Referat
Socialudvalget
27-08-2012 kl. 12.30
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2012, Socialudvalget
  åbent 3 Månedlig budgetopfølgning juli 2012 vedr. ældreområdet
  åbent 4 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 16 - 30
  åbent 5 Anlægsbevilling til Plejecenter Snorrebakken 2. etape til 60 plejecenterboliger med tilhørende servicearealer
  åbent 6 Anlægsbevilling til etablering af mobile IT arbejdspladser i Døgnplejen
  åbent 7 Anlægsbevilling til renovering af Døgnplejen Bornholms lokaler i Aakirkeby - ændret anvendelse af rådighedsbeløb
  åbent 8 Anlægsbevilling til renovering af gulv i DeViKas produktionskøkken i Nexø
  åbent 9 Anlægsbevilling til køkkenudstyr til DeViKas produktionskøkken
  åbent 10 Anlægsbevilling til bestykning af servicearealer på Plejecenter Snorrebakken
  åbent 11 Anlægsbevilling til etablering af tandklinik på Plejecenter Snorrebakken
  åbent 12 Anlægsbevilling til etablering af fællesrum på Aktivitets- og Plejecenter Lunden
  åbent 13 Anlægsbevilling til etablering af fællesrum på Toftegården
  åbent 14 Anlægsbevilling til renovering af gulve på Røbo
  åbent 15 Forslag til seksualpolitik for Voksenhandicapområdet
  åbent 16 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården
  åbent 17 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret 2012
  åbent 18 Ændring af madordning i SACS Klulturhuset
  åbent 19 Revidering af kvalitetsstandard for madservice i plejeboliger og på dagcentre
  åbent 20 Kvalitetsstandard for specialtandplejen
  åbent 21 Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning - styringsaftalen
  åbent 22 Nedsættelse af takst for madservice til hjemmeboende
  åbent 23 Kommunikationsaftale om indlæggelser og udskrivninger
  åbent 24 Redegørelse vedr. magtanvendelser på ældreområdet 1. januar - 30. juni 2012
  åbent 25 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2011
  åbent 26 Status for tildeling af § 18-midler 27. august 2012
  åbent 27 Røde Kors Bornholm søger § 18-midler til besøgstjeneste og nørklegruppe
  åbent 28 TrygLuft Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter og driftsudgifter
  åbent 29 Børns Vilkår søger § 18-midler til rådgivning
  åbent 30 Fontanas Venner søger § 18-midler til foredrag
  åbent 31 Scleroseforeningens lokalafdeling Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter, kørsel, årsmøde samt driftsudgifter
  åbent 32 HoBi Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter, markedsføring samt driftsudgifter
  åbent 33 Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade søger § 18-midler til foredrag om spiseforstyrrelser og selvskade for borgere på Bornholm
  åbent 34 Colitis Crohn Foreningen søger § 18-midler til foredrag om kost
  åbent 35 Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18-midler til indretning af køkkenafdeling
  åbent 36 Orientering om anvendelse af arv
  åbent 37 Gensidig orientering
  åbent 38 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen.        

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2012, Socialudvalget

00.30.10G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

 

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser på Socialudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2011 overført et overskud på 31,7 mio. kr. Når der tages højde for overførsler konverteret til anlæg for 15,1 mio. kr., forventes et samlet overskud på 18,5 mio. kr. i 2012.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr.

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det bevilliget rådighedsbeløb i 2012.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller til Socialudvalget

·         at budgetopfølgningen på politikområde 4 pr. 31. juli 2012 tages til efterretning

 

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at budgetopfølgningen på politikområde 5, 6, 17 og 18 pr.31. juli 2012 tages til efterretning

 

 

Socialudvalget den 27. august 2012

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. overførsler fra 2011. Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Der er ikke foretaget budgetopfølgning på BRK Ejendomsservice, idet budgettet for 2012 ikke er flyttet fra virksomhederne endnu. Opfølgning på bygningsbudgettet indgår således i virksomhedernes budgetopfølgning.

 

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

At bilag 2 fremgår opfølgningen på anlæg på projektniveau, for projektet hvor bevillingen udgør mindst 1 mio. kr. eller hvor bevillingen er givet i 2010 eller tidligere.

 

 

 

Drift

politikområde 4 Sociale ydelser (Beskæftigelsesområde) forventes samlet set et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2012 på den ikke-overførbar bevilling.

De største udfordringer på politikområdet:

·        Borgercenteret forventer merudgifter til mellemkommunale afregninger.

 

politikområde 5 Ældre forventes samlet set et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der overført overskud på 24,5 mio. kr. Det samlede overskud i 2012 forventes at udgøre 27,7 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Bornholms Plejehjem og -Centre udfordringer i forhold til økonomimodellen

·         Merudgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler som følge af nyt udbud

·         Døgnplejen står overfor en markant kapacitetstilpasning på BUM-området grundet fald i visiterede timer. Der er indført fuldt ansættelsestop og tilpasning af personale ved afskedigelser.

·         Opmærksomheden henledes på at der er konstateret merforbrug på dagcenterkørsel, og det anbefales at der igangsættes tiltag for at imødekomme merforbruget

 

Modtagelse af arv, gaver og lignende: Plejecenter Snorrebakken har modtaget arv for 2.382.476 kr.

 

politikområde 6 Psykiatri og handicappede forventes samlet set et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af overført overskud fra 2011 på 5,5 mio. kr. Det samlede overskud i 2012 forventes at udgøre 4,1 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·        SACs forventer merforbrug på driften af Kulturhusets køkken. Der er taget initiativ til løsning, som kan have effekt fra 2013.

·        Røbo: Tidspunktet for udflytning af aflastningspladser kan påvirke regnskabsresultatet for 2012

 

Modtagelse af arv, gaver og lignende: Sacs har modtaget 240.000 kr. fra Philipsfonden, LEV og Espersens Fond, som anvendes til nyt inventar, lærerhonorar og tilskud til studietur.

 

politikområde 17 Sundhed forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Der er fokus på udgiftsudviklingen pga. omlægning af takststrukturen i den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.

 

politikområde 18 Forebyggelse og behandling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der overført overskud på 1,6 mio. kr. Det samlede overskud i 2012 forventes herefter at udgøre 1,8 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Bornholms Kommunale Tandpleje, konsulenthonorar vedr. kirurgi  

 

 

Anlæg

Det samlede rådighedsbeløb udgør 104,2 mio. kr. i 2012 på Socialudvalgets område. Samlet set forventes et mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i 2012 i forhold til rådighedsbeløbet, jf. tabel 2.

Mindreforbruget kan fortrinsvis henføres til to plejeboligprojekter i Rønne, hhv. 25 boliger og 60 boliger, etape 2, idet projekterne er forsinkede i forhold til den opstillede tidsplan.

 

I bilag 2 fremgår den samlede oversigt på projektniveau.

Der er bemærkninger til følgende projekter, hvor forudsætningerne ikke holder:

·         Rønne, 60 plejeboliger, etape 1

·         Rønne, 60 plejeboliger, etape 2

·         Nexøhuset, ældreboliger

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. juli 2012 udviser samlet set et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2012 på Socialudvalgets områder på den overførbare bevilling.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i 2012.

 

Fra 2011 er der overført et samlet overskud på 31,7 mio. kr. Status på ansøgning om brug af overførsler i 2012 pr. 22. august er, at der er godkendt brug af 7,3 mio. kr. til drift og 15,1 mio. kr. til anlæg.

Når der tages højde for overført overskud konverteret til anlæg for 15,1 mio. kr., forventes et samlet overskud på 18,5 mio. kr. i 2012 på Socialudvalgets område.


 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2012

Beløb i 1.000 kr.

Mer/mindreforbrug i 2012

Overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

04 Sociale ydelser

 

-2.573

 

0

-2.573

05 Ældre

3.191

-809

24.535

27.726

-809

06 Psykiatri og handicappede

-1.448

1.483

5.505

4.057

1.483

17 Sundhed

 

-1.201

 

0

-1.201

18 Forebyggelse og behandling

145

 

1.621

1.766

0

Socialudvalget

1.888

-3.100

31.661

33.549

-3.100

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

 

 

På Socialudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2012 104,2 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i 2012 i forhold til rådighedsbeløbet.

 

Tabel 2: Anlægsopfølgning pr. 31. juli 2012

Nettobeløb i 1.000 kr.

Pol. Omr.

Samlet bevilling i alt

Afvigelse på samlet bevilling

2012

Afvigelse i 2012

 

 

Anlægsbevilling

Forventet forbrug i alt

Rådigheds- beløb

Forventet forbrug

Socialudvalget i alt

 

222.240

332.343

 

104.198

83.092

21.106

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Socialudvalget 27. august 2012

1.
Bilag 1 - SU, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOC)

2.
Bilag 2 - SU, anlægsopfølgning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Månedlig budgetopfølgning juli 2012 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0111

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo juli 2012 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjer for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedr. ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 27. august 2012

1.
Fokusopfølgning maj 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 16 - 30

27.36.00I00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 30 i 2012 var i alt 1.503 brugere, som modtog i alt 6.617 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time. I uge 16 i 2012 var i alt 1.496 brugere, som modtog i alt 6.566 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,39 time. Brugerantallet er steget med 7, og timerne pr. uge er steget med 51 timer.

Til sammenligning var der i uge 30 i 2011 i alt 1.590 brugere med i alt 7.044 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,43 time. Gennemsnittet for 2012 1.508 brugere med 6.640 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time.

Gennemsnittet for 2011 blev 1.584 brugere med 7.035 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,44 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2012

30

1.503

6.617

4,40

2012

16

1.496

6.566

4,39

 

Ændring fra uge 16 til uge 30

+7

 

+51

 

 

2011

2012

Gennemsnit

1.584

1.508

7.035

6.640

4,44

4,40

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der var i uge 30: 4 ledige plejecenterboliger og 3 ledige aflastningspladser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Anlægsbevilling til Plejecenter Snorrebakken 2. etape til 60 plejecenterboliger med tilhørende servicearealer

82.06.00S05-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger på baggrund af afholdt licitation i fagentreprise for Plejecenter Snorrebakken 2. etape samt kommunalbestyrelsens behandling og godkendelse af resultatet den 28. juni 2012.

Licitationsresultatet danner grundlag for udarbejdelse af Skema B samt en tilpasning af projektets økonomi.

Anmodning om optagelse af en byggekredit til plejeboligbyggeriet vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i særskilt sag på mødet den 22. august 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende plejeboliger på 96.095.240 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 102.686.240 kr. inkl. moms

b)     at merudgiften til plejeboliger på netto 5.188.081 kr. inkl. moms finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt 8.370.926 kr., medens restbeløbet på -3.182.845 kr., som vedrører mindreudgift til grundkapital, tilføres de likvide midler

c)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende servicearealer på netto 11.342.228 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer udgør 11.569.228 kr. minus servicearealtilskuddet på 2.400.000 kr., eller netto 9.169.228 kr. ekskl. moms

d)     at merudgiften til servicearealerne på i alt 8.349.228 kr. finansieres med 2.373.000 kr. fra den afsatte pulje til servicearealer, med 2.988.114 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne og med 2.988.114 kr. fra de likvide midler

e)     at der gives en anlægsbevilling til salg af grund på -3.000.000 kr.

f)       at mindreindtægten vedrørende salg af grund på 1.800.000 kr. finansieres af de likvide midler

g)     at der meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2012 og afsættes rådighedsbeløb i 2013 og 2014 som anført i oversigten ’Ny økonomi’ under økonomiafsnittet

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Ansøgningen om anlægsbevillinger til gennemførelsen af byggeriet af Plejecenter Snorrebakken 2. etape tager udgangspunkt i den gennemførte licitation i fagentreprise, som blev afholdt den 31. maj 2012, Kommunalbestyrelsens godkendelse af resultatet den 28. juni 2012 med deraf følgende krav til de i dagsordenens nævnte besparelser og øvrige vilkår for gennemføresen af 2. etape.

Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen at det tidligere godkendte Skema A aflyses af tekniske årsager og at borgmesteren bemyndiges til at godkende Skema A og B i juli måned.

Dette fordi der i den nye økonomi er regnet med en kommunal grundkapital på 10 pct. Det er således forudsat, at det fremsatte lovforslag, som omfatter en nedsættelse af grundkapitalen til nyt alment byggeri fra nuværende 14 pct. af anskaffelsessummen til 10 pct. af anskaffelsessummen med virkning fra 1. juli 2012, godkendes i Folketinget.

Borgmesteren godkendte Skema A og B den 11. juli 2012.

Byggeriet, som i øvrigt er forudsat udført som energiklasse 2015, sættes i gang i august 2012 og forventes afleveret primo 2014.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 31. marts 2011 følgende projekteringsbevillinger:

Boliger, inkl. moms                                             6.591.000 kr.

Servicearealer, ekskl. moms                                    227.000 kr.

 

Nedenfor vises økonomien i henholdsvis Skema B (kolonne 2) sammenlignet med hvad der pt. er budgetlagt med (kolonne 1).

Som det fremgår, er boligernes anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud), medens udgifterne til etablering af servicearealer, efter fradrag af statstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune. Den totale kommunale udgift udgør 11.771.511 kr. efter finansiering fra kvalitetsfonden.

 

Der er pt. budgetlagt med en kommunal grundkapital på 14 pct., medens der i den nye økonomi er budgetlagt med en kommunal grundkapital på 10 pct.

 

Følgende økonomioversigt viser ændringen i forhold til det allerede budgetlagte:

 

I forhold til budgettet medfører økonomien i henhold til Skema B en merudgift på i alt netto 2.791.769 kr., som fremkommer således:

·         Merudgift til plejeboliger på netto 5.188.081 kr., som finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt 8.370.926 kr., medens restbeløbet på -3.182.845 kr. vedrører mindreudgiften til grundkapital.

·         Merudgiften til servicearealerne på 8.349.228 kr. udløser tilskud fra kvalitetsfonden med 50 pct., hvorved merudgiften nedbringes med 4.174.614 kr.

·         Mindreindtægt vedrørende salg af grund på 1.800.000 kr.

 

Finansiering af merudgiften

Der er i budget 2012 afsat en pulje til servicearealer på 2.373.000 kr. I forbindelse med budgetlægningen af denne pulje blev der samtidig budgetlagt med 50 pct. kvalitetsfondstilskud, svarende til 1.186.500 kr. Dvs. at der i budget 2012 er afsat netto 1.186.500 kr. til brug for finansiering af nye projekter.

Merudgiften på netto 2.791.769 kr. kan finansieres delvist af ovennævnte pulje til servicearealer med netto 1.186.500 kr., medens det resterende beløb på 1.605.269 kr. finansieres af de likvide midler.

Ny økonomi – budgettallene fordeler sig således over årene:

Snorrebakken – 60 boliger – 2. etape

Beløb i kroner

Projekterings-bevilling

2012

2013

2014

I alt

Plejeboliger (inkl. moms)

6.591.000

29.082.095

62.490.346

4.522.799

102.686.240

Servicearealer (excl. moms)

227.000

3.899.543

6.650.547

792.138

11.569.228

Servicearealtilskud

 

 

 

-2.400.000

-2.400.000

Anlægsbevilling i alt

6.818.000

32.981.638

69.140.893

2.914.937

111.855.468

Låneoptagelse i alt

 

 

 

-90.445.618

-90.445.618

Beboerindskud i alt

 

 

 

-2.053.725

-2.053.725

Salg af grund

 

-3.000.000

 

 

-3.000.000

Kvalitetsfond

-113.500

-1.949.772

-3.325.274

803.932

-4.584.614

Byggekredit

 

-25.486.198

-62.490.346

87.976.544

0

Samlet likviditetstræk

6.704.500

2.545.668

3.325.273

-803.930

11.771.511

 

Husleje

Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 77 m2 vil herefter udgøre 6.446 kr. eller årligt 1.007 kr. pr. m2.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 27. august 2012

1.
Anlægsøkonomi (PDF)

2.
Kommunal grundkapital 10 % - økonomiske konsekvenser (PDF)

3.
Likviditetsoversigt (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevilling til etablering af mobile IT arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm

82.12.00S05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Døgnplejen Bornholm ansøger om en anlægsbevilling på 3.790.000 kr. til etablering af mobile IT arbejdspladser i Døgnplejen.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.790.000 kr. til etablering af mobile IT-arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre 

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til finansiering af indkøb af nye tablets med indbygget telefon, der kan fungere som mobile IT arbejdspladser i Døgnplejen. Derved sikres medarbejderen et teknisk hjælpemiddel der giver adgang til at se data vedrørende borgerne, indtaste dokumentation hos borgeren og gennemføre telefonsamtaler. Desuden sikres at Døgnplejen Bornholm kan leve op til krav om forsat kvalitetsudvikling samt krav om innovation og optimering af det mobiles arbejdsmiljø.

 

Anlægsinvesteringen er en fremtidssikret IT-løsning, der vil bidrage til en mere effektiv opgaveløsning i Døgnplejen Bornholm.

 

Implementering af anlægsprojektet forventes at strække sig over 2012 og 2013.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 3.790.000 kr. til etablering af mobile IT arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm foreslås finansieret af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011 på 5.727.000 kr.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Døgnplejens Bornholms ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 23. maj 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Anlægsbevilling til renovering af Døgnplejen Bornholms lokaler i Aakirkeby – ændret anvendelse af rådighedsbeløb

82.07.00S05-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Plejehjem og -centre ansøger om brug af forventet overskud på anlægsbevilling til renovering af Døgnplejen Bornholms lokaler i Aakirkeby. Der ansøges om brug af 250.000 kr. til ekstra malerarbejde, renovering af køkkenfaciliteter, bad- og toiletforhold, samt diverse el-arbejder og elektroniske adgangsforhold mv. i Døgnplejen Bornholms lokaler i Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives tilladelse til brug af 250.000 kr. af det resterende rådighedsbeløb/overskud på anlægsbevilling til renovering af Døgnplejen Bornholms lokaler i Aakirkeby 

b)     at beløbet anvendes til ekstra malerarbejde, renovering af køkkenfaciliteter, bad- og toiletforhold, samt diverse el-arbejder og elektroniske adgangsforhold mv.

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Plejehjem og -centre har ansvaret for bygninger, drift og vedligeholdelse af de lokaler som Døgnplejen Bornholm benytter i Aakirkeby – herunder bygningen Bakkebo.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 13. oktober 2011 en anlægsbevilling på i alt 1.750.000 kr. til renovering af Døgnplejen Bornholms lokaler på Bakkebo i Aakirkeby.  Bevillingen vedrørte udskiftning af tag/isolering samt udskiftning af gulv og vinduer. 

 

I den oprindelige vurdering af anlægssagen skønnedes det ikke muligt at finde finansiering til at få hele bygningen renoveret, hvorfor anlægsbevillingen på 1.750.000 kr. primært sigtede mod at få løst de mest akutte arbejdsmiljømæssige og bygningsmæssige problemer bl.a. i forhold til bygningens klimaskærm.

 

De indkomne tilbud på udskiftning af tag/isolering samt udskiftning af gulv og vinduer har ligget væsentligt under den godkendte anlægsbevilling og der ansøges derfor om tilladelse til anvendelse af 250.000 kr. af overskuddet til renovering af Døgnplejen Bornholms lokaler i Aakirkeby til ekstra malerarbejde, renovering af køkkenfaciliteter, bad- og toiletforhold, samt diverse el-arbejder og elektronisk adgangsforhold mv. 

Dermed vil bygningen komme til at fremstå tidssvarende og opfylde de nutidige krav om passende hygiejniske standarder for personalefaciliteter, rengøringsvenlighed mv. i henhold til Arbejdstilsynets vejledninger og anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 250.000 kr. til malerarbejde, renovering af køkkenfaciliteter, bad- og toiletforhold, samt diverse el-arbejder og elektroniske adgangsforhold mv. kan afholdes indenfor rammerne af den af Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsbevilling på i alt 1.750.000 kr. til renovering af Døgnplejen Bornholms lokaler på Bakkebo i Aakirkeby.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbevilling til renovering af gulv i DeViKas produktionskøkken i Nexø  

00.30.08G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

DeViKa ansøger om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af gulvet i DeViKas produktionskøkken i Nexø. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 250.000 kr. til renovering af gulvet i DeViKas produktionskøkken i Nexø

b)     at tillægsbevillingen finansieres af DeViKas overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre (Facility Management)

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til renovering af gulvet i DeViKas produktionskøkken i Nexø. Gulvet er nedslidt og vurderes ikke at leve op til levnedsmiddelkontrollens krav.

Driften af DeViKas bygninger er overdraget til BRK Ejendomsservice, som led i implementeringen af Facility Management. Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administreres af BRK Ejendomsservice.

 

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Socialudvalget.

 

BRK Ejendomsservice vurderer, at udgiften til renovering af gulvet i produktionskøkkenet beløber sig til 250.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 250.000 kr. til renovering af gulvet i DeViKas produktionskøkken i Nexø foreslås finansieret af DeViKas overførte driftsoverskud fra 2011.  

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af DeViKas ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. maj 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anlægsbevilling til køkkenudstyr til DeViKas produktionskøkken  

00.30.08G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

DeViKa ansøger om en anlægsbevilling på 495.000 kr. til indkøb af køkkenudstyr til produktionskøkkenet i Nexø.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 495.000 kr. til indkøb af køkkenudstyr til produktionskøkkenet i Nexø

b)     at tillægsbevillingen finansieres af DeViKas overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Der er generelt mange reparationer på det gamle, udslidte udstyr i DeViKas produktionskøkken i Nexø. Anlægsbevillingen skal anvendes til udskiftning af nødvendigt køkkenudstyr, herunder udskiftning af industriovne, kipgryde, kipsteger, stativer og rullevogne.

 

Udgiften til udskiftning af køkkenudstyr udgør 495.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 495.000 kr. til udskiftning af køkkenudstyr i DeViKas produktionskøkken foreslås finansieret af DeViKas overførte driftsoverskud fra 2011.

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af DeViKas ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. maj 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Anlægsbevilling til bestykning af servicearealer på Plejecenter Snorrebakken  

00.30.08G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Plejecenter Snorrebakken ansøger om en anlægsbevilling på 700.000 kr. til bestykning af servicearealer på Plejecenter Snorrebakken.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 700.000 kr. til bestykning af servicearealer på Plejecenter Snorrebakken

b)     at tillægsbevillingen finansieres af overført driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Plejecenter Snorrebakken er afleveret til Bornholms Regionskommune den 13. juli 2012 og centret blev taget i brug fra den 30. juli 2012, hvor de første beboere flyttede ind i de nye lejligheder.

 

Fælleshuset (servicearealet) er på 735 m² og er klar til indflytning, men Plejecenter Snorrebakken har ikke budget til bestykning af fælleshuset. Det drejer sig om køb af møbler, gardiner, inventar, som kontorborde og stole, reoler, mødeborde samt det nødvendige IT-udstyr, telefoner m.m.

 

Udgiften til bestykning af servicearealerne beløber sig til 700.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 700.000 kr. til bestykning af servicearealer på Plejecenter Snorrebakken foreslås finansieret af det overførte driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre på i alt 6.758.000 kr.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. maj 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Anlægsbevilling til etablering af tandklinik på Plejecenter Snorrebakken  

82.04.00S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Kommunale Tandpleje ansøger om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til etablering af tandklinik på Plejecenter Snorrebakken.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 600.000 kr. til etablering af tandklinik på Plejecenter Snorrebakken

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Bornholms Kommunale Tandplejes overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 18 Forebyggelse og behandling 

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Taget til efterretning, idet der foreligger formandsbeslutning.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektering af Plejecentret på Snorrebakken blev det besluttet at etablere et lokale, der bl.a. kan anvendes af Bornholms Kommunale Tandpleje til varetagelse af omsorgstandplejen.

Anlægsbevillingen skal anvendes til indretning af tandklinikken og omfatter indkøb og installation af en ny unit med integreret røntgen og patientstol. Hertil kommer indkøb af inventar til klinikindretning, herunder vægskabe, håndvask, bordplader mm., samt en røntgenscanner. Desuden skal kompressor og suge motor fra den tidligere tandklinik i Aakirkeby flyttes og installeres i relation til tandklinikken på Snorrebakken.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 600.000 kr. til etablering tandklinik på Plejecenter Snorrebakken foreslås finansieret af Bornholms Kommunale Tandplejes overførte driftsoverskud fra 2011 på 1.275.000 kr.

Ansøgningen om anlægsbevilling kan ses i sammenhæng med Bornholms Kommunale Tandplejes ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Anlægsbevilling til etablering af fællesrum på Aktivitets- og Plejecenter Lunden

00.30.08G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Plejehjem og –centre ansøger om en anlægsbevilling på 135.000 kr. til etablering af fællesrum på Aktivitets- og Plejecenter Lunden.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 135.000 kr. til etablering af fællesrum i hovedbygningen på Aktivitets- og Plejecenter Lunden

b)     at tillægsbevillingen finansieres af overført driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Socialudvalget ønsker at fremme mulighederne for leve- og bomiljøer, for at skabe bedre mulighed for at give nærvær og fællesskab for de beboere i plejeboliger, der ønsker og har behov for dette. 

 

Plejecenter Lunden fremstår i dag kun med fælles opholdsstue med tilknyttet køkken i boligerne på Paradisvej 11. På resterende del af plejecentret er der ingen opholdsstuer.

 

I hovedbygningen på Lunden er det muligt at etablere et fællesrum ved at anvende et serviceareal (det såkaldte All-rum i tilknytning til caféen) til en fælles opholdstue for alle beboere på Plejecenter Lunden. Der er netop doneret et stort TV, men lokalet mangler indretning og møblering som en stue, herunder bl.a. spiseborde og stole samt lænestole, sofa og sofabord.

 

Udgiften til indretning og møblering af fællesrummet beløber sig til 135.000 kr. 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 135.000 kr. til etablering af et fællesrum på Aktivitets- og Plejecenter Lunden foreslås finansieret af overført driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på  Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. maj 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til etablering af fællesrum på Toftegården  

00.30.08G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Plejehjem og –centre ansøger om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til etablering af fællesrum på Plejehjemmet Toftegården.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 200.000 kr. til etablering af fællesrum på Plejehjemmet Toftegården

b)     at tillægsbevillingen finansieres af overført driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre (Facility Management)

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Socialudvalget ønsker at fremme mulighederne for leve- og bomiljøer, for at skabe bedre mulighed for at give nærvær og fællesskab for de beboere i plejeboliger, der ønsker og har behov for dette.

 

Plejehjemmet Toftegården fremstår næsten uændret siden opførelsen for ca. 35 år siden og rummer kun sparsomme fællesarealer. Anlægsbevillingen skal anvendes til etablering og møblering af 2 fællesrum.

 

I den ene af Toftegårdens bo-enheder etableres fællesrum gennem inddragelse af halvdelen af dagcenterets lokale. I den anden etableres fællesrum i nuværende træningslokale, når Genoptræningsenhedens aktiviteter på Toftegården i efteråret 2012 som planlagt flytter til Sønderbo.

 

Udgiften til de bygningsmæssige ændringer beløber sig til 106.000 kr. og indkøb af møbler m.v. til de 2 fællesrum beløber sig til 94.000 kr.

 

Den bygningsmæssige drift af Toftegården blev pr. 1. april 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice, som led i implementeringen af Facility Management. Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administreres af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Socialudvalget. 

 

Forslag til bygningsmæssige ændringer er udarbejdet i samarbejde med BRK Ejendomsservice, der ligeledes har godkendt tilbuddet på de bygningsmæssige ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 200.000 kr. til etablering af fællesrum på Plejehjemmet Toftegården foreslås finansieret af overført driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. maj 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Anlægsbevilling til renovering af gulve på Røbo

82.18.00S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Røbo ansøger om en anlægsbevilling på 100.000 kr. til renovering af gulve på Røbo. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 100.000 kr. til renovering af gulve på Røbo

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Røbos overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 06 Psykiatri og handicappede (Facility Management)

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til få tætnet utætheder og lagt nyt gulv i stuen på Rø Dagcenter. Der klages fra brugere og personale om, at det trækker fra krybekælderen. Renoveringen indebærer, at revner tætnes og der lægges ny gulvbelægning. Anlægsbevillingen skal endvidere anvendes til ny gulvbelægning i glasgangen på Rø Dagcenter.

 

Driften af Røbos bygning, som er beliggende på Rø Skolevej 6, blev pr. 1. maj 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice, som led i implementeringen af Facility Management.

Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administreres af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Socialudvalget.

 

BRK Ejendomsservice har i juli måned gennemset og godkendt tilbuddet på gulvbelægningen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 100.000 kr. til renovering af gulve på Røbo foreslås finansieret af Røbos overførte driftsoverskud fra 2011 på 549.000 kr.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Røbos ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. maj 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Forslag til seksualpolitik for Voksenhandicapområdet

27.00.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

19

 

Socialudvalget

27-08-2012

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Hensigten og målet meden seksualpolitik for voksenhandicapområdet er, at beskrive grundlaget for arbejdet med seksualitet i kommunens bo- og aktivitetstilbud for udviklingshæmmede samt i egen lejlighed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at forslag til Seksualpolitik og Vejledning sendes i høring i relevante brugerfora, samt i Handicapråd og MED-Udvalg

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Sendes i høring.

 

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling godkendt.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at der foretages de nødvendige faktuelle rettelser/korrektioner i forslagene til henholdsvis

Seksualpolitik og Vejledning, således

a)     at sproget i Seksualpolitikken og Vejledningen skrives i et lettere forståeligt sprog, der sikrer at alle i målgruppen forstår det skrevne. Dette kan sikres gennem en PIXI udgave af både Seksualpolitikken og Vejledningen 

b)     at det i Seksualpolitikken og Vejledningen tydeliggøres, at borgerens selvbestemmelse og integritet er hævet over alt andet

c)     at det i Seksualpolitikken og Vejledningen tydeliggøres hvordan medarbejdere og ledelse skal agere i forhold til politianmeldelser ved seksuelle overgreb

d)     at det i Seksualpolitikken og Vejledningen tydeliggøres at politikken også omfatter gruppen af voksne med fysiske handicap, sindslidelser, autisme osv.

e)     at det i Seksualpolitikken og Vejledningen tydeliggøres, at definitionen af seksualitet udvides og bliver mere præcis i sin formulering, således at den også definerer/omfatter andre seksuelle udtryksformer

f)       at det i Seksualpolitikken og Vejledningen tydeliggøres, at både personer med handicap samt medarbejdere, tilbydes undervisning omkring seksualitet bredt – herunder bl.a. seksuelle overgrebs natur og karakter, relationer og seksualitet o.a.

g)     at det i Seksualpolitikken og Vejledningen tydeliggøres, hvilke etiske overvejelser og problematikker der er og bør tages i forbindelse med brug af prostituerede

h)     at det i Seksualpolitikken og Vejledningen tydeliggøres, hvordan medarbejderens rolle i forbindelse med formidling af kontakt til prostituerede skal være

i)        at det i Seksualpolitikken og Vejledningen tydeliggøres, at det er en forudsætning for arbejdet med seksualitet, at medarbejderne sætter sig grundigt ind i vejledningen ”Seksualitet uanset handicap” Socialministeriet (2001), samt ”Seksualitet på dagsordenen - En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse” Socialministeriet (2012)

j)       at det sikres at der sker en faglig dokumentation (handleplan), samt at der i arbejdet er et tæt samarbejde med BRK´s sexolog

 

Sagsfremstilling

Seksualpolitikken - Voksenhandicapområdet skal være med til at hjælpe arbejdet i, om nødvendigt, at understøtte borgerens seksualitet på en hensigtsmæssig måde. Vejledningen til arbejdet med Seksualpolitik – Voksenhandicapområdet skal ses som et værktøj, der kan bruges som inspirationskilde til løsninger og hjælp i og omkring seksuelle problemstillinger.                                                                             

 

Borgere med et handicap har ret og mulighed for et seksualliv i overensstemmelse med deres ønsker og behov og evner.

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 27. august 2012

Forslag til Seksualpolitik og Vejledning har været sendt i høring i de berørte virksomheders MED-udvalg, brugerfora i virksomhederne og i Handicaprådet.

Der er indkommet 11 høringssvar. Høringssvarene i deres fulde ordlyd, ligger som bilagsmateriale.

 

Af høringssvarene generelt fremgår det at seksualpolitikken hilses velkommen både af beboere brugere, personale samt Handicapråd og Psykiatri og Handicap.

 

Området finder det således, som udgangspunkt, positivt, at Socialudvalget har taget skridt til at formulere en seksualpolitik og en vejledning på området for voksne handicappede. Det er opfattelsen at retningslinjerne og vedtægterne falder i god tråd med de holdninger og den ånd som man ønsker fremmet – herunder bl.a. også medbestemmelse/medansvar og generelt medborgerskab indenfor handicapområdet.

 

I høringssvarene er opridset en række forslag til redigering af tekst og af indholdsmæssig karakter i både Politik og Vejledning, forslagene fremgår i punktform under indstillingerne.

 

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Forslag til seksualpolitik (DOC)

2.
Forslag til vejledning (DOC)

Bilag til Socialudvalget 27. august 2012

3.
Høringssvar Røbo (DOC)

4.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

5.
Høringssvar Bebeorrådet Gartnerparken (DOC)

6.
Høringssvar Beboerrådet Stenbanen (DOC)

7.
Høringssvar Beboerrådet Kollegiet Østergade 54 (DOC)

8.
Høringssvar Klintebo MED-udvalg (DOC)

9.
Høringssvar Psykiatri og Handicap MED- udvalg (DOC)

10.
Høringssvar Rønne Botilbud MED - udvalg (DOC)

11.
Høringssvar SACS Brugerråd og MED udvalg (DOCX)

12.
Høringssvar Klintebo Brugerbestyrelse (DOCX)

13.
Seksualitet uanset handicap (PDF)

14.
Seksualitet på dagsordenen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2012

27.12.16K09-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

11

 

Socialudvalget

27-08-2012

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

 

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Sendes i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 23. april 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Toftegården.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk

Det er Tilsynets generelle indtryk, at Plejehjemmet Toftegården fungerer tilfredsstillende. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med deres hverdag og den omsorg og de aktiviteter, der er mulighed for at deltage i.

 

Det er Tilsynets oplevelse, at der er sket en positiv udvikling på Plejehjemmet Toftegården siden sidste tilsyn med fokus på faglighed, læring og intern sparring. Der er fulgt tilfredsstillende op på Tilsynets tidligere anbefalinger samt embedslægetilsynets anbefalinger.

Medarbejderstaben er stabil, der er et godt samarbejde med det nyvalgte beboer- og familieråd, og der arbejdes med forskellige fælles ideer til hverdagsaktiviteter.

 

Plejehjemmet er på vej med en ændret indretning på afd. G med det mål, at kunne skabe en form for tillempet ”leve-bo-miljø”, hvor beboerne kommer tættere på den sidste del af den fysiske del af madlavningen.

 

Der er ikke givet anbefalinger ved dette tilsyn.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 27. august 2012

Tilsynsrapporten har været sendt i høring i Ældrerådet, der har afgivet følgende høringssvar: ”Ældrerådet glæder sig over, at Toftegården fungerer tilfredsstillende og vil arbejde efter at tilstræbe Leve-bo-miljø. Ældrerådet ser frem til en plan for Toftegårdens fremtid.”

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2012 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 27. august 2012

2.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret 2012

27.12.16K09-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

12

 

Socialudvalget

27-08-2012

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Sendes i høring. I forhold til afskærmning af elevator arbejdes der på en løsning.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 8. maj 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nørremøllecentret.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk

Det er Tilsynets samlede indtryk, at NMC er et velfungerende plejecenter. Der er tydeligvis sket en forandring ved de sidste to tilsyn, hvor der har været fokus på en generel kompetenceudvikling af medarbejderne. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med stedet og medarbejdernes ydelser. Medarbejdere og ledelsens syn på stedet og den hverdag, der tilbydes beboerne er i god overensstemmelse med Tilsynets oplevelse.

 

Tilsynet har hæftet sig ved, at der fortsat er mangler ved den ene af de nye afdelinger, samt at den installerede elevatorlift er meget lille og endnu ikke afskærmet. Tilsynet har hæftet sig ved, at der ikke er etableret afdelingsbestyrelse med beboerrepræsentation.

Tilsynet anbefaler at tidsplanen for opfølgning på embedslægetilsynet følges.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har efterfølgende overfor teamlederne på Nørremøllecenteret gjort opmærksom på, at der skal udarbejdes en ny tidsplan for opfølgning, og at denne skal overholdes. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 27. august 2012

Tilsynsrapporten har været sendt i høring i Ældrerådet, der har afgivet følgende høringssvar: ”Ældrerådet ser frem til at der findes frem til beboerrepræsentation.”

 

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Uanmeldt Plejehjemstilsyn Nørremøllecentret 2012 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 27. august 2012

2.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Ændring af madordning i SACS Kulturhuset  

27.54.08G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

14

 

Socialudvalget

27-08-2012

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med at BDO har foretaget en budgetscreening af besparelsespotentialer i Bornholms Regionskommune er nedsat en række af besparelsesgrupper, som skal afdække, hvordan disse besparelsespotentialer opnås. I den forbindelse blev nedsat en besparelsesgruppe vedr. SACS Kulturhuset, som skulle komme med tiltag, der sikrer at Kulturhusets budget overholdes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at sagen sendes i høring i medudvalget i SACS og i Psykiatri og Handicap, samt i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Sendes i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at madproduktionen i Kulturhuset flyttes til SACS Sandemandsgården, idet der fremover kun produceres mad til ugens 5 hverdage. Støttekorpset er ansvarligt for en løsning i weekenderne

b)     at SACS Kulturhuset tilføres 0,26 stilling fra støttegruppens weekendberedskab til gennemførelse af yderligere kulturhusarrangementer

c)     at ændringerne gennemføres pr. 1. april 2013

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling godkendt. I lyset af Brugerrådets høringssvar vil Socialudvalget følge udviklingen i Kulturhuset.

Sagsfremstilling

SACS Kulturhus i Østergade 54, der er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 (uden visitation), har i de senere år kommet haft vanskeligt ved at skabe økonomisk balance. Der forventes således et underskud på madordningen i 2012 på ca. 300.000 kr. Dette selvom, at der i forbindelse med at botilbudet i Østergade 54 blev adskilt fra Kulturhuset, blev tilført 129.000 kr. fra Rønne Botilbuds ressourcer til Kulturhuset til madlavning. Beslutningen om at lukke kollegiet og bygge nye boliger på Stenbanen vil medføre, at køkkenet skal tilføres yderligere driftsmidler, som i dag ligger i kollegiet, men som er besluttet at indgå i en forventet besparelse ved lukningen af kollegiet (bygningsdrift som forsikringer, el, vand og varme m.m.).

 

Kulturhusets åbningstid er p.t. 07.00 – 22.00 alle dage. Der er mulighed for at købe morgenmad, frokost og aftensmad. I weekenderne leveres maden fra DeViKa. Køkkenfunktionen tilbereder maden, og personalet i støttekorpset støtter de borgere, som har behov herfor, omkring måltiderne.

 

Kulturhuset er et åbent tilbud, og brugerne kan komme og gå i løbet af dagen/aftenen. Støttekorpset i Rønne Botilbud har altid været en stor del af ressourcerne i Kulturhuset. I forbindelse med fusionen af støttekorpset i Rønne Botilbud og i Psykiatri og Handicap blev det besluttet i Socialudvalget, at støttekorpset fortsat skal levere støtte til borgerne i Kulturhuset i hele åbningstiden. Der blev afsat 93,54 time til dette. Tiden er ikke afsat til at etablere Kulturhusarrangementer som sådan, men som støtte til måltider og socialt midtpunkt for de borgere, som måtte have behov herfor, og som støtte til deltagelse i kulturhus-arrangementerne. Brugerne kan f.eks. komme og få hjælp til at læse et brev eller andet, som kan løses på stedet. Personaleressourcen er også brugt til at imødekomme behov for indkøb og andet f.eks. lørdag formiddag.

 

Beboerne i Kollegiet i Rønne Botilbud har tidligere fået deres mad fra køkkenet i Kulturhuset, men da beboerne nu, som en del af deres træning til at bo for sig selv, laver mad i Kollegiet, er der ikke længere økonomi til at opretholde køkkenfunktionen, som den er i dag. Der kommer ca. 3 – 5 brugere og spiser morgenmad og frokost. Til aftensmad er der ca. 15 brugere.

Prisen for en hovedret (vedtaget af Kommunalbestyrelsen efter gældende regler) er for 2012 46 kr. Indtægten på salg af mad skal dække ydelsens produktions- og leveringsomkostninger. Der er ydet et tilskud til køkkenfunktionen på 129.000 kr. årligt.

 

Arbejdsgruppen har arbejdet med 3 scenarier for køkkenfunktionens fremtid:

Hele madproduktionen flyttes til SACS Sandemandsgården.

Ekstern levering af mad.

Produktion af aftensmad 5 hverdage om ugen.

 

Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er mundet ud i et forslag om en kombination af alle 3 scenarier, idet arbejdsgruppen foreslår, at hele madproduktionen flyttes til SACS Sandemandsgården, og at der kun produceres aftensmad til ugens 5 hverdage, hvilket betyder, at der skal findes en løsning til weekenderne hos ekstern leverandør. Aftensmaden vil, hvis produktionen flyttes til SACS, blive transporteret ned til kulturhuset. Det er aftalt, at aftensmaden opvarmes og anrettes af Støttekorpset.

 

Konsekvens af ovenstående forslag er,

·         en væsentlig reduktion i serviceniveauet idet brugerne udelukkende vil kunne købe aftensmad i Kulturhuset, og det kun på hverdage

·         at køkkenpersonalet vil skulle reduceres fra 2,2 stilling, heraf 1,0 i fleksjob, til 0,72 stilling ugentligt (inkl. vikar),

·         at de tilførte 129.000 kr. bibeholdes i køkkenfunktionen som tilskud til madordningen

·         at støttegruppen ikke længere vil skulle have beredskabstimer lørdag, søndag og helligdage i Kulturhuset. De timer, som støttekorpset bruger i weekenden, foreslår arbejdsgruppen anvendt til støttetimer, idet 0,26 stilling overføres til Kulturhuset til brug for Kulturhusarrangementer.

 

Af hensyn til medarbejderinddragelse og hørings- og opsigelsesvarsler, vil ordningen tidligst kunne træde i kraft fra 1. april 2013.

 

Alternativet til ovenstående forslag er, at man lukker madordningen i Kulturhusets regi, således at de berørte brugere enten selv skal stå for madlavningen eller købe hos ekstern leverandør. Det vil i givet fald skulle vurderes, i hvilket omfang, der skal bevilges støtte til dette, eller om brugeren skal visiteres til kommunens madordning fra DeViKa eller andet. Lukkes madordningen vil det medføre en besparelse på 129.000 kr. Man kan også vælge at fastholde nuværende serviceniveau, hvilket vil betyde, at der skal tilføres 300.000 kr. til SACS.

Økonomiske konsekvenser

Vedtages forslaget som det foreligger, vil der blive skabt balance i SACS Kulturhusets budget. Vedtages det alternativt at lukke madordningen i Kulturhusets regi, vil det medføre en besparelse på 129.000 kr. årligt. I 2013 dog kun 97.000 kr. Fortsættes madordningen i Kulturhuset uændret, vil det kræve en tilførsel af 300.000 kr. årligt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse til mødet den 27. august 2012

Sagen har været i hørig i MEDudvalget i SACS, Brugerrådet i Kulturhuset, Medudvalget i Psykiatri og Handicap og i Handicaprådet.

 

Handicaprådet tager sagen til efterretning, idet et medlem ønsker at udtale, at han er bekymret for, at beslutningen medfører en lukning af Kulturhuset på længere sigt.

Brugerrådet i Kulturhuset udtrykker bekymring for at mulighederne for socialt samvær bliver væsentligt forringede, idet Kulturhuset fungerer som et fælles mødested. Man kommer for at købe mad og kaffe, men også for at snakke og hygge. Brugerrådet gør desuden opmærksom på, at de kommer til at savne duften af mad og den hjemlige atmosfære i huset.

Medudvalget i SACS gør opmærksom på, at hvis man bevarer ordningen som den er og tilfører 300.000 kr., så får man meget mere end kun mad. Der vil være en større social sammenhængskraft, når der er liv i køkkenet hele dagen. Det vil skabe trivsel og forebygge social ulighed i sundhed for den enkelte. Pt. er Kulturhuset det eneste mødested, man ikke skal visiteres til. Man kan komme og gå efter behov. Medudvalget gør opmærksom på, at det er en serviceforringelse overfor borgerne, som samtidig har en uheldig konsekvens for personalet. Det er dog positivt, hvis der tilføres 0,26 stilling til kulturhusarrangementer.

MEDudvalget i Psykiatri og Handicap kan tilslutte sig en reduktion i antallet af tilbudte måltider i Kulturhuset, idet støttegruppen har kunnet konstatere, at der i perioden januar til marts 2012 har været en meget begrænset efterspørgsel på at benytte Kulturhuset indenfor de tider, hvor støttegruppen har haft opgaver knyttet til caféen. Især weekender har haft meget få borgere i huset. Der har heller ikke været nævneværdige relevante opgaver knyttet til beredskabstiden.

Bilag til Socialudvalget 27. august 2012

1.
Høringssvar til ændring af madorden i Kulturhuset SACS MED (DOC)

2.
Høringssvar vedrørende Kulturhuset Psyk Handi MED (DOC)

3.
Høringssvar - Handicaprådet - Ændring af moadordning i SACS Kulturhuset (DOC)

4.
Høringssvar vedr. ændret madordning SACS kulturhus brugerråd (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Revidering af kvalitetsstandard for madservice i plejeboliger og på dagcentre

86.01.00P23-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

18

 

Socialudvalget

27-08-2012

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Årlig revidering af Kvalitetsstandard for madservice til plejehjem- og centre og Kvalitetsstandard for madservice til dagcentre.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Sendes i høring.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden godkendes

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Jvf. lovgivning på området for Frit Valg skal kvalitetsstandarder samt øvrige dokumenter revideres én gang årligt. Der er i nærværende forslag til Kvalitetsstandard for madservice til plejehjem- og centre og Kvalitetsstandard for madservice til dagcentre foretaget tilpasninger, således at disse fremstår mere tydelige og præcise.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 27. august 2012

Ældrerådet har den 12. juni 2012 behandlet revidering af kvalitetsstandard for madservice i plejeboliger og på dagcentre, som Socialudvalget har sendt i høring i bl.a. Ældrerådet.
Ældrerådet vedtog følgende udtalelse:
Vedr. madservice, plejeboliger: ”Ældrerådet ser at det er almindelige konsekvensrettelser fra plejehjem til plejeboliger. Det kan undre at man kun vil have egenkontrol, og ikke også brugertilfredshedsundersøgelse.”

Vedr. madservice, dagcentre: ”Ældrerådet undrer sig over hvorfor der er ændret i leveringen fra 3 til 2 gange om ugen. Opfølgning: egenkontrol vedr. antal leveringer (statistik). Ældrerådet kunne godt tænke sig at der også her gennemføres tilfredshedsundersøgelser.

Ældrerådet konstaterer, at den nationale kosthåndbog efterleves”.

 

Handicaprådet den 27. juni 2012:

”Til efterretning”.

 

Borger og Sundhed, MED-udvalget har ingen bemærkninger.

 

Bornholms Plejehjem og –centres MED-udvalg har sendt følgende høringssvar:

Kvalitetsstandard for madservice til dagcentre.

Hvis en borger har særlige behov, er dette svært at efterleve med en leverance på kun 2 gange ugentligt. Afbestillings aftalerne, når en borger melder fra dagen før, matcher heller ikke levering 2 gange ugentlig.

 

Kvalitetsstandard for madservice i plejeboliger.

Virksomheden oplever, at den kommunale leverandør er meget fleksibel for at imødekomme beboernes/virksomhedens behov for valgmuligheder og forskellige menuer.

I flere huse har virksomheden iværksat at tilbyde varm mad om aftenen, hvis beboerne ønsker det, i socialt samvær. Dog er der stadig flere udfordringer, ikke mindst ift. faciliteter. De småt-spisende ældre, samt yngre beboere, har behov for dag – til – dag ønsker. Dette kan med denne kvalitetsstandard ved leverance fra en madleverandør 2 gange ugentligt være meget vanskeligt at tilgodese.

Madservice til en plejebolig baseret på leverance 2 gange ugentlig lever slet ikke op til en målsætning om at tilstræbe Leve- og bomiljøer, som vi i virksomheden arbejder målrettet på, så vidt det er muligt inden for nuværende fysiske rammer.

Til de yngre beboere oplever vi, at hovedrettens mængde af kød på 90 gr ikke lever op til behovet hos yngre beboere, eller til borgere på en midlertidig plads i en rehabiliteringsfase efter fx en operation. Det er ikke kun de samlede mængder af kulhydrater der her er behov for, som hos svagt spisende ældre, men i den grad også proteiner til genopbygning.

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Forslag til Kvalitetsstandard for madservice i plejeboliger (DOC)

2.
Forslag til Kvalitetsstandard for madservice til dagcentre (DOC)

3.
Bilag 1) madservice i plejeboliger (DOC)

4.
Bilag 2) madservice i plejeboliger (DOC)

5.
Bilag 3) madservice i plejeboliger (DOC)

6.
Bilag 4) madservice i plejeboliger (DOC)

7.
Information vedrørende Kosthåndbog (PUB)

Bilag til Socialudvalget 27. august 2012

8.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

9.
Høringssvar BPC (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Kvalitetsstandard for specialtandplejen

29.15.16P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Forslag til kvalitetsstandard for specialtandplejen forelægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Handicaprådet og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Specialtandplejen skal gennem et opsøgende, regelmæssigt tandplejetilbud med henblik på bevarelse af tænder, mund og kæber i funktionsdygtig stand, medvirke til, at den enkelte i videst muligt omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. Specialtandplejen skal sikre en kontinuitet mellem de forskellige elementer, eksempelvis de forebyggende og de behandlende.

 

Målgruppen er primært personer med en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte med fysiske tillægshandikaps. Dertil kommer visse personer med cerebral parese, udviklingsforstyrrelser, samt andre med meget betydelig funktionsnedsættelse, eksempelvis personer hårdt ramt af Parkinson eller sklerosepatienter. Tandbehandling kan foregå på kommunens tandklinik i Rønne eller på Specialtandlægeklinikken i Gentofte efter tandlægefaglig vurdering. Modtagere af ydelsen opkræves en årlig egenbetaling. I 2012 udgør egenbetalingen 1.725 kr.

 

Visitation til Specialtandpleje er tredelt. På baggrund af en faglig (pædagogisk) bedømmelse af patientens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud fremsendes henvisning (blanket) til Psykiatri og Handicap. Denne bedømmelse foretages af en fagperson, der har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse – eksempelvis den ansvarlige pædagogiske eller sundhedsfaglige leder af et tilbud. Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap henviser videre med betalingstilsagn til Specialtandplejen, der vurderer/visiterer det tandlægefaglige.

 

Personer der er henvist til specialtandpleje, og som efter tandlægefaglig visitation og rådgivning i specialtandplejen ikke skønnes at have behov for specialiseret behandling, henvises til behandling i omsorgstandpleje eller i praksistandplejen.   

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 27. august 2012

1.
Forslag til kvalitetsstandard specialtandplejen (DOC)

2.
Henvisningsblanket (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning - styringsaftalen 2013

27.06.08P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

12

 

Socialudvalget

27-08-2012

21

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Styringsaftalen for 2013 skal godkendes senest den 15. oktober 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         Styringsaftalen 2013, for så vidt angår børneområdet, sendes til høring i Handicaprådet.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at:

·         Styringsaftalen 2013, for så vidt angår voksenområdet, sendes til høring i Handicaprådet.

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilling godkendt.

 

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Styringsaftalen for 2013 skal godkendes senest den 15. oktober 2012. Styringsaftale for 2013 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

 

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling og aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne, det vil sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner.

 

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

 

Formålet er:

·         at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

·         at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

 

Styringsaftalen indeholder følgende elementer:

·         Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen

·         Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud

·         Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud

·         Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser

·         Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi

·         Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner

·         Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.

 

Takstmodellen

Styringsaftale er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen. Takstmodellen er justeret flere gange, senest med virkning for 2011. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne. Region Hovedstaden kan løse opgaver for en kommune inden for rammeaftalens område mod fuld indtægtsdækning beregnet efter styringsaftalens principper.

 

Aftale om takstudvikling i 2013

KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011-2012 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar fra 2010-2011 2 procent reduktion før p/l-regulering, og fra 2011-2012 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 inklusiv p/l-regulering. KKR Hovedstaden anbefaler følgende for fastsættelsen af taksterne i 2013:

·         At driftsherrerne i 2013 fastholder, at tilbuddenes budgetter maksimalt stiger i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012-niveau, dog med p/l-fremskrivning.

 

Der vil blive fulgt op på takstfastsættelsen efter budgetternes vedtagelse. Der foretages løbende budgetanalyser af udgiftsudviklingen og takstniveauet på de forskellige tilbud, som drøftes i kommunaldirektørkredsen og i KKR.

 

Analyse af henholdsvis udgifts- og prisudviklingen på det specialiserede socialområde

Fælleskommunalt sekretariat har udarbejdet analyser af henholdsvis udgifts- og prisudviklingen på det specialiserede socialområde i 2012 til støtte for KKR Hovedstadens drøftelse af henholdsvis udviklingen i takster og i udgifter til Rammeaftale 2013. Analyserne og tilhørende bilag er bilagt sagen

Vurdering

KKR Hovedstaden anbefaler kommunerne at godkende styringsaftalen for 2013. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse samt K29 har anbefalet at styringsaftalen godkendes.

 

Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og Skolesekretariatet, vurderer at konsekvenserne af Styringsaftalen 2013 er begrænsede for Bornholms Regionskommune. Bornholms Regionskommune har ikke højtspecialiserede institutioner på det sociale område og køber kun specialiserede pladser i det omfang Regionskommunen ikke selv kan løfte opgaven.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Udkast styringsaftalen 2013 (PDF)

2.
Analyse af prisudvikling i takster på det specialiserede socialområde 2012 (PDF)

3.
Analyse af udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde 2012 (PDF)

4.
Bilag udgiftsudvikling 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Nedsættelse af takst for madservice til hjemmeboende    

27.36.24Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Sænkning af salgsprisen for en hovedret til hjemmeboende. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at taksten for en hovedret til hjemmeboende fra 1. august 2012 sættes til kr. 44 

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Madvirksomheden DeViKa kan med baggrund i forbruget for perioden 1. januar til 31. maj 2012 fremvise et resultat, som gør at virksomheden anbefaler, at salgsprisen for en hovedret for hjemmeboende sænkes fra 1. august 2012. Den godkendte salgspris 2012 for en hovedret til hjemmeboende er kr. 47, og virksomheden anbefaler at denne sænkes til kr. 44 gældende fra 1. august 2012. Resultatet er blandt andet opnået ved yderligere rationel drift i virksomheden. Ca. 50% modtager almindelig mad, og ca. 50 % modtager tilpasningskost. Prisen er udregnet som en gennemsnitspris.

 

Den kommunale myndighed må ikke opkræve mere i betaling for tilbud om madservice end ydelsen koster at producere og levere til modtageren.

 

Prisnedsættelsen vil omfatte ca. 200 hjemmeboende borgere, som er visiteret til madordning.

Virksomheden forventer, at salgsprisen for 2013 kan sættes til kr. 44 + prisfremskrivning.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Kommunikationsaftale om indlæggelser og udskrivninger

29.30.08A26-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

23

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Som udmøntning af Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen er udarbejdet ”Aftale om kommunikation ved indlæggelse og udskrivning”. Aftalen anbefales af KKR Hovedstaden.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·         at ”Aftale om kommunikation ved indlæggelse og udskrivning” godkendes

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Af Sundhedsaftalen for Region Hovedstaden 2011-2014 fremgår det "at der udarbejdes og etableres fælles principper for sikring af kvalitet i indlæggelses- og udskrivningsforløb med udgangspunkt i hurtig og korrekt udveksling af oplysninger mellem parterne".

 

Udarbejdelsen af nye fælles principper for indlæggelser og udskrivninger har været henlagt til en arbejdsgruppe under Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler (DAS) og har resulteret i ”Aftale om kommunikation ved indlæggelse og udskrivning”.

 

Formålet med kommunikationsaftalen er at sikre koordination af indlæggelse og udskrivningsforløb i mellem de involverede aktører, til størst mulig gavn for borgeren.

 

Kommunikationsaftalen skal sikre:

·         Rettidig afklaring, formidling af og dialog om borgerens behov ved indlæggelse og udskrivning.

·         Koordination af udskrivningsforløbet mellem de involverede aktører.

·         At den elektroniske kommunikation er struktureret, præcis, relevant og anvendelig, og at den foregår løbende og rettidig.

 

 

Aftalen understøttes af 4 nationalt godkendte MedCom kommunikationsstandarder mellem hjemmepleje og hospital: Indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan, melding om færdigbehandling og udskrivningsrapport. MedCom kommunikationsstanderne kan betragtes som et nyt værktøj i samarbejdet mellem kommune og hospital. 

 

Kommunikationsaftalen erstatter de eksisterende varslingsregler med løbende dialog og stærkere elektronisk kommunikation. Det kan give udfordringer for de kommuner, som ikke har en optimal dialog med hospitalerne i dag, og der er derfor lagt op til at aftalens implementering følges tæt af Embedsmandsudvalget.

 

Embedsmandsudvalget for Sundhed under KKR vurderer, at aftalen efter en implementeringsperiode vil medføre sikre og bedre arbejdsgange som følge af:

·         Mere sikker dokumentation der blandt andet kan bruges i forhold til drøftelser med regionen om borgerforløb, fejl mv.

·         Langt bedre ressourceudnyttelse, fx mindre ventetid ved telefon mv. som kræver en del ressourcer i dag.

·         Rettidig information om borgerne og på lovlig vis. I dag benyttes fx fax og informationerne kommer spredt.

·         Effektivisering af de i dag tunge og uens arbejdsgange, efter en implementeringsperiode som forudsætter øget ressourceforbrug (omstilling i form af ændrede arbejdsgange).

 

Udkast til kommunikationsaftalen har været i høring hos kommunerne, hvor der gennemgående er opbakning til aftalens grundlag og værdier. Aftalen er efterfølgende rettet til i forhold til de indkomne kommentarer og har været forelagt KKR Hovedstaden.  KKR behandlede Kommunikationsaftalen på sit møde den 15. juni og anbefaler denne. KKR besluttede på mødet at sende aftalen til endelig godkendelse i kommunerne.  I høringssvaret fra Bornholms Regionskommune udtrykte kommunen ligeledes opbakning til aftalens grundlag og værdier, men med bekymring for at det ikke tydeligt nok anføres, at der skal ske en dialog med kommunen inden hospitalet sender en melding om færdigbehandling på en borger – indlagt under 72 timer – med behov for daglig hjælp, en midlertidige døgnplads, hjælpemidler og/eller boligændringer.

 

Implementering af aftalen forventes at kunne på begyndes i løbet af efteråret 2012. 

 

Bornholm

Lokalt på Bornholm har Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital i foråret 2012 revideret den lokale samarbejdsaftale ”Procedure for sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og Bornholms Regionskommune”. Revisionen har haft til formål at indarbejde de 4 nye MedCom kommunikationsstandarder i samarbejdet med henblik på, at både Bornholms Hospital og kommunen får mulighed for at gøre sig de nødvendige erfaringer– inden kommunikationsaftalen erstatter de eksisterende varslingsregler med løbende dialog. 

Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital forventer at igangsætte implementering af kommunikationsaftalen, når den endelige godkendelse foreligger.  

Bornholms Regionskommune vil også følge implementering af aftalen på regionens øvrige hospitaler tæt, herunder særligt implementeringen på Rigshospitalet, hvor en stor andel af de bornholmske hospitalspatienter indlægges og behandles.  

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 27. august 2012

1.
Kommunikationsaftale om indlæggelser og udskrivninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Redegørelse vedr. magtanvendelser på ældreområdet 1. januar - 30. juni 2012

27.66.08K07-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

24

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Redegørelse vedrørende antallet af magtanvendelser på ældreområdet for 1. halvår 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen tages til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 27. august 2012:

Taget til efterretning og sendt til orientering i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

Servicelovens regler (§§ 124 – 129) angiver retsreglerne for anvendelse af lovlige indgreb i selvbestemmelsesretten, herunder forudsætningerne for deres anvendelse samt hvem der er omfattet af reglerne.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar – 30. juni 2012 modtaget 34 indberetninger mod 64 indberetninger i forrige opgørelsesperiode.

Indberetningerne omhandler primært fastholdelse efter § 126 stk. 1, hvor en borger føres til et andet rum, når det vurderes, at der er nærliggende risiko for væsentlig personskade. Andelen af disse sager udgør 16 hvoraf én borger repræsenterer de 9 sager. Disse sager er færre end i sidste opgørelsesperiode, men er til gengæld meget situationsbestemte og derfor vil dette tal svinge fra periode til periode. Der er afgivet 2 indstillinger til fastholdelse af borgere i forbindelse med konkrete hygiejnesituationer efter servicelovens § 126 stk. 2., hvilket er en halvering siden sidste opgørelse.

 

Fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse ad pædagogisk vej, og hvor der har været risiko for både beboere og medarbejderes sikkerhed.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 27. august 2012

1.
Statistik over magtanvendelser 1. januar - 30. juni 2012 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2011

27.42.00K09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

25

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Embedslægeinstitutionerne er pålagt ansvaret for, at gennemføre ét årligt uanmeldt sundhedsfagligt tilsynsbesøg i plejehjem og lignende boligenheder, hvor der udføres opgaver på vegne af de kommunale myndigheder. Regionskommunen har den 4. juli 2012 modtaget embedslægeinstitutionens samlede rapport over udførte tilsyn på kommunens 10 plejecentre/plejehjem.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at rapporterne sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen/embedslægeinstitutionen gennemfører årligt uanmeldte tilsyn med kommunens plejeboliger på ældreområdet. Embedslægeinstitutionens rapporter for de individuelle tilsyn er løbende blevet fremsendt dels til Social- og Sundhedssekretariatet og dels til det enkelte plejecenter/plejehjem og Bruger- og pårørenderåd. Nærværende sagsfremstilling er på baggrund af den samlede rapport.

 

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 10 tilsynsbesøg på følgende plejecentre/plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Aktivitets- og Plejecenter Lunden, Plejecenter Slottet, Plejehjemmet Sønderbo, Plejecenter Nylars, Plejecenter Aabo, Nørremøllecentret, Ældrekollektivet i Aarsdale, Plejecenter Klippebo, Hjemmet i Klemensker og Plejehjemmet Toftegården.

 

Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos 30 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Der blev fundet fejl og mangler på alle plejehjem. På otte plejehjem indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler. På to plejehjem blev der fundet alvorlige fejl og mangler vedrørende medicin-håndteringen, som medførte opfølgning i form af krav om handleplaner. Sammenlignet med året før var der sket en forringelse, idet der sidste år ”kun” var et plejehjem med alvorlige fejl og mangler. Der var fulgt op på alle krav stillet i forbindelse med tilsynet i 2010, men der var fortsat mangler i den sygeplejefaglige dokumentation, og for så vidt angår medicinhåndteringen var der nærmest sket tilbageskridt sammenlignet med året før.

 

Resultaterne fra plejehjemstilsynene fremgår af nedenstående. De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejecentre/plejehjem. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange plejecentre/plejehjem, der blev stillet krav til inden for tilsynets områder på baggrund af de konstaterede fejl og mangler. Der kan være stillet flere krav inden for samme område.

 

Krav                                                                               Antal plejecentre/plejehjem

Sundhedsadministrative forhold

Instrukser                                                                        0

Sundhedsfaglige forhold

Sygeplejefaglige optegnelser                                             10

Medicinhåndtering                                                           10

Adgang til sundhedsfaglige ydelser                                    0

Patientrettigheder                                                             1

Sundhedsrelaterede forhold

Hygiejne                                                                          0

Ernæring                                                                          1

Fysisk aktivitet og mobilisering                                         8

Bygningsforhold og indeklima                                           0

Kvalitetssikring og egenkontrol                                         0

 

Resumé

Sundhedsfaglige instrukser

·         På alle 10 plejecentre/plejehjem var der skriftlige sundhedsfaglige instrukser, og på alle 10 plejecentre/plejehjem var instrukserne kendte og blev med enkelte undtagelser fulgt af personalet.

Sygeplejefaglige optegnelser

·         I 20 (66,66 %) stikprøver var alle de 11 problemområder beskrevet.

·         23 (76,66 %) stikprøver indeholdt en tilstrækkelig fyldestgørende beskrivelse af beboernes sygdomme og handikap.

Medicinhåndtering

·         29 (96,66 %) af stikprøverne viste overensstemmelse mellem lægens ordination og ordinationen på medicinskemaet.

·         25 (83,33 %) af stikprøverne viste at antallet af tabletter i doseringsæskerne var korrekte.

Patientrettigheder

·         28 (93,33 %) af stikprøverne angav i hvilket omfang beboeren selv var i stand til at varetage sine helbredsmæssige interesser, eller om de blev varetaget af pårørende eller værge. I alle stikprøver fremgik det ikke, hvilken information om behandling og pleje, der var givet til beboeren eller de pårørende.

Hygiejne

·         På alle 10 plejecentre/plejehjem havde personalet fulgt anbefalingerne om ikke at bære smykker og ur på hænder eller underarme, der er mulighed for at vaske og afspritte hænderne, og der er engangshåndklæder og engangshandsker til rådighed. Endeligt var der alle steder procedurer for instruktion af personalet i håndhygiejne.

Ernæring

·         I 30 (100 %) af stikprøverne fremgik det, at alle beboerne var blevet vejet i forbindelse med indflytningen. I stikprøverne var der 11 beboere, som havde ernæringsproblemer, og 1 (9,09 %) beboer som ikke havde fået lagt en ernæringsplan.

·         I 30 (100 %) af stikprøverne var ernæringsplanerne blevet evalueret regelmæssigt.

Aktivitet og mobilitet

·         I 29 (96,66 %) af stikprøverne forelå en vurdering af beboernes fysiske funktionsniveau.

·         14 beboere i stikprøverne havde et behov for træning. 12 (85,71 %) af dem havde et dokumenteret tilbud om træning. Effekten af træningen dokumenteret i 9 (81,11 %) af 11 tilfælde.

·         Vurdering og behandling af de beboere, der havde risiko for udvikling af tryksår manglede i de sygeplejefaglige optegnelser hos 4 (26,66 %) af 15 beboere.

 

Den kommunale opfølgning på embedslægetilsynet

Det fremgår af de individuelle tilsynsrapporter, at Sundhedsstyrelsen forventer, at den driftsansvarlige myndighed Bornholms Regionskommune følger op på de enkelte rapporter. Endvidere forventer Sundhedsstyrelsen, at kommunen fører kontrol med, at plejecentrene/plejehjemmene følger op på påviste fejl og mangler.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har udarbejdet en samlet opstilling over samtlige afvigelser der skal følges op på, og har bedt Bornholms Plejehjem og - centre at fremsende en handleplan for implementering af anbefalinger og krav for samtlige ”huse”. Planen skal indeholde beskrivelser af, hvordan der vil blive fulgt op, en tidsplan for implementeringen, virksomhedens egenkontrol for sikring af implementeringen lokalt, samt hvem der er ansvarlig.

 

I forbindelse med de kommunale tilsyn i 2012, vil der blive fulgt op på de påpegede fejl og mangler, samt anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 27. august 2012

1.
Embedslægensrapport for 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Status for tildeling af § 18-midler 27. august 2012

27.15.12I08-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

26

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

 

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2012 ser status således ud:

Der er i budget 2012 afsat i alt 649.792 kr.

Der er et restbeløb på 199.872 kr.

Der er på mødet i dag sager til beslutning for 225.296 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Røde Kors Bornholm søger § 18-midler til besøgstjeneste og nørklegruppe

27.15.12Ø40-0169

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

27

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Røde Kors Bornholm søger midler til besøgstjeneste og nørklegruppe.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Afslag. Leif Olsen ønsker at bevilge kr. 10.000. 

 

Sagsfremstilling

Røde Kors Bornholm søger midler til kurser og arrangementer om bl.a. alzheimer og demens, kørsel til besøgsmodtagere, sommerudflugt for besøgsvenner og –modtagere samt materialer til nørklegruppe.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 20.000 kr.

 

Røde Kors Bornholm søgte tidligere i år om 40.000 kr. til samme formål og fik på Socialudvalgets møde den 6. februar 2012 bevilget 20.000 kr.

De bornholmske Vågekoner har i 2012 fået bevilget 8.500 kr.

 

I 2011 blev der bevilget 20.000 kr. til foreningens drift samt 10.000 kr. til De bornholmske Vågekoner (særskilt ansøgning), mens der i 2010 blev bevilget i alt 30.000 kr. til drift samt aktiviteter, 20.000 kr. til De bornholmske Vågekoner (særskilt ansøgning) samt 7.500 kr. til sommerlejr for socialt udsatte børn (særskilt ansøgning).

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  TrygLuft Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter og driftsudgifter

27.15.12Ø40-0173

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

28

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

TrygLuft Bornholm søger § 18-midler til diverse sociale arrangementer samt driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Bevilget kr. 10.000 målrettet til at træne sammen. Leif Olsen ønsker at bevilge kr. 5.000.

 

Sagsfremstilling

TrygLuft Bornholm, som er et netværk for lungesyge og deres pårørende, søger tilskud til foreningens arrangementer så som teater, hestevognstur, foredrag og udflugter samt til driftsudgifter.

 

Foreningen startede den 8. maj 2012 og har pt. 22 medlemmer, men dette tal er stigende.

 

Medlemmerne har alle været i et træningsforløb enten på hospitalet eller i kommunen. Det er livsvigtigt at træne og bevare motivationen til træning, så livskvaliteten kan øges og unødvendige indlæggelser undgås. Det er svært at træne alene, derfor vil man gerne træne sammen og desuden have nogle fælles kulturelle oplevelser for at styrke sammenholdet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 25.000 kr.

Lungeforeningen yder et tilskud på 2.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Børns Vilkår søger § 18-midler til rådgivning

27.15.12Ø40-0163

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

29

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Børns Vilkår søger § 18-midler til rådgivningstilbud for børn og unge.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Afslag. Leif Olsen ønsker at bevilge kr. 15.000. 

 

Sagsfremstilling

Børns Vilkårs formål er, at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark.

 

Børns Vilkår udfører dels frivilligt socialt arbejde for børn, bl.a. via rådgivningstilbuddene BørneTelefonen, BørneChatten, BørneBrevkassen og ForældreTelefonen samt lokale sorggrupper. Desuden afholder lønnede medarbejdere oplæg på skoler gennem SkoleTjenesten og børn tilbydes en bisidder ifm. barnets møde med f.eks. offentlige myndigheder.

 

Børns Vilkår arbejder endvidere for børn, hvor fokus er på de betingelser, som børn i Danmark stilles. Dette arbejde foregår først og fremmest gennem det børnepolitiske arbejde, som organisationen udfører.

 

I løbet af 2011 er der sket en udvidelse af rådgivningen med rekruttering og fastholdelse af frivillige rådgivere, så der nu er ca. 290 mod 200 i starten af 2011. Desuden blev den daglige åbningstid udvidet med tre timer fra oktober 2011 og fra 14. april 2012 udvides med fire timer lørdagsåbent.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 18.596 kr., idet dette beløb udgør 0,5 % af det samlede beløb, der søges om hos i alt 85 kommuner. Dette er baseret på seneste årsstatistik fra 2010, hvor det anslås at 0,5 % af brugerne har bopæl i Bornholms Regionskommune.

 

Det samlede budget for Børns Vilkårs rådgivning i 2012 er 12.814.491 kr.

TrygFonden støtter med 6.300.000 kr. og Socialministeriet med 2.300.000 kr.

 

Børns Vilkår, som i 2011 havde et resultat på –499.277 kr., havde pr. 31. december 2011 en formue på 1.635.725 kr.

 

Foreningen søgte ligeledes om § 18-midler i 2010 og 2011, men fik begge gange afslag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Fontanas Venner søger § 18-midler til foredrag

27.15.12Ø40-0164

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

30

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Fontanas Venner søger midler til foredrag.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Bevilget kr. 5.000 til relevant foredrag her på øen. 

 

Sagsfremstilling

Fontanas Venner, som tæller ca. 70 medlemmer og primært er en forening for socialt samvær, søger midler til foredrag.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 10.000 kr.

 

Foreningen, som tidligere i 2012 fik afslag på en ansøgning om midler til en tur til København, havde pr. 31. december en formue på 5.847 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Scleroseforeningens lokalafdeling Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter, kørsel, årsmøde samt driftsudgifter  

27.15.12Ø40-0165

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

31

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Scleroseforeningen søger midler til aktiviteter, kørsel, årsmøde samt driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Bevilget kr. 20.000 til aktiviteter her på øen.  

 

Sagsfremstilling

Scleroseforeningen, som tæller ca. 300 medlemmer på Bornholm heraf 80 sygdomsramte, søger midler til foreningens aktiviteter, rejseudgifter, kørsel og driftsudgifter.

 

Foreningens formål er, at afholde arrangementer for scleroseramte og deres pårørende, samt sikre bedst muligt kendskab til sygdommen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 87.500 kr. til:

Taxakørsel til arrangementer                                  5.000 kr.

Kontorhold, best.møder, porto m.m.                        9.500 kr.

Kørsel best.møder/indsamling af materiel                11.000 kr.

Telefonpenge best.medlemmer                               3.500 kr.

Udgiftskrævende aktiviteter                                 15.000 kr.

Årsmøde                                                            9.500 kr.

Folkemødet                                                         6.000 kr.

Temaaften om fysisk træning                                 3.000 kr.

Rejseudgifter                                                    25.000 kr.   

Foreningen, som pr. 31. december 2011 havde en formue på 20.607 kr., fik i 2011 bevilget 27.000 kr. og i 2010 35.000 kr. til medlemsorienterede aktiviteter samt driftsudgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32  HoBi Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter, markedsføring samt driftsudgifter

27.15.12Ø40-0162

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

32

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

HoBi Bornholm søger midler til aktiviteter, markedsføring samt driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Bevilget kr. 5.000 til information og oplysning. Leila Lindén og Birger Rasmussen ønsker ikke at bevilge.

 

Sagsfremstilling

HoBi Bornholm, som tæller 20 medlemmer, søger midler til aktiviteter bl.a. deltagelse i MIX Copenhagen – gay and lesbian filmfestival, markedsføring, drift af hjemmeside samt driftsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 12.000 kr.

 

Foreningen, som i 2011 fik bevilget 10.000 kr. til aktiviteter og markedsføring og i 2010 5.000 kr. til aktiviteter og driftsudgifter, havde pr. 31. december 2011 en formue på 1.976 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33  Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade søger § 18-midler til foredrag for borgere på Bornholm

27.15.12Ø40-0172

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

33

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade søger midler til foredrag om spiseforstyrrelser og selvskade for borgere i Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Afslag.  

 

Sagsfremstilling

LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade søger midler til foredrag om spiseforstyrrelser og selvskade for borgere i Bornholms Regionskommune.

Målgruppen er mennesker med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd samt pårørende og fagpersoner. Desuden henvender foreningen sig til mennesker, som er på vej ind i en af de ovenstående lidelser samt unge, som udviser risikoadfærd for udvikling af en spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd.

I Danmark vurderes det, at 75.000 mennesker lider af en spiseforstyrrelse: Anoreksi: 5.000, bulimi: 30.000, tvangsoverspisning: 40.000.

Dertil kommer de ca. 80.000 unge mennesker, som skader sig selv. Næsten hver 10. ung i alderen 15-24 år har skåret i sig selv. Hertil kommer andre former for selvskade f.eks. i form af at brænde, skolde, bide og hårplukke sig selv.

Ud fra målgruppens størrelse på landsplan og i betragtning af, at der bor ca. 42.000 mennesker i Bornholms Regionskommune, kan det forventes, at 560 personer på Bornholm lider af en spiseforstyrrelse samt at hver 10. ung i alderen 15-24 år har skåret i sig selv.

 

Der afholdes to foredrag på Bornholm i henholdsvis efteråret 2012 og foråret 2013. Formålet er at øge bevidstheden omkring spiseforstyrrelser og selvskade i Bornholms Regionskommune og at vejlede interessenter i, hvordan de opnår bedre rådgivning og støtte ift. emnerne.

Foredragene er af både faglig og personlig karakter og de er åbne for alle interesserede. Det tilstræbes at formidle den nyeste viden på området.

 

Foreningen har 15 medlemmer og ca. 60 brugere på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 20.000 kr.

Koordinering                                      3.000 kr.

Forplejning                                        1.000 kr.

Synliggørelse                                     6.000 kr.

Transport (2 x 5 pers.)                      10.000 kr.

 

Uddannelse: 3.000 kr. og administration m.v.: 3.000 kr. egenfinansieres. Det samlede budget for aktiviteten udgør således 26.000 kr.

 

Foreningen, som ikke tidligere har søgt § 18-midler, havde pr. 31. december 2011 en formue på 1.895.995 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 34  Colitis Crohn Foreningen søger § 18-midler til foredrag om kost

27.15.12Ø40-0171

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

34

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Colitis Crohn Foreningen, afdeling Bornholm søger tilskud til foredrag om kost.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Bevilget kr. 2.500 til foredrag her på øen. 

 

Sagsfremstilling

På baggrund af et stort ønske fra medlemmerne om vejledning og viden om god og sund kost, søger Colitis Crohn Foreningen, afdeling Bornholm tilskud til foredrag om kost. Den rigtige kost kan være medvirkende til en mere velfungerende hverdag.

 

Der er viden om, at kosten har indflydelse på den kroniske sygdom men ikke tilstrækkelig viden om, hvad man skal spise for at få det bedre. Sygdommen behandles medicinsk og/eller kirurgisk af speciallæger, men der gives ikke kostvejledning.

 

Foreningen håber dette foredrag vil gavne mange – også unge – med Colitis Crohn. Mange flere på Bornholm end foreningens medlemstal viser, har sygdommen, som især er tabubelagt blandt de unge.

 

Foredraget, som er sat til fire timer inkl. spørgetid fra deltagerne, forventes at give mere viden om ændring af kostvaner og dermed en bedre hverdag trods den kroniske sygdom.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 7.200 kr., mens det samlede budget ifm. foredraget er 10.000 kr.

 

Foreningen har ikke søgt om støtte andre steder, men der vil være en egenbetaling for medlemmerne og andre deltagere. Denne forventes at kunne dække de resterende 2.800 kr.

 

Colitis Crohn Foreningen, som pr. 31. december 2011 havde en formue på 9.965 kr., fik tidligere i 2012 bevilget 1.500 kr. til driftsudgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 35  Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18-midler til indretning af køkkenafdeling i Samvær(d)shuset

27.15.12Ø40-0170

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

35

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Selvhjælpsgrupper Bornholm søger midler til forbedringer i Samvær(d)huset ved indretning af køkken, toilet og bagindgang.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Afslag. 

 

Sagsfremstilling

Selvhjælpsgrupper Bornholm søger midler til indretning af lejet baglokale i Samvær(d)huset med køkken, toilet og bagindgang.

 

Formålet med forbedringer af husets indretning er at give brugerne mulighed for at afholde foredrag og kurser for de frivillige samt andre arrangementer, der kræver mulighed for at tilbyde deltagerne en let frokost el. lign.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 25.000 kr.

 

Det samlede budget udgør 50.000 kr. og Brdr. Larsens Legat har givet tilsagn om støtte på 25.000 kr.

 

Selvhjælpsgrupper Bornholm har to gange tidligere i 2012 søgt midler. På Socialudvalgets møde den 6. februar 2012 blev der bevilget 15.000 kr. til foreningens driftsudgifter, mens der den 7. maj 2012 blev givet afslag på ansøgning om støtte til anskaffelser og rengøring af lokaler.

Foreningen, som i 2011 fik bevilget 20.000 kr. og i 2010 25.000 kr. til den primære drift, havde pr. 31. december 2011 en formue på 11.455 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 36  Orientering om anvendelse af arv

27.42.00Ø34-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

36

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Resumé

I 2011 modtog Bornholms Regionskommune en større arv fra en tidligere beboere på Sønderbo til anvendelse for Alzheimers ramte og demente på det nyopførte plejecenter Snorrebakken. 

 

Efter ønske fra beboerne og personalet påtænkes der indkøbt minibus med lift, hvilket vil give beboerne mulighed for nye oplevelser og gensyn med bl.a. kendte lokaliteter.

 

Anskaffelsen af sådant køretøj, der påtænkes anvendt til udflugter o.lign., er i overensstemmelse med testamentets anvendelsesbestemmelser.

 

Indstilling og beslutning

 

Områdechefen for Social og Sundhedsområdet indstiller til Socialudvalget

At sagen sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Der godkendes indkøb af minibus med lift. Videresendes til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

 

En tidligere beboer på Sønderbo, testamenterede sin formue til Bornholms Regionskommune til anvendelse for Alzheimers ramte og demente på det nyopførte plejecenter.

 

Det følger af testamentets anvendelsesbestemmelse, at midlerne skal anvendes til demente, som har bopæl på det af kommunen på Snorrebakken nyopførte plejecenter for at bringe dem glæde i dagligdagen. Dette kan f.eks. være afholdelse af arrangementer med musik og sang, udflugter, indkøb af genstande eller andet, som personalet på plejehjemmet mener, kan bringe glæde i de syges dagligdag. I praksis vil alle beboere få glæde af midlerne.

 

Nettobeløbet udgør efter realisering af aktiverne, fritagelse for afgift m.v. 2.382,476,11 kr. Efter ønske fra beboerne og personalet påtænkes der indkøbt minibus med lift, der vil give beboerne mulighed for nye oplevelser og gensyn med kendte lokaliteter.

 

Virksomhedslederen har oplyst, at beboerne og personalet på Snorrebakken har ytret stort ønske om at få lov til at købe en minibus med lift. Den vil bl.a. give beboerne mulighed for nye oplevelser og gensyn med kendte lokaliteter.

 

Anskaffelsen af sådant køretøj, der påtænkes anvendt til udflugter o.lign., er i overensstemmelse med testamentets anvendelsesbestemmelse.

 

Virksomhedslederen er opmærksom på, at arven ikke må anvendes til at etablere forhold, der kan medføre en forpligtelse for regionskommunen, der rækker ud over det modtagne beløb, jf. af reglerne for økonomisk decentralisering i Bornholms Regionskommune. Der vil derfor årligt blive afsat driftsmidler til reparation, benzin o.lign.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 37  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

37

 

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Om- og udbygning af Plejecenter Klippebo, mindre ændringer i eksisterende rammer, men antallet af boliger fastholdes til 40.

Åbent Hus på Plejecenter Snorrebakken fredag den 24. august med ca. 1.200 besøgende

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 38  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

38

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Punkterne 20, 21, 24 og 25.