Referat
Børne- og Skoleudvalget
07-02-2012 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Projekt Uddannelse til alle (UTA)
  åbent 3 Orientering om ny forretningsgang til håndtering af tomme bygninger.
  åbent 4 Orientering om inklusionstiltag på 10. klassecenter Bornholm
  åbent 5 Deltagelse i projekt Sundhed og Lokalsamfund - SoL
  åbent 6 Langsigtet plan på dagtilbudsområdet efter høring
  åbent 7 Redegørelse for tilsyn på dagtilbudsområdet 2011
  åbent 8 Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2013/2014
  åbent 9 Dispensation fra reglen om 22 elever ved indskrivning i børnehaveklassen
  åbent 10 Forsøg med tablets i undervisningen
  åbent 11 Orientering om skolebuskørsel i skoleåret 2012-2013
  åbent 12 Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011
  åbent 13 Anlægsbevilling til deling af håndarbejdslokale på Paradisbakkeskolens afdeling Nexø
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 Ingen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Projekt Uddannelse til alle (UTA)

15.03.00G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-02-2012

12

 

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget/Socialudvalget/Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Projekt Uddannelse til alle (UTA) er snart halvt igennem projektperioden. Projektet gennemføres med et socialfondstilskud efter indstilling fra Bornholms Vækstforum. Projektet er forankret i Jobcenter Bornholm, men har deltagere fra mange områder af BRK, og går derfor på tværs af Beskæftigelses-, Social- og Børne- og Skoleudvalgets områder.

 

Der indgår 14 samarbejdspartnere i projektet. Der er nedsat et § 17 stk. 4 udvalg (UTA-udvalget) i kommunen som følger projektet, samt et forretningsudvalg bestående af repræsentanter fra partnerkredsen.

 

Kommunalbestyrelsen blev senest orienteret om UTA-projektet i forbindelse med temamødet den 23. august 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at orienteringen drøftes med henblik på den videre tilrettelæggelse af indsatsen i UTA-Projektet.

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Børne- og skoleudvalget opfordrer til, at beskæftigelsesudvalget, socialudvalget og Børne- og skoleudvalget mødes for at drøfte en fortsættelse og udvikling af UTA projektet og andre relevante initiativer på baggrund af et konkret oplæg udarbejdet af projektorganisationen i samarbejde med fagsekretariaterne.

 

Sagsfremstilling

UTA er et udviklingsprojekt hvor der arbejdes med forskellige konkrete projekter, således med alt fra en erhvervsklasse 9 til et praktikpladsprojekt. En del af disse projekter og erfaringen vil kunne implementeres i f.eks. grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

 

Et overordnet og meget vigtigt aspekt i UTA projektet, er samarbejdet og koordineringen imellem de mange forskellige aktører der er omkring de unge. Langt de fleste af de bornholmske unge bevæger sig let og ukompliceret igennem uddannelsessystemer. Men for andre bliver det en kompliceret affære, som kan implicere flere forskellige virksomheder indenfor BRK, og dermed berører flere politiske udvalg.

 

UTA projektet arbejder med spørgsmålet: Hvordan kan vi få fokus på det enkelte unge menneske, uden at indsatsen overfor den unge skal være styret og måske ligefrem låst af, at indsatsområderne er knyttet til forskellige politikområder?

 

UTA projektet vil gerne, til det videre arbejde, have inputs i form af:

a) Ideer og tanker til hvordan der kan bygges bro imellem de forskellige beslutningssiloer med afsæt i de konkrete initiativer iværksat i projektperioden, samt

b) hvordan der sikres en implementering af de konkrete initiativer som er iværksat under projektperioden, og som ønskes videreført efter 2013.

 

Orientering i udvalgsmødet ved områdechef for Borgere og Beskæftigelse Allan Westh og projektleder Bjørn Haslund-Gjerrild.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Orientering om ny forretningsgang til håndtering af tomme bygninger.

82.02.00G10-0115

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

3

 

Hvem beslutter

 

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

For at effektivisere forretningsgangene omkring håndtering af tomme bygninger, har Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 godkendt en ny ensartet forretningsgang.

 

Stabschefen for Økonomi of Analyse vil orientere om den nye forretningsgang.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. februar 2012

1.
Ny forretningsgang til håndtering af tomme bygninger (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Orientering om inklusionstiltag på 10. klassecenter Bornholm

17.01.04A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Afdelingsleder Jørgen Helbro vil sammen med teamkoordinatoren fra normalafdelingen, en lærer fra specialafdelingen og en elev give et oplæg på 20 min. med fokus på:

 

·         Inklusion i relation til organisation og ledelse – Jørgen Helbro

·         Inklusion set sammenhæng med til lærer/elev relationen – Dorthe Kofoed og Ani Ipsen & elev

 

10. klassecenteret er inviteret til at deltage i mødet fra kl. 16.00 til 16.30.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skoleindstiller at:

Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Orientering taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Deltagelse i projekt Sundhed og Lokalsamfund - SoL

29.09.04P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-02-2012

27

 

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi – og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune er forespurgt om deltagelse i et omfattende sundhedsprojekt Sundhed og Lokalsamfund i samarbejde med primært Ålborg Universitet, Steno Center og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden.

 

Projektet tager udgangspunkt i den bornholmske sundhedsprofil og mulighederne for at påvirke sundhedstilstanden gennem strukturelle ændringer.

 

Chefgruppen har den 6. december 2011 anbefalet, at sagen oversendes til behandling i de berørte udvalg, herunder med stillingtagen til deltagelse og rolle samt BRKs medfinansiering af de af BRKs forventede ressourcer i projektet.

 

Repræsentanter fra SoL projektet har den 16. januar 2012 drøftet Bornholms Regionskommunes deltagelse med borgmester og udvalgsformændene for Børne- og Skoleudvalget, Fritid, Kultur- og Forebyggelsesudvalget samt Social og Sundhedsudvalget.

Indstilling og beslutning

Områdecheferne for Børn og Skole, Fritid, Kultur og Forebyggelse samt Social og Sundhed indstiller til udvalgene 

a)     at indstille til Kommunalbestyrelsen at Bornholms Regionskommune indgår i projektet

b)     at de enkelte udvalg drøfter medfinansiering af de kommunale udgifter

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Børne- og skoleudvalget er positive i forhold til projektet og indstiller til KB, at BRK`s dagtilbud og skoler indgår som partnere i projektet. Endvidere at økonomiudvalget forholder sig til den konkrete finansiering af BRK`s deltagelse i projektet.

 

 

Sagsfremstilling

Sundhed og Lokalsamfund (SoL) projektet tænkes iværksat som et partnerskab mellem Bornholms Regionskommune, organisationer i det bornholmske civilsamfund, foreningsliv og handelsstand, samt tre danske forskningsinstitutioner, nemlig Aalborg Universitet, Steno Center for Sundhedsfremme samt Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden.

 

Centrale lokale partnere er TV2- Bornholm, LAG Bornholm og supermarkedskæderne COOP, Netto og Super Best. Projektet modtager økonomisk støtte af Nordea Fonden.

 

Projektets formål er at påvirke bornholmske børnefamiliers indkøbs-, mad- og bevægelsesvaner m.h.p. at reducere intensiteten i kroniske lidelser blandt den bornholmske befolkning (Sundhedsprofil).

 

Projektet udvælger 3 lokalsamfund på Bornholm som baggrund for en helhedspræget indsats. Indsatsen har et pædagogisk udgangspunkt i bestående strukturer som institutioner, medier og forretninger.

 

Projektet er af 4 års varighed.

 

Nedenstående figur illustrerer alle interessenters indbyrdes påvirkning – herunder også målgruppen (vedl. som bilag).

 

Yderligere information om projekt Sundhed og Lokalsamfund kan findes på www.sol.aau.dk

 

Som beskrevet ovenfor vil Bornholms Regionskommunes rolle kunne være, at:

·         bidrage i udvælgelsen af lokalområder og inkludering af skoler og børnehaver i projektet

·         indgå i samarbejde omkring udvikling og implementering af aktiviteter i børnehaver, indskolinger og fritidsordninger

·         bidrage i SoL-gruppen med mere overordnede indspil om projektets strategi, planlægning og evaluering

·         deltage i forskellige relaterede initiativer på Bornholm, som projektet måtte beslutte at tage del i (f.eks. Folkemødet og pressedækning)

 

Det estimerede ressourceforbrug for Bornholms Regionskommune i perioden fra 2012 til og med 2014 er opsummeret i det følgende:

 

Kommunens administration:

En medarbejder fra hvert af de involverede områder (Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og skolesekretariatet og Fritid og kultur) forventes at deltage i strategiske møder i SoL-gruppen op til fire gange om året svarende til 10 timer pr person pr år.

 

En medarbejder fra hvert af de involverede områder(Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og skolesekretariatet og Fritid og kultur) forventes at deltage i planlægningen og gennemførelsen af 1-2 særlige arrangementer (såsom Folkemødet) pr år svarende til 10 timer pr person pr år.

 

Kommunens institutioner (dagtilbud, indskolinger og skolefritidsordninger):

To medarbejdere (lærere og pædagoger) fra hver børnehave, indskoling og skolefritidsordning fra hver af de tre involverede lokalsamfund forventes at deltage i udvikling og gennemførelse af aktiviteter svarende til 52 timer pr. person pr år.

 

Den administrative involvering forventes, at kunne løftes i den bestående ramme, mens ressourcetrækket i kommunens institutioner samlet er beregnet til ca. 1.000 timer

 

Der er ikke, i projektet, taget stilling til økonomisk kompensation til institutionerne.

 

På baggrund af data fra dagtilbud og skoler har projektet ønsket, at lokalsamfundene Nexø, Aakirkeby og Allinge-Sandvig eller Hasleer de tre lokalsamfund på Bornholm, der indgår i projektet.

 

Da der i Aakirkeby i projektperioden skal bygges et nyt dagtilbud, foreslås det af områdechefen for Børn og Skole, at de tre lokalsamfund der evt. indgår er Nexø, Allinge-Sandvig og Hasle.

 

Projektet har i de tre lokalsamfund prioriteret, at i:

·         Nexø indgår fra Dagtilbud Øst, Stjernehuset og fra Paradisbakkeskolen, afdeling Nexø.

·         Allinge-Sandvig indgår fra Dagtilbud Nord, Allinge Børnehus og fra Skole Nord, afdeling Kongeskær.

·         Hasle indgår fra Dagtilbud Nord, Hasle Børnehus og fra Skole Nord, afdeling Svartingedal.

 

Der planlægges et ”Kick Of” møde den 7. februar 2012, hvor repræsentanter for SoL præsenterer projektet for de evt. involverede ledere fra dagtilbud og skoler og Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det fremsendte notat fra SoL har Økonomi og Analyse beregnet, at timeforbruget forventes at udgøre 996 timer pr. år i perioden 2012 til 2014, fordelt med 60 timer til de tre involverede områdesekretariater samt 936 timer til de tre dagtilbud/skoler/SFO’er.

 

Udgiften pr. år er beregnet til 240.960 kr. (2011-priser) baseret på gennemsnitlige bruttolønninger i sekretariaterne, Dagtilbud Nord og Skole Nord.

 

Udgiften for alle tre år 2012-2014 er dermed beregnet til 722.880 kr.

 

I projektbeskrivelsen er det dog anført at projektet løber over en 4-årig periode, men under det estimerede ressourceforbrug på side 3 er perioden anført fra 2012 til og med 2014.

 

Såfremt der er tale om frikøb af bestemt personale, bør udgiften beregnes på baggrund af de konkrete lønudgifter til de pågældende medarbejdere.

 

Der er ikke taget højde for en evt. merindtægt fra forældrebetaling på børnehavetaksten, såfremt merudgiften til SoL-projektet skal budgetteres på de pågældende daginstitutioner, der deltager i projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. februar 2012

1.
Illustration (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Langsigtet plan på dagtilbudsområdet efter høring

28.06.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til langsigtet plan for dagtilbudsområdet blev af Børne- og Skoleudvalget sendt i høring på deres møde den 8. november 2011. Kommunalbestyrelsen behandlede punktet på deres møde den 24. november 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet indstiller, at:

Distrikt Nord:

a)     Klemensker Børnehus udbygges med 30 m2, samt optimering af nuværende bygningsindretning for at give plads til dagplejens gæsteplejebørn og sikre områdets pladsgaranti. Beregning af byggeprisen for en sådan tilbygning baserer sig på estimater fra Teknik & Miljø, og udgør 298.000 kr.

b)     ”Skovhuset” Bibeholdes som ”Udflytter Naturbørnehave” i tilknytning til Allinge Børnehus og Børnehuset i Tejn.

c)     Tejn Børnehave og Allinge Børnehus sammenlægges til én afdeling, med én afdelingsleder og én pædagogisk tovholder i Tejn Børnehus, grundbeløbene og løn til to afdelingsledere bibeholdes i den sammenlagte afdeling, idet der pga. den geografisk store afstand ikke kan opnås stordriftsfordele.

Distrikt Vest:

a)     Inden medio 2012 afdækkes det hvorvidt Bornholms Heldagsskoles forhenværende lokaler ”Louisenhøj” på Tornevæksvej kan ombygges til at rumme 40 børnehavebørn tilknyttet Trinbrættet Rønne Nord.

b)     I 2013 udvides Skovbørnehaven til 30 børn med fuld åbningstid. Der etableres nye bygninger til Skovbørnehaven på eksisterende grund.

c)     I forbindelse med frigørelse af kommunale bygninger i Rønne udarbejdes, i løbet af 2012, en plan for evt. mulig lukning og sammenlægning af et antal afdelinger i Rønne.

d)     Der foretages en vurdering af ledelsesstrukturen i Distrikt Vest. 

e)     Dagplejen fortsætter i Børnenes Dagpleje og Pladsformidlings regi.

 

Distrikt Midt:

a)     Inden medio 2012 foranstaltes der en bygningsmæssig undersøgelse af Bællacenteret med henblik på renovering.

b)     Dagplejen fortsætter i Børnenes Dagpleje og Pladsformidlings regi.

Distrikt Øst:

a)     Solen, Stjernehuset og Karlsvognen lukkes i 2013

b)     Det gamle Nexø Rådhus ombygges til en ny stor fremtidssikret afdeling rummende 36 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn, med plads til legestue og gæstepleje til dagplejebørn.

c)     ”Skovhuset” i Snogebæk bibeholdes som pædagogisk naturbase.

d)     Dagplejen fortsætter i Børnenes Dagpleje og Pladsformidlings regi.

e)     Sydgården fortsætter foreløbig som selvstændig afdeling.

 

Afledte effekter:

a)     At der ved en ændring af antallet af afdelinger, skal ske en justering af distriktsstrukturen

b)     At der udarbejdes nye kriterier for opmåling

c)     At visitationsreglerne gennemgås med henblik på en eventuel justering

d)     At der laves en brugerundersøgelse i distrikterne i forhold til forældrenes behov for udvidet åbningstid.

e)     At provenu ved strukturændringer bibeholdes på dagtilbudsområdet til understøttelse af inklusion og tidlig indsats

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

 

Børne- og Skoleudvalget tiltræder områdechefens indstilling vedrørende:

 

Distrikt Nord: Pkt. a, b og c. Dagtilbud der ikke nævnt er ikke berørt af forslaget.

Distrikt Vest: I løbet af 2012 udarbejdes en plan for udviklingen af distrikt vest, der sikrer større kapacitet, fastholder og udvider skovbørnehavetilbuddet, erstatter og eventuelt sammenlægger afdelinger samt overvejer en ændret ledelsesstruktur. Dagtilbud der ikke nævnt er ikke berørt af forslaget

Distrikt Midt: Pkt. a og b. Dagtilbud der ikke nævnt er ikke berørt af forslaget, idet det bemærkes at der er truffet beslutning om at der påbegyndes opførelse af en ny institution i Åkirkeby

Distrikt Øst: Pkt. a, b, c og d. Dagtilbud der ikke nævnt er ikke berørt af forslaget

 

 

Afledte effekter:

a) At der ved en ændring af antallet af afdelinger, skal ske en justering af distriktsstrukturen. Der nedsættes en arbejdsgruppe. Der forlægges et kommissorium for arbejdsgruppen i Børne- og Skoleudvalgets møde i marts. (Justering af distrikterne, kriterier for opmåling og gennemgang af visitationsreglerne med henblik på en eventuel justering)

b) At der laves en brugerundersøgelse i distrikterne i forhold til forældrenes behov for åbningstid inden udgangen af 2012.

c) At provenu ved strukturændringer bibeholdes på dagtilbudsområdet til understøttelse af inklusion og tidlig indsats

 

 

 

Sagsfremstilling

 

Forslag til langsigtet plan var i høring i distriktsbestyrelser, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd i perioden 9. november 2011 til 13. januar 2012.

 

Som bilag til sagen er:

·         ”Forslag til langsigtet plan efter høring”

·         Indkomne høringssvar

·         Opsummering af høringssvar

 

Følgende indgik i høringen:

Konkret forslag til en langsigtet plan for de fire dagtilbudsdistrikter, samt afledte effekter på en ændring af dagtilbudsstrukturen:

 

 

Der er indkommet 16 høringssvar.

 

Indkomne høringssvar fra:

1.      Børnenes Dagpleje og pladsformidling: Forældrebestyrelse og MED udvalg

2.      Dagtilbud vest: Distriktsbestyrelse og MED udvalg

3.      Forældre: Sofie og Sune Skovbørnehaven

4.      Forældre: Anja og René Skovbørnehaven

5.      Dagtilbud Øst: MED udvalg og ledelsesteam

6.      Dagtilbud Øst: Distriktsbestyrelsen

7.      Dagtilbud Nord: Distriktsbestyrelse og MED udvalg

8.      Dagtilbud Midt: MED udvalg

9.      Dagtilbud Midt: Ledergruppe

10.  Dagtilbud Midt: Distriktsbestyrelse

11.  Dagtilbud Midt: Forældreråd Legestedet og Idrætsbørnehaven

12.  Dagtilbud Midt: Forældrerådet Bællacenteret

13.  Dagtilbud Midt: Martin Pedersen, Jens Holm, Jane Stender og Jytte Lund

14.  Mælkebøtten: MED udvalg

15.  BUPL

16.  Handicaprådet

 

På baggrund af høringssvarene er udarbejdet forslag til langsigtet plan efter høring. I denne er der konkrete forslag til langsigtet plan for de fire distrikter og forslag til videre sagsbehandling og overvejelse.

Økonomiske konsekvenser

Afhængig af de vedtagne beslutninger om langsigtet plan for dagtilbudsområdet, foretages efterfølgende økonomiske beregninger til politisk indstilling og godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. februar 2012

1.
Forslag til langsigtet plan efter høring behandling BSU 7. februar 2012 (DOC)

2.
Opsummering af høringssvar efter høring (DOC)

3.
Dagtilbud Vest (DOC)

4.
Forældrebestyrelsen og MED-Udvalget, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling (DOC)

5.
MED udvalg og ledelsesteam, Dagtilbud Øst (DOC)

6.
MED-udvalget, Specialbørnehaven Mælkebøtten (DOC)

7.
Forældre til barn i Skovbørnehaven, Anja og Rene´Larsen Vilsholm (DOC)

8.
Distrktsbestyrelen, Dagtilbud Øst (DOC)

9.
MED,Dagtilbud Midt (DOC)

10.
Ledergruppen, Dagtilbud Midt (DOC)

11.
Legestedet og Aakirkeby Idrætsbørnehave, forældrerådene (DOC)

12.
Bællacentret, Forældrerådet (DOC)

13.
Distrikt Midt, Bestyrelsen (Dette skal bruges) (DOC)

14.
BUPL-Bornholm (DOC)

15.
Distriktleder, afd.leder, Dagtilbud Midt + Projektchef Martin Petersen (DOC)

16.
Forældre i Skovbørnehaven (DOC)

17.
Handicaprådet (MSG)

18.
BUPL-Bornholm (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Redegørelse for tilsyn på dagtilbudsområdet 2011

28.06.08K08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

7

 

Hvem beslutter

 

Resumé

Bornholms Regionskommune er - jf. Dagtilbudslovens § 5 - forpligtet til, at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud, oprettet efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. for børn og unge.

Tilsynet fungerer desuden som Kommunalbestyrelses kontrol af, at der leves op til Bornholms Regionskommunes godkendelseskriterier samt, at der arbejdes med de politisk vedtagne drifts og udviklingsmål.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller, at:

a)     Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Tilsynet er foretaget ved 12 anmeldte besøg i de private dagtilbud, Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling og i Observationsbørnehaven Mælkebøtten, samt ved 26 ikke anmeldte besøg i de kommunale dagtilbud og i to private dagtilbud.

 

Tilsynet er foretaget i perioden fra oktober-december 2011. To uanmeldte tilsyn er foretaget i starten af januar 2012.

 

Det anmeldte tilsyn

Det anmeldte tilsyn et aftalt tilsyn, hvor tilsynsskabelonen udsendes inden tilsynet. Tilsynet er dialogbaseret og skal synliggøre, om det enkelte dagtilbud arbejder med de lovbundne opgaver og med de kommunale mål og indsatsområder. Tilsynet skal være medvirkende til en dialog og synliggørelse af, om det enkelte dagtilbud tilgodeser barnets behov for trivsel, udvikling og læring i et trygt miljø og være medvirkende til, at sikre den fortsatte pædagogiske og kvalitative udvikling af praksis.

 

Det anmeldte tilsyn bygger på dialog mellem ledelse, forældrerepræsentant, medarbejder- repræsentant og udøveren af tilsynet.

 

Fokusområder ved det anmeldte tilsyn 2011

·         Personale og kompetenceudvikling

·         Kerneydelse: Læreplaner

·         Forældreindflydelse og forældresamarbejde

·         Overgange ”Den Røde Tråd”

·         Inklusion

·         Mad og måltider

·         Hvad optager jer her og nu

 

Uanmeldt tilsyn

Formålet med det uanmeldte tilsyn er, at danne sig et indtryk af den enkelte afdeling. Tilsynet er et øjebliksbillede og baserer ud sig på de samme hovedområder, som ved de anmeldte tilsyn.

 

Ved det uanmeldte besøg er der foretaget en lille observation af en tilfældig situation, observationen er et hverdagsglimt, der kan være med til at danne et samlet indtryk af miljø og kultur.

 

De uanmeldte tilsynsrapporter er underbygget med foto.

 

Ved det uanmeldte tilsyn foretages dialogen med de medarbejdere og eventuelle forældre der er tilstede i dagtilbuddet under tilsynsbesøget.

 

Hvis der viser sig at være forhold, der fremstår uantagelige eller sikkerhedsmæssigt og pædagogisk uforsvarligt, påpeges dette straks overfor afdelingslederen, og der indledes dialog om, hvordan problemerne løses.

 

Fokusområder ved det uanmeldte tilsyn 2011

 

Umiddelbart indtryk

·         Mellem de voksne indbyrdes?

 

Personale og kompetencer:

 

 

Kerneydelse: Pædagogiske læreplaner:

 

Kerneydelse: Forældresamarbejde:

 

Vedtagne mål 2012:

 

Sikkerhed:

 

Ved både det anmeldte og det uanmeldte tilsyn udarbejdes en rapport indeholdende synspunkter og vurderinger fra de involverede i tilsynet, derudover kan den tilsynsførende komme med anbefalinger og henstillinger.

 

Opsamling uanmeldte tilsyn 2011

 

Dagtilbud Midt:

Gudhjem vuggestue og Børnehave:

Anbefalinger:

 

Børnehuset Vestermarie:

Henstillinger:

 

Bællacenteret:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Legestedet:

Anbefalinger:

 

Mariehønen:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Aakirkeby Idrætsbørnehave:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Dagtilbud Nord:

Børnehuset i Allinge:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Børnehuset i Hasle:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Børnehuset i Tejn:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Muleby Børnehus:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

Klemensker Børnehus:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Nøkerosen:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Dagtilbud Vest:

Marthas Minde:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Morbærstien:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Nordstjernen:

Anbefalinger:

Henstillinger:

 

Skatteøen:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Skovbørnehaven:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Trinbrættet Rønne Nord:

Henstillinger:

 

Søstjernen:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Dagtilbud Øst:

Karlsvognen:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Solen:

Henstilling:

 

Stjernehuset:

Henstillinger:

 

Sydgården:

Anbefaling:

 

Private dagtilbud:

Midgården:

Anbefalinger:

 

Løvfrøen:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

                                              

 

Opsamling anmeldte tilsyn 2011

 

Private dagtilbud:

Asylet:

Henstillinger:

Anbefaling:

 

Børnebakken:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Midgården:

Anbefalinger:

Henstillinger:

 

Hasle Naturbørnehave:

Anbefaling: Sæt inklusion på dagsordnen i personalegruppen.

 

Liden Stina:

Henstillinger:

Anbefaling: Afhold MUS med medarbejdere.

 

Lillemyr:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Løvfrøen Nylars:

Henstillinger:

 

Lillegryn:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Troldhøj:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Anmeldte kommunale:

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling:

Ingen anbefalinger eller henstillinger.

 

Specialbørnehaven Mælkebøtten:

Anbefaling:

 

Forslag til tilsyn 2012

10 uanmeldte tilsynsbesøg: De private dagtilbud

24 anmeldte tilsynsbesøg: De kommunale dagtilbud

Et anmeldt tilsyn: Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

Et anmeldt tilsyn: Specialbørnehaven Mælkebøtten i samarbejde med konsulent for Børn og Familie.

 

Fokusområder 2012:

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. februar 2012

1.
Bælla Centeret (DOC)

2.
Børnehuset Vestermarie (DOC)

3.
Gudhjem Børnehave og Vuggestue (DOC)

4.
Legestedet (DOC)

5.
Mariehønen (DOC)

6.
Åkirkeby Idrætsbørnehave (DOC)

7.
Allinge Børnehus (DOC)

8.
Børnehuset i Hasle (DOC)

9.
Børnehuset i Tejn (DOC)

10.
Klemensker Børnehus (DOC)

11.
Nøkkerosen (DOC)

12.
Muleby Børnehus (DOC)

13.
Marthas Minde (DOC)

14.
Morbærstiens Børnehave (DOC)

15.
Nordstjernen (DOC)

16.
Skatteøen (DOC)

17.
Skovbørnehaven (DOC)

18.
Søstjernen (DOC)

19.
Trinbrættet (DOC)

20.
Karlsvognen (DOC)

21.
Solen (DOC)

22.
Stjernehuset (DOC)

23.
Sydgården (DOC)

24.
Frie Midgården (DOC)

25.
Løvfrøen (DOC)

26.
Asylet (DOC)

27.
Børnebakken (DOC)

28.
Frie Midgården, anmeldt (DOC)

29.
Hasle Naturbørnehave (DOC)

30.
Liden Stina (DOC)

31.
Lillemyr (DOC)

32.
Løvfrøen Nylars (DOC)

33.
Naturbørnehaven Lillegryn (DOC)

34.
Troldhøj (DOC)

35.
Vores Børnehave (DOC)

36.
Børnenes- dagpleje og pladsformidling (DOC)

37.
Mælkebøtten (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2013/2014

17.02.03P15-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

8

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget beslutter

Resumé

I henhold til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune træffer Børne- og Skoleudvalget beslutning om ferieplanen for skolevæsenet.

Udvalget behandler forslaget til ferieplan i foråret forud for det kalenderår, hvori skoleåret starter 1. august.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet indstiller:

At det udarbejdede forslag til ferieplan for skoleåret 2013/2014 godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget 7. februar 2012:

Ferieplanen for skoleåret 2013/2014 godkendt.

 

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til sidste lørdag i juni og fredagen før er derfor sidste skoledag.

I skoleåret 2013/2014 begynder elevernes sommerferie lørdag den 28. juni 2014, således at fredag den 27. juni 2014 bliver sidste skoledag. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt.

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at der i et skoleår skal være 200 skoledage.

Børne- og Skolesekretariatet har ud fra de forudsætninger udarbejdet følgende forslag til ferieplan for skoleåret 2013/2014:

 

Sommerferie:              lørdag den 29.06.2013                mandag den 12.08.2013

Efterårsferie:              lørdag den 12.10.2013                søndag den 20.10.2013

Juleferie:                   lørdag den 21.12.2013                onsdag den 01.01.2014

Vinterferie:                lørdag den 01.03.2014                søndag den 09.03.2014 (uge 10)

Påskeferie                  lørdag den 12.04.2014                mandag den 21.04.2014

St. Bededag               fredag den 16.05.2014                søndag den 18.05.2014

Kr. Himmelfart             torsdag den 29.05.2014              søndag den 01.06.2014

Grundlovsdag              torsdag den 05.06.2014

Pinseferie                   lørdag den 07.06.2014                mandag den 09.06.2014            

Sommerferie               lørdag den 28.06.2014

 

De nævnte dage er inkl.

 

Forslaget har været sendt til høring den 12. december 2011 i skolebestyrelserne og ungdomsskolebestyrelsen. Herudover er forslaget sendt til de private skoler til udtalelse.

 

Af høringssvarene fremgår, at skolebestyrelserne ved Rønneskolen og Hans Rømer Skolen ønsker at fredag den 6. juni 2014, som er dagen efter Grundlovsdag, bliver en fridag og at skoleåret i stedet starter mandag den 12. august 2013.

 

Der er ingen bemærkninger i de øvrige høringssvar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Dispensation fra reglen om 22 elever ved indskrivning i børnehaveklassen

17.20.01P25-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Skole Nord ansøger om dispensation fra styrelsesvedtægten til at optage 28 elever i børnehaveklassen i skoleåret 2012/13 på afdeling Kongeskær.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Ansøgningen om dispensation drøftes

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Børne- og skoleudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen fra Skole Nord.

Lene Feldthus Andersen kan ikke medvirke, idet hun ønsker delvist at imødekomme ansøgningen ved at gå op til en klassestørrelse på 25 elever ved indskrivningen.

Lene Feldthus Andersen ønsker sagen forelagt kommunalbestyrelsen.

 

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde 15. december 2011, at der skulle oprettes 3 børnehaveklasser i skole Nord. 1 på Kongeskær og 2 Svartingedal, hver med maksimalt 22 elever på oprettelsestidspunktet. Efter beslutningen af antallet af klasser og deres placering på afdelingerne, er det i henhold til folkeskolelovens § 45, skolelederens opgave at fordele eleverne på afdelingerne efter de principper, der er besluttet af skolebestyrelsen. Forældrenes ønsker fordeler sig således:

 

28 forældre ønsker afd. Kongeskær

 

24 forældre ønsker afd. Svartingedal – hertil kommer 8 elever der er blevet afvist af Rønneskolen. I alt 32 elever.

 

Skole Nord ønsker at imødekomme de 28 forældrepars ønske om, at deres barn bliver optaget på afd. Kongeskær og ansøger derfor om tilladelse til at fravige styrelsesvedtægten.

Afdeling Kongeskær har plads til eleverne i børnehaveklassen og vil sætte 2 uddannede voksne til at varetage undervisningen klassen. Med 28 elever i den kommende børnehaveklasse på afd. Kongeskær vil skolen kunne overholde Folkeskoleloven. Skolen mener endvidere, at den med en dispensation kan forebygge, at flere forældre fravælger folkeskolens tilbud.

 

Sekretariatet for Børn og Skole bemærker, at der eksisterer problemstillinger i Hans Rømer Skolen og Rønneskolen, der ligner dem i Skole Nord. De generelle lighedsgrundsætninger betyder, at i sager der i det væsentlige er ens, skal borgerne behandles lige. Det har den konsekvens, at hvis der gives dispensation til at optage 28 elever i klasserne i skole Nord bør dispensationen også gælde børnehaveklasserne i de andre skoledistrikter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. februar 2012

1.
Ansøgning fra Skole Nord om dispensation til at optage 28 elever i børnehaveklassen august 2012 (DOC)

2.
Børnehaveklassedannelse Hans Rømer (DOC)

3.
Børnehaveklassedannelse Nord (DOC)

4.
Børnehaveklassedannelse Rønne (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Forsøg med tablets i undervisningen

17.02.09P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

10

 

Hvem beslutter

Børne - og Skoleudvalget

Resumé

En arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag til et forsøg med tablets (iPads) i undervisningen i efteråret 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for børn og Skole indstiller:

a)     at der gives en bevilling på 302.000 kr. til forsøg med iPads i undervisningen i efteråret 2012

b)     at forsøget finansieres af sekretariatspuljen for politikområde 02, undervisning, fællesudgifter, folkeskoler

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Områdechefens indstilling tiltrådt.

 

 

Sagsfremstilling

Formålet med forsøget er at undersøge, hvad iPads kan bruges til i forhold til læringsmålene, som de fremgår af ”Fælles Mål 2009 – it og mediekompetencer i folkeskolen”, faghæfte 48:

 

·         Informationssøgning og - indsamling

·         Produktion og formidling med inddragelse af tekst, billeder og lyd

·         Analyse – forholde sig kritisk til medierne og deres indhold

·         Kommunikation, videndeling og samarbejde

 

Det undersøges, hvilke produkter og ressourcer kommunens IT- organisation skal bringe i anvendelse for at imødekomme de pædagogiske ønsker, og om det er muligt indenfor IT -organisationens nuværende rammer.

 

Arbejdsgruppen har opstillet 4 hypoteser, der vil indgå i evalueringen af projektet:

 

Hypotese 1

Det er en hypotese, at brugen af tablets i undervisningen vil gøre en positiv forskel i forhold til innovation, fleksibilitet, multifunktionalitet, motivation og effektivitet forstået som tilgængelighed her og nu. Vel at mærke en forskel som ikke kan opnås ved udelukkende at anvende PC ’ ere i undervisningen. Udgangspunktet for hypotesen er, at en tablet skal opfattes som et tidssvarende læringsmedie, der altid er opdateret og let tilgængeligt.

 

Det foreslås derfor, at der fokuseres på en vurdering af brugen af Apples tablet, iPad, og hvordan den kan understøtte undervisningens mål og indhold.

 

Hypotese 2

Læringsudbyttet i det enkelte fag forventes at blive større via den øgede motivation og lettere tilgængelighed. En iPad kan opfattes som et digitalt penalhus og skoletaske i ét, der vil kunne erstatte de fleste af PC’ ens funktioner i undervisningen. Endvidere mener arbejdsgruppen, at tablets er multifunktionelle, det vil sige, at der kan produceres multimediepræsentationer med blot ét apparat.

 

Hypotese 3

Anvendelsen af iPads i undervisningen forventes at forøge elevernes læring, fordi de deltagende lærerteams udnytter det fulde potentiale ved brug af IT og medier i undervisningen. Introduktionen af iPads forventes at give øgede muligheder for at tilrettelægge og gennemføre undervisningen på nye og engagerende måder.

 

Hypotese 4

I forhold til børn med særlige behov er antagelsen, at det er lettere at inkludere elever, hvis de får stillet en tablet til rådighed frem for en IT-rygsæk, fordi en tablet kan bruges intuitivt, fleksibelt og multifunktionelt.

 

Ovenstående 4 hypoteser forudsætter motiverende effekter, der beror på opfattelsen af, at tablets nærmer sig elevernes dagligdag. En tablet ligner en telefon, som de fleste er fortrolige med. Hastighed og muligheden for at læring foregår mange steder – også hvor der ikke lige er strøm, ”gå lige ud og gør” – er hurtigt efterkommet, med en tablet.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der indkøbes to klassesæt iPad á 25 (indskoling og overbygning), et klassesæt til en specialklasse á 8 og 9 iPads til brug for underviserne i de fag der indgår i projektet i alt 67 stk.

 

67 stk. iPad2 Wi-Fi – 16 GB á 2.863 kr.

192.000 kr.

Licenser (550 kr./ enhed.)

37.000 kr.

Disponibelt til Apps

40.000 kr.

Cover til 67 iPads

8.000 kr.

Evaluering

25.000 kr.

I alt

302.000 kr.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. februar 2012

1.
Oplæg digital skole 11/1 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Orientering om skolebuskørsel i skoleåret 2012-2013

17.21.01P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har på møde den 29. november 2011 ønsket en orientering om, hvilke udfordringer og problematikker, der på nuværende tidspunkt vurderes at være aktuelle i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleårs elevtransport.

Skolerne har på baggrund heraf fremsendt hver deres lokale vurdering af de fremtidige behov for tilpasninger af den hidtidige elevbefordring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

At Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Orientering taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Skolerne har for hver afdeling fremsendt en kort redegørelse, der beskriver de udfordringer, der på nuværende tidspunkt kan iagttages i forhold til skolens samlede elevtransport for det kommende skoler (2012-2013). Redegørelserne indeholder beskrivelser af udfordringer vedr. både den regionale og den lokale buskørsel samt for enkelte skoler også den integrerede brugerbefordring (IBB).

Nedenstående oversigt viser en sammenskrivning af de udfordringer og problematikker, de enkelte skolers ledelse har redegjort for.

 

Skole/afdeling

Udfordringer og problematikker

Rønneskolen/Søndermark

Generelt er der ikke væsentlige problematikker, dog har et par elever, der kommer fra andet skoledistrikt ønsker om tilpasning af bustider ved hjemkørsel.

Rønneskolen/Østre

Her har netop været afholdt møde med BAT og behov for mindre justeringer er konkret aftalt.

Rønneskolen/Åvang

Tre elever fra andre skoledistrikter har behov for at skoledagen slutter op til 10 minutter tidligere for at nå bussen ved hjemkørsel. To af disse elever havde ved skolestart bopæl i distriktet, men er efterfølgende fraflyttet dette.

Skole Nord/Kongeskær

Generelt ingen problematikker på nuværende tidspunkt

Skole Nord/Svartingedal

I indeværende år har elever fra Rø vanskeligheder med at komme til Svartingedal ved tilkørslen om morgenen, da rute 2 fra Rø er i Klemensker kl. 7.30 og rute 32 kører fra Klemensker mod Hasle kl. 7.20. Der arbejdes fra BAT’s side på en løsning for kommende skoleår.

Hans Rømer Skolen / Vestermarie

Udfordringerne i indeværende år er løst i samarbejde med BAT. Enkelte elever, der skal til området øst for Åkirkeby har dog noget ventetid, hvilket pt. er ved at blive undersøgt af BAT.

Hans Rømer Skolen /

Mosaik

Adgangsproblematik ved snedækkede fortove fra Gudhjemvej og hen til skolen.

Hans Rømer Skolen /

Aaker

Ønske om 2 tilkørsler om morgenen (den nuværende suppleret med en tilkørsel ca. 9.20).

Paradisbakkeskolen /

Svaneke

Ingen generelle udfordringer på nuværende tidspunkt.

Paradisbakkeskolen /

Nexø

Rute 6 har haft ændret ruteføring på grund af broarbejde, hvilket har givet forsinkelser.

Samme rute har generelt givet problemer ved for sen tilkørsel, men disse er afhjulpet.

Skolen har til trods for de nævnte tilpasninger set sig nødsaget til at ændre ringetiderne om morgenen og der er forældreønsker om tidligere afslutning af undervisningen ved hjemkørsel, hvilket ikke umiddelbart kan løses.

10. KlasseCenter Bornholm

Konkrete problemer ved undervisningens afslutning kl. 11.45 og 13.45 er løst ved indsættelse af ekstra afgange.

Kildebakken

I indeværende år benytter 63 af skolen 64 elever den integrerede brugerbefordring (IBB).

Det er problematisk, at lokalrute 42, der kører forbi Kildebakken ikke passer med regionalbusserne til Rønne.

Dette er især problematisk om vinteren, da eleverne i denne periode har vanskelig ved selv at gå ned til Tejn.

Der arbejdes på en løsning i samarbejde med BAT.

Bornholms Heldagsskole

Buskørsel:

Skolens elever kommer fra hele øen. Eleverne har behov for ankomst og afgangstider tæt på undervisningsstart og skoledagens afslutning (undervisning/fritidstilbud).

På den baggrund ønskes regelmæssig til- og frakørsel, således at busserne ankommer og afgår i tidsrummet mellem minuttal 40 og minuttal 55 hver time frem til kl. 16. Der er også behov for koordinerede overgange ved busskift ude på øen, da alle buslinier benyttes til elevernes til- og frakørsel (konkret problematik ved skift mellem rute 2 og 3 og ved skift i Åkirkeby).

Der er fra BAT’s side fokus på dette områder og de aktuelle start- og sluttidspunkter på Bornholms Heldagsskole vil indgå i de kommende drøftelser om ruteplanerne.

 

Integreret brugerbefordring (IBB):

Skolen arbejder målrettet på at alle elever skal kunne anvende offentlige transportmidler.

Der er dog fra skolens side ønske om, at alle elever på skolen har mulighed for at blive visiteret til IBB. Denne mulighed eksisterer i dag alene for elever fra de tidligere afdelinger Apennina og K-klassen.

Afhentning fra skolen ønskes kl. 12.45, 13.30, 15.00 og 16.00, da elever på forskellige klassetrin har forskellige timetal.

 

Skolerne udtrykker generelt stor tilfredshed med det løbende samarbejde med BAT om den konkrete tilpasning af skolernes kørselsbehov.

Kildebakken oplever derudover et rigtig godt samarbejde med den integrerede brugerbefordring og de involverede vognmænd.

Der afholdes hvert år forud for ruteplanlægningen møder mellem BAT og de enkelte skoler, hvor udfordringer og problematikker forsøges løst med udgangspunkt i elevernes aktuelle bopæl.

 

Ovennævnte kørselsproblematikker omhandler alene elevbefordring til og fra undervisningen, hvor kommunen er forpligtet til at sørge for befordring af elever i henhold til folkeskoleloven og ”Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen”.

 

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. august 2011 blev det besluttet, at der skal foretages en undersøgelse af behov og økonomiske konsekvenser af buskørsel i forbindelse med SFO i elevernes sommerferie 2012.

Resultaterne af denne undersøgelse forelægges Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011

27.66.04K07-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget til indstilling

Resumé

Børne- og Skolesekretariatet fører tilsyn med døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge, herunder med anvendelsen af reglerne om magtanvendelse. Børne- og Skoleudvalget orienteres en gang årligt om de registrerede magtanvendelser.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         Redegørelsen sendes til høring i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Indstilling tiltrådt.

 

 

Sagsfremstilling

Reglerne for magtanvendelse overfor børn og unge er fastlagt i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1093.

 

Personkredsen omfattet af disse bekendtgørelser er børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet på godkendte opholdssteder, i døgninstitutioner for børn og unge samt i sikrede afdelinger. Magtanvendelser på f.eks. specialskoler eller i specialklasser er ikke omfattet af dette regelsæt, og evt. anvendelse af fysisk magt behandles i henhold til reglerne i Folkeskoleloven.

 

Magtanvendelse over for børn og unge, omfattet af bekendtgørelse nr. 1093 må kun ske, såfremt der er hjemmel til det. Bekendtgørelsen definerer 3 undtagelser, hvor en magtanvendelse er tilladt i form af, at barnet eller den unge fastholdes eller føres til et andet opholdssted.

·         Barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt;

·         Barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre;

·         Endelig kan akut magtanvendelse være nødvendig for at modstå eller afværge et uretmæssigt angreb, der er påbegyndt, overhængende eller umiddelbart truende. Det sidstnævnte er desuden omfattet af straffelovens bestemmelser om nødværge, jf. straffelovens § 13.

Ved behandling af indberetninger om anvendt fysisk magt overfor børn og unge, anbragt udenfor hjemmet, vurderer tilsynsmyndigheden dels om magtanvendelsen har hjemmel i bekendtgørelsen, og dels om episoden med magtanvendelsen er indberettet i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler om registrering og indberetning.

 

I perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 er der registreret 3 indberetninger om magtanvendelse (23 indberetninger i 2010).  Magtanvendelsen fordeler sig på følgende døgnforanstaltninger:

·         På handicapområdet har der i 2011 været 0 indberetninger om magtanvendelse; (13 indberetninger i 2010).

·         På private opholdssteder for børn og unge har der i 2011 været 3 indberetninger om anvendelse af fysisk magt, (3 indberetning i 2010).

·         På lokale døgninstitutioner er der sket 0 indberetninger i løbet af 2011, (7 tilfælde i 2010).

·         Bornholm har ingen sikrede afdelinger/institutioner.

 

De i alt 3 indberettede episoder fordeler sig på 2 forskellige børn og unge i alderen 15 og 16 år.

 

I 2 tilfælde drejer indberetningerne om magtanvendelse sig om at barnet både fastholdes og derefter føres væk, og i 1 tilfælde drejer magtanvendelsen sig om fastholdelse. Alle 3 episoder begrundes med at undgå, at barnet skader sig selv eller andre.

 

I alle 3 tilfælde har tilsynsmyndigheden truffet afgørelse om, at betingelserne for at anvende fysisk magt i form af fastholdelse og/eller føren væk ikke var til stede i den konkrete situation og at magtanvendelsen således ikke var berettiget jf. BEK nr. 1093 af 21/09/2010 § 2, stk. 1. nr. 2.

 

I 1 tilfælde har tilsynsmyndigheden ikke fundet indberetningen tilstrækkelig til at vurdere lovligheden i magtanvendelsen og har efterfølgende måtte udbede sig flere oplysninger.

 

I to tilfælde har tilsynet vurderet, at de indberettede situationer har været af omfattende karakter, idet episoderne tidsmæssigt har strakt sig over adskillige minutter og flere medarbejdere har været med til at fastholde barnet og/eller været impliceret i episoden.  Sådanne episoder kan opleves som voldsomme for både barnet og medarbejderen.

 

I alle 3 tilfælde har tilsynet vurderet, at der har været tale om pædagogiske fejlskøn som kunne have været forebygget. Personalet have kunne anvende relevante pædagogiske redskaber, gøre brug af konkret faglig viden og anvendelse af konfliktløsende tiltag.

 

Det er desuden tilsynets vurdering, at episoderne er opstået som følge af uklarhed hos personalet om, hvordan reglerne i bekendtgørelsen skal fortolkes og anvendes, herunder snitflader til anden lovgivning (straffeloven og sundhedsloven).

 

I alle tilfælde af magtanvendelser er den anbringende myndighed og forældremyndighedsindehaver blevet orienteret.

 

 

 

Opsamling

Tilsynsmyndigheden kan konstatere, at der i 2011 er markant færre indberetninger om magtanvendelse overfor børn og unge. Dette skyldes til dels, at de foregående indberetninger om magtanvendelser var fordelt på få børn, som ikke længere har ophold på de involverede institutioner. Men det er også tilsynets vurdering, at institutionerne og opholdsstederne på Bornholm har fokus på magtanvendelse i deres praksis bl.a ved deltagelse på de udbudte kurser.

 

Tilsynsmyndigheden kan dog samtidig konstatere, at der løbende er behov for at genopfriske personalets kendskab til det gældende regelgrundlag. Børn og Skolesekretariatet arbejder ligesom tidligere år med, at gennemføre et kursus om magtanvendelser og konflikthåndtering i efteråret 2012.

 

På baggrund af de indberettede episoder har tilsynsmyndigheden gennemført to opfølgende møder med de involverede opholdssteder. På disse er der givet konkret råd og vejledning i forhold til relevante pædagogiske redskaber, samt fortolkning af gældende regler i bekendtgørelsen og snitflader til anden lovgivning.

 

Der er også udarbejdet nyt skema for indberetning af magtanvendelse, samt ny vejledning til skema, som blev forlagt Børne- og Skoleudvalget til orientering på et ordinært møde den 10. januar 2011. Dette for at sikre ensartethed i anvendelsen af reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerendesagsfremstillingog/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til deling af håndarbejdslokale på Paradisbakkeskolens afdeling Nexø

82.18.00P20-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Paradisbakkeskolen søger om en anlægbevilling til opsætning af foldevæg i det tidligere håndarbejdslokale for at imødegå pladsproblemer i skoleåret 2012-2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 225.800 kr. til opsætning af foldevæg i det tidligere håndarbejdslokale

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 225.800 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 undervisning

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Udsættes, idet der indhentes forslag til anvendelse af renoveringspuljen til skolebygninger. Forslagene gennemgås af Teknik- og Miljø inden behandlingen i BSU.

 

 

Sagsfremstilling

Paradisbakkeskolen har opgjort det forventede klassetal for skoleåret 2012-2013 på afdeling Nexø.

Opgørelsen viser, at der i det kommende skoleår skal undervises 26 klasser + 3 modtagelsesklasser mod i dag 25 klasser + 3 modtagelsesklasser. Forøgelsen af klassetallet har baggrund i nedsættelsen af det maksimale elevtal i børnehaveklasser og 7. klasser.

Skolen udnytter i dag allerede det tidligere håndarbejdslokale som klasselokale og har flyttet håndarbejdsundervisningen til et mindre klasselokale.

 

 

Skolen har indhentet tilbud på opsætning af foldevæg og de samlede udgifter er opgjort således:

 

Oversigt over udgifter:

 

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 225.800 kr. kan finansieres af ”Renoveringspuljen til skolebygninger” under ”Sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning”. Det korrigerede rådighedsbeløb i skolerenoveringspuljen i budget 2012 udgør 1.084.713 kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af ”Renoveringspuljen til skolebygninger”. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

14

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

15

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Pkt. 5.