Referat
Teknik- og Miljøudvalget
04-06-2012 kl. 16.15
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fritagelse for dagrenovation
  åbent 3 Ændring af Bornholms Regionskommunes tomgangsregulativ
  åbent 4 Klage over afgørelse om afvisning af klage over støj fra PL Beton A/S
  åbent 5 Manglende lejeindtægter på kommunens erhvervslejemål
  åbent 6 Kommunale ejendomme der indstilles til salg
  åbent 7 Anlægsbevilling til energirenovering i de kommunale bygninger (Intern ESCO) - tillægsbevilling
  åbent 8 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser vedrørende en trætopsklatrebane på Brommevej 10, Rø.
  åbent 9 Debatoplæg om vindmølleplanlægning
  åbent 10 Budget 2013 - Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag
  åbent 11 Mulighedernes land: Status økonomi og projekter 2012
  åbent 12 Anlægsbevilling - Medfinansiering mulighedernes land, Hammerhavnen og Hasle havn
  åbent 13 Anlægsbevilling - Planlægning og forberedelse af nye havneprojekter
  åbent 14 Anlægsbevilling - Udvidelse af kapacitet til joller i Tejn Havn
  åbent 15 Anlægsbevillng - Sænkning af granitkaj i Hasle Havn
  åbent 16 Anlægsbevilling - Sikring af det sydlige molehoved Hammerhavnen
  åbent 17 Aflevering af farligt affald på de kommunale havne
  åbent 18 Udviklingsplan for de bornholmske cykelveje - Status pr. 1. maj 2012
  åbent 19 Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2012
  åbent 20 Ansøgning om lejlighedstilladelse til taxikørsel under Folkemødet 2012
  åbent 21 Nedlæggelse af Lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig
  lukket 22 Lukket punkt
  åbent 23 Gensidig orientering
  åbent 24 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

2   Fritagelse for dagrenovation.

07.18.06A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller:

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen besluttet

Resumé

Jævnfør ”Bekendtgørelse om affald” skal alle husstande deltage i den kommunale ordning for afhentning af dagrenovation. Efter implementeringen af lovkravet i Bornholms Regionskommunes regulativ for husholdningsaffald har der vist sig visse uhensigtsmæssigheder i forbindelse med ubeboede husstande og disses deltagelse i ordningen. Som følge heraf foreslås i det følgende et tillæg til ovenstående regulativ, således at der indføres mulighed for fritagelse i visse tilfælde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     godkendelse af forslag til ny tekst i § 9.2 i Bornholms Regionskommunes regulativ for husholdningsaffald, således at ubeboede husstande ikke tvinges med i kommunens ordning for afhentning af dagrenovation.

b)     at forvaltning vil ske efter den ændrede ordlyd, så snart ovenstående er godkendt af kommunalbestyrelsen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

Per Ole Petersen kan ikke medvirke og ønsker, at ubeboede ejendomme der udlejes som sommerhus bør have mulighed for at tilslutte sig sommerhusgebyrer.

Sagsfremstilling

Af ”Bekendtgørelse om affald”, bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011, § 25, stk. 1, fremgår det, at: ”Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation fra alle husholdninger”, hvilket er implementeret i Bornholms Regionskommunes regulativ for husholdningsaffald, § 9.2. Det har dog vist sig, at det for visse husstande gælder, at disse ikke frembringer dagrenovation, idet husstanden ikke bebos. For at imødekomme et ønske fra sådanne husstande om ikke at være tvunget med i ordningen, men samtidig efterleve lovens intention jf. bekendtgørelsens § 25, stk. 1, foreslås det, at teksten i Bornholms Regionskommunes regulativ for husholdningsaffald, § 9.2, erstattes med følgende tekst:

 

”§ 9.2 Hvem gælder ordningen for?

Ordningen for dagrenovation omfatter alle private borgere og grundejere i Bornholms Regionskommune. Ordningen gælder såvel helårs- som sommerhusstande samt dagrenovation fra hertil knyttet erhvervsvirksomhed.

 

Ejere af helårshusstande kan efter skriftlig ansøgning få fritagelse for pligten til at benytte dagrenovationsordningen, såfremt ejendommen ikke er beboet jf. de til enhver tid gældende oplysninger i Folkeregisteret. Fritagelse gives ikke med tilbagevirkende kraft.

 

En fritagelse fra ordning for dagrenovation kræver således, at der ikke er tilmeldt nogen personer med folkeregisteradresse på den pågældende ejendom, hvilket efter forlangende skal kunne dokumenteres ved ansøgning om fritagelse. Så snart der atter tilmeldes en eller flere personer i Folkeregisteret på den pågældende ejendom, er borgeren/grundejeren pligtig at oplyse Bornholms Regionskommune herom, således at indlemmelse i ordning for dagrenovation kan genoptages.

 

Uanset opnået fritagelse for ordning for dagrenovation er betaling af miljøgebyr pligtigt.

 

For sommerhusstande gælder, at disse til hver en tid er omfattet den obligatoriske dagrenovationsordning, og fritagelse herfor er dermed ikke mulig.”

 

Ændringen vil kunne implementeres som et tillæg til regulativ for husholdningsaffald, hvorved ovennævnte formulering vil blive inkluderet i regulativet ved næste revidering af regulativet, som forventes at blive i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af ”Affaldsplan 2014-2018”, som forventes i løbet af 2013. Dog vil det være muligt at forvalte fritagelsesansøgninger efter ovennævnte formulering allerede fra tidspunktet fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse heraf.

Økonomiske konsekvenser

Det vil ikke indebære nævneværdige økonomiske konsekvenser at vedtage ovennævnte fritagelsesregler. Dels skønnes antallet af potentielle fritagelsesansøgninger – ud fra en erfaringsmæssig vurdering - at være begrænset, og dels betaler Bofa entreprenør for afhentning af dagrenovation pr. deltagende husstand. Desuden er i den indgåede kontrakt med entreprenør indbygget en fleksibilitet overfor det samlede antal af deltagende husstande.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Ændring af Bornholms Regionskommunes tomgangsregulativ

09.18.17A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget vedtog d. 13. december 2005 det nugældende tomgangsregulativ som fastsætter en bestemmelse om maksimalt 3 minutters tomgangskørsel.

 

For at forebygge luftforurening og mindske CO2-udledningen foreslås det, at denne bestemmelse sættes til max. 1 minut.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller til

at tomgangsregulativet godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2005 blev det nuværende tomgangsregulativ vedtaget. I det gældende regulativ er der fastsat en bestemmelse om maksimalt 3 minutters tomgangskørsel.

Lovgivningen bag regulativet er ændret og tomgangsregulativet skal derfor revideres.

 

Med baggrund i Bright Green Island strategien og visionen om en grøn bæredygtig ø vurderer Teknik & Miljø at den maksimale tomgangskørsel bør sættes til 1 min. Energiforbruget til transportområdet er en af de største udfordringer i forhold til at flytte forbruget fra fossile brændsler til vedvarende energiformer.

 

En hurtig undersøgelse af de kommunale hjemmesider på internettet viser, at langt størstedelen (80 %) af kommunerne har tomgangsregulativer med max. 1 minuts tomgang.

 

Forslaget om maksimalt 1 minuts tomgang er blevet forelagt Bornholms Politi, der dog umiddelbart ønsker at fastholde det nuværende regulativ. Politiet mener et nyt regulativ bør tilføjes dispensationsmuligheder til afisning af bilruder og at de flere dispensationsmuligheder kan skabe forvirring omkring regulativet. De anmoder dog samtidig om at bødeniveauet for overtrædelse oplyses i regulativet.

 

Det er Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 1517 af 14/12/2006 der giver kommunen mulighed for regulering af tomgangskørsel (§ 16).

 

Forskriftens ordlyd foreslås således:

 

§ 1, stk. 1.

I Bornholms Regionskommune må motoren i holdende motordrevne køretøjer – herunder knallerter – ikke være i gang længere end nødvendigt og højst i 1 minut, medmindre det er trafikalt eller arbejdsmæssigt begrundet som et nødvendigt led i køretøjets anvendelse, f.eks. sammenpresning af dagrenovation, trykluft, eller betjening af bilers lift eller rampe samt motorreparation.

§ 1, stk. 2.

Det anses i denne sammenhæng ikke for arbejdsmæssigt begrundet at holde aircondition- og varmeanlæg i gang.

§ 2.

Overtrædelse straffes med bøde, jfr. § 22 stk. 1 nr. 5 og stk. 2 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006. Bødestraffen er fastsat til kr. 1.000

 

Vedtagelse af en kommunal forskrift kan ifølge § 18 i bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 ikke påklages til anden myndighed og afgørelser i medfør af forskriften kan heller ikke påklages til anden administrativ myndighed (§ 19).

 

Forskrifter, der fastsættes af kommunen skal bekendtgøres i de lokale aviser eller i øvrigt på den på stedet almindeligt brugte måde (§ 18, stk. 2).

 

Det foreslås, at politiet, kørelærere, transportfirmaer m.fl. orienteres skriftligt om bestemmelsen og at der desuden udgives en folder, som kan ligge på færger, borgerservice, biblioteker, politistationer m.m.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Klage over afgørelse om afvisning af klage over støj fra PL Beton A/S

09.11.00K03-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Der er indkommet en naboklage over Teknik & Miljø’s afgørelse om afvisning af støjklage. Den afviste klage omhandler støjgener fra betonelementfabrikken PL Beton A/S, Mulebyvej 40, 3700 Rønne. Klagen er modtaget rettidigt.

 

Klagen er med sagens bilag sendt til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Teknik & Miljø’s bemærkninger til sagen skal efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling sendes til Natur- og Miljøklagenævnet – Teknik & Miljø’s udkast til bemærkninger fremgår i nedenstående sagsfremstilling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at Teknik & Miljø’s bemærkninger oversendes til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø modtog d. 30. januar 2012 en klage fra en nabo (Mulebyvej 45) over støj fra betonelementfabrikken PL Beton A/S – bilag ”klage fra nabo af 10.01.12”

 

Teknik & Miljø foretog d. 29. februar 2012 en orienterende støjmåling – bilag ”Støjrapport af 29.02.12”.

 

På baggrund af denne måling afviste Teknik & Miljø klagen – bilag ” Kommunens afgørelse af 06.03.12”.

 

 

 

Klager påklagede afgørelsen og var af den opfattelse, at Teknik & Miljø havde målt på den forkerte støj – bilag ”Klage over kommunens afgørelse af 18.03.12”. Teknik & Miljø anerkendte muligheden for, at der var målt på den forkerte støj og fastsatte en dato for en ny måling, hvor klager kunne være til stede.

 

Denne blev foretaget d. 18. april 2012 – bilag ”Støjrapport af 18.04.12” Det kunne konstateres, at den støj, der blev målt på var den samme som ved første måling.

 

På baggrund af den ny støjmåling afviste Teknik & Miljø igen klagen – bilag ”Kommunen fastholder afgørelse 24.04.12”.  

 

Klager ønsker at fastholde sin klage over afgørelsen.

 

Det foreslås, at følgende bemærkninger fremsendes til Natur- og Miljøklagenævnet:

 

PL Beton har været miljøgodkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 siden september 2008. I den forbindelse blev der foretaget en støjkortlægning af det rådgivende ingeniørfirma Orbicon Arbejdsmiljø Vest ApS. Konklusionen i denne rapport var, at PL Beton ikke overskred de støjgrænser, der var fastsat i miljøgodkendelsen af september 2008. Der er ikke ændret i produktionen siden da.

 

Den aktivitet der klages over foregår typisk 2 timer om formiddagen.

 

Lydniveauet på klagers udendørs opholdsarealer (55 m og 70 m) er efter måling ved støjkilden beregnet med den fællesnordiske afstandsformel. Der er også foretaget en beregning i skel (35 m) selvom det i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder (5/1984) er opholdsarealet der beregnes til.

 

Tabel over lydniveau i dB(A) d. 29.02.12 og 18.04.12 i 3 beregningspunkter på Mulebyvej 45:

 

 

Terrasse (70 m)

Have (55 m)

Skel (35 m)

29.02.12

40,1

42,2

46,1

18.04.12

40,6

42,7

46,6

 

Når måleusikkerheden på 4 dB indregnes er der 99 % sikkerhed for at lydniveauet i haven ligger i intervallet 38,5-46,5 dB(A).

 

Altså en maximal støjbelastning på 46,5 dB(A).

 

 

 

 

 

 

 

Tabel over fastsatte støjgrænser i PL Beton’s miljøgodkendelse fra 2008:

 

Mandag-fredag

Kl. 07.00-18.00

45 dB(A)

Mandag-fredag

Kl. 18.00-22.00

40 dB(A)

Lørdag

Kl. 07.00-14.00

45 dB(A)

Lørdag

Kl. 14.00-22.00

40 dB(A)

Søn- og helligdage

Kl. 07.00-22.00

40 dB(A)

Alle dage

Kl. 22.00-07.00

35 dB(A)

 

For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

 

Da den støjende aktivitet ved jernbinderiet udgør ca. 2 timer dagligt er det ikke sandsynligt, at virksomheden overskrider de fastsatte grænseværdier, når støjen midles over hele tidsrummet. Virksomhedens øvrige støjende aktiviteter foregår delvis på den anden side af virksomhedens bygninger, der derved fungerer som støjskærm.

 

Teknik & Miljø vurderer, at virksomheden PL Beton ikke overskrider de støjgrænser, der er fastsat i medfør af virksomhedens miljøgodkendelse af september 2008 og klagen afvises”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2012

1.
Klage fra nabo 10.01.12 (PDF)

2.
Støjrapport af 29.02.12 (DOC)

3.
Kommunens afgørelse af 06.03.12 (DOC)

4.
Klage over kommunens afgørelse af 18.03.12 (TIF)

5.
Støjrapport af 18.04.12 (DOC)

6.
Kommunen fastholder afgørelse af 24.04.12 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Manglende lejeindtægter på kommunens erhvervslejemål

82.16.00Ø09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I Teknik og Miljøs budget indgår indtægter og udgifter vedrørende drift af et antal kommunale bygninger. En del af disse lejes ud til private erhvervsformål. Ved fraflytning/opsigelse af lejemål mister Teknik og Miljø en indtægt, som umiddelbart først reguleres i efterfølgende budgetår.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at der træffes en principiel tilkendegivelse om, at der fremadrettet kan laves tekniske korrektioner, eller tillægsbevillinger for så vidt angår afvigelser i indeværende års budget, når der opstår manglende lejeindtægter af lejemål.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

 

I budgetposten ”Faste ejendomme” under Teknik og Miljø er der indregnet et overskud på 1,2 mio. kr. Når et erhvervslejemål opsiges og fraflyttes, vil det medføre en tabt lejeindtægt som udgør et problem for overholdelse af budgettet.

 

Der er på nuværende tidspunkt manglende indtægter på disse af kommunens erhvervslejemål:

 

Præstevænget 9 A, Åkirkeby                     38.700,80 kr./året.            (solgt)

Ndr. Kystvej 7, Rønne  (vaskehal)             29.766,24 kr./året.            (nedsat husleje)

Thorkildsvej 2, Rønne                              512.248,59 kr./året.            (afventer beslutning om salg)

Havnevej 14, Tejn                                      52.371,24 kr./året.            (afventer beslutning om salg)

 

Ovennævnte medfører at Teknik og Miljø p.t. har en konkret budgetafvigelse på i alt 633.086,87 kr. i manglende lejeindtægter.

 

Teknik og Miljø vurderer, at der er to måder at forholde sig til denne udfordring:

a)     at Teknik og Miljø løbende får tekniske korrektioner når manglende lejeindtægter opstår, eller gives tillægsbevillinger for så vidt angår afvigelser i indeværende års budget.

b)     at Teknik og Miljø udfører kompenserende besparelser inden for området for at overholde budgetrammen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og Analyse bemærker, at manglede indtægter i indeværende års budget som udgangspunkt medfører en overskridelse af servicerammen, hvis der ikke findes kompenserende besparelser andre steder under serviceudgifterne. Kassefinansierede tillægsbevillinger skaber derfor pres på overholdelse af kommunens serviceramme.

Principperne for tekniske korrektioner er beskrevet i budgetvejledningen. Det bør ved budgetlægningen sikres, at der er sammenhæng mellem budgettet og de faktiske indtægter (og udgifter), og at der i lighed med tidligere år kan indarbejdes tekniske korrektioner til budgettet i forbindelse med solgte ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Teknisk korrektion kan i dag søges fremadrettet for kommende budgetår i den udstrækning, budgettet berøres af den tabte lejeindtægt. Tabt lejeindtægt som følge af uventet fraflytning midt i et budgetår kan pt ikke søges godtgjort for det indeværende budgetår via teknisk korrektion. Dette betyder at man ikke får budgetkorrektion med tilbagevirkende kraft.

Med forslaget søges der ændret på proceduren, så tabt lejeindtægt mv. også kan godtgøres i igangværende budgetår.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Kommunale ejendomme der indstilles til salg

82.02.00G10-0148

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

18

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

2

 

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunal Bestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til godkendt forretningsgang til håndtering af tomme bygninger fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2012, fremlægger BRK Ejendomsservice hermed en række kommunale ejendomme til salg eller til opfølgning i forbindelse med tidligere beslutninger om salg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at de nævnte ejendomme i sagsfremstillingen godkendes til salg.

b)     at udgifter til etablering af en ny buslæskærm samt toiletfaciliteter på pladsen ved Snellemark 30 finansieres af salgsprovenuet fra Snellemark 30.

c)      at ved kommende salg af tomme kommunale bygninger, dækkes liggeomkostningerne samt eventuelle øvrige udgifter i forbindelse med salgsprocessen af salgsprovenuet.

d)     at der ved kommende salg af tomme kommunale bygninger, overføres 50 % af salgsprovenu (efter fradrag af ligge- og salgsomkostninger) til en pulje for genopretning af den resterende kommunale bygningsmasse under BRK Ejendomsservice.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales, idet et salg af Dampmøllegade 9 afventer en evt. anvendelse af arealet til parkering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:
Sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Indstilling a og b anbefales.

For indstilling c henvises til Økonomi-. og Erhvervsudvalgets beslutning af 18. januar 2012.

Indstilling d udgår.

 

Sagsfremstilling

 

Tidl. Fødevarekontrollen, Thorkildsvej 2, Rønne

Dette erhvervslejemål har tidligere været udlejet til Fødevarekontrollen som har opsagt lejemålet og er fraflyttet. Bygningen er i god stand men lever ikke op til det nuværende bygningsreglements krav, samtidig med der er en del særlige installationer beregnet til laboratorium. Der har været henvendelser, både fra kommunale virksomheder og fra erhvervsdrivende omkring at anvende/leje bygningen. BRK ejendomsservice har fagligt vurderet disse muligheder ved beregning af forskellige scenarier, hvilket har forsinket denne sagsfremstilling og påvist, at en anvendelsesændring vil betyde omkostningskrævende investeringer for kommunen. Bygningen vurderes derfor som uegnet til kommunalt formål eller andre erhvervsformål. Det er BRK Ejendomsservices vurdering, at det er langt fra realistisk at Bornholms Regionskommune kan opnå en lejeaftale som tidligere, der gav en lejeindtægt på 490.000 kr./året.

Manglende årlig lejeindtægt: 490.000 kr.

Årlige liggeomkostninger: 50.000 kr..

I alt: 540.000 kr. årlige.

 

Havnevej 14, Tejn

Dette erhvervslejemål har tidligere været udlejet til en erhvervsdrivende som har opsagt lejemålet og hæfter for husleje indtil august 2012. Bygningen er i god stand og vurderes egnet til erhvervsformål. Der har på nuværende tidspunkt ikke været interesserede lejere. Ejendommen indstilles til salg under hensyntagen til eksisterende planer på området. Salg af denne ejendom forudsætter en udstykning af matriklen, udgifter hermed dækkes af salgsprovenuet.

Manglende årlig lejeindtægt: 25.500 kr. årlige.

Årlige liggeomkostninger: 25.800 kr. årlige.

I alt: 51.300 kr. årlige.

 

Allinge Brandstation, Havnegade 51, Allinge

Den gl. Allinge Brandstation anvendes af Teknik og Miljø, Beredskabet, som fraflytter fra bygningen i maj 2012. Bygningen er af høj bevaringsværdi. En anvendelsesændring vil udløse en række krav iht. bygningsreglementet og vil være meget omkostningskrævende for Bornholms Regionskommune. Bygningen vurderes derfor som uegnet til kommunalt formål eller andre erhvervsformål. Ejendommen indstilles til salg.

Årlige liggeomkostninger: 25.700 kr. årlige.

 

Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

Rønne Brandstation har været anvendt af Teknik og Miljø, Beredskabet som er fraflyttet fra ejendommen. En anvendelsesændring vil udløse en række krav iht. bygningsreglementet og vil være meget omkostningskrævende for Bornholms Regionskommune. Bygningen vurderes derfor som uegnet til kommunalt formål eller andre erhvervsformål. Ejendommen indstilles til salg.

Årlige liggeomkostninger: 30.800 kr. årlige.

 

Det Røde Pakhus, Snellemark 30, Rønne

Den 22. september 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at BAT skulle fraflytte fra Snellemark 30, og bygningen sættes til salg. BAT er på nuværende tidspunkt fraflyttet og salgsprocessen er ved at blive igangsat.

Der er i denne beslutning lagt op til etablering af en ny buslæskærm med evt. toiletfaciliteter på pladsen ved Snellemark 30. Her er der også lagt op til en afklaring vedr. mulighed om evt. leje af toiletter i pakhuset.

Forholdene for både ventesal og toiletter i pakhuset er ikke optimale. I 2011 har antallet af hærværk på disse faciliteter været meget højt. Det har været nødvendigt, at disse måtte lukkes på ubestemt tid. Derfor er spørgsmålet om en fortsat anvendelse af pakhusets toiletter ved at leje sig ind i bygningen, vurderet som ikke relevant mere. Til gengæld kan etablering af en ny buslæskærm samt toiletfaciliteter ved pakhuset udføres design- og placeringsmæssigt således, at hærværk minimeres væsentligt.

Etablering af en buslæskærm uden toilet vil koste 200.000 kr. ekskl. moms. Etablering af en buslæskærm med toilet vil koste 800.000 kr. ekskl. moms. Begge priser er inkl. tilslutningsafgifter og udstykning af arealet.

Det er BRK Ejendomsservices vurdering, at bevaring af et antal toiletfaciliteter ved Store Torvs område er en nødvendig service overfor borgerne. Her kan det oplyses, at udover pakhusets toilet, findes der i området toiletter på Laksetorvet og toilet ved Sankt Mortens Gade - ca. 160 meter fra torvet. Der undersøges p.t. muligheder for at opnå delvis ekstern finansiering af toilet og buslæskærm via reklamer i bybilledet efter gældende skilteregler. Såfremt dette bliver aktuelt, vil det blive forelagt til politisk behandling inden endelig stillingstagen.  

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Administrativ tilføjelse den 21. maj 2012 til indstillingens pkt. c) og d):

Af indstillingens pkt. c) fremgår det, at liggeomkostninger fremover skal dækkes af provenuet fra salget.

ØKE vedtog den 18.1.2012 at liggeomkostninger skal dækkes af det budget der hidtil har været til ejendommen, ligesom det blev præciseret, at disse regler gælder for alle ejendomme (konto 0-6 undtaget boliger).

Administrationen bemærker, at en beslutning om at dække liggeomkostningerne af salgsprovenuet er vanskelig at administrere, og at der er tale om en tillægsbevilling til tomgangsdrift. Det kan ikke forudses, hvor længe ejendomme skal stå tom og dermed hvor stor en del af provenuet, der skal reserveres til tomgangsdrift. Salgsindtægten kommer på en gang, mens tomgangsdriften kan stå på i flere år.

For ejendomme, hvor der oppebæres en budgetteret lejeindtægt, vil der blive en betydelig budgetmanko i en tomgangsperiode og at denne manglende indtægt ikke kan holdes inden for det eksisterende budget. Sådanne manglende indtægter er tidligere teknisk korrigeret i budgetlægningen, hvor der også er taget et udgiftsbudget med, men der er aldrig korrigeret i indeværende år.

 

Den ordning der er indstillet kan vanskeligt styres bevillingsmæssigt og dermed beslutningsmæssigt. Sagerne vil aldrig være bilagt de nødvendige oplysninger, hvorved de bliver forkerte og styringen i sidste ende kræver en målrettet indsats for administrationen.

Ejendomme sælges nu administrativt uden bevillingssager for den enkelte ejendom, og forskellige ordninger betyder ekstra administrativt arbejde.

Af indstilling d) fremgår, at der ved kommende salg af tomme kommunale bygninger, overføres 50% af salgsprovenuet (efter fradrag af ligge- og salgsomkostninger) til en pulje for genopretning af den resterende kommunale bygningsmasse under BRK Ejendomsservice.

Det er korrekt at der er en pulje til salg af boliger, men dette forslag udvider ordningen til alle ejendomme som sælges af BRK. Der er et årligt budget på netto 6 mio. kr. til salg af ejendomme. Hvis halvdelen af salgsprovenuet skal overføres til en pulje, vil regionskommunen ikke kunne leve op til budgetkravet, hvilket i realiteten betyder at overførslerne til den nye pulje bliver givet som tillægsbevillinger.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Anlægsbevilling til energirenovering i de kommunale bygninger (Intern ESCO) - tillægsbevilling

82.09.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I takt med Bornholms Energistrategi 2025 samt Bornholms Regionskommunes vision ”Grøn Bæredygtig Ø”, besluttede Kommunalbestyrelsen d. 24. november 2011 bl.a., at Intern ESCO Scenarie 4 vælges som grundlag for energirenovering af Bornholms Regionskommunes bygninger.

 

Intern ESCO - Scenarie 4:

Projektudgift inkl. finansiering                                                                44,7 mio. kr.

Årligt økonomisk besparelse                                                                   2,7 mio. kr.

Tilbagebetalingstid                                                                                17 år

 

I det valgte scenarie er der som forudsætning regnet med en energiprisstigning på 2 % og en total anlægsinvestering på 30,8 mio. kr. plus finansieringsomkostninger.

Denne politiske beslutning inkluderer opsætning solceller, som er med til at forbedre forrentningen for hele investeringen væsentligt.

Investeringsrammen (anlæg) i budgettet, en såkaldt ”Energipulje”, skal fordeles over en periode på 3,5 år, som investeringen gennemføres over. Energipuljen finansieres via lån. BRK Ejendomsservice (tidl. Kommunale Ejendomme) står for den centrale administration af midlerne, således at der løbende kan foretages investeringer uden forudgående godkendelse af hvert enkelt projekt.

Nuværende indstilling fremlægger retningslinjer for Energipuljens administration og anvendelse samt tidsplan for implementering af Intern ESCO.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at de fremlagte retningslinjer for Energipuljens administration og anvendelse godkendes,

b)     at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling til Energirenovering i de kommunale bygninger (Intern ESCO) på 29,6 mio. kr. finansieret ved optagelse af lån, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 30,8 mio. kr.,

c)      at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2012 på 6,2 mio. kr. og tillægsbevilling til rådighedsbeløb til optagelse af lån på –6,2 mio. kr.,

d)     at der afsættes rådighedsbeløb til projekt i 2013 med 13,4 mio. kr., i 2014 med 5 mio. kr. og i 2015 med 5 mio. kr., samt at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb til optagelse af lån.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

 

Energipuljens tekniske retningslinjer defineres under to kategorier:

1. Opsætning af solcellerfor et beløb svarende til ca. 14,6 mio. kr. plus tilskud. Investering i solceller skal ske senest i 2013 for at opnå 35 % tilskud fra projekt PV Island Bornholm. Opsætning af solceller vurderes til at have en simpel tilbagebetalingstid på 8,5 år.

Skitsemateriale og bygningsbesigtigelse med ekstern rådgiver er under udførelse. Projekterne er desuden blevet gennemgået sammen med byggemyndighederne. Den faglige vurdering af bygninger, hvor der skal opsættes solceller, har resulteret i 16 bygninger som fremgår af bilag 1: Udkast til bygningsliste. Det forventes, at der opsættes ca. 8.000 m2 solceller frem til solcelleprojektets afslutning ultimo 2013. Den årlige el-besparelse forventes at udgøre ca. 1,6 mio. kr.

 

2. Energirenoveringer:

Energioptimering af de tekniske installationer, klimaskærm og opsætning af elektronisk måleraflæsning er vurderet samlet, da de støtter hinanden i at nedsætte de enkelte bygningernes energiforbrug. Investeringen på disse tiltag anslås til ca. 16,2 mio. kr. Det skønnes at disse tiltag tilsammen har en simpel tilbagebetaling på 13,5 år. De økonomiske midler skønnes fordelt på følgende måde:

- 70 % til energioptimering af tekniske installationer: energibesparende tiltag indenfor varme, ventilation og belysning.

- 25 % til energioptimering af klimaskærm: energibesparende tiltag indenfor efterisolering. 

- 5 % til opsætning af elektronisk måleraflæsning på ca. 35 ejendomme svarende til 140.000 m2. Dette med henblik på at opnå energibesparelser på driftsoptimering.

 

Intern ESCO projektet har en samlet simpeltilbagebetalingstid på 10,5 år (ekskl. finansieringsomkostninger).

 

På baggrund af en byggeteknisk faglig vurdering af energiforbrug samt de kommunale bygningers byggetekniske stand, har BRK Ejendomsservice vurderet, at der skal arbejdes videre med en bruttoliste med i alt 64 ejendomme, jf. bilag 1: Udkast til bygningsliste. Disse ejendomme repræsenterer en bred vifte af bygninger, både mht. geografisk placering og i forhold til anvendelse, lige fra børnehaver til biblioteker, idrætshaller, skoler, plejecentre, m.m.

De 64 ejendomme på listen skal ses som et udtryk for, at der er et stort potentiale for energioptimering på mange af de kommunale ejendomme. Omfang af det valgte scenarie gør, at det ikke bliver alle 64 ejendomme som bliver medtaget i nærværende projekt.

Det er BRK Ejendomsservices vurdering, at det er nødvendigt med en fleksibilitet i projektet i forhold til udvælgelse af bygninger. Dette i tråd med, at der afventes udvikling af forskellige processer, som kan have indflydelse på udvælgelse af den bygningsmasse der skal investeres i, f.eks. den kommende varmeforsyningsplan, samling af administration, m.m.

Der skal samtidig ske en koordineret vurdering af investeringerne iht. bygningens fremtidige brug (i dialog med de forskellige fagområder), indeklima, vedligeholdelsestand, m.m.

 

Intern ESCO gennemføres på 3,5 år plus fremtidig løbende drift. Opgaverne foreslås gennemført i 3 etaper:

Etape 1 (2012-2013): Det anslås, at etape 1 vil udgøre en investering på 20,8 mio. kr., som fordeles med 7,4 mio. i 2012 og 13,4 mio. i 2013. Denne investering vil skulle anvendes til opsætning af solceller samt større energirenoveringsprojekter. På nuværende tidspunkt udarbejdes der projektforslag på de bygninger i bilag 1, som efter BRK Ejendomsservices vurdering har det største energibesparelsespotentiale. Dette gøres med assistance fra eksterne rådgivere.

Etape 2 (2014) og 3 (2015): Anlægsinvesteringer i etape 2 og 3 anslås til 5 mio. kr. pr. etape.

Investeringen i etape 2 og 3 vil skulle anvendes til energirenoveringsprojekter indenfor tekniske installationer og klimaskærm.

Opgaverne bliver budt ud enkeltvis eller i mindre pakker efter gældende udbudsregler. Opgavernes størrelse vil give mulighed for, at mindre entreprenører også kan byde ind på dele af projektet.

Projektet vil blive fulgt op løbende igennem kontrol af energiforbruget. Besparelser beregnes i forbrugstal i forhold til bygningernes nuværende graddagskorrigerede energiforbrug. Status over projektet vil løbende blive præsenteret politisk. Den endelige opgørelse vil blive præsenteret politisk primo 2016.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 24. november 2011 en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til opstart af Intern ESCO. Der søges i denne sag om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 29,6 mio. kr., finansieret via låneoptagelse. Den samlede anlægsbevilling til energirenovering i de kommunale bygninger vil herefter udgøre 30,8 mio. kr.

Investeringer i energibesparelser medfører en varig forbedring af driftsøkonomien. Disse besparede driftsudgifter skal dog først anvendes til ydelser på de lån, der optages til finansiering af investeringerne, indtil lånene er fuldt indfriet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2012

1.
Udkast til bygningsliste (PDF)

2.
Tidsplan Intern ESCO (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser vedrørende en trætopsklatrebane på Brommevej 10, Rø.

01.03.03K03-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, til efterretning.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget gav den 14. april 2011 landzonetilladelse til at etablere en trætopsklatrebane på Brommevej 10, Rø, 3760 Gudhjem.

Tilladelsen blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en række naboer og omboende.

Klagerne var samtidig en klage over VVM-afgørelsen i samme sag.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 27. januar 2012 stadfæstet regionskommunens VVM-afgørelse.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 16. marts 2012 stadfæstet regionskommunens landzonetilladelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedrørende afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt:

Natur- og Miljøklagenævnet har – efter en samlet vurdering af materialet i sagen – ikke fundet grundlag for at tilsidesætte regionskommunens faglige vurdering af, at etablering af en trætopsklatrebane ikke vil medføre væsentlige indvirkninger på miljøet, og dermed udløse krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Natur- og Miljøklagenævnet giver på denne baggrund ikke klager medhold i, at den ansøgte etablering af en trætopsklatrebane er VVM-pligtigt. Regionskommunens VVM-afgørelse står derfor ved magt.

Vedrørende landzonetilladelsen:

Natur- og Miljøklagenævnet udtaler, at et af formålene med landzonebestemmelserne er at sikre, at landskabelige hensyn tilgodeses, og at udviklingen sker i overensstemmelse med planlægning for området, herunder at beskytte de landskabelige og jordbrugsmæssige værdier i landzonen.

Et flertal af nævnets medlemmer (8 af 10 medlemmer) finder efter en samlet vurdering ikke grundlag for at tilsidesætte regionskommunens vurdering af, at det ansøgte kan tillades.

Nævnet har bl.a. lagt vægt på kommunens landskabelige vurdering, herunder det ansøgtes begrænsede påvirkning af landskabet samt på, at tilladelsen ikke er i strid med kommunens overordnede planlægning, og at kapaciteten af vejene i området efter det oplyste kan håndtere den ændrede og intensiverede anvendelse af området.

Mindretallet finder ikke, at der bør gives tilladelse til denne aktivitet i det åbne land.

På denne baggrund stadfæstes landzonetilladelsen af 14. april 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2012

1.
Afgørelse vedr. VVM-pligt (PDF)

2.
Afgørelse vedr. landzonetilladelse (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Debatoplæg om vindmølleplanlægning

01.02.05P21-0260

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 11. januar 2011 at igangsætte et indledende analysearbejde som grundlag for en politisk stillingtagen til et videre arbejde med vindmølleplanlægning på kommuneplanniveau.

Resultatet af analysearbejdet er indeholdt i et udkast til debatoplæg, som er bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling og beslutning

Chefen for Teknik og Forsyning indstiller, at debatoplægget sendes i offentlig høring i perioden 2. juli til 3. september 2012. Høringsresultatet forelægges til politisk behandling, som grundlag for beslutning om hvilke lokaliteter, der skal medtages i et kommende forslag til kommuneplantillæg for nye vindmølleområder på Bornholm.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales med forslag om der afholdes et offentligt informationsmøde inden høringsperiodens udløb.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har i samarbejde med Vindmøllesekretariatet foretaget en screening af Bornholm med henblik på at kortlægge øens muligheder og begrænsninger for eventuelt udlæg af nye vindmølleområder. Resultatet er indarbejdet i debatoplægget ”Hvor skal de store vindmøller stå på Bornholm”.

Debatoplægget redegør herudover bl.a. for

-         den lokale og den nationale vision om mere strøm fra vindmøller

-         de fremtidige muligheder for bedre at kunne udnytte vindmøllestrøm

-         potentielle vindmølleområder

-         fravalgte områder

-         beskyttelseshensyn

-         de fire incitamentsfremmende ordninger i loven om vedvarende energi

-         spørgsmål til debat

-         det videre forløb i kommunens planlægningsproces

 

Debatoplægget vil kunne sendes i høring med henblik på indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden. Teknik & Miljø foreslår, at høringen finder sted i en fire ugers periode umiddelbart efter sommerferien. Når høringssvarene er administrativt behandlet vil resultatet blive forelagt kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning om hvilke konkrete lokaliteter, som skal indgå som vindmølleområder i et kommende forslag til kommuneplantillæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2012

1.
Rerat fra TMU-møde 11.01.2011 (DOT)

2.
Forslag til debatfolder vedr. vindmølleplanlægning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Budget 2013 - Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag

00.30.04Ø02-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Ved Teknik- og Miljøudvalgets møder den 6. marts og 10. april 2012, er udvalget blevet præsenteret for emner til op- eller nedprioritering af budgettet 2013 samt overslagsårene. Budgetbidrag 2013 på Teknik- og Miljøudvalgets område indeholder de vedtagne op- og nedprioriteringer.

I henhold til Budgetvejledningen, skal udvalgenes budgetbidrag bestå af følgende:

·         Politikområdebeskrivelser inkl. status og udfordringer

·         Økonomisk ramme og budgetforudsætninger

·         Forslag til takster

·         Forslag til anlæg

·         Forslag til mål og økonomiske prioriteringer, der sikrer et budget inden for rammen

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

sagen til drøftelse med henblik på vedtagelse af udvalgets budgetbidrag

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Godkendt.

Det foreslås yderligere at der årligt i årene 2013, 2014 og 2015 afsættes kr. 500.000, til at arbejde med at sikre fremdrift og gennemførsel af handlinger og aktiviteter under kommunens energistrategi.

Sagsfremstilling

Udvalgets budgetbidrag skal sendes til Økonomi og Analyse senest d. 14. juni, hvorefter det sendes i høring frem til 17. august.

Budgetbidraget vil indgå i materialet til budgetseminar 2 og 3. Budgetbidraget er udarbejdet i 2012-pris- og lønniveau. Først efter 1. behandlingen rettes budgettet til 2013 pris- og lønniveau.

Budgetbidraget er udarbejdet i henhold til den skabelon og vejledning som Økonomi og Analyse har udarbejdet. Der er udarbejdet et budgetdokument for hvert af de to politikområder.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2012

1.
Budgetdokument 09 (DOC)

2.
Budgetdokument 10 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Mulighedernes land: Status økonomi og projekter 2012

01.01.00P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget godkender

Resumé

De 6 demonstrationsprojekter i Mulighedernes Land afsluttes i 2012. Der er fundet finansiering af merforbrug på nogle af projekterne, mens en finansiering på 1,8 mio. endnu udestår.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljø d. 4. juni 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Projekt Mulighedernes Land omfatter seks demonstrationsprojekter samt to udvidelsesprojekter og et forprojekt.

Tre af demonstrationsprojekterne ventes afsluttet i første halvår af 2012. Det drejer sig om Den nye bymidte, Hammerhavn 1 + 2 og Aktiv Strandpromenade. De tre øvrige demonstrationsprojekter ventes afsluttet i andet halvår 2012.

Budgetrammen ved indgangen til 2012 var på 69,3 mio. kr. bestående af midler fra Realdania, medfinansiering fra Bornholms Regionskommune og andre fonde.

Der er konstateret et merforbrug for fire af projekternes vedkommende på 5 mio. kr. og budgettet er i henhold til dette rettet til.

Budgetforøgelserne er fundet ved:

·         en stigning i kommunens medfinansiering på 2,94 mio. kr., som dels udgøres af beregnede overheads på lønomkostningerne, dels ved at anvende driftsmidler fra havnene

·         øget finansiering fra Real Dania på 1,16 mio. kr.

·         finansiering fra anden fond på 0,9 mio. kr.

 

Der mangler endnu afklaring af finansiering på 1,8 mio. kr. til tre af projekterne, som søges gennem andre fonde og puljer.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2012

1.
Redegørelse projekter og økonomi (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12 Anlægsbevillinger til delprojekter under Mulighedernes Land - tillægsbevillinger

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. maj 2012 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 2.300.000 kr. til medfinansiering af yderligere fondsmidler mv. til færdiggørelse af Mulighedernes Land projektet

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. til projekt ”Graniteventyr & Hammerhavn 2”, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 13.725.000 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 700.000 kr. til projekt ”Udvidet projekt Havnebad i Hasle by 2”, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 4.450.000 kr.

c)      at rådighedsbeløbene finansieres af den disponible anlægspulje til havne med 460.000 kr. i hvert af årene 2012-16

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med statens Havnepakke 2 har Bornholms Regionskommune fået tilskud på 9 mio. kr. til Hasle Havns bystrand, kanalmiljø, sænkning af kajer m.m. samt 11 mio. kr. til tilbageførelse af Hammerhavnens moler til en æstetisk og funktionel løsning. I projekterne anvendes disse tilskudsmidler bl.a. til medfinansiering af et samlet løft på de kommunale havne på over 50.000.000 kr. sammen med fondsmidler fra Realdania, tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og EU. I forbindelse med den sidste halvårsrapportering for Mulighedernes Land er der nu lavet en samlet plan for hvordan projektet kan afsluttes på det påtænkte kvalitetsniveau. I denne plan er det en forudsætning at der tilføres en yderligere medfinansiering på 2,3 mio. kr. for at opnå det ønskede kvalitetsniveau og for at opnå muligheden for tilførsel af yderligere 2.200.000 kr. i fondsmidler. Med det kæmpe løft Hasle Havn og Hammerhavnen har fået og får, foreslår Teknik & Miljø, at de 2,3 mio. kr. finansieres at anlægspuljen til havne over en periode på mindst 5 år, dvs. med 460.000 kr. om året. Dette vil medvirke til at der fortsat vil være muligheder for at gennemføre større og mindre anlægsarbejder på de andre havne på Bornholm.

 

Projekt ”Graniteventyr & Hammerhavn 2”

Der søges om en tillægsbevilling på 1.600.000 kr. til opbygning af nyt inderhavnsprofil. Ved den seneste ændring af inderhavnen blev der etableret en asfalteret P. plads. Både øst og vest for parkeringen er der synlige murede granitglacier. Ved afdækningen konstateredes det at Glaciet under P. pladsen var fjernet. Det nye inderhavnsprofil udformes som det kendes fra foto fra 1920érne.

 

 

Projekt ”Udvidet projekt Havnebad i Hasle by 2”

Der søges om en tillægsbevilling på 700.000 kr. til udvidelse af projektet omkring havnetorvet mod syd og vest.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Projekt ”Graniteventyr & Hammerhavn 2”

Kommunalbestyrelsen meddelte den 28. april 2011 en anlægsbevilling på 12.125.000 kr. til udvidelse af projektet på Hammeren - benævnt ”Graniteventyr & Hammerhavn 2”.

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling på 1.600.000 kr. til færdiggørelse af dette projekt, således at den samlede anlægsbevilling herefter vil udgøre 13.725.000 kr.

 

Projekt ”Udvidelse af Havnebad i Hasle by 2”

Kommunalbestyrelsen meddelte ligeledes den 28. april 2011 en anlægsbevilling på 3.750.000 kr. til udvidelse af projektet i Hasle - benævnt ”Havnebad i Hasle by 2”.

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling på 700.000 kr. til færdiggørelse af dette projekt, således at den samlede anlægsbevilling herefter vil udgøre 4.450.000 kr.

 

De samlede udgifter på i alt 2.300.000 kr. til færdiggørelse af disse to projekter foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne, med 460.000 kr. i hvert af årene 2012-16.

Det korrigerede rådighedsbeløb i puljen i 2012 forventes at udgøre 1.686.133 kr., idet

det formodes at Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. maj 2012 godkender, at der tilbageføres 420.757 kr. til anlægspuljen, svarende til de uforbrugte midler bevilget til etablering af dækmole i Gudhjem Havn.

Der er i hvert af årene 2013-16 afsat et disponibelt rådighedsbeløb på 1.865.600 kr. i puljen til kommende havneprojekter.

Anlægspuljen reduceres således med 460.000 kr. i hvert af årene 2012-16 – en reduktion på i alt 2.300.000 kr.

 

Der vil senere i forløbet blive forelagt separate bevillingssager, når der er modtaget tilsagn om yderligere fondsmidler til projekterne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde  møde

 13  Anlægsbevilling - Planlægning og forberedelse af nye havneprojekter

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. maj 2012 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 150.000 kr.  til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 150.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der opstår løbende behov for planlægning og forberedelse af nye havneprojekter, som kræver forundersøgelser, opmålinger, tegninger, visualiseringer, projekteringer m.m. med henblik på opnåelse af grundlag for budgettering, ansøgning m.m. Udgifterne hertil anslås til at udgøre 150.000 kr.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 150.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i puljen udgør pt. 1.265.376 kr.

Det forventes at Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. maj 2012 godkender, at der tilbageføres 420.757 kr. til anlægspuljen, svarende til de uforbrugte midler bevilget til etablering af dækmole i Gudhjem Havn.

Herefter vil det disponible beløb i puljen til prioritering i 2012 udgøre 1.686.133 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

14   Anlægsbevilling - Udvidelse af kapacitet til joller i Tejn Havn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. maj 2012 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 300.000kr. til udvidelse af kapaciteten til joller i Tejn Havn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til udvidelse af kapaciteten til joller i Tejn Havn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anfebales.

Sagsfremstilling

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til udvidelse af kapacitet til joller i Tejn Havn. Tejn Havn er den eneste kommunale havn, der fortsat har en venteliste på jollepladser. Dette nye projekt, som omfatter etablering af en jollebro, vil blive udført som en del af det allerede bevilgede anlægsprojekt ”Tejn Havn, etablering af kajplads”, som vedrører bedre liggeplads til aktivitetsflåden i Tejn.  Bevillingsmæssigt er der dog tale om to separate projekter.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 300.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i puljen udgør pt. 1.265.376 kr.

Det forventes at Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. maj 2012 godkender, at der tilbageføres 420.757 kr. til anlægspuljen, svarende til de uforbrugte midler bevilget til etablering af dækmole i Gudhjem Havn.

Herefter vil det disponible beløb i puljen til prioritering i 2012 udgøre 1.686.133 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anlægsbevilling - Sænkning af granitkaj i Hasle Havn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. maj 2012 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 350.000 kr. til sænkning af granitkaj i Hasle Havn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til  sænkning af granitkaj i Hasle Havn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 350.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omfatter sænkning af granitkaj i Hasle Havn fra ca. 2,3 meter til ca. 1,3 meter. Granitkajen mod byen i det sydligste bassin er den eneste kaj der ikke er omfattet af det kæmpe løft Hasle Havn har fået, bl.a. ved Realdanias medvirken. Sænkning af kajen med ca. 1 meter kan ske ved at de 2 øverste skifter flyttes ind, så der bliver et sænket areal på ca. 2 meter omkranset af originale granitkvadre.  Udgiften til dette projekt anslås til at udgøre 350.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 350.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i puljen udgør pt. 1.265.376 kr.

Det forventes at Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. maj 2012 godkender, at der tilbageføres 420.757 kr. til anlægspuljen, svarende til de uforbrugte midler bevilget til etablering af dækmole i Gudhjem Havn.

Herefter vil det disponible beløb i puljen til prioritering i 2012 udgøre 1.686.133 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

16  Anlægsbevilling - Sikring af det sydlige molehoved på Hammerhavnen

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. maj 2012 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 400.000 kr. til sikring af det sydlige molehoved på Hammerhavnen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til sikring af det sydlige molehoved på Hammerhavnen

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 400.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sikring af det sydlige molehoved på Hammerhavnen består primært i at udskifte en del af molehovedets træpæle. Det sydlige molehoved blev i 2001 udtaget af den del af projektet som staten skulle stå for i forbindelse med havnens overgang fra statshavn til kommunal havn. Sikringen af molehovedet er derfor det eneste sikringsarbejde, der ikke har været med som en del af det kæmpe løft Hammerhavnen har fået med Havnepakke 2 og med Realdanias medvirken.  Udgiften til dette projekt anslås til at udgøre 400.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 400.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

 

Det korrigerede rådighedsbeløb i puljen  udgør pt. 1.265.376 kr.

Det forventes at  Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. maj 2012 godkender, at der tilbageføres 420.757 kr. til anlægspuljen, svarende til de uforbrugte midler bevilget til etablering af dækmole i Gudhjem Havn.

Herefter vil det disponible beløb i puljen til prioritering i 2012 udgøre 1.686.133 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Aflevering af farligt affald på de kommunale havne

08.13.00G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

De kommunale havne fik ultimo 2010 og primo 2011 godkendt de nye affaldsplaner af Miljøministeriet. Planerne havde alle været til høring hos brugerne i de respektive havne.

Planerne er gældende i 3 år.

De kommunale havnes modtagerforhold for farligt affald er en del af disse affaldsplaner, og der er for alle havnes vedkommende bestemt at man skal kontakte havnefogeden for kunne aflevere sit farlige affald.

Rønne Sejlklub har efterfølgende klaget over at det ikke altid har været muligt at komme i kontakt med havnefogeden når der var brug for at aflevere malingsrester mv., specielt om aftenen og i weekenden.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at de eksisterende og de to nye forslag om ændring af servicen for aflevering af farligt affald sendes i høring i de respektive brugerråd

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Status

Der afleveres ca. 20.000 liter spildolie og ca. 2.000 liter andet affald (malerbøtter, oliefiltre, klude mv.) på de 10 kommunale havne.

Langt den største del afleveres i Tejn, hvor over 90 % af spildolien og affaldet afleveres.

Efter kommunens miljøafdelings opfattelse er der alene behov for en egentlig miljøstation på havnen i Tejn, da det er her der afleveres suverænt mest affald. Miljøstationen skal være aflåst når den ikke er bemandet, og man skal henvende sig til havnefogeden når man ønsker at aflevere affald.

På de øvrige havne er der alene faciliteter til modtagelse af farligt affald i henhold til BOFA´s retningslinjer.

Disse faciliteter er også aflåst, da erfaringen med en åben adgang til container desværre har vist at ikke alle er lige gode til at aflevere efter forskrifterne, dvs. sorteret og afleveret i en egnet emballage. Der har flere gange været episoder med svineri og forurening i og omkring modtagefaciliteterne.

Med den eksisterende organisationsform er det ikke muligt, at få fat i havnefogeden på alle tidspunkter af ugen og døgnet. Baggrunden herfor er oplyste valg begrundet i ressourcer.

Der er begrænsede mandskabsressourcer og der er normalt ikke bemanding på havnene i weekend uden for sejlersæsonen, ligesom det heller ikke kan forventes at træffe en havnefoged på alle tidspunkter af dagen.

Inden for normal arbejdstid vil det dog som regel være muligt at få kontakt med havnefogeden og aftale hvornår man ønsker at aflevere sit affald. Når affaldet er sorteret og emballeret efter forskrifterne, vil det efter Teknik & Miljø´s opfattelse ikke være noget problem at opbevare de forholdsvis små mænger affald i båden indtil man kan aflevere det.

 

Klager/forslag

Rønne Sejlklub har klaget over at det ikke altid har været muligt at komme i kontakt med havnefogeden når der var brug for at aflevere malingsrester mv., specielt om aftenen og i weekenden.

Sejlklubben har derfor udtrykt ønske om at man skal kunne aflevere sit affald når der her behov for det. Dvs. ikke bare inden for almindelig arbejdstid, men også om aftenen og i weekenden. Der er ligeledes fremsat ønske om en åben container hvor brugerne selv kan aflevere affaldet.

 

Teknik & Miljø´s bemærkninger

Det er Teknik & Miljø´s opfattelse at der inden for de givne økonomiske rammer, ydes en optimal service, der modsvarer det konstaterede behov.

Det er korrekt, at man ikke kan påregne at aflevere sit affald på ethvert tidspunkt af døgnet, men at man inden for rimelige rammer kan få fat i den relevante havnefoged og aftale et tidspunkt hvor man kan aflevere affaldet.

Med en hensigtsmæssig emballering og sortering af affaldet vil det normalt ikke være et problem at opbevare affaldet i båden indtil da.

På Tejn Havn er der ved at blive indrettet en egentlig miljøstation, der også vil være ubemandet – og aflåst.

På de øvrige havne er der modtagefaciliteter i overensstemmelse med BOFA´s retningslinjer, og disse er også aflåst.

 

Forslag

 

Hvis man ønsker at ændre servicen med hensyn til aflevering af farligt affald, kan man overveje følgende tiltag:

·         Aflåste modtagefaciliteter med kodelås og kortlæser. Dette betyder, at man til enhver tid kan se hvem der har afleveret affald (bådnummer skal oplyses), og der vil ikke være mulighed for andet affald end det der kommer fra havnen. Omkostningerne er anslået til en engangsudgift på ca. 170.000 kr. + et mindre beløb til den årlige løbende drift. Beløbet pålægges bådejernes leje.

·         Fast bemandede modtagefaciliteter, hvor der indføres en fast åbningstid på hver havn. Da der for de mindste havnes vedkommende er tale om ekstrem små mænger affald om året (20-100 liter), vil det ikke være hensigtsmæssigt at have faste åbningstider her, men stadig benytte sig af muligheden for at kontakte havnefogeden. Da der netop er sket en reduktion af personalet på havnene, vil det medføre at der skal tilføres ekstra personaleressourcer. Omkostninger er anslået til en årlig udgift på ca. 370.000 kr. Beløbet pålægges bådejernes leje.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af om man ønsker at ændre servicen for aflevering af farligt affald.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Udviklingsplan for de bornholmske cykelveje - Status pr. 1. maj 2012

05.01.02P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

18

 

Hvem beslutter

Teknik – og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune fik ved trafikforliget den 26. november 2010 den hidtil største bevilling til et cykelprojekt, nemlig 56,4 mio. kr. Bevillingen er givet i perioden 2010-2014.

Bevillingerne vil blive givet i forbindelse med den årlige udmøntning af puljerne.

Vejdirektoratet har pt. givet bevillinger fra 2010-puljen og 2011-puljen til konkrete projekter. Efter Vejdirektoratets eget udsagn forventes tilsvarende tilsagn fra 2012-puljen at foreligge inden sommerferien 2012.

Indstilling og beslutning

Chefen for Teknik og Forsyning indstiller

at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Vision

Udviklingsplanen for cykelvejene er udviklet som en helhedstænkning, hvor man gerne vil satse på:

·         Bornholmske cyklister, hvor det bliver mere sikkert og trygt at færdes på cykel på Bornholm.

·         Bornholmske arbejdspladser hvor der indgår et samarbejde med offentlige og private aktører på Bornholm. Hvis intentionerne holder forventes det, at det vil skabe ca. 150 nye arbejdspladser.

·         Turister hvor det skal være rart at være cykelturist på Bornholm.

·         Sundhed, da en øget brug af cyklen vil være med til at opretholde det gode liv og dermed også bidrage til færre udgifter til at behandle livsstilssygdomme.

 

 

Igangsatte projekter

Igangsætningen af projekterne har været præget af meget dialog med Vejdirektoratet for at få præciseret detaljeringen af de enkelte projekter.

De projekter der pt. er igangsat er følgende:

·         Røde belægninger på Sdr. Landevej i Nexø og gennem det meste af Klemensker

·         Stikrydsninger i Nyker og Klemensker

·         Rundkørsel i krydset Ndr. Kystvej/Haslevej i Rønne

·         Deltagelse i ”bilfri skole” i Nexø, Svaneke, Allinge og Rønne

·         Repræsentation på Folkemødet i 2011

 

Derudover er der igangsat en række andre projekter:

·         Arbejde med ny skiltning gennem byerne

·         Ny kommunikation og information på cykelvejnettet (infoskærme, App´s mv.)

·         Kontakt til en række private fonde om medfinansiering

·         Indretning af et kombineret borger- og cykeltorv ved Brugsen i Østerlars i samarbejde med Natur og Real Dania

·         Stikrydsninger ved Østre Skole, Svaneke Skole og Åvangsskolen

·         Stikrydsninger i Nyker og Klemensker

·         Etablering af 40 km-zone i Rønne

·         Cykelsti fra Kirkevangen gennem parken til Svaneke Skole

·         Markant deltagelse i Folkemødet 2012

 

Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag ”Projektoversigt ved cykelvejene”, dateret den 21.5.2012.

 

Finansiering

Ved behandlingen i Teknik- og miljøudvalget den 2. juni 2011, blev Teknik & Miljø bemyndiget til at arbejde videre med at undersøge mulighederne for en delvis ekstern finansiering af projektet.

Vejdirektoratet der administrerer cykelpuljen, anerkender al form for medfinansiering bortset fra midler fra eget ministerium. Teknik & Miljø har i overensstemmelse hermed iværksat en lang række initiativer med henblik på at ekstern finansiering fra en række private fonde mv.

Der har specielt været vist interesse fra flere fonde om at deltage i et innovativt projekt der omfatter anlæg af en sti mellem Gudhjem og Helligdommen.

 

Projektledelse

Den overordnede ledelse, herunder den økonomiske styring, varetages af ”Styregruppen for udvikling af de bornholmske cykelveje”.

Den daglige ledelse varetages af de respektive faglige medarbejdere under ansvar over for chefen for Veje og Havne.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag: Kommissorium for Styregruppe for udvikling af de Bornholmske Cykelveje.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2012

1.
Kommissorium for Styregruppe for udvikling af de bornholmske cykelveje (DOC)

2.
Projektoversigt ved cykelvejene (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2012

22.11.00G01-0073

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

19

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Taxi taksterne blev sidst reguleret i maj 2011. Ifølge Taxilovens kap. 6 § 28 skal ”Maksimaltakster, herunder eventuelle takster for timebetaling, samt eventuelle særlige tillæg til taksterne fastsættes af kommunalbestyrelsen”. Ifølge den gældende kompetencefordelingsplan for Teknik- og Miljøområdet, er det Teknik- og Miljøudvalget, der træffer afgørelse på området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at:

a)     Taksterne reguleres som ansøgt

b)     Reguleringen annonceres umiddelbart efter mødet og træder i kraft pr. 1. juli 2012.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dantaxi Bornholm har fremsendt forslag til nye takster, som ønskes indført snarest muligt. Ansøgningen sker med henvisning til taxi indekset for 4. kvartal 2011, udarbejdet af Danmarks Statistik. Indekset udviser en stigning fra 136,1 til 140,8 i forhold til sidste ændring.

 

Små vogne (indtil 4 personer)

Nugældende takster,  kr.

Forslag til fremtidige takster, kr.

Grundtakst

45,00

47,00

Pr. km.

10,75

11,00

Pr. km. (nattakst)

14,00

14,25

Ventetid pr. time

320,00

330,00

Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer)

330,00

340,00

 


 

Store vogne (indtil 8 personer)

Nugældende takster, kr.

Forslag til fremtidige takster, kr.

Grundtakst

45,00

47,00

Pr. km.

14,00

14,25

Pr. km. (nattakst)

16,75

17,00

Ventetid pr. time

320,00

330,00

Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer)

345,00

355,00

 

Liftvogne

Nugældende takster, kr.

Forslag til fremtidige takster, kr.

Grundtakst

45,00

47,00

Pr. km.

15,00

15,25

Pr. km. (nattakst)

17,75

18,00

Ventetid pr. time

335,00

345,00

Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer)

360,00

370,00

 

Andre takster

Nugældende takst, kr.

Forslag til fremtidige takster, kr. 

Cykler pr. stk.

20,00

20,00

Barnestol

100,00

100,00

Indvendig tilsmudsning af vognen (øl, urin, opkast eller lignende)

400 - 750

400 - 750

 

Nattakst gælder alle hverdage fra kl. 18,00 til 06,00 og fra fredag kl. 18,00 til mandag morgen kl. 06.00 samt alle øvrige helligdage.

 

Takststigningerne har været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Begge høringssvar ses af bilaget.

 

Ældrerådet: Ældrerådet har d. 22. maj 2012 behandlet sagen om ændring af taksterne og har fremsendt bemærkning om at de tager takstreguleringen til efterretning.

 

Handicaprådet: Handicaprådet har d. 22. maj 2012 behandlet takstforslaget og har fremsendt bemærkning om at de tager takstreguleringen til efterretning.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2012

1.
Høringssvar fra Ældrerådet (MSG)

2.
Høringssvar fra Handicaprådet (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Ansøgning om lejlighedstilladelse til taxikørsel under Folkemødet 2012

22.11.00G01-0074

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljø udvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

Ved evalueringen efter Folkemødet 2011 blev det drøftet hvorvidt befordringen af de mange deltagende foregik tilfredsstillende. I store træk forløb det fornuftigt. Det forventes at deltagerantallet for 2012 fordobles.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Kommunalbestyrelsen

at Kommunalbestyrelsen godkender udstedelse af en lejlighedstilladelse til taxikørsel i perioden 14. juni til 17. juni 2012 til vognmand Benny Jensen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø planlægger at have 6 ekstra taxier på vejene under Folkemødet 2012 for at kunne afvikle den større kørselsmængde tilfredsstillende.

Vognmand Benny Jensen har skiftet en stor vogn ud med en ny. Han tilbyder at lade være med at afmontere den gamle bil til efter Folkemødet 2012. Hvis kommunalbestyrelsen godkender udstedelse af en lejlighedstilladelse til ham, vil denne bil også kunne betjene Folkemødets deltagere.

 

Jf. Lovbekendtgørelse 2009-10-08 nr. 1039 om taxikørsel m.v. fremgår af § 2 at tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport meddelelses af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af tilladelse til taxikørsel (taxibevillinger) inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området.

 

Jf. Bekendtgørelse 2011-08-29 nr. 940 om taxikørsel m.v. fremgår af Kap 3 § 13 at Kommunalbestyrelsen kan godkende, at større kørselsarrangementer i forbindelse med statsbesøg, store internationale konferencer og lignende arrangementer af begrænset tidsmæssig udstrækning udføres uden tilladelse til taxi- eller limousinekørsel, såfremt den pågældende kørsel ikke kan dækkes af køretøjer omfattet af allerede udstedte tilladelser til taxi- eller limousinekørsel.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Nedlæggelse af Lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig

00.01.00A23-0259

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

Det foreslås at der træffes en princip beslutning om nedlæggelse af fonden.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at der træffes beslutning om at Teknik & Miljø arbejder videre med en nedlæggelse af Lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig blev oprettet i 1918 og havde til formål at yde lån til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig, herunder lån til anskaffelse, istandsættelse eller forbedring af både og fiskefartøjer, anskaffelse af fiskeredskaber og eventuelt indretning af ishuse og fiskerøgerier.

 

Fondens vedtægter er vedlagt som bilag. Fondens bestyrelse består af 3 medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget (Steen Colberg Jensen, Bente Johansen samt Per Ole Petersen).

 

Fonden har ikke udlånt penge siden det sidste pantebrev i et fiskeskib blev udslettet fra skibsregistret i august 2011.

 

I henhold til Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger, § 32, kan en fond nedlægges såfremt fondens midler ikke står i rimeligt forhold til formålet. Det er Civilstyrelsen der skal give tilladelse til nedlæggelse af en fond og ifølge Civilstyrelsens fondskontor, anses en fonds midler i almindelighed ikke for at stå i rimeligt forhold til formålet, hvis fondens aktiver udgør mindre end 600.000 kr. Det er normalt et krav, at fonden har eksisteret i mindst 10 år, for at denne kan tillades opløst.

 

Lånefondens formue er pt. ca. 250.000,-.

 

Ved opløsning af en fond skal fondens kapital uddeles i overensstemmelse med vedtægtens opløsningsbestemmelse eller, hvis en sådan bestemmelse ikke er fastsat, i overensstemmelse med fondens formål. Civilstyrelsen kan tillade, at fonden uddeler til andet end formålet, hvis dette ikke længere kan efterleves. Uddelingen skal dog stadig ligge så tæt ved det oprindelige formål som muligt. Havnegruppen i Teknik & Miljø vil forelægge Civilstyrelsen forslag til anvendelse af fondens midler.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2012

1.
Vedtægter for lånefonden (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 

22. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

23

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Per Ole Petersen stillede forslaget om, at dagsordenstrukturen tilføjes punkterne miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser.

Carsten Scheibye ønsker på dagsordenstrukturen tilføjet begrebet bæredygtighed i et bredt perspektiv.

Per Ole Petersen efterspurgte en orientering og drøftelse af spørgsmålet om vandafledning.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2012

24

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2012:

Ingen