Referat
Beskæftigelsesudvalget
07-02-2012 kl. 15:00
mødelokale 3, Landemærket 26 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Arbejdsmarked og beskæftigelse i Østersøområdet
  åbent 2 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 3 Fokusopfølgning pr. 30. november 2011
  åbent 4 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år
  åbent 5 Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere
  åbent 6 Fremrykket visitation - screening af sygemeldte
  åbent 7 Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.
  åbent 8 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 i høring
  åbent 9 Budget 2013
  åbent 10 Koordination med andre politikområder
  åbent 11 Beskæftigelsesudvalgets initiativer 2010-2011
  åbent 12 Projekt Uddannelse til alle (UTA)
  åbent 13 Indsatsen på tilflytterområdet
  åbent 14 Evaluering af besøg i jobcentret
  åbent 15 Sager til orientering
  åbent 16 Gensidig orientering
  åbent 17 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 18 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Arbejdsmarked og beskæftigelse i Østersøområdet

15.00.00G01-0050

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

1

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Det er ønsket at udvalget drøfter arbejdsmarked og beskæftigelse i Østersøområdet som tema i forbindelse med Euroregion Baltic Action Plan 2012-2013, og det årlige ERB Forum der planlægges til afholdelse på Bornholm den 13. juni 2012

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Drøftet. Udvalget støtter op om at der arbejdes videre på, at arrangere aktiviteter vedrørende arbejdsmarked og arbejdskraft i forbindelse med ERB Forums årsmøde.

 

Sagsfremstilling

Som oplæg til drøftelsen orienterer Johnny Winther Holbech om erfaringerne med igangsættelse af aktiviteter under det nuværende South Baltic Programme 2007-2013, og Niels Chresten Andersen orienterer om sammenhængen med den internationale strategi, og mulighederne i det nye South Baltic Programme fra 2014.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

2

 

 

Fraværende

Ingen.

Jacob Kjøller forlod mødet under pkt. 13 kl. 18.00.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Til indhold af pkt.'erne 5, 6 og 7.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Fokusopfølgning pr. 30. november 2011

00.01.00Ø02-0148

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 30. november 2011.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 30. november 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. februar 2012

1.
Fokusopfølgning november 2011_Overførsle (PDF)

2.
Fokusopfølgning november 2011_Sygefravær (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 10. august 2010 godkendte udvalget første gang et rammebeløb på kr. 510.000 til iværksættelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 2010.

 

I møderne den 1. februar og den 5. april 2011 godkendte udvalget videreførelse af indsatsen i henholdsvis 1. halvår og 2. halvår af 2011 med et samlet rammebeløb på kr. 1.480.000.

 

I mødet den 27. september 2011 godkendte udvalget at Hurtig i gang indsatsen videreføres i 2012.

 

Opgørelsen 18. januar 2012 viser, at 305 personer indtil videre har været omfattet af den tidlige og aktive indsats. Af deltagerne er 186 kommet i job/ordinær uddannelse, hvilket svarer til 61 %. Af de 186 er de 172 kommet i job og de 14 i ordinær uddannelse. Den gennemsnitlige deltagelse i Hurtig i Gang er 9,1 uge.

 

39 har deltaget i virksomhedspraktik, i gennemsnit knap 6 uger, og 13 har deltaget i løntilskud, i gennemsnit ca. 20 uger.

 

Der foreligger endvidere evaluering fra hold 15, som startede i Hurtig i Gang den 25. oktober 2011.

Økonomiske konsekvenser

Det jobcentrets samlede vurdering, at Hurtig i Gang lever op til de forudsætninger, der tidligere er stillet. I forhold til den virksomhedsrettede del forventes et større fokus på dette område. Der forventes således som udgangspunkt fortsat et gennemsnitligt fald i ledigheden på 1,4 uge for deltagerne i Hurtig i Gang, samt at der er flere som kommer ud i virksomhedsrettede tilbud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. februar 2012

1.
Notat af 18. januar 2012 om opfølgning på Projekt Hurtig i gang (DOC)

2.
Hurtig i gang hold 15. Evaluering 11. januar 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med tidlig indsats i sygedagpengesager med bevilling af kr. 450.000.

 

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget fastholdelse af tidlig indsats for sygedagpengemodtagere i 2012, med en gentaget bevilling på kr. 450.000 til en forlænget indsats.

 

Projektet fokuserer på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager. Samtidig hermed ønsker jobcentret også at indgå i et tættere samarbejde omkring BRKs fælles arbejde i at nedbringe sygefraværet.

 

I bilaget er redegjort nærmere for baggrund, status og fastholdelses og forebyggelsesopgaver.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. februar 2012

1.
Notat af 1. februar 2012 om status på tidlig indsats for sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Fremrykket visitation - screening af sygemeldte

15.20.05P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 450.000 til ansættelse af 1 sagsbehandler fra 1. januar 2012 til indsatsen med screening af alle sygedagpengesager så snart de kommer jobcentret i hænde

 

Der er overført en erfaren medarbejder til indsatsen, da det kræver indblik, overblik, forståelse og pondus at varetage denne indsats. Første del af januar vil gå med at sætte rammerne og få indsatsen beskrevet og iværksat.

 

Screeningen foretages med henblik på en sortering efter, om de der skal kontaktes med det samme eller sendes videre til den almene tidlige indsats i den lovpligtige opfølgning.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at varigheden i ca. 15 % af sygedagpengesagerne vil kunne afkortes med mindst 1 måned.

 

En mere detaljeret økonomisk opfølgning vil senere blive forelagt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. februar 2012

1.
Notat af 1. februar 2012 om status på fremrykket visitation (DOC)

2.
procedure for fremrykket visitation (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.

15.20.02P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 5. april 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 900.000 til ansættelse af 2 sagsbehandlere til en ekstraordinær indsats med afklaring af borgere der har været på ledighedsydelse over 18 måneder, således at 40 sager vil kunne blive afsluttet minimum 2 måneder før end hidtil.

 

I mødet den 29. november 2011 bevilgede udvalget yderligere kr. 58.000 til konsulentbistand frem til projektets/indsatsens afslutning i juli 2012.

 

Indsatsen startede primo august, og man er nu i fuld gang. Første delmål er at nedbringe antallet af ledige borgere på ledighedsydelse pr. 1. juni 2011 på 73, til 50 pr. 1. januar 2012.

 

Status pr. 31. januar 2012 er at 10 har fået fleksjob, 9 har fået tilkendt førtidspension og 2 er i gang med revalidering. Herefter er 93 borgere tilknyttet indsatsen.

 

Økonomiske konsekvenser

En redegørelse for de økonomiske konsekvenser af forløbet afventer en senere forelæggelse for udvalget.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. februar 2012

1.
Notat af 1. februar 2012 om status på afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 i høring

01.01.02P15-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi – og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms udviklingsplan er et plandokument, der omfatter tre forskellige planelementer. De tre elementer har det tilfælles, at de omhandler øens udvikling og i øvrigt skal offentliggøres samtidig. Bornholms udviklingsplan har sit formelle udspring i planloven og sit indholdsmæssige udspring i kommunalbestyrelsens fire visioner for Bornholm.

De tre planelementer i forslaget til Bornholms udviklingsplan er:              

-        Den regionale udviklingsplan (planlovens § 10a)

-        Kommuneplanstrategien (planlovens § 23a)

-        Den lokale Agenda 21-strategi (planlovens § 33a)

 

Jf. planloven skal forslaget til udviklingsplanen i offentlig høring i minimum 8 uger.

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede forslaget til udviklingsplanen på sit møde den 7. december 2011. Økonomi- og Erhvervsudvalgets rettelser til forslaget er indarbejdet i bilaget til sagen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har valgt at sende forslaget til udviklingsplanen i høring i fagudvalgene inden den offentlige høring. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal have udvalgenes høringssvar, så de kan indgå i sagsfremstillingen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. februar 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 drøftes med henblik på at videregive udvalgets bemærkninger til Økonomi- og Erhvervsudvalgets videre behandling.

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Beskæftigelsesudvalget ønsker tilkendegivelse af, at udvalgets aktive linje i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen fortsætter. Dette indebærer en fortsat anvendelse af yderligere ressourcer i indsatsen ved forsøgsprojekter, der i sin helhed er selvfinansierende.

 

Beskæftigelsesudvalget ønsker tilkendegivelse af, at der arbejdes for en styrkelse af samarbejdet om beskæftigelsesindsatsen i EU-sammenhæng i det baltiske område.

 

Beskæftigelsesudvalget ønsker tilkendegivelse af en jobcenterfunktion under forandring fra to- til énstrenget, og videre i forhold til en ønsket mere tæt og åben relation til borgeren.

 

Beskæftigelsesudvalget ønsker tilkendegivelse af en optimering af den tværgående indsats i et tæt samarbejde mellem fagudvalgene.

 

I den tværgående indsats samarbejder fagudvalgene hvor der er tale om, at to eller flere udvalg har ansvaret på områder der vedrører de samme borgere, og ligeledes hvor der er sammenhæng og overgang i borgernes forløb.

 

Samarbejdsområder er eksempelvis det tætte samarbejde omkring borgere med både sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer, sammenhængen i indsatsen over for unge både under og over 18 år, og den røde tråd i indsatsen fra folkeskolen over ungdomsuddannelserne til beskæftigelse.

 

Generelt ønsker Beskæftigelsesudvalget tydeliggjort at BRK ikke alene kan løse alle udfordringerne, men er afhængig af at alle relevante aktører, også private og frivillige aktører, bidrager til fremme af de bedste løsninger.

 

 

Sagsfremstilling

Bornholms udviklingsplan er tænkt som et overordnet dokument, som skal være retningsgivende for den fremtidige planlægning og udvikling i Bornholms Regionskommune, både den fysiske og den økonomiske, regionalt og lokalt. Udviklingsplanen skal være styrende for såvel de politiske som de administrative beslutninger og skal sikre, at der er sammenhæng, når der skal prioriteres ressourcer, økonomi og opgaver.

Som illustreret i figuren nedenfor tager udviklingsplanen afsæt dels i Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi dels i kommunalbestyrelsens fireårige udviklingsaftale med indenrigsministeren.

Forslaget til udviklingsplanen er bygget op over kommunalbestyrelsens fire visioner for Bornholm.

 

 

 

 

De overordnede planer og mål skal udmøntes i mere konkrete politikker og strategier inden for de enkelte serviceområder, og der skal årligt udarbejdes handlingsplaner, som skal sikre at udviklingsplanen realiseres.

 

De årlige handlingsplaner skal indeholde beskrivelser af de konkrete opgaver og initiativer, der skal sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i udviklingsplanen.

 

Forslaget til Bornholms Udviklingsplan 2012 er udarbejdet på baggrund af Bornholms aktuelle vilkår og forudsætninger, som de tegner sig i efteråret 2011. Hvert fjerde år revideres udviklingsplanen i sin helhed, og i de øvrige år vil eventuelle justeringer og tilpasninger fremgå af de årlige handlingsplaner.

 

Ved siden af udviklingsplanen bliver der udarbejdet en særskilt redegørelse for den fysiske planlægning og udvikling, der er sket, siden de tre planeelementer i udviklingsplanen sidst blev revideret og vedtaget.

 

Det videre arbejde med Bornholms Udviklingsplan 2012 følger nedenstående tidsplan:

Dato

Aktivitet

8. dec.-8. febr.

Høring i fagudvalg og fagudvalgenes behandling af forslaget på møder medio december til primo februar

22. februar

ØKE behandler forslag til udviklingsplanen inkl. høringssvar fra fagudvalg

1. marts

KB behandler/godkender forslaget til udviklingsplanen med indstilling om, at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger

Marts – maj

Offentlig høringsperiode

Juni

ØKE behandler udviklingsplanen inkl. høringssvar fra den offentlige høring og KB vedtager den endelig udviklingsplan

Juli ->

Udarbejdelse af handlingsplan

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Projektgruppen arbejder med at sætte forslaget til Bornholms Udviklingsplan 2012 op i et læsevenligt og inspirerende layout. I dette arbejde indgår, at der indsættes links til relevante hjemmesider, hvor læseren kan finde yderligere information om de nævnte emner.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. februar 2012

1.
Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012. Økonomi- og Erhvervsudvalget 7. december 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Budget 2013

00.30.10Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i mødet den 18. januar 2012 godkendt Budgetvejledning 2013. Budgetvejledningen beskriver den politiske behandling af budgetarbejdet for 2013, herunder de politiske aktiviteter, roller og opgaver, der er gennem processen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Budgetprocessen påbegyndes med det første budgetseminar den 14. februar, hvor kommunalbestyrelsen, med udgangspunkt i en budgetscreening gennemført af BDO (Kommunernes Revision), skal drøfte og udpege de områder, som udvalgene skal arbejde videre med frem mod det andet budgetseminar den 26. juni.

De tidligere år har Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldt rammer til de enkelte fagudvalg, som de skulle udarbejde budgetbidrag inden for. Der vil ikke blive udmeldt rammer på samme måde i år. Derimod skal udvalgene arbejde med de områder, som kommunalbestyrelsen udpeger på budgetseminar 1.

På budgetseminar 2 vil udgangspunktet for økonomien for 2013 udgøres af budgetoverslagsår 2013 i budget 2012, de efterfølgende kendte ændringer samt resultaterne af det arbejde som udvalgene har arbejdet med i forlængelse af kommunalbestyrelsens udmeldinger fra budgetseminar 1.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. februar 2012

1.
Budgetvejledning 2013. Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Udvalget henstiller at der i forhold til beskæftigelsen og uddannelsespladser sikres et jævnt og hensigtsmæssigt flow i gennemførelsen af de mange anlægsprojekter.

Martin Sten Jørgensen ønsker desuden, at der sikres en optimering af udbuds- og byggeprocessen i forbindelse med offentligt byggeri.

 

Sagsfremstilling

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om en samling af administrationen er der igangsat en proces med organisationstilpasning. I organiseringsprocessen indgår politisk input om mål, organisations- og opgavesammenhænge, herunder vedrørende beskæftigelsesindsatsen i sammenhæng med de øvrige politikområder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Beskæftigelsesudvalgets initiativer 2010-2011

00.15.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Det er ønsket at der i lighed med oversigten over udvalgets initiativer i valgperioden 2006-2009, udarbejdes en tilsvarende oversigt over resultater og igangsatte aktiviteter i de 2 første år af denne valgperiode.

 

Den udarbejdede oversigt over udvalgets initiativer i den tidligere valgperiode har givet medlemmerne et godt værktøj i det politiske arbejde i forhold til beskæftigelsesområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af opfølgning, og med henblik på fremtidige initiativer.

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

2010

·         Beskæftigelsesudvalgets initiativer 2006-2009

·         Oprettelse af virksomhedscentre

·           Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere

·           Status på Projekt Hurtigere i gang - kontanthjælpsmodtagere over 30 år

·         Temadrøftelse om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet

·           Introduktion til udvalgets arbejdsområde

·           Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

·         Tilbud til unge under 30 år

·         Styrket indsats for nyledige fleksjobberettigede

·           Hurtigere indstilling af sager til fleksjob og førtidspension

·           Mål for 2011

·         Sociale klausuler 

·         Udvidelse af aktive tilbud til sygedagpengemodtagere

·           Revurdering af budget 2010

·           Organisatorisk placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

·         Skånejob / løntilskud til førtidspensionister

·           Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige

·           Beskæftigelsesplan 2010 - revision af mål

·           Sundhedsudgifter til behandling og udgifter til sygedagpenge - kommunale og regionale opgaver

·         Sygedagpengestrategi og handleplan

·           Rammerne for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011

·         Evaluering af dialogmødet med virksomhederne

·           Evaluering af temamødet om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet

 

2011

·         Status på Det sociale Kapitel

·           Forslag til en ændret skolestruktur i høring

·           Sygedagpengestrategi og handleplan

·           Status for refusioner - manglende rettidighed

·           Status på sygedagpengestrategien og handleplan for 2011

·           Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

·         Tilbud til unge under 30 år

·         Koordination med andre politikområder

·           Analyse af kommende kompetencebehov

·         Budget 2012 - proces, rammeudmelding og mål

·         Helhedsorienteret sagsbehandling - anmeldelse via hjemmeside

·         Koordination med andre politikområder

·         Sygefravær og rummelighed

·         Dialogmøder med virksomhederne

·           Status på sygedagpengestrategien og handleplan for 2011

·         Mål for 2012

·           Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.

·           Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

·         Koordination med andre politikområder

·           Budget 2012

·         Koordination med andre politikområde

·           Budgetbidrag 2012 for Beskæftigelsesudvalget

·         Resultatrevision 2010

·           Ansættelse af unge på kontanthjælp i praktikpladser i BRK

·           Koordination med andre politikområder

·         Koordination med andre politikområder

·           Mentorordninger

·         Studierejse

·         Koordination med andre politikområder

·         Handlingsplan for rettidighed i indsatsen

·         Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

·           Koordination med andre politikområder

·         Koordination med andre politikområder

·           Handlingsplan for rettidighed i indsatsen - konkret projektforslag

·           Fremrykket visitation - screening af sygemeldte

·         Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.

·         Koordination med andre politikområder

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I sagsfremstillingen er sagerne opført med overskrift efter årstal. Af bilaget fremgår mødedatoer og yderligere oplysninger om den videre behandling, ligesom der herud fra kan findes yderligere oplysninger i FICS / Dagsordener & Referater

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. februar 2012

1.
Beskæftigelsesudvalgets initiativer i perioden 2010 - 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Projekt Uddannelse til alle (UTA)

15.03.00G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget/Socialudvalget/Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Projekt Uddannelse til alle (UTA) er snart halvt igennem projektperioden. Projektet gennemføres med et socialfondstilskud efter indstilling fra Bornholms Vækstforum. Projektet er forankret i Jobcenter Bornholm, men har deltagere fra mange områder af BRK, og går derfor på tværs af Beskæftigelses-, Social- og Børne- og Skoleudvalgets områder.

 

Der indgår 14 samarbejdspartnere i projektet. Der er nedsat et § 17 stk. 4 udvalg (UTA-udvalget) i kommunen som følger projektet, samt et forretningsudvalg bestående af repræsentanter fra partnerkredsen.

 

Kommunalbestyrelsen blev senest orienteret om UTA-projektet i forbindelse med temamødet den 23. august 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen drøftes med henblik på den videre tilrettelæggelse af indsatsen i UTA-Projektet.

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Drøftet. Udvalget ser frem til videre drøftelser i kommende fællesmøde med Børn og Skoleudvalget og Socialudvalget.

 

 

Sagsfremstilling

UTA er et udviklingsprojekt hvor der arbejdes med forskellige konkrete projekter, således med alt fra en erhvervsklasse 9 til et praktikpladsprojekt. En del af disse projekter og erfaringen vil kunne implementeres i f.eks. grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

 

Et overordnet og meget vigtigt aspekt i UTA projektet, er samarbejdet og koordineringen imellem de mange forskellige aktører der er omkring de unge. Langt de fleste af de bornholmske unge bevæger sig let og ukompliceret igennem uddannelsessystemer. Men for andre bliver det en kompliceret affære, som kan implicere flere forskellige virksomheder indenfor BRK, og dermed berører flere politiske udvalg.

 

UTA projektet arbejder med spørgsmålet: Hvordan kan vi få fokus på det enkelte unge menneske, uden at indsatsen overfor den unge skal være styret og måske ligefrem låst af, at indsatsområderne er knyttet til forskellige politikområder?

 

UTA projektet vil gerne, til det videre arbejde, have inputs i form af:

a) Ideer og tanker til hvordan der kan bygges bro imellem de forskellige beslutningssiloer med afsæt i de konkrete initiativer iværksat i projektperioden, samt

b) hvordan der sikres en implementering af de konkrete initiativer som er iværksat under projektperioden, og som ønskes videreført efter 2013.

 

Orientering i udvalgsmødet ved områdechef for Borgere og Beskæftigelse Allan Westh og projektleder Bjørn Haslund-Gjerrild.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Indsatsen på tilflytterområdet

15.00.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning og drøftelse.

Resumé

Bornholms Vækstforum iværksatte i 2008 en særlig indsats – via ansættelse af tilflytterguide

og en markedsføringskampagne – for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til de bornholmske

virksomheder. Den efterfølgende evaluering viste, at der var behov for en betydelig styrket

indsats. Initiativet fortsatte med projekt ”Fortsat indsats på tilflytterområdet, 2009-2011”

med Business Center Bornholm som projektholder.

 

Center for Regional- og Turismeforskning har nu gennemført en evaluering af dette projekt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse, og at rapportens konklusioner og anbefalinger tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Taget til efterretning. Indsatsen på tilflytterområdet ses strategisk i sammenhæng med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, og der bør tages stilling til en fremtidig forankring af indsatsen.

Der opfordres til at konkrete problematikker rejses i forbindelse med det kommende besøg af ministeren for by, bolig og landdistrikter. Eksempelvis peges der i forbindelse med tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft på ophævelse af bopælspligt og særlige serviceydelser. Således peges der på, at der mod bindingstid i et job på f.eks. 2 år, anvises bolig, tilbydes børnehaveplads, ydes tilskud til flytning, nedskrivelse af studiegæld m.v.

 

Sagsfremstilling

Evalueringen tager udgangspunkt i en systematisk opsamling på de erfaringer tilflytterindsatsen har givet, og stiller spørgsmålstegn ved om en tilflytterservice i sig selv gør nogen forskel.

 

Evalueringen samler op på om indsatserne resulterede i de mål der var stillet op, og om de

mål og indsatser, der var opstillet i projektet svarer til behovet for at tiltrække flere tilflyttere

til Bornholm.

 

Gennemførelse af aktiviteter

Følgende aktiviteter er blevet gennemført som planlagt:

 

o Videreudvikling af en tilflytterservice med personlig rådgivning for potentielle og nye tilflyttere

 

o Videreudvikling af tilflytterhjemmeside

 

o Videreudvikling af velkomstpakker til alle nytilflyttere

 

o Særligt informationsmateriale målrettet pendlere

 

o Tilflytterarrangementer målrettet både børn og voksne

 

o Et korps af frivillige tilflytterambassadører

 

o Et fast samarbejde med foreningen BAGlandet (forening for unge bornholmere i København)

 

o En række PR-kampagner i både landsdækkende aviser samt udvalgte københavnske lokalaviser

 

o En række PR-indsatser målrettet turister på øen

 

o En visuel brandingmæssig tilknytning til Bright Green Island-kampagnen

 

Følgende planlagte aktivitet er ikke blevet gennemført:

 

o En kvalitativ analyse, der skulle følge op på Flytteanalysen 2003-2007 med udgangspunkt i udvalgte fokusgrupper

 

Følgende planlagte aktivitet er blevet stærkt modificeret:

 

o En række indsatser vedrørende etablering af kontakt mellem tilflytterservice og virksomheder på Bornholm, der efterspørger højtuddannet arbejdskraft, samt uddannelsesinstitutioner udenfor Bornholm og unge ”eksilbornholmere”, herunder skabelse af jobpanel og markedsføring af Bornholm som arbejdsmarked for højtuddannede.

 

Konklusioner

I det følgende fremhæves nogle af de konklusioner, som nævnes i evalueringsrapporten:

 

o Overordnet er tilflytterne tilfredse med den tilflytterservice, de har modtaget. Brugerne har dog en lang række forslag til, hvordan indsatsen kan videreudvikles

 

o Ambassadørordningen er en god idé, men den bliver kun lidt brugt

 

o Projektets indsats for at skabe kontakt mellem de unge eks. bornholmere og bornholmske virksomheder har været lavt – og har ikke medført øget kontakt

 

o Projektets største svaghed har været, at der blev tale om en serviceenhed under ansvaret af en enkelt aktør, Business Center Bornholm

 

o Befolkningstallet er fortsat dalende.

 

Anbefalinger

Evalueringsrapporten kommer bl.a. med flg. anbefalinger:

 

         o Der bør fortsat være en tilflytterservice på Bornholm

 

o Tilflytterprojektets indsatser skal ses som en del af en bredere strategi, og indsatsen bør forankres som en vedvarende regional indsats, hvor centrale aktører, herunder primært Bornholms Regionskommune indgår i projektets ledelse

 

o Tilflytterindsatsen bør integreres i en tydelig bosætningsstrategi

 

o En enkelt projektansat er for lidt; en reel tilflytterrådgivning bør være langt mere specifik og baseret på et team af tilflytterkonsulenter

 

o Bornholms Regionskommune bør som øens største arbejdsplads indgå aktivt i tilflytterindsatser ved at profilere sig som familievenlig arbejdsplads

 

o Samtlige projekter, der modtager regionale støttemidler, bør arbejde bevidst med, hvordan indsatsen kan tænkes ind i en tilflytterstrategi

 

o Ud over projektets primære målgruppe (de unge, veluddannede med børn) påpeger CRT ”de unge ældre” som en potentiel tilflyttergruppe

 

o Ved fremtidige tilflytterindsatser bør der anlægges et oplevelsesøkonomisk perspektiv, hvor tilflytterne engageres i at definere Bornholm og det gode liv på Bornholm

 

o Ønsker man at tiltrække unge højtuddannede, skal der være ressourcer på arbejdsmarkedet, i kommunens serviceniveau og i fritidslivet, der kan matche og engagere tilflytterne i lokalsamfundet

 

Forslag til nye analyser

Evaluator påpeger i sin rapport, at projektet har gennemført indsatserne vedrørende markedsføring af Bornholm, men at det ikke har været muligt for denne evaluering at vurdere eller måle effekten af indsatsen. Det foreslås således i rapporten, at der gennemføres en markedsanalyse af branding-effekten af Brigth Green Island-strategien i forbindelse med evaluering af denne.

 

Med henvisning til, at der er en positiv nettoindvandring til Bornholm fra primært Europa

(Tyskland, Polen, Norge og Sverige) samt Asien (Myanmar, Malaysia, Thailand og Bhutan), foreslår evaluator en nærmere analyse af, hvordan disse tilflyttere fungerer på øen, hvilke tilflytterindsatser de har behov for, og under hvilke rammeforhold de fungerer og bidrager til lokal vækst.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Kommunalbestyrelsen vil på et temamøde i april sætte fokus på strategisk markedsføring og bosætning.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. februar 2012

1.
Evalueringsrapport fra Center for Regional - og Turiismeforskning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Evaluering af besøg i jobcentret

00.05.11G01-0046

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

14

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Som en fortsættelse af introduktionen til udvalgets område gennemføres et besøg i Jobcenter Bornholm den 7. februar 2012 kl. 14.00 forud for udvalgsmødet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse og evaluering.

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Udvalget fik et godt indtryk af oplevelsen med tilmelding og første samtale i jobcentret, og et godt indtryk af medarbejdernes indsats i forhold til ledige borgere.

 

Sagsfremstilling

Udvalgets besøg og introduktion til arbejdet i jobcentret vil som det fremgår af oplægget, blive gennemført som en praktisk introduktionsforløb over to situationer hvor en ledig borger møder jobcentret. Således dels situationen med tilmelding til jobcentret, og dels situationen med første samtale med sagsbehandler.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. februar 2012

1.
Oplæg til beskæftigelsesudvalgets besøg d. 7/2 2012 kl. 14.00 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

15

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Ankevejledning
  3. Beskæftigelsespolitisk konference 20. april 2012 og studietur
  4. Fremtidsscenarier for det bornholmske arbejdsmarked 9. februar 2012

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

16

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

17

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

18

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. februar 2012:

Prognosemodellen i KommuneNyt.