Referat
Teknik- og Miljøudvalget
20-08-2012 kl. 16:00
Mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse
  åbent 3 Beslutning om planlægning for ny daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby
  åbent 4 Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller ved Krashave
  åbent 5 Off. høring vedr. screening af kystnære områder til havvindmøller
  åbent 6 Lokalplanforslag 067 - Green Solution House - sendes i offentlig høring
  åbent 7 Indkaldelse af ideer og forslag for et område ved den gamle havn i Nexø
  åbent 8 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende en fodboldgolfbane på Kattesletsvejen 5, Bodilsker.
  åbent 9 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende en antennemast i Rø.
  åbent 10 Klage over afgørelse i vandløbssag
  åbent 11 Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende skur på Edvardsgænge, Pedersker.
  åbent 12 Orientering om indledende proces for mulig placering af depot for radioaktivt affald
  åbent 13 Dialogmøder efteråret 2012
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse

01.11.00P20-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Der skal overvejes om og evt. hvilket byområde der næste gang skal prioriteres ved ansøgning om områdefornyelsesmidler.

I forbindelse med en ansøgning om udgiftsramme til et nyt områdefornyelsesprojekt anvendes den samme procedure som ved ansøgningsrunden i 2007. Kommunalbestyrelsen indkalder forslag til nye områdefornyelsesprojekter ved en annonce i kommunens fællesannonce i september.

De indkomne ansøgninger forelægges herefter Teknik- og Miljøudvalget til en afgørelse om, hvilket byområde der skal ansøges om områdefornyelsesramme til. Der ansøges om ét projekt i 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at udvalget drøfter en evt. igangsætning af proces med indkaldelse af forslag til et nyt områdefornyelsesprojekt igangsættes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 20. august 2012:

Igangsætte en proces med indkaldelse af forslag til et nyt områdefornyelsesprojekt.

Sagsfremstilling

Der skal overvejes hvilket byområde, der næste gang skal prioriteres ved ansøgning om områdefornyelsesmidler.

I forbindelse med en ansøgning om udgiftsramme til et nyt områdefornyelsesprojekt anvendes den samme procedure som ved ansøgningsrunden i 2007. Kommunalbestyrelsen indkalder forslag til nye områdefornyelsesprojekter ved en annonce i kommunens fællesannonce i september. Announcen redegør for tidsplanen, og for at by- og borgerforeninger kan ansøge om at komme i betragtning, som det byområde, hvortil kommunalbestyrelsen ansøger om reservation af en udgiftsramme. Foreningerne skal i deres ansøgning gøre rede for, hvilke lokale problemer de ønsker at afhjælpe, og hvilke byforbedringer der planlægges for.

De indkomne ansøgninger forelægges herefter Teknik- og Miljøudvalget til en afgørelse om, hvilket byområde der skal ansøges om områdefornyelsesramme til. Der ansøges om ét projekt i 2013.

Den næste ansøgningsfrist til reservation af udgiftsramme til områdefornyelse er den 7. januar 2013. Ansøgninger sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. For at komme i betragtning er det vigtigt, at ansøgningen indeholder en bred vifte af problematikker, som kan indgå i et lokalt områdefornyelsesprojekt. Den ministerielle udvælgelse sker ud fra en konkret vurdering af ansøgningerne og af områdets behov for offentlig indsats. Staten afholder 1/3 af udgifterne og kommunen 2/3.

Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Desuden kan kommunen få støtte til planlægning, udredning og organisering af ældre erhvervs- og havneområder. En forudsætning for at modtage støtten er, at interessenter i området inddrages i planlægningen og gennemførelsen af indsatsen.

Opnår kommunen reservation, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram i samarbejde med områdets interessenter. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget byfornyelsesprogrammet, ansøges om endeligt tilsagn. Herefter vil implementeringen kunne igangsættes. Dvs. i foråret 2013 vil udarbejdelse af et byfornyelsesprogram kunne finde sted og implementering af delprojekter vil kunne starte i slutningen af 2013.

 

Igangværende og afsluttede områdefornyelsesprojekter.

 

Hasle områdefornyelse. Det igangværende områdefornyelsesprojekt startede i 2008 og afslutter i 2013. Budget: 5.050.000 kr. (statens andel 1.333.000 kr. – kommunens andel 2.667.000 kr.), idet Direktoratet for FødevareErhverv har bevilget 1.000.000 kr. til aktiviteter og anlæg på havneområdet og Hasle Turist- og Erhvervsforening har bevilget 50.000 kr. til brandingproces.

Projektet har herudover modtaget medfinansiering af Aktivitetsparken/Hasle Fælled på godt 500.000 kr., og tilsagn om medfinansiering af Hasle havnebad og forbedringer på Hasle havn fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden på i alt 6.100.000 kr. (heraf 1.067.500 kr. fondsmoms). Endvidere har Hasle fået tilsagn på 9.000.000 kr.fra Transportministeriet om medfinansiering af etablering af kanalmiljø, havnetorv og badestrand.

 

Indsatser: Der er etableret en Aktivitetspark med multihytte, motions- og legeredskaber, samt 3 løberuter, og der pågår etablering af et havnebad og forskellige tiltag på havneområdet. I efteråret 2013 arbejdes med indretning af et medborgerhus og omdannelse af Hasle Torv. Der er startet en branding proces – ”Hasle By hen imod 2020”.

 

Sandvig Områdefornyelse blev påbegyndt i 2003 og afsluttes i 2012. Projektet har en rammebevilling på 3.200.000,- kr. over 5 år (statens andel 1.063.000 kr. og kommunens andel 2.137.000 kr.).  Herudover modtog projektet godt 500.000 kr. fra EU og diverse fonde. Strandpromenaden og klitlandskabet indgik ligeledes i Mulighedernes Land/Realdania med 5.000.000 kr. (heraf fondsmoms 875.000 kr.).

Indsatser: Udvidelse af kapacitet på Sandvig Havn og faciliteter for gæstesejlere, restaurering og udvidelse af anvendelsesmuligheder af den gamle Rådstue (medborger - og kulturhus), naturlegeplads, forbedrede anvendelsesmuligheder og faciliteter på Sandvig Sceneplads, omdannelse af Strandpromenaden og genetablering af klitlandskabet.

 

Gudhjem Helhedsorienteret byfornyelse blev startet i 2002 og afsluttede i 2007. Projektet havde en samlet bevilling på 5.500.000 kr. over 5 år (statens andel 1.500.000 kr., kommunens andel 4.000.000 kr.). Herudover modtog projektet ca. 950.000 kr. fra EU og diverse fonde.

Indsatser: Etablering af ”Gudhjem Universitet”, AktivitetsHuset (ungdomshuset), parkerings-pladsen ved Gudhjemvej med fodgængerovergang, Toftevej og krydset Helligdomsvej-Brøddegade, Kranpladsen, Torvet ved slæbestedet, forskønnelse af p-pladsen på havnen og gangforbindelse langs havnefronten.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2013-16 afsat rådighedsbeløb til nye områdefornyelsesprojekter. Regionskommunens pulje til udgifter til nye projekter udgør 884.500 kr. pr. år. I alt 3.538.000 kr. over 4 år. Herudover er der budgetlagt med forventet statstilskud til nye projekter på i alt 1.179.200 kr. i samme periode.

Hvis regionskommunen får tildelt en udgiftsramme til områdefornyelse vil der sener blive fremsendt en sag med henblik på meddelelse af anlægsbevilliger til projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Beslutning om planlægning for ny daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby

01.02.05P16-0112

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 07-05-2012 at indkalde ideer og forslag vedr. en ændring af kommuneplanen, der skal muliggøre placering af en ny daginstitution på et areal ved NaturBornholm i Aakirkeby. Der har nu været annonceret efter ideer og forslag. Der er efterfølgende modtaget én henvendelse med positiv respons fra Aakirke-By-tinget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og forsyning Indstiller

at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for en daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 20. august 2012:

Godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har planer om en ny integreret daginstitution i Aakirkeby, med plads til 100 børn, i forbindelse med en planlagt sammenlægning af to eksisterende institutioner - Aakirkeby Idrætsbørnehave og Legestedet Aakirkeby.

Børne- og Skoleudvalget har tilkendegivet, at der ønskes en placering på et areal ved NaturBornholm. Ideoplægget bygger på tanken om at udvikle et samarbejde med NaturBornholm om fælles arealer og aktiviteter for børn i alderen 0-6 år.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 07-05-2012 at indkalde ideer og forslag vedr. en ændring af kommuneplanen, der skal muliggøre placering af en ny daginstitution på et areal ved NaturBornholm i Aakirkeby.

Der har nu været annonceret efter ideer og forslag. Der indkom et med positiv respons fra Aakirke-By-tinget, der er positiv overfor ideen både med hensyn til placering og med hensyn til koncept. Foreningen er positiv overfor, at der i ideoplægget lægges op til at institutionen også skal kunne anvendes til foreningsformål, børneforældregrupper, undervisning samt fælles aktiviteter med NaturBornholm o. lign.

 

Lokalplanforslagets forventede indhold

Byggeriet for den nye daginstitution er tænkt placeret syd for parkeringspladsen ved NaturBornholm. Det vil give institutionen mulighed for at benytte den eksisterende infrastruktur, som tilkørselsvej, parkering og af- og påstigning.

Fællesområdet mellem en ny daginstitution og det eksisterende museum (som huser NaturBornholms indendørs aktiviteter) overvejes udnyttet til fælles gavn for såvel museum som daginstitution.

 

 

Da den endelige placering, udformning og det mulige fælles aktivitetsbehov endnu ikke er fastlagt, er der udlagt et forholdsvis rummeligt areal som oplæg til lokalplanbeslutningen. I lokalplanforslaget vil lokalplanens afgrænsning blive tilpasset de faktiske arealbehov.

Bygningsarealet for den nye daginstitution vil få en størrelse på 800-1000 m2 i én etage –eventuelt udformet med én stor og nogle få mindre bygninger. Daginstitutionen forventes indrettet, så anvendelsen kan udvides til foreningsformål, børneforældregrupper, undervisning samt fælles aktiviteter med NaturBornholm o. lign.

Gennemførelse af denne aktivitet fordrer, at dele af den eksisterende lokalplan nr. 29 for NaturBornholm, og en del af eksisterende lokalplan nr. 012 for ferieboliger og naturområde, Aakirkeby afløses af en ny lokalplan for den del af området, der skal anvendes til fællesarealer og byggefelt for en ny daginstitution. Kommuneplantillæg skal tillige udarbejdes for at bringe kommuneplanen i overensstemmelse med den efterfølgende lokalplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 20. august 2012

1.
Henvendelse fra Aakirke-By-Tinget (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller ved Krashave

01.02.05P21-0279

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. juni 2009, efter en forudgående indkaldelse af ideer og forslag, at der skulle igangsættes planlægning for vindmøller ved Krashave. Bygherren har efterfølgende arbejdet med forskellige muligheder for at placere møller i området. Arbejdet har resulteret i et konkret udkast. Projektudkastet danner baggrund for forslag til lokalplan nr. 049 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 003.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

b)     at der offentliggøres beslutning om, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 20. august 2012:

Anbefales

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 003 og forslag til lokalplan nr. 049, som vil gøre det muligt at opstille tre vindmøller ved Krashave. Kommuneplantillægget er en forudsætning for lokalplanen, idet området ved Krashave ikke er udlagt i den gældende kommuneplan. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for vindmøllerne, så der tages hensyn til landbrug, nabobeboelse og landskab i overensstemmelse med lovkrav og statslige vejledninger, samtidigt med at vindressourcen i området udnyttes bedst muligt. Til lokalplanen er knyttet et separat bilag, som redegør for møllernes visuelle påvirkning af landskabet.

De tre møller, som vil kunne opstilles efter endelig vedtagelse af planerne, vil have en totalhøjde på max. 80 meter, hvilket er noget mindre end de møller, som er blevet opstillet på Bornholm i de senere år. Disse har totalhøjder på 93-100 meter, mens de senest planlagte møller ved Tornbygård får en totalhøjde på 127 meter. På grund af afstands- og støjkrav til nabobeboelser er der dog ikke mulighed for møller større end max. 80 meter ved Krashave. Da dette område imidlertid, i kraft af det åbne landskab og terrænets højde ca. 110 meter over havet, er blandt de mere vindudsatte arealer på Bornholm, forventes årsproduktionen af mølleprojektet at blive på 6.300 MWh svarende til årsforbruget i ca. 1800 gennemsnitlige husstande.


Incitamentsfremmende ordninger under VE-loven
Planlægning for og opstilling af vindmøller er omfattet af fire ordninger i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven): værditabsordningen, den grønne ordning, køberetsordningen samt garantiordningen. Nærmere redegørelse for disse ordninger fremgår af et notat tilknyttet dette dagsordenspunkt.


Mølleplanerne antages ikke at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet
Planer, der muliggør opstilling af en eller flere møller med en totalhøjde over 80 meter, eller grupper med mere end tre møller, er obligatorisk omfattet af krav om en miljøvurdering. De planlagte møller ved Krashave er imidlertid under 80 meter i totalhøjde, og mølleantallet overstiger ikke tre. Der vil derfor kun være tale om lovkrav om miljøvurdering af planerne, hvis en forudgående screening af planerne viser, at de må antages at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet. Teknik & Miljø har screenet forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan og på denne baggrund vurderet, at planerne ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke vil være lovkrav om at udarbejde en miljøvurdering. Screeningen er bilag til dette dagsordenspunkt.

 

Forholdet til VVM-reglerne (Vurdering af Virkning på Miljøet)

Vindmøller er anmeldelsespligtige i henhold til VVM-reglerne. Det mølleprojekt, som muliggøres af lokalplan 049, ligger dog under den størrelse, hvor VVM-pligten altid er obligatorisk. Når bygherren foretager endelig anmeldelse til kommunen inklusiv den lovpligtige dokumentation for møllernes miljømæssige konsekvenser, vil projektet blive screenet for om det måtte udløse VVM-pligt.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 20. august 2012

1.
Referat fra TMU 3. juni 2009 (DOC)

2.
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan (PDF)

3.
Bilag til lokalplan - vurdering af den visuelle påvirkning (PDF)

4.
De fire ordninger under VE-loven (DOC)

5.
VVM-screening (PDF)

6.
Screening i relation til miljøvurderingsloven (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Offentlig høring vedr. screening af kystnære områder til havvindmøller

01.02.20K04-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Energistyrelsen har sendt en screeningsrapport om 16 områder til kystnære havvindmøller i offentlig høring. Ét af områderne ligger ved Bornholm ud for Arnager. Kommentarer til rapporten skal være modtaget i Energistyrelsen senest den 26. august 2012.

Indstilling og beslutning

Chefen for Teknik & Forsyning indstiller, at Bornholms Regionskommune meddeler Energistyrelsen:

a)     at man ikke har bemærkninger til screeningen

b)     at man herudover opfordrer staten til at skabe rammevilkår for udbygningen med kystnære havvindmøller, som understøtter mulighederne for lokalt engagement og ejerskab.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 20. august 2012:

Godkendt

Sagsfremstilling

I marts 2012 indgik alle folketingets partier undtagen Liberal Alliance et energiforlig som strækker sig til år 2020. Partierne har aftalt, at der inden 2020 skal udbygges med 1800 MW nye landvindmøller, 1000 MW fra storskala havvindmøller samt med 500 MW fra havvindmøller i kystnære områder.

Screeningsrapporten, som nu er i høring, omhandler 16 udpegede kystnære områder, hvor der eventuelt vil kunne opføres havvindmølleprojekter. Den samlede rummelighed i de 16 områder overstiger betragteligt behovet for areal til den ønskede udbygning med 500 MW fra kystnære havvindmøller. Der er i rapporten ikke foretaget en samfundsøkonomisk prioritering af områderne. Screeningen er alene fokuseret på, at identificere egnede placeringer ud fra hensynet til konkurrerende anvendelse af arealerne, samt ud fra eksisterende viden om havvindmøllers påvirkning af miljøet, sejladssikkerheden og det visuelle indtryk.

Udpegningen af områderne erstatter ikke den normale vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Det vil være op til de kommende projektejere selv at gennemføre de nødvendige forundersøgelser herunder VVM-redegørelser inden der evt. gives tilladelse til etablering. Der gives med screeningen ikke garanti for, at VVM-redegørelser for de enkelte områder vil kunne godkendes. VVM-undersøgelserne vil gå i dybden med områderne og tilvejebringe ny viden til den eksisterende, som kan betyde, at områderne alligevel ikke vil kunne anvendes til havvindmøller.

 

Området ved Bornholm

Det udpegede område ved Bornholm er beliggende ud for Arnager i en afstand af ca. 3,5-10 km fra kysten. Området er tidligere foreslået som muligt mølleområde for kystnære havvindmøller af det bornholmske firma EnergiØst.

Illustration fra screeningsrapporten. Kysten mellem Rønne og Boderne ses øverst til højre. Det udpegede havvind­mølle­område er det zig-zagformede område med mørkeblå signatur.

 

I screeningsrapporten har Energinet.dk vurderet, at tilslutningen af en kystnær havvindmøllepark ved Bornholm på op til 35 MW kan integreres uden at forstærke udvekslingskapaciteten til Sverige. I denne vurdering forudsættes en udbygning på land i størrelsesordenen 10-15 MW. Hvis der tilsluttes mere end 35 MW havvindmøller vurderes det, at der er behov for at forstærke udvekslingsforbindelsen til Sverige eller implementere alternative foranstaltninger.

 

Det areal, der screenes ud for Bornholm, er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens energistrategi, som også opererer med et antal kystnære havvindmøller. Det at arealet nu indgår i en screening medfører dog ingen garanti for, at der gennemføres et konkret projekt i området.

 

 

Opfordring fra Ærø Kommune

Ærø Kommune har i sit høringssvar til Energistyrelsen (som er sendt i kopi til Bornholms Regionskommune) anbefalet, at staten i sin tilrettelæggelse af rammerne for kystnære havvindmøller fra starten i maksimal grad inddrager de lokale andels- og/eller kommunalt ejede energiselskaber samt lokale lav o.l. - fra starten som medinitiativtagere og senere medejere. Ærø Kommune opfordrer i den forbindelse de øvrige høringskommuner til at fremsende en lignende holdningstilkendegivelse til Energistyrelsen i deres høringssvar.

Det er Teknik & Miljøs opfattelse, at Energistyrelsens høring vedr. screeningen af de 16 udpegede arealer udelukkende vedrører fysiske og geografiske forhold. Aftaleparterne bag energiforliget af 22. marts 2012 vil først fastsætte afregningsmodel og mulige øvrige rammevilkår for de nye kystnære havvindmøller, når screeningen af de 16 udpegede arealer er endeligt afsluttet. Imidlertid er der intet til hinder for at Bornholms Regionskommune benytter sit høringssvar til at bakke principielt op om Ærø Kommunes holdning. I den forbindelse vil Bornholms Regionskommune kunne tilføje, at etablering af kystnære havvindmøller ved Bornholm i høj grad vil kunne understøtte Bornholms Regionskommunes og Bornholms Vækstforums igangværende bestræbelser på at udvikle øen som et storskala demonstrationsprojekt for grøn vækst og bæredygtig energi, Bright Green Island.

Teknik & Miljø vurderer på den baggrund, at det vil være rimeligt at støtte Ærøs holdning, så staten opfordres til at understøtte mulighederne for lokalt engagement og ejerskab, når den fastsætter vilkårene for udbud af arealer for kystnære havvindmøller. Herved vil der kunne sikres en fornuftig koordinering af lokale og statslige energiinteresser.

På grund af den korte frist udarbejdes et evt. høringssvar fra Bornholms Regionskommune først efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 20. august 2012

1.
Høringsbrev fra Energistyrelsen (PDF)

2.
Screening for kystnære havmøller (PDF)

3.
Opfordring fra Ærø Kommune (PDF)

4.
Ærøs høringssvar vedr. screening for kystnære havmøller (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Lokalplanforslag 067 - Green Solution House - sendes i offentlig høring

01.02.05P16-0108

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Hotel Ryttergården i Rønne skal ombygges og udvides til det nye Green Solution House, som er et bæredygtigt byggeri og en del af visionen for Bright Green Island. For at kunne gennemføre dette nye byggeri skal der udarbejdes en ny lokalplan for området. Derfor er der udarbejdet et lokalplanforslag for området, som skal sendes i offentlig høring inden planen kan vedtages endeligt.

Indstilling og beslutning

Områdechef for Teknik & Forsyning indstiller

at lokalplanforslag 067 sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 20, august 2012:

Anbefales

Sagsfremstilling

Denne lokalplan skal muliggøre en udvikling af det nuværende Hotel Ryttergården i Rønne. Ønsket er at udvikle hotellet med et nyt koncept – Green Solution House.

 

Bornholms nye grønne konference- og videncenter er designet til at blive et demonstratorium for den nyeste udvikling indenfor bæredygtigt byggeri. Green Solution House er et centralt led i Bornholms ”Bright Green Island” strategi og det forventes, at centeret vil trække markant flere internationale mødeturister til øen.

Det vifteformede byggeri er designet efter principperne i ”vugge til vugge”, også kaldet kredsløbsdesign, og derfor er de anvendte materialer enten genanvendelige eller biologiske nedbrydelige.

 

Det skal rumme forskerkontorer, boliger, auditorium til møder og konferencer samt overnatningsfaciliteter. Det planlagte auditorium forventes at kunne rumme 300 – 400 mødedeltagere. Det forventes at starte med en overnatningskapacitet på 102 værelser/lejligheder, men der er et ønske om at hotellet i fremtiden skal have en overnatningskapacitet på op til 150 værelser/lejligheder. Man forventer at få over 15.000 gæster i det første år efter åbningen.

 

Lokalplanområdet, der omfatter matriklerne til Hotel Ryttergården og er beliggende i den sydlige del af Rønne.

 

Lokalplanområdets arealer tilhørende Hotel Ryttergården, er beliggende i den sydlige del af Rønne.Området grænser op til et større parcelhuskvarter også kaldet ”Rønne Syd”, som er et boligkvarter fra 70’erne. Mod sydvest afgrænses området af Strandvejen som støder op til et større skovområde ”Galløkken” med gode cykel- og gangstier, der benyttes meget som rekreativt område. Neden for skoven er der fine badestrande.

 

Hotel Ryttergården har en fin beliggenhed til formålet, da det ligger tæt på naturskønne områder og stadigvæk tæt på byen.

 

Hotellet består i dag af en hovedbygning i 2 etager med facade ud til Strandvejen indeholdende restaurant, reception, svømmebad samt hotelværelser m.m.

På de bagvedliggende arealer ligger der værelsesfløje indeholdende værelser/lejligheder. Tre af disse værelsefløje ønskes nedrevet for at skabe plads til det nye byggeri. De øvrige værelsesfløje ønskes bibeholdt indtil videre, men skal renoveres efter de samme principper, der ligger i Green Solution House konceptet.

I tilknytning til hotellet ligger der en bestyrerbolig med adgang til Strandvejen. Den bliver brugt af personalet.

 

En ny bygning ønskes placeret imellem de to eksisterende hovedbygninger. Den vil få sit eget arkitektoniske udtryk men i materialeanvendelsen vil den ligne de ombyggede eksisterende bygninger. Nybygningen er udformet som en vifte, i to etager, med den smalle ende imod Strandvejen, mens den lukker sig op imod nordøst.

 

Lokalplanforslaget skal sendes i 8 ugers offentlig høring, hvor det er muligt at komme med sine bemærkninger til projektet.

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 20. august 2012

1.
Lokalplanforslag 067 (PDF)

2.
Screnningsskema (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Indkaldelse af ideer og forslag for et område ved den gamle havn i Nexø

01.02.05P16-0111

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

7

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Nexø Havn ønsker at udvikle et bynært erhvervsområde ved Skippertorvet til turist-, fiskeri- og serviceaktiviteter, herunder udvidelse af hotellignende overnatningsmulighed, samt i centerområdet på Skippertorvet at tillade en erhvervsejendom anvendt til boligformål.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at der indkaldes ideer og forslag vedr. evt. ændringer af området ved Gl. Havn i Nexø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 20. august 2012:

Godkendt

Sagsfremstilling

1.         Nexø Havn A/S ønsker at udvide overnatningskapaciteten med de eksisterende redskabsskure Sdr. Hammer nr.1 – 3 for trollingfiskere m.v. ved Gamlehavn i Nexø, samt udvikle området i den foranliggende tidligere materielgård Sdr. Hammer nr. 27, 31 og 31a. m.v. til turist-, fiskeri- og serviceorienterede aktiviteter. (Område B på kortbilag)

 

Området er omfattet af lokalplan nr. 050, der fastlægger områdets anvendelse til havneformål som fiskerihavn. Den ønskede ændrede anvendelse af området fra en ren erhvervshavn til også at give mulighed for overnatning samt privat handel og service forudsætter, at kommuneplanen ændres som grundlag for at kunne tilvejebringe en ny lokalplan.

2.        Kjærgården A/S ønsker at omdanne første sal af ejendommen på Skippertorvet Sdr. Hammer 2 i Nexø fra kontor- til boligformål, gerne som flexboliger. (område A på kortbilag)

 

Området er omfattet af lokalplan 050 der fastlægger områdets anvendelse til havne- og centerformål. Ejendommen på Skippertorvet kan derfor kun bringes i anvendelse til boligformål ved en ændring af kommuneplanen og med en ny lokalplan, der muliggør planlægning for boliger.

 

Nexø Havn A/S er af Teknik & Miljø blevet orienteret om mulige erhvervsbegrænsninger ved at placere nærmeste beboelse ca. 70 meter tættere på havnens erhvervsarealer end de nærmeste nuværende boliger er placeret. Beboelse er en miljøfølsom anvendelse, som kan afstedkomme miljøproblemer hvis der f.eks klages over støj m.v. fra virksomheder i området.

3.        I forbindelse med den ændrede udnyttelse af området, er der også fremsat ønske om at reducere områdets gennemkørende trafik, herunder mulighed for en aflastende udkørsel fra Sdr. Hammer til Søndre Landevej. Den ønskede vejforbindelse kan indgå som et delområde i en lokalplan. (område C på kortbilag)

 

Da der er tale om ændringer i området i strid med rammebestemmelserne i den gældende kommuneplan, kræves en forudgående indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden, før kommunalbestyrelsen kan beslutte, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag.

 

Kortbilag

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende en fodboldgolfbane på Kattesletsvejen 5, Bodilsker.

01.03.03K02-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, til efterretning.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget gav den 10. november 2011 landzonetilladelse til at etablere en fodboldgolfbane på Kattesletsvejen 5, Bodilsker, 3730 Nexø.

Tilladelsen blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en nabo, der blandt andet anførte, at den øgede trafik på Kattesletsvejen ville medføre gener for klager og naturen.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 25. maj 2012 stadfæstet regionskommunens landzonetilladelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 20. august 2012:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet udtaler, at planlovens landzonebestemmelser blandt andet har til formål at sikre hensynet til landskabelige og rekreative værdier i det åbne land. Ved afgørelsen kan der tages hensyn til, om det ansøgte vil påføre naboerne urimelige gener, og til hvilken betydning, afgørelsen kan få for lignende sager.

Bestemmelserne har endvidere til formål at modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land og sørge for, at byudvikling sker, hvor der i planlægningen er åbnet mulighed for det.

Natur- og Miljøklagenævnets flertal (8 af 10 medlemmer) finder, at der er tale om et mindre indgreb i de landskabelige og naturmæssige værdier i området. Generne for naboerne er efter flertallets opfattelse ikke af en sådan karakter, at de i sig selv kan begrunde en begrænsning af aktiviteterne eller en eventuel lukning af banen.

Mindretallet på 2 medlemmer mener at indgrebet i naturen i området er betydeligt, blandt andet på grund af trafikbelastningen. Regionskommunen burde derfor have foretaget nærmere undersøgelser af, hvorledes dyre- og plantelivet i området ville blive påvirket.

Mindretallet stemmer på den baggrund for at ændre regionskommunes tilladelse til et afslag.

 

I overensstemmelse med flertallet stadfæster Natur- og Miljøklagenævnet Bornholms Regionskommunes afgørelse af 10. november 2011 om lovliggørende landzonetilladelse til en fodboldgolfbane på Kattesletsvejen 5, 3730 Nexø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 20. august 2012

1.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende en antennemast i Rø.

01.03.03K03-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, til efterretning.

Resumé

Teknik & Miljø gav den 16. februar 2012 landzonetilladelse til at opføre en antennemast til mobiltelefoni med tilhørende teknikkabine ved Skramman i Rø, placeret umiddelbart øst for skellet til Skramman 1, 3760 Gudhjem

Tilladelsen blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en nabo, som fandt placeringen landskabeligt uheldig og som pegede på alternative placeringer.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 1. juni 2012 stadfæstet regionskommunens landzonetilladelse.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 20. august 2012:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet udtaler, at landzoneafgørelser navnlig skal træffes på grundlag af de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, som ifølge planlovens formål skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. Ved afgørelsen vil der endvidere kunne henses til, om det ansøgte vil påføre naboerne urimelige gener, og til hvilken betydning, afgørelsen kan få for lignende sager.

Efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis bør nye antennemaster så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse af hensyn til friholdelse af det åbne land for nye tekniske anlæg. Placering af antennemaster i områder, der i den overordnede planlægning er udpeget som værdifulde landskabsområder, bør helt undgås.

Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets praksis, at det ikke kan tillægges afgørende betydning, at placeringen vil medføre færre nabogener, hvis det vil bevirke opstilling af en landskabeligt mere skæmmende mast. Hensynet til at undgå nabogener må i mastesager vige for hensynet til landskabet og naturen.

Natur- og Miljøklagenævnet finder efter en samlet vurdering ikke grundlag for at tilsidesætte regionskommunens vurdering af, at den ansøgte placering ved Skramman kan tillades. Det af klager anførte kan ikke føre til andet resultat.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster derfor landzonetilladelsen af 16. februar 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 20. august 2012

1.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Klage over afgørelse i vandløbssag  

06.02.03K03-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har modtaget en klage over afgørelse i en sag om lovliggørelse af eksisterende afvandingsforhold ved Klintebyvejen nord for Nexø. Regionskommunen blev i 2008 pålagt at gennemføre en retlig eller faktisk lovliggørelse af foretagne grøftetilslutninger, der på det tidspunkt var ca. 10 år gamle eller ældre. Tilslutningerne var foretaget af den tidligere Nexø kommune, men uden at der var givet tilladelse efter vandløbsloven.

Der er nu gennemført sagsbehandling efter vandløbslovens §§ 16 og 17, om lovliggørelse af grøftetilslutningerne. Vandløbsmyndighedens afgørelse om lovliggørelse af 12. juni 2012 er påklaget. Klagen videresendes til Natur og Miljøklagenævnet med relevante bilag, samt Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Indstilling og beslutning

Chefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at klagen videresendes til Natur og Miljøklagenævnet med bemærkninger om at der ikke er indkommet nye oplysninger i sagen. Teknik & Miljø fastholder endvidere, at det er ejer af arealet, der skal forestå vedligeholdelsen af det omhandlede markdræn.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 20. august 2012:

Godkendt

Sagsfremstilling

Vandløbsmyndigheden har gennemført sagsbehandling efter vandløbslovens §§ 16 og 17 og givet lovliggørende tilladelse til de, af den tidl. Nexø kommune, udførte grøftetilslutninger på matr.nr. 51a m.fl., Hovedejerlavet Ibsker. Arbejdet er udført for nu ca. 14 år siden eller mere.

Teknik & Miljø, vandløbsmyndigheden vurderer, at grøftetilslutningerne er udført efter datidens standarder. Der er inden gennemførelse af lovliggørelsen forsøgt opnået forlig i sagen, men uden resultat.

 

Lovliggørelsen er givet på følgende vilkår:

·         At der i forbindelse med lovliggørelse af grøftetilslutninger, sker en renovering af 2 brønde på begge sider af Klintebyvejen, så de følger nutidens standard,

·         At der sker en oprensning i vejgrøfterne i forbindelse de 2 brøndes renovering,

·         At kommunens Vej & Havne forestår alle udgifterne i forbindelse med vilkår 1 og 2.

 

Der er ikke i denne sag særlige miljømæssige forhold at tage hensyn til. Grøfterne er ikke målsat i Vandplan Bornholm.

 

Klagen over afgørelsen er modtaget med Post Danmark d. 12. juli 2012 og anses at været modtaget inden udløb af klagefristen.

 

Sagen har tidligere været forelagt for Teknik- og Miljøudvalget d. 30. oktober 2006, pkt. 15, d. 18.12.2006, pkt. 4, d. 30. april 2008, pkt. 12 og d. 6. marts 2012, pkt. 3.

 

Klage:

Klagen, der er fremsendt af Advokatfirmaet Paldan på vegne af klient, gør blandt andet gældende, at der udover de vilkår, der er nævnt i vandløbsmyndighedens afgørelse af 12.juni 2012, skal tilføjes et vilkår om at kommunen udskifter og nedlægger rør til erstatning for eksisterende rør og bekoster samtlige omkostninger i forbindelse hermed.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 20. august 2012

1.
Lovliggørelse af 120612 (DOC)

2.
Klage over afgørelse (TIF)

3.
TMU181206 (DOC)

4.
TMU301006 (DOC)

5.
TMU300408 (DOC)

6.
TMU060312 (DOC)

7.
Oversigtskort-Klintebyvejen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende skur på Edvardsgænge, Pedersker.   

02.34.00K03-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til efterretning

Resumé

Natur- og Miljøklagenævnet har den 27. juni 2012 truffet afgørelse i en klagesag vedrørende lovliggørelse af et skur opført i strid med gældende lokalplan.

Klagenævnet giver ikke medhold i klagen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller,

at klagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 20. august 2012:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø gav i juli 2010 afslag på lovliggørelse af et skur opført på ejendommen Edvardsgænge 2, Pedersker. Skuret er opstillet i strid med den gældende lokalplan for området, da det ligger i et område udlagt som beplantningsbælte i lokalplanen.

Klagerne gjorde gældende for klagenævnet, at de ikke har været bekendt med lokalplanen. Det vil være dyrt og besværligt at flytte skuret, og de var uden skyld i denne udgift. De var vidende om, at der tidligere var givet dispensation for bestemmelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet giver ikke medhold i klagen. Der henvises til, at den pågældende lokalplan kan ses i Plansystem.dk og på kommunens hjemmeside. Nævnet tilkendegiver, at det ikke kan prøve kommunens skøn men alene påse, om kommunen ved afgørelsen har overholdt almindelige forvaltningsretlige principper, herunder lighedsgrundsætningen. Nævnet finder ikke, at en afgørelse fra en anden kommune (Aakirkeby) fra 1997 binder regionskommunen i administrationen af lokalplanens bestemmelser. Kommunen har derfor ikke handlet i strid med lighedsgrundsætningen ved efter en konkret vurdering at meddele afslag på en lovliggørende dispensation.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Orientering om indledende proces for mulig placering af depot for radioaktivt affald

07.13.00P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til efterretning

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Folketinget har besluttet at der skal oprettes et slutdepot i Danmark til det radioaktive affald fra Forskningscenter Risø. Et område mellem Østermarie og Svaneke er udpeget som et af seks mulige områder som bør undersøges nærmere. Videre undersøgelser skal indsnævre antallet af mulige placeringer til 2-3 områder, som Folketinget vil blive præsenteret for i løbet af efteråret 2012. I den forbindelse har Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø deltaget i møde med GEUS og Dansk Dekommissionering for at drøfte områdets egnethed og det videre forløb.

Vedlagt er et første notat, fremlagt på mødet med GEUS og Dansk Dekommissionering, som belyser lokale interesser og problemstillinger af betydning for vurderingen af områdets egnethed. Der vil senere på sommeren eller til efteråret blive foretaget en række undersøgelser i området. Medio oktober forventes udfaldet af områdestudierne at blive fremlagt en tværministeriel arbejdsgruppe.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 20. august 2012:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Folketinget besluttede i 2003 at afvikle de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø.

Dansk Dekommissionering har fået til opgave at varetage denne afvikling, herunder projektering af et slutdepot for 5.000 - 10.000 m3 lav- og mellemradioaktivt affald samt kemisk affald.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har stået for den geologiske vurdering af de 22 undersøgte områders egnethed. Bornholm er blandt de 6 områder, der er udvalgt til videre undersøgelser.

Blandt de 6 områder, skal udvælges 2-3 områder til mere detaljerede undersøgelser. Som led i denne proces, mødtes Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø med GEUS og Dansk Dekommisionering den 28. juni 2012.

 

Vedlagt er et første notat udarbejdet af Teknik & Miljø, som blev fremlagt på mødet. Notatet belyser lokale interesser og problemstillinger af betydning for vurderingen af områdets egnethed. Notatet beskriver bl.a. naturinteresser, arkæologiske interesser, grundvandsinteresser mv.

Der blev på mødet desuden udleveret Kommuneplan 2009, Brandingstrategi (Bright Green Island/Mere Bornholm) og Bornholms Energistrategi. Det første notat vil i samarbejde med Regional Udvikling og Vækstforums sekretariat blive udbygget med interesser for erhverv og bosætning mv.

 

Da der bl.a. hersker stor usikkerhed om forløbet af klippesprækker i undergrunden samt vandføringen i disse, vil der blive foretaget en række undersøgelser i området sidst på sommeren eller først på efteråret. Da der eksisterer en del private boringer i området, vil disse med fordel kunne anvendes. GEUS vil derfor invitere ejere af private boringer i området til et møde, hvor mulighederne for dette drøftes. Teknik & Miljø vil deltage i mødet.

 

En tværministeriel arbejdsgruppe forventes at blive orienteret om udfaldet af de nærmere områdestudier på de 6 lokaliteter i løbet af oktober. Herefter overgår behandlingen til Folketinget.

 

Omkring 2013 forventes der at blive vedtaget en projekteringslov for aktiviteten, som skal fastlægge grundlaget for det videre forløb.

 

Såfremt Bornholms Regionskommune ikke forinden bliver fravalgt, vil der videre herefter bl.a. blive foretaget en Miljøvurdering af projekteringsloven som bl.a. omfatter en høring af Bornholms Regionskommune.

 

En foreløbig tidsramme for projektets delaktiviteter ser således ud:

Foreløbig tidsramme for delaktiviteter

Aktivitet

Tidsramme

Planlægning af det videre forløb og udvælgelse af 5 - 6 (22) lokaliteter.

Primo 2011 – ultimo 2011

Omegnsstudier og reduktion til 2-3 lokaliteter.

Primo 2011 – ultimo 2012

GEUS fremlægger resultaterne af de nye boringer.

Oktober 2012

Arbejdsgruppen mødes mhp. at reducere antallet af områder fra de nuværende 6 til 2-3.

Ultimo oktober 2012

Resultaterne præsenteres for partierne.

November 2012

Projekteringslov forberedes og vedtages.

Medio 2012 – primo 2013

Detaljerede feltundersøgelser, VVM-proces og skitseprojektering

Primo 2013 – ultimo 2015 (2017)

Forslag til og vedtagelse af anlægslov

2016 - 2017

Detailprojektering og udbud

2017 (2019)

Arealerhvervelse

2018 (2019)

Udførelse

2018 - 2019 (2020-2021)

Ibrugtagning, drift og vedligeholdelse

2020 - kontinuert (2021 - )

Overvågning

Kontinuert

 

Sammen med notatet er vedlagt kortbilag samt Geoviden nr. 2, 2011, som indeholder en beskrivelse af de vigtigste aspekter ved projektet, herunder bl.a. affaldstyper og depotdesign, samt en belysning af mulige transportformer og geologisk vurdering af mulige danske lokaliteter. Derudover er vedlagt to rapporter af Dansk Dekommisionering, GEUS og Statens Institut for Strålebeskyttelse, Maj 2011 og Danish Dekommissioning, Maj 2011 som baggrundsmateriale, i det der henvises til disse i notatet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 20. august 2012

1.
BRK-notat vedr. placering af slutdepot for atomaffald ved Østermarie (PDF)

2.
Kortbilag - Grundvandsinteresser (PDF)

3.
Kortbilag - Naturforhold (PDF)

4.
Kortbilag - Jordskælv, råstofindvinding og geologiske interesser (PDF)

5.
Geoviden nr. 2, 2011: Slutdepot for Risøs radioaktive affald (PDF)

6.
Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald - sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger (PDF)

7.
Danish Decommissioning. Pre-feasibility study for final disposal of radioactive waste...Main Report. May 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Dialogmøder efteråret 2012  

00.30.04Ø02-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Dialogmøderne indgår som en del af budgetprocessen og kan i efteråret have et mere virksomhedsrettet fokus, herunder det vedtagne budget.

 

Teknik & Miljøs MED-udvalg vil gerne modtage udvalgets forslag til enten få større emner eller flere mindre emner, der forberedes til dialogmødet mhp. uddybning og drøftelse i mødet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller

at Teknik- og Miljøudvalget drøfter emner til efterårets dialogmøde

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 20. august 2012:

Udvalget vil gerne drøfte emnet erhvervsservice og jobskabelse - hvad skal vi gøre for at det bliver bedre?

Sagsfremstilling

Dialogmøder indgår i årshjulet som en naturlig og vigtig del af budgetprocessen. Dialogmøderne ligger i efteråret og foråret, og hvor forårets dialogmøder har fokus på udvalgenes budgetarbejde, kan dialogmøderne i efteråret have et mere virksomhedsrettet fokus. MED-udvalget i Teknik- & Miljø har på sit seneste møde drøftet mulige emner til efterårets dialogmøde. Der er et ønske fra MED-udvalget om, at der på efterårets dialogmøde drøftes emner, som Teknik- og Miljøudvalget sætter på dagsordenen.

 

MEDudvalget foreslår dertil følgende emner:

·         Bright Green Island – hvordan får vi det indarbejdet i alle dele af virksomheden

·         Kommuneplanstrategi, herunder sammenfald/koordinering med de øvrige strategier og planer

 

MED-udvalget og sekretariatet for Teknik- & Forsyning vil udarbejde forslag til form på dialogmødet, når emnerne er fastlagt. Forslag til form på dialogmødet fremlægges på udvalgets møde den 25. sept.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

14

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 20. august 2012:

Udvalget drøftede fordelingen af bådpladser i de kommunale havne

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

15

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 20. august 2012: