Referat
Beskæftigelsesudvalget
10-01-2012 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Tilbud til unge under 30 år
  åbent 3 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år
  åbent 4 Sygedagpengeindsatsen over 52 uger
  åbent 5 Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere
  åbent 6 Fremrykket visitation - screening af sygemeldte
  åbent 7 Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.
  åbent 8 Evaluering af dialogmøderne
  åbent 9 Opfølgning af emner fra dialogmøderne med borgerne.
  åbent 10 Ønsker til indhold af det nye rådhus
  åbent 11 Koordination med andre politikområder
  åbent 12 Orientering om afgjorte ankesager i 2011
  åbent 13 Sager til orientering
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 16 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-01-2012

1

 

 

Fraværende

Martin Sten Jørgensen deltog fra pkt. 4 kl. 15.15

Jacob Kjøller forlod mødet efter pkt. 12 kl. 16.50.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Tilbud til unge under 30 år

15.20.05P22-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-01-2012

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.


Tilbuddet er tænkt i tæt samarbejde med Erhvervsskolen, Produktionshøjskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og diverse øvrige ungdomsuddannelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2012:

Taget til efterretning. Opfølgning på den samlede ungeindsats vil fremover blive forelagt for udvalget.

 

 

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte i mødet den 6. april 2010 Jobcenter Bornholm i Projektet ”Nye veje” kan iværksætte tilbudspladser til 50 unge til en årlig udgift af kr. 1.527.000.

 

Tilbuddet der er til ledige under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og uden umiddelbare forudsætninger for at tage en uddannelse, herunder forsørgere, startede den 7. juni 2010.

 

Der er pr. 14. december 2011 indskrevet 41 borgere. Ved sidste afrapportering var der også indskrevet 41 borgere i tilbuddet. Af de 41 er kun 6 i virksomhedspraktik.

 

Normering i tilbuddet er 50 fordelt på 25 i tilbud og 25 i praktikker.

 

I 2011 er der i alt opstartet 133 borgere.

 

 

I bilaget er der redegjort nærmere for opfølgningen, tilbuddets indhold samt status, herunder en midtvejsstatus pr.1. juni, og opfølgning heraf pr. 1. august.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er der redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Aktiviteterne i Projekt Nye Veje fortsætter i 2012, men ophører formelt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Afrapportering med opfølgning på resultaterne vil fortsat blive forelagt for udvalget.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. januar 2012

1.
Notat af 14. december 2011 om opfølgning på Projekt Nye Veje (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-01-2012

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 10. august 2010 godkendte udvalget første gang et rammebeløb på kr. 510.000 til iværksættelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 2010.

 

I møderne den 1. februar og den 5. april 2011 godkendte udvalget videreførelse af indsatsen i henholdsvis 1. halvår og 2. halvår af 2011 med et samlet rammebeløb på kr. 1.480.000.

 

I mødet den 27. september 2011 godkendte udvalget at Hurtig i gang indsatsen videreføres i 2012.

 

Opgørelsen 14. december 2011 viser, at 283 personer indtil videre har været omfattet af den tidlige og aktive indsats. Af deltagerne er 176 kommet i job/ordinær uddannelse, hvilket svarer til 62 %. Af de 176 er de 162 kommet i job og de 14 i ordinær uddannelse. Den gennemsnitlige deltagelse i Hurtig i Gang er 8,9 uge.

 

39 har deltaget i virksomhedspraktik, i gennemsnit knap 6 uger, og 10 har deltaget i løntilskud, i gennemsnit knap 19 uger.

Økonomiske konsekvenser

Det jobcentrets samlede vurdering, at Hurtig i Gang lever op til de forudsætninger, der tidligere er stillet. I forhold til den virksomhedsrettede del forventes et større fokus på dette område. Der forventes således som udgangspunkt fortsat et gennemsnitligt fald i ledigheden på 1,4 uge for deltagerne i Hurtig i Gang, samt at der er flere som kommer ud i virksomhedsrettede tilbud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

I budgetforslaget for 2012 er ovenstående bemyndigelse foreslået videreført.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. januar 2012

1.
Notat af 14. december 2011 om opfølgning på Projekt Hurtig i gang (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Sygedagpengeindsatsen over 52 uger

15.20.05P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-01-2012

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Projektet er afsluttet pr. 31. december 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med særlig indsats i sygedagpengesager over 52 uger med bevilling af kr. 375.000.

 

I mødet den 16. marts 2011 godkendte udvalget implementering af ny praksis i forlængelsessager, og revurdering af løbende sager i overensstemmelse hermed.

 

Til denne særlige indsats er nedsat en projektgruppe bestående af 2 personer, som behandler og varetager ca. 50 % af sygedagpengesagerne over 52 uger. Gruppen gennemgår disse sager med henblik på at få lukket dem hurtigere gennem en fokuseret og intensiveret indsats. Jobcentret har koblet Kommunernes Revision BDO på denne proces som sparringspartner.

 

Ved opstart medio februar 2011 fik gruppen overdraget 106 sager til denne særlige indsats. Med en fokuseret og intensiveret indsats i disse sager, er der en forventning om, at størstedelen vil kunne afsluttes i løbet af projektperioden.

 

 

Ultimo december 2011 har gruppen lukket 103 sager, og ud af disse har 17 borgere indtil videre valgt at klage over denne afgørelse. 6 af disse klagesager er på nuværende tidspunkt kommet retur fra Ankenævnet. 1 er blevet indleveret for sent af borgeren, og derfor afvist, og 5 afgørelser er blevet stadfæstet.

 

 

I bilaget er der redegjort nærmere for afsluttende status på projektet, herunder for hvorledes erfaringerne herfra bliver inddraget i indsatsen på sygedagpengeområdet.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er redegjort nærmere for de økonomiske forhold, herunder at den forventede besparelse ved indsatsen i projektet er opnået.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. januar 2012

1.
Notat af 3. januar 2012 om status på indsatsen over for langvarige sygedagpengesager over 52 uger (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-01-2012

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med tidlig indsats i sygedagpengesager med bevilling af kr. 450.000.

 

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget fastholdelse af tidlig indsats for sygedagpengemodtagere i 2012, med en gentaget bevilling på kr. 450.000 til en forlænget indsats.

 

Projektet fokuserer på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager. Samtidig hermed ønsker jobcentret også at indgå i et tættere samarbejde omkring BRKs fælles arbejde i at nedbringe sygefraværet.

 

I bilaget er redegjort nærmere for baggrund, status og fastholdelses og forebyggelsesopgaver.

 

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. januar 2012

1.
Notat af 3. januar 2012 om status på tidlig indsats for sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Fremrykket visitation - screening af sygemeldte

15.20.05P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-01-2012

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 450.000 til ansættelse af 1 sagsbehandler fra 1. januar 2012 til indsatsen med screening af alle sygedagpengesager så snart de kommer jobcentret i hænde

 

Der er overført en erfaren medarbejder til indsatsen, da det kræver indblik, overblik, forståelse og pondus at varetage denne indsats. Første del af januar vil gå med at sætte rammerne og få indsatsen beskrevet og iværksat.

 

Screeningen foretages med henblik på en sortering efter, om de der skal kontaktes med det samme eller sendes videre til den almene tidlige indsats i den lovpligtige opfølgning.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at varigheden i ca. 15 % af sygedagpengesagerne vil kunne afkortes med mindst 1 måned.

 

En mere detaljeret økonomisk opfølgning vil senere blive forelagt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. januar 2012

1.
Notat af 3. januar 2012 om fremrykket visitation (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.

15.20.02P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-01-2012

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 5. april 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 900.000 til ansættelse af 2 sagsbehandlere til en ekstraordinær indsats med afklaring af borgere der har været på ledighedsydelse over 18 måneder, således at 40 sager vil kunne blive afsluttet minimum 2 måneder før end hidtil.

 

I mødet den 29. november 2011 bevilgede udvalget yderligere kr. 58.000 til konsulentbistand frem til projektets/indsatsens afslutning i juli 2012.

 

Indsatsen startede primo august, og man er nu i fuld gang. Første delmål er at nedbringe antallet af ledige borgere på ledighedsydelse pr. 1. juni 2011 på 73, til 50 pr. 1. januar 2012.

 

Status pr. 2. januar 2012 efter at 9 har fået fleksjob, 9 har fået tilkendt førtidspension og 2 er i gang med revalidering, er dog at 68 herefter er tilknyttet indsatsen.

 

Økonomiske konsekvenser

En redegørelse for de økonomiske konsekvenser af forløbet afventer en senere forelæggelse for udvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. januar 2012

1.
Notat af 3. januar 2012 om afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Evaluering af dialogmøderne

00.15.00A00-0043

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-01-2012

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget afholdt den 14. og 29. november 2011 dialogmøder med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercenteret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

Dialogmøderne var tilrettelagt i forhold til beskæftigelsesindsatsen vedrørende 2012 målene således: 14. november mål 1 langtidsledighed og mål 3 ungeledighed, og 29. november mål 2 permanent forsørgelse og mål 4 indvandrere, samt lokalt mål sygedagpengemodtagere.

 

Der foreligger enkelte bemærkninger fra medarbejderne i til evaluering af dialogmøderne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2012:

Der tilrettelægges et praktisk introduktionsforløb for udvalgsmedlemmerne i forbindelse med næste møde. Inden næste dialogmøde drøfter udvalget konkrete ønsker til dialogen.

 

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende bemærkninger som tilbagemeldingerne formidlet fra medarbejderne:

 

 

Det ses gerne, at politikerne konkretiserer hvad de ønsker at opnå med dialogmøderne. Der er en god tone og det virker som om der er respekt begge veje, men det opleves som det i en vis udstrækning bliver 'for pænt' og får karakter af udveksling af høflighedsfraser. Et forslag, hvis politikernes ønske er indsigt i medarbejdernes hverdag er, at erstatte et dialogmøde med at udvalgsmedlemmerne kommer på besøg en dag i sagsbehandlingen.

 

 

Som altid er der plads til forbedringer, og denne gang var kommentarerne i forhold til at det var et meget amputeret udvalg der var mødt frem, hvilket påvirkede dialogen og hele tanken bag mødet. Ligeledes var der igen meget fokus på ledelsesoplæg, og specielt fyldte Borgercenteret uforholdsvis meget - både i repræsentanter og i tid.

 

Generelt set er vi glade for mødet, for formen og for den mulighed det giver os.

 

 

 

Det fungerer godt med den mindre gruppe vi er - der kommer mere dialog i gang og flere kan komme til orde. Så opdelingen skal fastholdes.

 

Det er godt at en af direktørerne er med. Mere så der er sammenhæng med politikere og vores øverste beslutningstagere i BRK.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Opfølgning af emner fra dialogmøderne med borgerne.

15.00.00A00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-01-2012

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

På baggrund af den af kommunalbestyrelsen i mødet den 18. januar 2011 vedtagne strategi for borgerinddragelse 2011-2014 har den nedsatte Demokratigruppe i efteråret 2011 afholdt i alt 5 dialogmøder med borgerdeltagelse. Således har der været afholdt 4 distriktsmøder og 1 ø-dækkende fællesmøde.

 

På møderne er der blevet rejst en lang række spørgsmål og emner, og således også inden for Beskæftigelsesudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af opfølgning af dialogmøderne.

Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2012:

Drøftet emnerne. Genoptages i forbindelse med drøftelse af indsatsen på tilflytterområdet.

 

Sagsfremstilling

Demokratigruppens sekretariat har for at sikre behørig opfølgning af de mange spørgsmål og emner der blev rejst på dialogmøderne, udarbejdet en oversigt med emner fordelt på kommunalbestyrelsens faste udvalg. En række spørgsmål og emner, der blev besvaret og færdigdrøftet på selve møderne er ikke medtaget.

 

 

Følgende spørgsmål og emner er blevet rejst inden for Beskæftigelsesudvalgets område:

 

·        Behandler vi de ledige rigtigt? Ville det være en ide at samle dem i netværk, hvor de kan udvikle faglige kompetencer, få ideerne frem? (Rønne, gruppe)

·        Det er ikke til at få uddannede murere, VVS’ere og elektrikere. For få uddannelsespladser. Håndværkere ønsker bedre muligheder for at få voksenlærlinge (Tejn, gruppe)

·        Jobbank for ’medfølgende ægtefæller’ til folk, der flytter herover (Nexø, gruppe)

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Ønsker til indhold af det nye rådhus

02.00.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-01-2012

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Der ønskes en drøftelse af Beskæftigelsesudvalgets forventninger og ønsker til indhold og indretning det nye rådhus, i forhold til borgerne der betjenes af Jobcenter Bornholm og Borgercenteret.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2012:

Udvalget drøftede de politiske forventninger, og anbefaler et åbent og fleksibelt rådhus med borgerrelaterede funktioner i underetagen, og med mulighed for fleksible løsninger af de tværgående funktioner. Rammerne tilpasses nuværende og fremtidigt indhold.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af et helt nyt fælles rådhus er der som udgangspunkt mulighed for, at der kan blive tale om en anderledes og for borgerne mere imødekommende indretning af en ny kommunal administrationsbygning.

 

De lokaliteter hvor jobcentret og Borgercenteret med jobbutik og borgerservice direkte betjener borgerne, kunne søges indrettet således at det kommer til at fremstå åbent og indbydende for borgerne.

 

Disse lokaliteter kunne indrettes således, at de appellerer til opfattelsen af rådhuset som stedet, hvor man af lyst søger hen i forbindelse med at afsøge mulighederne for at komme videre med sit liv. Stedet hvor det er let at opsøge råd og vejledning om uddannelse og beskæftigelse, så vel som faciliteter til selv at kunne afsøge mulighederne, også uden for almindelig åbningstid.

 

Det nye rådhus kunne således også blive et Borgernes Hus.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-01-2012

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2012:

Temamøde om det specialiserede socialområde den 16. januar.

 

Sagsfremstilling

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om en samling af administrationen er der igangsat en proces med organisationstilpasning. I organiseringsprocessen indgår politisk input om mål, organisations- og opgavesammenhænge, herunder vedrørende beskæftigelsesindsatsen i sammenhæng med de øvrige områder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Orientering om afgjorte ankesager i 2011

16.00.00K03-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-01-2012

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Klage over Jobcenter Bornholms afgørelser kan indbringes for Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen i Hovedstaden. I perioden 1. januar til 31. december 2011 har Beskæftigelsesankenævnet afgjort 22 sager, hvor jobcentrets afgørelser er blevet anket.

 

19 sager hvor afgørelsen er blevet stadfæstet og 1 afvist klage udgør tilsammen 90,9 % af samtlige ankesager.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Afgørelser fra

Beskæftigelses-ankenævnet fra 1. januar til 31. december 2011

 

Afvisning

 

Stadfæstelse

 

Hjemvisning

 

Ophævelse

 

Ændring

Forsikrede

 

3

 

 

 

Revalidering

 

 

 

 

 

Sygedagpenge

1

15

1

 

1

Fleksjob

 

 

 

 

 

Befordring

 

1

 

 

 

Særlig ydelse

 

 

 

 

 

 

Ophør med tilbud/hjælpemidler

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-01-2012

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Ankevejledning
  3. Drøftelse af fremtidsscenarier sammen med LBR
  4. Beskæftigelsespolitisk konference 20. april 2012 og studietur
  5. Temadrøftelse om arbejdsmarked og beskæftigelse i Østersøregionen/South Baltic Programme

Indstilling og beslutning

Områdechefen og Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2012:

Taget til efterretning. b. Udsat. c. Tilrettelægges og der udmeldes tid og sted. d. Studietur 19. april tilrettelægges e. Temadrøftelse 7. februar kl. 15. f. Praktisk introduktionsforløb 7. februar kl. 14, se pkt. 8.

 

Sagsfremstilling

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-01-2012

14

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

Martin Sten Jørgensen orienterer om Euroregion Baltic Action Plan 2012-2013, og det årlige ERB Forum der planlægges på Bornholm den 13. juni 2012 med beskæftigelse og arbejdsmarked som et tema.

Indstilling og beslutning

Områdechefen og Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2012:

Drøftelse heraf genoptages i næste møde, se pkt. 13.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-01-2012

15

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2012:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-01-2012

16

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 10. januar 2012:

Intet.