Referat
Beskæftigelsesudvalget
07-06-2012 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Euroregion Baltic Årsforum
  åbent 2 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 3 Fokusopfølgning pr. 30. april 2012
  åbent 4 Budget 2013
  åbent 5 Status på ungeindsatsen
  åbent 6 Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere
  åbent 7 Fremrykket visitation - screening af sygemeldte
  åbent 8 Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.
  åbent 9 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år
  åbent 10 Resultatrevision 2011
  åbent 11 Evaluering af dialogmøderne med virksomhederne
  åbent 12 Koordination med andre politikområder
  åbent 13 Sager til orientering
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 16 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Euroregion Baltic Årsforum

15.00.00G01-0050

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

1

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Den første halve time af udvalgsmødet bliver et formøde om ERB’s Årsforum den 13. juni 2012.

 

Der vil her blive gennemgået program og forventninger, og drøftelse af konkrete målsætninger for de bornholmske bidrag i paneldebatterne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2012:

Drøftet.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

2

 

 

Fraværende

Ingen.

Kirstine van Sabben forlod mødet kl. 16.15 efter behandlingen af pkt.'erne 4 og 12.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Pkt. 4 og pkt. 12 behandles samlet som de første pkt.'er på dagsordenen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Fokusopfølgning pr. 30. april 2012

00.01.00Ø00-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 30. april 2012.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 30. april 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2012

1.
Fokusopfølgning Overførselsområdet pr. 30. april 2012 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 30. april 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Budget 2013

00.30.10Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Af budgetvejledningen for 2013 fremgår, at fagudvalgene senest den 14. juni skal aflevere budgetbidrag til Økonomi og analyse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller budgetbidrag på udvalgets politikområder til behandling.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2012:

Der udarbejdes endeligt budgetbidrag omfattende alle de drøftede emner.

Martin Sten Jørgensen: Venstres gruppe kan under ingen omstændigheder gå med til etablering af en social investeringsfond, da man opfatter det som en ny direktørpulje.

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for 2013 fremgår, at Beskæftigelsesudvalget senest den 14. juni 2012 skal aflevere et budgetbidrag indeholdende:

·         resultatet af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder

·         oplæg til mål for 2013

·         op- og nedprioriteringsforslag

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget beder Beskæftigelsesudvalget om efter budgetseminar 1, at arbejde videre inden for følgende fokusområder:

  1. Strukturer, herunder langsigtet planlægning i forhold til befolkningsudvikling
  2. Øget samarbejde mellem udvalgsområder, navnlig mellem Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget, med henblik på bedre tværgående indsats

-          Business case på tværgående opgaveløsninger (ml. BSU, SU og BU): Tidligere indsats, færre på førtidspension

  1. Fastlæggelse af serviceniveau, bl.a. vurdering af kan/skal – opgaver og kvalitetsstandarder, samt se på digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi
  2. Rummeligt arbejdsmarked

-          Ny mulighed i lovgivning for førtidspensionister i arbejde (kan evt. tage arbejde på Teknik- og Miljøudvalgets områder)

  1. Offentlig-privat samarbejde
  2. Konkurrenceudsættelse
  3. Skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning

 

I forlængelse af oplægget fra Økonomi- og Erhvervsudvalget lægges der op til behandling af en række emner til at indgå i udvalgets budgetbidrag.

 

Politikområde 7:

 

 

 

 

 

Politikområde 8:

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2012

1.
Forslag til 2013-mål (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Status på ungeindsatsen

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 10. januar 2012 fik udvalget forelagt opfølgning på Projekt Nye Veje. Aktiviteterne i Projekt Nye Veje er fortsat i 2012, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2012:

Overblik med status over ungeindsatsen udleveredes. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I mødet den 10. januar 2012 besluttede udvalget, at opfølgning på den samlede ungeindsats løbende forelægges for udvalget.

 

Det er tanken at opfølgningen fremtidig skal udtrækkes fra det kommende LIS-system.

 

Overblik med status over ungeindsatsen forelægges i mødet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Erfaringen viser at et intensivt fokus med hyppigere opfølgning, kombineret med besøg og samtaler afholdt i virksomheden, samt inddragelse af forebyggelses- og fastholdelsesinstanser, hurtigere har fået borgeren tilbage på fuld tid. På denne baggrund fokuserer projektet på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med tidlig indsats i sygedagpengesager med bevilling af kr. 450.000.

 

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget fastholdelse af tidlig indsats for sygedagpengemodtagere i 2012, med en gentaget bevilling på kr. 450.000 til en forlænget indsats.

 

Projektet fokuserer på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager. Samtidig hermed ønsker jobcentret også at indgå i et tættere samarbejde omkring BRKs fælles arbejde i at nedbringe sygefraværet.

 

Grundet en sammenlægning af den fremrykkede visitation med fastholdelse/forebyggelse, vil indsatsen blive opnormeret med 2 personer fra sygedagpengegruppen, således at den fremover vil bestå af 5 personer.

 

I bilaget er redegjort nærmere for baggrund, status og fastholdelses- og forebyggelsesopga-verne.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2012

1.
Notat af 29. maj 2012 om status på tidlig indsats for sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Fremrykket visitation - screening af sygemeldte

15.20.05P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Alle sygedagpengeanmodninger åbnes på baggrund af en § 7-vurdering (om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt) ud fra borgerens beskrivelse af egen lidelse og sygdom. Ved en hurtig screening vurderes det om borgeren kan fastholdes på arbejdspladsen ved at oplyse om fastholdelsesmuligheder (som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 mv.), og ved at spørge ind til borgerens sygemelding om det umiddelbart kan afklares om borgeren faktisk opfylder § 7.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 450.000 til ansættelse af 1 sagsbehandler fra 1. januar 2012 til indsatsen med screening af alle sygedagpengesager så snart de kommer jobcentret i hænde

 

Der er overført en erfaren medarbejder til indsatsen, da det kræver indblik, overblik, forståelse og pondus at varetage denne indsats

 

Screeningen foretages med henblik på en sortering efter, om de der skal kontaktes med det samme, eller sendes videre til den almene tidlige indsats i den lovpligtige opfølgning.

 

Indsatsområdet er i første omgang begrænset til de ledige selvstændige. Pr. 1. juni 2012 vil denne indsats blive inkluderet i fastholdelse/forebyggelse, grundet en lang række sammenfald i opgaver, indsats og fokus. Samtidigt vil indsatsen blive udvidet til også at omfatte lønmodtagerne; dvs. en fremrykket visitation/screening af samtlige sager. Indsatsen vil blive opnormeret via intern forflytning af ressourcer, således at den fremover vil blive fordelt på min. 3 personer.

 

Ultimo maj 2012 har 241 personer været igennem den fremrykkede indsats. Af disse er 162 allerede raskmeldte, og for ca. 36 % vedkommende uden kontakt med jobcentret. Effekten af indsatsen ses således tydeligt i forhold til at det i ca. 64 % af sagerne er grundet indsatsen at borgeren har raskmeldt sig.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at varigheden i ca. 15 % af sygedagpengesagerne vil kunne afkortes med mindst 1 måned. Indtil videre er dog ca. 42 % af de personer der har været i kontakt med jobcentret blevet raskmeldt. 

 

Se i øvrigt bilaget for vurdering af økonomiske konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2012

1.
Notat af 29. maj 2012 om opfølgning på fremrykket visitation (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.

15.20.02P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der udføres en fokuseret og intensiveret indsats overfor borgere på ledighedsydelse over 18 måneder. Dette vil medføre en afkortning af den periode hvor de modtager ledighedsydelse, og vil dermed hjælpe disse borgere med enten at komme nærmere et fleksjob eller blive afklaret til rette ydelse. Samtidig vil der være en besparelse, da disse sager er en 100 % kommunal udgift


Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I mødet den 5. april 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 900.000 til ansættelse af 2 sagsbehandlere til en ekstraordinær indsats med afklaring af borgere der har været på ledighedsydelse over 18 måneder, således at 40 sager vil kunne blive afsluttet minimum 2 måneder før end hidtil.

 

I mødet den 29. november 2011 bevilgede udvalget yderligere kr. 58.000 til konsulentbistand frem til projektets/indsatsens afslutning i juli 2012.

 

I mødet den 8. maj 2012 bevilgede udvalget kr. 508.000 til forlængelse af projektet året ud, og til konsulentstøtte, samt udvidelse af den særlige flekspulje med 10 personer med op til kr. 1.460.000.

 

Indsatsen startede primo august, og man er nu i fuld gang. Første delmål er at nedbringe antallet af ledige borgere på ledighedsydelse pr. 1. juni 2011 på 73, til 50 pr. 1. januar 2012.

 

Status pr. 23. maj 2012 er at 14 har fået fleksjob, 11 har fået tilkendt førtidspension og 2 er i gang med revalidering. Herefter er 61 borgere tilknyttet indsatsen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ultimo maj 2012 er 27 sager afsluttet Det giver en besparelse på kr.  60.000,00 indtil videre.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2012

1.
Notat af 30. maj 2012 om opfølgning på afklaring af borgerepå ledighedsydelse over 18 mdr. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I mødet den 10. august 2010 godkendte udvalget første gang et rammebeløb på kr. 510.000 til iværksættelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 2010.

 

I møderne den 1. februar og den 5. april 2011 godkendte udvalget videreførelse af indsatsen i henholdsvis 1. halvår og 2. halvår af 2011 med et samlet rammebeløb på kr. 1.480.000.

 

I mødet den 27. september 2011 godkendte udvalget at Hurtig i gang indsatsen videreføres i 2012.

Opgørelsen 22. maj 2012 viser, at 342 personer indtil videre har været omfattet af den tidlige og aktive indsats. Af deltagerne er 213 kommet i job/ordinær uddannelse, hvilket svarer til 62 %. Af de 213 er de 197 kommet i job og de 16 i ordinær uddannelse. Den gennemsnitlige deltagelse i Hurtig i Gang er 10,3 uge.

 

51 har deltaget i virksomhedspraktik, i gennemsnit 5,3 uge, og 22 har deltaget i løntilskud, i gennemsnit 18 uger.

Økonomiske konsekvenser

Det jobcentrets samlede vurdering, at Hurtig i Gang lever op til de forudsætninger, der tidligere er stillet. I forhold til den virksomhedsrettede del forventes et større fokus på dette område. Der forventes således som udgangspunkt fortsat et gennemsnitligt fald i ledigheden på 1,4 uge for deltagerne i Hurtig i Gang, samt at der er flere som kommer ud i virksomhedsrettede tilbud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2012

1.
Notat af 22. maj 2012 om opfølgning på Projekt Hurtig i Gang (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Resultatrevision 2011

15.20.00P22-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

10

 

Hvem beslutter

Det lokale Beskæftigelsesråd til høring

Beskæftigelsesudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der foreligger udarbejdet resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2011 for Jobcenter Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til en indledende drøftelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Drøftet og afventer høringssvar fra LBR.

 

 

Sekretariatet indstiller til drøftelse, og afgivelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

Det lokale Beskæftigelsesråd den 22. maj 2012:

På grundlag af drøftelsen udsender sekretariatet efterfølgende forslag til høringssvar til medlemmerne.

Forslag godkendt i efterfølgende skriftlig høring:   

Det lokale Beskæftigelsesråd anerkender de positive resultater af beskæftigelsesindsatsen. De gode resultater viser at det i overvejende grad er lykkedes at nå målene, de givne rammevilkår og konjunkturerne på arbejdsmarkedet taget i betragtning.

 

Generelt udgør en samlet placering som nr. 1 af 12 jobcentre med sammenlignelige rammevilkår et meget positivt resultat. Det lokale Beskæftigelsesråd kan ikke pege på områder hvor indsatsen kunne have været bedre.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd tilslutter sig beskæftigelsesregionens bemærkninger af 19. april 2012.                                                                                

 

 

 

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at resultatrevisionen for indsatsåret 2011 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2012:    

Anbefales med LBR's bemærkninger.

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen er en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen i det foregående år, sammenholdt med sammenligningsgrundlaget af jobcentre i klyngen med samme rammevilkår, opgjort i forhold til følgende områder:

·         Resultater i forhold til beskæftigelsesministerens mål for arbejdskraftreserven, permanente forsørgelsesordninger, unge under 30 år og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Hertil kommer lokale mål vedrørende sygedagpenge og fleks- og ledighedsydelse.

·         De enkelte forsørgelsesgrupper

·         Indsatsen i jobcentret i forhold til aktiveringsgrad og opfyldelse af minimumskrav

·         Besparelsespotentiale

·         Scorecard med ministermålene i forhold til jobcentrene i klyngen

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Proceduren for behandlingen af resultatrevisionen er som følger:

·         Senest den 13. april sender jobcentret udkast til resultatrevisionen til beskæftigelsesregionen

·         Senest den 27. april sender beskæftigelsesregionen bemærkninger til jobcentret

·         Senest den 1. maj sender jobcentret resultatrevisionen i høring hos LBR

·         Senest den 21. maj modtager jobcentret LBR’s bemærkninger til resultatrevisionen

·         Senest den 30. juni godkender kommunalbestyrelsen resultatrevisionen. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse

·         Senest den 1. juli sendes resultatrevisionen til RBR med LBR’s bemærkninger, og samtidig offentliggøres resultatrevisionen

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2012

1.
Resultatrevision for 2011 (DOC)

2.
Beskæftigelsesregionens høringssvar af 19. april 2012, følgebrev. (PDF)

3.
Beskæftigelsesregionens høringssvar af 19. april 2012, notat (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Evaluering af dialogmøderne med virksomhederne

00.15.00A00-0046

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget afholdt den 10. april og 8. maj 2012 dialogmøder med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercenteret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

Dialogmøderne var tilrettelagt i forhold til beskæftigelsesindsatsen vedrørende 2012 målene således: 10. april mål 1 langtidsledighed og mål 3 ungeledighed, og 8. maj mål 2 permanent forsørgelse og mål 4 indvandrere, samt lokalt mål sygedagpengemodtagere.

 

Der foreligger enkelte bemærkninger fra medarbejderne til evaluering af dialogmøderne, og om tværfaglige samarbejdsmuligheder på tværs af de kommunale områder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Evaluering:

Det nye koncept holder i forhold til færre deltagere. Giver mere taletid og rum til dialog. Bordopsætning underbygger også dette.

 

Der blev talt om udvidelse med en ½ time. Dette bakker vi op om.

 

Vigtigt at ordstyrer "vægter" taletiden omkring hvert emne. Dette for at undgå at et emne kommer til at fylde forholdsvis meget.

 

Medarbejderne kan være lidt usikre på "hvornår er det lige jeg skal byde ind med mit emne" - og så kan tiden lige pludselig være fremskreden.

 

Måske ordstyrer indledningsvis kan spørge hvem som har emner / spørgsmål for at få et bedre overblik. Skrive emnerne ned på en liste, og disse emner / spørgsmål tager vi så først.

 

Snitflader (CAK):

Samarbejdet med det socialområde i de kommende 5årige udviklingsforløb bliver vigtig.

 

Rehabiliteringsteams. Vigtigt at økonomi er på plads. Dette samarbejde er også oplægget på den kommende reform på kontanthjælpsområdet.

 

Skal være klart hvem som er tovholder på borgeren - beskæftigelsesområdet eller socialområdet. Vi synes beskæftigelsesområdet.

 

§ 103 tilbud - beskyttet beskæftigelse. I forlængelse af de ovennævnte 5årige udviklingsforløb i CAK regi, så vil det give mening at placere § 103 tilbuddene i CAK regi også, da disse typisk kan blive en udløber af udviklingsforløbene.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af evaluering af studieturen, og af overvejelser om tværgående bidrag til budget 2013.

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Beskæftigelsesudvalget udarbejder budgetbidrag for 2013 indeholdende forslag om afsættelse af en pulje i budgettet. Puljen skal give mulighed for, at der ved en tværgående indsats kan foretages sociale investeringer i et samarbejde med de øvrige udvalgsområder.

Puljen finansieres ved at foretage omprioritering inden for Beskæftigelsesudvalgets nuværende budgetramme.

Martin Sten Jørgensen tog forbehold for stillingtagen med henblik på kommende drøftelse i gruppen, og afventende forslag om beløbsramme og katalog over mulige indsatsområder.

 

 

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til videre drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2012: 

Behandlet sammen med pkt. 4.

 

Sagsfremstilling

Udvalgets beslutning behandles endvidere under punkt 4 på dagsorden: Budget 2013.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. jobCAMP 12 1. -2. november i Aalborg

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2012:

Vedrørende antal i målgruppen for seniorjob. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

14

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2012:

Folkemødedeltagelse.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

15

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2012:

Godkendt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2012

16

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2012:

Intet.