Referat
Børne- og Skoleudvalget
10-04-2012 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Børne- og Skoleudvalgets budgetbidrag 2013
  åbent 3 Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på Børne- og Skoleudvalgets områder
  åbent 4 Status for arbejdsgruppen vedr. udviklings- og investeringsplan på skoleområdet
  åbent 5 Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende renoveringspulje på børne- og skoleområdet
  åbent 6 Faglige kvalitetsoplysninger for dagtilbud 2012-2013
  åbent 7 Fleksibel frokostordning 2013
  åbent 8 Skolepolitik i høring
  åbent 9 Anlægsbevilling til nedrivning af Østergade 21, Skole Nord, afdeling Svartingedal
  åbent 10 Anlægsbevilling til vedligeholdelsesopgaver på Bornholms Ungdomsskole
  åbent 11 Anlægsbevilling til sikring af facadeelementer på afdeling Aaker - tillægsbevilling
  åbent 12 Dispensation fra styrelsesvedtægten til højere klassekvotient i overbygningen på Paradisbakkeskolen
  åbent 13 Forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet fra 1. august 2012
  åbent 14 Kørselsbehov til skolefritidsordningerne i skolernes sommerferie
  åbent 15 Tilskud til madskoler i sommerferien 2012
  åbent 16 Fortsættelse af undervisningstilbuddet "Rampen"
  åbent 17 Økonomi og status på implementeringen af BDO's anbefalinger i Bornholms Familiecenter
  åbent 18 Gensidig orientering
  åbent 19 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

Kl. 16.00, Orientering om ny daginstitution i Åkirkeby (Martin Petersen, Jens Holm og Lene Elleby Pedersen deltager)

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Børne- og Skoleudvalgets budgetbidrag 2013

00.01.00Ø02-0153

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

På budgetseminar 1 drøftede Kommunalbestyrelsen fokusområder for udvalgenes videre arbejde med budgetbidraget til budgetforslag 2013 og overslagsår.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldte kravene til udvalgenes videre budgetarbejde på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. februar 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         Børne- og skoleudvalget drøfter udvalgets videre budgetarbejde med budgetbidrag til budgetforslag 2013.

 

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

 

Børne- og skoleudvalget arbejder videre med struktur, herunder langsigtet planlægning og har i forlængelse af den "Langsigtede plan på dagtilbudsområdet" nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder videre med en række elementer i denne bl.a. distriktsstrukturen på dagtilbudsområdet.

M.h.t. til ledelsesstrukturen på skoleområdet ønsker Børne- og skoleudvalget, at dette undersøges nærmere.

Udvalget ønsker, at de involverede virksomheder og BFC i forbindelse med en evt. samtænkning af Mælkebøtten/Kildebakken inddrages, og Børne- og skoleudvalget ønsker at få forelagt konkret forslag til dette.

Børne- og skoleudvalget drøfter den langsigtede planlægning som konsekvens af det faldende børnetal efterfølgende.

Børne- og skoleudvalget har gennem fællesmøder for de tre udvalg (BSU, BU og SU) tilsluttet sig, at der arbejdes videre med en udvikling af den tværgående indsats i forhold til ungeområdet. Resultaterne af UTA bør efterfølgende overvejes.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminar 1 den 14. februar 2012 præsenteret for præmisserne for kommunens kommende budget for 2013 og overslagsår.

 

Med udgangspunkt i BDOs budgetscreeningsrapport har der været en bred politisk debat om serviceniveau, struktur, digitalisering, effektivisering mv. på alle områder.

 

Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund drøftet og udpeget de områder, der skal danne rammerne for udvalgenes videre arbejde med budget 2013 og overslagsår frem til den 14. juni 2012, hvor udvalgenes budgetbidrag skal afleveres.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 22. februar 2012 bedt Børne- og Skoleudvalget om at arbejde videre inden for følgende fokusområder:

 

1.      Strukturer, herunder langsigtet planlægning i forhold til befolkningsudvikling

-          Distriktsstruktur på dagpasningsområdet (se på antal distrikter og ledelsesstruktur)

-          Ledelsesstruktur på skoleområdet

-          Mælkebøtten samtænkes med Kildebakken / Inklusion

-          Langsigtet planlægning som følge af faldende børnetal

2.      Øget samarbejde mellem udvalgsområder, navnlig mellem Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget, med henblik på bedre tværgående indsats

-          Tværgående indsats i forhold til unge/ UU-indsatsen på tværs af udvalg (BSU, SU og BU)

3.      Fastlæggelse af serviceniveau, bl.a. vurdering af kan/skal – opgaver og kvalitetsstandarder, samt se på digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi Rummeligt arbejdsmarked

4.      Offentlig-privat samarbejde

5.      Konkurrenceudsættelse

6.      Skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning

 

Der følges op på udvalgenes arbejde på statusmøder med udvalgsformændene og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. marts og den 23. maj, jf. Budgetvejledning 2013.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetoverførsler fra 2011 til 2012

00.30.14P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 på Børne- og Skoleudvalgets områder i henhold til de nye overførselsregler. Samlet set udgør overskuddet på området netto 6,3 mio. kr. Det indstilles, at der overføres et samlet overskud 20,5 mio. kr. til 2012, idet et underskud på 18,1 mio. kr. afskrives.      

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at:

a)     der overføres 20.537.000 kr. til 2012 som anført i bilag 1 kolonne 6

b)     Bornholms FamilieCenters underskud i 2011 på 18.110.000 kr. afskrives

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 er opgjort. Fra og med overførslerne fra 2011 til 2012 træder de nye overførselsregler i kraft, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011.

Reglerne indebærer, at virksomhederne automatisk kan overføre overskud op til 5 pct. af budgetrammen, henholdsvis underskud op til -2 pct. af budgetrammen i budget 2012. Overskud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. overføres til virksomhedens budget 2012.

Virksomheder, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Alle virksomheder, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 15. februar 2012 besluttet, at alle skal ansøge om at anvende overført overskud i 2012, og at ansøgningerne skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

På Børne- og Skoleudvalgets områder udviser driften et samlet overskud på 6,3 mio. kr. på den overførbare bevilling.

 

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 på virksomhedsniveau fremgår af bilag 1.

 

Følgende virksomheder har anmodet om at overføre et større overskud end 5 pct.:

Politikområde 1 Dagpasning

·         Dagtilbud Nord anmoder om at overføre yderligere 975.000 kr. til renoveringsopgaver i daginstitutionerne og geninvestering i projekter, der støtter op om SOL-projektet, Inklusion, LP mv.

·         Dagtilbud Øst anmoder om at overføre at overføre yderligere 39.000 kr. bl.a. til istandsættelse af ”Skovhuset”.

·         Sekretariatsbevillingen for politikområde 1 anmoder om at overføre yderligere 3.445.000 kr. som begrundes med, at overskuddet er disponeret til forskellige projekter, herunder udviklings- og opkvalificeringsprojekt, 3-årigt SOL-projekt, Børneintranet, og PAU/pædagoguddannelse.

·         Facility Management anmoder om at overføre yderligere 50.000 kr. som er uforbrugte bygningsbudget vedr. Dagtilbud Vest.  

 

Politikområde 2 Undervisning

·         Ungecenter Bornholm anmoder om at overføre yderligere 513.000 kr. til iværksættelse af et større antal AVU forløb på VUC og projekt i forbindelse med Ungepakken. Det samlede overskud reduceres med 1.464.000 kr. svarende til overskud vedr. STU, idet der er givet tillægsbevilling til forventet merforbrug vedr. STU i 2011.

·         Sekretariatsbevillingen for politikområde 2 anmoder om at overføre yderligere 4.941.000 kr. Dette begrundes med at der er disponeret budgetmidler til igangværende og kommende projekter, bl.a. inklusionsprojekt, et 3-årigt Young Care projekt, fortsættelse af projekt Rampen med Ungdomsskolen og to idrætsprojekter. Derudover er der i 2012 merudgifter til flere specialklasseelever i 10. klasse og til SFO-området. 

 

Politikområde 3 Børn og Familier

·         Sekretariatsbevillingen for politikområde 3 anmoder om at overføre yderligere 1.066.000 kr.. Overskuddet skal anvendes til at afholde udgifter i forbindelse med ny struktur på børne- og ungeområdet samt arbejdet med LP-modellen.

 

Følgende virksomhed har anmodet om eftergivelse af underskud:

Bornholms Familiecenter anmoder om, at underskuddet i 2011 på 18.110.000 kr. afskrives helt. Dette med udgangspunkt i at det ikke vurderes realistisk at indhente underskud vedrørende 2011 samtidigt med det omfattende arbejde at bringe virksomhedens drift i balance i 2012 – jf. bl.a. det længere indløb af paradigmeskiftet. Børne- og Skoleudvalget forelægges også i 2012 månedlige budgetopfølgninger samt status på implementeringsplanen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

På Børne- og Skoleudvalgets områder udviser driften et samlet overskud på 6,3 mio. kr. på den overførbare bevilling. Den automatiske overførsel giver adgang til at overføre i alt 6,7 mio. kr. til 2012, fordelt med 9,9 mio. kr. i overskud og 3,2 mio. kr. i underskud.

Når der tages højde for virksomhedernes anmodninger om overførsel af yderligere overskud og eftergivelse af underskud, udgør den samlede budgetoverførsel fra 2011 til 2012 i alt 20,5 mio. kr. (bilag 1, kolonne 6).

Overskud/underskud, der ikke overføres til 2012, udgør samlet set -14,3 mio. kr. (bilag 1, kolonne 7), herunder underskud på -18,1 mio. kr. vedr. Bornholms Familiecenter.

 

Herudover skal det bemærkes, at der overføres 2,5 mio. kr. fra Sekretariatsbevillingen på politikområde 02 til kassebeholdningen som besluttet med budgetvedtagelsen 2012. Beløbet er fratrukket før opgørelse af overskud til overførsel.  

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Bilag 1 BSU - Overførsler fra 2011 til 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Status for arbejdsgruppen vedr. udviklings- og investeringsplan på skoleområdet

17.00.05P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Der gives et resumé over det hidtidige forløb og en afsluttende status for arbejdsgruppen vedr. udviklings- og investeringsplan på skoleområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede i oktober 2010, at der skulle udarbejdes en udviklings- og investeringsplan for undervisningens fysiske rammer. I marts 2011 godkendte udvalget kommissorium og sammensætning af arbejdsgruppen, der havde repræsentanter fra Fritid og Kultur, Teknik og Miljø, skoleledere, lærere, SFO, elever, Økonomi og Analyse og Børne- og Skolesekretariatet.

 

Arbejdsgruppens kommissorium omfattede udarbejdelse af:

 

1.      En oversigt over nødvendige udvendige vedligeholdelsesplaner de næste 10 år.

2.      Forslag til indretning af skolerne, så de lever op til de krav, der følger af folkeskoleloven i forhold til fleksibilitet, teknisk udstyr og faglokaler.

3.      Forslag til investeringer i energioptimering og grøn teknologi gerne med en formidlingsmæssig og pædagogisk tilgang.

 

Arbejdsgruppen har i perioden marts – oktober 2011 afholdt en række møder til udarbejdelse af oversigter og forslag i henhold til det godkendte kommissorium. Arbejdsgruppen har også haft møde med Børne- og Skoleudvalget i juni 2011, hvor kommissoriet blev konkretiseret og hvor behovet for koordinering mellem de tre nedsatte arbejdsgrupper (skolepolitik, udviklings- og investeringsplan samt ny tildelingsmodel) blev præciseret.

 

I november 2011 besluttede Børne- og Skoleudvalget:

 

·         At arbejdsgruppens arbejde med en oversigt over nødvendige udvendige vedligeholdelsesarbejder over de næste 10 år udgik af kommissoriet.

Baggrunden for beslutningen var dels at der var udarbejdet en oversigt over vedligeholdelsesopgaver af et eksternt konsulentfirma, dels at al ejendomsdrift i 2012 ville overgå til BRK Ejendomsservice.

 

·         At arbejdsgruppens principforslag ”Den fleksible Skole” skulle behandles, debatteres og besluttes sammen med skolepolitikken.

·         At arbejdet med forslag til energiinvesteringer og grøn teknologi skulle stilles i bero, indtil det politisk var besluttet, hvilke tiltag der ønskes fremmet i forbindelse med ”Investeringsmodel for energirenoveringer”.

 

Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde med udarbejdelse af notatet ”Den fleksible skole –status marts 2012”, der er bilagt sagen.

Dette notat optages som tillæg til punkt 3 i forslaget til en skolepolitik, der behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. april 2012.

På samme møde behandles et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe på skole- og dagtilbudsområdet, der skal udarbejde forslag til renovering og udbygning af skoler og daginstitutioner. Ovennævnte notat forventes at blive indarbejdet i kommissoriet for den ny arbejdsgruppe.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Den fleksible skole - status marts 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende renoveringspulje på børne- og skoleområdet

82.20.00P20-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Der er i budget 2012 afsat en renoveringspulje til skolebygninger på 1.124.200 kr. og en renoveringspulje til børne- og skoleområdet på 10.000.000 kr.

Der foreslås nedsat en arbejdsgruppe dækkende børne- og skoleområdet.

Arbejdsgruppen får til opgave at udarbejde forslag til renovering/om- og udbygning af skoler og daginstitutioner. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

a)     der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til renoverings-, ud- og ombygningsprojekter på børne- og skoleområdet

b)     arbejdsgruppen sammensættes som beskrevet i sagsfremstillingen

c)     det i sagsfremstillingen foreslåede kommissorium godkendes

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Arbejdsgruppens forslag forelægges Børne- og skoleudvalget den 14. august 2012.

Arbejdsgruppen sammensætning ændres til, at omfatte:

1 repræsentant for Teknik og Miljø

1 repræsentant for Økonomi og Analyse

2 repræsentanter for Børne- og Skolesekretariatet

1 repræsentant for lederne på dagtilbudsområdet

1 repræsentant for lederne på skoleområdet

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med budgetvedtagelsen for 2012 afsat 1.124.200 kr. til renovering af skolebygninger og 10.000.000 kr. til renovering af bygninger på børne- og skoleområdet.

Af puljen på 1.124.200 kr. har udvalget truffet beslutning om anvendelse af 522.800 kr. til vedligeholdelses-, nedrivnings- og ombygningsopgaver.

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en prioriteret liste for anvendelsen af de resterende midler i denne pulje (601.400 kr.).

Renoveringspuljen på børne- og skoleområdet på 10.000.000 kr. og restbeløbet på 601.400 kr. fra renoveringspuljen til skolebygninger foreslås prioriteret ud fra en samlet plan for børne- og skoleområdet.

Til udarbejdelse af en sådan plan foreslås nedsat en arbejdsgruppe med følgende sammensætning:

 

1 repræsentant for Teknik og Miljø

1 repræsentant for Økonomi og Analyse

2 repræsentanter for Børne- og Skolesekretariatet

1 repræsentant for formændene i forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet

1 repræsentant for skolebestyrelsesformændene

1 repræsentant for lederne på dagtilbudsområdet

1 repræsentant for lederne på skoleområdet

 

Det foreslås, at følgende elementer indgår i arbejdsgruppens kommissorium:

 

·         Udarbejdelse af idékatalog til fremtidige ny-, om- og tilbygninger på børne- og skoleområdet.

·         Udarbejdelse af prisoverslag for de enkelte projekter.

·         Udarbejdelse af en langsigtet, prioriteret plan for anvendelse af de afsatte anlægsmidler i de to renoveringspuljer

·         Arbejdsgruppens forslag til en langsigtet, prioriteret plan forelægges Børne- og Skoleudvalget i september 2012

 

Det forudsættes, at det hidtidige arbejde i arbejdsgruppen vedrørende udviklings- og investeringsplan på skoleområdet indgår i grundlaget for det kommende arbejde med en langsigtet plan for anvendelse af de afsatte anlægsmidler.

 

Børne- og Skoleudvalget orienteres løbende om status for gruppens arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Faglige kvalitetsoplysninger for dagtilbud 2012

00.22.10P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

I følge økonomiaftalen mellem regeringen og KL skal kommunerne senest ved udgangen af 2012, have offentliggjort faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

a)     Skabelon for faglige kvalitetsoplysninger 2012 godkendes

b)     Børne- og Skoleudvalget præsenteres for de faglige kvalitetsoplysninger 2012, på deres møde den 4. december 2012

c)     De faglige kvalitetsoplysninger 2012, indgår som et element i dialogmøderne forår 2013

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

I Bornholms Regionskommune udarbejdes de første kvalitetsoplysninger i 2012. Herefter udarbejdes der og offentliggøres kvalitetsoplysninger hvert andet år. 

 

Kvalitetsoplysningerne skal

 

·         Sikre en overordnet og systematisk styring af kvalitetsudviklingen

·         Synliggøre kvaliteten i forhold til børnenes trivsel, udvikling og læring

·         Sikre helhed og sammenhæng i kerneydelserne

·         Sikre dokumentation og opfølgning

·         Fungere som et dialog- og udviklingsredskab

·         Udgøre bestanddelen af det pædagogiske tilsyn

·         Fungere som et ledelsesværktøj

 

 

Kvalitetsrapporten henvender sig til ledelse, medarbejdere og forældre på dagtilbudsområdet, samt politikere og Børne- og Skolesekretariatet.

 

De faglige kvalitetsoplysninger udarbejdes på baggrund af en analyse, af udvalgte områder i det vi definerer som kerneydelsen på dagtilbudsområdet.

 

Som grundlag for analysen tages udgangspunkt i dagtilbudslovens intentioner omkring kerneydelse og i forskningsbaseret definition af, hvad der:

 

 

Hvad vil vi konkret undersøge ved kvaliteten?

 

·         Hvordan foregår refleksion og evaluering af den pædagogiske praksis?

·         Hvordan har børnene det?

·         Hvilken tilgang har man til planlægning og struktur af den pædagogiske dagligdag?

·         Er der stabilitet i de enkelte personalegrupper?

·         Hvordan er kønsfordelingen blandt pædagoger og pædagogmedhjælpere i afdelingerne?

 

Værktøjer til dokumentation af kvaliteten

 

I kvalitetsoplysningerne for 2012 tages udgangspunkt i LP- kortlægningsundersøgelsen, der blev foretaget i 2011, hvor børn, forældre og personale i de enkelte afdelinger, har indgået i en undersøgelse af læringsmiljøet.

 

I kvalitetsoplysningerne for 2013-2014 tages udgangspunkt i ”Børnemiljøtermometeret”. Børnemiljøtermometret undersøger børnemiljøet set med børnenes øjne. Børnemiljøtermometeret måler henholdsvis fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø på baggrund af observationsskemaer eller spørgeskemaer henvendt til børnene.

Endvidere indeholder de faglige kvalitetsoplysninger

·         Hvad er højkvalitet i kerneydelsen?

·         Faktorer der er medvirkende til, at skabe højkvalitets dagtilbud

·         Hvorfor skal vi have højkvalitetsdagtilbud på Bornholm?

·         Basisoplysninger om de Bornholmske dagtilbud

·         Beskrivelse af nuværende fokus og indsatsområder

·         Det kommunale tilsyn for 2012

 

Skabelon for kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Skabelon faglige kvalitetsoplysninger for dagtilbud 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Fleksibel frokostordning 2013

28.06.00A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I 2010 besluttede Folketinget lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner.

 

I november 2010 blev forældrene i de Bornholmske dagtilbud, præsenteres for det kommunale tilbud, om et sundt frokostmåltid med ikrafttræden den 1. august 2011.

 

Forældre har iflg. Lovgivningen mulighed for fravalg af ordningen hvert andet år. Derfor skal der i 2012 iværksættes en fravalgsprocedure gældende for frokosttilbuddet 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

a)     Frokostordningen forankres i det enkelte distrikt. I de afdelinger hvor forældrene ikke fravælger tilbuddet, ansættes en køkkenmedarbejder med ansvar for indkøb, tilberedning og anretning af frokostmåltidet samt, efterfølgende oprydning og rengøring af køkkenfaciliteterne, som beskrevet i den redigerede mad- og måltidspolitik ”Apetitvækkeren” (bilag)

b)     Distriktsbestyrelserne sikrer en struktur, der giver forældrerådene i de afdelinger, hvor der serveres frokost optimal indflydelse på frokostmåltidet

c)     Kr. 600 pr. mdr. fastsættes som maksimumsbeløb for frokostmåltidet

d)     Kr. 525 pr. mdr. fastsættes som pris for frokostmåltidet 2013.

e)     De foreslåede ændringer af retningslinjer for fravalg godkendes

f)       Forslag til tidsplan for fravalgsprocedure til frokostordning 2013 godkendes

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Den nuværende leverandør RKR Service, har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte samarbejdet omkring frokostordningen efter den 31. december 2012.

 

 

Status på nuværende ordning:

 

Medarbejdere fra RKR Service tilbereder og anretter frokost i fire afdelinger, hvor forældrene ved sidste fravalgsprocedure ikke fravalgte frokostordningen. De fire afdelinger er:

 

·         Stjernehuset til børnehavebørnene

·         Sydgården til vuggestuebørnene

·         Karlsvognen til børnehavebørnene

·         Trinbrættet Rønne Nord til vuggestuebørnene

 

Kommunalbestyrelsen fastsatte den 25. november 2010, en øvre grænse for frokostmåltidet på kr. 600,00. Det nuværende frokostmåltid koster kr. 518,00 pr. måned.

 

Der tildeles søskende og fripladstilskud efter gældende regler til frokostmåltidet.

 

Forslag til frokostordningen 2013:

 

Idet RKR ikke fortsat ønsker, at være leverandør til frokostordningen ved kontraktperiodens udløb, den 31. december 2012, foreslås følgende:

 

Frokostordningen forankres i det enkelte distrikt. I de afdelinger hvor forældrene ikke fravælger tilbuddet, ansættes en køkkenmedarbejder med ansvar for indkøb, tilberedning og anretning af frokostmåltidet samt, efterfølgende oprydning og rengøring af køkkenfaciliteterne. 

 

Basis for frokostmåltidet

Frokostmåltidet skal være sundt og leve op til den af Kommunalbestyrelsen godkendte mad- og måltidspolitik ”Appetitvækkeren”

 

Distriktsbestyrelserne sikrer en struktur, der giver forældrerådene i de afdelinger, hvor der serveres frokost optimal indflydelse på frokostmåltidet.

 

Frokostmåltidet:

Forslag til frokostmåltidet er beskrevet i ”Appetitvækkeren”, frokostmåltid 2013.

 

Kr. 600 pr. mdr. fastsættes som maksimumsbeløb for frokostmåltidet.

 

Kr. 525 pr. mdr. fastsættes som pris for frokostmåltidet 2013.

 

Forældrenes mulighed for fravalg af frokostordningen 2013:

I fravalgsproceduren i 2010, fravalgte forældrene frokostordningen i henholdsvis vuggestue og børnehavegrupper, det betyder, at der nu i integrerede institutioner, serveres mad i for eksempel vuggestuen, men at ordningen er fravalgt i børnehaven.

 

Der er af distriktslederne fremsat ønske om, at fravalget omfatter hele afdelinger og ikke enkelte børnegrupper i afdelingen.

 

Der foreslås derfor efter drøftelse med KL, at der sker en ændring af retningslinjerne for fleksibel frokostordning:

 

Forslag til ændring:

I procedure for fravalg foreslås en ændring fra:

 ”Fravalget skal gælde for hele børnegruppen og i integrerede dagtilbud for hele vuggestuegruppen eller hele børnehavegruppen”

 

Til:

”Fravalget gælder de enkelte afdelinger i distriktet”.

 

Øvrige ændringsforslag til retningslinjerne:

I procedure for fravalg slettes ”Forældreråd”, idet fravalget tages af det enkelte barns forældre.

De reviderede retningslinjer for Fleksibel frokostordning vedlægges som bilag.

 

Forslag til tidsplan for fravalgsprocedure til frokostordning 2013:

 

I perioden 23. april 2012 til den 18. maj 2012, præsenteres forældrene for tilbuddet om frokostmåltid 2013. Præsentationen finder sted i de enkelte afdelinger.

 

Skriftlig fravalgsprocedure finder sted i uge 21 i de enkelte afdelinger.

 

Resultat sendes til Børne- og Skolesekretariatet senest den 11. juni 2012.

 

Køkkenerne i de afdelinger hvor der skal tilberedes og anrettes frokost, gennemgås med henblik på godkendelse.

 

Proces for eventuelle om- og nyetableringer af køkkener igangsættes, så de står klar 1. januar 2013.

 

Resultat af fravalgsprocedure med deraf følgende økonomiske beregninger, behandles af Børne- og Skoleudvalget den 4. september 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til søskende- og fripladstilskud og udgiften til eventuelle anlægsudgifter til etablering af nye køkkener er afhængigt af antallet af afdelinger, hvor forældrene ikke fravælger frokostordningen.

 

Denne beregning indgår i sagsfremstillingen til Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. september 2012 på baggrund af resultatet af fravalgsproceduren.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Redigeret forslag til: Retningslinjer fleksibel frokostordning (PDF)

2.
Redigeret forslag til: Mad og måltidspolitik "Apetitvækkeren" (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Skolepolitik i høring

17.01.10K04-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 27. september 2011, at udvalget skulle have forelagt forslag til skolepolitik og konkrete forslag til udmøntning inden forslaget sendes i høring. I henhold til tidsplanen besluttet den 29. november 2011, behandles forslag til skolepolitik i Børne- og Skoleudvalget den 10. april 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og skole indstiller, at:

·         Børne- og skoleudvalget sender forslag til skolepolitik med tilhørende konkrete forslag til udmøntning og bilaget: ”Den fleksible skole” i høring i skolebestyrelser og Handicaprådet i perioden 11. april til 21. maj 2012.

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den 1. marts 2012 nedsatte Børne- og Skoleudvalget en arbejdsgruppe der havde til opgave at fremkomme med forslag til målsætning for den bornholmske folkeskole eller en skolepolitik, som arbejdet senere er blevet kaldt.

 

Den 27. september 2011 blev arbejdsgruppen udvidet med medlem af børne- og Skoleudvalget, Ole Dreyer. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen skulle planlægge et temamøde, hvor forslaget til skolepolitikken skulle præsenteres og finde konkrete forslag til udmøntning af skolepolitikken. Endvidere blev arbejdsgruppen bedt om at tilknytte de fundne forslag til udmøntning af skolepolitikken til høringsforslaget.

 

Politikken er opstillet i 5 punkter:

 

·         Fællesskab, relationer og samarbejde

·         Plads til forskellighed udfordringer til alle

·         Tidssvarende fysiske rammer og fleksible lege- og læringsmuligheder

·         Lyst og inspiration til livslang læring

·         Lokal forankring - globalt udsyn

 

Det samlede forslag til skolepolitik med konkrete forslag til udmøntning af rammerne samt bilaget ”Den fleksible skole” er bilagt sagen.

 

Tidsplan for det videre arbejde:

 

 

 

 

10/04 2012

Forslag til skolepolitik sendes i høring af BSU

BSU

11/04 til 21/05 2012

Høring i skolebestyrelser og handicapråd

SB og handicapråd

04/06 2012

BSU behandler skolepolitikken efter høring

BSU

20/06 2012

ØKE behandler skolepolitikken

ØKE

28/06 2012

Beslutning af skolepolitikken i kommunalbestyrelsen

KB

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Forslag til skolepolitik 19/3 2012 (DOC)

2.
Tillæg til skolepolitik (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anlægsbevilling til nedrivning af Østergade 21, Skole Nord, afdeling Svartingedal

82.21.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 6. marts 2012, at prioritere midler fra renoveringspuljen til at få nedrevet villaen Østergade 21, Hasle, der tidligere har fungeret som lokaler for en børnehaveklasse på Skole Nord, afdeling Svartingedal.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

d)     der gives en anlægsbevilling på 197.000 kr. til nedrivning af Østergade 21, Hasle samt opsætning af legeplads

e)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 197.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger

f)       anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Allerede i juni 2011 søgte Skole Nord om byggetilladelse til at opføre den legeplads på afdeling Svartingedal, der havde ligget på den tidligere afdeling Klemensker. Byggetilladelsen kunne imidlertid ikke imødekommes, fordi placeringen omfattede tre matrikler. Derfor ønskede Skole Nord Østergade 21 nedrevet for at skaffe plads til legepladsen. Sommeren 2011 forsøgte Skole Nord at få støtte fra indsatspuljen til nedrivninger, men Østergade 21, Hasle kom ikke i betragtning.

 

På denne baggrund ansøger Skole Nord om at få nedrevet Østergade 21, Hasle, således det ledige areal på afdeling Svartingedal kan anvendes til opsætning af den legeplads, der er nedtaget på den tidligere Klemensker Skole.

Økonomiske konsekvenser

Der er indhentet tilbud på nedrivning af Østergade 21, Hasle. Det anbefales at et tilbud, der lyder på 175.000 kr. accepteres, idet dette tilbud omfatter afkobling og afpropning af el, vand og kloak. Dertil kommer at Teknik & Miljø har oplyst, at byggesagsomkostningerne i forbindelse med nedrivning af Østergade 21 og opsætning af ny legeplads vil beløbe sig til 22.000 kr. BRK Ejendomsservice vil stå for opsætning af legepladsen. I alt vil der derfor være omkostninger på i alt 197.000 kr. til nedrivning Østergade 21 og opsætning af legepladsen. Anlægsudgiften på 197.000 kr. foreslås finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør i budget 2012 1.084.713 kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af ”Renoveringspuljen til skolebygninger”. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Anlægsbevilling til vedligeholdelsesopgaver på Bornholms Ungdomsskole

82.18.00P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 6. marts 2012 at prioritere at midler fra renoveringspuljen til at få gennemført akutte vedligeholdelsesopgaver (prioritet 1).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

g)     der gives en anlægsbevilling på 60.000 kr. til renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Ungdomsskolens afdeling Nord.

h)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 60.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger

i)        anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02- Undervisning.

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen under BRK Ejendomsservice har udarbejdet en prioriteret liste over vedligeholdelsesopgaver og ombygnings- og indretningsopgaver. Med udgangspunkt i den prioriterede liste besluttede Børne- og Skoleudvalget i sit møde den 6. marts 2012 at anbefale, at følgende anlægsopgave udføres snarest:

 

·         Ungdomsskolens afdeling Nord i Klemensker: Renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp, 60.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 60.000 kr. foreslås finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør i 2012 1.084.713 kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af ”Renoveringspuljen til skolebygninger”. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Anlægsbevilling til sikring af facadeelementer på afdeling Aaker - tillægsbevilling

82.18.00S03-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi – og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Tillægsbevilling til anlægsbevilling til udskiftning af vinduer på Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker i forbindelse med sikring af facadeelementer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 40.000 kr. til udskiftning af vinduer i to klasseværelser på afdeling Aaker, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 140.000 kr.

b)     at tillægsbevillingen finansieres af renoveringspuljen til skolebygninger

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 6. marts 2012, at prioritere midler fra renoveringspuljen til at få gennemført akutte vedligeholdelsesarbejder (prioritet 1).

 

Bygningsafdelingen under BRK Ejendomsservice har udarbejdet en prioriteret liste over vedligeholdelsesopgaver og ombygnings- og indretningsopgaver. Med udgangspunkt i den prioriterede liste besluttede Børne- og Skoleudvalget at anbefale, at følgende anlægsopgave udføres snarest:

·         Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker: Fastgørelse af defekte betonelementer og udskiftning af vinduer i to klasseværelser, 81.300 kr.

Det er efterfølgende konstateret, at alle arbejder med at sikre de defekte betonelementer allerede er udført og faktureret. Eneste udestående i dette projekt er udskiftning af rådne vinduer i to klasseværelser, hvilket vil forhindre, at der kommer vand i betonelementerne. Udgiften hertil er anslået til 40.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 22. april 2010 en anlægsbevilling på 100.000 kr. til sikring af facadeelementer på Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker.

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling på 40.000 kr. til udskiftning af vinduer i to klasselokaler, finansieret af puljen til renovering af skolebygninger. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør i 2012 1.084.713 kr.

Såfremt ansøgningen imødekommes vil den samlede anlægsbevilling udgøre 140.000 kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af ”Renoveringspuljen til skolebygninger”. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Dispensation fra styrelsesvedtægten til højere klassekvotient i overbygningen på Paradisbakkeskolen

17.02.04P21-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolen søger om dispensation fra styrelsesvedtægten og beslutningen i budgetforliget for 2012 om, at der maksimalt må være 25 elever i skolernes 7. til 9. klasse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         Skolebestyrelsen ikke gives dispensation

 

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lene Feldthus Andersen kan ikke tilslutte sig indstillingen og ønsker at skolebestyrelsens ansøgning imødekommes.

 

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolen søger om at få lov til kun at oprette tre 7. klasser i 2012-2013 og anvende ressourcen fra den ikke oprettede fjerde 7. klasse til holddeling på årgangen. Skolen oplyser, at der er 80 elever på årgangen. Skolebestyrelsen begrunder ansøgningen med:

 

·         I 2011 blev afdeling Bodilsker nedlagt, og der blev dannet nye klasser ved opløsning af alle Nexø- og Bodilskerklasser i 0. – 6. klasse.  Samtidig blev det besluttet, at de nuværende 6. klasser skulle fortsætte uændret i 7. klasse, og eleverne fra Svaneke skulle fordeles i de tre eksisterende klasser.  På det tidspunkt var nedsættelsen af klassekvotienten ikke besluttet eller diskuteret, og skolebestyrelsen havde ingen mulighed for at indrette klassedannelsen efter det.

 

·         Ved at fastholde de tre eksisterende klasser vil skolebestyrelsen undgå, at eleverne udsættes for en ny klasseopløsning allerede et år efter den sidste.

 

·         Skolebestyrelsen har siden 2008 med succes arbejdet med ny klassedannelse ved overbygningen, og vil derfor helst undgå at skulle føre en ”Svaneke-klasse” videre i Nexø.

 

 

·         Skolebestyrelsen synes den får mere ”pædagogik for pengene” ved at have tre klasser med holddeling end at have fire små klasser.

 

·         Oprettelsen af tre klasser med holddeling koster ikke mere end fire klasser uden.  Skolebestyrelsen søger ikke om en forøget bevilling, men kun om at kunne anvende midlerne anderledes og efter bestyrelsens mening bedre.

 

Økonomiske konsekvenser

Da skolebestyrelsen ønsker at fastholde provenuet ved kun at oprette 3 klasser i stedet for 4 klasser er udgiften for kommunen uændret.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Ansøgning fra Paradisbakkeskolen (MSG)

2.
image001.gif (GIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet fra 1. august 2012

17.01.01P24-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Styrelsesvedtægten blev senest revideret den 26. maj 2011 og er gældende i skoleåret 2011-2012.

Det vedhæftede forslag til styrelsesvedtægt indeholder ændringer vedr. afdelingsrådene, ledelsesstrukturen samt de maksimale elevtal i børnehaveklasse og 1. – 9. klasse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         Børne- og Skoleudvalget sender det reviderede forslag til styrelsesvedtægt i høring i skolebestyrelserne, fælleselevrådet, Bornholms FamilieCenter, Bornholms PPR og Sundhedspleje samt Handicaprådet.

·         den foreslåede tidsplan for høring og fortsat politisk behandling godkendes.

 

Børne- og skoleudvalget den 10. april 2012:

Børne- og skoleudvalget godkender indstillingen og sender forslag til styrelsesvedtægt i høring, og opfordrer til, at der i høringssvarene kommes med forslag til en større fleksibilitet omkring indskrivningen i børnehaveklasse.

 

Sagsfremstilling

Med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2012 og overslagsår blev det vedtaget, at der højst kan indskrives 22 elever i børnehaveklasse og 25 elever i 1. – 9. klasse.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 29. november 2011, at forslag om ledelsesstruktur samt forslag om afdelingsrådenes arbejde efter høring skulle indarbejdes i den kommende styrelsesvedtægt.


Med virkning fra 1. august 2012 revideres styrelsesvedtægten derfor i de afsnit, der omhandler

 

·         afdelingsrådenes funktioner og opgaver (§§ 17 – 18)

·         indskrivningen til børnehaveklasse (bilag 2, afsnit 1.3)

·         klasse- og holddannelse (bilag 2, afsnit 3)

 

·         ledelsesstrukturen (bilag 4)

 

Hertil er foretaget en række redaktionelle ændringer og tilføjelser, herunder vedrørende repræsentation i Samrådet og en skolebestyrelse.

 

For at sikre implementeringen af den reviderede styrelsesvedtægt pr. 1. august 2012 foreslås følgende tidsplan for den politiske behandling af forslaget:

 

10. april 2012: Børne- og Skoleudvalget beslutter at sende forslaget i høring

11. april 2012: Forslag om ændringer i styrelsesvedtægten sendes i høring (er varslet)

24. april 2012: Høringssvar skal være Børne- og Skolesekretariatet i hænde.

08. maj 2012: Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag til godkendelse.

16. maj 2012: Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler forslaget.

31. maj 2012: Kommunalbestyrelsen godkender forslag til styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Forslag til styrelsesvedtægt pr. 1. august 2012 (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Kørselsbehov til skolefritidsordningerne i skolernes sommerferie

17.21.01P05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 16. august 2011 at iværksætte en undersøgelse af behov og økonomiske konsekvenser af en kørselsordning i forbindelsen med skolefritidsordningerne i skolesommerferien 2012.

Udvalget ønskede resultaterne af undersøgelsen forelagt på møde i april 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         Der ikke etableres kørsel på skolebusruterne i sommerferien 2012

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Skolefritidsordningerne har undersøgt det forventede behov for bustransport i sommerferien 2012.

Undersøgelsen er foretaget i februar 2012 og er bl.a. baseret på erfaringer fra sommerferien i 2011.

Det har ikke været muligt at foretage en individuel forældreundersøgelse og resultaterne i nedenstående oversigt er derfor udtryk for den bedst mulige vurdering med udgangspunkt i erfaringer fra sidste års sommerferie kombineret med nuværende børnetal inklusive børn i vippeordning samt tilbagemeldinger fra en række forældre.

 

 

SFO-afdeling

Afdelingens vurdering af kørselsbehovet i sommerferien 2012

Svartingedal

Det maksimale antal børn kan i starten og lige før afslutningen af skolesommerferien være tæt på antallet af indskrevne børn.

10 % holder ferie første og sidste uge og der kan derfor være op til 75 børn inkl. vippebørn i de nævnte uger. Hen over sommeren ligger børnetallet på 50 % eller helt ned til 25 % i de 2 midterste uger.

Af de nuværende 55 børn (eksklusive vippebørn) bruger 5-7 børn bustransport, men det skønnes, at 18-20 børn kan have behov herfor.

For vippebørnene skønnes halvdelen at have busbehov, men der er tradition for, at forældrene sørger for transport af børnene.

 

Kongeskær

Erfaringerne fra 2011 viser tilmelding fra 37 til 56 børn, hvoraf det reelle fremmøde ligger 20 % lavere, da børnene tit laver legeaftaler, får familiebesøg m.v.

 

Der forventes at være 15 børn, der har behov for bus.

Nogle børn veksler mellem at blive kørt af forældre og selv tage bus. Børnene holder også ferie fra SFO, så nogle uger vil der være færre børn med busbehov.

 

Svaneke

5 børn kan bruge rute 61 i sommerferien. Alle øvrige børn kan bruge rute 5 og rute 3.

 

Nexø

I 2011 var der 2 børn, der benyttede bus i uge 27 – 28.

Ingen benyttede bus i uge 29 - 30 - 31 – 32.

Blandt vippebørnene forventes 2 elever at benytte bus i uge 27-28-32-33.

Der er blandt forældre i Snogebækområdet udtrykt ønske om

buskørsel til og fra SFO i skolernes sommerferie, specielt fordi forældre, der før har benyttet Jordbærhuset, nu oplever at skulle betale for buskort i sommerferien.

 

Vestermarie

Der vurderes ikke at være behov for buskørsel til og fra SFO i skolernes sommerferie i Vestermarie.

 

Mosaik

Gennemsnitligt fremmøde på 50 % hen over sommeren svarende til 20 børn. Der er størst fremmøde i de 2 første uger og i den sidste uge før skolestart.

2-3 børn vurderes at have behov for bus og det er primært regionale busruter til/fra Østermarie og Gudhjem.

De børn, der på skoledage bruger skolebusser, bliver på skolefridage typisk kørt til og fra SFO af forældrene.

 

Aaker

Gennemsnitligt fremmøde på 50 % hen over sommeren svarende til 35 børn. Der er størst fremmøde i de 2 første uger og i den sidste uge før skolestart.

2-3 børn vurderes at have behov for bus, og det er primært regionale busruter til/fra Nexø og Rønne.  

De børn, der på skoledage bruger skolebusser, bliver på skolefridage typisk kørt til og fra SFO af forældrene.

Åvang

35-80 børn benytter dagligt ordningen i sommerferien, der er flest børn i de første og sidste uger af sommerferien.

 

2 børn har buskort.

 

Østre

Ud fra tidligere års erfaring vurderes, at der ikke vil være behov for at indsætte skolebus i sommerferien til SFO-børn.

 

Søndermark

Der forventes i gennemsnit 25 børn dagligt, dog flere de første 2 uger og den sidste uge af sommerferien.

 

2 børn forventes at benytte bus.

 

På baggrund af skolefritidsordningernes egne undersøgelser vurderes der generelt kun at være et begrænset behov for kørsel til og fra SFO i sommerferien.

 

Iht. til bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (nr. 25 af 10. januar 1995, § 1, stk. 5, litra 5) er kommunerne ikke forpligtet til at sørge for befordring mellem hjem og skolefritidsordning, medmindre det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgifter for kommunen.

 

BAT har i forbindelse med undersøgelsen beregnet merudgifter ved én tilkørsel og én frakørsel på hverdage med skolebusruterne, der normalt er indstillet i sommerferien.

Beregningen fremgår af bilaget ”Omkostningsberegning SFO kørsel sommerferien 2012”, der er bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der etableres kørsel på de hidtidige skolebusruter på hverdage med én daglig tilkørsel og én daglig frakørsel på de eksisterende skolebusruter er merudgiften i 2012 af BAT beregnet til 252.800 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Omkostningsberegning SFO kørsel sommer 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Tilskud til madskoler i sommerferien 2012

18.16.00Ø40-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

15

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Bornholms 4H søger om 30.000 kr. i tilskud til madskoler på Bornholm i sommerferien.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         Sagen drøftes

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Børne- og skoleudvalget finder sympati for arrangementet, men giver afslag på tilskud, idet det ikke ligger indenfor Børne- og skoleudvalgets område.

 

Sagsfremstilling

Bornholms 4H arrangerer madskoler i ugerne 27-28. Der er mulighed for, at 234 børn i alderen 7-12 år og 18 unge i alderen 13-16 kan deltage.

Formålet med madskolerne er, at børn og unge ser, hvor maden kommer fra, at de lærer at gøre varieret kost til et naturligt valg, at de får gode oplevelser med mad og motion og ikke mindst at de får lyst til at lave mad derhjemme.

Madskolerne er ikke et nyt tiltag, de har fungeret i 9 år. Folkeoplysningsudvalget har tidligere ydet tilskud via start- og udviklingspuljen, men i et møde den 13. marts 2012 har Folkeoplysningsudvalget besluttet at give afslag på tilskud. Folkeoplysningsudvalget besluttede endvidere at sende sagen til behandling i Fritid, kultur og Forebyggelsesudvalget.

 

Set i lyset af at Bornholm satser meget på sundhed, herunder sund kost, er ansøgningen rundsendt til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, Forebyggelsessekretariatet og Børne- & Skolesekretariatet om mulighed for en fælles opbakning til ansøgningen.

 

Forebyggelsessekretariatet støtter kun nye projekter og kan derfor ikke støtte projektet.

 

Økonomiske konsekvenser

En eventuel bevilling vil kunne finansieres af sekretariatspuljen for politikområde 02, undervisning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Ansøgning fra 4H (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Fortsættelse af undervisningstilbuddet "Rampen"

17.20.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

16

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

”Rampen” er en del af projektet ”Uddannelse Til Alle” (UTA) og er organiseret som en del af Bornholms Ungdomsskoles heltidsundervisning. Projektet afvikles i perioden 1. september 2010 til 31. august 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

j)       projekt ”Rampen” fortsætter efter den 1. september 2012

k)      udgiften til driften i perioden 1. september til 31. december 2012 svarende til 333.000 kr. finansieres af sekretariatspuljen, politikområde 02, undervisning.

l)        den fremtidige drift, der er opgjort til 1. mio. kr. pr. år finansieres ved, at skolerne afholder 400.000 kr., og de resterende 600.000 kr. afholdes af sekretariatspuljen, politikområde 02, undervisning.

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Indstillingen godkendt, idet driften i perioden 1. september 2012 til 31. juli 2013 finansieres af sekretariatspuljen, politikområde 02, undervisning.

 

Sagsfremstilling

Rampen er et inklusionsfremmende tilbud til de elever, som ikke umiddelbart er inkluderet i

deres nuværende skoletilbud. Der er tale om et normalskoleforløb. Målgruppen er elever i 7.- 9.klasse med et bekymrende fravær og / eller mistrivsel, der trænger til et pusterum fra den traditionelle skole, lærerne og/eller klassekammeraterne.

 

Formålet er, med baggrund i personlige forhold, at finde frem til de tiltag, der kan have en positiv indvirkning på fremmødet og trivslen hos den enkelte.

 

Herefter hurtigt og målrettet at planlægge og gennemføre individuelt tilrettelagte undervisningsforløb med henblik på at eleven vender tilbage til normalundervisningen enten til hjemklassen, anden klasse på skolen eller et lignende normalskoletilbud på en anden skole.

 

Eleverne gennemgår et afklarings- og undervisningsforløb af en varighed på op til 6 måneder, hvor der tages hånd om faglige, personlige og/eller sociale problemer.

 

 

Rampen har eksisteret siden september 2010 og har været frekventeret af 22 elever fra øens skoler.

4 elever kommer fra øens 7.-klasser

9 elever kommer fra øens 8.-klasser og

9 elever kommer fra øens 9.klasser.

 

21 ud af de 22 elever havde en aktiv sag hos BFC.

 

Til trods for de til tider store udfordringer, der har været, er der alligevel opnået betydningsfulde resultater. Jf. evalueringsrapporten.

 

Økonomiske konsekvenser

På helårsbasis er udgiften til drift af Rampen beregnet til 1. mio.kr. Finansieringen foreslås delt mellem skolerne og sekretariatspuljen:

 

Skolernes del, 20 ophold af 20.000 kr./ år svarende til:                                400.000 kr. Sekretariatspuljen, politikområde 02, undervisning:                                              600.000 kr.

I alt                                                                                                   1.000.000 kr.

 

Da projekt Rampen i sin nuværende form afsluttes med udgangen af august måned 2012 vil 4/12 af årsbudgettet svarende til 333.000 kr. skulle anvendes allerede i 2012. Det foreslås, at udgiften til driften i perioden 1. september til 31. december 2012 finansieres af sekretariatspuljen, politikområde 02, undervisning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Midtvejsevaluering af Rampen (DOC)

2.
Projekt Rampen fremover (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Økonomi og status på implementeringen af BDO's anbefalinger i Bornholms Familiecenter  

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

17

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ved den seneste budgetopfølgning forventes et merforbrug på 15,4 mio. kr. i forhold til budget 2012 på Bornholms Familiecenter.

 

Børne- og Skoleudvalget får herudover forelagt en status på implementeringsplanen, der angiver, hvordan BDO’s anbefalinger er iværksat, og hvornår de afsluttes.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         Budgetopfølgningen og orienteringen om implementeringsplanen tages til efterretning

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget fik på mødet den 6. marts 2012 forelagt og gennemgået den første budgetopfølgning for Bornholms Familiecenter i 2012. I denne budgetopfølgning forventedes et samlet merforbrug i 2012 på 15,4 mio. kr.

 

I den seneste budgetopfølgning fastholdes forventningerne til merforbruget på 15,4 mio. kr. – jf. bilag.

 

 

Implementeringsplanen er sidst ajourført den 6. marts 2012. Nuværende status på og opdatering af implementeringsplanen pr. 10. april 2012.

 

 

 

Der er i projektet sat fokus på tre konkrete indsatsområder:

·         Efterprøvning af BDOs måltal. Når BDO´s måltal er efterprøvet, foreligger der en baseline – der kan danne udgangspunkt for det videre arbejde. Der er udarbejdet procesplan for hele forløbet

·         Sagsgennemgang med henblik på at skabe et overblik over antal sager i BFC, sagskvaliteten, behov for kompetenceløft samt bringe sagerne i overensstemmelse med gældende regler.

·         Ombygning, herunder den fysiske flytning af sagsbehandlerne

 

Det fortsatte arbejde i projektet bliver prioriteret i forhold til ovenstående.

 

Genopretning af økonomien:

Efterprøvning af BDOs måltal:

·         Der arbejdes for nuværende med at analysere det af BDO fremsendte datamateriale. Dette med henblik på en vurdering og klarlæggelse af budgetforudsætningerne forud for paradigmeskiftet.

·         Som en central del af afdækningen af paradigmeskiftets måltal, indgår en dybere analyse af de respektive anbringelsessager. I analysen klarlægges de enkelte sagers potentiale i forhold til paradigmeskiftet og indplacering på børneliniealen. På sagsniveau vil der herefter udarbejdes handleplaner med henblik på at sikre, at den samlede mængde anbringelsessager på sigt er i overensstemmelse med paradigmeskiftet.

 

Grundet det nuværende ressourcetræk i forbindelse med den overordnede sagsgennemgang, er dette analysearbejde endnu ikke i fuld kadence. Sagsgennemgangen er endvidere afgørende at få afsluttet først, da den skal medvirke til at løfte sagsbehandlingen formelt og processuelt. Dette er essentielt for at kunne træffe og gennemføre de rigtige og nødvendige afgørelser i tråd med paradigmeskiftet.

Sagsgennemgangen forventes afsluttet 1. juni 2012. Herefter vil analysearbejdet i forhold til anbringelserne have fuld fokus med henblik på, at gå efter de økonomiske effekter af paradigmeskiftet.

 

Dataregistrering og målrettet ledelsesinformation:

·         I forhold til dataregistreringen er igangsat et arbejde omkring implementeringen af børn- og ungeområdet i kommunens ledelsesinformationssystem (KOMLIS).

Som en del af dette arbejde indgår, at datagrundlaget registreres i KMD’s Børn og Voksne. 

I den nuværende projektplan for implementeringen, forventes idriftsættelse i uge 19. Der forestår også efterfølgende et stort arbejde med at sikre en fuld dataregistrering i Børne og Voksne samt videreudvikling og tilpasning af selve børne- og ungemodulet i KOMLIS. Den fulde implementering af systemet forventes kun, at være afsluttet 1. oktober 2012.

 

Styring af faglig udvikling:

Konkret gennemførelse af kvalitetssikring af sagsbehandlingen i BFC ved en gennemgang af samtlige sager.

·         Der er nu gennemgået ¾ dele af de 1.200 sager. Fokus i sagsgennemgangen, er om sagerne formelt og processuelt lever op til gældende regler. Arbejdet skal resultere i et totalt overblik over hvor mange sager, der er i BFC, klarlægge behovet for kollektive og individuelle kompetenceløft, samt en individuel plan for genopretning af sagsstammen.

 

Tidsplanen er rykket frem med ca1½ måned, så arbejdet forventes afsluttet 1. juni 2012.

 

Etablering af en tydelig organisering:

Ombygning, herunder den fysiske flytning af sagsbehandlerne.

·         Villa Maria: Teknik og miljø er konkret i gang med byggetilladelser, håndværkere m.m. Planerne kører efter Schedule – og det forventes, at der er klar til indflytning efter sommeren eller tidligt efterår.

·         Kildebakken: Der har været besøg på Kildebakken den 15. marts 2012 for at gennemgå de konkrete muligheder. Der afventes tilbagemelding fra Teknik og Miljø. Herefter skal anlægsbevillingen på plads.

·         Bornholms Heldagsskole i Østermarie: Der har været besøg den 15. marts 2012 – Der er udarbejdet konkrete tegninger og de sidste detaljer er drøftet. Arbejdet påbegyndes.

·         I forhold til indflytningen og udflytningen meldes der om parathed fra begge sagsbehandler teams. Der har været arbejdet med de ”mentale billeder”, og det har haft positiv effekt.

 

 

Løvstikken:

For at løse de presserende kapacitetsproblemer på Løvstikken er der i samarbejde med Social- og Sundhedssekretariatet nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger muligheder for at finde en løsning på dette. Arbejdet skrider frem planmæssigt.

 

Gantt diagram til Børne- og Skoleudvalget er opdateret pr. den 10. april 2012. Diagrammet følger projektets organisering i henholdsvis en økonomisk del, en organisatorisk del og en faglig del. Diagrammet viser de overordnede succeskriterier og de konkrete arbejdsopgaver, som knytter sig dertil.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2012

1.
Budgetopfølgning Bornholms Familiecenter - BSU 10. april 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

18

 

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Henvendelse om møde med forældrebestyrelsen i Dagtilbud Vest. Børne- og skolesekretariatet kontakter mht. møde.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

19

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 10. april 2012:

Pkt. 8 og 13.