Referat
Kommunalbestyrelsen
15-05-2012 kl. 15:00
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fornyet behandling, generalforsamling Østkraft Holding A/S 2012
  åbent 3 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

15-05-2012

1

 

 

Fraværende

Leila Lindén, Trine Rasmussen, Lykke Jensen, Carsten Scheiby, Lotte Helms Kjær, Steen Colberg Jensen, Per Ole Petersen, Dorthe Fink, Martin Sten Jørgensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fornyet behandling, generalforsamling Østkraft Holding A/S  2012

13.01.00P35-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

15-05-2012

2

 

 

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Den 23. maj 2012 afholdes generalforsamling i Østkraft Holding A/S. Bornholms Regionskommune er eneaktionær i selskabet, og kommunalbestyrelsen skal tage nærmere stilling til, hvorledes ejerindflydelsen skal udøves på generalforsamlingen, jf. nedenfor.   

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at stemme på kommunens vegne således:

 

2-3)  godkendelse af årsrapporten for 2011 med tilhørende ledelsesberetning og    revisionspåtegning samt overførelse af årets overskud på 7.447.000 kr. til selskabets egenkapital 

4-5)    Knud Andersen og Winnie Grosbøll vælges som henholdsvis formand og næstformand i bestyrelsen,

6)     Godkendelse af sammensætningen af den øvrige bestyrelse

7)     Valg af Bornholms Revision som selskabets revision

 

 

Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2012:

Tilføjelse til pkt. 6 i indstillingen: Dorthe Fink indstilles som suppleant for Leif Olsen.

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Selskabets formål er at fungere som moderselskab for koncernens datterselskaber, Østkraft Produktion A/S, Østkraft Net A/S, Østkraft Forsyning A/S, Østkraft Energiservice A/S, samt Biokraft A/S.

 

Ved e-mail af 9. maj 2012 har direktør Ole Schou Mortensen på vegne af Østkraft Holdning A/S indkaldt til ordinær generalforsamling mandag, den 23. maj 2012 kl. 8.15. Generalforsamlingen afholdes Ullasvej 23, Rønne. Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

 

1.   Valg af dirigent

2.   Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3.   Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte rapport.

4.   Valg af formand til bestyrelsen

5.   Valg af næstformand for bestyrelsen

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen    

7.  Valg af revisor

8.   Eventuelt.

 

Ad. 2

 

Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

 

Af årsrapporten fremgår det, at årets resultat for 2010 for koncernen udviser en bruttofortjeneste på 109.203 mio. kr., og et overskud på 7.447 mio. kr. Egenkapitalen i selskabet udgør 702.932 mio. kr.

 

Af den tilhørende ledelsesberetning fremgår det, at årsresultatet af ledelsen betragtes som tilfredsstillende. For det kommende år forventes tillige et positivt resultat. For så vidt angår ledelsesberetningen, herunder nærmere omtale af selskabets indsatsområder henvises i øvrigt til årsrapporten side 4-5. Her fremgår det bl.a., at selskabet ønsker en større satsning på fiber, og det er Østkrafts ønske i større omfang at investere i fiberforbindelser for at sikre en udbygning af kommunikationsinfrastrukturen på Bornholm. Det fremgår endvidere af årsrapporten, at der i 2011 bl.a. fortsat blev arbejdet med kabeludlægning af luftledninger på 10 kV og 0,4 kV-nettet i henhold til den overordnede plan. Derudover er der sket mindre udvidelser og udbygning med nye tilslutninger.

 

Af revisionspåtegningen fremgår det, at det er revisionens opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Ad. 3

 

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

 

Det er af selskabets ledelse indstillet, at årets resultat 7.447 mio. kr.  overføres til selskabets egenkapital.

 

Ad 4.           

 

Valg af formand for bestyrelsen

 

Af selskabets vedtægter fremgår det, at bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Bestyrelsesformanden vælges særskilt af generalforsamlingen. Selskabets ledelse har indstillet, at den nuværende formand, Knud Andersen vælges.

 

 

Ad 5.           

 

 

Valg af næstformand for bestyrelsen

 

Næstformanden i selskabet vælges ligesom formanden, jf. pkt. 4, særskilt af generalforsamlingen. Selskabets ledelse har indstillet, at den nuværende næstformand, Winni Grosbøll, genvælges.

 

Ad 6.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Selskabets ledelse har indstillet, at bestyrelsen sammensættes på følgende måde: Ud over Knud Andersen og Winni Grosbøll - Bjarne Westerdahl, Torben Blem Kofoed, Lotte Helms Kjær, Torben Rønne-Larsen, Kristian Kirk Mailand.

 

Leif Olsen indtræder i stedet for Ole Dreyer, se notat.  

 

Medarbejderrepræsentanter genvælges.

 

 

Ad. 7.

 

Valg af revisor

 

Selskabets ledelse har indstillet, at det nuværende revisionsselskab, Bornholms Revision, genvælges.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Punktet blev udsat på kommunalbestyrelsesmødet den 26. april 2012, idet medlemmerne ikke havde tilstrækkelig tid til at orientere sig i årsrapporten.   

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 15. maj 2012

1.
Notat om udskiftning af bestyrelsesmedlem (DOC)

2.
Årsrapport (PDF)

3.
Ny indkaldelse til generalforsamling (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

15-05-2012

3

 

 

Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2012:

Intet.