Landsbyggefonden med hver 50 %.

 

Optagelse af ustøttet lån på 5,380 mio. kr. kræver godkendelse samt evt. garantistillelse af kommunen.

 

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1238 om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 2, vil en kommunal garanti ikke få betydning for kommunens samlede låntagning / låneramme, da garanti for lån til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger m.v. ikke henregnes til kommunal låntagning.

 

Der er endvidere behov for kapitaltilførsel til renoveringsprojektet opgjort til 5,0 mio. kr., der fordeles i henhold til generel fordelingsnøgle med lån fra kommunen, realkreditinstitut og Bo42 på hver 1,0 mio. kr. og fra Landsbyggefondens Landsdispositionsfond med 2,0 mio. kr.

 

Der forventes endvidere et løbende driftstilskud fra Bo42 på 0,2 mio. kr. i realkreditlånenes løbetid.

 

 

Husleje:

 

Huslejeniveauet (2011-niveau) efter investering og kapitaltilførsel forventes herefter at blive på 692,- kr. pr. m² pr. år.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. marts 2012

1.
Skema A (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

13

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Orientering givet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-03-2012

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 6. marts 2012:

Ingen sager til høring i Ældreråd og Handicapråd