Referat
Børne- og Skoleudvalget
10-01-2012 kl. 15:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om samarbejde med Bornholms Politi
  åbent 3 Redegørelse om generelt tilsyn 2011
  åbent 4 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012
  åbent 5 Konkret program for formidling af de skolepolitiske målsætninger
  åbent 6 Økonomisk tildelingsmodel på skoleområdet efter høring
  åbent 7 Ankestyrelsens praksisundersøgelse 2011
  åbent 8 Orientering om retningslinjer for magtanvendelse - børn og unge
  åbent 9 Budgetopfølgning og status på implementeringen af BDO's anbefalinger i Bornholms Familiecenter
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-01-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Birgit Hellner, Bornholms Politi; Dennis Lindholm, Bornholms Familiecenter og Pernille Loumann, Psykiatri og Handicap, deltager under punkt 2.

 

Per Clausen, Børne- og Skolesekretariatet, deltager under punkt 3.

 

Frank Eriksen, MindGap, deltager under punkt 5.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Orientering om samarbejde med Bornholms Politi

14.01.16G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-01-2012

2

 

 

Birgit Hellner, Bornholms Politi; Dennis Lindholm, Bornholms Familiecenter og Pernille Loumann, Psykiatri og Handicap, orienterer om samarbejde med Bornholms Politi.

Indstilling og beslutning

 

 

Børne- og skoleudvalget den 10. januar 2012:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Redegørelse om generelt tilsyn på døgntilbudsområdet 2011

27.09.08K09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-01-2012

3

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget

Resumé

Bornholms Regionskommune er – jf. bek nr. 1580 af 16/12 2010 om ”Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud” forpligtet til, at føre tilsyn med de private tilbud som Regionskommunen har godkendt. Der føres tilsyn med, at de krav, der følger af godkendelsesgrundlaget overholdes.

Desuden skal Regionskommunen påse, at de offentliggjorde oplysninger på Tilbudsportalen er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Derudover føres tilsyn med de tilbud oprettet som fonde, som er undtaget fra lov om fonde og visse foreninger. Dette tilsyn omfatter:

Om fondens økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med vedtægterne og med grundlaget for godkendelsen og om fonden efterlever lovgivningens krav om regnskabsaflæggelse og revision.

For plejefamilier skal på Tilbudsportalen indberettes det samlede antal generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier. Antallet af pladser i disse familier skal indberettes, samt målgruppe for familierne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller, at:

·         Orienteringen tages til efterretning

·         Godkendelseskriterier for godkendelse af private opholdssteder og botilbud tages til efterretning.

·         Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud tages til efterretning.

 

 

Børne- og skoleudvalget den 10. januar 2012:

Orienteringen taget til efterretning, og Børne- og skoleudvalget tilslutter sig, at der for opholdssteder og botilbud udover de uanmeldte årlige tilsyn gennemføres et anmeldt tilsyn minimum hvert andet år.

 

Sagsfremstilling

 

 

Tilsynet med private - opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud er i 2011 varetaget ved 14 uanmeldte tilsyn, samt 5 anmeldte besøg. Ifølge lovgivningen er kommunen forpligtet til minimum 1 uanmeldt tilsyn om året.

 

Fokusområde  i 2011

·         At oplysninger på Tilbudsportalen svarer til de faktiske forhold

·         Pædagogisk metode, referenceramme og praksis

·         Sundhed

·         Udviklings / behandlingsplaner

·         Div. instrukser f.eks. ved brand

 

Betragtninger fra Tilsynet

Der har i 2011 været gennemført færre anmeldte tilsyn end foregående år. Dette skyldes primært at en konsulent har været beskæftiget med opgaver i forbindelse med projektopfølgning omkring Familiecenter Bornholm.

Der er på døgn- og opholdsstedsområdet stor usikkerhed i disse år, ny lovgivning i forbindelse med Barnets Reform lægger op til at der fremover skal anbringes færre børn i døgntilbud og flere i familiepleje. Desuden er der p.t. på Bornholm en stor overkapacitet af pladser i private tilbud og disse har svært ved at tiltrække sig klienter fra kommuner i det øvrige land, undtagelsen her er dog Sct. Ols.

 

Et tilbud er siden november måned sat under skærpet tilsyn på grund af manglende regnskabsaflæggelse for 2010.

Et tilbud er i gang med at ændre vedtægterne, da der ikke er overensstemmelse mellem vedtægter og godkendelser.

Et tilbud har modtaget 2 påbud på grund af forhold, der havde en karakter der forudsætter, at der rettes op på det påtalte straks.

 

Der har i 2011 været mere end 30 henvendelser fra Servicestyrelsen hvor de har bedt Regionskommunen om at kvalitetssikre oplysninger på Tilbudsportalen.

Servicestyrelsens henvendelser sker på baggrund af at de ved stikprøvekontrol har fået mistanke om, at oplysninger indberettet på Tilbudsportalen ikke var retvisende.

 

Det har været svært for tilbuddene at forstå Servicestyrelsens vejledning så de kan indberette korrekt.

For enkelte tilbud gælder, at det er svært at få dem til at indberette de faktiske forhold på stedet, til Tilbudsportalen.

 

Der er truffet aftale om at Social og Sundhedssekretariatet bistår med juridisk bistand, så der fremover er pædagogisk, økonomisk og juridisk bistand omkring godkendelse og tilsyn.

Derudover er der udarbejdet nye godkendelseskriterier og en ny vejledning for budget og regnskab.

 

På plejefamilieområdet er tilsynet hidtil foretaget som stikprøvekontrol, da der i forvejen er flere aktører (Bornholms Familiepleje og Bornholms Familiecenter), der flere gange årligt har kontakt med såvel barn som plejefamilie.

I juni 2011 har Socialministeriet ved en skrivelse præciseret at reglerne om at der gennemføres mindst et årligt generelt driftorienteret tilsyn, også gælder for plejefamilier.

 

For at sikre, at der gennemføres et årligt generelt driftsorienteret tilsyn med

alle plejefamilier, er der foretaget en planlægning af dette således, at dette gennemføres i løbet af 2012.

 

Børne- og skoleudvalget vil efterfølgende få forelagt en orientering om gennemførelsen af dette, og de problemstillinger der ressourcemæssigt er i denne forbindelse.

 

Styrkelse af tilsyn med børneområdet

Der har i løbet af året været fokus i medier og blandt politikere omkring kvaliteten af tilsynet med både botilbud, opholdssteder og plejefamilier.

Social- og integrationsministeren og KL indgik i 2011 en partnerskabsaftale om indsatsen på socialområdet. Aftalen betyder bl.a. en aftale om et kvalitetsløft i kommunernes tilsyn med anbringelsessteder for børn. (Borgmesterbrev er vedhæftet som bilag)

 

For at leve op til dette vil Børne- og Skolesekretariatet foreslå, at der fremover foretages følgende tilsyn:

 

·         Opholdssteder vil modtage 1 uanmeldt tilsyn i alle tilbud hvert år, derudover vil de modtage 1 anmeldt tilsyn, minimum hvert andet år.

·         Generelt godkendte plejefamilier vil modtage 1 anmeldt tilsyn om året.

 

Derudover modtager alle anbragte børn 2 personrettede tilsyn om året.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at det øgede tilsyn medfører øget brug af ressourcer, men da det endnu ikke er afklaret hvilke anbefalinger Social – og integrationministeriet og KL vil komme med, er det endelige ressourceforbrug ikke fastlagt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. januar 2012

1.
Brev fra Sosial og Intg. minister (DOC)

2.
Retningslinjer budget (DOC)

3.
Birketoften (DOC)

4.
Aspie (DOC)

5.
Broen (DOC)

6.
Højlyngen (DOC)

7.
Kampus (DOC)

8.
Krummeled (DOC)

9.
Kærbygård (DOC)

10.
Lyspunktet (DOC)

11.
Løvstikken (DOC)

12.
Pilevang (DOC)

13.
Sct. Ols (DOC)

14.
Sct. Ols Randkløve (DOC)

15.
Skovklubben (DOC)

16.
Vibemøllen (DOC)

17.
U - Huset (DOC)

18.
Godkendelseskriterier (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012

01.01.02P15-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-01-2012

4

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi – og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms udviklingsplan er et plandokument, der omfatter tre forskellige planelementer. De tre elementer har det tilfælles, at de omhandler øens udvikling og i øvrigt skal offentliggøres samtidig. Bornholms udviklingsplan har sit formelle udspring i planloven og sit indholdsmæssige udspring i kommunalbestyrelsens fire visioner for Bornholm.

De tre planelementer i forslaget til Bornholms udviklingsplan er:              

-        Den regionale udviklingsplan (planlovens § 10a)

-        Kommuneplanstrategien (planlovens § 23a)

-        Den lokale Agenda 21-strategi (planlovens § 33a)

 

Jf. planloven skal forslaget til udviklingsplanen i offentlig høring i minimum 8 uger.

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede forslaget til udviklingsplanen på sit møde den 7. december 2011. Økonomi- og Erhvervsudvalgets rettelser til forslaget er indarbejdet i bilaget til sagen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har valgt at sende forslaget til udviklingsplanen i høring i fagudvalgene inden den offentlige høring. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal have udvalgenes høringssvar, så de kan indgå i sagsfremstillingen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. februar 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og skole indstiller, at:

 

 

 

Børne- og skoleudvalget den 10. januar 2012:

Børne- og Skoleudvalget har flg. bemærkninger til det fremsendte forslag:

Børne- og Skoleudvalget har tidligere tilkendegivet, at udvalget var indstillet på et bygningsmæssigt fællesskab med Campus Bornholm omkring 10. Klassecenter Bornholm og Ungdommens Uddannelsesvejledning, men ikke en egentlig samling.

Børne- og Skoleudvalget har nedsat en arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af skolepolitiske målsætninger, og udvalget ønsker, at resultaterne af dette arbejde og den langsigtede plan på dagtilbudsområdet, der i øjeblikket er i høring efterfølgende indarbejdes i Bornholms Udviklingsplan.

Børne- og Skoleudvalget finder nogle af formuleringerne vedr. strukturelle forhold problematiske, fordi der ikke på nuværende tidspunkt er en vedtaget politik vedr. dette.

På pp. 22 ønsker udvalget, at tilpasningen af skolestrukturen også omhandler dagtilbudsområdet, samt at geografi også skal indgå som et af fokuspunkterne.

Endelig ønsker Børne- og Skoleudvalget, at det fælles fokus, der er på det specialiserede socialområde på tværs af serviceområderne, indgår i udviklingsplanen. 

 

Sagsfremstilling

Bornholms udviklingsplan er tænkt som et overordnet dokument, som skal være retningsgivende for den fremtidige planlægning og udvikling i Bornholms Regionskommune, både den fysiske og den økonomiske, regionalt og lokalt. Udviklingsplanen skal være styrende for såvel de politiske som de administrative beslutninger og skal sikre, at der er sammenhæng, når der skal prioriteres ressourcer, økonomi og opgaver.

Som illustreret i figuren nedenfor tager udviklingsplanen afsæt dels i Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi dels i kommunalbestyrelsens fireårige udviklingsaftale med indenrigsministeren.

Forslaget til udviklingsplanen er bygget op over kommunalbestyrelsens fire visioner for Bornholm.

 

 

 

 

De overordnede planer og mål skal udmøntes i mere konkrete politikker og strategier inden for de enkelte serviceområder, og der skal årligt udarbejdes handlingsplaner, som skal sikre at udviklingsplanen realiseres.

 

De årlige handlingsplaner skal indeholde beskrivelser af de konkrete opgaver og initiativer, der skal sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i udviklingsplan-

en.

 

Forslaget til Bornholms Udviklingsplan 2012 er udarbejdet på baggrund af Bornholms aktuelle vilkår og forudsætninger, som de tegner sig i efteråret 2011. Hvert fjerde år revideres udviklingsplanen i sin helhed, og i de øvrige år vil eventuelle justeringer og tilpasninger fremgå af de årlige handlingsplaner.

 

Ved siden af udviklingsplanen bliver der udarbejdet en særskilt redegørelse for den fysiske planlægning og udvikling, der er sket, siden de tre planeelementer i udviklingsplanen sidst blev revideret og vedtaget.

 

Det videre arbejde med Bornholms Udviklingsplan 2012 følger nedenstående tidsplan:

 

Dato

Aktivitet

8. dec.-8. febr.

Høring i fagudvalg og fagudvalgenes behandling af forslaget på møder medio december til primo februar

22. februar

ØKE behandler forslag til udviklingsplanen inkl. høringssvar fra fagudvalg

1. marts

KB behandler/godkender forslaget til udviklingsplanen med indstilling om, at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger

Marts – maj

Offentlig høringsperiode

Juni

ØKE behandler udviklingsplanen inkl. høringssvar fra den offentlige høring og KB vedtager den endelig udviklingsplan

Juli ->

Udarbejdelse af handlingsplan

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Projektgruppen arbejder med at sætte forslaget til Bornholms Udviklingsplan 2012 op i et læsevenligt og inspirerende layout. I dette arbejde indgår, at der indsættes links til relevante hjemmesider, hvor læseren kan finde yderligere information om de nævnte emner.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. januar 2012

1.
BUP-forslag 8.12.2011 efter ØKE-behandling til høring i udvalgene (PDF)

2.
Mail fra, Ungdomsskoleinspektør Hans Lindhardt (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Konkret program for formidling af de skolepolitiske målsætninger

17.01.10P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-01-2012

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Børne – og skoleudvalget besluttede i sit møde den 29. november 2011, at skolevæsenet skulle være repræsenteret ved ”Folkemødet” 2012. Det blev endvidere besluttet, at et budget for deltagelse i folkemødet skal forelægges til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

Børne- og Skoleudvalget bevilger 249.000 kr. til en debatproces og præsentation af forslaget til en skolepolitik for det bornholmske skolevæsen. Projektet finansieres af kontoen for fællesudgifter, folkeskoler under sekretariatet for politikområde 02, Undervisning.

 

Børne- og skoleudvalget den 10. januar 2012:

På baggrund af Skolens dag ultimo februar 2012, tager Børne- og skoleudvalget, på efter en indstilling fra den nedsatte arbejdsgruppe vedr. skolepolitik, på udvalgets møde den 6. marts 2012 stilling til den videre formidling af de skolepolitiske målsætninger.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en debat om indholdet i den bornholmske folkeskole. Debatten tager udgangspunkt i forslaget til en skolepolitik udarbejdet af en arbejdsgruppe i 2011. Børne- og skoleudvalgets møde den 29. november 2011 blev der besluttet en tidsplan for arbejdet med og høring af forslaget til en skolepolitik. Tidsplanen er udarbejdet så debatten om skolens indhold, høring og endelig vedtagelse af skolepolitikken samt præsentation af skolepolitikken på ”Folkemødet 2012” hænger sammen.

Arbejdsgruppen vedr. skolepolitik er blevet suppleret med et medlem fra Børne- og Skoleudvalget. Arbejdsgruppen har besluttet at indhente et samlet tilbud på oplæg og vejledning i forbindelse med debatdagen ”skolens dag” den 9. februar 2012 og deltagelse i ”Folkemødet” juni 2012. Tilbuddet er indhentet hos reklamebureauet ”MindGap” v. Frank Eriksen. Frank Eriksen vil fremlægge tilbuddet for udvalget på mødet. Han er inviteret til at deltage fra kl. 16.30.

Økonomiske konsekvenser

 

Oplægsholder og vejleder på ”Skolens dag” den 9. februar 2012                     14.000,00

Brandingseminar med op til 10 deltagere.

Brandingseminaret danner grundlag for logo og

brandbook, som indeholder: Rentegnet logo til brug

for tryk, print og web. Farvepalet og typografier til

tryk og brug i Word og web. Rentegnet, trykklart

brevpapir, visitkort og labels til kuverter.

Annonceskabelon, forslag til plakatdesign.                                                 45.000,00

 

Folkemødet 2012:

Med baggrund i resultatet af brandingseminaret

udformes en profileringskampagne, der kan bestå af:

Presse-events                                                                                     50.000,00

Informationsvideoer                                                                              50.000,00

Hjemmeside med arrangementer og information

udformet i smartphone-format og i standardformat

til PC-skærm.                                                                                       45.000,00

En app til smartphones og tablets.                                                           40.000,00

Flyers og brochurer - til ekstern og intern kommunikation                             30.000,00

Plakater                                                                                              15.000,00

 

Den samlede pris, hvis alle elementer vælges er 289.000 kr. Børne- og Skoleudvalget har den 27. september 2011 bevilget 40.000 kr. til skolens dag den 9. februar 2012. Det betyder, at der skal bevilges yderligere 249.000 kr., hvis hele tilbuddet accepteres. Projektet kan finansieres af kontoen for fællesudgifter, folkeskoler under sekretariatet for politikområde 02, Undervisning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Økonomisk tildelingsmodel på skoleområdet efter høring

17.00.00K04-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-01-2012

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi– og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af en ændret skolestruktur den 24. februar 2011, at der også skulle udarbejdes en ny tildelingsmodel for kommunens fire almene skoler.

Den 24. november 2011 besluttede kommunalbestyrelsen at godkende, at notatet ”Ny tildelingsmodel på skoleområdet” sendes i høring med børne- og Skoleudvalgets anbefaling af variant A, og at den samlede budgetramme skal overholdes og genberegnes hvert år.

Forslaget har været i høring i perioden 8. november til 19. december 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

a)     Endeligt vurderer, hvilken balance udvalget ønsker mellem en elevtalsafhængig model og en klassetildelingsmodel.

b)     Endeligt forholder sig til den situation, at tildelingsmodellen tilsammen i nogle år fordeler flere midler til de fire skoler end demografimodellen tildeler skolevæsenet. Der er to muligheder:1)Børne- og Skoleudvalget kan enten anbefale, at den samlede budgetramme skal overholdes. Det indebærer, at budgettildelingen genberegnes hvert år. 2) Den samlede budgetramme udvides så serviceniveauet fastholdes.

 

 

Børne- og skoleudvalget den 10. januar 2012:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, variant A til kommunalbestyrelsens godkendelse, samt at den samlede budgetramme overholdes, og at budgettildelingen genberegnes hvert år.

 

Sagsfremstilling

I øjeblikket fordeles det samlede budget for hele skolevæsenet mellem skolerne ved et kronebeløb pr. elev (taxametermodel).  Sigtet med en ny tildelingsmodel, er at sikre et økonomisk driftsgrundlag for skolerne i den skolestruktur, der blev besluttet den 24. februar 2011.

 

Man kan få et overblik over den økonomiske dimension af de mulige tildelingsmodeller, hvis man opfatter dem som et kontinuum eller et spekter med to poler. Som den ene pol kan man forestille sig en model, der tildeler det samme budget til hver skole. Den anden pol er en model, der tildeler budget udelukkende i forhold til antallet af elever.

 

        Beløb pr. skole------ Beløb pr. afdeling------ Beløb pr. klasse------ Beløb pr. elev

 

I mellem disse yderpoler kan man forestille sig et uendeligt antal varianter, der enten er ”rene” som f.eks. et beløb pr. skole eller kombinationer af forskellige beløb fordelt på to eller flere parametre.

 

I grundmodellen indgår de fire parametre som er nævnt ovenfor: Beløb pr. skole, beløb pr. afdeling, beløb pr. klasse og beløb pr. elev. Der er blevet beregnet 3 varianter af grundmodellen.

 

Grundmodellen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Børne- og Skoleudvalget den 5. april 2011. Det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel, der primært er klassebaseret.

 

Økonomiske konsekvenser

Sammenligning af varianterne

Varianternes økonomiske dimension er nedenfor illustreret ud fra i hvor høj grad, der er tale om overvejende fast budgettildeling eller overvejende variabel budgettildeling.  

Figur 1: Procentandel af budgetramme fordelt efter skole, afdeling, klasse og elev

 

 

 

 

 


Skole

Afdeling

Klasse

Elev

Nuværende taxametermodel og udgangspunkt

2%

-

98%

Variant A – Fire parametre

3%

4%

34%

58%

Variant B – Fire parametre

6%

8%

55%

31%

Variant C – Fire parametre

6%

8%

71%

15%

 

I varianter med overvejende fast tildeling (skole, afdeling og klassetildeling) vil der blive omfordelt budget fra skoler med høje klassekvotienter til skoler med lave klassekvotienter.

I varianter med overvejende variabel tildeling (elevtildeling) omfordeles budget fra skoler med lave klassekvotienter til skoler med høje klassekvotienter.

Beregningerne viser, at stort set alle de af arbejdsgruppen udarbejdede varianter omfordeler budget fra Rønneskolen og Paradisbakkeskolen til Hans Rømers Skolen og Skole Nord.

 

Jo lavere andel af budgetrammen, der fordeles efter antallet af elever, desto hårdere rammes Rønneskolen og Paradisbakkeskolen af omfordelingen, da disse skoler har de højeste klassekvotienter.

En tildelingsmodel, der overvejende tildeler fast budget er dog ikke i overensstemmelse med demografikorrektionen af skoleområdets budgetramme.

Demografikorrektionen er baseret på en marginalmode, der regulerer ændringer i befolkningsudviklingen for aldersgruppen 6-16 årige.

Ved en tildelingsmodel på skoleområdet, som overvejende har en fast tildeling, opstår de ubalancer, som fremgår af nedenstående tabel 1. Det ses, at alle tre varianter forventes at tildele skolerne et større budget end ved den nuværende taxametermodel i 2015.

Det ses endvidere af tabel 1, at under de valgte forudsætninger har varianterne følgende konsekvenser for de tre år:

2013: Der er balance i alle varianter i forhold til udgangspunktet.

2014: Budgettildelingen reduceres i alle varianter i forhold til udgangspunktet

2015: I alle varianter øges tildelingen.

 

Tabel 1: Oversigt over alle modellerne, differencer ift. Udgangspunktet

Variant

2013

2014

2015

Variant A

0

-532.000

446.000

Variant B

0

-196.000

1.424.000

Variant C

0

-71.000

1.947.000

Note: Minus angiver at rammen reduceres i forhold til udgangspunktet

Politisk kan man forholde sig på to måder til differencerne i 2015:

 1) Den samlede budgetramme skal overholdes: Det indebærer, at budgettildelingen genberegnes hvert år. (De tildelte beløb pr. klasse eller pr. elev reduceres så tildelingen holder sig indenfor skolevæsenets totalramme)

 2) Den anden mulighed er, at den samlede budgetramme udvides.

Ved en genberegning vil der være tale om en serviceforringelse. Ved tilførsel af yderligere midler fastholdes serviceniveauet som i udgangspunktet.

Varianternes konsekvenser for den gennemsnitlige budgettildeling

Overblik over varianternes konsekvenser for den gennemsnitlige budgettildeling pr. elev og pr. klasse er gengivet i tabel 2 og tabel 3 nedenfor.

 

Tabel 2: Gnst. budgettildeling* pr. elev

Variant

Skole Nord

Hans Rømers Skolen

Paradisbakkeskolen

Rønneskolen

Udgangspunkt

38.870

39.970

38.820

39.000

Variant A

40.190

41.250

38.560

37.960

Variant B

41.330

43.140

38.310

37.050

Variant C

41.600

43.580

38.150

36.980

*) Gennemsnit er beregnet på baggrund af budgettildeling i 2013, 2014 og 2015

 

Tabel 3: Gnst. budgettildeling* pr. klasse

Variant

Skole Nord

Hans Rømers Skolen

Paradisbakkeskolen

Rønneskolen

Udgangspunkt

796.560

795.270

849.660

840.560

Variant A

823.400

820.460

843.730

818.060

Variant B

846.950

858.120

838.180

798.360

Variant C

852.390

866.820

834.530

797.010

*) Gennemsnit er beregnet på baggrund af budgettildeling i 2013, 2014 og 2015

 

Forskellene i tildelte beløb pr. elev/ år afspejles i de beløb, der flyttes fra skoler, med høje klassekvotienter til skoler med relativt lave klassekvotienter.

 

I en rent elevbaseret tildelingsmodel tildeles den højeste service til klasser med mange elever.

 

I en tildelingsmodel baseret på klasser vil den højeste service derimod tildeles klasser med få elever.

 

Børne- og Skoleudvalget skal derfor forholde sig til, hvilken balance der ønskes mellem på den ene side den elevtalsafhængige models ulighed målt skole for skole og på den anden side klassetildelingsmodellens ulighed målt elev for elev.

 

Den nye tildelingsmodel skal have virkning fra den 1. august 2012.

 

Supplerende sagsfremstilling

Der er indkommet i alt otte høringssvar, fem fra de høringsberettigede parter og tre uopfordrede høringssvar.

 

De fem høringsberettigede:

De fire skolers bestyrelser er delte i deres anbefalinger. Paradisbakkeskolen og Rønneskolen anbefaler variant A, Skole Nord anbefaler variant C og Hans Rømer Skolen kan ikke anbefale variant A. Handicaprådet Anbefaler variant A

 

Derudover har følgende tre interessenter afgivet uopfordrede høringssvar:

Bornholms Lærerforening anbefaler variant A. Afdelingsrådet ved afdeling Aaker anbefaler variant C. Faglig klub i Bornholms Lærerforening ved afdeling Aaker anbefaler variant C

 

De indkomne høringssvar og en sammenskrivning af svarene er vedhæftet dette punkt som bilag.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. januar 2012

1.
Ny tildelingsmodel på skoleområdet (DOC)

2.
Sammenskrivning af høringssvar (DOC)

3.
Skolebestyrelsen, Hans Rømer Skolen (DOC)

4.
Skolebestyrelsen Skole Nord (DOC)

5.
Handicaprådet (MSG)

6.
image001.gif (GIF)

7.
Skolebestyrelsen og MED-udvalg, Paradisbakkeskolen (MSG)

8.
Afdelingsrådet, Afd. Aaker (DOC)

9.
Bornholms Lærerforening (DOC)

10.
Rønneskolen, Skolebestyrelsen/Afdelingsrådene på Søndermark, Østre og Åvang, VirksomhedsMED (DOC)

11.
Afd. Aaker, fagligklub (BornholmsLærerforening) (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ankestyrelsens praksisundersøgelse 2011

27.00.00G12-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ankestyrelsens praksisundersøgelse 2011 – omhandler flytning og hjemgivelse af anbragte unge.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

Forslag til brev til Ankestyrelsen godkendes

Ankestyrelsens praksisundersøgelse 2011 om: Flytning og hjemgivelse af anbragte unge, tages til efterretning

 

Børne- og skoleudvalget den 10. januar 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen gennemfører én gang årligt en praksisundersøgelse på området for børn og unge med brug for særlig støtte. Emnet for dette års praksisundersøgelse er kommunernes praksis i sager, hvor unge

·         flytter på eget værelse som led i anbringelsen,

·         flyttes fra et anbringelsessted beliggende uden for kommunen til et anbringelsessted beliggende inden for kommunen (hjemtages) eller

·         hjemgives (ophører med at være anbragt)

 

Formålet med praksisundersøgelser er at vurdere, om afgørelserne materielt og formelt er i overensstemmelse med de gældende regler og praksis. Ankestyrelsen har gennemgået 81 kommunale sager fra 16 kommuner. Bornholms Regionskommune har deltaget i Ankestyrelsens undersøgelse med 10 sager, hvoraf 6 sager er anvendt i selve undersøgelsen.

 

I undersøgelsen er der tillige foretaget en børnesagkyndig vurdering – af 26 udvalgte sager. De børnesagkyndige har vurderet særskilte elementer. Herunder om kommunen samlet

set har taget højde for den unges situation, om den unge er dårligere stillet efter

flytning/hjemgivelse i forhold til tidligere situation samt kvaliteten af børnesamtalen og inddragelsen af den unge. Det er ikke muligt ud fra den foreliggende undersøgelse at se hvorvidt Bornholms Regionskommunes sager har været underlagt den børnesagkyndige vurdering.

 

Praksisundersøgelsens hovedkonklusioner:

Undersøgelsen viser at 64 af sagerne, svarende til 83 procent, er præget af manglende dokumentation for, om sagsbehandleren har fulgt lovens krav til sagsbehandlingen.

 

Samlet set vurderer Ankestyrelsen, at lovgivningen på området ikke er fyldestgørende

overholdt i 83 procent af de undersøgte sager. En væsentlig del af sagerne er dermed ikke i overensstemmelse med lovgivningen. De hyppigste årsager til, at afgørelserne vurderes ikke at være i overensstemmelse med lovgivningen, er:

·         at reglerne om børnesamtalen ikke er overholdt, herunder at det ikke er dokumenteret i sagerne, at den lovpligtige børnesamtale er afholdt

·         at handleplanen ikke er revideret, inden der er truffet afgørelse, eller at der ikke foreligger en handleplan i sagen

·         at der mangler samtykke til flytningen fra mindst én relevant part

 

Sagerne fra Bornholms Familiecenter:

De 6 sager som Bornholms Regionskommune har bidraget med er i overvejende grad udtryk for samme konklusioner som Ankestyrelsen drager.

·         I alle 6 vurderede sager er der ikke afholdt børnesamtale, men det fremgår af materialet at børnene har været inddraget i forløbet.

·         I 5 af de 6 vurderede sager mangler der aktuelle handleplaner og i en enkelt sag henvises der til en handleplan, der ikke forefindes i sagen.

·         I alle 6 sager er det uklart hvorvidt der er givet samtykke fra såvel den unge som forældrene, idet dette ikke er selvstændigt noteret i sagen. Man kan dog af sagsforløbet udlede, at familien og den unge er enige i afgørelsen, idet ændring i foranstaltning er sket i samarbejde med parterne.

 

Hvilke foranstaltninger har undersøgelses resultater givet anledning til:

Da Bornholms Regionkommune har deltaget i undersøgelsen, skal rapporten behandles af kommunalbestyrelsen, jf. reglen herom i retssikkerhedslovens § 79 a. Ankestyrelsen har ligeledes besluttet, at kommunalbestyrelsen skal orientere styrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til, jf. retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 2.

 

I implementeringsprojektet i Bornholms FamilieCenter er der allerede igangsat en lang række initiativer, der samlet set skal forbedre og genoprette sagskvaliteten, samt sikre at sagskvaliteten fremadrettet er i overensstemmelse med gældende regler og praksis. En del af disse initiativer understøtter tillige Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne, om fokus på børnesamtalen og inddragelse, handleplaner samt opfølgning, undersøgelse og dokumentation.

 

Konkret har undersøgelsens resultater givet anledning til, at Bornholms FamilieCenter har opsat socialfaglige måleparametre med udgangspunkt i Bornholms Regionskommunes serviceniveau og anbringelsesgrundlag. Der er iværksat et forløb, hvor alle sager i Bornholms FamilieCenter gennemgås og genvurderes i forhold til måleparametrene. Formålet er at få bragt alle sager, materielt og formelt, i overensstemmelse med gældende regler og praksis. Alle sager forventes gennemgået med udgangen af marts 2012.

 

I implementeringsprojektet er der ligeledes iværksat et kompetence- og udviklingsforløb for myndighedssagsbehandlerne med fokus på systematisk sagsbehandling. Forløbet er iværksat og forventes afsluttet med udgangen af september 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. januar 2012

1.
Praksisundersøgelse - Flytning og hjemgivelse af anbragte unge (PDF)

2.
Brev til Ankestyrelsen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Orientering om retningslinjer for magtanvendelse - børn og unge

27.66.00A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-01-2012

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

På baggrund af ny bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, har Børne- og Skolesekretariatet udarbejdet nye retningslinjer og tilhørende skema.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 Børne-skoleudvalget tager de udarbejdede retningslinjer og skema til efterretning

Børne- og skoleudvalget den 10. januar 2012:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Den 21. september 2010 kom der ny bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet ”Bekendtgørelse nr. 1093 af 21.09.2010”. Børne- og Skolesekretariatet har derfor udarbejdet nye retningslinjer og tilhørende skema, til brug for døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

 

På Børne- og Skoleudvalgets ordinære møde i marts måned orienteres udvalget om udviklingen vedrørende magtanvendelser i Bornholms Regionskommune.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. januar 2012

1.
Retningslinjer for magtanvendelse - børn og unge 2011 (DOC)

2.
Skema til indberetning af magtanvendelse - børn og unge 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Budgetopfølgning og status på implementeringen af BDO's anbefalinger i Bornholms Familiecenter

00.15.01G00-0001

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ved den seneste budgetopfølgning forventes et merforbrug på 19,4 mio. kr. i forhold til budget 2011 på Bornholms Familiecenter.

 

Børne- og Skoleudvalget får herudover forelagt en status på implementeringsplanen, der angiver, hvordan BDO’s anbefalinger er iværksat, og hvornår de afsluttes.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

· Budgetopfølgningen og orienteringen om implementeringsplanen tages til efterretning

 

 

Børne- og skoleudvalget 10. januar 2012:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 16. august 2011, at udvalget fremover forelægges en administrativ budgetopfølgning og en ajourført implementeringsplan for Bornholms Familiecenter. 

 

I forhold til budgetopfølgningen udvalget fik forelagt på mødet den 29. november 2011, er forventningerne til merforbruget opjusteret ved den seneste budgetopfølgning, hvor der forventes et merforbrug på 19,4 mio. kr. i 2011 – jf. bilag.

  

Der foretages stadig korrektioner i AØL. De seneste korrektioner har dog haft en positiv virkning på det forventede merforbrug. Forværringen i forhold til budgetopfølgningen i november skal tilskrives omkontering af løn samt ikke mindst en revurdering af udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser. Herunder den integrerede brugerbefordring. Derudover har data vedrørende familiebehandling og støttepersoner hidtil ikke været registreret fuldt ud i AØL, hvilket der er korrigeret for i forhold til denne budgetopfølgning.

 

Til trods for det vedvarende arbejde i retning af BDO’s anvisninger og implementeringsplanen, er det forventede merforbrug utilfredsstillende, og som helhed ses ikke den ønskede effekt af BDO’s anviste paradigmeskift endnu.

 

Den dybere forståelse og implementering af paradigmeskiftet og de bagvedliggende servicereduktioner er en omfattende og langsigtet proces. Det videre arbejde i 2012 vil fastholde det betydelige fokus på opgaven med at forfølge BDO’s måltal ved en endnu tydeligere systematik og struktur.

 

Arbejdet med at uddybe og præcisere BDO’s budgetforudsætninger forud for paradigmeskiftet forventes afsluttet inden udgangen af januar. Præciseringen vil være nødvendig for at skabe konsensus omkring opgaven med implementeringen af paradigmeskiftet.

 

I den videre proces vil der foretages en fuld afdækning af paradigmeskiftet og efterprøvning af BDO’s måltal på de enkelte foranstaltningstyper.

 

Primo januar 2012 afsluttes en egentlig sagsgennemgang af alle anbringelsessager. Anbringelsesområdet er prioriteret, da det er her der er den største økonomiske tyngde i forhold til BDO’s måltal.  I sagsgennemgangen indgår, for hver enkelt sag, en kort aktuel status og en prognose for 2012 m.fl. samt en argumenteret indplacering på børnelinealen.

 

Sagsgennemgangen er en central del af en gennemgribende analyse af de respektive anbringelsesforanstaltninger med henblik på en vurdering af den forventede udvikling i 2012. I vurderingen indgår årets forventede til- og afgang og ikke mindst en tilbundsgående klarlægning af potentialet i de enkelte sager i forhold til paradigmeskiftet og derved også BDO’s måltal.

 

Resultatet af analysen vil fremstille de faglige konsekvenser ved at skulle ned på BDO’s måltal og indirekte også det politiske serviceniveau på de respektive foranstaltningstyper.

 

Det foreslås at udvalget ikke får præsenteret en budgetopfølgning for 2012 på udvalgets møde den 7. februar 2012, da et gennemarbejdet bud på 2012 ikke vil kunne foreligge inden da.

 

Udvalget vil på mødet den 6. marts 2012 få forelagt en status på arbejdet med efterprøvning af BDO’s måltal. Som en del af materialet vil udvalget få forelagt efterretningssager for de respektive foranstaltningstyper, hvori konsekvenserne af paradigmeskiftet beskrives. Dette kunne eventuelt ske i et minitemamøde med præsentation af anonymiserede sager.

 

 

Implementeringsplanen er sidst ajourført den 2. november 2011. Nuværende status på og opdatering af implementeringsplanen pr. 3. januar 2012

 

Der er i projektet sat fokus på tre konkrete indsatsområder:

·        Efterprøvning af BDO´s måltal. Når BDO´s måltal er efterprøvet foreligger der en baseline – der kan danne udgangspunkt for det videre arbejde. Der er udarbejdet procesplan for hele forløbet

·        Sagsgennemgang med henblik på at skabe et overblik over antal sager i BFC, sagskvaliteten, behov for kompetenceløft samt bringe sagerne i overensstemmelse med gældende regler.

·        Ombygning, herunder den fysiske flytning af sagsbehandlerne

 

Det fortsatte arbejde i projektet bliver prioriteret i forhold til ovenstående.

 

Genopretning af økonomien:

Efterprøvning af BDO´s måltal - Jf. ovenstående sagsfremstilling.

 

 

Styring af faglig udvikling:

Konkret gennemførelse af kvalitetssikring af sagsbehandlingen i BFC ved en gennemgang af samtlige sager.

·        Der er udarbejdet konkret plan for gennemgang af samtlige ca. 1.200 sager i BFC. Fokus i sagsgennemgangen, er om sagerne formelt og processuelt lever op til gældende regler. Arbejdet skal resultere i et totalt overblik over hvor mange sager, der er i BFC, klarlægge behovet for kollektive og individuelle kompetenceløft, samt en individuel plan for genopretning af sagsstammen.

Arbejdet forventes afsluttet primo april

 

Etablering af en tydelig organisering:

Ombygning, herunder den fysiske flytning af sagsbehandlerne.

·        Anlægsbevillingerne for Villa Maria og Østermarie er på plads. Der foreligger udkast til tegninger/skitser på Villa Maria og Østermarie. Det skal afklares om de stadigvæk er aktuelle i den nuværende form, eller om der skal ændres i dem.

·        Der skal aftales møde med Kildebakken for at drøfte nærmere, hvordan der kan gøres plads til sagsbehandlerne. Der er endnu ikke en anlægsbevilling til en ombygning.

·        Der bliver en drøftelse af, hvordan man under ombygningerne bedst skaber bæredygtige enheder, som understøtter de tanker og ideer der er til udførelse af arbejdet.

Denne drøftelse er afsluttet medio januar.

 

Der er udarbejdet nyt Gantt diagram til Børne- og Skoleudvalget. Diagrammet følger projektets organisering i henholdsvis en økonomisk del, en organisatorisk del og en faglig del. Diagrammet viser de overordnede succeskriterier og de konkrete arbejdsopgaver, som knytter sig dertil.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. januar 2012

1.
Bilag - Budgetopfølgning Bornholms Familiecenter (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-01-2012

10

 

 

Børne- og skoleudvalget 10. januar 2012:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-01-2012

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 10. januar 2012:

Ingen.