Referat
Børne- og Skoleudvalget
08-05-2012 kl. 16:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Børne- og Skoleudvalgets budgetbidrag 2013
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Børne- og Skoleudvalget
  åbent 4 Kommissorium til politik for det specialiserede socialområde
  åbent 5 Etablering af midlertidig gruppe i dagtilbud Vest
  åbent 6 SSP og Ungdomskolen - kriminalpræventiv indsats i sommerperioden
  åbent 7 Social rammeaftale - udviklingsstrategi 2013
  åbent 8 Status på skolernes deltagelse i Folkemødet 2012
  åbent 9 Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby
  åbent 10 Anlægsbevilling til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus
  åbent 11 Økonomi og status på implementeringen af BDO's anbefalinger i Bornholms Familiecenter
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Martin Petersen deltager under punkt 9

 

Erik Pedersen deltager under punkt 11

 

Pkt. 9 og pkt. 11 blev rykket frem og behandlet før pkt. 2.

 

Betina Haagensen forlod planlagt mødet kl. 16.58 under pkt. 11.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Børne- og Skoleudvalgets budgetbidrag 2013

00.01.00Ø02-0153

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2012

2

 

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

På budgetseminar 1 drøftede Kommunalbestyrelsen fokusområder for udvalgenes videre arbejde med budgetbidraget til budgetforslag 2013 og overslagsår.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldte kravene til udvalgenes videre budgetarbejde på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. februar 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         Børne- og skoleudvalget drøfter udvalgets videre budgetarbejde med budgetbidrag til budgetforslag 2013.

 

Børne- og Skoleudvalget den 10. april 2012:

 

Børne- og skoleudvalget arbejder videre med struktur, herunder langsigtet planlægning og har i forlængelse af den "Langsigtede plan på dagtilbudsområdet" nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder videre med en række elementer i denne bl.a. distriktsstrukturen på dagtilbudsområdet.

M.h.t. til ledelsesstrukturen på skoleområdet ønsker Børne- og skoleudvalget, at dette undersøges nærmere.

Udvalget ønsker, at de involverede virksomheder og BFC i forbindelse med en evt. samtænkning af Mælkebøtten/Kildebakken inddrages, og Børne- og skoleudvalget ønsker at få forelagt konkret forslag til dette.

Børne- og skoleudvalget drøfter den langsigtede planlægning som konsekvens af det faldende børnetal efterfølgende.

Børne- og skoleudvalget har gennem fællesmøder for de tre udvalg (BSU, BU og SU) tilsluttet sig, at der arbejdes videre med en udvikling af den tværgående indsats i forhold til ungeområdet. Resultaterne af UTA bør efterfølgende overvejes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminar 1 den 14. februar 2012 præsenteret for præmisserne for kommunens kommende budget for 2013 og overslagsår.

 

Med udgangspunkt i BDOs budgetscreeningsrapport har der været en bred politisk debat om serviceniveau, struktur, digitalisering, effektivisering mv. på alle områder.

 

Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund drøftet og udpeget de områder, der skal danne rammerne for udvalgenes videre arbejde med budget 2013 og overslagsår frem til den 14. juni 2012, hvor udvalgenes budgetbidrag skal afleveres.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 22. februar 2012 bedt Børne- og Skoleudvalget om at arbejde videre inden for følgende fokusområder:

 

1.      Strukturer, herunder langsigtet planlægning i forhold til befolkningsudvikling

-          Distriktsstruktur på dagpasningsområdet (se på antal distrikter og ledelsesstruktur)

-          Ledelsesstruktur på skoleområdet

-          Mælkebøtten samtænkes med Kildebakken / Inklusion

-          Langsigtet planlægning som følge af faldende børnetal

2.      Øget samarbejde mellem udvalgsområder, navnlig mellem Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget, med henblik på bedre tværgående indsats

-          Tværgående indsats i forhold til unge/ UU-indsatsen på tværs af udvalg (BSU, SU og BU)

3.      Fastlæggelse af serviceniveau, bl.a. vurdering af kan/skal – opgaver og kvalitetsstandarder, samt se på digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi Rummeligt arbejdsmarked

4.      Offentlig-privat samarbejde

5.      Konkurrenceudsættelse

6.      Skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning

 

Der følges op på udvalgenes arbejde på statusmøder med udvalgsformændene og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. marts og den 23. maj, jf. Budgetvejledning 2013.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. maj 2012

1.
Bruttoramme for mål (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Børne- og Skoleudvalget

00.30.10Ø09-0109

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

 

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser på Børne- og Skoleudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 29,7 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2011 indstillet overført et overskud på 20,6 mio. kr. Samlet set forventes et underskud på 9,0 mio. kr. i 2012.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

·         budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 tages til efterretning

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012:

Indstilles taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. indstillet overførsler fra 2011. Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Budgetopfølgningen på virksomhedsniveau kan læses i bilag 1.

 

 

Drift

politikområde 1 Dagpasning forventes samlet set et merforbrug på 3,7 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af indstillet overført overskud fra 2011 på 6,5 mio. kr.. Samlet set forventes et overskud på 2,8 mio. kr. i 2012.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Tilpasninger i forhold til det faldende børnetal som indgår i den langsigtede planlægning på dagpasningsområdet

 

 

politikområde 2 Undervisning forventes samlet set et merforbrug på 8,3 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af indstillet overført overskud fra 2011 på 12,4 mio. kr.. Samlet set forventes et overskud på 4,1 mio. kr. i 2012.

På den ikke-overførbar bevilling forventes budgettet overholdt.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Skolerne melder tilbage at det generelt er vanskeligere at overholde budgettet, og at overførte overskud er nødvendige at inddrage i driften

·         Der er større søgning til SFO-området, som der ikke er budgetmæssig dækning til

 

 

politikområde 3 Børn og Familier forventes samlet set et merforbrug på 17,6 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der indstillet overført et overskud på 1,7 mio. kr. som vedrører PPR og Sundhedsplejen samt sekretariatsbevillingen på politikområde 3, idet Bornholms Familiecenters underskud i 2011 på 18,1 mio. kr. er indstillet afskrevet. Samlet set forventes et underskud på 15,9 mio. kr. i 2012.

På den ikke-overførbar bevilling forventes budgettet overholdt.

De største udfordringer på politikområdet:

·         På Bornholms Familiecenter at nå BDOs måltal med henblik på at minimere merudgifterne på området

 

Anlæg

Der udarbejdes ikke opfølgning på anlæg pr. 31. marts 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. marts 2012 udviser samlet set et merforbrug på 29,7 mio. kr. i 2012 på Børne- og Skoleudvalgets områder. Dele af det forventede merforbrug i 2012 kan finansieres af indstillet overført overskud på 20,6 mio. kr. Samlet set forventes et underskud på 9,0 mio. kr. i 2012.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

 

Der er fra 2011 indstillet overført et overskud på 20,6 mio. kr. som virksomhederne kan anvende til finansiering af drift og anlæg under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af virksomhedernes ansøgninger.

Status er, at Kildebakken har fremsendt ansøgning om anvendelse af 0,9 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse den 19. april. Behandlingen af sagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget blev udskudt til den 23. maj.

 

Tabel: Drift

Beløb i 1.000 kr.

Mer/mindreforbrug i 2012

Indstillet overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

1 Dagpasning

-3.754

946

6.538

2.784

946

2 Undervisning

-8.295

0

12.354

4.059

0

3 Børn og Familier

-17.604

0

1.724

-15.880

0

Børne- og Skoleudvalget

-29.652

946

20.616

-9.037

946

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. maj 2012

1.
Bilag 1, Børne- og Skoleudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Kommissorium til politik for det specialiserede socialområde

27.00.00P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

19

 

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommissorium for udarbejdelse af en politik for det specialiserede socialområde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget

·         at kommissoriet indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Kommissoriet anbefales, idet udkast til foreløbig politik ønskes forelagt Socialudvalget inden endelig udarbejdelse af udkast til politik.

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2012:

Kommissoriet anbefales, idet udkast til politik ønskes forelagt Børne- og skoleudvalget inden endelig udarbejdelse af udkast til politik.

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

 

Sagsfremstilling

Der er formuleret et kommissorium, der angiver formål med og proces for udarbejdelse af en politik for det specialiserede socialområde.

 

Handicaprådet vil den 22. maj 2012 modtage en orientering om kommissoriet. Egentlig inddragelse og høring vil være en del af selve processen med at udarbejde politikken.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Forslag til kommissorium, dateret 23. april 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Etablering af midlertidig gruppe i dagtilbud Vest

28.03.00G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter      

Resumé

I modsætning til øens øvrige dagtilbudsdistrikter, stiger børnetallet i distrikt Vest. Det resulterer i en overkapacitet af børn i forhold til opmålte pladser. Der mangler fra nu og frem til 28. februar 2013 19 børnehavepladser. Det falder til 10 pladser pr. 28. februar 2014. Allerede pr. 31. december 2014 vil der være en overkapacitet af 44 børnehavepladser.

 

I en midlertidig periode er det derfor nødvendigt, at etablere en ordning, der kan tilgodese behovet for børnehavepladser i distrikt Vest fra den 1. juni 2012 frem til ”vippet” i 2014.

 

En løsning til imødekommelse af det afledte midlertidige behov fremlægges til behandling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         Børne- og Skoleudvalget drøfter løsningsmuligheder

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012:

Udvalget ønsker at forslag til opnormering af Skovbørnehaven med 20 børn pr. 1. august forelagt på mødet den 4. juni 2012.

 

 

Sagsfremstilling

Børne-og Skoleudvalget godkendte den 16. august 2011, at der i perioden 1. august 2011 til 31. marts 2012 oprettedes en midlertidig gruppe i tilknytning til afdelingen Trinbrættet i Rønne Nord for at imødekomme et behov for midlertidig pasningskapacitet. Gruppen blev oprettet i ”Louisenhøj”. Løsningen var af midlertidig karakter, idet en langsigtet løsning skulle ses i sammenhæng med implementeringen af den langsigtede plan på dagtilbudsområdet.

 

Udfordringen er nu, at der i perioden fra nu og frem til 28. februar 2013 vil mangle 19 børnehavepladser faldende til 10 pladser pr. 28. februar 2014. Allerede pr. 31. december 2014 ser det ud til, at der vil være en overkapacitet af 44 børnehavepladser.

 

Denne udvikling hænger sammen med det lave fødselstal, som også rammer Distrikt Vest. I 2010 blev der født 125 børn i Vest mod kun 92 i 2011. Altså en nedgang på 33 børn. Og det er netop den lave årgang i 2011, der kan ændre hele billedet, ikke mindst hvis tendensen i udviklingen fortsætter. Dette forhold aktualiserer drøftelsen af en mellemlang løsning til imødekommelse af de kapacitetsmæssige udfordringer Vest står overfor.

      

På denne baggrund har Børn – og Skolesekretariatet i samarbejde med Pladsformidlingen og Distrikt Vest afsøgt mulighederne for en midlertidig løsning til imødegåelse af den nuværende mangel på dagtilbudspladser. Med nedlæggelsen af ”Muleby Børnehus” i Distrikt Nord per 1. april 2012 findes der egnede lokaler i Rønnes umiddelbare omegn, der umiddelbart imødekommer det aktuelle og forventet forhøjede pasningsbehov. Baggrunden for ønsket om at benytte Muleby Børnehus frem for Louisenhøj er, at bygning og udenoms arealer er indrettet til børnehavebrug hvilket ikke umiddelbart er tilfældet med Louisenhøj.

 

Med anvendelsen af ”Muleby Børnehus”´s lokaler vil det samlede forventede antalsmæssige pasningsbehov for Distrikt Vests vedkommende være løst. Hertil kommer fortsat ønsket om en udvidelse af Skovbørnehaven.

Økonomiske konsekvenser

De nye børnehavepladser vil være omfattet af princippet ”pengene følger barnet”, så der skal ikke gives en særskilt bevilling til pasning af børnene i gruppen. Der skal dog prioriteres budget til drift af bygningen ”Muleby børnehus” i perioden 1. juni 2012 til 1. april 2014. Udgifterne afholdes indenfor rammen afsat til Louisenhøj, som årligt beløber sig til 278.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  SSP og Ungdomsskolen - kriminalpræventiv indsats i sommerperioden

00.17.00P20-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Ved budgetvedtagelsen 2011 blev der besluttet en årlig rammeudvidelse på 0,4 mio. kr. til opprioritering af SSP-arbejdet med opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole. For disse midler blev der etableret et klublignede tilbud (Club 10-13) for de 10-13årige. En foreløbig evaluering af klubtilbuddet viser, at tilbuddet ikke har fået den forankring som der var håbet på og påtænkt. Det forslås, at en del af de afsatte midler bruges til at iværksætte kriminalpræventive aktiviteter henover sommeren 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         Der frigives 200.000 kr. til kriminalpræventiv indsats i sommerperioden 2012

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012:

Indstilling tiltrådt.

 

 

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen 2011 blev der besluttet en årlig rammeudvidelse på 0,4 mio. kr. til opprioritering af SSP-arbejdet med opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole. For disse midler blev der etableret et klublignede tilbud (Club 10-13) for de 10-13årige, hvor indsatsen er at opsøge og tilbyde målgruppen et klubtilbud, således, at de fra det 10. år inkluderes i et regulært klubtilbud og senest fra det 13. år videre integreres i ungdomsskole regi og/eller andre fritidstilbud.

 

En foreløbig evaluering af klubtilbuddet viser, at tilbuddet ikke har fået den forankring, som der var håbet på og påtænkt, hvorved klubtilbuddet efter endelig gennemført evaluering revurderes og gentænkes. I midlertidigt forslås en del af de afsatte midler brugt til at iværksætte kriminalpræventive aktiviteter henover sommeren 2012.

 

Projekt ”Fræk fritid i trygge rammer”

Ungdomsskolen ønsker at igangsætte forskellige kriminalpræventive aktiviteter for børn og unge på Bornholm i sommerperioden. Aktiviteterne er planlagt som et projekt og vil foregå henover foråret og sommeren 2012 i samarbejde med SSP.

Aktiviteterne kan igangsættes for relativt små midler til gavn for børn og unge på Bornholm.

 

Målgruppe:

12-15årige på Bornholm, som uden for ungdomsskolens åbningssæson – april til september – mangler et tilbud om positiv fritidsbeskæftigelse.

 

Disse unge kan være sårbare, hvis ikke der bliver igangsat aktiviteter båret af tydelige voksne. Målgruppen er kendetegnet ved, at de har ikke så mange fritidsinteresser, og de keder sig ofte, både i dagligdagen efter skoletid og i weekenden. Weekenderne bruges ofte til fester med et stort alkoholforbrug, og de optræder jævnligt i politiets døgnrapporter.

 

Formål:

·         At vedligeholde/fastholde kontakten til de unge, som fra april til september ikke har noget Ungdomsskole- eller klubtilbud.

·         At inkludere unge som ikke normalt bruger Ungdomsskole eller klubtilbud.

·         At spotte unge med bekymrende/begyndende bekymrende adfærd.

·         At fastholde de unge i gode og sunde aktiviteter. 

 

SSP har kontakten til og viden om unge, der kunne have særlig gavn af at deltage i aktiviteter sammen med tydelige voksne.

 

Ungdomsskolen har medarbejdere med meget forskellige kompetencer og stor erfaring med at lave aktiviteter for unge i målgruppen.

 

Aktiviteterne kan foregå såvel indendørs på ungdomsskolen, som udendørs overalt på Bornholm. Aktiviteterne kan evt. gennemføres i samarbejde med foreningslivet.

Økonomiske konsekvenser

Af de afsatte økonomiske midler ansøges BSU om frigivelse af kr. 200.000. Det forudsættes, at Politidirektørens 1-krones SSP-pulje samt Sundheds- og Forebyggelsespuljen i BRK begge bidrager med yderligere 20.000,-kr til de kriminalpræventive aktiviteter i sommerperioden 2012

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. maj 2012

1.
Projekt "Fræk fritid i trygge rammer" (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Social rammeaftale - udviklingsstrategi 2013

27.06.08P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Socialudvalget beslutter

 

Resumé

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Udviklingsaftalen for 2013 skal godkendes senest den 1. juni 2012.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         godkende udviklingsstrategien 2013 for så vidt angår børneområdet

·         udviklingsaftalen 2013 sendes til høring i Handicaprådet. Høringssvar fremsendes til KL sammen med udvalgets beslutning

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at:

·         godkende udviklingsstrategien 2013 for så vidt angår voksenområdet

·         udviklingsaftalen 2013 sendes til høring i Handicaprådet. Høringssvar fremsendes til KL sammen med udvalgets beslutning

 

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Godkendt.

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2012:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunerne fik i marts 2011 ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og udarbejde en årlig rammeaftale i to dele, hhv. en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

 

Formålet med udviklingsstrategien er:

·         at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer

·         at skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling

·         at sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer (på særlige områder) anvendes hensigtsmæssigt.

 

Udviklingsstrategien omfatter således ikke alle tilbud på det specialiserede socialområde, men fokuserer på tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag.

 

Udviklingsstrategien for 2013 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra kommunerne og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. På baggrund af analysen af indberetningerne kan der udledes udviklingstendenser og perspektiver for det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne i 2013 og årene frem, som bør indgå i både det mellemkommunale samarbejde og i den enkelte kommunes indsats.

 

udviklingstendenser og perspektiver

·         Et stadigt fokus på udvikling af bestillerområdet i retning af, at myndighedssiden kommer til at fylde mere end hidtil. Tendensen er en ændring på myndighedssiden, hvor der i højere grad stilles krav til, hvad der købes hos udførerne.

·          Den rette indsats til rette pris til rette borger. Dette omfatter et fortsat fokus på sammenhæng mellem kvalitet, effekt og pris, hvilket kommunerne bl.a. kan sikre via tæt opfølgning, revisitation, skærpet ledelsestilsyn m.v.

·         Fortsat fokus på effekt og herunder udvikling og implementering af systematisk dokumentation.

·         Behov for et bedre overblik over, hvem de små målgrupper er og fokus på koordination i forhold til vedligeholdelse og tilvejebringelse af tilbud til små målgrupper og fastholdelse af specialiseret viden.

·         Også fokus på de store og voksende målgrupper som eksempelvis børn og unge samt voksne med ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Kommunerne skal kunne etablere individuelle løsninger både inden for normal- og specialområdet, som imødekommer de store variationer i målgruppens i behov.

·         Der skal være fokus på organisering og faglighed på området, sideløbende med en fortsat økonomisk styring.

·         Flere målgrupper bliver ældre end hidtil og har et massivt plejebehov, hvilket stiller krav til kommunernes tilrettelæggelse af ældresektoren.

·         Tyngden og kompleksiteten af sagerne blandt en række målgrupper bliver større. Eksempler på disse målgrupper er børn og unge med psykosociale problemer, med misbrug (og med øvrige svære sociale problemstillinger). Der bør fortsat være fokus på disse målgrupper, herunder mulighederne for at tænke alternativer til forebyggelse og tidlig indsats.

·         Inklusion er en vedblivende og bærende del af kommunernes strategier på området. Et væsentligt element er fortsat fokus på at kompetenceudvikle og på at tilføre de nødvendige ressourcer til de almene tilbud. Det er nødvendigt at videreudvikle og styrke rehabiliterings- og inklusionsperspektivet i ydelser på det specialiserede socialområde og ind tænke dette i normalområdet.

·         Udnytte potentialet i stærkere koordinering og sammenhæng med andre dele af den kommunale forvaltning eksempelvis beskæftigelsesområdet samt mellem voksen- og børneforvaltninger.

·         Fortsat fokus på at sikre bedre kommunikation, sammenhæng og helhed mellem regionale og kommunale indsatser, eksempelvis på hjerneskade- og psykiatriområderne.

 

Særlige temaer

Et formål med udviklingsstrategien er at fastsætte, hvilke udviklingstendenser og -perspektiver, som kommunerne oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper med videre, og således også hvilke temaer KKR Hovedstaden beslutter, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Social- og Integrationsministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien.

 

For Rammeaftale 2013 har Social- og Integrationsministeren udmeldt det særlige tema

·         ”Udvikling i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser”

KKR Hovedstaden har valgt to udviklingstemaer henholdsvis

·         ”Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrisk område”

·          ”Ny specialisering”.

 

Bornholms Regionskommune

En række af de udviklingstendenser og perspektiver, samt særlige temaer som KKR hovedstaden og Social- og Integrationsministeren har udpeget er allerede iværksat på Bornholm på både voksen som børneområdet. Fx et systematisk fokus på inklusion på børneområdet, en bedre koordinering og sammenhæng mellem beskæftigelsesområdet samt mellem voksen- og børneområdet og fokus på organisering og økonomi på både børne- og voksenområdet, samt en styrkelse af familieplejeområdet ved ansættelse af kommunale plejefamilier.

 

Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse anbefaler KKR Hovedstaden, at godkende udviklingsstrategien, og at den enkelte kommune godkender strategien inden 1. juni 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. maj 2012

1.
Udviklingsstrategi 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Status på skolernes deltagelse i Folkemødet 2012

24.00.00Ø40-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

8

 

Hvem beslutter

Børne- of Skoleudvalget

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede i sit møde den 6. marts 2012 at bevilge tilskud skolernes deltagelse i Folkemødet 2012. Der blev bevilget midler til to aktiviteter: 1) Bustransport af overbygningselever til Allinge og 2) Deltagelse i Folkemødets ungdomscamp.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         Børne- og Skoleudvalget drøfter om der kan bevilges yderligere 15.000 kr. til koordinering af folkemødets ungecamp.

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012:

Indstillingen tiltrådt, idet finansieringen anvises fra sekretariatspulje på politikområde 2.

 

 

Sagsfremstilling

Der blev i Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. marts 2012 bevilget et tilskud på 30.000 kr. til bustransport og 30.000 kr. til koordinering af deltagelse i folkemødets ungdomscamp. I alt 60.000 kr.

 

Til koordineringsopgaven var arrangørerne blevet stillet i alt 60.000 kr. i udsigt. Finansieringen skulle findes ved at Fritids- og kulturudvalget (FKU) skulle bevilge 30.000 kr. og Børne- og Skoleudvalget 30.000 kr. I sit møde den 11. april 2012 bevilgede FKU 15.000 kr., altså mangler der 15.000 kr. i forhold til hvad arrangørerne var blevet stillet i udsigt til koordineringsopgaven.

Økonomiske konsekvenser

15.000 kr. vil kunne finansieres af kontoen: ”Sekretariatspuljen for politikområde 02 undervisning, fællesudgifter, folkeskoler.”

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby

82.06.00P20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

For etablering af ny daginstitution i Aakirkeby træffes beslutning om projektbeskrivelse og anlægsbevilling til rådgivning m.v.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

a)     projektbeskrivelse godkendes,

b)     projektet gennemføres med assistance fra bygherrerådgiver, valg af totalrådgiver ved almindeligt udbud og gennemførelse ved fagentrepriser,

c)     der gives en anlægsbevilling på 1.200.00 kr. til bygherrerådgivning, totalrådgiver, forundersøgelser m.v. i forbindelse med etablering af ny daginstitution i Aakirkeby.

d)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby,

e)     anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 afsat 12 mio. kr. til ny integreret daginstitution i Aakirkeby med plads til 100 børn ved sammenlægning af to eksisterende afdelinger under Dagtilbud Midt - Aakirkeby Idrætsbørnehave og Legestedet.

 

I november 2011 blev der nedsat en projektgruppe, som fik til opgave at udvikle grundlaget for den nye daginstitution.  Et ideoplæg fra projektledelsen blev forelagt  Børne- og Skoleudvalget på møde den 10. april 2012. Udvalget bad projektgruppen arbejde videre med idegrundlaget, en placering på et areal ved NaturBornholm og en proces med tidsplan.

 

Projektgruppen har udarbejdet en projektbeskrivelse, som er vedlagt som bilag og søger om anlægsbevilling til rådgiver, forundersøgelser m.v.

 

Projektbeskrivelsen indeholder baggrund, et idegrundlag, procesbeskrivelse med tidsplan, bygherreorganisation og økonomi for gennemførelse af byggeri af ny daginstitution.

 

Byggeriet af den nye daginstitution gennemføres med assistance fra bygherrerådgiver, valg af totalrådgiver ved almindeligt udbud og gennemførelse ved fagentrepriser. Der ansøges om anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram, gennemførelse af udbud for totalrådgiver, kontrakt med totalrådgiver og forskellige forundersøgelser.   

 

Teknik- og Miljøudvalget behandler på møde den 8. maj 2012 en sag om igangsættelse af planproces for tillæg til kommuneplan og lokalplan for et område ved NaturBornholm.

Økonomiske konsekvenser

Dette er den første bevillingssag vedrørende etablering af ny daginstitution i Aakirkeby. Der vil blive fremlagt ny bevillingssag i forbindelse med indgåelse af fagentreprisekontrakter planlagt til december 2012.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. Anlægsudgiften kan finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 12 mio. kr. til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby. Der er herefter et resterende rådighedsbeløb på 10,8 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af puljen på 12 mio. kr. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. maj 2012

1.
Ny daginstitution i Aakirkeby - Projektbeskrivelse (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Anlægsbevilling til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus

 

00.30.10A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

10

 

Hvem beslutter

 

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Dagtilbud Nord søger om anlægsbevilling til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     der gives en anlægsbevilling på 467.200 kr. til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus

b)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 467.200 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i puljen til renovering på børne- og skoleområdet

c)     anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning (Facility Management)

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Sagsfremstilling

Den 1. marts 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen den langsigtede plan på dagtilbudsområdet.

 

Et element i den langsigtede plan er, at Klemensker Børnehus under Dagtilbud Nord udbygges med 30 m2, samt at den nuværende bygningsindretning optimeres for at give plads til dagplejens gæsteplejebørn og for at sikre områdets pladsgaranti.

 

Vuggestuen i Klemensker Børnehus er opmålt til, at rumme 12 vuggestuebørn, der er på nuværende tidspunkt indmeldt 16 vuggestuebørn.

 

Der er i den tilknyttede dagpleje, pt. 12 børn i dagpleje, hvilket svarer til normeringen. Vuggestuen bruges som gæstepleje ved en dagplejeres fravær, hvilket betyder, at børnetallet i vuggestuen bliver forøget udover de 16 vuggestuebørn. Der er på nuværende tidspunkt ca. 3 børn, hvis forældre ønsker dagpleje, da dagplejepladserne er fyldt op tilbydes disse børn plads i vuggestuen.

 

I følge Børnenes Dagpleje og Pladsformidling bliver der behov for, at kunne rumme op til 19 faste børn og gæstepleje fra dagplejen. Dette børnetal er realistisk langt ind i 2013 oplyser Børnenes Dagpleje og Pladsformidling.

 

BRK Ejendomsservice har anslået udgiften til tilbygningen til Klemensker Børnehus til 467.134 kr. I beregningen indgår en tilbygning på facaden mod syd på ca. 30 m2 samt fjernelse af flisebelægning.

 

Bornholms Regionskommunes bygninger i Distrikt Nord blev pr. 1. marts 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice, som første del af implementeringen af Facility Management.

Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administreres af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 467.200 kr. til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus. Anlægsudgiften kan finansieres af renoveringspuljen til børne- og skoleområdet. Ved budgetvedtagelsen for 2012 blev der afsat 10.000.000 kr. i denne pulje, idet der samtidig blev indregnet kvalitetsfondsmidler. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler. Restbeløbet i puljen udgør herefter 9.532.800 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Økonomi og status på implementeringen af BDO's anbefalinger i Bornholms Familiecenter   

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ved den seneste budgetopfølgning forventes et merforbrug på 17,0 mio. kr. i forhold til budget 2012 på Bornholms Familiecenter.

 

Børne- og Skoleudvalget får herudover forelagt en status på implementeringsplanen, der angiver, hvordan BDO’s anbefalinger er iværksat, og hvornår de afsluttes.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         Budgetopfølgningen og orienteringen om implementeringsplanen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012:

Indstillingen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forhold til budgetopfølgningen der var på udvalgets dagsorden på mødet den 10. april 2012, er forventningerne til merforbruget opjusteret ved den seneste budgetopfølgning, hvor der forventes et merforbrug på 17,0 mio. kr. i 2012 – jf. bilag. Udvalget blev allerede på mødet den 10. april 2012 orienteret om de forventede afvigelser.

 

Implementeringsplanen er sidst ajourført den 10. april 2012. Nuværende status på og opdatering af implementeringsplanen pr. 8. maj 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er i projektet sat fokus på tre konkrete indsatsområder:

·         Efterprøvning af BDOs måltal. Når BDO´s måltal er efterprøvet, foreligger der en baseline – der kan danne udgangspunkt for det videre arbejde. Der er udarbejdet procesplan for hele forløbet

·         Sagsgennemgang med henblik på at skabe et overblik over antal sager i BFC, sagskvaliteten, behov for kompetenceløft samt bringe sagerne i overensstemmelse med gældende regler.

·         Ombygning, herunder den fysiske flytning af sagsbehandlerne

 

Det fortsatte arbejde i projektet bliver prioriteret i forhold til ovenstående.

 

Genopretning af økonomien:

Efterprøvning af BDOs måltal:

·         Der arbejdes for nuværende med udarbejdelsen af et fyldestgørende materiale som grundlag for en politisk debat omkring Bornholms Familiecenters budget 2013 m.fl.

·         Endvidere analyseres det af BDO fremsendte datamateriale. Dette med henblik på en vurdering og klarlæggelse af budgetforudsætningerne forud for paradigmeskiftet.

·         Som en central del af afdækningen af paradigmeskiftets måltal, indgår en dybere analyse af de respektive anbringelsessager. I analysen klarlægges de enkelte sagers potentiale i forhold til paradigmeskiftet og indplacering på børneliniealen. På sagsniveau vil der herefter udarbejdes handleplaner med henblik på at sikre, at den samlede mængde anbringelsessager på sigt er i overensstemmelse med paradigmeskiftet.

 

Grundet det nuværende ressourcetræk i forbindelse med den overordnede sagsgennemgang, er dette analysearbejde endnu ikke i fuld kadence. Sagsgennemgangen er endvidere afgørende at få afsluttet først, da den skal medvirke til at løfte sagsbehandlingen formelt og processuelt. Dette er essentielt for at kunne træffe og gennemføre de rigtige og nødvendige afgørelser i tråd med paradigmeskiftet.

Sagsgennemgangen forventes afsluttet 1. juni 2012. Herefter vil analysearbejdet i forhold til anbringelserne have fuld fokus med henblik på, at gå efter de økonomiske effekter af paradigmeskiftet.

 

Dataregistrering og målrettet ledelsesinformation:

·         I forhold til dataregistreringen er igangsat et arbejde omkring implementeringen af børn- og ungeområdet i kommunens ledelsesinformationssystem (KOMLIS).

Som en del af dette arbejde indgår, at datagrundlaget registreres fuldt ud i KMD’s Børn og Voksne.

I den nuværende projektplan for implementeringen, forventes idriftsættelse i uge 19. Der forestår også efterfølgende et stort arbejde med at sikre en fuld dataregistrering i Børne og Voksne samt videreudvikling og tilpasning af selve børne- og ungemodulet i KOMLIS.

 

Der er ikke tale om hyldevare-software og et færdigudviklet modul. Kommunen træder i samarbejde med leverandøren de første skridt i en fuld sammentænkning af dataregistrering i Børn og Voksne og udtræk i KOMLIS. Blandt andet derfor, forventes den fulde implementering af systemet kun, at være afsluttet omkring årsskiftet 2012/2013.

 

Styring af faglig udvikling:

Konkret gennemførelse af kvalitetssikring af sagsbehandlingen i BFC ved en gennemgang af samtlige sager.

 

Der er gennemgået ca. ¾-del af de 1.200 sager. Fokus i sagsgennemgangen, er om sagerne formelt og processuelt lever op til gældende regler. Arbejdet skal resultere i et totalt overblik over hvor mange sager, der er i BFC, klarlægge behovet for kollektive og individuelle kompetenceløft samt en individuel plan for genopretning af sagsstammen.

·         Den første runde af sagsgennemgang forventes færdig medio maj 2012. På nuværende tidspunkt er ca. 2/3-del af arbejdet gennemført.

·         Der handles allerede nu på den viden sagsgennemgangen giver. De sagsbehandlere, som har fået gennemgået deres sagsstamme arbejder med genopretning af denne.

·         Der er i sagsgennemgangen fokus på sagsantallet, herunder henlæggelse af sager m.m.

 

Tidsplanen er rykket frem med ca. 1½ måned, hele arbejdet med sagsgennemgangen forventes afsluttet 1. juni 2012.

 

Etablering af en tydelig organisering:

Ombygning, herunder den fysiske flytning af sagsbehandlerne.

·         Status på Villa Maria, Østermarie: De formelle forhold er på plads, ombygning kan påbegyndes og der forventes indflytning på matriklerne efter sommer.

·         Kildebakken: Der er igangsat proces vedr. udarbejdelse af bygningstegninger.

·         Der har været kontakt til IT afdelingen med henblik på løsninger for alarmsystemer i de decentrale enheder.

 

 

Heldagsskolen:

Samarbejdsaftale mellem BFC og Heldagsskolen i forhold til Behandlingsdelen på Heldagsskolen.

Samarbejdsaftalen rejser en række dilemmaer mellem den vurdering Bornholms FamilieCenter skal foretage i forhold til hvert enkelt barn, og det at Heldagsskolen operer med et fast antal behandlingspladser. Der er derfor indledt et samarbejde mellem Heldagskolen og BFC for at løse disse.

 

Status er pr. den 8. maj er:

·         Heldagsskolen gør status i forhold til de indskrevne børn/ unge, og den behandlingsdel de enkelte børn har, i denne status indgår også en redegørelse for forventet resterende behandlingstid i behandlingsdelen.

·         Bornholms FamilieCenter gennemgår de børn der er indskrevet august 2012 (alle børn, ikke kun nye børn), og vurderer om de er i målgruppen for socialpædagogisk dagbehandling som den er beskrevet i Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 3. Dette forventes afsluttet medio maj.

 

Ovenstående skal danne grundlag for en mere konkret vurdering af bl.a. de økonomiske konsekvenser for Heldagsskolen.

 

Eventuelle ændringer i antallet af indskrevne børn i Heldagsskolens behandlingsdel tænkes iværksat hurtigst muligt, under hensyntagen til eventuelle personaletilpasninger.

 

Status på processen, vil indgår som en fast del af statusopdateringen til BSU.

 

 

Løvstikken:

For at løse de presserende kapacitetsproblemer på Løvstikken er der i samarbejde med Social- og Sundhedssekretariatet nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har udarbejdet konkret forslag, som forelægges Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2012.

 

Gantt diagram til Børne- og Skoleudvalget er opdateret pr. den 8. maj 2012. Diagrammet følger projektets organisering i henholdsvis en økonomisk del, en organisatorisk del og en faglig del. Diagrammet viser de overordnede succeskriterier og de konkrete arbejdsopgaver, som knytter sig dertil.

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. maj 2012

1.
Budgetopfølgning Bornholms Familiecenter BSU 8. maj 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

12

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-05-2012

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012:

Pkt. 7.