Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
23-05-2012 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Kommunale ejendomme der indstilles til salg
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Kommunale ejendomme der indstilles til salg

82.02.00G10-0148

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-05-2012

18

 

Kommunalbestyrelsen

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunal Bestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til godkendt forretningsgang til håndtering af tomme bygninger fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. januar 2012, fremlægger BRK Ejendomsservice hermed en række kommunale ejendomme til salg eller til opfølgning i forbindelse med tidligere beslutninger om salg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at de nævnte ejendomme i sagsfremstillingen godkendes til salg.

b)     at udgifter til etablering af en ny buslæskærm samt toiletfaciliteter på pladsen ved Snellemark 30 finansieres af salgsprovenuet fra Snellemark 30.

c)     at ved kommende salg af tomme kommunale bygninger, dækkes liggeomkostningerne samt eventuelle øvrige udgifter i forbindelse med salgsprocessen af salgsprovenuet.

d)     at der ved kommende salg af tomme kommunale bygninger, overføres 50 % af salgsprovenu (efter fradrag af ligge- og salgsomkostninger) til en pulje for genopretning af den resterende kommunale bygningsmasse under BRK Ejendomsservice.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2012:

Anbefales, idet et salg af Dampmøllegade 9 afventer en evt. anvendelse af arealet til parkering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj 2012:
Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:
Sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

 

Tidl. Fødevarekontrollen, Thorkildsvej 2, Rønne

Dette erhvervslejemål har tidligere været udlejet til Fødevarekontrollen som har opsagt lejemålet og er fraflyttet. Bygningen er i god stand men lever ikke op til det nuværende bygningsreglements krav, samtidig med der er en del særlige installationer beregnet til laboratorium. Der har været henvendelser, både fra kommunale virksomheder og fra erhvervsdrivende omkring at anvende/leje bygningen. BRK ejendomsservice har fagligt vurderet disse muligheder ved beregning af forskellige scenarier, hvilket har forsinket denne sagsfremstilling og påvist, at en anvendelsesændring vil betyde omkostningskrævende investeringer for kommunen. Bygningen vurderes derfor som uegnet til kommunalt formål eller andre erhvervsformål. Det er BRK Ejendomsservices vurdering, at det er langt fra realistisk at Bornholms Regionskommune kan opnå en lejeaftale som tidligere, der gav en lejeindtægt på 490.000 kr./året.

Manglende årlig lejeindtægt: 490.000 kr.

Årlige liggeomkostninger: 50.000 kr..

I alt: 540.000 kr. årlige.

 

Havnevej 14, Tejn

Dette erhvervslejemål har tidligere været udlejet til en erhvervsdrivende som har opsagt lejemålet og hæfter for husleje indtil august 2012. Bygningen er i god stand og vurderes egnet til erhvervsformål. Der har på nuværende tidspunkt ikke været interesserede lejere. Ejendommen indstilles til salg under hensyntagen til eksisterende planer på området. Salg af denne ejendom forudsætter en udstykning af matriklen, udgifter hermed dækkes af salgsprovenuet.

Manglende årlig lejeindtægt: 25.500 kr. årlige.

Årlige liggeomkostninger: 25.800 kr. årlige.

I alt: 51.300 kr. årlige.

 

Allinge Brandstation, Havnegade 51, Allinge

Den gl. Allinge Brandstation anvendes af Teknik og Miljø, Beredskabet, som fraflytter fra bygningen i maj 2012. Bygningen er af høj bevaringsværdi. En anvendelsesændring vil udløse en række krav iht. bygningsreglementet og vil være meget omkostningskrævende for Bornholms Regionskommune. Bygningen vurderes derfor som uegnet til kommunalt formål eller andre erhvervsformål. Ejendommen indstilles til salg.

Årlige liggeomkostninger: 25.700 kr. årlige.

 

Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

Rønne Brandstation har været anvendt af Teknik og Miljø, Beredskabet som er fraflyttet fra ejendommen. En anvendelsesændring vil udløse en række krav iht. bygningsreglementet og vil være meget omkostningskrævende for Bornholms Regionskommune. Bygningen vurderes derfor som uegnet til kommunalt formål eller andre erhvervsformål. Ejendommen indstilles til salg.

Årlige liggeomkostninger: 30.800 kr. årlige.

 

Det Røde Pakhus, Snellemark 30, Rønne

Den 22. september 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at BAT skulle fraflytte fra Snellemark 30, og bygningen sættes til salg. BAT er på nuværende tidspunkt fraflyttet og salgsprocessen er ved at blive igangsat.

Der er i denne beslutning lagt op til etablering af en ny buslæskærm med evt. toiletfaciliteter på pladsen ved Snellemark 30. Her er der også lagt op til en afklaring vedr. mulighed om evt. leje af toiletter i pakhuset.

Forholdene for både ventesal og toiletter i pakhuset er ikke optimale. I 2011 har antallet af hærværk på disse faciliteter været meget højt. Det har været nødvendigt, at disse måtte lukkes på ubestemt tid. Derfor er spørgsmålet om en fortsat anvendelse af pakhusets toiletter ved at leje sig ind i bygningen, vurderet som ikke relevant mere. Til gengæld kan etablering af en ny buslæskærm samt toiletfaciliteter ved pakhuset udføres design- og placeringsmæssigt således, at hærværk minimeres væsentligt.

Etablering af en buslæskærm uden toilet vil koste 200.000 kr. ekskl. moms. Etablering af en buslæskærm med toilet vil koste 800.000 kr. ekskl. moms. Begge priser er inkl. tilslutningsafgifter og udstykning af arealet.

Det er BRK Ejendomsservices vurdering, at bevaring af et antal toiletfaciliteter ved Store Torvs område er en nødvendig service overfor borgerne. Her kan det oplyses, at udover pakhusets toilet, findes der i området toiletter på Laksetorvet og toilet ved Sankt Mortens Gade - ca. 160 meter fra torvet. Der undersøges p.t. muligheder for at opnå delvis ekstern finansiering af toilet og buslæskærm via reklamer i bybilledet efter gældende skilteregler. Såfremt dette bliver aktuelt, vil det blive forelagt til politisk behandling inden endelig stillingstagen.  

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Administrativ tilføjelse den 21. maj 2012 til indstillingens pkt. c) og d):

Af indstillingens pkt. c) fremgår det, at liggeomkostninger fremover skal dækkes af provenuet fra salget.

ØKE vedtog den 18.1.2012 at liggeomkostninger skal dækkes af det budget der hidtil har været til ejendommen, ligesom det blev præciseret, at disse regler gælder for alle ejendomme (konto 0-6 undtaget boliger).

Administrationen bemærker, at en beslutning om at dække liggeomkostningerne af salgsprovenuet er vanskelig at administrere, og at der er tale om en tillægsbevilling til tomgangsdrift. Det kan ikke forudses, hvor længe ejendomme skal stå tom og dermed hvor stor en del af provenuet, der skal reserveres til tomgangsdrift. Salgsindtægten kommer på en gang, mens tomgangsdriften kan stå på i flere år.

For ejendomme, hvor der oppebæres en budgetteret lejeindtægt, vil der blive en betydelig budgetmanko i en tomgangsperiode og at denne manglende indtægt ikke kan holdes inden for det eksisterende budget. Sådanne manglende indtægter er tidligere teknisk korrigeret i budgetlægningen, hvor der også er taget et udgiftsbudget med, men der er aldrig korrigeret i indeværende år.

 

Den ordning der er indstillet kan vanskeligt styres bevillingsmæssigt og dermed beslutningsmæssigt. Sagerne vil aldrig være bilagt de nødvendige oplysninger, hvorved de bliver forkerte og styringen i sidste ende kræver en målrettet indsats for administrationen.

Ejendomme sælges nu administrativt uden bevillingssager for den enkelte ejendom, og forskellige ordninger betyder ekstra administrativt arbejde.

Af indstilling d) fremgår, at der ved kommende salg af tomme kommunale bygninger, overføres 50% af salgsprovenuet (efter fradrag af ligge- og salgsomkostninger) til en pulje for genopretning af den resterende kommunale bygningsmasse under BRK Ejendomsservice.

Det er korrekt at der er en pulje til salg af boliger, men dette forslag udvider ordningen til alle ejendomme som sælges af BRK. Der er et årligt budget på netto 6 mio. kr. til salg af ejendomme. Hvis halvdelen af salgsprovenuet skal overføres til en pulje, vil regionskommunen ikke kunne leve op til budgetkravet, hvilket i realiteten betyder at overførslerne til den nye pulje bliver givet som tillægsbevillinger.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt