Referat
Beskæftigelsesudvalget
06-03-2012 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Screening for alkoholmisbrug
  åbent 2 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 3 Fokusopfølgning pr. 31. december 2011
  åbent 4 Proces for Beskæftigelsesudvalgets budgetarbejde 2013
  åbent 5 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år
  åbent 6 Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere
  åbent 7 Fremrykket visitation - screening af sygemeldte
  åbent 8 Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.
  åbent 9 Koordination med andre politikområder
  åbent 10 Evaluering af drøftelsen af fremtidsscenarier
  åbent 11 Sager til orientering
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 14 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Screening for alkoholmisbrug

15.06.00I04-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-03-2012

1

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget orienteres.

Resumé

Janne Westerdahl vil orientere udvalget omkring screening for problemer med alkoholmisbrug.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2012:

Drøftet, og tages op i forbindelse med kommende fælles udvalgsmøde med Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-03-2012

2

 

 

Fraværende

Ingen Fraværende. Borgmesteren deltog under punkterne 1 - 4.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Fokusopfølgning pr. 31. december 2011

00.01.00Ø02-0148

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-03-2012

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. december 2011.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. december 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Forbruget er opgjort pr. 7. februar 2012. Der kan fortsat herefter bogføres i regnskabsåret 2011, så forbrugstallene er ikke endelige.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. marts 2012

1.
Fokusopfølgning december 2011. Overførselsområdet (PDF)

2.
Fopkusopfølgning december 2011. Sygefravær (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Proces for Beskæftigelsesudvalgets budgetarbejde 2013

00.30.10Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-03-2012

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Jf. budgetvejledningen skal de enkelte udvalg tilrettelægge en proces for deres arbejde med økonomi og mål til budget 2013.

Nedenfor er en tidsplan for Beskæftigelsesudvalgets budgetarbejde frem til aflevering af budgetbidraget den 14. juni 2012.

På budgetseminar 1 drøftede kommunalbestyrelsen fokusområder for udvalgenes videre arbejde med budgetbidraget til budgetforslag 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at

a)    tidsplanen for Beskæftigelsesudvalgets budgetarbejde 2013 frem til aflevering af budgetbidraget godkendes,

b)    Beskæftigelsesudvalget igangsætter arbejdet med de udpegede fokusområder på baggrund af drøftelserne på budgetseminar 1, der som det er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget danner grundlag for fagudvalgenes arbejde med budgetbidraget til budgetforslag 2013 og overslagsår, og

c)     Beskæftigelsesudvalget fastsætter datoer for afholdelse af dialogmøder med virksomhederne

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2012:

a) og b) godkendt. Fokusområderne udmeldt af Økonomi- og Erhvervsudvalget, og som drøftet med borgmesteren, tages op i forbindelse med kommende fælles udvalgsmøde med Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

c) Der afholdes dialogmøder den 10. april og den 8. maj kl. 13.30 forud for udvalgsmøderne

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte budgetvejledningen for 2013 på sit møde den 18. januar 2012. Udvalgenes opgaver er beskrevet i budgetvejledningen.

Beskæftigelsesudvalget er ansvarlig for disse politikområder:

·        7 Beskæftigelse og aktivering

·        8 Forsørgelsesydelser

Budgetprocessen blev igangsat med budgetseminaret den 14. februar.  Her drøftede kommunalbestyrelsen de områder, som udvalgene skal arbejde videre med frem til budgetseminar 2.

Budgetbidrag

Senest den 14. juni 2012 skal Beskæftigelsesudvalget aflevere et budgetbidrag indeholdende:

·        resultatet af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder

·        oplæg til mål for 2013

·        op- og nedprioriteringsforslag

De enkelte elementer i budgetbidraget er nærmere beskrevet i budgetvejledningen.

 

I henhold til budgetvejledning 2013 skal Økonomi- og Erhvervsudvalget udmelde kravene til udvalgenes videre budgetarbejde på baggrund af kommunalbestyrelsens drøftelser på budgetseminar 1.

 

Krav til udvalg

Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminar 1 den 14. februar 2012 præsenteret for præmisserne for kommunens kommende budget for 2013 og overslagsår. Med udgangspunkt i BDOs budgetscreeningsrapport har der været en bred politisk debat om serviceniveau, struktur, digitalisering, effektivisering mv. på alle områder.

Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund drøftet og udpeget de områder, der skal danne rammerne for udvalgenes videre arbejde med budget 2013 og overslagsår frem til den 14. juni 2012, hvor udvalgenes budgetbidrag skal afleveres.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget beder Beskæftigelsesudvalget om at arbejde videre inden for følgende fokusområder:

 1. Strukturer, herunder langsigtet planlægning i forhold til befolkningsudvikling
 2. Øget samarbejde mellem udvalgsområder, navnlig mellem Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget, med henblik på bedre tværgående indsats

-          Business case på tværgående opgaveløsninger (ml. BSU, SU og BU): Tidligere indsats, færre på førtidspension

 1. Fastlæggelse af serviceniveau, bl.a. vurdering af kan/skal – opgaver og kvalitetsstandarder, samt se på digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi
 2. Rummeligt arbejdsmarked

-          Ny mulighed i lovgivning for førtidspensionister i arbejde (kan evt. tage arbejde på Teknik- og Miljøudvalgets områder)

 1. Offentlig-privat samarbejde
 2. Konkurrenceudsættelse
 3. Skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning

 

Der følges op på udvalgenes arbejde på statusmøder med udvalgsformændene og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. marts og den 23. maj, jf. Budgetvejledning 2013.

 

Sammenhæng til andre processer

Der skal i budgetarbejdet til 2013 tages højde for andre igangværende arbejdsprocesser, herunder samling af administrationen, på både det bygningsmæssige og det organisatoriske område. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om den nye organisation den 31. maj. Besparelser vedrørende samling af administrationen, som er vedtaget i budget 2012, kan udmøntes herefter.

 

Yderligere analyse

Flere af udvalgenes fokusområder/emner forudsætter, at der skal udarbejdes analyser med henblik på at kunne vurdere besparelsespotentialet. Administrationen vil anbefale at der sker en prioritering af omfanget af analysearbejde, der kan igangsættes med de til rådighed værende ressourcer, samt en vurdering af, hvilke opgaver der med fordel kan løses ved tilkøb af konsulentydelser.

 

Dialogmøder

Som en del af den dialogbaserede mål- og rammestyring indgår, at der skal holdes dialogmøder med virksomhederne på udvalgenes områder. Dialogmøderne indgår i budgetprocessen i foråret og i efteråret.

Forårets dialogmøder har fokus på det enkelte udvalgs budgetarbejde for 2013, mens efterårets dialogmøder kan være mere virksomhedsrettet, herunder omhandle budgettet for det kommende år.

Senest er dialogmøderne opdelt i forhold til målene. Således i forhold til 2012-målene mål 1 langtidsledige og mål 3 unge, samt mål 2 permanent forsørgelse og mål 4 indvandrere.

Beskæftigelsesministeren har endnu ikke udmeldt mål for 2013.

 

Tidsplan for arbejdet med budgetbidraget

Dato

Aktivitet

Indhold

6. marts

BU-møde

Godkende proces for budgetarbejdet 2013 og tage stilling til afholdelse af dialogmøder i 2012

Igangsætte arbejdet på baggrund af budgetseminar 1

8. maj

BU-møde

Behandle oplæg til budgetbidraget:

·          resultatet af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder

·          oplæg til mål for 2013

·          op- og nedprioriteringsforslag

4. juni

BU-møde

Behandle budgetbidrag

14. juni

 

Frist for aflevering af budgetbidrag til Økonomi- og Analyse

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-03-2012

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 10. august 2010 godkendte udvalget første gang et rammebeløb på kr. 510.000 til iværksættelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 2010.

 

I møderne den 1. februar og den 5. april 2011 godkendte udvalget videreførelse af indsatsen i henholdsvis 1. halvår og 2. halvår af 2011 med et samlet rammebeløb på kr. 1.480.000.

 

I mødet den 27. september 2011 godkendte udvalget at Hurtig i gang indsatsen videreføres i 2012.

 

Opgørelsen 23. februar 2012 viser, at 322 personer indtil videre har været omfattet af den tidlige og aktive indsats Af deltagerne er 190 kommet i job/ordinær uddannelse, hvilket svarer til 59 %. Af de 190 er de 176 kommet i job og de 14 i ordinær uddannelse. Den gennemsnitlige deltagelse i Hurtig i Gang er 9,1 uge.

 

42 har deltaget i virksomhedspraktik, i gennemsnit 5,5 uge, og 14 har deltaget i løntilskud, i gennemsnit ca. 19 uger.

Økonomiske konsekvenser

Det jobcentrets samlede vurdering, at Hurtig i Gang lever op til de forudsætninger, der tidligere er stillet. I forhold til den virksomhedsrettede del forventes et større fokus på dette område. Der forventes således som udgangspunkt fortsat et gennemsnitligt fald i ledigheden på 1,4 uge for deltagerne i Hurtig i Gang, samt at der er flere som kommer ud i virksomhedsrettede tilbud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. marts 2012

1.
Notat af 23. februar 2012 om opfølgning på projekt Hurtig i gang (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-03-2012

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Erfaringen viser at et intensivt fokus med hyppigere opfølgning, kombineret med besøg og samtaler afholdt i virksomheden, samt inddragelse af forebyggelses- og fastholdelsesinstanser, hurtigere har fået borgeren tilbage på fuld tid. På denne baggrund fokuserer projektet på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med tidlig indsats i sygedagpengesager med bevilling af kr. 450.000.

 

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget fastholdelse af tidlig indsats for sygedagpengemodtagere i 2012, med en gentaget bevilling på kr. 450.000 til en forlænget indsats.

 

Projektet fokuserer på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager. Samtidig hermed ønsker jobcentret også at indgå i et tættere samarbejde omkring BRKs fælles arbejde i at nedbringe sygefraværet.

 

I bilaget er redegjort nærmere for baggrund, status og fastholdelses og forebyggelsesopgaver.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. marts 2012

1.
Notat af 29. februar 2012 om status på tidlig indsats for sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Fremrykket visitation - screening af sygemeldte

15.20.05P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-03-2012

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Alle sygedagpengeanmodninger åbnes på baggrund af en § 7-vurdering (om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt) ud fra borgerens beskrivelse af egen lidelse og sygdom. Ved en hurtig screening vurderes det om borgeren kan fastholdes på arbejdspladsen ved at oplyse om fastholdelsesmuligheder (som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 mv.), og ved at spørge ind til borgerens sygemelding om det umiddelbart kan afklares om borgeren faktisk opfylder § 7.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 450.000 til ansættelse af 1 sagsbehandler fra 1. januar 2012 til indsatsen med screening af alle sygedagpengesager så snart de kommer jobcentret i hænde

 

Der er overført en erfaren medarbejder til indsatsen, da det kræver indblik, overblik, forståelse og pondus at varetage denne indsats

 

Screeningen foretages med henblik på en sortering efter, om de der skal kontaktes med det samme, eller sendes videre til den almene tidlige indsats i den lovpligtige opfølgning.

 

Indsatsområdet er i første omgang begrænset til de ledige selvstændige. Senere forventes indsatsen med fordel også at kunne udvides til at omfatte lønmodtagere.

 

Ved udgangen af februar 2012 har 128 borgere været igennem den fremrykkede indsats. Af disse er 67 allerede raskmeldte, og ca. 40 % vedkommende uden kontakt fra jobcentret. Effekten af indsatsen skal således ses i forhold til at i ca. 60 % af sagerne har borgeren raskmeldt sig på baggrund af indsatsen med fremrykket visitation.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at varigheden i ca. 15 % af sygedagpengesagerne vil kunne afkortes med mindst 1 måned. Indtil videre er dog ca. 30 % af de personer der har været i kontakt med jobcentret blevet raskmeldt. 

 

 En mere detaljeret økonomisk opfølgning vil senere blive forelagt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. marts 2012

1.
Notat af 29. februar 2012 om status på fremrykket visitation (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.

15.20.02P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-03-2012

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der udføres en fokuseret og intensiveret indsats overfor borgere på ledighedsydelse over 18 måneder. Dette vil medføre en afkortning af den periode hvor de modtager ledighedsydelse, og vil dermed hjælpe disse borgere med enten at komme nærmere et fleksjob eller blive afklaret til rette ydelse. Samtidig vil der være en besparelse, da disse sager er en 100 % kommunal udgift


Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 5. april 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 900.000 til ansættelse af 2 sagsbehandlere til en ekstraordinær indsats med afklaring af borgere der har været på ledighedsydelse over 18 måneder, således at 40 sager vil kunne blive afsluttet minimum 2 måneder før end hidtil.

 

I mødet den 29. november 2011 bevilgede udvalget yderligere kr. 58.000 til konsulentbistand frem til projektets/indsatsens afslutning i juli 2012.

 

Indsatsen startede primo august, og man er nu i fuld gang. Første delmål er at nedbringe antallet af ledige borgere på ledighedsydelse pr. 1. juni 2011 på 73, til 50 pr. 1. januar 2012.

 

Status pr. 24. februar 2012 er at 13 har fået fleksjob, 10 har fået tilkendt førtidspension og 2 er i gang med revalidering. Herefter er 77 borgere tilknyttet indsatsen.

 

Økonomiske konsekvenser

En redegørelse for de økonomiske konsekvenser af forløbet afventer en senere forelæggelse for udvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. marts 2012

1.
Notat af 29. februar 2012 om status på afklaring af borgere på ledigehdsydelse over 18 mdr. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-03-2012

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2012:

Drøftet. Tages op i forbindelse med kommende fælles udvalgsmøde med Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget sammen med supplerende punkter fra udvalgsmedlemmerne.

 

Sagsfremstilling

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om en samling af administrationen er der igangsat en proces med organisationstilpasning. I organiseringsprocessen indgår politisk input om mål, organisations- og opgavesammenhænge, herunder vedrørende beskæftigelsesindsatsen i sammenhæng med de øvrige politikområder.

 

Som oplæg til kommende fælles udvalgsmøde med Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget foreslås drøftelse af:

 

Hvad skal der prioriteres i UTA-projektet i den resterende projektperiode på 1 ½ år?

 

Hvad skal § 17 stk. 4/UTA-udvalget sætte i spil politisk i BRK?

 

Hvad skal sættes i spil i forhold til andre organisationer, som f.eks. Campus Bornholm, DA, DI, LO?

 

Hvad skal sættes i spil i forhold til ministerier, hovedorganisationer, øvrige uddannel-sesinstitutioner mv.?

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Evaluering af drøftelsen af fremtidsscenarier

15.00.00P22-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-03-2012

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd afholdt den 9. februar 2012 et arrangement, hvor der som oplæg blev præsenteret 4 fremtidsscenarier, og efterfølgende i en workshop blev drøftet fremtidsscenarier for det bornholmske arbejdsmarked.

 

I arrangementet deltog medlemmer af Det lokale Beskæftigelsesråd og af Beskæftigelsesudvalget, samt øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2012:

Drøftet. Afventer videre drøftelse i LBR, og genoptages med henblik på opfølgning af emnerne i forhold til beskæftigelsesplan og mål for 2013.

 

Sagsfremstilling

Fra mødet foreligger et referat af de drøftede emner, og oplægget med de 4 fremtidsscenarier.

 

Der lægges op til drøftelse af hvorledes de i workshoppen drøftede emner kan indgå i det videre arbejde i Beskæftigelsesudvalget, herunder arbejdet med oplæg til mål for 2013.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. marts 2012

1.
4 fremtidsscenarier (PPT)

2.
Referat fra mødet arrangeret af Beskæftigelsesudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd på Radisson Blu Fredensborg Hotel (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-03-2012

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

 1. Det lokale Beskæftigelsesråd
 2. Ankevejledning
 3. Status på Det sociale Kapitel
 4. Indsatsen på tilflytterområdet
 5. Beskæftigelsespolitisk konference 20. april 2012 og studietur
 6. ERB Årsforum 13. juni 2012 i Nexø
 7. Reform af førtidspension og fleksjob

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. marts 2012

1.
Pkt. 21 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. februar 2012: Det sociale kapitel, status 2011 (DOC)

2.
Program for Beskæftigelsespolitisk konference, fredag den 20. april 2012 (PDF)

3.
En del af fællesskabet. Reform af førtidspension og fleksjob. Februar 2012. Regeringen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-03-2012

12

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2012:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-03-2012

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2012:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-03-2012

14

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2012:

Intet.