Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
08-02-2012 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Bornholms Museum - orientering om arbejdet med et nyt museum
  åbent 3 Status på Rønne Svømmehal
  åbent 4 Deltagelse i projekt Sundhed og Lokalsamfund - SoL
  åbent 5 Anlægsbevillinger - selvejende idrætshaller 2012
  åbent 6 Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Nordlandshallen.
  åbent 7 Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal
  åbent 8 Rønne Theater - afslutning på lånesag
  åbent 9 Udpegning til Lokalrådet
  åbent 10 Bornholms Middelaldercenter - 10-årig driftsgaranti
  åbent 11 Ansøgning fra Bornholms Middelaldercenter om tilskud til projektering af Historama
  åbent 12 Budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesområdet
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen.
Erik Lund Hansen forlod mødet kl. 16.00 efter behandlingen af pkt. 7.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Bornholms Museum - orientering om arbejdet med et nyt museum

19.00.00G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Orientering fra Bornholms Museum om overvejelser i forbindelse med opførelse af et nyt kulturhistorisk museum.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Museumsdirektør Jacob Bjerring-Hansen orienterede.

Sagsfremstilling

Museumsdirektør Jacob Bjerring-Hansen deltager i mødet under punktets behandling kl. 15.00.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Status - Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Orientering om status på renovering af Rønne Svømmehal og drøftelse af strategien for renoveringen af svømmehallen.

Projektchef Martin Petersen deltager i behandlingen af dette punkt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

At udvalget drøfter den fremadrettede proces for renovering af svømmehallen.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Drøftet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev mundtligt orienteret om den aktuelle status på renoveringen af Rønne Svømmehal torsdag 26. januar 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Deltagelse i projekt Sundhed og Lokalsamfund - SoL

29.09.04P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

27

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi – og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune er forespurgt om deltagelse i et omfattende sundhedsprojekt Sundhed og Lokalsamfund i samarbejde med primært Ålborg Universitet, Steno Center og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden.

 

Projektet tager udgangspunkt i den bornholmske sundhedsprofil og mulighederne for at påvirke sundhedstilstanden gennem strukturelle ændringer.

 

Chefgruppen har den 6. december 2011 anbefalet, at sagen oversendes til behandling i de berørte udvalg, herunder med stillingtagen til deltagelse og rolle samt BRKs medfinansiering af de af BRKs forventede ressourcer i projektet.

 

Repræsentanter fra SoL projektet har den 16. januar 2012 drøftet Bornholms Regionskommunes deltagelse med borgmester og udvalgsformændene for Børne- og Skoleudvalget, Fritid, Kultur- og Forebyggelsesudvalget samt Social og Sundhedsudvalget.

Indstilling og beslutning

Områdecheferne for Børn og Skole, Fritid, Kultur og Forebyggelse samt Social og Sundhed indstiller til udvalgene 

a)     at indstille til Kommunalbestyrelsen at Bornholms Regionskommune indgår i projektet

b)     at de enkelte udvalg drøfter medfinansiering af de kommunale udgifter

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

a) Indstilling anbefales.

b) Udvalget kan finansiere timeforbruget inden for eget område. Øvrig finansiering bør findes inden for eksisterende midler til forebyggelse/sundhedsfremme.

Sagsfremstilling

Sundhed og Lokalsamfund (SoL) projektet tænkes iværksat som et partnerskab mellem Bornholms Regionskommune, organisationer i det bornholmske civilsamfund, foreningsliv og handelsstand, samt tre danske forskningsinstitutioner, nemlig Aalborg Universitet, Steno Center for Sundhedsfremme samt Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden.

 

Centrale lokale partnere er TV2- Bornholm, LAG Bornholm og supermarkedskæderne COOP, Netto og Super Best. Projektet modtager økonomisk støtte af Nordea Fonden.

 

Projektets formål er at påvirke bornholmske børnefamiliers indkøbs-, mad- og bevægelsesvaner m.h.p. at reducere intensiteten i kroniske lidelser blandt den bornholmske befolkning (Sundhedsprofil).

 

Projektet udvælger 3 lokalsamfund på Bornholm som baggrund for en helhedspræget indsats. Indsatsen har et pædagogisk udgangspunkt i bestående strukturer som institutioner, medier og forretninger.

 

Projektet er af 4 års varighed.

 

Nedenstående figur illustrerer alle interessenters indbyrdes påvirkning – herunder også målgruppen (vedl. som bilag).

 

Yderligere information om projekt Sundhed og Lokalsamfund kan findes på www.sol.aau.dk

 

Som beskrevet ovenfor vil Bornholms Regionskommunes rolle kunne være, at:

·         bidrage i udvælgelsen af lokalområder og inkludering af skoler og børnehaver i projektet

·         indgå i samarbejde omkring udvikling og implementering af aktiviteter i børnehaver, indskolinger og fritidsordninger

·         bidrage i SoL-gruppen med mere overordnede indspil om projektets strategi, planlægning og evaluering

·         deltage i forskellige relaterede initiativer på Bornholm, som projektet måtte beslutte at tage del i (f.eks. Folkemødet og pressedækning)

 

Det estimerede ressourceforbrug for Bornholms Regionskommune i perioden fra 2012 til og med 2014 er opsummeret i det følgende:

 

Kommunens administration:

En medarbejder fra hvert af de involverede områder (Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og skolesekretariatet og Fritid og kultur) forventes at deltage i strategiske møder i SoL-gruppen op til fire gange om året svarende til 10 timer pr person pr år.

 

En medarbejder fra hvert af de involverede områder(Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og skolesekretariatet og Fritid og kultur) forventes at deltage i planlægningen og gennemførelsen af 1-2 særlige arrangementer (såsom Folkemødet) pr år svarende til 10 timer pr person pr år.

 

Kommunens institutioner (dagtilbud, indskolinger og skolefritidsordninger):

To medarbejdere (lærere og pædagoger) fra hver børnehave, indskoling og skolefritidsordning fra hver af de tre involverede lokalsamfund forventes at deltage i udvikling og gennemførelse af aktiviteter svarende til 52 timer pr. person pr år.

 

Den administrative involvering forventes, at kunne løftes i den bestående ramme, mens ressourcetrækket i kommunens institutioner samlet er beregnet til ca. 1.000 timer

 

Der er ikke, i projektet, taget stilling til økonomisk kompensation til institutionerne.

 

På baggrund af data fra dagtilbud og skoler har projektet ønsket, at lokalsamfundene Nexø, Aakirkeby og Allinge-Sandvig eller Hasleer de tre lokalsamfund på Bornholm, der indgår i projektet.

 

Da der i Aakirkeby i projektperioden skal bygges et nyt dagtilbud, foreslås det af områdechefen for Børn og Skole, at de tre lokalsamfund der evt. indgår er Nexø, Allinge-Sandvig og Hasle.

 

Projektet har i de tre lokalsamfund prioriteret, at i:

·         Nexø indgår fra Dagtilbud Øst, Stjernehuset og fra Paradisbakkeskolen, afdeling Nexø.

·         Allinge-Sandvig indgår fra Dagtilbud Nord, Allinge Børnehus og fra Skole Nord, afdeling Kongeskær.

·         Hasle indgår fra Dagtilbud Nord, Hasle Børnehus og fra Skole Nord, afdeling Svartingedal.

 

Der planlægges et ”Kick Of” møde den 7. februar 2012, hvor repræsentanter for SoL præsenterer projektet for de evt. involverede ledere fra dagtilbud og skoler og Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det fremsendte notat fra SoL har Økonomi og Analyse beregnet, at timeforbruget forventes at udgøre 996 timer pr. år i perioden 2012 til 2014, fordelt med 60 timer til de tre involverede områdesekretariater samt 936 timer til de tre dagtilbud/skoler/SFO’er.

 

Udgiften pr. år er beregnet til 240.960 kr. (2011-priser) baseret på gennemsnitlige bruttolønninger i sekretariaterne, Dagtilbud Nord og Skole Nord.

 

Udgiften for alle tre år 2012-2014 er dermed beregnet til 722.880 kr.

 

I projektbeskrivelsen er det dog anført at projektet løber over en 4-årig periode, men under det estimerede ressourceforbrug på side 3 er perioden anført fra 2012 til og med 2014.

 

Såfremt der er tale om frikøb af bestemt personale, bør udgiften beregnes på baggrund af de konkrete lønudgifter til de pågældende medarbejdere.

 

Der er ikke taget højde for en evt. merindtægt fra forældrebetaling på børnehavetaksten, såfremt merudgiften til SoL-projektet skal budgetteres på de pågældende daginstitutioner, der deltager i projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Illustration (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Anlægsbevillinger - selvejende idrætshaller 2012

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

De selvejende idræts- og svømmehaller har fremsendt ønsker til anlægsopgaver i hallerne. På baggrund af udvalgets drøftelser den 11. januar 2012 indstilles de under sagsfremstillingen anførte anlægsopgaver til igangsætning i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives 6 anlægsbevillinger og 6 tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på tilsammen 1.216.829 kr. fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver i selvejende idrætshaller

b)     at tillægsbevillingerne finansieres af henholdsvis renoveringspuljen til selvejende haller med 880.927 kr. og af puljen til anlægsønsker med 335.902 kr.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller

d)     at anlægsbevillingerne gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Følgende anlægsopgaver indstilles til igangsætning:

 

Anlægssum ex. moms

Anlægssum inkl. moms

Aakirkebyhallerne

 

 

Renovering af taget på hal B - Reklamationssag vedr. eternitplader. Leverandør betaler materialerne for udskiftning. Aftalen er betinget af, at arbejdet udføres inden 24.11.2012.

140.063

168.751

Udskiftning af portene i hal A

98.563

118.751

Aakirkebyhallerne i alt

238.626

287.502

 

Nyvestcenteret

 

 

El. Udskiftning til energipære med auto sluk

10.136

12.212

Vindue enkelt glas, karm rådden, nyt med energiglas

5.727

6.900

Træbeton smuldret, efterisolering i hallen

8.923

10.751

Vindskede vand og vind trænger ind i hallens isolering

14.525

17.500

Port utæt, mangler isolering, kulde trænger ind

20.543

24.751

Nyvestcenteret i alt

59.854

72.114

Nexøhallen

 

 

Udskiftning af smuldrende tagplader - udsættelse af tagrenovering

43.160

52.000

Efterisolering af tagrum over billard, omklædning og trim

49.800

60.000

Etablering af automatisk tænd/sluk af lys i hallen

46.688

56.251

Nexøhallen i alt

139.648

168.251

 

 

 

Nordlandshallen

 

 

Renovering af paptag mod øst

321.625

387.500

Optimering af varmtvandsinstallation - Tilbagebetalingstid: 6 år

99.600

120.000

Renovering af offentlige toiletter

62.250

75.000

Nordlandshallen i alt

483.475

582.500

 

 

 

DGI-hallen

 

 

Udskiftning af 24 lysarmaturer. De nuværende armaturer går i stykker på stribe. Ved hver enkelt udskiftning skal der lejes stillads.

72.521

87.375

DGI-hallen i alt

72.521

87.375

 

 

 

Gudhjem Svømmehal

 

 

Indløbsdyser i endegavl samt vandforsyning til rutsjebane.
Skal sikre at vandrensningen lever op til lovens krav

131.405

158.319

Udbedring af utætheder i tag

24.900

30.000

Nye energivinduer – 1. sal

66.400

80.000

Gudhjem Svømmehal i alt

222.705

268.319

I alt

1.216.829

1.466.061

 

 

 

 

 

 Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2012 følgende puljer til anlæg på idrætsområdet:

Pulje til anlægsønsker 2012

562.200

Pulje til selvejende haller 2012

814.300

 

I budget 2011 er der følgende uanvendte puljemidler til anlæg på idrætsområdet, som forventes overført til budget 2012 på kommunalbestyrelsens møde i april måned:

Pulje til anlægsønsker 2011

577.552

Overført fra 2011 – restpulje til selvejende haller

66.627

 

I 2011 er følgende anlægsopgaver afsluttet

Mindreforbruget forventes tilbageført til de respektive puljer i budget 2012 i forbindelse med budgetoverførslerne i april måned:

Renovering af Rønne Svømmehal

580.202

Renovering af taget på Søndermarkshallen

386.585

 

Samlet er der dermed op til 2.987.466 kr. ekskl. moms til rådighed til anlægsopgaver i 2012. Inkl. moms udgør beløbet 3.599.357 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Nordlandshallen.

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Nordlandshallen anmoder om en tillægsbevilling til den anlægsbevilling der blev afgivet i marts 2011 vedrørende renovering af hallens nordgavl.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 41.500 kr.  til renovering af Nordlandshallens nordgavl, således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 300.875 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 41.500 kr. finansieret af puljen til anlægsønsker

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller tilbageføres til puljen til anlægsønsker

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Ved byggeansøgningen er der opstået krav om ekstra isolering, som ikke var indarbejdet i den oprindelige anlægsbevilling. Hallen måtte derfor ud i en ny tilbudsproces, hvorefter opgaven blev dyrere end oprindeligt planlagt.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 31. marts 2011 en anlægsbevilling på 259.375 kr. til renovering af nordgavlen på Nordlandshallen. Merudgiften til isolering af gavlen udgør 50.000 kr. inkl. moms svarende til 41.500 kr. ekskl. moms. Der søges således om en tillægsbevilling på 41.500 kr. finansieret af puljen til anlægsønsker.

 

Der er i budget 2012 følgende puljer til anlæg på idrætsområdet:

Pulje til anlægsønsker 2012

562.200

Pulje til selvejende haller 2012

814.300

 

I budget 2011 er der følgende uanvendte puljemidler til anlæg på idrætsområdet, som forventes overført til budget 2012 på kommunalbestyrelsens møde i april måned:

Pulje til anlægsønsker 2011

577.552

Overført fra 2011 – restpulje til selvejende haller

66.627

 

I 2011 er følgende anlægsopgaver afsluttet. Mindreforbruget forventes tilbageført til de respektive puljer i budget 2012 i forbindelse med budgetoverførslerne i april måned:

Renovering af Rønne Svømmehal

580.202

Renovering af taget på Søndermarkshallen

386.585

 

Samlet er der dermed op til 2.987.466 kr. ekskl. moms til rådighed til anlægsopgaver i 2012. Inkl. moms udgør beløbet 3.599.357 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Gudhjem Svømmehal ansøger om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende afslutning af fase 3 af betonrenoveringen i svømmehallen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)    at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1.288.783 kr. til renoveringens fase 3 i Gudhjem Svømmehal, således at den samlede anlægsbevilling til 1., 2. og 3. fase herefter udgør 2.590.045 kr.

b)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.288.783 kr. finansieret med 580.202 kr.  af puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller samt 708.581 kr. af puljen til anlægsønsker

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller tilbageføres til puljen til anlægsønsker

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Gudhjem Svømmehal ønsker at igangsætte 3. og sidste fase af betonrenoveringen. Det reviderede budget for fase 3 udgør 1.552.750 kr. inkl. moms svarende til 1.288.783 kr. ekskl. moms.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har meddelt følgende tillægsbevillinger til betonrenoveringen af Gudhjem Svømmehal:

·         Den 26. august 2010 339.800 kr. til igangsætning af 1. fase

·        Den 24. februar 2011 877.400 kr. til igangsætning af fase 2

·        Den 30. juni 2011 yderligere 84.062 kr. til afslutning af fase 2

Den samlede anlægsbevilling til projektets fase og 1 og 2 udgør således 1.301.262 kr.

 

Der søges om en tillægsbevilling på 1.288.783 kr. til igangsætning af betonrenoveringens 3. fase., finansieret af puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller med 580.202 kr. og af puljen til anlægsønsker med 708.581 kr.

Finansieringsforslaget er under forudsætning af, at overskuddet på det afsluttede projekt renoveringen af Rønne Svømmehal, i forbindelse med budgetoverførslerne i april måned, overføres til budget 2012 og dermed kan anvendes til en tilsvarende betonrenovering i Gudhjem Svømmehal.

 

Der er i budget 2012 følgende puljer til anlæg på idrætsområdet:

Pulje til anlægsønsker 2012

562.200

Pulje til selvejende haller 2012

814.300

 

I budget 2011 er der følgende uanvendte puljemidler til anlæg på idrætsområdet, som forventes overført til budget 2012 på kommunalbestyrelsens møde i april måned:

Pulje til anlægsønsker 2011

577.552

Overført fra 2011 – restpulje til selvejende haller

66.627

 

I 2011 er følgende anlægsopgaver afsluttet. Mindreforbruget forventes tilbageført til de respektive puljer i budget 2012 i forbindelse med budgetoverførslerne i april måned:

Renovering af Rønne Svømmehal

580.202

Renovering af taget på Søndermarkshallen

386.585

 

Samlet er der dermed op til 2.987.466 kr. ekskl. moms til rådighed til anlægsopgaver i 2012. Inkl. moms udgør beløbet 3.599.357 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Rønne Theater - afslutning på lånesag

20.01.01Ø40-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Afslutning på sagen om indfrielse af Rønne Theaters lån og udbetaling af forskud i 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     at udvalget bevilger 500.000 kr. som et engangstilskud finansieret af de overførte midler

b)     at restbeløbet på 132.000 kr. tilbagebetales i 2012-13 efter nærmere aftale med sekretariatet for Fritid & Kultur

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Rønne Theater ansøgte i oktober 2010 om hjælp til restfinansieringen af udbygningen samt til den fremtidige drift af bygningerne i form af et engangstilskud på 900.000 kr. og et årligt driftstilskud på minimum 250.000 kr. I den forbindelse bevilgede udvalget et engangstilskud på 400.000 kr. og henviste sagen til behandlingen af budget 2012.

I maj 2011 behandlede udvalget atter sagen om behovet for det resterende engangstilskud på 500.000 kr. og det årlige driftstilskud. Udvalget var positivt indstillet over for at finansiere de sidste 500.000 kr. af de overførte midler på kulturområdet, men af hensyn til det ansøgte driftstilskud, som udvalget ikke kunne finansiere, fastholdt udvalget beslutningen om at henvise sagen til budgetlægningen for 2012.

Herefter udviklede sagen sig i en ny retning, der medførte, at kommunalbestyrelsen den 15/12 2011 besluttede at indfri teatrets lån i stedet for at behandle en sag om driftstilskud. Behovet for driftstilskud er nu ikke længere til stede, mens der stadig resterer behovet for et yderligere engangstilskud på 500.000 kr., som der ikke er taget endelig stilling til.

Sagen fremsendes derfor med henblik på beslutning om bevilling af det resterende engangstilskud på 500.000 kr. Beløbet kan i givet fald modregnes det forskud, der (via Bornholms Teater) udbetaltes til Rønne Theater i september 2010 som likviditetsmæssig bistand til udestående håndværkerudgifter på 632.000 kr., og som endnu ikke er tilbagebetalt. De resterende 132.000 kr. er Rønne Theater indforstået med at tilbagebetale over årene 2012 og 2013 efter aftale med sekretariatet for Fritid & Kultur.

Økonomiske konsekvenser

Et engangstilskud på 500.000 kr. kan finansieres af de overførte midler på kulturområdet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Udpegning til Lokalrådet

00.01.00A30-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udpegning til Lokalrådet af 4 repræsentanter for lokalområderne og 2 politikere fra kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     at der udpeges 4 repræsentanter for lokalområderne

b)     at der udpeges 2 repræsentanter for kommunalbestyrelsen

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Poul Aksel Eriksen, Jeanette Werner, Torben Severinsen og Brita Hansen indstilles som repræsentanter for lokalområderne.
Bjarne Kristiansen og Lykke Jensen indstilles som repræsentanter fra kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15/12 2011 i forbindelse med behandlingen af kommissoriet for lokalpuljen, at der skal nedsættes et Lokalråd. Rådet skal bestå af 4 repræsentanter for lokalområderne og 2 politikere fra kommunalbestyrelsen

Der har i januar måned været offentligt opslag vedrørende de 4 repræsentanter fra lokalområderne. Fristen for indstillinger er den 7. februar. Alle indkomne forslag vil foreligge på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Bornholms Middelaldercenter - 10-årig driftsgaranti

19.00.00Ø40-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med en ny ansøgning fra Bornholms Middelaldercenter (BMC) til Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) om støtte til Historama-projektet spørger Middelaldercentret om muligheden for en 10-årig kommunal garanti for det eksisterende årlige driftstilskud på 1.352.791 kr. (2012).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

at der gives en kommunal 10-årig driftsgaranti, der fremskrives med den årlige kommunale fremskrivning på tilskud, alternativt 1,5% årligt.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Indstilling godkendt med den årlige kommunale fremskrivning.

 

Sagsfremstilling

Historama er et indendørs oplevelsescenter, der oprindeligt var en del af projektet Bornholms Middelalder Univers, der bl.a. omfattede et tema-hotel. Projektet er nu genoptaget og reduceret til Historama samt en udbygning af det eksisterende Middelaldercenter og er opdelt i 4 etaper. De 4 etaper er økonomisk uafhængige af hinanden og kan påbegyndes i takt med, at der kan tilvejebringes økonomisk grundlag. Der er planlagt et interval på 3-4 år mellem etaperne.

1. etape vil resultere i en ny velkomstbygning, et stort udstillings-/aktivitetsområde samt køkkenfaciliteter. Det er samtidig hensigten at etablere jord-/bjergvarme med driftsbesparelse til følge. Centret vil i forbindelse med etape 1 overgå til at være helårsåbent.

Kommunalbestyrelsen afslog i forbindelse med det oprindelige projekt en ansøgning om en driftsgaranti, idet denne skulle garantere driften af Historama i 10 år.

BMC har været i dialog med AFF om en ny ansøgning om støtte til Historama - nu som ovennævnte etapeopdelte projekt. AFF er stadig positivt indstillet over for at støtte projektet, selv om det nu bliver etapeopdelt. AFF gav oprindeligt tilsagn om støtte med 10 mio. kr. til hele projektet. Det er derfor på nuværende tidspunkt uvist, hvor stor en del af støtten, der kan udløses til 1. etape, der er budgetteret til 16 mio. kr.

Det er dog under alle omstændigheder en forudsætning, at der gives en kommunal driftsgaranti. Denne gang har AFF dog givet udtryk for at ville acceptere, at garantien udgøres af det årlige kommunale driftstilskud, som BMC i forvejen modtager, og som i 2012 udgør 1.351.791 kr.

BMC oplyser, at det vil være en fordel, hvis en eventuel driftsgaranti kan fastsættes med en fremskrivning på 5% om året, således at man i de 10 år kender driftstilskuddenes nøjagtige størrelse. Sekretariatet anbefaler dog, at fremskrivningen i givet fald følger den årlige kommunale fremskrivning for tilskud, idet fremskrivningen for de sidste 4 år gennemsnitligt kun har været 1,5% på tilskudsområdet. En højere fremskrivning kan ikke finansieres inden for kulturområdet. Såfremt der i en aftale kræves en fast procent, anbefales denne sat til 1,5%.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 8. februar 2012

1.
Bilag vedr. etapeopdelt Historama (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Ansøgning fra Bornholms Middelaldercenter om tilskud til projektering af Historama

19.00.00Ø40-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

11

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Bornholms Middelaldercenter ansøger om et tilskud på 70.000 kr. til medfinansiering af projekteringsfasen for Historama – etape 1.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Der bevilges et tilskud på 70.000 kr. finansieret af de frie midler.

 

Sagsfremstilling

Projekt Historama er igen aktuelt, nu i en etapeopdelt form, hvor etaperne er økonomisk uafhængige af hinanden. I den forbindelse er der brug for en 10-årig garanti for det eksisterende årlige kommunale driftstilskud. Dette spørgsmål behandles i et andet punkt på nærværende dagsorden.

Den aktuelle ansøgning handler om et tilskud til at medfinansiere projekteringsfasen (igangsætning og realisering), der er budgetteret til i alt 1.345.000 kr. Der vil også blive ansøgt om regionale udviklingsmidler samt støtte fra fonde.

Etape 1 omhandler en ny bygning på Rågelundgård, der skal fungere som ny hovedindgang med ny museumsbutik og café samt nye kontorlokaler og et nyt stort unikt oplevelseselement.

Øvrige etaper og det samlede budget fremgår af bilag i sagen.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der i 2012 resterer ca. 87.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Indledende drøftelse af budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesområdet

00.30.04Ø02-0039

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

12

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Indledende drøftelse af budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

at udvalget tager en indledende drøftelse af budget og mål for 2013 på udvalgets politikområder 15 og 16.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Indledende drøftelse af budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

13

 

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Erik Lund Hansen orienterede om Musikhuzets ansøgning til Statens Kunstråds Musikudvalg om en fortsættelse af aftalen om Musikhuzet som regionalt spillested i perioden 2013-2016.

Studietur til Ringkøbing vedr. svømmehal undersøges.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2012

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2012

Ingen.