Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
11-04-2012 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder
  åbent 3 Nyker Idrætsforening søger om tilskud til renovering og etablering af Minigolfbane
  åbent 4 Tilskud til madskoler på Bornholm i sommerferien
  åbent 5 Forslag til Folkeoplysningspolitik
  åbent 6 Etablering af 7-mands bane ved Nylars Stadion
  åbent 7 Særligt tilrettelagt undervisning - tilskudsbrøk
  åbent 8 Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge
  åbent 9 Ansøgning fra Hammerhus Fairtrade Concert om ekstraordinært tilskud i 2012
  åbent 10 Ansøgning om tilskud til deltagelse i Folkemødet 2012
  åbent 11 Budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesområdet
  åbent 12 Kultur for livet
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder

00.30.14P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder i henhold til de nye overførselsregler. Samlet set udgør overskuddet på området 3,2 mio. kr. som overføres til 2012.       

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

a)     at det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der overføres 3.222.000 kr. til 2012 som anført i bilag 1 kolonne 6

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. april 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 er opgjort. Fra og med overførslerne fra 2011 til 2012 træder de nye overførselsregler i kraft, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011.

Reglerne indebærer, at virksomhederne automatisk kan overføre overskud op til 5 pct. af budgetrammen, henholdsvis underskud op til -2 pct. af budgetrammen i budget 2012. Overskud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. overføres til virksomhedens budget 2012.

Virksomheder, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Alle virksomheder, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 15. februar 2012 besluttet, at alle skal ansøge om at anvende overført overskud i 2012, og at ansøgningerne skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

På Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder udviser driften et samlet overskud på 3,2 mio. kr. på den overførbare bevilling.

 

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 på virksomhedsniveau fremgår af bilag 1.

 

Følgende virksomheder har anmodet om at overføre et større overskud end 5 pct.:

Politikområde 15 Fritid og Kultur

·         Bornholms Musik- og Billedskole anmoder om at overføre yderligere 289.000 kr. til videreførelse af igangværende projekter, samt gavlrenovering og facademaling.

·         Fritid anmoder om at overføre yderligere 1.174.000 kr. Der er tale om overskud på puljer, som er disponeret i 2012 til bl.a. idræts- og fritidsaktiviteter, tilskud til foreningernes dag samt lokaletilskud vedr. 2011 som afregnes i 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

På Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder udviser driften et samlet overskud på 3,2 mio. kr. på den overførbare bevilling – alle virksomheder overfører overskud til 2012. Den automatiske overførsel giver adgang til at overføre i alt 1,8 mio. kr. til 2012.

Når der tages højde for de to virksomheders anmodninger om overførsel af yderligere overskud for i alt 1,5 mio. kr., udgør den samlede budgetoverførsel fra 2011 til 2012 i alt 3,2 mio. kr. (bilag 1, kolonne 6).

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. april 2012

1.
Bilag 1 FKF - Overførsler fra 2011 til 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Nyker Idrætsforening søger om tilskud til renovering og etablering af Minigolfbane

18.16.00Ø40-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Nyker Idrætsforening ansøger om tilskud kr. 12.500 til renovering og etablering af Minigolfbane på Nyker Idrætsanlæg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

Sagen til udvalgets afgørelse

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. april 2012:

Afslag.

 

Sagsfremstilling

Nyker Idrætsforening har købt en brugt minigolfbane af Bowlingcentret. Den ønskes placeret på Nyker Idrætsanlæg i samarbejde med Bornholms Idrætsområder.

Købsprisen har været kr. 50.000. Ved udskiftning af nogle jernstænger og maling vil banen fremstå som ny - værdi er ca. kr. 300.000.

Banen vil blive stillet frit til rådighed for Nykers borgere og idrætsudøvere.

Teknik & Miljø har oplyst, at der på det foreliggende grundlag ikke umiddelbart skal søges om byggetilladelse, men da idrætsanlægget er en del af en bevarende lokalplan, vil der skulle søges en plantilladelse.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan bevilges af udvalgets frie midler – der resterer p.t. kr. 22.000.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Tilskud til madskoler på Bornholm i sommerferien

18.16.00Ø40-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

13-03-2012

4

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Bornholms 4H søger om tilskud kr. 30.000 til madskoler på Bornholm i sommerferien.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller

   Sagen til udvalgets drøftelse

 

Folkeoplysningsudvalget, den 13. marts 2012:

Afslag, idet 4H modtager medlemstilskud ca. kr. 100 til alle madskoleelever. Sagen sendes til videre behandling i FKFU.

 

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

   Ansøgningen til udvalgets afgørelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. april 2012:

Der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra de frie midler.

 

Sagsfremstilling

Bornholms 4H arrangerer 12-16 madskoler + 1 ungdomsmadskole rundt omkring på øen i ugerne 27-28. Der er mulighed for at 234 børn i alderen 7-12 år og 18 unge i alderen 13-16 kan deltage.

Formålet med madskolerne er, at børn og unge ser, hvor maden kommer fra, at de lærer at gøre varieret kost til et naturligt valg, at de får gode oplevelser med mad og motion og ikke mindst at de får lyst til at lave mad derhjemme efterfølgende.

Madskolerne er ikke et nyt tiltag – er 9. år; FOU har tidligere ydet tilskud via start- og udviklingspuljen og forebyggelsessekretariatet har også været indover; tilskuddet fra Landdistriktsmidler er bortfaldet ca. kr. 60-70.000.

Bornholms 4H og de 2 lokale klubber har i alt ca. 300 medlemmer, som for en stor del relaterer til sommerferiens madskoler og børnenes madklub i ugerne 9-13 rundt omkring på øen.

Madskolernes aktiviteter kan relateres til det netop startede SOL-Projekt - Sundhed og Lokalsamfund Bornholm.  Læs mere herom på www.sol-bornholm.dk   

 

Set i lyset af at Bornholm satser meget på sundhed, herunder sund kost, er ansøgningen rundsendt til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, Forebyggelses- og Børne- & Skolesekretariatet om mulighed for en fælles opbakning til ansøgningen.

Forebyggelsessekretariatet kan ikke støtte projektet; støtter kun nye projekter.

Børne- og skoleudvalget ønsker en tilkendegivelse fra Folkeoplysningsudvalget inden dagsorden formuleres.

Nordeafonden har givet tilsagn om tilskud med 1,5 mio. kroner i årene 2012-14, men det går til at opkvalificere PAU-elever til at indgå i madskolerne. Dvs., at tilskuddet ikke går direkte til Madskolerne.

Bornholms 4H kørte pilotprojekt på inddragelse af PAU-elever i madskolerne i 2011, som blev grundlaget for at Nordea-fonden og Landbrug & Fødevarer har valgt at indlede et nyt samarbejdsprojekt med studerende fra de pædagogiske assistentuddannelser (PAU). Fem PAU-institutioner, i henholdsvis Greve, Kolding, Rønne, Viborg og Horsens vil i 2012 bidrage med studerende, som vil hjælpe med at drive yderligere 25 skoler.

Læs mere her: http://kortlink.dk/foodculture/anu2

Økonomiske konsekvenser

Mulighed for at indgå i en partnerskabsaftale ses umiddelbart ikke muligt med de nuværende tilskudsregler inden for Folkeoplysningen.

Bornholms 4H har fremsendt oplysninger om et antal kommuners bidrag til Madskolerne i 2012.

Regnskab for Madskolerne 2011 beror på sagen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. april 2012

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Budget 2012 (PDF)

3.
Andre kommuners tilskud til MAdskoler (MSG)

4.
folder madskole i din kommune.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Forslag til Folkeoplysningspolitik

18.16.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-03-2012

5

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Forslag til Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune til behandling efter høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

At forslaget til Folkeoplysningspolitik sendes i offentlig høring med frist 23. marts 2012.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2012:

Indstillingen godkendt. 

 

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

At forslaget til Folkeoplysningspolitik efter indarbejdelse af høringssvar fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. april 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner skal formulere en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen.

Formålet med en folkeoplysningspolitik er, at understøtte folkeoplysningslovens tanker om demokratisk forståelse og aktivt medborgerskab baseret på forpligtende fællesskaber.

Vedlagte udkast til Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune er formuleret på baggrund af to temamøder med repræsentanter fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Samrådet for aftenskoler, Bornholms Idrætsråd og repræsentanter fra Event Bornholm.

Udkastet har 22. februar 2012 været drøftet i Folkeoplysningsudvalget, som anbefaler at politikken sendes i høring med nogle få korrektioner.

Høringssvar

Bornholms Idrætsråd har ikke afgivet høringssvar med den begrundelse, at repræsentanter fra rådet har deltaget i gruppen, der har formuleret udkastet, og at Idrætsrådet bakker op om det udformede forslag til folkeoplysningspolitik.

 

Samrådet for Folkeoplysning på Bornholm (aftenskolerne) har fremsendt vedlagte høringssvar. Høringssvaret indeholder en række redaktionelle ændringer, der er indarbejdet i vedhæftede reviderede udkast til Folkeoplysningspolitik

Samrådet har derudover en række forslag til ændringer, som udvalget bør forholde sig til. Forslagene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

På baggrund af drøftelsen ved Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets første behandling af politikken, er der af hensyn til formidlingen af politikken udarbejdet en pixi-udgave.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. april 2012

1.
Revideret forslag til Folkeoplysningspolitik (DOC)

2.
Pixi-udgave af politikken (DOC)

3.
Høringssvar fra samrådet for folkeoplysning (PDF)

4.
Ændringsforslag til udvalgets stillingtagen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Etablering af 7-mands bane ved Nylars Stadion

04.08.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Nyvestcenteret har henvendt sig med et ønske om støtte til etablering af en 7-mands fodboldbane ved Nylars Stadion.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Ansøgningen til udvalgets drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. april 2012:

Undersøges nærmere, hvorefter beslutning overlades til formanden.

 

Sagsfremstilling

I budget 2011 skulle der spares 275.000 kr. på nedlæggelse af boldbaner. Som konsekvens deraf blev et forpagtet areal svarende til cirka 1½ fodboldbane på Nylars Stadion nedlagt med virkning fra 1. januar 2012.

Nyvestcenteret har efterfølgende forhandlet med lodsejeren om at leje et areal og er nået frem til, at de vil kunne leje 1/3 af det oprindelige areal, hvorved det vil kunne anvendes til en 7-mands træningsbane.

På den tidligere træningsbane er der etableret hegn mod Rønnevej. Hegnet står på den del af arealet, som forsat ønskes lejet. Nyvest Idrætsforening ønsker at dette udvides, så hele siden mod Rønnevej dækkes i en højde af 120 cm. Ydermere ønskes et hegn etableret mod den tidligere træningsbane (øst), for at forhindre løbske bolde i at løbe ud på tilsåede arealer.

Endvidere ønskes lysmasten, der i dag er placeret midt på langsiden af den gamle træningsbane, flyttet ind midt i det nye skel mod øst.

Derudover har Nyvestcenteret fremsat ønsker om ændringer og renovering af lysanlægget på den tilbageværende del af stadion. Dette indgår i Bornholms Idrætsområders drift, og er ikke medtager her.

Økonomiske konsekvenser

Arealet kan lejes for 6.000 kr. årligt.

Ifølge tilbud fra elektriker vil en flytning af lysmasten som ønsket koste 30.300 kroner plus moms.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Hegnet mod Rønnevej er i sin tid etableret efter godkendelse af fredningsmyndighederne, idet stadionarealet ligger i fredningszone i forbindelse med kirken. Det var på det tidspunkt ikke muligt – ifølge fredningsmyndighederne - at etablere mere hegn end det, der er opsat nu. Det vurderes derfor, at det ikke vil være muligt at få tilladelse til at etablere mere hegn på området som ønsket.

Den lysmast, som Nyvestcenteret ønsker flyttet vil efter planen blive fjernet – hvilket efter aftale med ejeren af jorden har været udsat, så længe Nyvestcenteret har forhandlet om at leje jorden.

Udgifter til flytning af lysmast skal ses i lyset af klubbens brug af lyset. Der er brugt 330 KW i 2009, 408 KW i 2010 og 309 KW i 2011.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Særligt tilrettelagt undervisning - tilskudsbrøk

18.15.01G01-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

13-03-2012

7

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

7

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget

Resumé

I forbindelse med udmøntning af besparelse på 200.000 kr. i budget 2012 blev det besluttet, at tilskudsbrøken for særligt tilrettelagt undervisning samt instrumentalundervisning ændres fra 2/3 til 1/2.

Indstilling og beslutning

Formanden for folkeoplysningsudvalget indstiller redegørelsen til orientering.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 13. marts 2012:

Problemstillingen indarbejdes i budget 2013 for en revurdering.                                  Christian Thøgersen mener ikke at besparelsen er forenelig med FN-konventionen.

Sagen videresendes til FKFU til orientering.

Se henvendelse fra Handicaprådet under Administrative bemærkninger..

 

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:
Sagen til udvalgets orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 11. april 2012:

Orientering modtaget.

 

Sagsfremstilling

Aftenskolen for Specialundervisning har i brev af 24. januar 2012 fremsendt bemærkninger om konsekvenserne af ovennævnte beslutning, og beklager, at besparelsen udelukkende rammer Aftenskolen for Specialundervisnings undervisning.

Sekretariatet har beregnet udgifterne pr. deltager, pr. lektion ved hhv:

Tilskudsbrøk 1/3 - almindelig undervisning - 12 deltagere = 18,35 kr.

Tilskudsbrøk 1/2 – særligt tilrettelagt undervisning (ny) - 7 deltagere = 23,59 kr.

Tilskudsbrøk 2/3 – særligt tilrettelagt undervisning (tidl.) - 7 deltagere = 15,73 kr.

Det bemærkes, at tilskudsbrøkerne er gældende for samtlige aftenskoler. Brøkerne 1/2 og 2/3 gælder tillige for instrumentalundervisning.

Efterfølgende har Aftenskolen for Specialundervisning oplyst, at de har overdraget sagen til Dansk Oplysnings Forbund (DOF), som i brev af 28. februar 2012 har henvendt sig til kommunen med en række spørgsmål.

Sekretariatet for Fritid og Kultur har besvaret henvendelsen fra DOF – svaret eftersendes som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Administrative bemærkninger

Handicaprådet har drøftet punktet på møde den 13. marts 2012 med følgende beslutning:

 

Handicaprådet henstiller til Folkeoplysningsudvalget om at revurdere beslutningen om besparelsen på 200.000 kr. på folkeoplysende voksenundervisning, således at den bliver ligeligt fordelt mellem alle grupperne, og under hensyntagen til folkeoplysningslovens § 33, stk. 2 hvori det hedder ” Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, der giver lige tilskudsvilkår og vilkår for anvisning af offentlige lokaler til virksomhed med samme funktion og indhold. Der skal dog tages særlige hensyn til aktiviteter for børn og unge og til undervisning m.v. for voksne med særlige behov i relation til undervisningens tilrettelæggelse.

Handicaprådet er enige om, at undersøger handicaponventionens gyldighed i forhold til dansk lovgivning. Der rettes henvendelse til Det Centrale Handicapråd i forhold til det brev, som kommunen sender som svar på DOF’s henvendelse.

 

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 13. marts 2012

1.
Tilskudsbrøker - beregninger (XLS)

2.
Bemærkninger til besparelse på tilskud til særligt tilrettelagt undervisning (TIF)

3.
VS: Brev til kommunalbestyrelsen (MSG)

4.
Svar til DOF (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent møde

 8  Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

27.00.00P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2012

10

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Social- og integrationsministeren har bedt alle landets kommuner om at udarbejde et skriftligt beredskab for, hvordan de vil håndtere sager om seksuelle overgreb mod børn. Børne – og Skolesekretariatet, har i samarbejde med Bornholms Politi, udarbejdet ”Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge”.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         ”Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge”, godkendes

·         ”Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge”, sendes til efterretning i Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

 

Børne- og skoleudvalget 6. marts 2012:

Indstillingen godkendt.

 

 

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Den godkendte handlevejledning til udvalgets orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. april 2012:

Orientering modtaget.

Sagsfremstilling

Social- og integrationsministeren har bedt alle landets kommuner om at udarbejde et skriftligt beredskab for, hvordan de vil håndtere sager om seksuelle overgreb mod børn. En undersøgelse fra SISO (Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn) viser at de kommuner, som allerede har et beredskab finder:

 

”at et beredskab har en meget positiv effekt på den hjælp, de kan tilbyde børn, der har været udsat for overgreb. Og et skriftligt beredskab giver kommunen en grundlæggende faglig viden om seksuelle overgreb og en kvalificeret forebyggelse og håndtering af sager, hvor der er mistanke eller viden om, at børn udsættes for overgreb”.

 

Børne – og Skolesekretariatet, har derfor i samarbejde med Bornholms Politi, udarbejdet et beredskab for, hvordan vi på Bornholm håndterer indsatsen overfor disse børn og unge.

 

 

Formålet med beredskabet er:

·        At afklare definitioner og begreber

·        At formidle viden om tegn og signaler på børns mistrivsel, herunder om barnet kan være udsat for vold eller seksuelle overgreb

·        At øge bevidstheden om handlemuligheder og handlepligt i forbindelse med viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb

·        At tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der vedrører disse overgreb

·        At sikre at alle ansatte, som arbejder direkte med børn, kender og anvender Bornholms Regionskommunes beredskab ved vold og seksuelle overgreb

·        At skabe grundlag for fortsat at arbejde med forebyggelse af overgreb mod børn.

 

Målgruppen for beredskabet er:

Er alle ledere og medarbejdere som, er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år. Det kan være ansatte i dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, pleje- og aflastningsfamilier, døgninstitutioner, sundhedspersonale, den kommunale tandpleje, politi, andre faggrupper inden for børne- og skoleområdet, eller private som løser opgaver på børne- og skoleområdet for Bornholms Regionskommune.

 

Beredskabet indeholder også en vejledning til foreninger og frivillige organisationer, som har med børn og unge at gøre.

 

For at sikre, at alle relevante aktører kender og anvender beredskabet, udarbejdes der plan for den videre implementering. Planen omhandler:

 

·        Offentliggørelse af beredskabet elektronisk på Dragenettet og BRKs hjemmeside

·        Udarbejdelse af elektronisk borger information – så borgerne hurtigt kan finde den relevante rådgivning og hjælp, hvis de er bekymret for et barn

·        Udarbejdelse af ”pixi udgaver” til de relevante aktører

·        Offentliggørelse i den bornholmske dagspresse - medier

·        Temamøder med relevante aktører

§         skoler

§         dagtilbud

§         idrætsliv/foreninger

§         andre

 

Implementeringen forventes igangsat i løbet af foråret 2012.

 

Høring

Beredskab og handlevejledningen blev sendt høring i Handicaprådet den 21. februar 2012. Handicaprådet udtaler følgende: ”Handicaprådet ønsker, at det sikres, at eventuelle sager vedr. mistanke eller viden om krænkelser ikke slippes ved fraflytning/tilflytning mellem kommunerne”.

 

Handicaprådet er efterfølgende orienteret om, at kommunerne er forpligtet til jfr.§ 152 i Lov om Social Service at foretage en tværkommunal underretning, hvis en familie med et eller flere børn under 18 år eller vordende forældre flytter fra en kommune til en anden kommune og fraflytningskommunen finder, at et eller flere børn har behov for særlig støtte efter Servicelovens bestemmelser.

 

BRKs Hoved-MED er på møde den 27. februar 2012 blevet orienteret om afsnittet ”Handlevejledning ved viden om, eller mistanke om seksuelt overgreb begået af ansat” side 26 – 28. Hoved-MEDs udtalelse følger.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. marts 2012

1.
Beredskab og handlevejledning (PDF)

2.
VS: Høringssvar - Beredskabs og handlevejledning - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge (MSG)

3.
Høringssvar - BRK Hoved -MED (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ansøgning fra Hammerhus Fairtrade Concert om ekstraordinært tilskud i 2012

20.03.01Ø40-0145

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Hammershus Fairtrade Concert ansøger om et ekstraordinært tilskud på 40.000 kr. til koncerten i 2012.

Indstilling og beslutning

 

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. april 2012:

Undersøges nærmere.

 

Sagsfremstilling

Hammerhus Fairtrade Concert (HFC) forbereder nu den 8. årlige koncert den 20/7 2012. Siden 2005 er tilskuertallet vokset fra 1.200 til over 10.000, og HMC har opbygget et samarbejde med 3 idrætsforeninger, der stiller op med 7-800 frivillige. Risiko og fortjeneste deles således med disse foreninger. Sideløbende er der opbygget et samarbejde med Musikhuzet, Wonderfestiwall og senest Event Bornholm.

Det er festivalens mål sammen med Event Bornholms øvrige medlemmer at øge den samlede omsætning med 50-60% på 2-3 år og på sigt at skabe en økonomisk bæredygtig koncert/festival, der skal bidrage til at brande Bornholm som ”musik- og eventmekka”.

HFC kom dog pga. det dårlige sommervejr ud af 2011 med et negativt resultat på 50-75.000 kr. og gennemfører derfor i 2012 en række tiltag for at overleve og fremtidssikre.

Der er to indsatsområder:

1)     Opgradering af materiel og gennemførsel af nødvendige rationaliseringstiltag, specielt i backstage-området. Dette indebærer anskaffelser af nyt udstyr for i alt 95.000 kr. til containere, inventar, køkkenudstyr og værktøj.

2)     Ekstraordinære udgifter til markedsføring i det øvrige Danmark samt i det sydlige Sverige/Skåne. Der investeres 80..000 kr. i pressemøde på Nordisk Film, kampagne i Sverige samt radiospots på 2 svenske radiostationer.

Der ansøges om støtte med 20.000 kr. til hvert indsatsområde, eller i alt 40.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af restmidler fra diverse puljer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Ansøgning om tilskud til deltagelse i Folkemødet 2012

20.00.00Ø40-0176

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

En projektledelse med repræsentation fra UTA, ungdomsskolen, UU, Musikskolen og skolevæsenet søger om medfinansiering med 30.000 kr. af et tilskud til koordineringen af indholdet i Folkemødets ungdomscamp.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. april 2012:

Bevilget et tilskud på 15.000 kr.

 

Sagsfremstilling

Børne- og skoleudvalget bevilgede den 6/3 2012 30.000 kr. til projektledelsen for UTA, ungdomsskolen, UU, Musikskolen og skolevæsenet til koordinering af forskellige ungdomsgruppers deltagelse i Folkemødets ungdomscamp. Ideen er under paraplyen: ”Ung – lokal – global” at skabe rammen for debatter og indslag, hvor det belyses hvordan kreativitet og innovation kan bygge broer. Ung i udkanten set i lyset af globaliseringen kunne være en overskrift.

I campen skal der ud over de folkeoplysende indslag være forskellige musikalske indslag. Indslagene kan dog ikke konkretiseres yderligere, før der er midler til at igangsætte arbejdet.

Børne- og skoleudvalget har ved beslutningen på grundlag af en forudgående forespørgsel til kultursekretariatet haft som forudsætning, at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget også havde mulighed for at bidrage med et tilskud på 30.000 kr. til indholdet i ungdomscampen.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan finansieres af puljen ”Tilskud til mindre projekter”, hvor der resterer ca. 52.000 kr. i 2012.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesområdet

00.30.04Ø02-0039

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

11

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

at udvalget drøfter budget og mål for 2013 på udvalgets politikområder 15 og 16.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. april 2012:

Drøftet. Genoptages på næste møde.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens mål for 2012 og arbejdet med de på budgetseminar 1 (14/2 2012) udvalgte områder er udgangspunktet for udvalgenes arbejde med mål for 2013.

Udvalgenes oplæg til 2013-mål for de enkelte politikområder vil således bestå af:

·         2012-mål, som ønskes videreført til 2013, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området

·         mål som udløber af arbejdet med de udvalgte områder fra budgetseminar 1, fx mål vedrørende kvalitet, struktur, arbejdsgange

·         nye mål for at sikre, at der opstilles mål for alle politikområder

·         og endelig vil der være budgetforligsemner fra 2012, som er under fortsat implementering i 2013 og som dermed kan opstilles som mål.

Udvalgenes oplæg til 2013-mål skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 14. juni 2012 som en del af budgetbidraget.

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som deres ansvarsområder. Dette skal ske under hensyntagen til tidligere beslutninger og til kommunalbestyrelsens visioner og ønsker, som beskrevet i Bornholms Udviklingsplan.

Kommunalbestyrelsen har følgende fire visioner med strategiske mål under hver vision:

1.      Et godt og aktivt liv for alle.

2.      Bornholm som vidensamfund.

3.      Grøn bæredygtig ø.

4.      Økonomisk bæredygtig ø.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har følgende mål for 2012:

 

Politikområde 15 Fritid og Kultur:

1.      Understøttelse af borgernes ønsker om at have fleksibilitet i deres fritidsvaner.
Vi skal finde måder at understøtte udviklingen af tilbud, der matcher dynamikken i borgernes fritidsvaner.

2.      Vækst i de kreative og innovative miljøer – klyngesamarbejde.
Formålet skal være at samle aktørerne på de forskellige områder om at udvikle flere tværgående kreative, opmærksomhedsskabende og bæredygtige oplevelser/aktiviteter inden for forenings-, idræts- og kulturmiljøerne.

3.      Fleksible tilbud til unge.
For de yngre grupper det det vigtigt, at tilbuddene er tilgængelige og varierede, for at de ønsker at anvende dem. Der er behov for en nytænkning af både organiseringen og adgangen til mulighederne.

 

Politikområde 16 Biblioteker:

1.      Fortsat decentral biblioteksdrift.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. april 2012

1.
Mål 15-01 (DOC)

2.
Mål 15-02 (DOC)

3.
Mål 15-03 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Kultur for livet

20.00.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

12

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Genoptagelse af drøftelse af KRAM (en anden tilgang til forebyggelse) og projektet ”Kultur på recept” i forlængelse af Region Sjællands konference ”Kultur for livet” den 6-7/10 2011, som udvalgsmedlem Dorthe Fink deltog i.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter ”Kultur for livet” ud fra en video fra konferencen.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. april 2012:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Region Skåne afholdte den 6. og 7. oktober en konference med ovenstående overskrift.

Konferencens fokuspunkter var:

·         Hvad kan de nordiske lande lære af hinanden?

 

Konferencen havde omkring 20 forskellige oplæg, hvor oplægsholdere fra hver deres position samstemmende kunne fastslå, at kulturens mangfoldige kraft bidrager til at gøre os glade, skaber relationer, skaber livskraft, giver os identitet, øger vores velbefindende og livskvalitet og bidrager til vores sundhed (styrker vores immunforsvar).

 

Især to af oplæggene ønskes drøftet:

KRAM (Kompetencer – Relationer – Anerkendelse – Mestring) og Kultur på recept.

 

Nærmere beskrivelse af disse to oplæg fremgår af vedlagte bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. april 2012

1.
Kultur for livet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

13

 

 

·         FKF-udvalget bevilgede 8. september 2010 et tilskud på 112.000 til integration af børn og unge med handicap i de etablerede lokale sportsklubber på.
Halvdelen af bevillingen blev finansieret af kommunens forebyggelsespulje og resten af breddeidrætspuljen.
Kommunikationscenteret har fremsendt vedlagte evaluering af projektet.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. april 2012:

Til efterretning.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. april 2012

1.
Evaluering handicapidræt (PDF)

2.
Bilag evaluering (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. april 2012:

Ingen.