Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
03-05-2012 kl. 15:15
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
  åbent 3 Status vedr. Rønne Svømmehal
  åbent 4 Ansøgning fra Aste lokalgruppe om hjælp til merudgift til juleudsmykning i 2011
  åbent 5 Etablering af 7-mands bane ved Nylars Stadion
  åbent 6 Budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesområdet
  åbent 7 Gensidig orientering
  åbent 8 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-05-2012

1

 

 

Fraværende

Bjarne Kristiansen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

00.30.10Ø09-0109

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-05-2012

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

 

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 2,4 mio. kr.. Fra 2011 er der indstillet overført 3,2 mio. kr. i overskud. Der forventes således et samlet overskud på 0,9 mio. kr. i 2012.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 tages til efterretning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. maj 2012:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. indstillede overførsler fra 2011. Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Budgetopfølgningen på virksomhedsniveau kan læses i bilag 1.

 

Drift

På politikområde 15 Fritid og kultur forventes samlet set et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2012, som skal finansieres af indstillet overført overskud fra 2011 på 3,0 mio. kr. Der er tale om et uomgængeligt merforbrug, som skyldes forskudt udbetaling af tilskud mellem budgetårene i lighed med praksis fra foregående år.

 

På politikområde 16 Biblioteker forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2012, svarende til indstillet overført overskud fra 2011.

 

Anlæg

Der udarbejdes ikke opfølgning på anlæg pr. 31. marts 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. marts 2012 udviser samlet set et merforbrug på 2,4 mio. kr. i 2012 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder. Merforbruget i 2012 kan finansieres af overskud fra 2011 på 3,2 mio. kr.. Der forventes således et samlet overskud på 0,9 mio. kr. i 2012.

 

Der er fra 2011 indstillet overført et overskud på 3,2 mio. kr. som virksomhederne kan anvende til finansiering af drift og anlæg under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af virksomhedernes ansøgninger.

Status er, at Bornholms Idrætsområder har fremsendt ansøgning om anvendelse af 0,096 mio. kr. til Økonomi og Erhvervsudvalgets godkendelse den 19. april. Behandling af sagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget blev udskudt til den 23. maj.

 

Tabel: Drift (overførbar bevilling)

Beløb i 1.000 kr.

Mer/mindreforbrug i 2012

Indstillet overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012 (+ overskud/ - underskud)

15 Fritid og kultur

-2.156

3.025

870

16 Biblioteker

-204

204

0

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

-2.360

3.229

870

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. maj 2012

1.
Bilag 1, Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Status vedr. Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-05-2012

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Status og orientering vedr. en eventuel renovering af Rønne Svømmehal.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Orienteringen til udvalgets drøftelse

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. maj 2012:

Orientering modtaget.

 

Sagsfremstilling

Formanden for udvalget har afholdt flere møder med Rønne Svømmehal omkring fremtidig ejerskab og driftsform i forbindelse med en renovering af svømmehallen. Referat fra det seneste møde vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. maj 2012

1.
Referat 17. april 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ansøgning fra Aste lokalgruppe om hjælp til merudgift til juleudsmykning i 2011

20.00.00Ø40-0178

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-05-2012

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Ansøgning om et tilskud på 28.000 kr. til dækning af merudgift i forbindelse med opsætning af juletræ i Allinge i 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at

udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. maj 2012:

Afslag. Lars Kjøller kan ikke medvirke til beslutningen.

 

Sagsfremstilling

Aste lokalgruppe oplyser, at man i julen 2011 på grund af problemer både med opsætningen af juletræet på kirkepladsen og med udskiftning af træet på grund af stormvejret havde en merudgift på i alt 28.000 kr. til træ, transport og el-arbejde.

Gruppen mener ikke, at der kan placeres et ansvar for merudgiften, da det er en opgave, der er overtaget af kommunen, hvorfor man håber, at kommunen kan hjælpe.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald bevilges fra puljen til diverse mindre projekter, hvor der til indeværende møde resterer knap 35.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. maj 2012

1.
Ansøgning fra Aste lokalgruppe (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Etablering af 7-mands bane ved Nylars Stadion

04.08.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

6

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-05-2012

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Nyvestcenteret har henvendt sig med et ønske om støtte til etablering af en 7-mands fodboldbane ved Nylars Stadion.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Ansøgningen til udvalgets drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. april 2012:

Undersøges nærmere, hvorefter beslutning overlades til formanden.

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. maj 2012:

Beslutningen fra mødet den 11/4 2012 fastholdes.

 

Sagsfremstilling

I budget 2011 skulle der spares 275.000 kr. på nedlæggelse af boldbaner. Som konsekvens deraf blev et forpagtet areal svarende til cirka 1½ fodboldbane på Nylars Stadion nedlagt med virkning fra 1. januar 2012.

Nyvestcenteret har efterfølgende forhandlet med lodsejeren om at leje et areal og er nået frem til, at de vil kunne leje 1/3 af det oprindelige areal, hvorved det vil kunne anvendes til en 7-mands træningsbane.

På den tidligere træningsbane er der etableret hegn mod Rønnevej. Hegnet står på den del af arealet, som forsat ønskes lejet. Nyvest Idrætsforening ønsker at dette udvides, så hele siden mod Rønnevej dækkes i en højde af 120 cm. Ydermere ønskes et hegn etableret mod den tidligere træningsbane (øst), for at forhindre løbske bolde i at løbe ud på tilsåede arealer.

Endvidere ønskes lysmasten, der i dag er placeret midt på langsiden af den gamle træningsbane, flyttet ind midt i det nye skel mod øst.

Derudover har Nyvestcenteret fremsat ønsker om ændringer og renovering af lysanlægget på den tilbageværende del af stadion. Dette indgår i Bornholms Idrætsområders drift, og er ikke medtager her.

Økonomiske konsekvenser

Arealet kan lejes for 6.000 kr. årligt.

Ifølge tilbud fra elektriker vil en flytning af lysmasten som ønsket koste 30.300 kroner plus moms.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Hegnet mod Rønnevej er i sin tid etableret efter godkendelse af fredningsmyndighederne, idet stadionarealet ligger i fredningszone i forbindelse med kirken. Det var på det tidspunkt ikke muligt – ifølge fredningsmyndighederne - at etablere mere hegn end det, der er opsat nu. Det vurderes derfor, at det ikke vil være muligt at få tilladelse til at etablere mere hegn på området som ønsket.

Den lysmast, som Nyvestcenteret ønsker flyttet vil efter planen blive fjernet – hvilket efter aftale med ejeren af jorden har været udsat, så længe Nyvestcenteret har forhandlet om at leje jorden.

Udgifter til flytning af lysmast skal ses i lyset af klubbens brug af lyset. Der er brugt 330 KW i 2009, 408 KW i 2010 og 309 KW i 2011.

 

Supplerende administrativ tilføjelse til mødet 3. maj 2012:

Et notat, der redegør for de økonomiske konsekvenser af etableringen af en 7-mands bane ved Nylars Stadion vedlægges dagordenen.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. maj 2012

1.
Notat: Økonomiske konsekvenser. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesområdet

00.30.04Ø02-0039

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

11

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-05-2012

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

at udvalget drøfter budget og mål for 2013 på udvalgets politikområder 15 og 16.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. april 2012:

Drøftet. Genoptages på næste møde.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. maj 2012:

Drøftet. Genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens mål for 2012 og arbejdet med de på budgetseminar 1 (14/2 2012) udvalgte områder er udgangspunktet for udvalgenes arbejde med mål for 2013.

Udvalgenes oplæg til 2013-mål for de enkelte politikområder vil således bestå af:

·         2012-mål, som ønskes videreført til 2013, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området

·         mål som udløber af arbejdet med de udvalgte områder fra budgetseminar 1, fx mål vedrørende kvalitet, struktur, arbejdsgange

·         nye mål for at sikre, at der opstilles mål for alle politikområder

·         og endelig vil der være budgetforligsemner fra 2012, som er under fortsat implementering i 2013 og som dermed kan opstilles som mål.

Udvalgenes oplæg til 2013-mål skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 14. juni 2012 som en del af budgetbidraget.

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som deres ansvarsområder. Dette skal ske under hensyntagen til tidligere beslutninger og til kommunalbestyrelsens visioner og ønsker, som beskrevet i Bornholms Udviklingsplan.

Kommunalbestyrelsen har følgende fire visioner med strategiske mål under hver vision:

1.      Et godt og aktivt liv for alle.

2.      Bornholm som vidensamfund.

3.      Grøn bæredygtig ø.

4.      Økonomisk bæredygtig ø.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har følgende mål for 2012:

 

Politikområde 15 Fritid og Kultur:

1.      Understøttelse af borgernes ønsker om at have fleksibilitet i deres fritidsvaner.
Vi skal finde måder at understøtte udviklingen af tilbud, der matcher dynamikken i borgernes fritidsvaner.

2.      Vækst i de kreative og innovative miljøer – klyngesamarbejde.
Formålet skal være at samle aktørerne på de forskellige områder om at udvikle flere tværgående kreative, opmærksomhedsskabende og bæredygtige oplevelser/aktiviteter inden for forenings-, idræts- og kulturmiljøerne.

3.      Fleksible tilbud til unge.
For de yngre grupper det det vigtigt, at tilbuddene er tilgængelige og varierede, for at de ønsker at anvende dem. Der er behov for en nytænkning af både organiseringen og adgangen til mulighederne.

 

Politikområde 16 Biblioteker:

1.      Fortsat decentral biblioteksdrift.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. april 2012

1.
Mål 15-01 (DOC)

2.
Mål 15-02 (DOC)

3.
Mål 15-03 (DOC)

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. maj 2012

4.
Budgetønsker 2013 (XLS)

5.
Mål 2013 på biblioteksområdet (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-05-2012

7

 

 

·        Foreningen Grønbechs Gårds årsregnskab for 2011.

·        Brev fra Statens Kunstråd med meddelelse om, at Musikhuzet Bornholm er udpeget til regionalt spillested for perioden 2013-2016.

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. maj 2012:

Til efterretning.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. maj 2012

1.
Regnskab 2011 - Grønbechs Gård (PDF)

2.
Brev fra Statens Kunstråd - udpegning Musikhuzet (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-05-2012

8

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. maj 2012:

Ingen.