Referat
Teknik- og Miljøudvalget
10-01-2012 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Nedlæggelse af bolig i Allinge i henhold til boligreguleringsloven. 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Ingen

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Nedlæggelse af bolig i Allinge i henhold til boligreguleringsloven

02.34.00P19-1901

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget                                                      

Resumé

Ejeren af Jernbanegade 2, Allinge, har anmodet om tilladelse til nedlæggelse af bolig til udvidelse af nuværende erhvervsareal i ejendommen. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge boligen, Jernbanegade 2, Allinge, hvorefter den kan overgå til erhverv.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har den 12. april og 29. september 2011 modtaget ansøgning om nedlæggelse af en beboelseslejlighed på 60 m² på ejendommen Jernbanegade 2, 3770 Allinge.

Ejendommen har udover beboelsen et erhvervsareal på 277 m², der anvendes til hotel. Efter en nedlæggelse af boligen vil bygningen udelukkende anvendes til erhvervsformål.

Lejligheden har ikke været beboet siden 17. august 2009.

Nedlæggelse af eksisterende boliger kan ifølge § 46 i lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010 om midlertidig regulering af boligforholdene ske med kommunalbestyrelsens samtykke. I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 18. januar 2011 ligger kompetencen til at nedlægge helårsboliger i denne sag hos Teknik- og Miljøudvalget, da der ikke i Allinge er lokalplaner, der regulerer anvendelsesbestemmelser udover temalokalplan nr. 27 om helårsboligformål. I Kommuneplan 2009 er området udlagt til blandet helårsbolig- og erhvervsområde.

Teknik & Miljø anbefaler, der gives tilladelse med henvisning til ejendommens øvrige anvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen