Referat
Børne- og Skoleudvalget
06-03-2012 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Økonomi og status på implementeringen af BDO's anbefalinger i Bornholms Familiecenter
  åbent 3 Dialogmøder på Børne- og Skoleudvalgets område foråret 2012
  åbent 4 Udmelding af rammer for budgetarbejdet til Budget 2013
  åbent 5 Lukning af afdeling Solen i dagtilbud Øst
  åbent 6 Kommissorium for arbejdsgruppe afledte effekter af langsigtet plan for dagtilbud
  åbent 7 Prioritering af renoveringspulje til skolebygninger
  åbent 8 Anlægsbevilling til deling af håndarbejdslokale på Paradisbakkeskolens afdeling Nexø
  åbent 9 Ansøgning om tilskud til deltagelse i Folkemødet 2012
  åbent 10 Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Lene Feldthus Andersen ønsker, at pkt. 7 udsættes, da hun mener, at materialet m.h.t. anlægsønsker er mangelfuldt, jf. oversigt fra Teknik & Miljø fra november 2011.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Økonomi og status på implementeringen af BDO's anbefalinger i Bornholms Familiecenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2012

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter                       

Resumé

Børne- og Skoleudvalget vil på mødet få gennemgået budgetopfølgningen for 2012.

Udvalget får herudover forelagt en status på implementeringsplanen, der angiver, hvordan BDO’s anbefalinger er iværksat, og hvornår de afsluttes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         Budgetopfølgningen og orienteringen om implementeringsplanen tages til efterretning

 

Børne- og skoleudvalget 6. marts 2012:

Orienteringen taget til efterretning, idet Børne- og skoleudvalget anerkender det arbejder, der udføres af Bornholms Familiecenter.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 10. januar 2012, at få præsenteret den første budgetopfølgning for 2012 på udvalgets møde i marts. 

 

Udvalget vil på mødet få udleveret og gennemgået materialet omkring budgetopfølgningen for 2012. Materialet vil efterfølgende blive lagt på referatet fra udvalgsmødet.

 

I forbindelse med budgetopfølgningen vil udvalget på mødet, få gennemgået hovedprincipperne og forudsætningerne bag budgetopfølgningen. Dette med henblik på at skabe mere kendskab til hvorledes der prognosticeres i forbindelse med den økonomiske styring.

 

Arbejdet med at uddybe og præcisere BDO’s budgetforudsætninger forud for paradigmeskiftet var forventet afsluttet inden udgangen af januar 2012. Dette har ikke kunnet lade sig gøre. Først i uge 8 blev afholdt møde med BDO med henblik på afklaring af budgetforudsætningerne. Som resultat af mødet, arbejder BDO for nuværende på, at fremskaffe datamaterialet der lå til grund for den opstillede budgetprognose samt uddybende forklaringer.

BDO har på forhånd tilkendegivet, at der er risiko for at BDO ikke kan tilvejebringe de ønskede data.

 

Den tilbundsgående indarbejdelse af paradigmeskiftet samt de bagvedliggende servicereduktioner er en omfattende og langsigtet proces. Dette ikke mindst i forhold til gennemførelsen af ændringer i allerede foranstaltede sager. Det længere indløb af paradigmeskiftet har naturligvis også en økonomisk effekt.

 

Som et led i en afdækning af paradigmeskiftet er udarbejdet en sagsoversigt over anbringelsessagerne, indeholdende en kort aktuel status, en prognose for 2012 m.fl. samt en argumenteret indplacering på børneliniealen. Sagsoversigten er første skridt i en analyse af de respektive anbringelsessager, der vil omfatte en klarlæggelse af potentialet i forhold til paradigmeskiftet. I analysen sammenholdes anbringelsessagerne naturligvis også med paradigmeskiftets budgetforudsætninger.

På sagsniveau vil der herefter udarbejdes handleplaner med henblik på at sikre, at den samlede mængde anbringelsessager på sigt er overensstemmelse med paradigmeskiftet.

 

Grundet det nuværende ressourcetræk i forbindelse med den overordnede sagsgennemgang, er dette analysearbejde endnu ikke i fuld kadence. Sagsgennemgangen er endvidere afgørende at få afsluttet først, da den skal medvirke til at løfte sagsbehandlingen formelt og processuelt. Dette er essentielt for at kunne træffe og gennemføre de rigtige og nødvendige afgørelser i tråd med paradigmeskiftet.

 

Så snart sagsgennemgangen er gennemført, vil analysearbejdet i forhold til anbringelserne have fuld fokus med henblik på, at gå efter de økonomiske effekter af paradigmeskiftet.

 

Implementeringsplanen er sidst ajourført den 3. januar 2012. Nuværende status på og opdatering af implementeringsplanen pr. 6. marts 2012

 

Der er i projektet sat fokus på tre konkrete indsatsområder:

·         Efterprøvning af BDO´s måltal. Når BDO´s måltal er efterprøvet foreligger der en baseline – der kan danne udgangspunkt for det videre arbejde. Der er udarbejdet procesplan for hele forløbet

·         Sagsgennemgang med henblik på at skabe et overblik over antal sager i BFC, sagskvaliteten, behov for kompetenceløft samt bringe sagerne i overensstemmelse med gældende regler.

·         Ombygning, herunder den fysiske flytning af sagsbehandlerne

 

Det fortsatte arbejde i projektet bliver prioriteret i forhold til ovenstående.

 

Genopretning af økonomien:

Efterprøvning af BDO´s måltal – jf. ovenstående sagsfremstilling.

 

I forhold til dataregistreringen, igangsættes i marts et arbejde omkring implementeringen af børn- og ungeområdet i kommunens ledelsesinformationssystem (KOMLIS).

Som en del af dette arbejde indgår, at datagrundlaget registreres i KMD’s Børn og Voksne. 

 

 

Styring af faglig udvikling:

Konkret gennemførelse af kvalitetssikring af sagsbehandlingen i BFC ved en gennemgang af samtlige sager.

·         Der er nu gennemgået ca. halvdelen af de 1200 sager. Fokus i sagsgennemgangen, er om sagerne formelt og processuelt lever op til gældende regler. Arbejdet skal resultere i et totalt overblik over hvor mange sager, der er i BFC, klarlægge behovet for kollektive og individuelle kompetenceløft, samt en individuel plan for genopretning af sagsstammen.

 

Tidsplanen er rykket frem med ca. en måned, så arbejdet forventes afsluttet primo maj 2012.

 

Etablering af en tydelig organisering:

Ombygning, herunder den fysiske flytning af sagsbehandlerne.

·         Villa Maria. Med udgangen af uge 10 er de sidste kvalificerende processer færdige og arbejdet med renovering og ombygning kan herefter påbegyndes.

·         Østermarie. Der afholdes møde den 15. marts 2012 med henblik på de sidste justeringer, samt stillingtagen til, hvilken af de to foreliggende bygningsudkast, der skal i værksættes.

·         Kildebakken. Der afholdes møde den 15. marts for at drøfte nærmere, hvordan der kan gøres plads til sagsbehandlerne. Der er endnu ikke en anlægsbevilling til en ombygning.

·         Der har været en kvalificeret drøftelse af, hvordan man under ombygningerne bedst skaber bæredygtige enheder, som understøtter de tanker og ideer der er til udførelse af arbejdet. Denne drøftelse er afsluttet

 

 

 

Løvstikken:

Der er presserende kapacitetsproblemer på Løvstikken. Der er i samarbejde med Social- og Sundhedssekretariatet nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger muligheder for at finde en løsning på dette, herunder en behovsanalyse og prognose.

 

Gantt diagram til Børne- og Skoleudvalget er opdateret den 6. marts 2012. Diagrammet følger projektets organisering i henholdsvis en økonomisk del, en organisatorisk del og en faglig del. Diagrammet viser de overordnede succeskriterier og de konkrete arbejdsopgaver, som knytter sig dertil.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Dialogmøder på Børne- og Skoleudvalgets område foråret 2012

00.01.00Ø02-0152

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2012

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Planlægning af forårets dialogmøder med virksomhederne på Børne- og Skoleudvalgets område. Herunder fastlæggelse af mødedatoer samt dagsorden til møderne

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

a)     forårets dialogmøder afholdes på følgende dage:

o        tirsdag den 10. april 2012

o        torsdag den 12. april 2012

o        tirsdag den 24. april 2012

b)     Udvalget drøfter dagsorden for forårets dialogmøder

 

Børne- og skoleudvalget 6. marts 2012:

Forårets dialogmøder afholdes den 10. april, den 12. april 2012 med flg. dagsorden:

Konkrete oplæg til mål for 2013 (inklusion, skolepolitik m.m.)

Temaer for rammereduktioner, opprioriteringer og anlægsønsker (input fra virksomheder, brugerbestyrelser m.fl. til udvalgets videre budgetarbejde).

For dialogmødet for skolerne herudover - elevernes fravær fra undervisningen.

Dialogmødet den 10. april 2012 omfatter også Bornholms Familiecenter, og

dialogmødet den 12. april 2012 omfatter også Bornholms PPR og Sundhedspleje. Dialogmøderne afholdes fra kl. 18.00 - 21.00.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 18. januar 2012 budgetvejledningen for 2013. Siden sidste år er der vedtaget en ændret økonomistyringsmodel.

Budgetprocessen blev påbegyndt med det første budgetseminar den 14. februar, hvor kommunalbestyrelsen, med udgangspunkt i en budgetscreening gennemført af BDO (Kommunernes Revision), udpegede de områder, som udvalgene skal arbejde videre med frem mod det andet budgetseminar den 26. juni.

De tidligere år har Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldt rammer til de enkelte fagudvalg, som de skulle udarbejde budgetbidrag inden for. Der vil ikke blive udmeldt rammer på samme måde i år. Derimod skal udvalgene arbejde med de områder, som kommunalbestyrelsen udpegede på budgetseminar 1.

På budgetseminar 2 vil udgangspunktet for økonomien for 2013 udgøres af budgetoverslagsår 2013 i budget 2012, de efterfølgende kendte ændringer samt resultaterne af det arbejde som udvalgene har arbejdet med i forlængelse af kommunalbestyrelsens udmeldinger fra budgetseminar 1.

Som tidligere skal der fastsættes politiske mål for kommunens politikområder. Målene for 2013 er en del af budgettet, og de borgerrelevante mål vil desuden skulle indgår i kvalitetskontrakten.

 

Dialogmøderne indgår stadig som en væsentlig del af budgetprocessen og dialogmøderne mellem det politiske niveau og de øvrige dialogparter fortsætter.

 

Forslag til dialogmøder forår 2011:

Dato

Tidspunkt

Virksomhed

Tirsdag den 10. april 2012

 

kl. 18.00 – 20.00

 

Mælkebøtten

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

Dagtilbud Nord

Dagtilbud Midt

Dagtilbud Øst

Dagtilbud Vest

Torsdag den 12. april 2012

 

kl. 18.00 – 20.00

 

Bornholms Ungdomsskole

Kildebakken

Bornholms Heldagsskole

Ungecenter Bornholm

Skole Nord

Hans Rømer Skolen

Paradisbakkeskolen

Rønneskolen

Tirsdag den 24. april 2012

 

kl. 18.00 – 20.00

 

Bornholms Familiecenter

Bornholms PPR og Sundhedspleje

 

Udvalget vil på udvalgsmødet den 10. april 2012 behandle det første ukast til mål for 2013. Forårets dialogmøder har fokus på de politiske mål og på møderne skal de konkrete oplæg til mål for 2012 drøftes. Det er blandt andet via dialogen, at der sikres kvalitet i de politiske mål.

 

Det foreslås derfor, at udvalget på dialogmøderne drøfter eventuelle temaer for rammereduktioner, eventuelle opprioriteringer og anlægsønsker, for på denne måde at sikre input fra virksomheder, brugerbestyrelser m.fl. til udvalgets videre budgetarbejde.

 

Endvidere har Børne- og Skoleudvalget besluttet, at et væsentligt tema for mødet med skolerne er elevernes fravær fra undervisningen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Udmelding af rammer for budgetarbejdet til Budget 2013

00.01.00Ø02-0153

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2012

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

På budgetseminar 1 drøftede Kommunalbestyrelsen fokusområder for udvalgenes videre arbejde med budgetbidraget til budgetforslag 2013 og overslagsår.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldte kravene til udvalgenes videre budgetarbejde på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. februar 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         Børne- og skoleudvalget drøfter udvalgets videre budgetarbejde med budgetbidrag til budgetforslag 2013.

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. marts 2012:

Børne- og skoleudvalget arbejder videre med:

En ændret distriktsstruktur på dagpasningsområdet, jf. den afledte effekt af den langsigtede plan.

Udvalget ønsker forelagt en oversigt over antallet af ledere pr. 1. august 2012.

En vurdering af mulighederne for en samtænkning af Mælkebøtten og Kildebakken og andre muligheder.

Et overordnet arbejde med en langsigtet planlægning som følge af faldende børnetal set i en sammenhæng med en kommende skolepolitik.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminar 1 den 14. februar 2012 præsenteret for præmisserne for kommunens kommende budget for 2013 og overslagsår.

 

Med udgangspunkt i BDOs budgetscreeningsrapport har der været en bred politisk debat om serviceniveau, struktur, digitalisering, effektivisering mv. på alle områder.

 

Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund drøftet og udpeget de områder, der skal danne rammerne for udvalgenes videre arbejde med budget 2013 og overslagsår frem til den 14. juni 2012, hvor udvalgenes budgetbidrag skal afleveres.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 22. februar 2012 bedt Børne- og Skoleudvalget om at arbejde videre inden for følgende fokusområder:

 

1.      Strukturer, herunder langsigtet planlægning i forhold til befolkningsudvikling

-          Distriktsstruktur på dagpasningsområdet (se på antal distrikter og ledelsesstruktur)

-          Ledelsesstruktur på skoleområdet

-          Mælkebøtten samtænkes med Kildebakken / Inklusion

-          Langsigtet planlægning som følge af faldende børnetal

2.      Øget samarbejde mellem udvalgsområder, navnlig mellem Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget, med henblik på bedre tværgående indsats

-          Tværgående indsats i forhold til unge/ UU-indsatsen på tværs af udvalg (BSU, SU og BU)

3.      Fastlæggelse af serviceniveau, bl.a. vurdering af kan/skal – opgaver og kvalitetsstandarder, samt se på digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi Rummeligt arbejdsmarked

4.      Offentlig-privat samarbejde

5.      Konkurrenceudsættelse

6.      Skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning

 

Der følges op på udvalgenes arbejde på statusmøder med udvalgsformændene og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. marts og den 23. maj, jf. Budgetvejledning 2013.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Lukning af afdeling Solen i dagtilbud Øst

28.00.00A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2012

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Distriktsbestyrelsen i Dagtilbud Øst forventes på deres bestyrelsesmøde den 5. marts 2012, at beslutte at indstille lukning af Solen pr. 31. marts 2012 til politisk behandling.

 

Pr. 15. marts 2012 er der kun i alt 7 børnehavebørn tilbage i Solen.

 

Indstillingen fra forældrebestyrelsen vil foreligge på mødet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Børne- og Skoleudvalget godkender, at afdelingen Solen i Dagtilbud Øst lukkes pr. 31. marts 2012.

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. marts 2012:

Indstillingen godkendt, idet Børne- og skoleudvalget godkender, at Dagtilbud Øst råder over Solens bygning indtil der er en endelig afklaring af den fremtidige afdelingsstruktur i Nexøområdet, jf. den langsigtede plan.

 

Sagsfremstilling

Pr. 15. marts 2012 er der i Solen i alt 7 børnehavebørn.

 

Dette børnetal vurderes til ikke, at være hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt.

 

Distriktsbestyrelsen i Dagtilbud Øst, vil på deres møde den 5. marts 2012 drøfte dette, og Distriktsbestyrelsen forventes at indstille, at forældrene til de 7 børnehavebørn tilbydes en plads i en af distriktets øvrige afdelinger.

 

Der er iværksat et samarbejde med forældre og personale og de to øvrige afdelinger i Nexø for at sikre børnene så god en overgang som muligt. Der vil være basis for, at tilbyde personale ansættelse svarende til det antal børn der overflyttes til andre afdelinger i distriktet.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Budgetposter, beløb i tusind kroner

2012

2013-15

Løn pædagogisk leder

-313

-417

Grundtilskud pr. afdeling

-110

-147

Bygningsdrift

-169

-226

I alt brutto

-593

-790

Ændret forældrebetaling (25 pct.)

0

??

Ændring søskenderabat og fripladstilskud

0

??

Ændret tilskud til private (inkl. søskenderabat og fripladstilskud)

0

??

I alt netto

 

 

 

Lukning af Solen pr. 1. april 2012 betyder, at der for budgetåret 2012 kan spares 9 måneders budget til posterne ”løn pædagogisk leder”, ”grundtilskud pr. afdeling” og ”bygningsdrift”, hvilket svarer til 75 pct. af budgettet.

 

I og med at taksterne for forældrebetaling og tilskudsbeløbene til de private operatører er fastlagt for 2012, vil der ikke skulle ændres i budgetterne til disse poster.

 

Den samlede nettobesparelse i 2012 bliver på 593.000 kr.

 

Børne- og Skoleudvalget kan ikke disponere over det fulde besparelse på 593.000 kr., idet der, jævnfør ØKE’s beslutning den 18.1.2012, skal afsættes midler til fortsat drift af bygningen. Størrelsen af beløbet afhænger af hvad bygningen efterfølgende skal anvendes til.

 

I budget 2013-15 vil der kunne spares 790.000 kr. brutto på driften. Herudover skal der regnes med en nedgang i forældrebetalingen, en besparelse på søskenderabat og fripladstilskud samt endelig en besparelse på tilskud til private operatører. Disse ændringer er vi ikke på nuværende tidspunkt i stand til at beregne, men løst anslået drejer det sig om en yderlig besparelse på ca. 50.000 kr.

 

I lighed med 2012 skal der herudover afsættes midler til fortsat drift af bygningen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Kommissorium for arbejdsgruppe: Afledte effekter af langsigtet plan for dagtilbud

28.06.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2012

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde den 7. februar 2012, at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal arbejde videre med, de afledte effekter af en ændret dagtilbudsstruktur, som skitseret i ”Forslag til en langsigtet plan for dagtilbudsområdet efter høring”.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a) Forslag til arbejdsgruppens kommissorium godkendes

 

Børne- og skoleudvalget 6. marts 2012:

Forslag til arbejdsgruppe og kommissorium godkendt, idet Børne- og skoleudvalget ønsker, at der også foretages en vurdering af vippeordningen.

Endvidere ønsker udvalget, at arbejdsgruppen foretager en vurdering af samspillet mellem bygninger og pædagogik.

BUPL Bornholm indgår ikke som medlem af arbejdsgruppen, men der er en tæt dialog med de faglige organisationer på området.

 

Sagsfremstilling

Forslag til kommissorium:

 

Formål:

1.      Fremkomme med konkrete forslag til en eventuel ændring af distrikts og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

2.      Overveje, vurdere og beregne effekten af andre mulige budgettildelingsmodeller.

3.      Belyse betydningen af de nuværende visitationsregler, overveje og synliggøre konsekvensen af eventuelle ændringer af visitationsreglerne, herunder betydningen for forældrenes ”Frie valg”

4.      Vurdering af konsekvenser og effekt af en eventuel ændring af den nuværende tildeling af kvadratmeter pr. barn.

5.      Igangsættelse af en brugerundersøgelse der belyser forældrenes behov for åbningstider, opsamle, vurdere og konsekvensberegne resultatet.

 

 

Arbejdsgruppens overvejelser, forslag og konsekvensberegninger forelægges Børne- og Skoleudvalget.

 

Organisering:

Opgaven er iværksat af Børne- og Skoleudvalget, forankret i Børne- og Skolesekretariatet, tovholder for opgaven er faglig konsulent for dagtilbud Lene Elleby Pedersen.

 

Arbejdsgruppens medlemmer er:

Virksomhedsleder Børnenes Dagpleje og Pladsformidling: Lis Christensen:

Distriktsleder: Ann Rubæk-Nielsen

Distriktsleder: Kirsten Petersen

Distriktsleder: Janus Node

Distriktsleder: Jens Holm

Økonomi og Analyse: Lars Hammer Holmberg

BUPL: Tomas Nielsen

 

Tidsramme:

Fra 2. april 2012 til 28. september 2012.

Arbejdsgruppen udarbejder en detaljeret tidsplan inden for tidsrammen, med frister for de enkelte opgaver, herunder dato/datoer for behandling i Børne- og Skoleudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Prioritering af renoveringspulje til skolebygninger 2012

82.18.00P20-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2012

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. februar at udsætte behandlingen af ansøgningen fra Paradisbakkeskolen om anlægsmidler til opsætning af foldevæg på afdeling Nexø.

Udvalget ønskede forud for behandling af ansøgningen en samlet oversigt med forslag til anvendelse af renoveringspuljen til skolebygninger. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør i 2012 1.084.713 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

                 At prioriteringen af anlægsmidlerne i renoveringspuljen for 2012 godkendes.

 

Børne- og skoleudvalget 6. marts 2012:

·         Børne- og skoleudvalget anbefaler, at vedligeholdelsesopgaver prioritet 1, og de foreslåede ombygningsopgaver på afdeling Nexø og nedrivning af Østergade 21 på afdeling Svartingedal.

·         Børne- og skoleudvalget tager efterfølgende stilling til anvendelse af resterende midler.

 

 

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen under BRK Ejendomsservice har udarbejdet en prioriteret liste over vedligeholdelsesopgaver og ombygnings- og indretningsopgaver. Oversigten er bilagt sagen.

Vedligeholdelsesopgaverne under prioritet 1 anbefales udført snarest, mens opgaverne under prioritet 2 og 3 ikke har akut karakter.

 

Forslaget til prioritering af anlægsmidlerne er følgende:

 

·         Vedligeholdelsesopgaver, prioritet 1: I alt 141.300 kr.:

o        Ungdomsskolens afdeling Nord i Klemensker: Renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp, 60.000 kr.

o        Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker: Fastgørelse af defekte betonelementer og udskiftning af vinduer i to klasseværelser, 81.300 kr.

 

·         Vedligeholdelsesopgaver, prioritet 2: I alt 550.000 kr.:

o        Skole Nord, afdeling Kongeskær: Udskiftning af vinduesbånd i gymnastiksal, 230.000 kr.

o        Skole Nord, afdeling Svartingedal: 1. etape af vinduesudskiftning i ”PL-bygning”, 120.000 kr.

o        Rønneskolen, afdeling Østre: 1. etape af udskiftning af vinduer og døre i blok 9, 200.000 kr.

 

·         Ombygningsopgaver:

o        Paradisbakkeskolen, afdeling Nexø: opdeling af lokale ved hjælp af foldevæg, 225.800 kr. Paradisbakkeskolen har ansøgt om anlægsbevilling til opsætning af foldedør i det tidligere håndarbejdslokale, da afdelingen i Nexø ikke har lokaler til alle klasser i det kommende skoleår. Kommunale ejendomme har gennemgået de indhentede tilbud på opsætning af foldevæg m.v. og har ingen bemærkninger.

 

·         Restbeløbet i renoveringspuljen til skolebygninger på reserveres til blandt andet:

o     Skole Nord, afdeling Svartingedal: Nedrivning af Østergade 21.

I forbindelse med opsætning af legeplads på afdeling Svartingedal skal Østergade 21 nedrives. Bornholms Regionskommune har tidligere søgt om nedrivningsstøtte til projektet, men har modtaget afslag herpå. Skole Nord er aktuelt i gang med at indhente tilbud på opgaven og det indstilles derfor, at prioriteringen af restbeløbet i renoveringspuljen til skolebygninger afventer resultatet heraf.

 

Økonomiske konsekvenser

Prioriteringen af anlægsmidlerne for 2012 vil blive fulgt op med separate bevillingsansøgninger.

 

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af ”Renoveringspulje til skolebygninger”. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. marts 2012

1.
Prioritering af renoveringsopgaver på skoler (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbevilling til deling af håndarbejdslokale på Paradisbakkeskolens afdeling Nexø

82.18.00P20-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-02-2012

13

 

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2012

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Paradisbakkeskolen søger om en anlægsbevilling til opsætning af foldevæg i det tidligere håndarbejdslokale for at imødegå pladsproblemer i skoleåret 2012-2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 225.800 kr. til opsætning af foldevæg i det tidligere håndarbejdslokale

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 225.800 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 undervisning

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. februar 2012:

Udsættes, idet der indhentes forslag til anvendelse af renoveringspuljen til skolebygninger. Forslagene gennemgås af Teknik- og Miljø inden behandlingen i BSU.

 

Børne- og skoleudvalget 6. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Paradisbakkeskolen har opgjort det forventede klassetal for skoleåret 2012-2013 på afdeling Nexø.

Opgørelsen viser, at der i det kommende skoleår skal undervises 26 klasser + 3 modtagelsesklasser mod i dag 25 klasser + 3 modtagelsesklasser. Forøgelsen af klassetallet har baggrund i nedsættelsen af det maksimale elevtal i børnehaveklasser og 7. klasser.

Skolen udnytter i dag allerede det tidligere håndarbejdslokale som klasselokale og har flyttet håndarbejdsundervisningen til et mindre klasselokale.

 

Skolen har indhentet tilbud på opsætning af foldevæg og de samlede udgifter er opgjort således:

 

Oversigt over udgifter:

 

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 225.800 kr. kan finansieres af ”Renoveringspuljen til skolebygninger” under ”Sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning”. Det korrigerede rådighedsbeløb i skolerenoveringspuljen i budget 2012 udgør 1.084.713 kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af ”Renoveringspuljen til skolebygninger”. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

På Børne- og Skoleudvalgets møde i dag i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne i renoveringspuljen for 2012, herunder 225.800 kr. til opdeling af lokale ved hjælp af en foldevæg på Paradisbakkeskolens afdeling Nexø.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ansøgning om tilskud til deltagelse i Folkemødet 2012

24.00.00Ø40-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2012

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

I lighed med sidste år ønsker skolerne et tilskud til bustransport, der giver mulighed for, at overbygningsklasserne kan deltage i Folkemødet 2012. Endvidere søges om et tilskud til en koordinator, der kan koordinere bornholmske unges deltagelse i Folkemødets ungdomscamp.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget at:

a)     Der bevilges et tilskud på 30.000 kr. til bustransport til Folkemødet af elever i overbygningsklasserne.

b)     Der bevilges 30.000 kr. til koordinering af deltagelse i folkemødets ungdomscamp

c)     De i alt 60.000 kr. finansieres af kontoen sekretariatspuljen for politikområde 02 undervisning, fællesudgifter, folkeskoler.

 

Børne- og skoleudvalget 6. marts 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der søges om tilskud til to projekter, i alt 60.000 kr.:

 

1) På vegne af skolerne søges om i alt 30.000 kr. der kan anvendes som tilskud til transport af skolernes overbygningselever til Folkemødet. Ideen er, at eleverne i får en hel undervisningsdag i samfundsfag.

 

2) På vegne af projektledelsen for UTA, ungdomsskolen, UU, Musikskolen og skolevæsenet søges om 30.000 kr. til koordinering af forskellige ungdomsgruppers deltagelse i Folkemødets ungdomscamp. Ideen er under paraplyen: ”Ung – lokal – global” at skabe rammen for debatter og indslag, hvor det belyses hvordan kreativitet og innovation kan bygge broer. Ung i udkanten set i lyset af globaliseringen kunne være en overskrift.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 30.000 kr. til bustransport og 30.000 kr. til koordinering af en eventuel deltagelse i Folkemødets ungdomscamp, i alt 60.000 kr. Bevillingen kan finansieres af kontoen sekretariatspuljen for politikområde 02 undervisning, fællesudgifter, folkeskoler. Det forudsættes, at Fritids- og kulturområdet bidrager med yderligere 30.000 kr. til den koordinerende indsats.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent møde

 10  Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

27.00.00P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2012

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Social- og integrationsministeren har bedt alle landets kommuner om at udarbejde et skriftligt beredskab for, hvordan de vil håndtere sager om seksuelle overgreb mod børn. Børne – og Skolesekretariatet, har i samarbejde med Bornholms Politi, udarbejdet ”Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge”.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         ”Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge”, godkendes

·         ”Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge”, sendes til efterretning i Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

 

Børne- og skoleudvalget 6. marts 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Social- og integrationsministeren har bedt alle landets kommuner om at udarbejde et skriftligt beredskab for, hvordan de vil håndtere sager om seksuelle overgreb mod børn. En undersøgelse fra SISO (Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn) viser at de kommuner, som allerede har et beredskab finder:

 

”at et beredskab har en meget positiv effekt på den hjælp, de kan tilbyde børn, der har været udsat for overgreb. Og et skriftligt beredskab giver kommunen en grundlæggende faglig viden om seksuelle overgreb og en kvalificeret forebyggelse og håndtering af sager, hvor der er mistanke eller viden om, at børn udsættes for overgreb”.

 

Børne – og Skolesekretariatet, har derfor i samarbejde med Bornholms Politi, udarbejdet et beredskab for, hvordan vi på Bornholm håndterer indsatsen overfor disse børn og unge.

 

 

Formålet med beredskabet er:

·         At afklare definitioner og begreber

·         At formidle viden om tegn og signaler på børns mistrivsel, herunder om barnet kan være udsat for vold eller seksuelle overgreb

·         At øge bevidstheden om handlemuligheder og handlepligt i forbindelse med viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb

·         At tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der vedrører disse overgreb

·         At sikre at alle ansatte, som arbejder direkte med børn, kender og anvender Bornholms Regionskommunes beredskab ved vold og seksuelle overgreb

·         At skabe grundlag for fortsat at arbejde med forebyggelse af overgreb mod børn.

 

Målgruppen for beredskabet er:

Er alle ledere og medarbejdere som, er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år. Det kan være ansatte i dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, pleje- og aflastningsfamilier, døgninstitutioner, sundhedspersonale, den kommunale tandpleje, politi, andre faggrupper inden for børne- og skoleområdet, eller private som løser opgaver på børne- og skoleområdet for Bornholms Regionskommune.

 

Beredskabet indeholder også en vejledning til foreninger og frivillige organisationer, som har med børn og unge at gøre.

 

For at sikre, at alle relevante aktører kender og anvender beredskabet, udarbejdes der plan for den videre implementering. Planen omhandler:

 

·         Offentliggørelse af beredskabet elektronisk på Dragenettet og BRKs hjemmeside

·         Udarbejdelse af elektronisk borger information – så borgerne hurtigt kan finde den relevante rådgivning og hjælp, hvis de er bekymret for et barn

·         Udarbejdelse af ”pixi udgaver” til de relevante aktører

·         Offentliggørelse i den bornholmske dagspresse - medier

·         Temamøder med relevante aktører

§         skoler

§         dagtilbud

§         idrætsliv/foreninger

§         andre

 

Implementeringen forventes igangsat i løbet af foråret 2012.

 

Høring

Beredskab og handlevejledningen blev sendt høring i Handicaprådet den 21. februar 2012. Handicaprådet udtaler følgende: ”Handicaprådet ønsker, at det sikres, at eventuelle sager vedr. mistanke eller viden om krænkelser ikke slippes ved fraflytning/tilflytning mellem kommunerne”.

 

Handicaprådet er efterfølgende orienteret om, at kommunerne er forpligtet til jfr.§ 152 i Lov om Social Service at foretage en tværkommunal underretning, hvis en familie med et eller flere børn under 18 år eller vordende forældre flytter fra en kommune til en anden kommune og fraflytningskommunen finder, at et eller flere børn har behov for særlig støtte efter Servicelovens bestemmelser.

 

BRKs Hoved-MED er på møde den 27. februar 2012 blevet orienteret om afsnittet ”Handlevejledning ved viden om, eller mistanke om seksuelt overgreb begået af ansat” side 26 – 28. Hoved-MEDs udtalelse følger.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. marts 2012

1.
Beredskab og handlevejledning (PDF)

2.
VS: Høringssvar - Beredskabs og handlevejledning - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge (MSG)

3.
Høringssvar - BRK Hoved -MED (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2012

11

 

 

Børne- og skoleudvalget 6. marts 2012.

 

Udvalget ønsker mulighederne for anvendelse af evt. ledige bygninger til en udvidelse af Skovbørnehaven i Rønne undersøgt.

 

Der forsøges afholdt et fælles møde mellem BSU og skolelederne mht. den fremtidige indskrivning til 0. klasse.

 

Individuelle dispensationsansøgninger behandles jf. folkeskolelovgivningen af skolelederen.

 

Kan skolernes Kvalitetsrapporter udbygges?

 

Der gives på et senere udvalgsmøde en oversigt over muligheder for fleksibilitet i folkeskolen.

 

Der afholdes i forbindelse med et ordinært Børne- og skoleudvalgsmøde et dialogmøde med Handicaprådet.

 

Henvendelser omkring redegørelser m.m., der skal udarbejdes af Børne-og skolesekretariatet skal principielt fremsendes gennem borgmester eller udvalgsformand.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2012

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 6. marts 2012: