Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
07-06-2012 kl. 15:15
mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Nyvest IF / Nyvestcenteret
  åbent 3 Klage over halfordeling
  åbent 4 Årsregnskaber selvejende haller
  åbent 5 Status vedr. miniarenaer
  åbent 6 Benyttelse af stadionanlæg
  åbent 7 Etablering af 7-mands bane ved Nylars Stadion
  åbent 8 Børneattester og handleplaner
  åbent 9 Drøftelse af eksisterende puljer til lokalområderne
  åbent 10 Budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesområdet
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-06-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Nyvest IF / Nyvestcenteret

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-06-2012

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Nyvest Centeret / Nyvest IF ønsker at orientere udvalget om status på udviklingsplan for lokalområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

At udvalget mødes med repræsentanter fra området.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 7. juni 2012:

Orientering modtaget.

Sagsfremstilling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Klage over halfordeling

82.16.02G07-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-06-2012

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Folkeoplysningsudvalget har godkendt vedlagte forslag til fordeling af tider i de kommunale haller for sæson 2012/13.

Viking Rønne Håndbold har klaget over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse med henvisning til kommunens regler for fordeling af tider i haller og gymnastiksale.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid- og Kultur indstiller:

At den af Folkeoplysningsudvalget godkendte halfordeling fastholdes.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 7. juni 2012:

Belægningen indberettes til sekretariatet, hvorefter fordelingen evalueres i december.

Sagsfremstilling

15. marts var sidste frist for ansøgning om tider i de kommunale haller i Rønne.

På baggrund af ansøgningerne, et halfordelingsmøde og forhandlinger med ansøgerne har sekretariatet og Bornholms Idrætsområder udarbejdet vedlagte forslag til halfordeling i sæson 2012/23. Forslaget blev godkendt af Folkeoplysningsudvalget 2. maj 2012

Det er lykkedes at løse de fleste konflikter blandt ansøgerne. Dog er der ikke blevet plads til DGI Gymnastik, som havde søgt tid i Søndermarkshallen. DGI Gymnastik er til gengæld stillet i udsigt at få tid i gymnastiksalen ved Søndermarksskolen.

Det er heller ikke lykkedes at finde tid i Rønne Idrætshal til et elitehold (ø-hold) i håndbold. Selv om det er hensigtsmæssigt at lægge aktiviteten i Rønne, har der ikke været plads.

Og endelig er Viking Rønne Håndbold ikke tilfreds med deres tildeling af tid på onsdage i Rønne Idrætshal på følgende baggrund:

 

-         Onsdage i Rønne Idrætshal har RBTK Badminton og Viking Håndbold begge søgt om stort set hele aftenen (RBTK har søgt om 15:00-21:00 og Viking har søgt om 16:00 – 22:30)
I sæson 2011/12 var hele onsdag aften booket til RBTK. Med det foreliggende forslag til fordeling har RBTK måttet afgive timerne efter 19:30 til Viking Håndbold.
Baggrunden for denne fordeling er dels, at en optælling af brugere i hallen i marts måned har vist, at Viking Håndhold har haft mange brugere på deres aktiviteter og klart har brug for mere tid. Samtidig viste optællingen, at badmintontimerne i hallen + badminton-timerne samtidig i træningshallen ikke har været helt så godt udnyttet. Derudover er der kun håndbold i Rønne Idrætshal, mens der generelt er mange tider i Rønne, hvor der spilles badminton.
Viking Håndbold har fremsendt en klage, hvor de insisterer på at få mere tid i Rønne Idrætshal onsdag (fra kl. 16:00 som ansøgt) på bekostning af RBTK Badminton.
Sekretariatets indstilling er, at der er belæg for at give håndbolden mere tid end sæson 2011/12, hvilket også er sket idet Viking har fået 3 timer mere pr. uge, men at de 3 timer er det, der kan lade sig gøre på nuværende tidspunkt. Fortsætter Viking Håndbolds fremgang, vil det være naturligt at se på, om de kan tildeles endnu mere tid de kommende år.

 

Viking Rønne Håndbold mener ikke, at der er taget behørigt hensyn til kommunens fordelingsregler – især i forhold til at prioritere aktiviteter for børn og unge samt elite.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. juni 2012

1.
Klage fra Viking Rønne Håndbold (PDF)

2.
Halfordeling godkendt i Folkeoplysningsudvalget. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Årsregnskaber selvejende haller

04.04.00I04-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-06-2012

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget orienteres om de selvejende idræts- og svømmehallers årsregnskaber 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Vedlagte oversigt til udvalgets orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 7. juni 2012:

Orientering modtaget.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune yder tilskud til syv selvejende idrætshaller og to selvejende svømmehaller.

Hallerne har efter anmodning indsendt kopi af årsregnskaberne for 2011. I vedlagte bilag fremgår hovedtallene fra regnskaberne.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2012 er der afsat 11.249.217,- kr. netto til tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. Brutto modtager hallerne 12.639.570,- kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. juni 2012

1.
Oversigt regnskabstal 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Status vedr. miniarenaer

18.20.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-06-2012

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Sport & Event har fremsendt statusorientering vedr. etablering af et antal miniarenaer på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     At tilsagnet om støtte til projektet fastholdes under følgende forudsætninger:

a. At konkret placering af samtlige miniarenaer drøftes og aftales med Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, før der søges om byggetilladelser m.v.

b. At banerne så vidt muligt placeres udenfor eksisterende idrætsanlæg, og at de er tilgængelige for selvorganiserede aktiviteter.

c. At konkrete placeringer af miniarenaer på eksisterende stadions aftales med Bornholms Idrætsområder.

d. At konkrete placeringer af miniarenaer i de enkelte lokalområder drøftes med lokale aktører som f.eks. borgerforeninger m.v.

e. At restfinansieringen af det samlede projekt er på plads.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 7. juni 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

28. september 2011 afgav Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget tilsagn om at støtte etablering af op til 10 miniarenaer under en række forudsætninger.

Bornholms Sport & Event orienterer om, at der p.t. er planer om etablering af 13 baner fordelt over hele Bornholm. 9 fodboldklubber, en forening og et boligselskab er aktuelt med i projektet.

Projektet har ud over tilsagn om støtte fra BRK også fået støtte fra Larsens Legat, Sparekassen Bornholms Fond og A.P. Møller Fonden og derudover ligger der en ansøgning hos DBU, som forventes afklaret i juni.

Bornholms Sport og Event har søgt om byggetilladelse på to baner – placeret på Stadion Nord i Rønne (et areal organisationen har lejet til etablering af kunstgræsbanen).

Bornholms Sport & Event forventer at kunne etablere banerne i efteråret 2012, men understreger, at tidsplanen ikke er et mål i sig selv.

Økonomiske konsekvenser

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget besluttede 28. september 2011:

Udvalget vil støtte op til 10 baner med 30.000 kroner pr. bane under forudsætning af, at restfinansieringen er på plads. Udvalget ønsker at godkende et samlet projekt med konkret placering af de enkelte baner. Udvalget prioriterer placeringer uden for eksisterende idrætsanlæg, hvilket ikke anses for opfyldt i den foreliggende ansøgning.

Tilskuddet kan udbetales med maks. 150.000 kr. i 2012 og resten i 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Benyttelse af stadionanlæg

04.00.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-06-2012

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget har ønsket en opdateret statistik for anvendelse af øens fodboldstadions samt medlemstal i fodboldklubber.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Sagen til udvalgets orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 7. juni 2012:

Orientering modtaget.

Sagsfremstilling

Ultimo 2010 blev der udarbejdet en facilitetsanalyse, som blandt andet kortlagde benyttelsen af øens fodboldbaner idet antal planlagte turneringskampe pr. stadion i efterårs-sæsonen 2010 var optalt.

Herunder en liste med samme optælling for perioden 1. januar – 30. juni 2012:

 

Stadion

Forår 2012

Efterår 2010

 

11-mands baner

Mindre baner

 

Kampe pr. bane

Nexø

65

64

 

3

5

 

8,1

Rønne Nord (RIK's baner)

64

 

 

3

4

 

9,1

Kunstgræsbanen

53

146

 

1

0

 

53,0

Rønne Nord (Vikings baner)

52

 

 

2

5

 

7,4

Aakirkeby

51

39

 

3

3

 

8,5

Hasle

40

37

 

2

3

 

8

Rønne Syd

39

33

 

3

3

 

6,5

Poulsker

33

33

 

2

2

 

8,3

Svaneke

25

30

 

1

4

 

5

Østermarie

21

24

 

2

1

 

7

Klemensker

20

29

 

2

1

 

6,7

Østerlars

20

25

 

1

1

 

10

Nyker

18

21

 

1

2

 

6

Nylars

15

23

 

2

3

 

3

Pedersker

12

7

 

 

1

 

12

Tejn

12

11

 

1

2

 

4

Allinge

9

14

 

2

2

 

2,3

Aarsballe

9

11

 

2

2

 

2,3

Kampe i alt

558

547

 

33

44

 

 

 

* Antal baner er bestilte baner til sæson 2011/12. Mindre baner ligger ofte som en del af en større bane, hvorfor ovenstående antal baner ikke nødvendigvis er et helt nøjagtigt udtryk for størrelsen på det konkrete stadion.

** Der er ikke taget højde for at en del af Nyvest Stadion er lukket 1. januar 2012 og en mindre del er genåbnet igen senere. Baneantallet for Nylars er derfor reelt mindre.

 

Udvalget har også ønsket en oversigt over medlemstal i øens fodboldklubber fordelt efter alder. Herunder den seneste officielle statistik opgjort pr. 31.12. 2011.

 

 

Drenge

Piger

I alt

 

0-12

13-18

19-25

25-60

> 60

0-12

13-18

19-25

25-60

> 60

 

Allinge-Sandvig Gymnastikforening

26

10

5

16

0

1

1

0

0

0

59

Hasle Idrætsforening

44

36

15

57

22

7

3

2

0

0

186

Klemensker Idrætsforening

22

21

0

23

1

9

18

0

0

0

94

Knudsker Idrætsforening

41

34

19

28

6

5

2

0

0

0

135

Nexø Boldklub

85

54

36

54

12

32

14

2

3

18

310

Nyker Idrætsforening

36

7

22

23

2

4

5

3

12

0

114

6.Kreds Ny Vest

41

28

1

15

13

24

4

1

7

17

151

Pedersker Idrætsforening

17

0

0

3

0

29

15

14

7

2

87

Poulsker Idræts Forening

55

34

4

15

0

15

6

3

2

0

134

Rø Idrætsforening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rønne Idræts-Klub

108

58

14

21

4

0

0

0

0

0

205

Svaneke Idrætsklub

46

14

13

6

0

26

2

0

0

0

107

Tejn Idrætsforening 14.Kreds

18

14

8

4

1

4

11

0

0

0

60

Idrætsklubben Viking Rønne

79

34

31

37

0

69

42

10

0

0

302

Øb 9.Kreds Østerlars

37

10

14

13

0

0

0

0

0

0

74

Ø.I.F./11.Kreds Østermarie

22

12

3

17

0

18

6

2

9

0

89

Aakirkeby Idrætsforening

57

55

10

10

0

24

12

0

0

0

168

Aarsballe Boldklub

0

0

2

20

0

0

1

6

8

0

37

I alt

734

421

197

362

61

267

142

43

48

37

2312

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Etablering af 7-mands bane ved Nylars Stadion

04.08.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

6

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-05-2012

5

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-06-2012

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Formanden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har på baggrund af udvalgets beslutning 3. maj 2012 godkendt, at der genåbnes en 7-mands bane på Nylars Stadion.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     Formandsbeslutningen, der fremgår af sagsfremstillingen, tages til efterretning.

b)     At Bornholms Idrætsområders ekstraomkostninger på 46.000 kr. årligt finansieres via reduktion af vertikalskæring og gødning af øvrige fodboldbaner.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 7. juni 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I budget 2011 skulle der spares 275.000 kr. på nedlæggelse af boldbaner. Som konsekvens deraf blev et forpagtet areal svarende til cirka 1½ fodboldbane på Nylars Stadion nedlagt med virkning fra 1. januar 2012.

Nyvestcenteret har efterfølgende forhandlet med lodsejeren om at leje et areal og er nået frem til, at de vil kunne leje 1/3 af det oprindelige areal, hvorved det vil kunne anvendes til en 7-mands træningsbane.

Formanden for FKF- udvalget har efter møde med interessenterne fra Nylars truffet følgende beslutning:

·         BRK anerkender den forhandlede leje for brug af ca. 50 % af eksisterende træningsbane for 2012 og 2013

·         BRK betaler Nyvest kr. 6.000 årligt. Beløbet for 2012 indbetales senest 1. juni 2012, og for 2013 senest 15. januar 2013

·         BRK sørger for klipning og basal vedligeholdelse af træningsbanen

·         Indtil 1. august 2012 klippes det nuværende areal, derefter reduceres til ca. 50 %.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen om genåbning af en 7-mandsbane belaster Bornholms Idrætsområders økonomi med ca. 46.000 kr. årligt.

Denne omkostning kan finansieres via besparelser på andre baner – f.eks.:

·         Vertikalskæring af fodboldbaner, der anvendes til lavere rangerende kampe kan reduceres til 1 gang årligt. Dette giver en besparelse på cirka 24.000 kroner årligt, og vil give mere ujævne baner.

·         Mængden af gødning på fodboldbaner reduceres svarende til en besparelse på 20.000 kroner. Dette vil mindske græssets styrke og dermed forøge sliddet på banerne og øge behov for reparation af græstæppet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Supplerende administrativ tilføjelse til mødet 3. maj 2012:

Et notat, der redegør for de økonomiske konsekvenser af etableringen af en 7-mands bane ved Nylars Stadion vedlægges dagordenen.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. maj 2012

1.
Notat: Økonomiske konsekvenser. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Børneattester og handleplaner

18.14.05P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-06-2012

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Udvalget orienteres om procedure vedr. indhentelse af børneattester og forebyggelse af seksuelle krænkelser i foreningslivet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Sagsfremstillingen til udvalgets orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 7. juni 2012:

Orientering modtaget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Bornholms Regionskommune har udarbejdet handleplaner for, hvordan mistanker om seksuelle krænkelser håndteres – også i foreningslivet – orienteres udvalget om, nugældende procedurer på området.

Folketinget vedtog den 27. december 2009, at alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til én gang årligt at afgive en erklæring til kommunen om at foreningen indhenter børneattester.

Såfremt den omtalte erklæring ikke foreligger, må kommunen ikke yde nogen form for tilskud eller anvise lokaler til foreningen.

2. juni 2010 godkendte Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget følgende procedure efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget:

 

Procedure:

A.     Ved godkendelse af nye folkeoplysende foreninger:
Erklæring om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i frivillige foreninger fremsendes sammen med foreningsgodkendelsen. Først ved returnering af erklæring er foreningen formelt godkendt.

B.      Årlig administrativ opgave:

a.   Samtlige godkendte foreninger tilskrives ultimo august med anmodning om at returnere erklæring inden 1. oktober. I følgebrev oplyses, at såfremt erklæringen ikke indsendes, vil foreningen blive opført som inaktiv, og at foreningen dermed ikke længere vil være godkendt til at udføre folkeoplysende aktiviteter, og ikke vil kunne modtage kommunale tilskud eller få anvist offentlige lokaler til foreningsvirksomheden.

b.   Det vil dog være muligt inden for det første år som inaktiv forening, at rette henvendelse til Fritid & Kultur med anmodning om genoptagelse som aktiv forening.  Erklæring indsendes.

c.   Efter andet år som inaktiv skal en fornyet ansøgning om foreningsgodkendelse fremsendes.

 

Ved afgivelsen af erklæringen skal foreningslederen aktivt afkrydse følgende tekst:

 

 

I 2011 var der 10 foreninger, der ikke indsendte de lovpligtige erklæringer og dermed er blevet slette som folkeoplysende foreninger. I de fleste tilfælde formentlig begrundet i, at foreningerne ikke længere er aktive.

 

Sekretariatet vil hvert år, når der skrives ud til foreningerne om børneattesterne vedlægge den konkrete handleplan for foreningslivet. Desuden er der planlagt et offentligt orienteringsmøde for foreningerne i september 2012, hvor handleplanerne og håndtering af mistanker om seksuelle krænkelser generelt vil blive drøftet med foreningerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. juni 2012

1.
Børneattesterklæringen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Drøftelse af eksisterende puljer til lokalområderne

00.01.00G01-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-06-2012

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af Lokalrådets indstilling vedrørende de eksisterende puljer til lokalområderne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

at udvalget drøfter følgende indstilling fra Lokalrådet:
”Alle eksisterende puljer indstilles bibeholdt undtagen puljen til Det Maritime Hasle, som fra 2013 tillægges den nye innovationspulje.”

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 7. juni 2012:

Lokalrådets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af Lokalrådets kommissorium besluttede kommunalbestyrelsen, at de eksisterende puljer til lokalområderne skal fortsætte i 2012 og indgå i evalueringen efter 1 år, idet en afklaring/kortlægning af disse puljer dog skal forelægges Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget medio maj 2012.

 

Der var i 2011 følgende puljer:

Tilskud til borgerforeningerne til ”almennyttige formål”                   303.909 kr.
Det Maritime Hasle (2012)                                                         49.730 –
Juleudsmykning                                                                      206.870 –
Strandrensning                                                                        23.760 –
Aa.I.F. – vanding af blomsterkasser                                             15.000 –
SYTE – pasning af plakatsøjler                                                    12.000 –
ASTE – tømning af affaldsstativer i Allinge                                      5.000 –

I alt                                                                                     616.269 kr.

 

Lokalrådet drøftede puljerne i mødet den 30/4 2012 og besluttede følgende:

”Alle eksisterende puljer indstilles bibeholdt undtagen puljen til Det Maritime Hasle, som fra 2013 tillægges den nye innovationspulje.
Indholdet af den oprindelige aftale fra 2003 med borgerforeningerne tages op til drøftelse på næste møde.”

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. juni 2012

1.
Oversigt over kulturtilskud og julehjælp (PDF)

2.
Åbent brev til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget og Lokalrådet vedrørende Det Maritime Hasle (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesområdet

00.30.04Ø02-0039

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-04-2012

11

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-05-2012

6

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-06-2012

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af budget og mål for 2013 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

at udvalget drøfter budget og mål for 2013 på udvalgets politikområder 15 og 16.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. april 2012:

Drøftet. Genoptages på næste møde.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. maj 2012:

Drøftet. Genoptages på næste møde.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 7. juni 2012:

Udvalget fremsender et katalog over både ned- og opprioteringsmuligheder samt tilhørende konsekvenser.

Målene for 2012 videreføres i 2013 med tilføjelse af "f.eks. åbne haller" i mål 1.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens mål for 2012 og arbejdet med de på budgetseminar 1 (14/2 2012) udvalgte områder er udgangspunktet for udvalgenes arbejde med mål for 2013.

Udvalgenes oplæg til 2013-mål for de enkelte politikområder vil således bestå af:

·         2012-mål, som ønskes videreført til 2013, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området

·         mål som udløber af arbejdet med de udvalgte områder fra budgetseminar 1, fx mål vedrørende kvalitet, struktur, arbejdsgange

·         nye mål for at sikre, at der opstilles mål for alle politikområder

·         og endelig vil der være budgetforligsemner fra 2012, som er under fortsat implementering i 2013 og som dermed kan opstilles som mål.

Udvalgenes oplæg til 2013-mål skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 14. juni 2012 som en del af budgetbidraget.

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som deres ansvarsområder. Dette skal ske under hensyntagen til tidligere beslutninger og til kommunalbestyrelsens visioner og ønsker, som beskrevet i Bornholms Udviklingsplan.

Kommunalbestyrelsen har følgende fire visioner med strategiske mål under hver vision:

1.      Et godt og aktivt liv for alle.

2.      Bornholm som vidensamfund.

3.      Grøn bæredygtig ø.

4.      Økonomisk bæredygtig ø.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har følgende mål for 2012:

 

Politikområde 15 Fritid og Kultur:

1.      Understøttelse af borgernes ønsker om at have fleksibilitet i deres fritidsvaner.
Vi skal finde måder at understøtte udviklingen af tilbud, der matcher dynamikken i borgernes fritidsvaner.

2.      Vækst i de kreative og innovative miljøer – klyngesamarbejde.
Formålet skal være at samle aktørerne på de forskellige områder om at udvikle flere tværgående kreative, opmærksomhedsskabende og bæredygtige oplevelser/aktiviteter inden for forenings-, idræts- og kulturmiljøerne.

3.      Fleksible tilbud til unge.
For de yngre grupper er det vigtigt, at tilbuddene er tilgængelige og varierede, for at de ønsker at anvende dem. Der er behov for en nytænkning af både organiseringen og adgangen til mulighederne.

 

Politikområde 16 Biblioteker:

1.      Fortsat decentral biblioteksdrift.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Maj 2012:

Der er afholdt licitation vedr. udskiftning af taget på Rønne Idrætshal. Billigste tilbud lyder på 1.062.000 kroner ekskl. moms men inklusiv diverse projekterings- og bygherreomkostninger.

Tidligere har opgaven været anslået til 2.200.000 kroner.

Indstilling vedr. licitationsresultat er vedlagt som bilag.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 3. maj 2012

1.
Mål 2013 på biblioteksområdet (MSG)

2.
Budgetønsker 2013 (XLSX)

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. april 2012

3.
Mål 15-01 (DOC)

4.
Mål 15-02 (DOC)

5.
Mål 15-03 (DOC)

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. juni 2012

6.
Indstilling vedr. licitation på tagrenovering Rønne Nord (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-06-2012

11

 

 

·         Bornholms Museums regnskab og årsberetning 2011.

·         Bornholms Kunstmuseums regnskab og årsrapport 2012.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 7. juni 2012:

Til efterretning.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. juni 2012

1.
Kunstmuseum - regnskab 2011 (PDF)

2.
Bornholms Museum - regnskab 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-06-2012

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 7. juni 2012:

Ingen.