Referat
Kommunalbestyrelsen
26-01-2012 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Høring af Bornholms Regionskommune om Polens planer for udbygning med atomkraft. 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-01-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Høring af Bornholms Regionskommune om Polens planer for udbygning med atomkraft.

13.01.25K04-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-01-2012

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Naturstyrelsen har foretaget en høring af Polens planer for udbygning med atomkraft. Bornholms Regionskommune har indsendt et høringssvar.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller høringssvaret til drøftelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012:

Grupperne i kommunalbestyrelsen indsender deres eventuelle bemærkninger eller forslag til borgmesteren inden mandag den 30. januar til et supplerende høringssvar, som borgmesteren fremsender på vegne af kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen fremsendte den 2. september 2011 anmodning om en udtalelse fra Bornholms Regionskommune om Polens planer for udbygning med atomkraft. I høringsmaterialet indgår en beskrivelse og miljøvurdering af implementering af atomkraft i Polens energisystem. Der beskrives en række mulige placeringer af atomkraftværker, herunder flere placeringer ved Østersøen.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet et høringssvar, der blev fremsendt til Naturstyrelsen 1. december 2011. Høringssvaret fremgår af bilag.

 

Bornholms Regionskommune har den 4. januar 2012 modtaget de høringssvar som Naturstyrelsen har modtaget fra Greenpeace, Reel Energi Oplysning, Beredskabsstyrelsen og Statens Institut for Strålebeskyttelse.

Høringssvarene fra Beredskabsstyrelsen og Statens Institut for Strålebeskyttelse er indføjet i Naturstyrelsens eget høringssvar. Det drejer sig om at Danmark ønsker at medvirke i miljøvurderingen (Strategic Environmental Impact Assessment Process) af atomkraftværkerne. Høringssvarene er vedhæftet.

 

Greenpeace udtrykker stor bekymring og mener materialet skal forkastes fordi det ikke tilstrækkeligt og på en objektiv vis belyser konsekvenserne for mennesker og miljø ved udbygning med atomkraft.

 

Reel Energi Oplysning har fokus på at atomkraft fortrænger CO2 og dermed kan være en miljømæssig gevinst fremadrettet. De anfører desuden at de miljømæssige konsekvenser er godt kendte og at Polen må forvente skræmmekampagner i medierne og demonstrerende borgere, som det kendes fra Tyskland, hvor borgere blokerer godstog med atomaffald.

 

Bornholms Regionskommune har den 18. januar 2012 modtaget supplerende høringsmateriale, hvor det anføres at Polen har angivet en yderligere mulig placering af et anlæg ved Østersøen.

Teknik & Miljø forventer ikke at udarbejde høringssvar på denne henvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. januar 2012

1.
Rapport fra Polen (PDF)

2.
Høringssvar fra Naturstyrelsen til Polen (DOC)

3.
Greenpeace kommentarer II 17-7-2011.pdf (PDF)

4.
Greenpeace kommentarer til polsk atomkraft-program (2).pdf (PDF)

5.
Høringssvar fra BRK til Naturstyrelsen (DOC)

6.
Høringssvar fra Reel Energi Oplysning (PDF)

7.
Beredskabsstyrelsen høringssvar til Naturstyrelsen (MSG)