Referat
Beskæftigelsesudvalget
10-04-2012 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på Beskæftigelsesudvalgets områder
  åbent 3 Fokusopfølgning pr. 29. februar 2012
  åbent 4 Status på ungeindsatsen marts 2012
  åbent 5 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år
  åbent 6 Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere
  åbent 7 Fremrykket visitation - screening af sygemeldte
  åbent 8 Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.
  åbent 9 Dialogmøde med virksomhederne
  åbent 10 Koordination med andre politikområder
  åbent 11 Evaluering af drøftelsen af fremtidsscenarier
  åbent 12 Sager til orientering
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 15 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-04-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under pkt. 3 medtages opfølgende oplysninger og bemærkninger til det den 28. marts 2012

udsendte vedrørende revisionsberetningen for 2010.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på Beskæftigelsesudvalgets områder

00.30.14P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-04-2012

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på Beskæftigelsesudvalgets områder i henhold til de nye overførselsregler. Samlet set udgør overskuddet på området 2,519 mio. kr. som indstilles overført til 2012.       

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller

a)     at det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der overføres 2.519.000 kr. til 2012 som anført i bilag 1 kolonne 6

 

Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 er opgjort. Fra og med overførslerne fra 2011 til 2012 træder de nye overførselsregler i kraft, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011.

Reglerne indebærer, at virksomhederne automatisk kan overføre overskud op til 5 pct. af budgetrammen, henholdsvis underskud op til -2 pct. af budgetrammen i budget 2012. Overskud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. overføres til virksomhedens budget 2012.

Virksomheder, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Alle virksomheder, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 15. februar 2012 besluttet, at alle skal ansøge om at anvende overført overskud i 2012, og at ansøgningerne skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 på virksomhedsniveau fremgår af bilag 1.

 

Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering

Før korrektion udviser Jobcenterets resultat et overskud på 4,049 mio. kr., og i henhold til overførselsreglerne kan Jobcenteret overføre et overskud på 1,719 mio. kr. svarende til 5 pct. af budgetrammen. Dog afspejler resultatet for 2011 et mindreforbrug på 1,880 mio. kr. på aktiviteter i Jobcenteret, der er overflyttet til det ikke-overførbare område, men hvor budgettet ikke er flyttet med. Når der tages højde for dette i resultatet, udgør det resterende overskud 2,170 mio. kr. som vedrører flexpuljen, og som skal holdes ude af Jobcenterets overskud, da midlerne er reserveret til etablering af flexjobs.

Det korrigerede resultat for Jobcenteret, når flexpuljen holdes ude, viser således 0 kr. i overskud.

Jobcenteret anmoder dog om at overføre overskuddet vedr. flexpuljen på 2,170 mio. kr.

 

Politikområde 8 Forsørgelsesydelser

Borgercenterets resultat udviser et overskud på 0,350 mio. kr. som ligger inden for den automatiske overførselsadgang for overskud på 5 pct.

Økonomiske konsekvenser

På Beskæftigelsesudvalgets områder udviser driften et samlet overskud på 2,519 mio. kr. på den overførbare bevilling, fordelt med 2,170 mio. kr. på Jobcenteret og 0,350 mio. kr. på Borgercenteret, som anmodes overført til 2012, jf. bilag 1, kolonne 6.

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. april 2012

1.
Bilag 1 BU - Overførsel fra 2011 til 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Fokusopfølgning pr. 29. februar  2012

00.01.00Ø00-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-04-2012

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 29. februar 2012.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 29. februar 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bogføringen for 2011 er endnu ikke afsluttet, hvorfor sammenligningstallene for 2011 i fokusopfølgningerne ikke er at betragte som endelige. Forbrugstallene for 2011 er gjort op pr. 12. marts 2012.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. april 2012

1.
Fokusopfølgning Overførselsområdet pr. 29. februar 2012 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 29. februar 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Status på ungeindsatsen marts 2012

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-04-2012

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 10. januar 2012 fik udvalget forelagt opfølgning på Projekt Nye Veje. Aktiviteterne i Projekt Nye Veje er fortsat i 2012, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 10. januar 2012 besluttede udvalget, at opfølgning på den samlede ungeindsats løbende forelægges for udvalget.

 

Det er tanken at opfølgningen fremtidig skal udtrækkes fra det kommende LIS-system. Men som et foreløbigt overblik forelægges vedlagte status over ungeindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. april 2012

1.
Status - Unge - marts 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-04-2012

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 10. august 2010 godkendte udvalget første gang et rammebeløb på kr. 510.000 til iværksættelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 2010.

 

I møderne den 1. februar og den 5. april 2011 godkendte udvalget videreførelse af indsatsen i henholdsvis 1. halvår og 2. halvår af 2011 med et samlet rammebeløb på kr. 1.480.000.

 

I mødet den 27. september 2011 godkendte udvalget at Hurtig i gang indsatsen videreføres i 2012.

 

Opgørelsen 15. marts 2012 viser, at 324 personer indtil videre har været omfattet af den tidlige og aktive. Af deltagerne er 195 kommet i job/ordinær uddannelse, hvilket svarer til 60 %. Af de 195 er de 181 kommet i job og de 14 i ordinær uddannelse.

Den gennemsnitlige deltagelse i Hurtig i Gang er 9,1 uge.

 

42 har deltaget i virksomhedspraktik, i gennemsnit 5,5 uge, og 14 har deltaget i løntilskud, i gennemsnit ca. 19 uger.

Økonomiske konsekvenser

Det jobcentrets samlede vurdering, at Hurtig i Gang lever op til de forudsætninger, der tidligere er stillet. I forhold til den virksomhedsrettede del forventes et større fokus på dette område. Der forventes således som udgangspunkt fortsat et gennemsnitligt fald i ledigheden på 1,4 uge for deltagerne i Hurtig i Gang, samt at der er flere som kommer ud i virksomhedsrettede tilbud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. april 2012

1.
Notat af 15. marts 2012 om opfælgning på Projekt Hurtig i gang (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-04-2012

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Erfaringen viser at et intensivt fokus med hyppigere opfølgning, kombineret med besøg og samtaler afholdt i virksomheden, samt inddragelse af forebyggelses- og fastholdelsesinstanser, hurtigere har fået borgeren tilbage på fuld tid. På denne baggrund fokuserer projektet på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med tidlig indsats i sygedagpengesager med bevilling af kr. 450.000.

 

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget fastholdelse af tidlig indsats for sygedagpengemodtagere i 2012, med en gentaget bevilling på kr. 450.000 til en forlænget indsats.

 

Projektet fokuserer på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager. Samtidig hermed ønsker jobcentret også at indgå i et tættere samarbejde omkring BRKs fælles arbejde i at nedbringe sygefraværet.

 

I bilaget er redegjort nærmere for baggrund, status og fastholdelses og forebyggelsesopgaver.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. april 2012

1.
Notat af 29. marts 2012 om status på tidlig indsats for sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Fremrykket visitation - screening af sygemeldte

15.20.05P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-04-2012

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Alle sygedagpengeanmodninger åbnes på baggrund af en § 7-vurdering (om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt) ud fra borgerens beskrivelse af egen lidelse og sygdom. Ved en hurtig screening vurderes det om borgeren kan fastholdes på arbejdspladsen ved at oplyse om fastholdelsesmuligheder (som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 mv.), og ved at spørge ind til borgerens sygemelding om det umiddelbart kan afklares om borgeren faktisk opfylder § 7.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 450.000 til ansættelse af 1 sagsbehandler fra 1. januar 2012 til indsatsen med screening af alle sygedagpengesager så snart de kommer jobcentret i hænde

 

Der er overført en erfaren medarbejder til indsatsen, da det kræver indblik, overblik, forståelse og pondus at varetage denne indsats

 

Screeningen foretages med henblik på en sortering efter, om de der skal kontaktes med det samme, eller sendes videre til den almene tidlige indsats i den lovpligtige opfølgning.

 

Indsatsområdet er i første omgang begrænset til de ledige selvstændige. Senere forventes indsatsen med fordel også at kunne udvides til at omfatte lønmodtagere.

 

Medio marts 2012, har 159 personer været igennem den fremrykkede indsats. Af disse er 86 allerede raskmeldte, og ca. for 37 % vedkommende uden kontakt med jobcentret. Effekten af indsatsen ses således tydeligt i forhold til at det i ca. 63 % af sagerne er grundet indsatsen med fremrykket visitation at borgeren har raskmeldt sig.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at varigheden i ca. 15 % af sygedagpengesagerne vil kunne afkortes med mindst 1 måned. Indtil videre er dog ca. 30 % af de personer der har været i kontakt med jobcentret blevet raskmeldt. 

 

 En mere detaljeret økonomisk opfølgning vil senere blive forelagt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. april 2012

1.
Notat af 29. marts 2012 om status på fremrykket visitation (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.

15.20.02P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-04-2012

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der udføres en fokuseret og intensiveret indsats overfor borgere på ledighedsydelse over 18 måneder. Dette vil medføre en afkortning af den periode hvor de modtager ledighedsydelse, og vil dermed hjælpe disse borgere med enten at komme nærmere et fleksjob eller blive afklaret til rette ydelse. Samtidig vil der være en besparelse, da disse sager er en 100 % kommunal udgift


Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 5. april 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 900.000 til ansættelse af 2 sagsbehandlere til en ekstraordinær indsats med afklaring af borgere der har været på ledighedsydelse over 18 måneder, således at 40 sager vil kunne blive afsluttet minimum 2 måneder før end hidtil.

 

I mødet den 29. november 2011 bevilgede udvalget yderligere kr. 58.000 til konsulentbistand frem til projektets/indsatsens afslutning i juli 2012.

 

Indsatsen startede primo august, og man er nu i fuld gang. Første delmål er at nedbringe antallet af ledige borgere på ledighedsydelse pr. 1. juni 2011 på 73, til 50 pr. 1. januar 2012.

 

Status pr. 21. marts 2012 er at 13 har fået fleksjob, 10 har fået tilkendt førtidspension og 2 er i gang med revalidering. Herefter er 77 borgere tilknyttet indsatsen.

Økonomiske konsekvenser

En redegørelse for de økonomiske konsekvenser af forløbet afventer en senere forelæggelse for udvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. april 2012

1.
Notat af 29. marts 2012 om status på afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Dialogmøde med virksomhederne

00.15.00A00-0046

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-04-2012

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Beskæftigelsesudvalget holder dialogmøder med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercentret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

Dialogmøderne tilrettelægges i forhold til beskæftigelsesindsatsen, og opdeles efter 2012-målene.

 

10. april kl. 13.30: Mål 1 langtidsledighed og mål 3 ungeledighed.

 

8. maj kl. 13.30: Mål 2 permanent forsørgelse og mål 3 indvandrere

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til efterfølgende drøftelse af forløb og indhold af dialogmødet.

Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2012:

Medarbejdernes evaluering afventes, og udvalget ser frem til modtage konkrete eksempler til opfølgning af tværfaglige samarbejdsmuligheder på tværs af de kommunale områder.

 

Sagsfremstilling

Forårets dialogmøder har fokus på det enkelte udvalgs budgetarbejde for 2013, mens efterårets dialogmøder kan være mere virksomhedsrettet, herunder omhandle budgettet for det kommende år.

 

Dagsordenen til dialogmøderne vil omfatte disse emner:

a.        Virksomheden giver en kort status på 2012 hvor det er relevant i forhold til arbejdet med mål og økonomi for 2013

 

b.       Op- og nedprioriteringer og herunder fokusområder til budgetforslag 2013:

 

 

1.      Strukturer, herunder langsigtet planlægning i forhold til befolkningsudvikling

2.      Øget samarbejde mellem udvalgsområder, navnlig mellem Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget, med henblik på bedre tværgående indsats

-          Business case på tværgående opgaveløsninger (ml. BSU, SU og BU): Tidligere indsats, færre på førtidspension

3.      Fastlæggelse af serviceniveau, bl.a. vurdering af kan/skal – opgaver og kvalitetsstandarder, samt se på digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi

4.      Rummeligt arbejdsmarked

- Ny mulighed i lovgivning for førtidspensionister i arbejde (kan evt. tage arbejde på Teknik- og Miljøudvalgets områder)

5.      Offentlig-privat samarbejde

6.      Konkurrenceudsættelse

7.      Skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning

 

c.        Drøftelse af konkrete oplæg til mål for 2013.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Beskæftigelsesministeren udmelder i april mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i 2013.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-04-2012

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2012:

Der efterspørges et referat af det fælles udvalgsmøde den 19. marts 2012.

 

Sagsfremstilling

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om en samling af administrationen er der igangsat en proces med organisationstilpasning. I organiseringsprocessen indgår politisk input om mål, organisations- og opgavesammenhænge, herunder vedrørende beskæftigelsesindsatsen i sammenhæng med de øvrige politikområder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Evaluering af drøftelsen af fremtidsscenarier

15.00.00P22-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-03-2012

10

 

Beskæftigelsesudvalget

10-04-2012

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd afholdt den 9. februar 2012 et arrangement, hvor der som oplæg blev præsenteret 4 fremtidsscenarier, og efterfølgende i en workshop blev drøftet fremtidsscenarier for det bornholmske arbejdsmarked.

 

I arrangementet deltog medlemmer af Det lokale Beskæftigelsesråd og af Beskæftigelsesudvalget, samt øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2012:

Drøftet. Afventer videre drøftelse i LBR, og genoptages med henblik på opfølgning af emnerne i forhold til beskæftigelsesplan og mål for 2013.

 

 

Sekretariatet indstiller til drøftelse.

Det lokale Beskæftigelsesråd den 27. marts 2012:

Der arrangeres et ½ dags temamøde med videre drøftelse i forhold til Beskæftigelsesplan 2013 med inddragelse af emnerne Green Solution House og praktikpladssituationen.

 

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2012:

Der arrangeres temamøde som foreslået af LBR.

 

 

Sagsfremstilling

Fra mødet foreligger et referat af de drøftede emner, og oplægget med de 4 fremtidsscenarier.

 

Der lægges op til drøftelse af hvorledes de i workshoppen drøftede emner kan indgå i det videre arbejde i Beskæftigelsesudvalget, herunder arbejdet med oplæg til mål for 2013.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. marts 2012

1.
4 fremtidsscenarier (PPT)

2.
Referat fra mødet arrangeret af Beskæftigelsesudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd på Radisson Blu Fredensborg Hotel (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-04-2012

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Kvartalsrapport. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark. 4. kvartal 2011. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, marts 2012
  3. Indsatsen på tilflytterområdet
  4. Beskæftigelsespolitisk konference 20. april 2012 og studietur
  5. ERB Årsforum 13. juni 2012 i Nexø

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. april 2012

1.
b. Kvartalsrapport. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark. 4. kvartal 2011. Beskæftigelsesregion Hovedstade (PDF)

2.
Unge ledige i forhold til arbejdsstyrken opgjort på kommuner, februar 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-04-2012

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget orienteres.

Resumé

Budget 2012 investeringsoversigt. Budget 2012 og budgetoverslag 2013 – 2015.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 10. april 2012

1.
Investeringsoversigt 2012-2015 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-04-2012

14

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2012:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

10-04-2012

15

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2012:

Intet.