Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
07-03-2012 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ansøgning om tilskud til Projekt Headhunter
  åbent 3 Anlægsbevillinger og procesplan vedr. Rønne Svømmehal
  åbent 4 Anlægsbevilling til etablering af energistyring i Hasle og Klemensker hallerne
  åbent 5 Forslag til Folkeoplysningspolitik
  åbent 6 Budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesområdet
  åbent 7 Ansøgning fra Aarsballe Borgerforening om tilskud til køleskab
  åbent 8 Ansøgning fra Wonderfestiwall 2012 om tilskud
  åbent 9 Bornholms Teater - ny egnsteateraftale for 2013-2016
  åbent 10 Oprettelse af Bornholms Regionskommunes kulturlegat
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

1

 

 

Fraværende

Lykke Jensen.
Lars Kjøller forlod mødet efter behandlingen af punkt 7.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Ansøgning om tilskud til Projekt Headhunter

18.20.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Bornholms Ungdomsskole søger om et tilskud på 50.000 kroner til Projekt Headhunter, der er et underprojekt under projekt Tryg Ø.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Ansøgningen til udvalgets drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Bevilget et tilskud på 50.000 kr.

Sagsfremstilling

Projekt Headhunter er ét af flere projekter i det overordnede projekt ”En Tryg Ø” igangsat af forskellige myndigheder og virksomheder på Bornholm.

Projekt Headhunter er et samarbejdsprojekt mellem Musikhuzet, Wonderfestiwall, Bornholms Politi, SSP, Bornholms Regionskommune, UU-Bornholm samt Bornholms Ungdomsskole.

Projektet har som overordnet målsætning at flytte udsatte unge mellem 13 og 25 år ind i et fællesskab og at få dem til at tage hånd om eget liv og på sigt gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet er baseret på at frivillige unge (headhunterne) skaber personlige relationer til de udsatte unge og inddrager dem i konkrete projekter som f.eks. wonderfestiwall.

Projektet har kørt i en étårig periode i 2011, og baggrundsgruppen søger nu om tilskud til udvikling og forankring af projektet i en toårig periode.

Projektet har et samlet budget på 600.000 for en toårig periode, hvoraf der søges om 50.000 kroner fra FKF-udvalgets forebyggelses- og breddeidrætspulje. Der er søgt et tilsvarende beløb hos kommunens Sundheds- og Forebyggelsespulje, og resten søges finansieret via private fonde.

Det overordnede projekt Tryg-Ø, hvoraf "Headhunter" er et underprojekt, er i projektperioden finansieret af Tryg Fonden. Kommunen har i projektforløbet ikke bidraget med økonomisk tilskud til projektets gennemførelse; men har ydet medfinansiering i kraft af flere medarbejderes deltagelse styregruppens arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets breddeidrætspulje har – under forudsætning af at allerede afgivne tilsagn om tilskud udmøntes som planlagt, samt at der budgettilføres 210.000 i budget 2013, som anført i overslagsåret - ved udgangen af valgperioden ultimo 2013 et reelt disponibelt rådighedsbeløb på 77.604,- kroner.

Puljen blev oprindeligt i budget 2010 afsat til ”idrætsaktiviteter og forebyggende initiativer igennem breddeidræt”.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er sideløbende med ansøgningen til breddeidrætspuljen søgt om 50.000 kroner fra kommunens forebyggelsespulje. Derfra er der givet afslag med følgende begrundelse:

 

”Målet med indsatsen – motivation til at yde frivillig indsats, mere indhold i eget liv og deltagelse i socialt og arbejdsmæssigt fællesskab – ligger udenfor Sundheds- og Forebyggelsespuljens område, og vi kan desværre ikke give støtte til projektet.”

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. marts 2012

1.
Regnskab for Breddeidrætspuljen (PDF)

2.
Ansøgning om tilskud til Projekt Headhunter (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Anlægsbevillinger og procesplan vedr. Rønne Svømmehal  

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen anmodes om politisk godkendelse af proces, udbudsform og tillægsbevillinger til anlægsbevillinger vedrørende projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at proces- og tidsplan som beskrevet i sagsfremstillingen godkendes.

b)     at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget udpeger 2 repræsentanter til byggeudvalget.

c)     at der udarbejdes et byggeprogram som grundlag for en projektkonkurrence for totalrådgiver/arkitekt (prækvalificeret) med en økonomisk ramme på 400.000 kr. ekskl. moms med halvdelen finansieret af Lokale- og Anlægsfonden.

d)     at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr. (udgift) således at den samlede anlægsbevilling til byggeprogram m.m. herefter udgør 400.000 kr.

e)     at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -100.000 kr. (indtægt), således at den samlede anlægsbevilling vedr. tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden udgør -200.000 kr.

f)       at den kommunale nettoudgift på 100.000 kr. finansieres af anlægspuljen til Rønne Svømmehal

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales. Bjarne Kristiansen og Erik Lund Hansen indstilles til byggeudvalget.

 

Sagsfremstilling

Rønne Svømmehal blev lukket i 2010 på grund af fare for nedstyrtning af loft. Efter en renovering af bygningssøjler for ca. 2 mio. kr. blev svømmehallen genåbnet.

Det er imidlertid kommunalbestyrelsens indstilling, at Rønne Svømmehal skal renoveres mod en varig løsning. Derfor blev der indarbejdet 13,5 mio. kr. på budget 2011 til Rønne Svømmehal.

Lokale- og Anlægsfonden lancerede i 2010 et ønske om at bidrage til at skabe eksempelprojekter på ældre svømmehaller, der ved nytænkning i forhold til de nuværende funktioner gøres moderne og tidssvarende. Baggrunden for indsatsen er, at mange danske svømmehaller kæmper med store behov for renovering eller ligger livløse hen på grund af manglende brugere.

Lokale- og Anlægsfonden har tilkendegivet interesse for at deltage i et projekt for Rønne Svømmehal, som derved kan blive et eksempel på nytænkning/modernisering af en ældre svømmehal.

 

Projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”

Det afsatte beløb 13,5 mio. kr. på budget 2011 vurderes at kunne dække en ordinær og udmærket renovering af de eksisterende forhold ved Rønne Svømmehal.

Hvis ambitionen skal være højere end en ordinær og udmærket renovering af de eksisterende forhold, er det en mulighed at indlede et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.

Lokale- og Anlægsfonden har tilkendegivet et ønske om at indgå i et samarbejde med Bornholms Regionskommune, der som eksempelprojekt kan vise, hvordan en nedslidt svømmehal kan nytænkes og nyindrettes, så det bliver et attraktivt og moderne samlingssted med mange aktiviteter og forskellige former for vandkultur.

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 30. juni 2011 at meddele en bevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt finansieret med 100.000 kr. i tilskud af Lokale- og Anlægsfonden.

I løbet af sommeren og efteråret 2011 er afholdt bruger/borgermøder og studietur til forskellige svømmehaller.

Lokale- og Anlægsfonden skriver i brev af 3. oktober 2011, at det vil være af væsentlig betydning for Bornholms Regionskommune, Lokale- og Anlægsfonden og de kommende brugere, at der er flere forslag at vælge imellem. Tanken er herefter, at Lokale- og Anlægsfonden og regionskommunen i fællesskab udarbejder et byggeprogram som grundlag for en projektkonkurrence for totalrådgiver/arkitekt (prækvalificeret) med en økonomisk ramme på 400.000 kr. ekskl. moms primært til finansiering af bygherrerådgiver fordelt ligeligt mellem parterne. Vinderforslaget danner herefter grundlag for Lokale- og Anlægsfondens og regionskommunens endelige beslutning om bevilling til projektet og beslutning om udbud af entreprise.

De endelige præmisser for et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden blev efter flere drøftelser lagt fast således i e-mail af 2. januar 2012 fra Lokale- og Anlægsfonden:

 

1.      Lokale- og Anlægsfondens formål er at bygge to spændende projekter som 1) kan tjene til inspiration for andre kommuner eller organisationer, som ejer gamle svømmehaller og 2), at disse projekter skal kunne gennemføres indenfor en ramme på kr. 30 mio. kr. som i Ringkøbing.

2.      Rammen på 30 mio. kr. er et mål i sig selv, dels fordi det er en overskuelig investering for de fleste kommuner og dels giver et projekt med tilstrækkelig nytænkning og eksistensberettigelse. 

3.      Lokale- og Anlægsfonden vil støtte med 1/3 af anlægsudgiften i alt 10 mio. kr.

4.      Kommunen kan udover budgetrammen forfølge særlige miljømål.

5.      Endelig beslutning om samarbejde (kommunalbestyrelsen) skal foreligge senest april 2012.

6.      Totalrådgiver/arkitektkonkurrencen skal afholdes blandt mindst 3 firmaer med et samlet budget på 400.000 kr. ekskl. moms.

 

Inden der foreligger en vinder af projektkonkurrence i september 2012 skal regionskommunen have afklaret rollerne i forhold til Rønne Svømmehal som selvejende institution og skaffe finansiering på yderligere 6,5 mio. kr. så rammen på 30 mio. kr. nås.

 

Tidsplan

Bilag 1 indeholder diagram med detaljeret tidsplan for gennemførelse af prækvalifikation af totalrådgiver/arkitekt og projektkonkurrence frem til valg af projekt og totalrådgiver/arkitekt. De væsentligste hjørnesten er:

 

Aktivitet

Dato

Bemærkning

FKF-udvalgsmøde

7.3.2012

Indstilling til KB vedr. proces, udbudsform og anlægsbevillinger.

Kommunalbestyrelsen

29.3.2012

Godkendelse af indstilling fra FKF

Udbudsbekendtgørelse

30.3.2012

 

Prækvalifikation

15.5.2012

FKF-udvalg ekstra møde

Projektkonkurrence

15.5-20.9

 

Valg af totalrådgiver/arkitekt

20.9.2012

KB-møde 20.9.2012

Projektering

20.9-31.12

 

Udbud af entreprise

Dec. 2012

 

Udførelse

2013

 

 

I mail dateret 27. februar 2012 har Lokale- og Anlægsfonden tilsluttet sig den foreliggende proces- og tidsplan for projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”.

 

Organisering af projektet

Organiseringen af arbejdet med projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” indrettes som en projektorganisation med et byggeudvalg med direkte reference til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget og en arbejdsgruppe.

Overordnet organisering:

 

Kommunalbestyrelse

|

Økonomi- og Erhvervsudvalget

|

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

|

Byggeudvalg

|

Arbejdsgruppe

|

Følgegruppe

 

Byggeudvalget er sammensat med repræsentation fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, brugerne, Lokale- og Anlægsfonden og administrationen:

 

·         2 medlemmer af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

·         Formanden for bestyrelsen i Rønne Svømmehal

·         Projektchef Martin Petersen (projektleder)

·         Konsulent for Idræt og Fritid Ole Sig

·         Idrætsinspektør Carsten Clemmensen

·         Konsulent i Lokale- og Anlægsfonden Jørn Christoffersen

·         Bygherrerådgiver (sekretærfunktion)

 

Byggeudvalget skal tage stilling til alle overordnede spørgsmål herunder f.eks. byggeprogram og foretage de nødvendige indstillinger til kommunalbestyrelsen via Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Sekretærfunktion varetages af bygherrerådgiver.

 

Arbejdsgruppen er sammensat således:

 

·         Projektchef Martin Petersen (projektleder)

·         Konsulent for Idræt og fritid Ole Sig

·         Konsulent i Lokale- og Anlægsfonden Jørn Christoffersen

·         Bygherrerådgiver (sekretærfunktion)

 

Arbejdsgruppen skal sikre udarbejdelse af byggeprogram, udbud og projektets fremdrift i øvrigt.

Følgegruppen er et høringsorgan som nedsættes primært med repræsentation fra brugere.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 blev der afsat en anlægspulje til Rønne Svømmehal på 13,5 mio. kr. . Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 13,4 mio. kr., idet kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011 meddelte en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt for renovering af Rønne Svømmehal, finansieret med 100.000 kr. i tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og med 100.000 kr. fra denne pulje.

Puljen forventes overført til budget 2012 på kommunalbestyrelsens møde i april måned.

Der er nu brug for en økonomisk ramme på 400.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram m.m., idet der alligevel ikke udarbejdes noget egentligt skitseprojekt. Halvdelen af beløbet finansieres via tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Der søges derfor om tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr. vedrørende udgifter til byggeprogram m.m.

Der søges derudover også om tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -100.000 kr. vedrørende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Den kommunale nettoudgift, som udgør 100.000 kr., kan finansieres af ovennævnte anlægspulje til Rønne Svømmehal. Puljens korrigerede rådighedsbeløb vil herefter udgøre 13,3 mio. kr.

Projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” kan kun gennemføres som beskrevet, såfremt der findes yderligere finansiering for 6,5 mio. kr. – enten fra fonde eller som yderligere kommunalt bidrag. Der vil formentlig senere

Der vil formodentlig skulle fremlægges flere bevillingssager senere i forløbet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anlægsbevilling til etablering af energistyring i Hasle og Klemensker hallerne

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Idrætsområder har pr. 1. januar 2012 overtaget drifts- og vedligeholdelsesansvaret for idrætshallerne i Hasle og Klemensker.

Med henblik på at optimere energistyringen søger Bornholms Idrætsområder om en anlægsbevilling til etablering af CTS-anlæg til energistyring i de to haller.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 386.585 kr. til etablering af CTS-anlæg og tilhørende installationsarbejde i idrætshallerne i Hasle og Klemensker

b)     at tillægsbevillingen på 386.585 kr. finansieres af puljen til anlægsønsker

c)     at et evt. mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til puljen til anlægsønsker

d)     at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget  under politikområde 15 Fritid og kultur

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales, mod at budgettet for Bornholms Idrætsområder reduceres med 50.000 kr. fra og med 2013.

 

Sagsfremstilling

Firmaet Bodal Energi- og Miljørådgivning har udarbejdet rapporter for de to idrætshallers varme- og ventilationsanlæg med henblik på en optimering af energistyringen. Rapporterne giver en status på hallernes nuværende varme- og ventilationsforhold, samt forslag til forbedringer med henblik på nedbringelse af energiomkostningerne.

For begge hallers vedkommende er der givet kvalificerede bud på optimeringsforslag til et samlet beløb på 1.385.000 kr.

Det er Bornholms Idrætsområders vurdering, at energioptimeringen med fordel kan opdeles i faser, hvor første fase vil være rettet mod optimering af styring af nuværende installationer. Om dette siger rapporterne bl.a.:

 

Klemenskerhallen:

Hallen er tilsluttet det lokale fjernvarmenet. Hallens nuværende varmeforsyning tilføres som luftopvarmning gennem et varmluftanlæg uden varmegenvinding. Ved større personbelastninger vil der være mulighed for at starte udsugningsventilatorer i taget. Anlæggets automatik er af ældre dato og må betegnes som udtjent.
Omklædningsrum er varmeforsynet med radiatorer tilsluttet et én-strenget anlæg, som er uegnet til hyppige temperaturændringer.

 

Forslag til optimering:

Installation af CTS-anlæg med hovedstation           -                  50.000
Ændring af en-strenget varmeanlæg til to-strenget  -                  50.000
Renovering og optimering af ventilationsanlæg         -                  30.000
Installation af CTS-anlæg                                    -                100.000
Konsulentbistand, udbud og tilbud                         -                  40.000
Uforudsete udgifter                                            -                    9.085
I alt                                                                -                279.085

 

Haslehallen:

Hallen er tilsluttet det lokale fjernvarmenet. Hallens nuværende varmeforsyning tilføres som luftopvarmning gennem et varmluftanlæg uden varmegenvinding. Anlægget er tilknyttet en automatik baseret på tidsstyring.

Ventilationsanlægget til hallens omklædningsrum er sandsynligvis installeret ved hallens opførelse i 1978. Også dette anlæg er tidsstyret.

 

Forslag til optimering:
Udskiftning af ventiler                                         -                  20.000
Udskiftning af temperaturstyring for varmt vand      -                  10.000
Installation af CTS-anlæg                                    -                  50.000
Rådgiverhonorar v. udbud og tilbud                       -                  20.000
Uforudsete udgifter                                            -                    7.500
I alt                                                                -                107.500

 

Bornholms Idrætsområder ønsker at varme- og ventilationsanlæg i højere grad kan behovs-styres. Nuværende anlæg er umiddelbart vanskelige at omstille når hallernes aktivitetsniveau ændrer sig.

Det er vurderingen at ovennævnte energiinvesteringer på i alt 386.585 kr. ekskl. moms vil kunne forrente sig på 7,8 år i gennemsnit for begge haller, svarende til en forrentning på godt 12,5 procent p.a., eller reduktion af varme og eludgifter på ca. 51.000 kr. pr. år.

Bornholms Idrætsområder forventer, via driftsbudgettet, selv at kunne finansiere yderligere optimeringer iht. rapporternes anbefalinger for 75.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 386.585 kr. til etablering af energistyring i idrætshallerne i Hasle og Klemensker, finansieret af puljen til anlægsønsker.

Finansieringsforslaget forudsætter, at overskuddet på 386.585 kr. på det afsluttede projekt tagrenovering på Søndermarkshallen overføres til puljen i budget 2012 på kommunalbestyrelsens møde i april måned.

Bornholms Idrætsområder har i 2011 afsluttet en renovering af taget på Søndermarkshallen hvortil der var meddelt anlægsbevilling på i alt 1.610.000 kr. Ved stram styring af projektet er det lykkedes at afslutte renoveringen med et overskud på 386.585 kr.

Det er anført i anlægsbevillingssagen, at et eventuelt mindreforbrug ved arbejdets afslutning l overføres til puljen til anlægsønsker.

BRK Ejendomsservice har været involveret i udarbejdelse af sagsfremstillingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. marts 2012

1.
Rapport Klemensker (PDF)

2.
Rapport Hasle (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Forslag til Folkeoplysningspolitik

18.16.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Forslag til Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

At forslaget til Folkeoplysningspolitik sendes i offentlig høring med frist 23. marts 2012.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Indstillingen godkendt. 

 

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner skal formulere en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen.

Formålet med en folkeoplysningspolitik er, at understøtte folkeoplysningslovens tanker om demokratisk forståelse og aktivt medborgerskab baseret på forpligtende fællesskaber.

Vedlagte udkast til Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune er formuleret på baggrund af to temamøder med repræsentanter fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Samrådet for aftenskoler, Bornholms Idrætsråd og repræsentanter fra Event Bornholm.

Udkastet har 22. februar 2012 været drøftet i Folkeoplysningsudvalget, som anbefaler at politikken sendes i høring med nogle få korrektioner (fremhævet med rødt i bilaget).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Folkeoplysningspolitikken skal efter høringsproces godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. marts 2012

1.
Forslag til folkeoplysningspolitik (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesområdet

00.30.04Ø02-0039

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

at udvalget drøfter budget og mål for 2013 på udvalgets politikområder 15 og 16.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Drøftelse af budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. marts 2012

1.
Rammerne for udvalgenes budgetarbejde (DOC)

2.
Budget 2012 - Fritid & Kultur (XLS)

3.
Budgetønsker 2013 - Fritid & Kultur (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ansøgning fra Aarsballe Borgerforening om tilskud til køleskab

20.00.00Ø40-0172

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Ansøgning om tilskud til nyt køleskab.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Afslag.

 

Sagsfremstilling

Der ansøges om et tilskud på 3.500 kr. til et køleskab i klubhuset med begrundelse, at det årlige tilskud for 2011 er opbrugt.

Det kan oplyses, det årlige tilskud for 2012 udbetales efter borgerforeningernes generalforsamlinger i april måned.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der i 2012 resterer ca. 23.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. marts 2012

1.
Ansøgning om tilskud til nyt køleskab (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Ansøgning fra Wonderfestiwall 2012 om tilskud

20.15.00Ø40-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Foreningen Wonderfestiwall ansøger om tilskud til festivalen i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Bevilget et tilskud på 45.000 kr. finansieret af overførte midler.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Wonderfestiwall ansøger den 29/2 2012 om et tilskud på 45.000 kr. til festivalen i 2012, så den samlede støtte fra BRK kommer op på 100.000 kr. i alt. Musikrådet bevilgede den 18/1 2012 et tilskud på 30.000 kr. og Børne- og Ungekulturrådet bevilgede den 2/2 2012 et tilskud på 25.000 kr. til festivalen.

Ansøger oplyser, at festivalen kan ikke gennemføres på samme niveau som sidste år sammen med nye tiltag uden denne ekstra støtte. Samtidig har det stor betydning for andre sponsor- og fondsansøgninger, at der er en vis kommunal støtte.

I 2011 lagde festivalen ved diverse indkøb ca. 700.000 kr. direkte i de bornholmske virksomheder. Hertil kommer et voksende antal overnatninger samt større handel i byens butikker og supermarkeder.

Festivalen modtog i 2011 369.500 kr. i støtte fra mere end 40 forskellige bornholmske og nationale virksomheder samt for 300.000 kr. i gratis ydelser, herunder transport af kunstnere.

Ansøger understreger, at Wonderfestiwall er blevet mere end bare en årlig musikfestival, men også en vigtig social og kulturel ungdomsinstitution på Bornholm.

Yderligere oplysninger om festivalen fremgår af ansøgningen og bilagene.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der i 2012 resterer ca. 23.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. marts 2012

1.
Ansøgning til BRK's Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalg.pdf (PDF)

2.
Bilag B, Regnskab Wonderfestiwall 2011-kopi.pdf (PDF)

3.
Bilag C, Udviklingsplan Wonderfestiwall 2008-2015 Sheet1.pdf (PDF)

4.
Bilag D Liste over bidragsydere Wonderfestiwall 2012 Sheet1.pdf (PDF)

5.
Bilag A, Budget (BRK, KFF) 2012 29.11.11.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Bornholms Teater - ny egnsteateraftale for 2013-2016

20.01.02P27-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Indgåelse af en ny egnsteateraftale mellem Bornholms Teater (BT) og Bornholms Regionskommune for perioden 2013-2016.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     at der indgås en ny egnsteateraftale for perioden 2013-2016

b)     at der i aftalen indarbejdes en forhøjelse af driftstilskuddet med netto 225.000 kr., dog med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse ved behandlingen af budget 2013-2016. Uden godkendelse ændres beløbet i aftalen tilbage til det oprindelige

c)     at det i aftalen afsatte beløb fremskrives med 1,5% årligt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

BT’s egnsteateraftale udløber med udgangen af 2012. Ifølge aftalen skal udkast til en ny aftale være Kulturstyrelsen i hænde senest 1. april 2012.

BT har udarbejdet et udkast, der dels forsøger at håndtere de problemstillinger på teaterområdet, der har været i den indeværende aftaleperiode, og dels de udfordringer/krav, der er nævnt i Kunststyrelsens evalueringsrapport af november 2011, som har været forelagt Kommunalbestyrelsen den 26/1 2012.

 

BT foreslår følgende ændringer i aftalen:

·         BT påtager sig administration og daglig drift af Rønne Theater, som fortsætter som selvejende institution alene med ansvar for bygningernes vedligeholdelse. BT varetager herefter udlejning og daglig drift samt kommunikation omkring aktiviteter på RT.

·         BT påtager sig administration af den lokale børneteaterordning i samarbejde med Teaterrådet og Bornholms Biblioteker. Ordningen er hidtil varetaget af teaterforeningen ved frivilligt arbejde, hvilket ikke længere er muligt.

·         BT opretter en teaterteknikerelevplads.

 

I forbindelse med evaleringsrapporten foretages følgende:

·         BT ændrer sin bestyrelsessammensætning, så Dramaskolens og Teaterforeningen Bornholms repræsentation i bestyrelsen udgår. Hermed sikres BT’s uafhængighed af økonomiske interessenter – som ønsket af Kunststyrelsen.

·         BRK forpligter sig til i samarbejde med BT senest ved aftaleperiodens udløb i 2016 at have fundet en løsning på det i evalueringsrapporten rejste problem med finansieringen på godt 400.000 kr. af dramaskole og teaterforening.

 

Ved en forhøjelse af driftstilskuddet med netto 225.000 kr. har BT mulighed for

·         at oprette en elevplads på det tekniske område

·         at ansætte en ekstra medarbejder til varetagelse af bl.a. PR, salg og skoleteaterordningen

·         at overtage administrationen af Rønne Theater

 

Ovennævnte 3 poster er budgetteret til i alt 500.000, hvoraf 75.000 kr. kan overføres fra Teaterrådet og 200.000 kr. kan hjemtages i statsrefusion. Herved fremkommer tilskudsbehovet på 225.000 kr.

Det skal bemærkes, at statsrefusionsprocenten på grund af rammestyring stadig ikke er fast, men afhænger af antallet af egnsteatre. Procenten har de sidste år ligget omkring 40.

Økonomiske konsekvenser

Vedrørende indstilling b) En forhøjelse af det årlige driftstilskud på brutto 500.000 kr. skal i givet fald tilføres Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016. Der vil være en delvis finansiering med 75.000 kr. fra Teaterrådet og 200.000 i statsrefusion, hvorfor tilførselsbehovet er netto 225.000 kr.

Vedrørende indstilling c) Da Kulturstyrelsen kræver, at der fremgår et konkret beløb pr. år i aftalen, er det nødvendigt forlods at fastsætte en fremskrivningsprocent. Denne foreslås fastsat til 1,5%, som er gennemsnittet af de sidste 4 års fremskrivninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. marts 2012

1.
Egnsteateraftale 2013-16 (RTF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Oprettelse af Bornholms Regionskommunes kulturlegat

20.00.00Ø40-0171

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af eventuel oprettelse af et kulturlegat.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

at udvalget drøfter, om der skal oprettes et kulturlegat.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Der oprettes et kulturlegat på 25.000 kr. Proceduren drøftes på dialogmødet med koordinationsgruppen den 21/3 2012.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgets dialogmøder med koordinationsgruppen på kulturområdet har der været forslag fremme om oprettelse af et kulturlegat i form af et uddannelses-/rejselegat, der skal give modtageren en mulighed for at dygtiggøre sig yderligere inden for sit fagområde – gerne i udlandet.

Der vil være krav til ansøgerne om bl.a. tilknytning til Bornholm og dokumentation af talent ud over det sædvanlige.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvor der er reserveret et beløb til formålet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. marts 2012

1.
Udkast til opslag af kulturlegat (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

11

 

 

·         Afrapportering vedr. projekt ”Handifodbold” i Nyker.
Projektet har fået en bevilling på 28.200 fra breddeidrætspuljen. Der er et overskud på 1.393,70, som tilbagebetales til puljen.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Til efterretning.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. marts 2012

1.
Afrapportering vedr. projekt Handifodbold i Nyker (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Ingen.