Referat
Teknik- og Miljøudvalget
07-05-2012 kl. 15:00
mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Indkaldelse af ideer og forslag vedr. en daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby
  åbent 3 Udtalelse vedrørende klage over tilladelse til antennemast ved Skramman, Rø.
  åbent 4 Afgørelse vedr. dispensation til opførlse af 2 bygninger på Svaneke Havn
  åbent 5 Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse i byggelovsklage, Arnager
  åbent 6 Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse vedr. klage over byggesagsgebyr, Kirkebyvej 21, Østermarie.
  åbent 7 Kommunale ejendomme der indstilles til salg
  åbent 8 Tilbageførsel af uforbrugte midler, bevilget til dækmole i Gudhejm
  åbent 9 Prioritering af anlægsmilder havne, 2012.
  åbent 10 Anlægsbevilling til fordedring af skolevej i Svaneke
  åbent 11 Ændring af godkendelse af projekt for anlæg af Ringvej nordøst om Rønne
  åbent 12 Forslag til Vandhandleplan for Bornholm i høring
  åbent 13 Forslag til Natura 2000-handleplaner for Bornholm i høring
  åbent 14 Godkendelse af takster for Rønne Vand A/S
  åbent 15 Skema A for etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer i Rønne - Snorrebakken, etape 2
  åbent 16 Anlægsbevilling til udskiftning af tagbelægning og efterisolering, Vej & Park Bornholm, Østre Ringvej 1, Rønne
  åbent 17 Forlængelse af affaldsplan 2009 - 2012
  åbent 18 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 19 Budget 2013 - Teknik og Miljøudvalgets budgetbidrag
  åbent 20 Gensidig orientering
  åbent 21 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

1

 

 

Fraværende

Per Ole Petersen (afbud)

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Planlægning for en ny daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby

01.02.05P21-0290

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

2

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har på møde den 10. april 2012 tilkendegivet, at der skal arbejdes videre på et forslag om at etablere en daginstitution på et areal ved NaturBornholm i Aakirkeby. Forslaget indebærer at der, forud for udarbejdelse af lokalplan mm., indkaldes ideer og forslag.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at der indkaldes ideer og forslag vedr. placeringen af en ny daginstitution på et areal ved NaturBornholm i Aakirkeby.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på budget 2012 afsat 12 mio. kr. til ny integreret daginstitution i Aakirkeby med plads til 100 børn i forbindelse med en planlagt sammenlægning af to eksisterende institutioner - Aakirkeby Idrætsbørnehave og Legestedet Aakirkeby.

 

På baggrund af et ideoplæg fra projektledelsen har Børne- og Skoleudvalget på møde den 10. april 2012 tilkendegivet, at der arbejdes videre med en placering på et areal ved NaturBornholm.

 

Ideoplægget bygger på tanken om at udvikle et samarbejde med NaturBornholm om fælles arealer og aktiviteter for børn i alderen 0-6 år.

 

Byggeriet for den nye daginstitution er tænkt placeret syd for parkeringspladsen for NaturBornholm. Det giver institutionen mulighed for at benytte den eksisterende infrastruktur, som tilkørselsvej, parkering og af- og påstigning. Fællesområdet mellem en ny bygning og den eksisterende bygning, som huser NaturBornholms indendørs aktiviteter, overvejes udnyttet til fælles gavn for såvel oplevelsescentret som daginstitution. 

 

 

 

Begrundelsen for at medtage et så rummeligt et areal i forbindelse med lokalplanbeslutningen, er at den endelige placering, udformning og mulige aktivitetsbehov endnu ikke er beskrevet.

I lokalplanforslaget vil lokalplanens afgrænsning blive tilpasset de faktiske arealbehov.

 

Bygningsarealet for den nye daginstitution vil få en størrelse på 800-1000 m2 i én etage- muligvis udformet med én stor og nogle få mindre bygninger. Daginstitutionen forventes indrettet, så anvendelsen kan udvides til foreningsformål, børneforældregrupper, undervisning, fælles aktiviteter med NaturBornholm o.lign.

 

Gennemførelse af denne aktivitet fordrer, at del af den eksisterende lokalplan nr. 29 for NaturBornholm, og del af eksisterende lokalplan 012 for ferieboliger og naturområde, Aakirkeby afløses af en ny lokalplan for så vidt angår den del, der skal anvendes til byggefelt for en daginstitution og fællesarealer. Der skal også udarbejdes kommuneplantillæg for at bringe kommuneplanen i overensstemmelse med den efterfølgende lokalplanlægning.

 

Ændringen af kommuneplanen kan vurderes, at indebære en større ændring (den østligste del af området er udlagt som et ubebygget rekreativt område der evt. ændres til offentligt formål/ institutionsformål). Før kommunen beslutter at udarbejde forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, skal der derfor indkaldes ideer og forslag, jf. planlovens § 23c.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

3  Udtalelse vedrørende klage over tilladelse til antennemast ved Skramman, Rø.   

01.03.03K03-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik & Miljø har den 16. februar 2012 meddelt landzonetilladelse til at opføre en 36 m høj antennemast til mobiltelefoni ved Skramman i Rø. Masten placeres på landbrugsjord umiddelbart øst for Skramman 1.

Masten skal primært dække området i og omkring Rø by, golfbanen og kystområdet mod kunstmuseet og Gudhjem.

En nabo har klaget over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Teknik- og Miljøudvalget skal herefter sende en udtalelse vedrørende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed for landzoneafgørelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at der sendes bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet som vedlagte udkast til brev.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der er modtaget følgende klage:

1.      Ejeren af Skramman 1, Rø, 3760 Gudhjem.

 

Ad 1.

Ejeren af Skramman 1 finder mastens placering landskabeligt uheldig.

Han foreslår en placering helt åbent i landskabet, alternativt en placering ved fodboldanlægget for enden af Rø Skolevej (klubhuset).

En placering ved fodboldanlægget vil efter klagers mening hverken have negative landskabelige, miljømæssige eller nabomæssige konsekvenser.

I vedlagte udkast til brev er klagen kommenteret. Det fremhæves bl.a., at der forud for ansøgningen er undersøgt flere alternative placeringer i og i tilknytning til Rø by.

Teknik & Miljø har tidligere foreslået ansøger (TDC A/S) 2 placeringsmuligheder, enten ved Rø Klubhus eller ved Skramman.

Ansøger har herefter valgt arealet ved Skramman, og der er efter Teknik & Miljøs vurdering fundet en acceptabel løsning på problemet med manglende mobildækning i Rø.

Ifølge Natur- og Miljøklagenævnets praksis bør master primært anbringes i tilknytning til bymæssig bebyggelse.

Natur- og Miljøklagenævnet har endvidere i 2012 i en udtalelse præciseret, at hensynet til at undgå nabogener i mastesager må vige for hensynet til landskabet og naturen.

I vedlagte udkast til brev henvises der endvidere til landzonetilladelsen, hvor det er vurderet, at masten med den ansøgte placering både vil stå i tilknytning til bymæssig bebyggelse, og at den vil være acceptabel ud fra en landskabelig betragtning. Ved vurderingen af den landskabelige påvirkning er der især lagt vægt på, at den nederste del af masten set fra offentlig vej vil være skjult af bevoksning. Masten vil endvidere stå i en afstand på ca. 300 m fra Klemenskervej.

Klagepunkterne fremgik i øvrigt også af de bemærkninger, som regionskommunen modtog i naboorienteringen forud for afgørelsen.

Regionskommunen har således allerede forholdt sig til disse bemærkninger, før der blev givet tilladelse, og det foreslås derfor, at der henvises til vurderingen i den givne tilladelse.

 

På denne baggrund foreslås det i udkastet til brev, at man meddeler Natur- og Miljøklagenævnet, at den meddelte landzonetilladelse fastholdes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2012

1.
Oversigtskort og fotos. (PDF)

2.
Landzonetilladelse af 16.02.2012 (DOC)

3.
Klage af 15.03.2012 (TIF)

4.
Udkast til bemærkninger til klage (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Afgørelse vedr. dispensation til opførelse af 2 bygninger på Svaneke Havn

02.34.00P19-2289

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

4

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse vedrørende Bornholms Regionskommunes dispensation til opførelse af 2 bygninger på Svaneke Havn. Klagerne gives ikke medhold i klagen, idet det afgøres at kommunen havde den fornødne hjemmel til dispensation.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at afgørelsen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Havnegruppen havde bedt om tilladelse til opsætning af 2 mindre træbygninger på havnearealet i Svaneke Havn. Bygningerne skal anvendes til henholdsvis redskabsskur og værftsbygning af lokale erhvervsdrivende.

Ansøgningen forudsatte dispensation fra Lokalplan 0030 bevarende lokalplan, vedr. bebyggelse i delområde 2 (Svaneke Havn). De bebyggede områder omfattes ikke af bevaringsbestem–melser, men krævede dispensation i forhold til lokalplanens øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser. Efter kompetenceplanen afgøres sådanne mindre dispensationer administrativt.

Efter høring blandt berørte naboer m.fl. meddelte Teknik & Miljø dispensation til det ansøgte. Der blev sidenhen også meddelt byggetilladelse.

5 klagere havde i en klage til Natur- og Miljøklagenævnet anført at kommunen ikke havde kompetence til at meddele dispensation til byggeriet. Natur og miljøklagenævnet har herefter afgjort at kommunens håndtering af dispensationssagen var korrekt, og at kommunen havde den nødvendige hjemmel til at meddele dispensation jf. planlovens § 19 stk. 1, idet dispensationen ikke stræder mod planens principper.

Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde sagen ud fra den meddelte dispensationsskrivelse, og har ikke fundet det nødvendigt at bede om en supplerende udtalelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2012

1.
Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (PDF)

2.
Afgørelse fra T&M vedr. dispensation (DOC)

3.
Orienteringsnotat brugt ved høring (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse i byggelovsklage, Arnager

02.34.00K03-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden har den 6. marts 2012 truffet afgørelse i en klagesag vedrørende ændring af tag på et udhus på Georgsvej i Arnager. Naboen klagede over, at Teknik og Miljø afslog at give ejeren af ejendommen pålæg om ændring af taget. Statsforvaltningen ændrede ikke kommunens afgørelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller

at afgørelsen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 8. november 2011 behandlet en udtalelse til Statsforvaltningen.

Teknik & Miljø meddelte ved brev fra 13. januar 2011 til naboen til ejendommen Georgsvej 5, Arnager, at man ikke ville foretage sig yderligere i forbindelse med naboens klage over ændring af tagkonstruktion på naboens udhustag. Det fremgår af byggelovens § 16C, stk. 3, at hvis kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge dette lovliggjort med mindre det er af ganske underordnet betydning.

Under kommunens sagsbehandling kunne det konstateres, at taget var omlagt for ca. 16 år siden og at naboen ikke havde påtalt det ulovlige forhold tidligere, samt at det utvivlsomt var for højt i forhold til afstand til skellet efter dagældende og nuværende regler.   

Statsforvaltningen finder som kommunen, at den ikke på nuværende tidspunkt har ret til at pålægge ejeren at ændre udhustaget.

Der lægges ved afgørelsen vægt på den tid, som er gået siden opførelsen af udhustaget, samt det forhold, at ejer har været bekendt med konstruktionen lige siden, men ikke tidligere har protesteret imod denne samt endelig, at ejeren ifølge de foreliggende oplysninger må anses for at have været i god tro ved ændring af udhustaget.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2012

1.
Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse fra 6. marts 2012 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse vedr. klage over byggesagsgebyr.  

02.34.00K02-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé   

Ejeren af ejendommen Kirkebyvej 21, Østermarie, har klaget til Statsforvaltningen over, at

Bornholms Regionskommune ved afgørelse af 10. november 2010 har opkrævet et byggesagsgebyr på 8.145,08 kr. fra ham.

Statsforvaltningen ændrer ikke kommunens afgørelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller,

at statsforvaltningens afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Teknik – og Miljøudvalget har behandlet en udtalelse til Statsforvaltningen på mødet den 8. november 2011.

Ejer/klager bad i august 2010 Teknik & Miljø om at ændre BBR-oplysningerne for ejendommen, som han netop havde (tilbage)købt efter en tvangsauktion. Da ændringen krævede byggetilladelse, herunder en tilladelse vedr. afstand til skel, blev der foretaget en sagsbehandling bl.a. med nabohøring.

Teknik & Miljø gav i november 2010 en lovliggørende byggetilladelse og opkrævede i den forbindelse et byggesagsgebyr. Ejer klagede over opkrævningen.

Statsforvaltningen fastslår i sin afgørelse, at kommunen, da den modtog meddelelse om, at carporten havde ændret anvendelse til beboelse, havde pligt til at sørge for at forholdet blev lovliggjort, jfr. byggelovens § 16C, stk.3. Dette kunne ske ved en retlig lovliggørelse ved at give en byggetilladelse eller ved en faktisk lovliggørelse, hvor anvendelsen blev ført tilbage til det, der tidligere var givet tilladelse til, dvs. carport. Det fremgår af byggelovens § 17, stk. 1, at det er den til enhver tid værende ejer, der har pligt til at afholde udgifterne til en lovliggørelse af et ulovligt forhold. Endelig har kommunen hjemmel til at opkræve et gebyr for en byggetilladelse.

Statsforvaltningen er således enig i kommunens afgørelse og begrundelsen for denne.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2012

1.
Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse fra 6. marts 2012 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Kommunale ejendomme der indstilles til salg

82.02.00G10-0148

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunal Bestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til godkendt forretningsgang til håndtering af tomme bygninger fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2012, fremlægger BRK Ejendomsservice hermed en række kommunale ejendomme til salg eller til opfølgning i forbindelse med tidligere beslutninger om salg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at de nævnte ejendomme i sagsfremstillingen godkendes til salg.

b)     at udgifter til etablering af en ny buslæskærm samt toiletfaciliteter på pladsen ved Snellemark 30 finansieres af salgsprovenuet fra Snellemark 30.

c)     at ved kommende salg af tomme kommunale bygninger, dækkes liggeomkostningerne samt eventuelle øvrige udgifter i forbindelse med salgsprocessen af salgsprovenuet.

d)     at der ved kommende salg af tomme kommunale bygninger, overføres 50 % af salgsprovenu (efter fradrag af ligge- og salgsomkostninger) til en pulje for genopretning af den resterende kommunale bygningsmasse under BRK Ejendomsservice.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales, idet et salg af Dampmøllegade 9 afventer en evt. anvendelse af arealet til parkering.

Sagsfremstilling

 

Tidl. Fødevarekontrollen, Thorkildsvej 2, Rønne

Dette erhvervslejemål har tidligere været udlejet til Fødevarekontrollen som har opsagt lejemålet og er fraflyttet. Bygningen er i god stand men lever ikke op til det nuværende bygningsreglements krav, samtidig med der er en del særlige installationer beregnet til laboratorium. Der har været henvendelser, både fra kommunale virksomheder og fra erhvervsdrivende omkring at anvende/leje bygningen. BRK ejendomsservice har fagligt vurderet disse muligheder ved beregning af forskellige scenarier, hvilket har forsinket denne sagsfremstilling og påvist, at en anvendelsesændring vil betyde omkostningskrævende investeringer for kommunen. Bygningen vurderes derfor som uegnet til kommunalt formål eller andre erhvervsformål. Det er BRK Ejendomsservices vurdering, at det er langt fra realistisk at Bornholms Regionskommune kan opnå en lejeaftale som tidligere, der gav en lejeindtægt på 490.000 kr./året.

Manglende årlig lejeindtægt: 490.000 kr.

Årlige liggeomkostninger: 50.000 kr..

I alt: 540.000 kr. årlige.

 

Havnevej 14, Tejn

Dette erhvervslejemål har tidligere været udlejet til en erhvervsdrivende som har opsagt lejemålet og hæfter for husleje indtil august 2012. Bygningen er i god stand og vurderes egnet til erhvervsformål. Der har på nuværende tidspunkt ikke været interesserede lejere. Ejendommen indstilles til salg under hensyntagen til eksisterende planer på området. Salg af denne ejendom forudsætter en udstykning af matriklen, udgifter hermed dækkes af salgsprovenuet.

Manglende årlig lejeindtægt: 25.500 kr. årlige.

Årlige liggeomkostninger: 25.800 kr. årlige.

I alt: 51.300 kr. årlige.

 

Allinge Brandstation, Havnegade 51, Allinge

Den gl. Allinge Brandstation anvendes af Teknik og Miljø, Beredskabet, som fraflytter fra bygningen i maj 2012. Bygningen er af høj bevaringsværdi. En anvendelsesændring vil udløse en række krav iht. bygningsreglementet og vil være meget omkostningskrævende for Bornholms Regionskommune. Bygningen vurderes derfor som uegnet til kommunalt formål eller andre erhvervsformål. Ejendommen indstilles til salg.

Årlige liggeomkostninger: 25.700 kr. årlige.

 

Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

Rønne Brandstation har været anvendt af Teknik og Miljø, Beredskabet som er fraflyttet fra ejendommen. En anvendelsesændring vil udløse en række krav iht. bygningsreglementet og vil være meget omkostningskrævende for Bornholms Regionskommune. Bygningen vurderes derfor som uegnet til kommunalt formål eller andre erhvervsformål. Ejendommen indstilles til salg.

Årlige liggeomkostninger: 30.800 kr. årlige.

 

Det Røde Pakhus, Snellemark 30, Rønne

Den 22. september 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at BAT skulle fraflytte fra Snellemark 30, og bygningen sættes til salg. BAT er på nuværende tidspunkt fraflyttet og salgsprocessen er ved at blive igangsat.

Der er i denne beslutning lagt op til etablering af en ny buslæskærm med evt. toiletfaciliteter på pladsen ved Snellemark 30. Her er der også lagt op til en afklaring vedr. mulighed om evt. leje af toiletter i pakhuset.

Forholdene for både ventesal og toiletter i pakhuset er ikke optimale. I 2011 har antallet af hærværk på disse faciliteter været meget højt. Det har været nødvendigt, at disse måtte lukkes på ubestemt tid. Derfor er spørgsmålet om en fortsat anvendelse af pakhusets toiletter ved at leje sig ind i bygningen, vurderet som ikke relevant mere. Til gengæld kan etablering af en ny buslæskærm samt toiletfaciliteter ved pakhuset udføres design- og placeringsmæssigt således, at hærværk minimeres væsentligt.

Etablering af en buslæskærm uden toilet vil koste 200.000 kr. ekskl. moms. Etablering af en buslæskærm med toilet vil koste 800.000 kr. ekskl. moms. Begge priser er inkl. tilslutningsafgifter og udstykning af arealet.

Det er BRK Ejendomsservices vurdering, at bevaring af et antal toiletfaciliteter ved Store Torvs område er en nødvendig service overfor borgerne. Her kan det oplyses, at udover pakhusets toilet, findes der i området toiletter på Laksetorvet og toilet ved Sankt Mortens Gade - ca. 160 meter fra torvet. Der undersøges p.t. muligheder for at opnå delvis ekstern finansiering af toilet og buslæskærm via reklamer i bybilledet efter gældende skilteregler. Såfremt dette bliver aktuelt, vil det blive forelagt til politisk behandling inden endelig stillingstagen.  

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Tilbageførsel af uforbrugte midler, bevilget til dækmole i Gudhjem Havn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé Resumé

Der søges om tilbageførsel af uforbrugte anlægsmidler vedrørende projektet Forkastningsarbejder på havnene. Dette projekt er opdelt i flere delprojekter, herunder projektet vedrørende etablering af dækmole ved Gudhjem Havn.

Efterfølgende undersøgelser har vist, at effekten af en dækmole ikke vil være tilstrækkelig,

hvorfor det indstilles, at de uforbrugte midler tilbageføres til anlægspuljen for havne og således kan indgå i prioriteringen af nye projekter.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller :

a)     at anlægsbevillingen til Forkastningsarbejder på havnene reduceres med 420.757 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 7.579.243 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på -420.757 kr., og at beløbet tilbageføres til den disponible anlægspulje til havne

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:
Anbefales.

Sagsfremstilling

I projektet med forkastningsarbejder ved 5 havne indgik et forslag om etablering af en dækmole ved Gudhjem Havn. Dækmolen skulle forbedre besejlings og liggeforhold i havnen og ikke mindst beskytte den gamle havneport og de over hundrede år gamle moler i Gudhjem.

 

Dækmolen skulle udføres med materialer fra Vang Pier. I projektforberedelsesfasen blev der afholdt brugerrådsmøder samt foretaget en bølgeurosundersøgelse på det dækmoleprojekt der var muligt med overskudsmaterialer fra Vang Pier.

Dækmoleprojektet var et kompromis hvor forkastningen var planlagt til at være så diskret som mulig.

Bølgeurosundersøgelserne viste desværre at effekten af den påtænkte dækmole ville være utilstrækkelig. Det vil kræve et større projekt med større finansiering end det er muligt på nuværende tidspunkt, at forbedre forholdene ved Gudhjem Havn.

Det indstilles derfor, at de uforbrugte midler tilbageføres til anlægspuljen for havne.

Økonomiske konsekvenser

Den 31. marts 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til forkastningsarbejder på 5 havne, herunder Gudhjem.

I forkastningsarbejderne indgår et projekt med etablering af en dækmole ved Gudhjem Havn.

Der er budgetlagt med 500.000 kr. til projektet. Heraf er der brugt 79.243 kr. til forundersøgelser, bølgeurosundersøgelser samt visualiseringer. Der resterer dermed 420.757 kr., der foreslås tilbageført til anlægspuljen for havne, idet efterfølgende undersøgelser har vist, at effekten af en dækmole ikke vil være tilstrækkelig,

Anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet til projektet vedrørende forkastningsarbejder på havnene forslås derfor reduceret med 420.757 kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 7.579.243 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Prioritering af anlægsmidler havne, 2012.

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

9

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I budget 2012 er anlægspuljen vedrørende havne tilført 1.865.600kr.

Der er tidligere indstillet og brugt midler fra puljen, hvorfor det korrigerede rådighedsbeløb i puljen pt. udgør 1.265.376 kr.

Såfremt det godkendes af Kommunalbestyrelsen, at der tilbageføres 420.757kr. til anlægspuljen, svarende til de uforbrugte midler bevilget til etablering af dækmole i Gudhjem Havn, er det korrigerede rådighedsbeløb i puljen 1.686.133 kr. disponibelt til prioritering i 2012.

Forslag til prioritering af de 1.686.133 kr. fremgår af dagsorden.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at forslaget til prioritering af anlægsmidlerne vedrørende havne godkendes

b)     at der søges tilskud fra EU m.v. hvor dette er muligt og ikke allerede er sket

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Godkendt, idet projekterne med nr. 4 (Masteopbevaring i Hasle Havn) og 6 (udvidelse af kapacitet til joller i Tejn) bytter plads i prioriteringen.

 

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet i den ordinære uprioriterede anlægspulje vedrørende havne på 1.686.133 kr. foreslås fortsat prioriteret således:

 

1.      Nødvendige projekter for at forbedre arbejdsvilkårene for de ansatte har højeste prioritet

2.      Projekter til løbende at sikre havneværker mm., hvor meromkostninger ved nedbrud fastlægger rækkefølgen

3.      Projekter til udvikling af de kommunale havne.

 

Forbedring af arbejdsvilkår og sikringen af havneværker er nu så langt, at Teknik & Miljø vurderer at det er sikkert at igangsætte udviklingsprojekter.

Teknik & Miljøs forslag til prioritering af disponible midler i 2012:

 

1.      En sikring af det sydlige molehoved på Hammerhavnen. Det sydlige molehoved blev i 2001 udtaget af den del af projektet som staten skulle stå for. Sikringen af molehovedet er derfor det eneste sikringsarbejde, der ikke har været med som en del af det kæmpe løft Hammerhavnen har fået med Havnepakke 2 og med Realdanias medvirken. Budget  400.000 kr.

2.      I forbindelse med statens Havnepakke 2 har Bornholms Regionskommune fået tilskud på 9 mio. kr. til Hasle Havns bystrand, kanal, sænkning af kajer m.m. samt 11 mio. kr. til tilbageførelse af Hammerhavnens moler til en æstetisk og funktionel løsning. I projekterne anvendes disse tilskudsmidler bl.a. til medfinansiering af et samlet løft på de kommunale havne på over 50.000.000 kr. sammen med fondsmidler fra Realdania, tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og EU. I forbindelse med den sidste halvårsrapportering for Mulighedernes Land er der nu lavet en samlet plan for hvordan projektet kan afsluttes på det påtænkte kvalitetsniveau. For at opnå det ønskede kvalitetsniveau er der udover muligheden for yderligere 2.200.000 kr. i fondsmidler, behov for at der tilføres en yderligere medfinansiering på 2,3 mio. kr., Med det kæmpe løft Hasle Havn og Hammerhavnen har fået og får, foreslår Teknik & Miljø, at de 2,3 mio. kr. finansieres at anlægspuljen til havne over en periode på mindst 5 år, dvs. med 460.000 kr. om året. Dette vil medvirke til at der fortsat vil være muligheder for at gennemføre større og mindre anlægsarbejder på de andre havne på Bornholm.

3.      Sænkning af granitkaj i Hasle Havn. Granitkajen mod byen i det sydligste bassin er den eneste kaj der ikke er omfattet af det kæmpe løft Hasle Havn har fået, bl.a. ved Realdanias medvirken. Sænkning af kajen med ca. 1 meter kan ske ved at de 2 øverste skifter flyttes ind, så der bliver et sænket areal på ca. 2 meter omkranset af originale granitkvadre. Budget 350.000 kr.

4.      Masteopbevaring i Hasle Havn. Som resultat af en beslutning før kommunesammenlægningen har det været nødvendigt at indrette et midlertidigt masteopbevaringsrum i en af havnens bygninger. Da denne indretning er ganske uhensigtsmæssig, foreslås det, at der etableres et nyt masteopbevaringsskur – kombineret med 5-6 fiskeredskabsskure. Budget 300.000 kr.

5.      Planlægning og forberedelse af nye havneprojekter med henblik på opnåelse af grundlag for budgettering, ansøgning mm. Budget 150.000 kr.

 

Samlet forslag til prioritering: 1.660.000 kr. under forudsætning af at der vedr punkt 2 afdrages med 460.000 kr. fra 2012 og 5 år frem.

 

Andre projekter der eventuelt kan overvejes at indgå i prioriteringen kan være:

 

6.      Udvidelse af kapacitet til joller i Tejn Havn. Tejn Havn er den eneste kommunale havn, der fortsat har en venteliste på jollepladser. Etablering af en jollebro vil blive udført som en del af den allerede bevilgede bedre liggeplads til aktivitetsflåden i Tejn. Budget 300.000 kr.

7.      Projektering af ny bro i Nørrekås Lystbådehavn. Selvom der nu ikke længere er venteliste på jollepladser i Nørrekås Lystbådehavn, er der fortsat et ønske fra brugerne om at få flere jollepladser. Derved kan der frigives pladser i inderhavnen til større både eller gæstebåde. Budget 150.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Nærværende forslag til prioritering af anlægsmidlerne vil blive fulgt op med bevillingsansøgninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Anlægsbevilling til forbedring af skolevej i Svaneke

05.13.10S05-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 29. november 2011 behandlet og godkendt en prioritering af anlægsmidler på vejområdet for 2012, herunder 250.000 kr. til forbedring af vej- og stiforholdene for cyklister omkring skolen i Svaneke.

Det forventes at udgiften til anlægsarbejderne afholdes i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til forbedring af skolevej i Svaneke,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 250.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Vej- og stiforholdene for cyklister omkring skolen i Svaneke er i dag utilstrækkelige, utrygge og ikke særlig trafiksikre. Ved at opgradere allerede benyttede eksisterende stier (gennem parken) og meget lidt befærdede veje er det muligt at forbedre vej- og stiforholdene gennem Svaneke betydeligt for et beløb på 250.000 kr.

Projektet vil indgå i og være en del af ”Bornholms Cykelveje” og udgøre en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.080.280 kr. overført fra tidligere år. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.416.780 kr. Af den samlede pulje på 28.416.780 kr. er der allerede disponeret for 20.050.000 kr., hvilket medfører at der p.t. er et disponibelt rådighedsbeløb på 8.366.780 kr. i puljen.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til forbedring af vej- og stiforholdene for cyklister omkring skolen i Svaneke vil beløbe sig til 250.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Godkendelse af projektændringer for anlæg af Ringvej nordøst om Rønne

05.01.02S05-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljødvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 6. september 2011 projektet for det samlede anlæg af Ringvej nordøst om Rønne, herunder også ekspropriationsprojektet. Steen Colberg Jensen og Torben Rønne Larsen blev udpeget til at deltage i ekspropriationsforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen havde forinden på møde den 31. marts 2011 bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at godkende projektet og samtidig til at beslutte og gennemføre ekspropriationen og indgå aftaler om erstatning mv.

Det færdige anlægsprojekt har været udsendt i EU-licitation den 20. december 2011, hvor de 2 indkomne tilbud lå væsentligt over den godkendte anlægsbevilling.

Anlægsprojektet er derfor blevet ændret i omfang og udformning og omprojekteret til et nyt forventet EU-udbud i maj med licitation i juni 2012

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at ændret anlægs- og ekspropriationsprojekt godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ændringerne i anlægsprojektet er i hovedtræk følgende:

·         anlægsprojektet er opdelt så ny ringvej fra Torneværksvej til Østre Ringvej ved Kaj Mogensens Vej medtages under projektet

·         renovering af eksisterende vejstrækninger på Ndr. Ringvej og Østre Ringvej medtages under et senere projekt under Cykelprojekt Bornholm

·         ændring af nyt ringvejsprofil fra kørebaner med kantsten og hævede cykelstier til kørebaner med græsrabat og cykelsti i hver vejside

·         udeladelse af vejbelysning på ny ringvej, dog ikke i de 2 rundkørsler

·         beregningsforudsætningerne for dimensionering af regnvandsbassiner er ændret fra 5-årige regnhændelser til 2-årige

·         afledning fra regnvandsbassiner foregår igennem eksisterende ledning i Smallesund og overløb etableres direkte til Byåen ved Snorrebakken

 

Ændret anlægsbeskrivelse i forhold til beskrivelse fra TMU-mødet den 6. september 2011:

 

Linjeføring

Ved fastlæggelse af linjeføringen har der været to tvangspunkter, nemlig tilslutningen mod nord til Ndr. Ringvej og mod syd til Østre Ringvej. Krydsningen ved Snorrebakken er valgt så langt mod øst at man ikke berører eksisterende bebyggelser.

 

Tværprofil

Vejen vil blive anlagt med et tværprofil på 2 x 3,5 meter kørebaner, 1,5 meter græsrabat og 2 meter cykelsti i begge vejsider. Der er ikke planlagt fortove langs ringvejen fra Torneværksvej til nuværende Østre Ringvej, men en 1,5 meter bred natursti i vestsiden af vejen.

 

Krydsudformninger

Der er 2 hovedkrydsninger af eksisterende veje:

·         Torneværksvej/Nrd. Ringvej/ny ringvej – anlægges som rundkørsel med en ø-diameter på  18 meter

·         Snorrebakken/ny ringvej – anlægges som en rundkørsel med en ø-diameter på 25 meter

Der etableres en sikret passage for bløde trafikanter fra Smallesund til DGI-anlægget

Der etableres adgang fra det fremtidige plejecenter på Snorrebakken

I forbindelse med ekspropriationen vil der blive indgået drøftelser med de virksomheder der har adgang til Rabækkevej om nye adgange i henhold til gældende lokalplan for området.

 

Afvanding

Hele den nye vejstrækning fra Østre Ringvej til Torneværksvej samt afstrømningen fra det fremtidige plejecenter, vil blive afvandet til en afløbsledning ved Smallesund med afløb til Byåen. Afvandingen vil ske gennem forsinkelsesbassiner/kunstige søer, hvilket vil neddrosle vandmængderne i deres udløb i Byåen.

Afledningen af overfladevand fra det geografiske opland vil blive opfanget af store grøfter øst for omfartsvejen mellem vejen og plejecenteret. Der kan ikke ses bort fra at der fortsat vil være risiko for oversvømmelser af området ved tøbrud eller ekstraordinære regnhændelser.

Teknik & Miljø er gået i dialog med Bornholms Forsyning og med Plejecenter Snorrebakken med henblik på en endelig fælles udformning af afløb fra området, som kan minimere risikoen for oversvømmelser.

 

Ekspropriation

Det vil være nødvendigt at ekspropriere arealer og rettigheder mv. fra 8 lodsejere, heraf ca. 80 m2 fra 4 lodsejere ved Haslevej og ca. 6.850 m2 fra 4 lodsejere ved Rabækkeområdet.

Ekspropriationsforhandlingerne er planlagt til juni/juli 2012.

For at skabe plads til rundkørsel og ny omfartsvej ved Torneværksvej, nedrives en mindre kommunal ejendom.

 

Udbud

Detailprojektet forventes udsendt samlet i en entreprise i offentlig EU-udbud i maj 2012 med en relativ lang tidsplan opdelt i etaper, der strækker sig fra august 2012 til udgangen af 2013, hvilket kan tilgodese de mindre og lokale entreprenører. Asfalt-, belysnings- og afmærkningsentrepriserne vil blive udsendt i selvstændige entrepriser.

Første etape vil indeholde rundkørsel på Snorrebakken og adgang til plejecenteret og forventes færdig til november/december 2012.

 

Økonomi

Den økonomiske ramme for projektet udgør 35,0 mio. kr., svarende til tilskuddet fra Trans-portministeriet.

Det kan ikke forventes at hele projektet kan gennemføres for de afsatte midler. Som konse-kvens heraf vil selve ringvejsprojektet bestå af den nyanlagte vej fra Ndr. Ringvej til Østre Ringvej inkl. afvanding.

Eventuelle anlæg af cykelstier langs de eksisterende veje forventes etableret i forbindelse med udbud af det øvrige vejanlæg der forventes finansieret via Transportministeriets pulje for de Bornholmske Cykelveje.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 31. marts 2011 en anlægsbevilling på 35,0 mio. kr. til anlæg af omfartsvej øst om Rønne og tilsvarende en anlægsbevilling på -35,0 mio. kr. til tilskud fra staten.

Udgifterne til det ændrede projekt, som beskrevet oven for, forventes at kunne afholdes inden for de i budget 2012 og 2013 afsatte rådighedsbeløb til omfartsvej øst om Rønne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2012

1.
Tegning - planer for omfartsvej, ekspropriation del 3 (PDF)

2.
Tegning - planer for omfartsvej, ekspropriation del 2 (PDF)

3.
Tegning - planer for omfartsvej, ekspropriation del 1 (PDF)

4.
Tegning - planer for omfartsvej del 2 (PDF)

5.
Tegning - planer for omfartsvej del 3 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Forslag til Vandhandleplan for Bornholm i høring

09.00.06P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Miljøministeriet udsendte den 22. december 2011 den endelige Vandplan 2010-15 for Bornholm. Vandplanen indeholder bindende mål og indsatskrav. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af denne udarbejde en vandhandleplan, der skal sendes i høring i 8 uger senest 22. juni og være vedtaget inden 22. december 2012.

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til den kommunale vandhandleplan for Bornholm. Vandhandleplanen redegør på et overordnet niveau for, hvordan målene i vandplanen nås, hvordan indsatserne prioriteres, samt for hvordan vandplanen påvirker anden kommunal planlægning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at forslag til vandhandleplan sendes i offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Baggrund:

Den statslige vandplan er udarbejdet i henhold til miljømålsloven, som implementerer EUs vandrammedirektiv. Vandplanen er en helt ny plantype med en seksårig planperiode (2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027).

Vandplanen skal sikre at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande i udgangspunktet opfylder miljømålet ”god tilstand” inden udgangen af 2015 (nogle indsatser er dog udskudt til kommende planperioder).

Desuden skal planen sikre, at eventuelle forringelser af vandmiljøet forebygges. Selve Vandplanen, kortmateriale og andet baggrundsmateriale kan findes via dette link: http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Se_vandplanerne/Bornholm/3_1_Bornholm.htm

 

Planen er bindende. Alle myndigheder skal således i deres arealdrift, naturforvaltning eller myndighedsudøvelse lægge den statslige plan til grund. Kommunerne skal inden et år efter vandplanens endelige vedtagelse have udarbejdet kommunale handleplaner, der fastlægger, hvordan målene i de statslige planer nås. Den kommunale handleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december 2015. Forslag til kommunale vandhandleplaner skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger senest fra den 22. juni 2012. Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til den kommunale vandhandleplan for Bornholm, se vedhæftede bilag.

 

Indsatser:

Vandplanen indeholder et indsatsprogram med konkrete indsatskrav, som skal sikre god tilstand for vandområder på Bornholm. Indsatsprogrammet er bindende over for kommunerne og skal effektueres i første planperiode.

 

Handleplanen skal redegøre for, hvordan kommunen vil realisere indsatsprogrammet – dog uden at foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forbindelse med gennemførelsen af indsatserne. Handleplanen skal endvidere indeholde en prioritering og forventet tidsplan for igangsættelse af indsatserne.

 

Handleplanen udstikker således de overordnede rammer for det videre arbejde med de konkrete indsatser. Berørte lodsejere vil blive inddraget på et senere tidspunkt, når indsatserne skal detajlplanlægges og gennemføres.

 

Indsatskravene er på Bornholm fokuseret på henholdsvis vandløb og spildevand. Der er ingen indsatskrav specifikt i forhold til grundvand og kystvande.

 

Vandløb

Vandplanens indsatser på vandløbsområdet er følgende:

 

Kommunens forventede prioritering og tidsplan for indsatserne kan ses i nedenstående tabel.

Forventet tidspunkt for igangsættelse af indsats i vandløb

Vandløb

Indsats

Længde/km

2012

Blykobbe Å

Fjernelse af spærring

 

Tingsted Å

Fjernelse af spærring

 

Tingsted Å

Genåbning af rørlagt strækning

0,193 km

Spager Å

Fjernelse af spærring

 

Skovsholm Bæk

Fjernelse af spærring

 

Flisebæk

Genåbning af rørlagt strækning

0,230 km

Kæmpe Å

Genåbning af rørlagt strækning

1,333 km

2013

Spællinge Å

Ændret vandløbsvedligeholdelse

1,345 km

Henriksbæk

Fjernelse af spærring

 

Læså

Fjernelse af spærringer, 2 stk.

 

2014

Læså i Vestre Indlæg

Genåbning af rørlagt strækning

0,102 km

Muleby Å

Genåbning af rørlagt strækning

0,854 km

Samsingå

Genåbning af rørlagt strækning

0,173 km

Samsingå

Genåbning af rørlagt strækning

0,410 km

2015

Lille Å ved Brodal m. tilløb

Genåbning af rørlagt strækning

0,253 km

Blåkilde Bæk

Genåbning af rørlagt strækning

0,153 km

Møllebæk v. Tejn

Genåbning af rørlagt strækning

0,228 km

Tejn Å, Basteå

Genåbning af rørlagt strækning

0,265 km

Figur 1: Forventet tidsplan for vandløbsindsatsen.

 

 


Figur 2: Indsatskrav i vandløb på Bornholm. På kortet ses alle vandløb, som indgår i vandplanen for Bornholm.

Spildevand

Vandplanens indsatser på spildevandsområdet er følgende:

·         Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme – ca. 80 ejendomme i det åbne land heraf ca. 50 ejendomme til renseklasse SOP og ca. 30 ejendomme til renseklasse SO.

·         Regnvandsbetinget udløb: Foreslået virkemiddel i vandplanen er etablering af et forsinkelses- og bundfældningsbassin på et overløbsbygværk med det formål at reducere den forureningsmæssige belastning på det modtagende vandområde. Som alternativ til denne løsning har Bornholms Forsyning planlagt dels at nedlægge Vestermarie Renseanlæg og afskære spildevandet til Rønne, dels at separere dele af kloakoplandet samt ændre andre dele til LAR (Lokal Afledning af Regnvand).

 

Bornholms Regionskommunes spildevandsplan skal revideres i løbet af 2012, og vandplanens indsatser på spildevandsområdet vil derfor blive indarbejdet i den kommende spildevandsplan. Indsatser på spildevandsområdet planlægges i samarbejde med Bornholms Forsyning A/S.

 

For ejendomme beliggende i de udpegede indsatsområder til forbedret spildevandsrensning, forventes de enkelte ejendommes spildevandsforhold nærmere undersøgt i løbet af 2012 og 2013.

Herefter kan der udstedes fornødne påbud m.v. sådan, at forbedringerne kan være tilvejebragt inden udgangen af 2015.

 

Tiltag over for det regnbetingede udløb ved Vestermarie Renseanlæg vil blive gennemført inden udgangen af planperioden i 2015. Den forventede tidsplan vil fremgå af den reviderede spildevandsplan.

 

 


Figur 3: Indsatskrav rettet mod spildevand på Bornholm. På kortet ses endvidere alle vandløb og søer, som indgår i vandplanen for Bornholm.

Økonomi og finansiering

Indsatser på vandløbsområdet skal i hovedtræk finansieres af landdistriktsprogrammet, hvor kommunerne kan søge tilskud til at gennemføre indsatserne. Den endelige udformning af tilskudsordningerne kendes ikke endnu men forventes at foreligge juni 2012, hvorefter der kan åbnes for ansøgninger. Det forventes, at kommunerne vil kunne søge tilskud til forundersøgelser, konsekvensvurderinger og gennemførelse af tiltag. Lodsejere, som måtte lide tab i forbindelse med indsatserne, vil kunne søge erstatning/kompensation også under landdistriktsprogrammet. Indsatser på spildevandsområdet er brugerfinansieret eller takstfinansieret under Bornholms Forsyning.

 

I vandplanen er de samlede årlige omkostninger til de enkelte tiltag skønnet. Ændret vandløbsvedligeholdelse er skønnet til at koste 10.000 kr. årligt til lodsejerkompensationer, mens omkostninger til konsekvensvurderinger, som kommunen skal lave, ikke indgår i overslaget. Omkostninger til fjernelse af faunaspærringer og omkostninger til genåbning af rørlagte vandløb er skønnet til henholdsvis 127.000 kr. pr. år og 84.000 kr. pr. år til projektering og anlægsarbejde, mens erstatninger til lodsejere ikke er inkluderet i overslagene. Alle disse omkostninger forventes dækket af tilskudsmidler.

 

Der vil dog for kommunen være en del administration i forbindelse med indsatserne såsom ansøgning om tilskudsmidler, myndighedsbehandling mv., som ikke dækkes af tilskudsmidler.

Økonomiske konsekvenser

Forventes afklaret til den endelige vedtagelse af vandhandleplanen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2012

1.
Forslag til Vandhandleplan for Bornholm (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Forslag til Natura 2000-handleplaner for Bornholm i høring

01.05.18A50-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Miljøministeriet udsendte den 8. december 2011 de endelige Natura 2000-planer. Kommunerne og Naturstyrelsen skal på baggrund af disse udarbejde handleplaner, der skal sendes i høring inden 8. juni og være vedtaget inden 8. december 2012.

Teknik & Miljø har i samarbejde med Naturstyrelsen udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplaner for alle 7 Natura 2000-områder på Bornholm. Handleplanerne skal overordnet redegøre for de forventede metoder og forvaltningstiltag, som der er behov for at tage i anvendelse for at opfylde indsatskravene, hvordan indsatserne prioriteres, samt for den forventede effekt af de enkelte aktiviteter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at forslag til Natura 2000-handleplaner sendes i offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund:

De statslige Natura 2000-planer er udarbejdet i henhold til miljømålsloven, som implementerer Habitat- og Fuglebeskyttelses­direktiverne. Natura2000-planerne opsætter mål og forslag til indsatser for naturtyper og arter på Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Natura 2000-planerne er bindende, således at alle myndigheder i deres arealdrift, naturforvaltning eller myndighedsudøvelse skal lægge Natura 2000-planerne til grund.

 

Natura2000planerne kan findes via dette link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/Se_planerne.htm#Bornholm

De syv Natura 2000 områder for Bornholm har numrene 184 (Hammeren og Slotslyngen), 185 (Gyldenså), 186 (Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne), 187 (Kystskrænterne ved Arnager Bugt), 188 (Dueodde), 210 (Spællinge ådal, Døndal og Helligdomsklipperne) og 213 (Randkløve Skår).

 

Natura2000-handleplaner

Kommunen skal udarbejde handleplaner for, hvordan de enkelte Natura2000-planer vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og kystnære områder. Kommunen har ansvaret for at udarbejde og gennemføre handleplaner for arealer med kortlagte lysåbne naturtyper. Kommunen har desuden valgt selv at udarbejde handleplaner for egne skovbevoksede arealer dvs. fx Vestermarie, Aaker og Pedersker Plantager.

Naturstyrelsen har ansvaret for at udarbejde og gennemføre handleplaner for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Naturstyrelsen udarbejder selv handleplaner for egne lysåbne arealer fx Hammeren og Slotslyngen.

Miljøministeriet og KL har i fællesskab udarbejdet et paradigme og en vejledning for Natura2000-handleplanerne. Teknik & Miljø og Naturstyrelsen har anvendt dette paradigma ved udarbejdelsen af handleplanerne. Handleplanerne kan ses i vedhæftede bilag.

 

Handleplanerne skal overordnet redegøre for de forventede metoder og forvaltningstiltag, som der er behov for at tage i anvendelse for at opfylde indsatskravene, hvordan indsatserne prioriteres, samt for den forventede effekt af de enkelte aktiviteter. Dog må handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.

 

Handleplanerne skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger senest fra den 8. juni 2012 og skal være vedtaget endeligt senest den 8. december 2012.

 

Indsatser:

Målet for første planperiode er at sikre den eksisterende natur. Et væsentligt element er at undgå nye anlæg og tiltag, som kan gøre skade. Dette sikres ved den almindelige myndighedsudøvelse efter gældende lovgivning.

 

Hertil kommer et behov for en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturværdierne. Hver Natura2000-plan indeholder for det pågældende område et indsatsprogram, som skal sikre naturtyper og arter inden for området mod tilbagegang. Indsatsprogrammerne består af retningslinjer, som typisk kan være at:

·         lysåbne naturtyper sikres hensigtsmæssig drift og pleje

·         skovnaturtyper sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje

·         der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi

·         invasive arter bekæmpes

·         der sikres velegnede levesteder for truede arter i området

·         visse naturtyper udvides eller sammenkædes, hvis de naturgivne forhold gør det muligt

 

I handleplanerne beskrives de forvaltningstiltag, som forventes taget i anvendelse for at opfylde Natura2000-planernes mål. Forvaltningstiltagene er følgende:

·         Pleje ved græsning eller høslæt

·         Rydning af uønsket opvækst

·         Forbedring af hydrologiske forhold

·         Afbrænding af hedearealer

·         Bekæmpelse af invasive arter

·         Evt. udlæg af nye områder til lysåben natur

·         For skov: skovnaturtypebevarende drift og pleje eller udlæg til urørt skov.

 

Indsatsbehovet er for hvert Natura2000-område opgjort i et skønnet antal ha. En oversigt over skønnet indsatsbehov og igangværende indsatser kan ses i vedhæftede bilag samt i hver enkelt Natura2000-handleplan, som også er vedhæftet som bilag.

 

Økonomi og finansiering

De tiltag, der skal ske på private eller offentlige arealer med landbrugsmæssig interesse (f.eks. enge og overdrev), kan blive finansieret gennem en række særlige Natura2000-tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet. Det kan være græsning/høslæt, rydninger af uønsket opvækst og forbedring af hydrologiske forhold. Der vil ligeledes blive etableret en tilskudsordning til sikring af skovnaturtyper, der i dag lovligt kan fældes. Tiltagene er frivillige for de private lodsejere.

 

En række andre nødvendige tiltag kan ikke finansieres over landdistriktsprogrammet, enten fordi arealerne ikke har tilstrækkelig landbrugsmæssig interesse (f.eks. heder og moser), eller tiltagene kun har naturforvaltningsmæssig betydning (f.eks. etablering af vandhuller og sikring af specifikke artslevesteder), eller tiltaget kan forveksles med egentlig erhvervsstøtte (f.eks. fældning af skov). Disse tiltag er forudsat finansieret af midler, som kommunerne og offentlige lodsejere selv tilvejebringer f.eks. gennem omprioritering af eksisterende midler og eventuelt suppleret med EU-midler fra Life+-ordningen (dog kun større projekter).

 

I lyset af, at de virkemidler, der er valgt til gennemførelse af indsatsen på private arealer, overvejende består af frivillige tilskudsordninger, er forventningerne til kommunernes faciliterende opgaver følgende:

a) Iværksættelse af græsning/høslæt under tilskudsordning: kommunerne supplerer den statslige information.

b) Forberedelse til pleje eller rydninger af uønsket opvækst under tilskudsordning: kommunerne supplerer den statslige information, iværksætter eventuelt forberedende indsatser.

c) Forbedring af vandforhold under tilskudsordning: ordningen rummer bl.a. tilskud til forprojekter, og kommunerne forventes at indgå som projektleder og opsøgende på større projekter.

d) Store Life-projekter typisk vedr. heder og arter: tilrettelægges i en national Natura 2000-koordinationsgruppe.

e) Øvrige kommunale tiltag som f.eks. artsindsats og vandhuller: kommunerne iværksætter og finansierer disse tiltag.

f) Kommunen skal herudover gennemføre indsatser på egne arealer og finansiere disse tiltag i den udstrækning, de ikke kan dækkes under tilskudsordninger.

 

Plejetiltag på private arealer og arealer ejet af kommunen forventes at koste i overslag 2 mio. kr. Etablering af ny natur på private arealer (ingen planlagt indsats på kommunens arealer) forventes af koste i overslag 4,5 mio. kr. Det vurderes, at omkostningerne i et mindre omfang vil kunne dækkes af tilskudsordninger. En større del af omkostningerne vurderes ikke at kunne dækkes af tilskudsmidler, da det drejer sig om arealer uden landbrugsmæssig interesse som f.eks. skovarealer ved Dueodde.

Økonomiske konsekvenser

Forventes afklaret til den endelige vedtagelse af Natura2000-handleplanerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2012

1.
Samlet oversigt over indsatsbehov og igangværende indsatser (DOC)

2.
184_Hammeren_handleplan_forslag (DOC)

3.
185_Gyldenså_handleplan_forslag (DOC)

4.
186_Almindingen_handleplan_forslag (DOC)

5.
187_Arnager_Bugt_handleplan_forslag (DOC)

6.
188_Dueodde_handleplan_forslag (DOC)

7.
210_Spællinge_handleplan_forslag (DOC)

8.
213_Randkløve_Skår_handleplan_forslag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Godkendelse af takster for Rønne Vand A/S

13.02.00S55-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

14

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Ifølge vandforsyningsloven skal almene vandværker forelægge kommunen deres forslag til takster for næste års anlægs- og driftsbidrag til godkendelse.

Kommunalejede og store vandværksselskaber (>200.000 m3 pr år) er omfattet af prisloft, som fastsættes af Forsyningssekretariatet. Kommunen tager dermed ikke stilling til det samlede prisniveau, men skal stadig godkende taksterne. Rønne Vand A/S er omfattet af denne ordning.

Kommunen beslutter ikke størrelsen af taksterne, men kan vælge at godkende eller afvise de enkelte takster.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at taksterne godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Vandforsyningslovens § 53 fastlægger, at almene vandværkers årlige anlægs- og driftsbidrag forud skal godkendes af kommunen.

Loven tager primært sigte på at beskytte forbrugerne mod uhensigtsmæssigt høje vandpriser. Vandværker har monopol på salg af vand inden for deres forsyningsområde, og i mangel af markedsmekanismer, skal der derfor være en instans, der sikrer at priserne ikke stiger unødigt. Fra et samfundsøkonomisk synspunkt er det endvidere uønskeligt, at for store kapitalværdier ligger passivt bundet i vandværkerne.

Med vedtagelse af lovgivningen om prisloft for store almene vandforsyninger varetages vurderingen af det samlede prisniveau af Forsyningssekretariatet. Ifølge vandforsyningsloven er kommunen dog stadig godkendelsesmyndighed og skal godkende eller afvise de enkelte takster. Kommunen tager stilling til om de forskellige taksttyper er balanceret retfærdigt, så bestemte forbrugergrupper ikke belastes i særlig grad.

Rønne Vand A/S er en udskilt del af moderselskabet Rønne Vand og Varme a.m.b.a. Der arbejdes med forskudt regnskabsår og takster vedtages derfor altid i foråret.

Vandværkets forslag til takster for 2012-13 indebærer ikke ændringer i forhold til sidste år, og både vandpriser og tilslutningsafgifter er lave i forhold til det generelle niveau på Bornholm.

Takstforslag og regnskaber for selskabet er bilagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2012

1.
Vandtakster 2012/13 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Skema A for etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer i Rønne - Snorrebakken, etape 2

03.02.12S55-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af et nyt skema A for etablering af 60 almene ældreboliger i Rønne samt skema A for servicearealer i forbindelse med boligerne – etape 2.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af 60 almene ældreboliger i Rønne – etape 2

b)     at skema A for etablering af 60 almene boliger – etape 2 godkendes

c)     at der på statens vegne gives tilsagn om tilskud til servicearealer

d)     at skema A for etablering af servicearealer i tilknytning til de 60 almene boliger – etape 2 godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. august 2010 igangsætning af plan for plejeboligbyggeri etape 2 ved Snorrebakken, Rønne, målrettet botilbud for demente. Skema A blev godkendt af Kommunalbestyrelse den 16. december 2010, men blev efterfølgende annulleret ved kommunalbestyrelsesbeslutning af den 24. februar 2011, idet kommunalbestyrelsen besluttede, at byggeriet skulle udbydes i EU-fagentreprise.

BDO Kommunernes Revision har i den forbindelse, på anmodning fra kommunens projektleder, udarbejdet et nyt skema A for etablering af de 60 almene ældreboliger med tilknyttede servicearealer i Rønne.

I lighed med 1. etape er det forudsat at nybyggeriet af 2. etape opføres som energiklasse 2015, hvilket svarer til det der tidligere hed energiklasse 1.

Lokalplanen blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 og supplerende lokalplan for byggeriets 2. etape blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:                                                                                    Skema A

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                                         101.638.159 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                                                 3.220.000 kr. Anlægsudgifter i alt                                                                                                104.858.159 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 84%                                                                          -83.696.054 kr.

Kreditforeningslån 98 % (energiklasse 2015)                                                 -1.960.000 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 14%)                                           -13.949.342 kr.

Beboerindskud 2%                                                                                   -2.032.763 kr.

Boliger i alt                                                                                         -101.638.159 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                                                -2.400.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                                           -820.000 kr.

Servicearealer i alt                                                                                  -3.220.000 kr.

 

Energiklasse 2015:

Merudgiften ved at opføre boligerne i den højeste energiklasse udgør 2.000.000 kr. incl. moms. Udgiften finansieres som anført med 98% kreditforeningslån og med 2% beboerindskud.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligsikring vil udgøre 6.302 kr. eller årligt 1.008 kr. pr. m².

Beboernes betaling vedrørende merudgiften til energiklasse 2015 er beregnet til 123 kr. pr. bolig pr. måned. Denne merudgift forventes modsvaret af besparelse på forbrugsregnskabet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2012

1.
Foreløbigt driftbudget (PDF)

2.
Skema A - boliger (PDF)

3.
Skema A - serviceareal (PDF)

4.
Estimeret anlægsbudget (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Anlægsbevilling til udskiftning af tagbelægning og efterisolering, Vej & Park Bornholm, Østre Ringvej 1, Rønne

82.07.00S05-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsbevilling til udskiftning af tagpapbelægning samt efterisolering efter gældende foreskrifter jf. bygningsreglementet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

a)     at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til udskiftning af tagbelægning og efterisolering m.m. på Østre Ringvej 1, Rønne

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,6 mio. kr. finansieret af Vej og Park Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Tagpapbelægningen på Vej & Park Bornholms østvendte traktor- og autoværkstedsbygning på Østre Ringvej 1 i Rønne er nedslidt og skal udskiftes.

 

I forbindelse med ny pålægning af tagbelægning, enten som ny tagpapbelægning eller som protantag, efterisoleres taget samtidig efter gældende foreskrifter i bygningsreglementet.

 

Arbejdet udbydes ved underhåndsbud af Vej & Park Bornholm selv. Den samlede udgift er overslagsmæssigt beregnet til ca. 0,6 mio. kr. inkl. byggeledelse og uforudsete udgifter.

Arbejdet forventes udført i medio 2012.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til udskiftning af tagbelægning og efterisolering på 0,6 mio. kr. kan finansieres af Vej & Park Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011.

Sagen om de samlede budgetoverførsler vedrørende drift fra 2011 til 2012 forventes godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2012.

Det forventes endvidere, at der med efterisoleringen bliver opnået besparelser på den fremtidige bygningsdrift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Forlængelse af affaldsplan 2009 - 2012

07.00.01P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi. og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jævnfør ”Bekendtgørelse om affald” kan de danske kommuner forlænge deres nugældende affaldsplan (2009-2012) til også at omfatte 2013. Muligheden for forlængelse skyldes bekendtgørelsens revision og ikrafttrædelse pr. 1/1 2012, hvorved diverse redegørelser og eventuelle lovbestemmelser først vil blive udarbejdet af de relevante myndigheder og statslige forvaltninger i løbet af 2012. Dermed vil Bornholms Regionskommunes affaldsplan for den kommende planperiode gælde for perioden 2014-2018 og dække perioden 2014-2024.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at nugældende affaldsplan for 2009-2012 forlænges, så denne også omfatter 2013.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Af ”Bekendtgørelse om affald”, § 107, fremgår det, at:

”Kommunalbestyrelsen skal vedtage den første affaldshåndteringsplan efter denne bekendtgørelse senest den 1. januar 2014. Planen skal gælde i perioden 2014-2018 og skal dække perioden 2014-2024, begge år inklusive. Såfremt kommunalbestyrelsen vedtager den første affaldshåndteringsplan efter denne bekendtgørelse senest den 1. januar 2013, skal planen gælde i perioden 2013-2018 og skal dække perioden 2013-2024, begge år inklusive.

Stk. 2. Pligten til at udarbejde en affaldshåndteringsplan i perioden 2009-2012, som skal dække perioden 2009-2020, opretholdes indtil 1. januar 2014. Planen skal udarbejdes efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen vedtager den første affaldsplan efter denne bekendtgørelse efter den 1. januar 2013, jf. stk. 1, 1. pkt., skal den gældende affaldshåndteringsplan forlænges eller affaldshåndteringsplanen skal udarbejdes, jf. stk. 2, så den dækker 2013.”

 

Årsagen til muligheden for forlængelse af den nugældende, kommunale affaldsplan for perioden 2009-2012 skal findes i affaldsbekendtgørelsens sene ikrafttræden (pr. 1/1 2012), hvorved kommunernes beslutningsgrundlag endnu ikke er udarbejdet af de statslige myndigheder og styrelser. Ved at forlænge fristen for udarbejdelse af affaldsplanen jf. ovenstående § 107, stk. 3, vil det ligeledes være muligt at hente inspiration fra såvel videns- som erfaringsgrundlag fra statslige redegørelser og kommunale tiltag.

Økonomiske konsekvenser

Ressourcerne til udarbejdelse af Bornholms Regionskommunes kommende affaldsplan finansieres via affaldsgebyrer, og vil blive medtaget i Bofas budget for 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Teknik- og Miljøudvalget

00.30.10Ø09-0109

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

 

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser på Teknik- og Miljøudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2011 indstillet overført et samlet underskud på 6,4 mio. kr. Der forventes således et samlet underskud på 5,5 mio. kr. i 2012. Der er iværksat besparelsestiltag for at bringe budgettet i balance.

På den ikke-overførbar bevilling forventes budgettet overholdt

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. indstillede overførsler fra 2011. Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Budgetopfølgningen på virksomhedsniveau kan læses i bilag 1.

 

 

 

 

Drift

På politikområde 9 Teknik og Miljø forventes samlet set et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der overført et underskud på 6,1 mio. kr.. Samlet set i 2012 forventes dermed et underskud på 1,9 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes budgettet overholdt.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Der er iværksat besparelsestiltag for at bringe budgettet i balance i 2012. Det estimerede mindreforbrug i år er i denne opfølgning gjort op til 4,2 mio. kr. og der mangler således endnu 1,9 mio. kr. før den negative overførsel fra 2011 på 6,1 mio. er udlignet.

 

På politikområde 10 Forsyning og drift forventes samlet set et merforbrug på 3,2 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der overført et samlet underskud på 0,3 mio. kr. Samlet set i 2012 forventes dermed et underskud på 3,6 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes budgettet overholdt.

De største udfordringer på politikområdet:

·         BAT forventer et merforbrug på 2,8 mio. kr. i 2012 og dertil kommer et overført underskud fra 2011 på 2,7 mio. kr. Dog forventes det planlagte indkøb af busser i 2012 at blive billigere end forventet. En evt. overførsel af ubrugte anlægsmidler til driften (kræver politik godkendelse) vil have positiv indvirkning på resultatet i 2012.

 

 

Anlæg

Der udarbejdes ikke opfølgning på anlæg pr. 31. marts 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. marts 2012 udviser samlet set på driften et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2012 på Teknik- og Miljøudvalgets områder. Fra 2011 indstilles overført et overført et samlet underskud på 6,4 mio. kr. Der forventes således et samlet underskud på 5,5 mio. kr. i 2012.

Der er iværksat besparelsestiltag for i alt 7,1 mio. kr. for at bringe budgettet i balance, jf. sag om budgetoverholdelse i 2012 behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012.

På den ikke-overførbar bevilling forventes budgettet overholdt

 

Der er fra 2011 indstillet overført et samlet underskud på 6,4 mio. kr. fordelt med 8,8 mio. kr. i underskud og 2,4 mio. kr. i overskud. Virksomheder med overskud kan anvende overskuddet til finansiering af drift og anlæg under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af virksomhedernes ansøgninger.

 

Status er at der ikke er modtaget ansøgninger på Teknik og Miljøudvalgets områder på nuværende tidspunkt.

 

 

 

 

 

 

 

Tabel: Drift

Beløb i 1.000 kr.

Mer/mindreforbrug i 2012

Indstillet overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

9 Teknik og Miljø

4.156

0

-6.061

-1.905

0

10 Forsyning og drift

-3.240

0

-324

-3.564

0

Teknik- og Miljøudvalget

916

0

-6.385

-5.469

0

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2012

1.
Bilag 1, Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Budget 2013 - Teknik og Miljøudvalgets budgetbidrag

00.30.04Ø02-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-04-2012

16

 

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, beslutter

Resumé

Ved Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 6. marts 2012, blev udvalget præsenteret for en række emner til drøftelse med henblik på mulig op- eller nedprioritering af budgettet for 2013 samt overslagsårene. Efter en drøftelse af emnerne, besluttede Teknik- og Miljøudvalget at bede administrationen om, til mødet i april, at fremlægge forslag til en reduktion på 5 % af Teknik og Forsynings budget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller forslag til en reduktion af aktivitetsniveauet og det tilhørende budget med henblik på beslutning om hvilke forslag der arbejdes videre med i forbindelse med udvalgets budgetbidrag 2013.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. april 2012:

Drøftes.

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til fortsat drøftelse

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Budgettet til de offentlige legepladser reduceres med 50.000 kr. i 2013 og overslagsårene, idet udvalget primo 2013 præsenteres for et oplæg om øget samarbejde med borgerforeninger, udvalgsområder m.fl. om vedligehold og brug af legepladser, forslag til reduktion af antallet af legepladser mm.

Som opprioriteringsforslag fremsendes forslag om at der i  2013 afsættes 400.000 kr. til vand- og naturindsatsen samt 400.000 kr. til udarbejdelse af klimahandleplan samt 1 mio. kr. til gennemførelse af udvalgte klimaforanstaltninger.
Der fremsendes forslag om at der afsættes 300.000 kr. til gennemførelse af jordforureningsindsatsen i 2013.

Der fremsendes forslag om at budgettet til fredningserstatninger overføres til den ikke-overførbare del af budgettet.

 

 

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Budgetseminar 1 og ØKEs beslutning af 22. februar 2012, blev fagudvalgene bedt om at arbejde videre med budget 2013 samt overslagsårene, indenfor en række fokusområder. Dette medførte, at Teknik- og Miljøudvalget på mødet d. 6. marts 2012 drøftede en række emner. I det følgende er disse emner beskrevet med overskriften (idet der henvises til dagsordenspunktet af 6. marts for uddybende beskrivelse) samt bemærkninger fra administrationen, fremkommet efter mødet.

 

Vand- og Natura2000 handleplaner

Det vurderes at der bør afsættes 400.000 kr. til vand- og naturindsatsen i 2013.

 

Klima

Det vurderes at der bør afsættes 400.000 kr. til udarbejdelse af klimahandleplan samt yderligere 1 mio. kr. til at gennemføre udvalgte klimaforanstaltninger fx på kommunens egne arealer til at sikre egne kommunale bygninger.

 

Jordforurening

Det vurderes at der bør afsættes 300.000 kr. til at gennemføre jordforureningsindsatsen i 2013.

 

Fredninger:

Det foreslås at budgettet til fredningserstatninger overføres til den ikke-overføre del af budgettet. Det skal ses i lyset af at der er tale om et område som reelt er ude af kommunens indflydelse, både for så vidt angår antallet og erstatningernes størrelse.

 

Digitalisering af byggesagsarkiv

Digitalisering af byggesagsarkivet kan ske på flere måder: f.eks. kan det samlede byggesagsarkiv scannes efter at klargøring hertil er sket med ekstern assistance. Eksempelvis kan scanningen ske efter egen klargøring – hvilket vil kræve at der afsættes ekstra ressourcer hertil. Hertil kommer udarbejdelse af udbudsmateriale, efterbehandling samt udgifter til hosting og vedligehold af weblager samt hotlinesupport. Det vurderes at den første løsning i alt koster ca. 4,5 mio. kr. mens den anden løsning koster ca. 3 mio. kr.

 

Øget tilladeligt akseltryk

Da der ikke kan indføres kørselsrestriktioner på alle de mindre veje, vil det formentlig være nødvendigt at ændre belægningstyper på en væsentlig del af de smalle veje i åbent land. Det skønnes at der skal udlægges ændrede belægninger på ca. 1/3 af de mindre veje i åbent land, i alt ca. 200 km. Dette vil medføre en udgift på ca. 25 mio. kr.

 

Grusveje som alternativ til asfalt

En nedklassificering af de mindre veje i det åbne land, hvor asfaltveje gøres til grusveje, vil have vidtrækkende konsekvenser for drift, vedligeholdelse af vejene, og dermed også af det oplevede serviceniveau. Hvis der skal alene skal henses til trafiksikkerheden vil der være behov for at vejene tilses – og repareres – jævnligt, da der meget hurtig kan opstå huller i belægningen, specielt efter meget nedbør.

For at undgå de værste skader vil det være nødvendigt at der sker en omprofilering af vejene hvor der etableres betydelig mere sidefald for at lede vandet bort fra vejen. Samtidig skal afvandingskonstruktionen gennemgås for at bortlede vandet. Det vil være vanskeligt at udføre snerydning på vejene, specielt fordi temperaturen i den typiske bornholmske vinter ofte varierer fra frost – tø - frost. Det er Teknik & Miljøs vurdering at der ikke vil kunne opnås driftsmæssige besparelser, men måske ligefrem medføre øgede driftsudgifter.

Det vil heller ikke medføre driftsbesparelser for de mindre væsentlige veje, hvis man nedbringer standarden til et niveau hvor kun skader der er af trafiksikkerhedsmæssig betydning udbedres. Det er typisk at de første mindre skader (slaghuller mv.) der opstår på en vej, vil være skader der kan medføre problemer for trafiksikkerheden. De større strukturelle skader på selve vejkonstruktionen vil opstå på et langt senere tidspunkt.

 

Offentlig vej overgår til privat vej

Med ændringen af Privatvejsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2012, er der stillet så store krav til den standard de overdragne kommuneveje skal have inden de overdrages til lodsejerne, at det efter Teknik & Miljøs vurdering vil være urealistisk at overdrage kommunale veje i åbent land til lodsejerne, specielt fordi det netop vil være de dårligst vedligeholdte veje der vil være relevante at nedklassificere til private veje. De eneste veje der kan nedklassificeres til private uden en betydelig renovering af vejene, er de bygader der ligger i afgrænsede beboelseskvarterer i byerne.

 

Belysning i byer (LED lamper/optimeret styring)

Kontrakten med Østkraft om drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget er en 3-årig kontrakt der udløber ved udgangen af 2012. Det vil formentlig være muligt at indgå en ny kontrakt der også indebærer en kontinuerlig udskiftning af den ældre del af belysningsanlægget, men der vil i givet fald blive stillet krav om at kontrakten skal gælde i en betydelig længere periode (10-20 år).

 

Konkurrenceudsættelse

Området bør generelt gennemgås mhp. at vurdere hvilke opgaver der vil egne sig til konkurrenceudsættelse.

Ved sammenlægningen af amt og kommuner i 2003 blev det besluttet at indføre en BUM-model der betyder at kommunens entreprenørafdeling – Vej & Park, Bornholm, i princippet skulle hvile i sig selv, og skulle drives efter forretningsmæssige principper, således at man kunne konkurrere på lige vilkår med det private erhvervsliv. Der blev opstillet regler og retningslinjer for hvornår drifts- og anlægsopgaver skulle i udbydes, og her kunne Vej & Park i princippet byde ind på opgaverne på lige vilkår med det private erhvervsliv.

Der er dog en lang række driftsopgaver der ikke er egnede til udbud (ad hoc-opgaver, mindre driftsopgaver, serviceopgaver og lignende), og disse opgaver bliver i dag udført primært af Vej & Park men også af private entreprenører efter bestilling fra de enkelte driftsområder. Pt. har vejområdet en aftale med Vej & Park om 3 vejservice-kolonner der udfører tilsynsopgaver, mindre driftsopgaver og opgaver i forbindelse med akutte opståede situationer, og som styres direkte af vejdrift.

 

For at afdække om der er økonomiske fordele ved at indføre en sådan model for en langt større del af driftsopgaverne, bør der gennemføres en analyse af problemstillingen. Man kunne forestille sig en mindre entreprenørafdeling under Teknik & Miljø, der udførte alle eller de fleste mindre og ikke udbudsegnede opgaver, medens de fleste andre større drifts- og anlægsopgaver blev udbudt.

Det vil naturligvis kræve at man definerede hvilke opgaver der var primæropgaver og hvilke der skulle udbydes. Det kunne måske gøres ved at fastlægge en størrelse på den kommunale entreprenørafdeling i overensstemmelse hermed, og så udbyde de resterende opgaver.

Konsekvenserne – som naturligvis skal undersøges nærmere – vil måske være at driftsarbejderne kunne udføres til kostpris, da der ikke vil være krav om at entreprenørafdelingen skal drives efter forretningsmæssige principper.

 

På vejområdet – belysning af hvor mange opgaver kan lægges ud (konkurrenceudsættelse)

Næsten hele vejdrifts-området kan i princippet lægges ud til private. I dag udføres driftsarbejderne som bestillingsarbejder eller for de større opgavers vedkommende, efter udbud af både private entreprenører og af Vej & Park.

I dag er ca. 40 mio. kr. af driftsbudgettet på ca. 63 mio. kr. konkurrenceudsat.

I flere kommuner har man udbudt alle belægningsarbejder i funktionsudbud i en 15-årig periode, hvor der er stillet krav til de enkelte vejes tilstand i perioden og ved aftalens udløb. Også andre større driftsområder er udbudt, men generelt i lidt kortere perioder.

De forhold der i givet fald skal tages højde for er bl.a. konkurrencesituationen og kommunens mulighed for at tilbagetage opgaverne efter kontraktperiodens udløb. Desuden skal man være opmærksom på at man binder sig til et fast beløb i en kortere eller længere periode, hvilket vil medføre mindre muligheder for at ændre prioriteringen af opgaverne.

 

Snerydning – kan det gøres bedre og billigere

Der sker i dag en løbende evaluering af vinterindsatsen, både mellem Vej & Park og Vej internt og med de private aktører. Der afholdes start- og evalueringsmøder med Beredskabet, politiet og med hjemmeplejen for at sikre en optimal indsats i vintertjenesten.

I vinterregulativet er omfanget af vintertjenesten fastlagt, både med hensyn til snerydning og glatførebekæmpelse. Derudover er der en række faste udgifter til klargøring, materiel og rådighedstillæg til vagtpersonale og øvrige rådighedstillæg til eget og privat mandskab.

Glatførebekæmpelsen består i dag af en præventiv saltning på det overordnede vejnet og en ad hoc-saltning når der er konstateret glatte veje på de større sekundære veje, fortrinsvis på skoleveje og på bygader. Derudover saltes der på cykelstier i byerne og på større cykelstier i åbent land jf. vinterregulativet. Udgifterne til glatførebekæmpelse er på ca. 4,5 mio. kr., fordelt med ca.2,3 mio. kr. til præventiv saltning, og ca. 2,2 mio. kr. til ad-hoc på det sekundære vejnet og på cykelstier.

Snerydning udføres i henhold til vinterregulativet. Udgifterne forventes at udgøre ca. 7 mio. kr. på en normal-vinter. De sidste to vintre har været væsentlig dyrere end ved normale vintre.

Faste udgifter udgør i gennemsnit ca. 3,8 mio. kr., heraf ca. 1,6 mio. kr. til drift, indkøb og vedligeholdelse af materiel og anlæg, ca. 0,7 mio. kr. til opstartsudgifter (snepæle, klargøring af snerydningsmateriel, driftsudgifter til varslingssystemer mv.) og ca. 1,5 mio. kr. til rådighedstillæg mv.

 

Drift og vedligehold af de kommunale havne

De kommunale havne har i dag et budget der gør det muligt at opretholde den nuværende standard af havneværkerne men hvor der ikke er mulighed for en væsentlig og tiltrængt renovering af disse, endsige at højne standarden af den daglige vedligeholdelse og drift af havnene. Der vil således fortsat være områder på de enkelte havne der ikke har en standard der er i overensstemmelse med ønsket om at have attraktive havnearealer til glæde for de lokale brugere, turister og gæstesejlere.

I forbindelse med ”forkastningsprojektet” der blev udført samtidig med fjernelsen af Vang pieren, er der dog sket en væsentlig forbedring af sikringen af de ydre havneværker, som på længere sigt vil medføre at der kan ske forbedringer af de indre havneværker.

 

Forslag til besparelser

I det følgende beskrives forslag til en reduktion på 5% af Teknik og Forsynings budget, svarende til i alt ca. 6,6 mio. kr.

 

Område

2013

(mio. kr.)

2014

(mio. kr.)

2015

(mio. kr.)

Hegn og hække

Håndhævelse af hegnsloves bestemmelser, således at hegn og hække i privat eje, mod offentligt areal vedligeholdes af ejeren.

0,050

0,050

0,050

Analyse af svømmebad- og badevandskvalitet

Besparelse som følge af udbud

0,100

0,100

0,100

Drift af Natur og Grønne områder

Ekstensivering af græsslåning på grønne områder. Løbende effektiviseringer og forringelse af serviceniveau og kvalitet

0,150

0,150

0,150

Offentlige legepladser (OPP)

Samarbejde med borgergrupper om vedligehold af offentlige legepladser. Reduktion i antallet af legeredskaber.

0,050

0,050

0,050

Offentlige legepladser (lukning)

 

0,250

0,450

0,450

Nedlæggelse af sydstien

Færdslen henvises til stranden, der dog kan være vanskelig passabel ved bl.a. odderne

0,100

0,100

0,100

Ophør af tangrensning

0,120

0,120

0,120

Fjerne skraldestativer på strande

0,200

0,200

0,200

Belægninger
Der udlægges i højere grad overfladebelægning på bygader (asfalt med nedtromlede skærver)

2,000

2,000

2,000

Skiltning

Forenkling af vejvisning. Der skiltes fortrinsvis til fjernmål og ikke til delmål

0,1

0,1

0,1

Vejdrift

0,5

0,5

0,5

Vintertjeneste

Ingen glatførebekæmpelse og snerydning på cykelstier uden for byområderne

0,2

0,2

0,2

Vintertjeneste
Ingen glatførebekæmpelse på sekundære veje. Der saltes kun ved isslag på veje uden for det overordnede vejnet

1,5

1,5

1,5

Havne

Havneværker

0,1

0,1

0,1

Byggesagsgebyrer

Foreløbige beregninger viser at det er muligt at hæve byggesagsgebyrerne.

0,3

0,3

0,3

BRK Ejendomsservice

1,0

1,0

1,0

Total* (mio kr.) 

6,67

6,87

6,87

 

* I sammentællingen er medtaget besparelsen ved en lukning af de offentlige legepladser, og dermed ikke medtaget besparelsen ved fortsat at vedligeholde de offentlige legepladser i samarbejde med fx borgerforeningerne.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ved udvalgets møde d. 10. april besluttede udvalget at der i forhold til de oplistede forslag til besparelser, IKKE arbejdes videre med forslagene om at hæve byggesagsgebyret, ophør af tangrensning samt fjernelse af skraldestativerne på strandene.

 

Udvalget besluttede at arbejde videre med de øvrige besparelsesforslag, idet det blev  besluttet at der skulle ske en yderligere belysning af  mulighederne for besparelser på de offentlige legepladser.

 

Ved mødet d. 7. maj vil der ske en kort præsentation af området. Det foreslås at der samlet set spares 100.000 kr. pr. år på området og at udvalget ultimo 2012 præsenteres for en plan for udmøntningen af besparelsen.

 

Besparelsen kan tilvejebringes på flere måder, idet der kan ske lukning af legepladser eller en reduktion af antallet af legepladsredskaber. Det er også muligt at en besparelse kan opnås ved at indgå aftaler med borgerforeninger om pasning af legepladserne.

 

Ved Kommunalbestyrelsens 1. budgetseminar, blev det besluttet at et af fokusområderne for budget 2013 skal være ”Konkurrenceudsættelse”. I forlængelse heraf vil der i 2012 blive igangsat en proces hvor det vil blive undersøgt hvilke af bl.a. Vej & Park Bornholms ydelser der ønskes udliciteret og hvilke der ønskes bevaret som kommunal opgave.

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

20

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d 7. maj 2012:

Ingen sager til orientering.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

21

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Ingen sager til høring i Ældreråd og Handicapråd.