Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
11-01-2012 kl. 20:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde med Bornholms Idrætsområder
  åbent 3 Fastlæggelse af dialogmøder i foråret 2012
  åbent 4 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012
  åbent 5 Anvendelse af anlægsmidler i 2012
  åbent 6 Inklusion af børn og unge i foreningerne
  åbent 7 Bornholms Kunstmuseums udbygning med lysmuseum
  åbent 8 Evaluering af Bornholms Teater
  åbent 9 Musikhuzet Bornholm - ny aftale som regionalt spillested
  åbent 10 Udpegning til Lokalrådet
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

1

 

 

Fraværende

Lars Kjøller, Dorthe Fink

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Dialogmøde med Bornholms Idrætsområder

04.00.00G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

2

 

Hvem beslutter

Ifølge budget- og aftalevejledningen for 2011 afholdes der i efteråret 2011 dialogmøde med virksomhederne under fritids- og kulturområdet.

Resumé

Bornholms Idrætsområder inviteres til dialogmøde med udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

At udvalget gennemfører dialogmøde med Bornholms Idrætsområder.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

Dialogmødet aflyst pga. det ændrede tidspunkt for indeværende møde. 

Sagsfremstilling

Forslag til dagsorden:

1.  Opfølgning på regnskab 2011, budget 2012 og ønsker til budget 2013

2.  De politiske målsætninger for 2012

3.  Status på aktuelle opgaver – Herunder:
     - Finansiering af skøjtebanen fremover.
     - Fremtiden for gymnastiksalen i Klemensker.
     - Renovering af taget på Rønne Nord Idrætshal.
     - Cafeteriadrift i Rønne Nord
     - Energirenoveringer.

4.  Facilitetsanalysen

5.  Eventuelt

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Efterårets dialogmøde med Bornholms Idrætsområder har været udsat et par gange på grund af afbud. Efter planen afholdes der igen dialogmøde i marts måned med fokus på budget 2013. I lyset af det korte tidsrum fra januar til marts, foreslås det at der kun afholdes dette ene dialogmøde.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Fastlæggelse af dialogmøder i foråret 2012

00.15.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Fastlæggelse af datoer for dialogmøder i efteråret 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller følgende forslag til mødedatoer:

·         Tirsdag den 13. marts kl. 16.00 – Idrætsrådet (mødelok. A)

·         Tirsdag den 13. marts kl. 17.00 - Idræts- og svømmehaller (mødelok. A)

·         Tirsdag den 13. marts kl. 18.00 - Folkeoplysningsudvalget (mødeloka. A)

·         Onsdag den 21. marts kl. 15.00 - Koordinationsgruppen for kulturområdet (mødelok. A)

·         Onsdag den 21. marts kl. 16.15 - Bornholms Biblioteker (på Rønne Bibliotek)

·         Onsdag den 21. marts kl. 17.15 - Bornholms Musik- og Billedskole (på Musikskolen)

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

Godkendt. Der afholdes dialogmøde med Bornholms Idrætsområder den 13. marts kl. 15.00.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012

01.01.01P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi – og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms udviklingsplan er et plandokument, der omfatter tre forskellige planelementer. De tre elementer har det tilfælles, at de omhandler øens udvikling og i øvrigt skal offentliggøres samtidig. Bornholms udviklingsplan har sit formelle udspring i planloven og sit indholdsmæssige udspring i kommunalbestyrelsens fire visioner for Bornholm.

De tre planelementer i forslaget til Bornholms udviklingsplan er:              

-        Den regionale udviklingsplan (planlovens § 10a)

-        Kommuneplanstrategien (planlovens § 23a)

-        Den lokale Agenda 21-strategi (planlovens § 33a)

 

Jf. planloven skal forslaget til udviklingsplanen i offentlig høring i minimum 8 uger.

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede forslaget til udviklingsplanen på sit møde den 7. december 2011. Økonomi- og Erhvervsudvalgets rettelser til forslaget er indarbejdet i bilaget til sagen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har valgt at sende forslaget til udviklingsplanen i høring i fagudvalgene inden den offentlige høring. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal have udvalgenes høringssvar, så de kan indgå i sagsfremstillingen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. februar 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller, at forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 drøftes med henblik på at videregive udvalgets bemærkninger til Økonomi- og Erhvervsudvalgets videre behandling.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

Udvalget har ingen bemærkninger.

 

Sagsfremstilling

Bornholms udviklingsplan er tænkt som et overordnet dokument, som skal være retningsgivende for den fremtidige planlægning og udvikling i Bornholms Regionskommune, både den fysiske og den økonomiske, regionalt og lokalt. Udviklingsplanen skal være styrende for såvel de politiske som de administrative beslutninger og skal sikre, at der er sammenhæng, når der skal prioriteres ressourcer, økonomi og opgaver.

Som illustreret i figuren nedenfor tager udviklingsplanen afsæt dels i Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi dels i kommunalbestyrelsens fireårige udviklingsaftale med indenrigsministeren.

Forslaget til udviklingsplanen er bygget op over kommunalbestyrelsens fire visioner for Bornholm.

 

 

 

 

De overordnede planer og mål skal udmøntes i mere konkrete politikker og strategier inden for de enkelte serviceområder, og der skal årligt udarbejdes handlingsplaner, som skal sikre at udviklingsplanen realiseres.

 

De årlige handlingsplaner skal indeholde beskrivelser af de konkrete opgaver og initiativer, der skal sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i udviklingsplanen.

 

Forslaget til Bornholms Udviklingsplan 2012 er udarbejdet på baggrund af Bornholms aktuelle vilkår og forudsætninger, som de tegner sig i efteråret 2011. Hvert fjerde år revideres udviklingsplanen i sin helhed, og i de øvrige år vil eventuelle justeringer og tilpasninger fremgå af de årlige handlingsplaner.

 

Ved siden af udviklingsplanen bliver der udarbejdet en særskilt redegørelse for den fysiske planlægning og udvikling, der er sket, siden de tre planeelementer i udviklingsplanen sidst blev revideret og vedtaget.

 

Det videre arbejde med Bornholms Udviklingsplan 2012 følger nedenstående tidsplan:

Dato

Aktivitet

8. dec.-8. febr.

Høring i fagudvalg og fagudvalgenes behandling af forslaget på møder medio december til primo februar

22. februar

ØKE behandler forslag til udviklingsplanen inkl. høringssvar fra fagudvalg

1. marts

KB behandler/godkender forslaget til udviklingsplanen med indstilling om, at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger

Marts – maj

Offentlig høringsperiode

Juni

ØKE behandler udviklingsplanen inkl. høringssvar fra den offentlige høring og KB vedtager den endelig udviklingsplan

Juli ->

Udarbejdelse af handlingsplan

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Projektgruppen arbejder med at sætte forslaget til Bornholms Udviklingsplan 2012 op i et læsevenligt og inspirerende layout. I dette arbejde indgår, at der indsættes links til relevante hjemmesider, hvor læseren kan finde yderligere information om de nævnte emner.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. januar 2012

1.
Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Anvendelse af anlægsmidler i 2012

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Drøftelse af anvendelsen af anlægsmidler til idræt og fritid i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller:

At udvalget drøfter principperne for anvendelse af anlægsmidler i 2012.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Ifølge vedlagte oversigt er der anlægsønsker og -behov for omkring 10 millioner kroner i de bornholmske idræts- og svømmehaller. Der er brug for en principiel drøftelse af, hvilke opgaver, der skal prioriteres.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2012 følgende puljer til anlæg på idrætsområdet:

 

Pulje til anlægsønsker 2012

562.200

Pulje til selvejende haller 2012

814.300

 

I budget 2011 er der følgende uanvendte puljer til anlæg på idrætsområdet, som forventes overført til budget 2012.

 

Pulje til anlægsønsker 2011

577.552

Overført fra 2011 – restpulje til selvejende haller

66.627

Anlægstilskud Nyvestcenteret – pasning
Der afventes en projektbeskrivelse fra Nyvestcenteret.

104.300

 

I 2011 er følgende anlægsopgaver afsluttet, hvor der er overskydende midler. En tilbageførsel af disse midler til andre anlægsopgaver kan kræve kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Renovering af Rønne Svømmehal – overskud på afsluttet opgave

580.201

Renovering af taget på Søndermarkshallen

386.000

 

Samlet er der dermed op til 3.091.180 kr. ekskl. moms til rådighed til anlægsopgaver i 2012. Inkl. moms udgør beløbet 3.724.313 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er i alt i perioden 2007 – 2011 givet anlægsbevillinger til idrætsanlæg for 14.178.587 kroner ekskl. moms. En detaljeret oversigt vedlægges som bilag.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. januar 2012

1.
Oversigt over anlægsønsker 2012 (XLS)

2.
Oversigt over anlægsbevillinger 2007 - 2011 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6 Inklusion af børn og unge i foreningerne

 

18.20.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Foreningslivet har udtrykt ønske om større fokus på inklusion af børn og unge i adfærdsmæssige vanskeligheder. Det foreslås på den baggrund at afsætte et beløb til vejledning/sparring i foreninger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller              

a)     At der afsættes op til 25.000 kr. til styrkelse af inklusion i foreningslivet finansieret af breddeidrætspuljen.

b)     At der i januar 2013 evalueres på forbrug og behov.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Børne- og skoleområdet har i 2011 arbejdet meget med inklusion i skoler og i dagsinstitutioner, men der er ikke tænkt inklusion i foreningslivet.

De bornholmske foreninger modtager ind i mellem børn og unge i adfærdsmæssige vanskeligheder som kan give så store problemer, at børnene udelukkes fra foreningstilbuddene.

Fritid & Kultur har afholdt et temamøde om emnet, hvor der fra foreningernes side blev udtrykt ønske om efter behov at kunne få besøg af en fagperson, som kan støtte foreningernes arbejde med at inkludere disse børn og unge – i stedet for at udelukke dem.

Målet er at give foreningerne konkrete råd om og viden til at håndtere adfærdsvanskelige børn.

Et sådant tiltag vil ikke umiddelbart kunne implementeres inden for Børne- og familiecentrets økonomiske ramme, men der kan købes faglig assistance til opgaven.

 

Økonomiske konsekvenser

En bevilling skal anvendes til at aflønne besøg af en fagperson i foreningerne. Med en bevilling på 25.000 kr. er det vurderingen, at det vil være muligt at hjælpe op mod 25 foreninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. januar 2012

1.
Supervison / vejledning / sparring til foreninger (MSG)

2.
Fritidsledere november 2011.ppt (PPT)

3.
Supervision til foreninger.DOC (DOC)

4.
adhddias.ppt (PPT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Bornholms Kunstmuseums udbygning med lysmuseum

19.03.00G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med Bornholms Kunstmuseums planlagte udbygning med et lysmuseum skal der tages stilling til bygherrerollen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     at model 2 anvendes til opførelsen af udbygningen

b)     at model 3 anvendes, såfremt Statsforvaltningen ikke accepterer model 2

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

Udvalget anbefaler model 3.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Kunstmuseum ønsker at udvide museet med et lysmuseum, som for størstedelens vedkommende vil blive bygget under jorden. Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet denne sag i forbindelse med en udvidelse af museets driftsbudget.

 

Bygherrerollen

Der er 3 modeller med forskellige konstruktionsmuligheder og betingelser for opførelse af den nye museumsbygning i henholdsvis kommunens regi og i en selvstændig fond/selvejende institutions regi.

Det kan oplyses, at tilskudsydende fonde ved den tidligere udbygning har været og forventes igen at være indforstået med, at kommunen efter udbygningen fortsat vil være ejer af hele bygningsmassen, såfremt der vælges en model med kommunen som bygherre.

Byggeudgifterne er anslået til at udgøre ca. 73 mio. kr. + moms på 18,25 mio. kr.

 

Model 1:

Kommunen opfører bygningen og anvender momsrefusionsordningen. Ved denne model skal kommunen indbetale 17,5% af de modtagne fondstilskud til momsrefusionsordningen.

Der vil være en momsrefusion på 5.475.000 kr.

 

Model 2:

Kommunen opfører bygningen, men får tilladelse til at få en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, således at byggeriet ikke bliver omfattet af reglerne om momsrefusionsordning. Registreringen skal gælde i en periode på mindst 10 år. Derved skal der ikke indbetales 17,5% til ordningen og den fulde moms på 18.25 mio. kr. kan fradrages. Til gengæld er det et krav, at der opkræves moms af den husleje, som museet skal betale i leje af den nye museumsbygning. Over en 10-årig periode ved markedsleje vil momsen udgøre 9.125.000 kr., som skal tilbagebetales til SKAT. Modsat har museet forventet momsfradrag på husleje i den samme periode, svarende til 4.288.750 kr.

Det samlede momsfradrag bliver således 13.413.750 kr.

Kunstmuseet skal betale markedsleje, som bliver modsvaret af et tilsvarende kommunalt tilskud til museet.

Forudsætningen for at få en frivillig momsregistrering i henhold til momslovens § 51 er, at udlejningen anses for at være erhvervsmæssig i momsmæssig henseende.

 

Kommunerne må ikke eje ejendomme med henblik på erhvervsmæssig udlejning. Realformålet er dog ikke erhverv, men opførelse af en bygning, som skal udlejes til kulturelle formål - konkret museumsvirksomhed.

En udtalelse fra statsforvaltningen om, at denne ikke vender sig mod lovligheden af modellen bør foreligge.

 

Model 3:

Der oprettes en selvejende institution/fond, der som bygherre forestår opførelse af nybygningen og efterfølgende udlejer denne til museet på markedsvilkår. Fonden kan få refunderet moms på udgifter til opførelse og drift af ejendommen. I denne model skal den nye bygning udmatrikuleres som en selvstændig ejerlejlighed, og kommunen skal sælge byggeretten til fonden. Hverken kommunen eller museet må være stifter af fonden. Stifter kan være en af bidragsyderne til opførelsen.

Kunstmuseet skal betale markedsleje, som for størstedelens vedkommende bliver modsvaret af en tilsvarende udlodning fra fondens overskud til museet.

Momsdraget er som i model 2 på 13.413.750 kr.

Såfremt museet er godkendt efter ligningslovens § 8 A, således at museet kan modtage gaver, hvor gavegiver kan opnå skattemæssigt fradrag efter ligningslovens § 8 A kan der opnås momsfradrag på det fulde beløb på 18,25 mio. kr. Denne godkendelse har museet ikke hidtil haft, og der foreligger ikke p.t. en vurdering af muligheden for en sådan godkendelse.

 

Anbefaling.

Kommunens revision anser model 2 som den optimale løsning ud fra et momsmæssigt og administrativt synspunkt, hvis Statsforvaltningen vil acceptere, at kommunen anmoder om en frivillig momsregistrering.

Giver Statsforvaltningen ikke tilladelse, anbefaler revisionen, at der arbejdes videre med model 3.

Momsmæssigt er model 2 og 3 identiske, men der vil alt andet lige være en række omkostninger forbundet med udskillelse af den nye bygning i en særskilt juridisk enhed mv.

Økonomiske konsekvenser

Byggeudgifterne afholdes af fondsmidler.

Udgifterne til den efterfølgende drift af nybyggeriet afholdes af Kunstmuseet og medfører ikke udgifter for kommunen.

Kunstmuseet skal som nævnt ovenfor betale markedsleje, som bliver modsvaret af et tilsvarende kommunalt tilskud til museet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Statsforvaltningen vil samtidig med fremsendelse af nærværende sag blive forespurgt om accept af, at kommunen anmoder om en frivillig momsregistrering på opførelse af en bygning, som skal udlejes til kulturelle formål.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. januar 2012

1.
Notat fra revisionen (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Evaluering af Bornholms Teater

20.01.02G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kunststyrelsens evaluering af Bornholms Teater fremsendes til orientering.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     At evalueringen tages til efterretning

b)     At evalueringens konklusion indgår i forhandlingen med Kunststyrelsen om en ny egnsteateraftale for perioden 2013-2016.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til ØKE/KB.

 

Sagsfremstilling

Nuværende egnsteateraftale 2009-2012.

Kunststyrelsen har i november 2011 fremsendt en foretaget evaluering af egnsteatret Bornholms Teater for den forløbne periode af egnsteateraftalen 2009-2012.

Evalueringen er positiv i forhold til opfyldelse af den gældende egnsteateraftale.

Evalueringen konkluderer dog samtidig, at der er forhold omkring teatrets organisation og økonomi, hvor citat: ”der skal gøres noget for at ændre vilkårene og handlemulighederne, førend teatret er i stand til at fortsætte sin kunstneriske og organisatoriske udvikling.” citat slut.

I samspillet med kommunen handler det især om to ting:

1.      Samhørigheden med Rønne Theater, der beslaglægger uforholdsvis mange ressourcer hos Bornholms Teater. Evalueringen finder det oplagt at involvere staten i vedligeholdelsen og driften af Rønne Theater som et bevaringsværdigt stykke danmarkshistorie.

2.      Den nuværende konstruktion, hvor egnsteatret finansierer Foreningen Bornholms Dramaskole og Teaterforeningen Bornholm, som evalueringen finder uholdbar. Man mener, at det er kommunens opgave at finansiere de to foreninger, så Bornholms Teaters økonomi og bestyrelsessammensætning kan fremstå som et ”rent” egnsteater uafhængigt af foreningernes interesser. En løsning på denne konstruktion bør skrives ind i den kommende egnsteateraftale.

 

Ny egnsteateraftale 2013-2016.

Der skal allerede pr. 1/4 2012 foreligge udkast til en ny egnsteateraftale for 2013-2016. Jfr. ovenstående skal denne aftale indeholde muligheden for at løse problemerne i forhold til Rønne Theater og de to nævnte foreninger.

 

En ny egnsteateraftale vil blive oprettet og behandlet som en særskilt sag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. januar 2012

1.
Evaluering.BornholmsTeaterfinal.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Musikhuzet Bornholm - ny aftale som regionalt spillested

20.11Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med de forestående forhandlinger med Statens Kunstråds Musikudvalg om en ny 4-årig aftale om Musikhuzet som et fortsat regionalt spillested har Musikhuzet et ønske om en politisk tilkendegivelse af, at Musikhuzet kan overtage den sidste del af Musikhus-bygningen (forhuset) pr. 1. januar 2013 (start på ny kontraktperiode med staten) og dermed få bedre mulighed for at udvikle sig de kommende år.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     at udvalget drøfter, om det kan anbefales, at Musikhuzet overtager den sidste del af Musikhus-bygningen

b)     at sagen inden videresendelse til kommunalbestyrelsen behandles i Teknik- og Miljøudvalget

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

a) Udvalget anbefaler, at Musikhuzet overtager erhvervslejemålene, efterhånden som de bliver ledige. 

b) Godkendt. Såfremt TMU ikke accepterer mindreindtægten foreslår udvalget denne indarbejdet i budget 2013.

Sagsfremstilling

Ny aftale som regionalt spillested.

Statens Kunstråds Musikudvalg har udmeldt, at man ønsker at samle økonomien omkring regionale spillesteder i færre dynamiske kraftcentre. Såfremt musikudvalget vælger at følge det forrige udvalgs indstilling, skal der udvælges ca. 16 regionale spillesteder ud af formentlig 30 kvalificerede ansøgere. Det er samtidig udmeldt, at et stærkt samarbejde med kommunen bliver vægtet højt.

Musikhuzet Bornholm skal senest den 28. februar 2012 ansøge Statens Kunstråds Musikudvalg om fortsat status som regionalt spillested i en ny 4-årig periode, når den nuværende aftale udløber med udgangen af 2012.

I den forbindelse vil Musikhuzet gerne styrke sin position ved at kunne vise, at der er et løbende udviklingsarbejde i gang i samarbejde med kommunen. Dette samarbejde kan bl.a. være en udbygning af Musikhuzets faciliteter i form af en overtagelse af den sidste del af Musikhus-bygningen (forhuset) pr. 01.01. 2013.

 

Lejemålene.

Der er p.t. to erhvervslejemål i stueetagen, et erhvervslejemål på 1. sal og to boliglejemål på 2. sal: De 3 erhvervslejemål udløber henholdsvis 28/2 2015, 1/3 2017 og 1/1 2013. Boliglejemålene har 1 års opsigelse under forudsætning af, at lejlighederne kan godkendes til erhvervslejemål.

 

Musikhuzets udviklingsmuligheder.

Musikhuzet har udført en række tiltag for at fremme mulighederne for at være et af de kommende regionale spillesteder. Således er der fondssøgt store midler til at optimere Musikhuzets tekniske udstyr. Der er også fondssøgt midler til etablering af ”Kulturbroen”, en øvelejr for professionelle musikere, som er et helt unikt projekt i Danmark.

Musikhuzet har en række potentialer, der kan udnyttes ved anvendelsen af eventuelle overtagne lejemål:

·         I stueetagen ønsker man at indrette en kulturbutik med tilhørende billetsalg – også for andre arrangører. Kulturbutikken kan kombineres med Musikhuzets egen administration.

·         Der er p.t. kun 10 m2 til rådighed til husets op til 70 frivillige, hvorfor der er behov for større plads.

·         Udbygning af samarbejdet med unge, bl.a. med et kombineret foto/medie- og projektværksted. Mere plads vil gøre, at de unge kan samles om musik, kultur og kreative workshops. Musikhuzet er en oplagt aktør i forhold til at aktivere de unge.

·         Det årlige antal arrangementer er gennem tiden vokset fra 60 til over 200. Garderobe- og toiletforhold bør derfor forbedres, idet forholdene nu er for små og et irritationsmoment for publikum.

·         Bedre kunstnergarderober. Den nuværende standard er uacceptabel.

·         Mere plads til kontorfaciliteter.

·         Bedre og større værkstedsfaciliteter med nødvendigt udstyr. Værkstedet vil komme både gæstende artister, unge aktive grupper og Musikhuzets drift til gavn.

·         Mere lagerplads til foyerbaren, der skal kunne ekspedere 700 gæster på 25 minutter ved de store koncerter.

 

Musikhuzet har et ønske om, at forhuset fremstår som én enhed administreret af Musikhuzet. En sådan løsning vil optimere fondssøgningsmulighederne og eventuelle energitiltag.

Økonomiske konsekvenser

Teknik & Miljø oplyser, at en afgivelse af alle lejemål vil medføre en tabt lejeindtægt på godt 518.000 kr. På udgiftssiden budgetteres der med 222.000 kr. til vedligeholdelse m.m. Der vil således være en årlig mindreindtægt på ca. 300.000 kr. ved Musikhuzets overtagelse af alle lejemål.

Lejemålene har haft et forbrug af el, vand og varme på ca. 185.000 kr. årligt. Musikhuzet vil ved en overtagelse selv afholde disse forbrugsudgifter.

Såfremt der ikke opnås en ny aftale med staten, vil Musikhuzet miste minimum 1 mio. kr. i statstilskud. Det vil betyde en kraftig reduktion i antal arrangementer og antal ansatte. Såfremt at Musikhuzet må overgå til honorarstøtte-status, bliver det yderst vanskeligt at arbejde sig tilbage til status af regionalt spillested.

Ved indgåelse af en ny aftale er der endda mulighed for en forøgelse af det nuværende statstilskud, idet antallet af regionale spillesteder indskrænkes samtidig med, at der forventes øget tilførsel af statslige midler til området.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Det forudsættes, at sagen også drøftes i Teknik- og Miljøudvalget før videresendelse til kommunalbestyrelsen.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. januar 2012

1.
Anbefaling fra Event Bornholm (MSG)

2.
Støttebrev fra Kulturvækst Bornholm (MSG)

3.
Musikhuzets visioner (DOC)

4.
bilag 1 - Når støtten fra Kunstrådet forsvinder.pdf (PDF)

5.
Bilag 2 - Kommunernes rolle.pdf (PDF)

6.
Bilag 3 - Sigte og formål Ejendom St Torv 6.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Udpegning til Lokalrådet

00.01.00A30-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Der skal ske en udpegning af repræsentanter for lokalområderne og 2 politikere fra kommunalbestyrelsen til det nye Lokalråd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

at udkast til opslag vedrørende udpegning godkendes.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

Godkendt med tilføjelse af kontaktperson.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15/12 2011 i forbindelse med behandlingen af kommissoriet for lokalpuljen, at der skal nedsættes et Lokalråd. Rådet skal bestå af 4 repræsentanter for lokalområderne og 2 politikere fra kommunalbestyrelsen

Sekretariatet har udarbejdet et forslag til offentligt opslag vedrørende de 4 repræsentanter fra lokalområderne. Frist for indsendelse af forslag er foreslået til den 29. januar 2012, hvorefter sagen kan behandles i udvalgets møde den 8. februar 2012.

Det skal bemærkes, at BBS (Bornholmske Borgerforeningers Samvirke) på de offentlige dialogmøder og telefonisk over for sekretariatet har foreslået, at BBS får adgang til at udpege 2 af de 4 repræsentanter, således at der også er en vis grad af borgerinddragelse omkring udpegningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. januar 2012

1.
Forslag til opslag Lokalråd (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

11

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

Til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

Ingen.