Referat
Socialudvalget
24-09-2012 kl. 14:15
Christianshøjkroen
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anlægsbevillinger til projektering af 8 nye boliger på Stenbanen i Rønne
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 til Socialudvalget
  åbent 4 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 30 - 32 i 2012
  åbent 5 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2011
  åbent 6 Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning - styringsaftalen
  åbent 7 Revidering af kvalitetsstandard for palliativ fysioterapi
  åbent 8 Innovationsprojekt vedr. velfærdsløsninger - MyBack
  åbent 9 Høringssvar til Sundhedsstyrelsen på forebyggelsespakker
  åbent 10 Høring om Praksisudviklingsplan for almen praksis i Region Hovedstaden 2012-2015
  åbent 11 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Slottet B3 2012
  åbent 12 Handicapprisen 2012
  åbent 13 Ældreprisen 2012
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  lukket 101 Lukket punkt - Personsag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

1

 

 

Fraværende

Trine Rasmussen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2 Anlægsbevillinger til projektering af 8 nye boliger på Stenbanen i Rønne

82.06.00P20-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om bevillinger til udarbejdelse af grundlaget for opstarten af byggeriet af 8 nye boliger på Stenbanen herunder til udgifter i planlægningsperioden, som løber fra august 2012 til februar 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling til opstart af projektet på 990.000 kr. inkl. moms til boligdelen og en anlægsbevilling på 111.000 kr. ekskl. moms til servicearealer,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 990.000 kr. inkl. moms til boligdelen,

c)      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 111.000 kr. ekskl. moms til servicearealer,

d)     at tillægsbevillingerne finansieres af Sekretariatspuljen for politikområde 06 med 1.045.500 kr. og med 55.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne,

e)     at anlægsbevillingerne gives til Socialudvalget under politikområde 06 Psykiatri og Handicappede

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har siden 2010 i budgetlægningen arbejdet for at forbedre boligforholdene for beboerne i Kollegiet Østergade 54 ved at bygge nye boliger på Stenbanen i Rønne ved en udvidelse af de eksisterende 16 almene boliger, der er målrettet unge med funktionsnedsættelse.

Kommunalbestyrelsen principgodkendte den 30. juni 2011, at Stenbanen skulle udbygges med yderligere 8 boliger.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 blev det præciseret, at tilbygningen på Stenbanen skulle rumme 8 nye boliger og at der samtidig skulle opnås stordriftsfordele ved at samle boligtilbuddet for de unge med funktionsnedsættelse, i det Kollegiet Østergade 54 samtidig nedlægges.

På den baggrund igangsættes byggeriet af 8 nye boliger på Stenbanen i tilknytning til de 16 eksisterende boliger.

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til igangsætning af projektet herunder gennemførelse af arkæologiske og geologiske undersøgelser, udtagning af jordprøver, dækning af foreløbige udgifter til totalrådgivere, økonomiske rådgivere, annoncering, intern bygherrefunktioner, samt udgifter til afholdelse af byggeudvalgs- og arbejdsgruppemøder.

Skema A og Skema B forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen på mødet i februar 2013, hvor lokalplanen for området samtidig forventes endelig godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Dette er den første bevillingssag vedrørende byggeriet på Stenbanen. Der vil blive fremlagt ny bevillingssag i forbindelse med godkendelse af Skema A og Skema B.

 

Anlægsbevillinger til projektering.

Udgifterne til igangsætning af projektet er anslået til i alt 902.500 kr. ekskl. moms, hvilket medfører behov for en anlægsbevilling til boligdelen 990.000 kr. inkl. moms og en anlægsbevilling til servicearealer på 111.000 kr. ekskl. moms. Udgifterne til servicearealer er omfattet af midler fra kvalitetsfonden, hvilket betyder at der kan opnås tilskud på 50 pct., svarende til 55.500 kr.

Den kommunale nettoudgift til projektering på 1.045.500 kr. kan finansieres af Sekretariatspuljen på politikområde 06 Psykiatri og handicappede.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 22. august 2012 en ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011 på 1.500.000 kr. fra denne pulje. Det blev godkendt at beløbet kan konverteres til anlæg til brug for finansiering af byggeriet på Stenbanen.

 

Totaløkonomi

I henhold til estimeret anlægsbudget udarbejdet af BDO, vil den samlede økonomiske ramme for byggeriet være på 15.985.200 kr. inkl. moms.

Heraf udgør de samlede udgifter til boligdelen 14.035.200 kr. inkl. moms.

Udgifterne til kommunens servicearealer er sat til 1.950.000 kr. inkl. moms, som svarer til 1.578.000 kr. ekskl. moms.

88 pct. af boligernes anskaffelsessum er forudsat lånefinansieret, medens udgifterne til etablering af servicearealer, efter fradrag af statstilskud og kvalitetsfondstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune.

Den totale kommunale nettoudgift forventes pt. at blive 1.302.520 kr., som er inkl. kommunens udgift til grundkapital (10 %) 1.403.520 kr., udgifterne til servicearealerne på 1.578.000 kr. ekskl. moms, servicearealtilskud på 320.000 kr., indtægten for salg af grund på 730.000 kr.,, og tilskud fra kvalitetsfonden på 629.000 kr.

Herudover kommer en eventuel udgift til beboerindskud på maksimalt 280.704 kr. netto.

Økonomien fremgår af vedlagte bilag.

Som anført ovenfor, er der i alt reserveret 1.500.000 kr. i driftsbudgettet under Sekretariatspuljen for politikområde 06 Psykiatri og handicappede, til brug for finansiering af Stenbaneprojektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 24. september 2012

1.
Projektbevilling Stenbanen (DOCX)

2.
Anlægsbudget - estimeret (PDF)

3.
Anlægsøkonomi (PDF)

4.
Byggeprogram (PDF)

5.
Forside (PDF)

6.
Eksisterende forhold (PDF)

7.
Situationsplan (PDF)

8.
Boligplan (PDF)

9.
Servicebygning (PDF)

10.
Principsnit (PDF)

11.
Facade nord og syd (PDF)

12.
Facade øst og vest (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 til Socialudvalget

00.30.14Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Opfølgning på virksomhedernes økonomi indenfor Socialudvalgets område pr. 31. august i forhold til den centrale budgetopfølgning pr. pr. 31. juli 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

De centrale budgetopfølgninger i 2012 foretages pr. 31. marts, 31. maj, 31. juli og 31. oktober. Socialudvalget har besluttet, at for at kunne leve op til ansvaret for driftsbevillingerne, er der behov for månedlige budgetopfølgninger indenfor udvalgets område på virksomhedsniveau.  

 

Områdechefen har anmodet virksomhederne om at melde tilbage, hvis virksomhederne forventer væsentlige ændringer i økonomien pr. 31. august i forhold til det oplyste i budgetopfølgningen pr. 31. juli.

 

På mødet gives en orientering om virksomhedernes tilbagemelding på økonomien pr. 31. august.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 30 - 32 i 2012

27.36.00I00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 32 i 2012 var i alt 1.508 brugere, som modtog i alt 6.665 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time. I uge 30 i 2012 var i alt 1.503 brugere, som modtog i alt 6.617 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time. Brugerantallet er steget med 5, og timerne pr. uge er steget med 48 timer.

Til sammenligning var der i uge 32 i 2011 i alt 1.578 brugere med i alt 7.052 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,47 time. Gennemsnittet for 2012 1.508 brugere med 6.641 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time.

Gennemsnittet for 2011 blev 1.584 brugere med 7.035 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,44 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2012

32

1.508

6.665

4,40

2012

30

1.503

6.617

4,40

 

Ændring fra uge 30 til uge 32

+5

 

+48

 

 

2011

2012

Gennemsnit

1.584

1.508

7.035

6.641

4,44

4,40

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der var i uge 32: 7 ledige plejecenterboliger og 8 ledige aflastningspladser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2011

27.42.00K09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

25

 

Socialudvalget

24-09-2012

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Embedslægeinstitutionerne er pålagt ansvaret for, at gennemføre ét årligt uanmeldt sundhedsfagligt tilsynsbesøg i plejehjem og lignende boligenheder, hvor der udføres opgaver på vegne af de kommunale myndigheder. Regionskommunen har den 4. juli 2012 modtaget embedslægeinstitutionens samlede rapport over udførte tilsyn på kommunens 10 plejecentre/plejehjem.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at rapporterne sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at rapporterne tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen/embedslægeinstitutionen gennemfører årligt uanmeldte tilsyn med kommunens plejeboliger på ældreområdet. Embedslægeinstitutionens rapporter for de individuelle tilsyn er løbende blevet fremsendt dels til Social- og Sundhedssekretariatet og dels til det enkelte plejecenter/plejehjem og Bruger- og pårørenderåd. Nærværende sagsfremstilling er på baggrund af den samlede rapport.

 

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 10 tilsynsbesøg på følgende plejecentre/plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Aktivitets- og Plejecenter Lunden, Plejecenter Slottet, Plejehjemmet Sønderbo, Plejecenter Nylars, Plejecenter Aabo, Nørremøllecentret, Ældrekollektivet i Aarsdale, Plejecenter Klippebo, Hjemmet i Klemensker og Plejehjemmet Toftegården.

 

Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos 30 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Der blev fundet fejl og mangler på alle plejehjem. På otte plejehjem indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler. På to plejehjem blev der fundet alvorlige fejl og mangler vedrørende medicin-håndteringen, som medførte opfølgning i form af krav om handleplaner. Sammenlignet med året før var der sket en forringelse, idet der sidste år ”kun” var et plejehjem med alvorlige fejl og mangler. Der var fulgt op på alle krav stillet i forbindelse med tilsynet i 2010, men der var fortsat mangler i den sygeplejefaglige dokumentation, og for så vidt angår medicinhåndteringen var der nærmest sket tilbageskridt sammenlignet med året før.

 

Resultaterne fra plejehjemstilsynene fremgår af nedenstående. De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejecentre/plejehjem. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange plejecentre/plejehjem, der blev stillet krav til inden for tilsynets områder på baggrund af de konstaterede fejl og mangler. Der kan være stillet flere krav inden for samme område.

 

Krav                                                                               Antal plejecentre/plejehjem

Sundhedsadministrative forhold

Instrukser                                                                       0

Sundhedsfaglige forhold

Sygeplejefaglige optegnelser                                         10

Medicinhåndtering                                                         10

Adgang til sundhedsfaglige ydelser                              0

Patientrettigheder                                                          1

Sundhedsrelaterede forhold

Hygiejne                                                                         0

Ernæring                                                                        1

Fysisk aktivitet og mobilisering                                     8

Bygningsforhold og indeklima                                      0

Kvalitetssikring og egenkontrol                                     0

 

Resumé

Sundhedsfaglige instrukser

·         På alle 10 plejecentre/plejehjem var der skriftlige sundhedsfaglige instrukser, og på alle 10 plejecentre/plejehjem var instrukserne kendte og blev med enkelte undtagelser fulgt af personalet.

Sygeplejefaglige optegnelser

·         I 20 (66,66 %) stikprøver var alle de 11 problemområder beskrevet.

·         23 (76,66 %) stikprøver indeholdt en tilstrækkelig fyldestgørende beskrivelse af beboernes sygdomme og handikap.

Medicinhåndtering

·         29 (96,66 %) af stikprøverne viste overensstemmelse mellem lægens ordination og ordinationen på medicinskemaet.

·         25 (83,33 %) af stikprøverne viste at antallet af tabletter i doseringsæskerne var korrekte.

Patientrettigheder

·         28 (93,33 %) af stikprøverne angav i hvilket omfang beboeren selv var i stand til at varetage sine helbredsmæssige interesser, eller om de blev varetaget af pårørende eller værge. I alle stikprøver fremgik det ikke, hvilken information om behandling og pleje, der var givet til beboeren eller de pårørende.

Hygiejne

·         På alle 10 plejecentre/plejehjem havde personalet fulgt anbefalingerne om ikke at bære smykker og ur på hænder eller underarme, der er mulighed for at vaske og afspritte hænderne, og der er engangshåndklæder og engangshandsker til rådighed. Endeligt var der alle steder procedurer for instruktion af personalet i håndhygiejne.

Ernæring

·         I 30 (100 %) af stikprøverne fremgik det, at alle beboerne var blevet vejet i forbindelse med indflytningen. I stikprøverne var der 11 beboere, som havde ernæringsproblemer, og 1 (9,09 %) beboer som ikke havde fået lagt en ernæringsplan.

·         I 30 (100 %) af stikprøverne var ernæringsplanerne blevet evalueret regelmæssigt.

Aktivitet og mobilitet

·         I 29 (96,66 %) af stikprøverne forelå en vurdering af beboernes fysiske funktionsniveau.

·         14 beboere i stikprøverne havde et behov for træning. 12 (85,71 %) af dem havde et dokumenteret tilbud om træning. Effekten af træningen dokumenteret i 9 (81,11 %) af 11 tilfælde.

·         Vurdering og behandling af de beboere, der havde risiko for udvikling af tryksår manglede i de sygeplejefaglige optegnelser hos 4 (26,66 %) af 15 beboere.

 

Den kommunale opfølgning på embedslægetilsynet

Det fremgår af de individuelle tilsynsrapporter, at Sundhedsstyrelsen forventer, at den driftsansvarlige myndighed Bornholms Regionskommune følger op på de enkelte rapporter. Endvidere forventer Sundhedsstyrelsen, at kommunen fører kontrol med, at plejecentrene/plejehjemmene følger op på påviste fejl og mangler.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har udarbejdet en samlet opstilling over samtlige afvigelser der skal følges op på, og har bedt Bornholms Plejehjem og - centre at fremsende en handleplan for implementering af anbefalinger og krav for samtlige ”huse”. Planen skal indeholde beskrivelser af, hvordan der vil blive fulgt op, en tidsplan for implementeringen, virksomhedens egenkontrol for sikring af implementeringen lokalt, samt hvem der er ansvarlig.

 

I forbindelse med de kommunale tilsyn i 2012, vil der blive fulgt op på de påpegede fejl og mangler, samt anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 24. september 2012

Ældrerådet har på deres møde den 11. september 2012 afgivet følgende høringssvar:

"Det er positivt for Ældrerådet, at de tidligere syns henstillinger i det store hele lader til at være fuldt. Dette viser nytten af tilsynet.

Det er beklageligt at der åbenbart fortsat er vanskeligheder med medicinhåndteringen.
Rådet finder det rosværdigt, at hygiejnen, ernæringen, aktivitet og mobilitet synes at være i orden.
Kommunens krav om handleplaner og om opfyldning af henstillingerne må betegnes som tilfredsstillende.
Uanset ovenstående finder Ældrerådet, at tilsynet viser at vore ældre generelt bliver passet godt på vore plejehjem og -centre."

Bilag til Socialudvalget 27. august 2012

1.
Embedslægensrapport for 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning - styringsaftalen 2013

27.06.08P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

12

 

Socialudvalget

27-08-2012

21

 

Socialudvalget

24-09-2012

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Styringsaftalen for 2013 skal godkendes senest den 15. oktober 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         Styringsaftalen 2013, for så vidt angår børneområdet, sendes til høring i Handicaprådet.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at:

·         Styringsaftalen 2013, for så vidt angår voksenområdet, sendes til høring i Handicaprådet.

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilling godkendt.

 

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling godkendt.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at Styringsaftalen 2013, for så vidt angår voksenområdet, godkendes

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Styringsaftalen for 2013 skal godkendes senest den 15. oktober 2012. Styringsaftale for 2013 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling og aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne, det vil sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner.

 

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

 

Formålet er:

·         at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

·         at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

 

Styringsaftalen indeholder følgende elementer:

·         Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen

·         Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud

·         Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud

·         Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser

·         Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi

·         Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner

·         Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.

 

Takstmodellen

Styringsaftale er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen. Takstmodellen er justeret flere gange, senest med virkning for 2011. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne. Region Hovedstaden kan løse opgaver for en kommune inden for rammeaftalens område mod fuld indtægtsdækning beregnet efter styringsaftalens principper.

 

Aftale om takstudvikling i 2013

KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011-2012 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar fra 2010-2011 2 procent reduktion før p/l-regulering, og fra 2011-2012 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 inklusiv p/l-regulering. KKR Hovedstaden anbefaler følgende for fastsættelsen af taksterne i 2013:

·         At driftsherrerne i 2013 fastholder, at tilbuddenes budgetter maksimalt stiger i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012-niveau, dog med p/l-fremskrivning.

 

Der vil blive fulgt op på takstfastsættelsen efter budgetternes vedtagelse. Der foretages løbende budgetanalyser af udgiftsudviklingen og takstniveauet på de forskellige tilbud, som drøftes i kommunaldirektørkredsen og i KKR.

 

Analyse af henholdsvis udgifts- og prisudviklingen på det specialiserede socialområde

Fælleskommunalt sekretariat har udarbejdet analyser af henholdsvis udgifts- og prisudviklingen på det specialiserede socialområde i 2012 til støtte for KKR Hovedstadens drøftelse af henholdsvis udviklingen i takster og i udgifter til Rammeaftale 2013. Analyserne og tilhørende bilag er bilagt sagen

Vurdering

KKR Hovedstaden anbefaler kommunerne at godkende styringsaftalen for 2013. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse samt K29 har anbefalet at styringsaftalen godkendes.

 

Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og Skolesekretariatet, vurderer at konsekvenserne af Styringsaftalen 2013 er begrænsede for Bornholms Regionskommune. Bornholms Regionskommune har ikke højtspecialiserede institutioner på det sociale område og køber kun specialiserede pladser i det omfang Regionskommunen ikke selv kan løfte opgaven.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse 

Handicaprådet har på sit møde d. 18. september 2012 haft "Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning - styringsaftalen 2013" i høring og har taget sagen til efterretning.

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Udkast styringsaftalen 2013 (PDF)

2.
Analyse af prisudvikling i takster på det specialiserede socialområde 2012 (PDF)

3.
Analyse af udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde 2012 (PDF)

4.
Bilag udgiftsudvikling 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi

27.36.16P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

17

 

Socialudvalget

24-09-2012

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Hjælp ifølge Lov om Social Service § 122 gives til personer, som er svært syge og døende og som plejes i eget hjem. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Handicapråd, Ældreråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden godkendes efter indarbejdelse af få korrektioner og med følgende definition af målgruppen

·   som er svært syge og døende

·   som plejes i eget hjem (herunder indgår plejebolig, venteplads og korttidsplads) eller hospice

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har visitationsretten til palliativ fysioterapi. Standarden indeholder beskrivelse af ydelsesområde, målgruppe, lovgrundlag m.v.

§ 122 i Lov om Social Service siger:

’Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lignende, når

1.      nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold jvf. § 119, passer en døende

2.      kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter § 95 til hjælp, som familien selv antager eller

3.      et hospice varetager plejen’

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse 24. september 2012

Ældrerådet har den 12. juni 2012 behandlet revidering af kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi, som Socialudvalget havde sendt i høring.
Ældrerådet vedtog følgende svar vedr. kvalitetsstandarden: ”Tages til efterretning”.

 

Handicaprådet den 27. juni 2012:

”Til efterretning”.

 

Borger og Sundhed, MED-udvalget:

”Målgruppe:

Finder formuleringen ”som er svært syge og døende” overflødig, da det jo er definitionen på terminalerklærede.

Betaling for palliativ fysioterapi:

Der bør rettelig stå Borger og Sundhed, genoptræningsenheden, i stedet for Hjælpemidler og genoptræning, som jo ikke eksisterer længere.”

 

Bornholms Plejehjem og –centre MED-udvalget:

”Målgruppen i Kvalitetsstandarden er beskrevet som følgende:

Terminalerklærede borgere:

·         som er svært syge og døende

·         som plejes i eget hjem (herunder indgår plejebolig og venteplads) eller hospice

 

Borgere der generelt er på en ”korttidsplads” – dvs. en midlertidig-, observationsplads eller aflastningsophold, må være implicit i dette tilbud, hvis/når øvrige kriterier er opfyldt.”

 

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Forslag til Kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi (DOC)

Bilag til Socialudvalget 24. september 2012

2.
Høringssvar Borger og Sundhed (DOC)

3.
Høringssvar BPC (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Innovationsprojekt vedr. velfærdsløsninger - MyBack

87.08.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Stillingtagen til Bornholms Regionskommunes medvirken i projekt MyBack, som omhandler innovation af velfærdsløsninger. Der er på grund af en ansøgningsfrist den 20. august  fremsendt ansøgning til Fornyelsesfonden med bemærkning om, at projektsamarbejdet forudsætter politisk behandling og godkendelse. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at godkende Bornholms Regionskommunes (Døgnplejen Bornholms) medvirken i projekt MyBack i perioden 1.1.2013 – 31.12.2014 under forudsætning af, at den beskrevne finansiering er tilvejebragt

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Drøftet. Inden politisk stillingtagen ønskes en udtalelse fra Døgnplejen Bornholms MED-udvalg om projektets relevans.

 

Sagsfremstilling

Innovationsprojektet har 2 hovedformål: Forebyggende effekt: MyBack mindsker risikoen for både akutte rygsmerter, rygskader samt mindsker risikoen for nedslidning over tid i rygsøjlen. Effektiviserende effekt: MyBack gør tillige genoptræning mere effektiv, såfremt rygproblemer er opstået. Helt konkret er MyBack en automatisk ergonomisk vejleder, der bl.a. advarer brugeren om:

Ø       Skadelige bevægelser i ryggen

Ø       Dårlige arbejdsstilklinger

Ø       Forkerte løft

Ø       Problematiske bevægelser i ryggen, når der er krav om stabilitet, efter f.eks. diskusoperation

 

MyBack skal derfor udvikles som en beklædningsgenstand brugeren kan have direkte på huden og under sit almindelige tøj. I beklædningen indvæves sensorer, processer, batteri m.v., endvidere er der tilknyttet en mobil applikation og software. Grundlæggende måler MyBack konstant muskelkraft i overkroppen, rygsøjlens placering, samt tiden af en bestemt ledplacering. Hvis kombination af eksempelvis en bestemt bevægelses hastighed, retning og den anvendte muskelkraft er potentiel skadelig, advares brugeren af MyBack med lyd og/eller vibration således, at den skadelige påvirkning undgås, og en anden arbejdsstilling indtages.

MyBack registrerer målingerne, der kan lagres på og deles via PC, Notebook, SmartPhone og lignende. Der er flere mulige tekniske løsningsspor. Afsættet herfor er eksisterende valid viden om, hvornår en arbejdsstilling bliver uhensigtsmæssig, og hvor lang tid man maksimalt bør være i arbejdsstillinger.     

 

Der er i projektet lagt stor vægt på brugerinddragelse. MyBack skal bruges gennem en længere periode og meget tæt på kroppen. Det er vigtigt, at det er behageligt at have på, simpelt at bruge og hurtigt giver konkrete resultater. Det skal fungere uden at brugeren bliver forstyrret i sit arbejde og funktionaliteten er afgørende for, om brugeren vil benytte MyBack så længe, at den varige ønskede effekt opnås. I projektplanlægningen er der lagt vægt på denne proces, der sikres gennem inddragelse af ISS Bornholm, Bornholms Hospital og Bornholms Regionskommunes døgnpleje. Det forudsættes, at disse stiller hver 8 medarbejdere, til rådighed som testpersoner i projektet. Gennem disse testpersoner afprøves og udvikles teknologi og prototyper løbende gennem hele projektperioden.

 

CompanyCare har den faglige baggrund indenfor ergonomi og arbejdsmiljø og vil for en stor dels vedkommende stå for den brugerdrevne innovationsproces. FinnBech Consulting vil være ansvarlig for projektstyring. Carsten Sheibye ansvarlig for økonomi og kommercialisering. ISS Bornholm sikrer projektet adgang til mere end 500.000 medarbejdere, der ligger i den primære målgruppe verden over. Business Center Bornholm sikrer en adgang til erhvervsliv og produktionsmuligheder lokalt på Bornholm, Bornholms Hospital repræsenterer specifik målgruppe og Bornholms Regionskommunes døgnpleje udgør først og fremmest et område med mange personforflytninger og medarbejderne er traditionelt meget nedslidningstruet.

 

Projektperiode 1.1.2013 – 31.12.2014.

Økonomiske konsekvenser

Projektets samlede budget udgør kr. 8.629.460. Heraf søges der om støtte fra FornyelsesFonden på kr. 4.970.536, Egenfinansiering udgør kr. 3.658.924, der dækkes således: CompanyCare finansierer 66% af egen løn svarende til kr. 537.200. FinnBech Consulting finansierer 66% af egen løn svarende til kr. 497.200. Business Center finansierer den fulde egenbetaling af løn svarende til kr. 32.880, beløbet finansieres alene gennem arbejdstid.

ISS Bornholm, Bornholms Hospital og Bornholms Regionskommune finansierer hver kr. 183.900, beløbet finansieres alene gennem arbejdstid.

I alt egenfinansieres gennem løn kr. 1.618.980.

Projektet er i dialog med mulige leverandører og konsulentvirksomheder, der under forudsætning af FornyelsesFondens støtte, ser positivt på medfinansiering af ca. kr. 1.200.000. Endvidere har projektet positive tilkendegivelser på sponsorering af de resterende kr. 839.945, der søges tilvejebragt ved projektets opstart. Projektets likviditet sikres indledningsvist gennem råderet over kr. 500.000, som stilles til rådighed af CompanyCare, FinnBech Consulting og Carsten Scheibye.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Høringssvar til Sundhedsstyrelsen på forebyggelsespakker

29.09.00I00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til beslutning

Resumé

Sundhedsstyrelsen er i gang med at udarbejde 11 såkaldte forebyggelsespakker. Pakker som indeholder Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger til en styrket kommunal forebyggende og sundhedsfremmende indsats. De fem første forebyggelsespakker har været behandlet i Socialudvalget og nu foreligger de næste fire i høring. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at forslag til høringssvar godkendes

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Borgernes sundhed og trivsel er et fælles anliggende. Staten er ansvarlig for, at sætte de overordnede rammer for sundheden. Kommunerne er - ifølge sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2 - ansvarlige for, at sikre sunde rammer og forebyggelsestilbud, der skal forebygge sygdom. Den sygdomsspecifikke forebyggelse, er en delt opgave mellem kommune og region.

 

Forebyggelsespakkerne er et værktøj rettet mod kommunernes sundhedschefer og planlæggere med henblik på prioritering, planlægning og tilrettelæggelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsat i kommunerne. Forebyggelsespakkerne indeholder en række faglige anbefalinger til indsatser, der vil sikre en positiv udvikling i danskernes sundhed.

 

Konkret er der i forebyggelsespakkerne fokus på en række af de risikofaktorer, der har indflydelse på folkesundheden.

 

Forebyggelsespakkerne kommer af tre omgange:

·         De fem første er vedtaget og omhandler emnerne: Tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed og seksuel sundhed. Disse fem pakker samt en fælles introduktion til samtlige forebyggelsespakker var til orientering på Socialudvalgets møde den 4. juni 2012.

·         De fire efterfølgende er i høring. De fire pakker omhandler emnerne: Indeklima i skoler. Mad og måltider. Solbeskyttelse og hygiejne.

·         De to sidste forebyggelsespakker kommer i foråret 2013 og omhandler overvægt og euforiserende stoffer. 

 

Socialudvalget har behandlet den første af styrelsen 11 forebyggelsespakker. Denne forebyggelsespakke, som udgør en overordnet introduktion til forebyggelsespakkerne, er for nyligt kommet i en tilrettet endelig udgave. Her påpeger Sundhedsstyrelsen at ’ den bedste samlede forebyggelsesindsats kan kommunen opnå ved at beskæftige sig med indholdet af alle forebyggelsespakkerne. Kommunen kan prioritere igangsættelsen og implementeringen af de enkelte pakker og indsatser ud fra overvejelser om kommunens sundhedsforhold, muligheder og erfaringer’.

 

I lyset af kommunernes trængte økonomi savnes dog en vejledning fra Sundhedsstyrelsen til, at prioritere mellem de enkelte pakker og ikke mindst indenfor de enkelte pakker.  Da sundhedsstilstanden er ujævnt fordelt i landet kunne man eksempelvis benytte sundhedsprofilens opdeling i blandt andet ’rige og veluddannede’ og ’fattige og lavtuddannede’ kommuner.

 

Relevante fagområder er forespurgt og har ingen kommentarer.

 

Forsag til høringssvar:

I lyset af kommunernes trængte økonomi savnes en vejledning til at prioritere mellem de enkelte pakker og ikke mindst indenfor de enkelte pakker. Da sundhedsstilstanden er ujævnt fordelt i landet, kunne man eksempelvis benytte sundhedsprofilens opdeling i ’rige og veluddannede’ og ’fattige og lavtuddannede’ kommuner

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 24. september 2012

1.
Indeklima i skoler (PDF)

2.
Hygiejne (PDF)

3.
Solbeskyttelse (PDF)

4.
Mad og måltider (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Høring om Praksisudviklingsplan for almen praksis i Region Hovedstaden 2012-2015

29.00.00P00-0002

Hvem beslutter

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Socialudvalget beslutter

Resumé

Samarbejdsudvalget for almen praksis har fremsendt høringsudkast til Praksisudviklingsplan for almen praksis i Region Hovedstaden 2012-2015.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at nedenstående bemærkninger indgår i høringssvaret 

 

Socialudvalget den 24. september 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget for almen praksis har fremsendt høringsudkast til Praksisudviklingsplan for almen praksis i Region Hovedstaden 2012-2015 med svarfrist den 19. oktober 2012.

 

Praksisudviklingsplan for almen praksis i Region Hovedstaden fastlægger målsætninger for planperioden 2012-2015 i forhold til, hvordan tilbuddet om almen lægehjælp skal udvikles på tre områder: 

·         Kapacitet og tilgængelighed

·         Faglig udvikling tværsektorielt 

·         Faglig udvikling i almen praksis

 

Der vil i planperioden 2012-2015 blive arbejdet med en konkretisering og udmøntning af målsætninger og anbefalinger i den samlede plan. 

 

Praksisudviklingsplanen indledes med et resumé med anbefalinger og mål, der efterfølgende uddybes i rapporten. Derudover foreligger en grundbeskrivelse, som indeholder basisoplysninger om almen praksis herunder økonomi, ydelser, kapacitet og antal læger.

Som led i udarbejdelsen af praksisudviklingsplanen har Region Hovedstaden i efteråret 2011 afholdt høringsmøder med kommunerne bl.a. med henblik på at få kommunernes input og holdninger til den kommende praksisudviklingsplan. Praksisudviklingsplanen indeholder også en række positive mål for udviklingen indenfor området og for samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne.

 

I forhold til Bornholm og kommunale problemstillinger kan umiddelbart knyttes følgende bemærkning:  

 

·         Det er positivt, at planen har fokus på rekruttering og fastholdelse på Bornholm, idet det af planen fremgår, at:

”Bornholms Regionskommune har udtrykt bekymring for en situation, hvor en stor andel af de praktiserende læger afgår samtidigt pga. alder. Et rekrutteringsproblem på Bornholm er mere alvorligt end tilsvarende rekrutteringsproblemer i andre dele af regionen, da øens placering gør det vanskeligt for patienterne at benytte praktiserende læger i en nabokommune. I sidste planperiode er vagtforpligtelsen for praktiserende læger på Bornholm reduceret, hvilket frigør kapacitet til patienter i dagtiden. Regionen og PLO-Hovedstaden er i øvrigt opmærksomme på at holde antallet af tilmeldte sikrede pr. lægekapacitet lavere end i resten af regionen, idet almen praksis på Bornholm generelt varetager flere funktioner end almen praksis i resten af regionen. Med henblik på at fremme rekrutteringen af alment praktiserende læger på Bornholm er det væsentligt, at der fortsat er uddannelsespladser i såvel almen praksis som tidligere i uddannelsesforløbet på Bornholms Hospital. Lægedækningen på Bornholm bør følges tæt i perioden for at undgå en potentiel alvorlig situation med lægemangel.”

 

·         Kommunerne har myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi, men henvisningsretten ligger hos de praktiserende læger. Der er derfor positivt, at planen har fokus på, at tilbuddet om såvel almindelig som vederlagsfri fysioterapi anvendes korrekt. Der savnes dog et mål for, at en vejledning for korrekt anvendelse af vederlagsfri fysioterapi ikke kun udarbejdes i planperioden – men også formidles til de praktiserende læger. (Planen lægger kun op til, at der i planperioden udarbejdes en vejledning for korrekt anvendelse af vederlagsfysioterapi – men ikke formidling af denne til de praktiserende læger. Kun formidling af vejningen i forhold til almen fysioterapi er et mål i planen).

 

·         Det er positivt, at planen har fokus på samarbejdet om kroniske patienter, herunder implementering af forløbsprogrammer. Målet i planperioden er at sikre ejerskab og forpligtigelse hos praktiserende læger i forhold til forløbsprogrammerne. Det er et ønske i kommunen, at aftaler om samarbejde mellem kommune og almen praksis gøres forpligtigende for begge parter.

·         Der savnes dog konkrete mål i forhold til samarbejdet med kommuner om forebyggelige indlæggelser. I planen nævnes bl.a. behovet for viden om samarbejde mellem kommuner og praksis med henblik på beskrivelse af modeller, som kan indgå som udgangspunkt for drøftelser mellem lægevagt, region og kommuner i relation hertil. Men der er intet mål for, at dette skal være etableret i planperioden. Sådanne modeller udgør en vigtig ramme for udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunerne, herunder også for kommunernes muligheder for etablering af fx akutstuer og andre kommunale tilbud.  

 

Det fremgår i øvrigt at planen, at det ikke har været muligt at nå til enighed mellem Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden om fælles mål for en indsats for tilgængelighed i praksis, samt for samarbejdet om akutberedskabet.

 

I forhold til tilgængelighed opfatter Region Hovedstaden det som selvfølgeligt, at patienter uanset alder og sygelighed har fysisk mulighed for at konsultere den praktiserende læge. PLO-Hovedstaden ønsker aftaler og krav omkring tilgængelighed løst via centrale overenskomstforhandlinger. Problemstillingen er en særlig udfordring i planområde Byen (København m.fl.), hvor kun 5 % af praksis har handicapegnede adgangsforhold, mens ca. 30 % på Bornholm har handicapegnede adgangsforhold. Bornholms Regionskommune kan henstille til, at der findes løsninger, der sikrer, at patienter uanset alder og sygelighed har fysisk mulighed for at konsultere den praktiserende læge.

 

I forhold til akutberedskabet ønsker Region Hovedstaden ét enstreget system (vagtlæge/skadestue/akutmodtagelse samlet), mens PLO-Hovedstaden ønsker, at det akutte beredskab skal være lægevisiteret, og at det er almen praksis og lægevagten, som sikrer patienten den rette behandling, det rette sted fx hospitalets akutmodtagelse. Bornholms Regionskommune kan henstille til, at et evt. fremtidig akutberedskab også understøtter kommunernes behov i forhold til det nære sundhedsvæsen. 

Det foreslås, at ovenstående bemærkninger til praksisudviklingsplanen fremgår af kommunens høringssvar.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 24. september 2012

1.
Grundbeskrivelse (PDF)

2.
Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Slottet B3 2012

27.12.16K09-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Sendes i høring i Ældreråd og i Handicapråd, idet udvalget noterer sig den skærpede anbefaling om at målrette beboerdokumentationen.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 1. august 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Slottet B3.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Det generelle indtryk af afd. B3

Det er Tilsynets generelle indtryk og oplevelse, at B3 fremstår som en veldrevet og velfungerende afdeling.

 

Det er Tilsynets indtryk, at der er ledelsesmæssigt fokus på fortsat at styrke et godt arbejdsmiljø. Medarbejderne gav udtryk for, at hverdagen fortsat byder på mange faglige og praktiske udfordringer qua beboernes stadigt dårligere fysiske som psykiske habitus.

 

Den beboer Tilsynet fik i tale, gav udtryk for tilfredshed med det samlede tilbud.

 

Der er fulgt tilfredsstillende op på Embedslægetilsynets anbefalinger, og det kommunale Tilsyn har givet 3 anbefalinger.

 

 

 

 

Hvor der ikke er angivet tidspunkt for opfølgning af anbefaling, skal dette være effektueret inden næste Tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 24. september 2012

1.
Tilsynsrappot B3 Slottet 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Handicapprisen 2012

00.05.07G01-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en handicappris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a., der har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at prisoverrækkelsen finder sted onsdag den 7. november kl. 15.00

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Godkendt, dog således at prisoverrækkelsen finder sted umiddelbart efter Socialudvalgets møde den 6. december.

Sagsfremstilling

Prisen gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for handicappede borgere på Bornholm.

 

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

·         Oplevelser til de handicappede ud over det sædvanlige.

·         Forbedring af handicappedes muligheder i forhold til bolig, arbejde og fritid, herunder mulighed for deltagelse i det sociale og kulturelle liv.

·         Fysisk tilgængelighed.

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater til Handicapprisen vil ske onsdag den 17. oktober samt onsdag den 24. oktober Indkomne forslag skal være modtaget i Social- og Sundhedssekretariatet senest den mandag den 29. oktober 2012 kl. 12.00.

Socialudvalget vil på sit møde den 5. november 2012 blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 24. september 2012

1.
Annonce (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Ældreprisen 2012

00.05.07G01-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en ældrepris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a., der har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at prisoverrækkelsen finder sted onsdag den 7. november kl. 15.00

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Godkendt, dog således at prisoverrækkelsen finder sted umiddelbart efter Socialudvalgets møde den 6. december.

 

Sagsfremstilling

Ældreprisen gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for ældre borgere på Bornholm.

 

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

·         Oplevelser til de ældre ud over det sædvanlige

·         Tiltag der letter de ældres hverdag

·         Mulighed for at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater til ældreprisen vil ske onsdag den 17. oktober samt onsdag den 24. oktober Indkomne forslag skal være modtaget i Social- og Sundhedssekretariatet senest mandag den 29. oktober 2012 kl. 12.00.

Socialudvalget vil på sit møde den 5. november 2012 blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 24. september 2012

1.
Annonce (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

14

 

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

15

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Punkt 11 til høring i begge råd.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt - Personsag