Referat
Børne- og Skoleudvalget
29-02-2012 kl. 11:30
Rønne Skolen, Afdeling Søndermarken
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fortolkning af begreberne: "En sænkning af klassekvotienten til 22" og "Maksimalt 25 elever i én klasse" 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-02-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fortolkning af begreberne: "En sænkning af klassekvotienten til 22" og "Maksimalt 25 elever i én klasse"

17.20.01P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-02-2012

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet en sænkning af klassekvotienten til 22 elever ved indskrivningen i børnehaveklassen og 25 elever ved klassedannelsen i 7. klasse. Der er efterfølgende opstået et behov for en præcisering af begreberne ”En sænkning af klassekvotienten til 22” og ”Maksimalt 25 elever i én klasse”

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

a)     Det bilagte notat danner udgangspunkt for en drøftelse

b)     Børne- og Skoleudvalget forholder sig til om udvalget ønsker principperne i scenarie 1, 2 eller 3 vedr. børnehaveklasserne indarbejdet i styrelsesvedtægten fra den 1. august 2012

c)     Børne- og Skoleudvalget forholder sig til om udvalget ønsker scenarie A eller B vedr. klassedannelsen i 7. klasse indarbejdet i styrelsesvedtægten fra den 1. august 2012

 

Børne- og skoleudvalget 29. februar 2012:

 

Udvalget beder sekretariatet for Børn og Skole om at udarbejde et konkret forslag til bestemmelser i styrelsesvedtægten pr. 1. august 2012, der indarbejder de erfaringer der er høstet ved dette års indskrivning samt indarbejder så stor fleksibilitet som muligt inden for budgetforligets rammer.

Lene Feldthus Andersen kan ikke medvirke, idet hun ønsker at der både findes en løsning fremadrettet og i forhold til den nuværende situation omkring elevplaceringen i børnehaveklasserne pr. 1. august 2012.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2012 og overslagsårene besluttet en sænkning af klassekvotienten til 22 elever ved indskrivning i børnehaveklasse og 25 elever ved klassedannelsen i 7. klasse samt et generelt loft på 25 elever pr. klasse. Nuværende klasser bibeholdes og modellen indfases for nye børnehaveklasser og 7. klasser fra 1. august 2012.

 

Formuleringen i den politiske beslutning om klassekvotienter, jf. ”Budget 2012, Bind 2, Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder” side 35 og især side 39, indikerer, at de angivne maksimale elevtal gælder hver enkelt klasse og ikke som gennemsnitlig klassekvotient. Endvidere, at en klasse på intet tidspunkt kan bestå af mere end 25 elever.

 

I bilaget til dette dagsordens punkt er beskrevet 3 scenarier for indskrivning til børnehaveklasse og 2 scenarier for klassedannelse i 7. klasse.

 

Scenarierne tager udgangspunkt i to forskellige tolkninger af begrebet ”en sænkning af klassekvotienten til 22 elever ved indskrivning i børnehaveklasse og 25 elever ved klassedannelsen i 7. klasse samt et generelt loft på 25 elever pr. klasse” som nævnt på side 35 i ”Budgetbemærkningerne”.

 

Bilaget til dette punkt er benævnt: ”Bilag til Børne- og Skoleudvalgets ekstraordinære møde onsdag den 29. februar 2012”

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. februar 2012

1.
Notat om indskrivning til BSU-møde 29-2-2012 (DOC)