Referat
Kommunalbestyrelsen
29-03-2012 kl. 18:30
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ansøgning om udtræden af Bornholms Kommunalbestyrelse
  åbent 3 Besættelse af hverv ved medlems udtræden af Bornholms Kommunalbestyrelse 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

29-03-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Ansøgning om udtræden af Bornholms Kommunalbestyrelse

00.01.00A30-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

29-03-2012

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Kjøllers ansøgning om udtræden af kommunalbestyrelsen.   

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen:

a)     At kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Kjøllers ansøgning om udtræden af kommunalbestyrelsen imødekommes 

b)     At 1. stedfortræder for liste C, Kirstine van Sabben indtræder i kommunalbestyrelsen           

 

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Kjøller ansøger om udtræden af Bornholms Kommunalbestyrelse grundet personlige årsager.

 

1. stedfortræder for liste C er Kirstine van Sabben.

 

Lovgrundlag:

 

Den kommunale valglov:

§ 103. Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Besættelse af hverv ved medlems udtræden af Bornholms Kommunalbestyrelse

00.01.00A30-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

29-03-2012

3

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med at kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Kjøller udtræder af kommunalbestyrelsen, skal valggruppen der har indvalgt ham i et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, besætte de ledigblevne pladser.

 

Indstilling og beslutning

Indstilling vil foreligge på kommunalbestyrelsesmødet

 

Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012:

Kirstine van Sabben indtræder i Beskæftigelsesudvalget.

Borgmesteren bemyndiges til at godkende indstilling fra Konservativt Folkeparti til de øvrige hverv.

 

Sagsfremstilling

Jacob Kjøller var udpeget af Bornholms Kommunalbestyrelse til følgende hverv:

 

Beskæftigelsesudvalget, medlem

Bornholms Forsyning A/S, bestyrelsen, medlem

Kontaktrådet fra Trafikbetjeningen af Bornholm, stedfortræder for Ole Sig

Øerne i Østersøen, B7 samarbejdet, deltager i årskonferencen

 

Lovgrundlag

 

Styrelsesloven:

 

§ 28. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen