Referat
Socialudvalget
05-11-2012 kl. 14:15
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anlægsbevilling til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård
  åbent 3 Anlægsbevilling til genetablering og ombygning af lejede lokaler i Rønne til Døgnplejen Bornholms anvendelse
  åbent 4 Anlægsbevilling til etablering af IT-fagsystem til det specialiserede socialområde
  åbent 5 Udmøntning af politiske prioriteringer i budget 2013 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 6 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 til Socialudvalget
  åbent 7 Månedlig budgetopfølgning september 2012 vedr. ældreområdet
  åbent 8 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 32 - 38 i 2012
  åbent 9 Kvalitetsstandard for specialtandplejen
  åbent 10 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Slottet B3 2012
  åbent 11 Innovationsprojekt vedr. velfærdsløsninger - MyBack
  åbent 12 1. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser
  åbent 13 Revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik 2012
  åbent 14 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2011
  åbent 15 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Klippebo 2012
  åbent 16 Rapport uanmeldt plejehjemstilssyn Slottet B2
  åbent 17 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2012
  åbent 18 Projekt medicindosering i hjemmet (Pilleautomat)
  åbent 19 Ældreprisen 2012
  åbent 20 Handicapprisen 2012
  åbent 21 Udpegning til repræsentant i bestyrelsen for Bornolms Sundheds- og Sygeplejeskole
  åbent 22 Mødeplan for 2013 - Socialudvalget revideret
  åbent 23 Status for tildeling af § 18-midler 5. november 2012
  åbent 24 Kræftens bekæmpelse søger § 18-midler til mindfullnes for kræftramte
  åbent 25 TUBA Bornholm søger § 18-midler til uddannelse af frivillige terapeuter samt driftsudgifter
  åbent 26 Frelsens Hær, Rønne Korps søger § 18 midler til julehjælp og akut hjælp
  åbent 27 Kvindekrisecenter Bornholm søger § 18 midler til kalendere og gaver til de frivillige
  åbent 28 TK-Bornholm søger § 18 midler til transportudgifter
  åbent 29 Gensidig orientering
  åbent 30 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  lukket 101 Lukket punkt - Personsag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

1

 

 

Fraværende

Trine Rasmussen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 12 behandles som det første punkt på dagsordenen. Servicedirektør Johannes Nilsson deltager.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Anlægsbevilling til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård  

00.30.08G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Døgnplejen Bornholm ansøger om en anlægsbevilling på 210.000 kr. til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 210.000 kr. til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011

c)      at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre (Facility Management)

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård.

 

I forbindelse med en omorganisering af Døgnplejen Bornholm pr. 1. oktober 2012 er der behov for bygningsmæssig ændring af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård. Anlægsbevillingen skal anvendes til etablering af personalefaciliteter, kontorer m.v. samtidig med, at der skal ske en mindre lokalemæssig udvidelse.

 

Udgiften til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård forventes at beløbe sig til 210.000 kr.

 

Driften af Vibegård er overdraget til BRK Ejendomsservice, som led i implementeringen af Facility Management. Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administreres af BRK Ejendomsservice. På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Socialudvalget.

 

Døgnplejen Bornholm afventer en endelig vurdering og godkendelse af projektet fra BRK Ejendomsservice.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 210.000 kr. til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård foreslås finansieret af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011.

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Døgnplejen Bornholms ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012.

 

Hvis det viser sig, at projektet ikke kan gennemføres inden for budgetrammen på 210.000 kr., vil Døgnplejen Bornholms driftsbudget kunne finansiere en eventuel tillægsbevilling hertil.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Anlægsbevilling til genetablering og ombygning af lejede lokaler i Rønne til Døgnplejen Bornholms anvendelse

00.30.08G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Døgnplejen Bornholm ansøger om en anlægsbevilling på 444.000 kr. til genetablering og ombygning af lejede lokaler i Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 444.000 kr. til genetablering og ombygning af lejede lokaler i Rønne til Døgnplejen Bornholms anvendelse

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011

c)      at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til genetablering af lejede lokaler i St. Torvegade og i Kystparken i Rønne, og til etablering af nye lokaler i Gartnervangen i Rønne.  

 

Lejemålene i St. Torvegade og i Kystparken er blevet opsagt af BO42, der skal bruge lejemålene til lejligheder. Lejemålene blev ved indflytning omdannet fra almindelige lejligheder til at rumme personalefaciliteter og kontorer. Lejlighederne skal genetableres for Døgnplejen Bornholms regning ved fraflytning. Håndværkerudgifterne til genetablering af lokalerne beløber sig til 219.000 kr.

 

Døgnplejen Bornholm flytter ind i lejede lokaler i Gartnervangen, som udlejes af BO42.  Lokalerne skal indrettes med kontorer, personalefaciliteter og en ny sundhedsklinik. Håndværkerudgifterne til ombygning af de nye lokaler beløber sig til 225.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 444.000 kr. til genetablering og ombygning af lejede lokaler i Rønne foreslås finansieret af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011. 

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Døgnplejen Bornholms ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anlægsbevilling til etablering af IT-fagsystem til det specialiserede socialområde

00.30.08G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Psykiatri og Handicap ansøger om en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til et IT-fagsystem til det specialiserede socialområde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til etablering af IT-fagsystem til det specialiserede socialområde under politikområde 06 Psykiatri og Handicappede

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Borger og Sundheds overførte driftsoverskud fra 2011

c)      at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 06 Psykiatri og handicappede

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet udvalget prioriterer et sammenhængende system.

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til indkøb og implementering af et nyt IT-fagsystem til det specialiserede socialområde under politikområde 06 Psykiatri og handicappede, herunder indkøb af IT-system, hardware mv.

 

Arbejdet på det specialiserede socialområde på Bornholm er i dag præget af mange manuelle arbejdsgange og en fragmenteret og mangelfuld IT-understøttelse, der ikke understøtter en god og fornuftig håndtering af data. Det er ofte ressourcekrævende at etablere det nødvendige overblik over eksempelvis ydelser, handleplaner, magtanvendelser og medicinering. Samtidig er behovet for dokumentation og effektmålinger stigende, og der er øget fokus på, at borgerne i højere grad kan få adgang til egne data. Ved at investere i et fagsystem vil kommunen kunne synliggøre koblingen mellem den faglige indsats på den ene side og ressourcestyringen og forbruget på den anden side, sådan at der kan etableres et kvalificeret grundlag for opfølgningen på serviceniveauet.

 

Der er indenfor Social- og Sundhedsområdet samarbejdet om udarbejdelsen af en Kravspecifikation til IT-fagsystem på socialområdet specifikt med udgangspunkt i voksenområdet. Behovet for at øge fokus på de tværgående indsatser, særligt på overgangen fra barn til voksen, indikerer at anskaffelse af et fagsystem, der kan rumme både børne- og voksenområdet bør undersøges yderligere. Der arbejdes derfor videre med at supplere kravspecifikationen til også at indeholde børneområdet.

 

Fagsystemet skal endvidere understøtte kommunens kanalstrategi, hvor visionen er, at kommunikationen mellem borger og kommunen foregår via effektive og sammenhængende kommunikationskanaler og med integration til de underliggende systemer og arbejdsgange. 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 2.500.000 kr. til et IT-fagsystem til det specialiserede socialområde foreslås finansieret af Borger og Sundheds overførte driftsoverskud fra 2011.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Borger og Sundheds ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Kravspecifikation til IT-fagsystem (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Udmøntning af politiske prioriteringer i budget 2013 indenfor Socialudvalgets område

00.30.04Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2013 vedtaget en række politiske prioriteringer indenfor Socialudvalgets område. Forslag til konkret udmøntning præsenteres. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget 

a)     at prioritere forslag til indsatser indenfor det nære sundhedsvæsen

b)     at prioritere udmøntning af 0,3 mio kr. mellem organisationsudvikling indenfor plejeboligområdet eller ændret personalesammensætning (opprioriteringsforslaget ændret struktur og personalesammensætning på plejehjemmene)

c)      at godkende forslag til udmøntning af øvrige politiske prioriteringer i budget 2013 indenfor udvalgets område som beskrevet, herunder udkast til revideret kvalitetsstandard for plejebolig

d)     at igangsætte analyse af muligheder og konsekvenser, herunder kapacitet og økonomi med henblik på Kommunalbestyrelsens stillingtagen til den fremtidige brug af Nylars Plejecenter samt Toftegårdens fremtid, herunder alternativer til det nuværende plejehjem  

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

a) Udvalget prioriterer etablering af døgnsenge/akutstuer med 1,5 mio. kr.

b) Udvalget prioriterer 1,2 mio. kr. til Plejecenter Snorrebakken til oprettelse af selvstændig virksomhed og tværfaglig personalesammensætning Udmøntning af 0,3 mio. kr. til organisationsudvikling og ændret personalesammensætning indenfor plejeboligområdet ønskes fremstillet på udvalgets næste møde med forslag til etablering af yderligere én selvstændig virksomhed på plejeboligområdet, samt forslag til faglig personalesammensætning. Leif Olsen kan ikke medvirke til udmøntningen af 0,3 mio. kr. og ønsker at prioritere ændret personalesammensætning i Bornholms Plejehjem og -centre jf. sagsfremstillingen.   

c) Godkendt.

d) Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2013 vedtaget en række politiske prioriteringer indenfor Socialudvalgets område. Forslag til konkret udmøntning af de politiske prioriteringer fremgår af nedenstående: 

 

·         Det nære sundhedsvæsen (+1,5 mio. kr.):
Der er bevilget kr. 1,5 mio. kr. til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Der er fremsat ønske om:  

1.      Etablering af døgnsenge/akutstuer (+1,5 mio. kr.)

2.      Hverdagsrehabilitering og styrket genoptræning på korttidspladserne på Sønderbo (+0,675 til +0,9 mio. kr.)

3.      KOL-sygeplejerske (+0,45 mio. kr. årligt)

4.      Implementering af forløbsprogram for lænderyg (+0,225 mio. kr.) 

5.      Forløbsprogram for kræft og palliation (0 mio. kr. – omlægning af eksisterende tilbud samt anvendelse af DUT-midler)  

De fem forslag er nærmere beskrevet i bilag. Der er ikke økonomi til at igangsætte alle 5 forslag. Forslag til indsatser indenfor det nære sundhedsvæsen skal således prioriteres før igangsætning.

 

·         Ændret procedure for tilbud om plejebolig (-1,5 mio.kr.):
En sammenlignende analyse af udgifterne til en borger i plejebolig i forhold til udgiften i døgnplejen viser en potentiel besparelse for kommunen, hvis en borger, som modtager omkring 14 timers hjælp ugentligt fra døgnplejen, vælger en plejebolig.
Der er således etableret en procedure, som sikrer at visitator er opsøgende ift. denne type borgere og deres muligheder ift. en plejebolig. Endvidere er der foretaget en revidering af Kvalitetsstandarden for visitering til plejeboliger på ældreområdet. Revideringen er sket i samarbejde med Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, ledelse af plejeboligområdet og sekretariatet. Den reviderede standard åbner desuden op for, at hvor det er af afgørende betydning for borgerens mentale trivsel, at der er personale i nærheden, kan der visiteres til en plejebolig. De samlede kommunale tilbud vil indgå i helhedsvurderingen.   Forslag til revideret kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger på ældreområdet vedlægges som bilag.

·         Digitalisering og telemedicin i forhold til borgere og samarbejdsparter (0 kr.):
Mulige tiltag søges belyst gennem igangværende velfærdsteknologiprojekt. Endvidere afdækkes muligheder for nyt projekt indenfor KOL-området. Området er i øvrigt pålagt er pålagt en tværgående budgetreduktion som følge af digitalisering og obligatorisk selvbetjening på 117.000,00 kr. Besparelsen indhentes gennem reduktioner på administrative stillinger.

·         Dagcentre - flytning af Nylars til Sønderbo (-0,075 mio. kr.):
Besparelsen udmøntes ved naturlig afgang, når Nylars dagcenter flyttes til Sønderbo.

·         Regulering i forhold til visiterede timer indenfor ældreområdet/stigende aktivitetsbudget og struktur (-4,5 mio. kr.):
Forslaget omfatter 4 elementer: 

o    Regulering af budgettet svarende til den faktiske udvikling inden for personlig pleje/praktisk hjælp (-7 mio. kr.): Udmøntes gennem en rammereduktion på BUM-budgettet. Ingen øvrige konsekvenser.

o    Stigning i aktivitetsbudgettet indenfor plejeboligområdet (+2 mio. kr.): Udmøntes gennem en rammeudvidelse indenfor plejeboligområdet. Ingen øvrige konsekvenser.

o    Tilpasning til plejeboligstruktur: (+1,1 mio. kr.): Udmøntes gennem en rammeudvidelse indenfor plejeboligområdet. Ingen øvrige konsekvenser.

o    Rammereduktion på BUM (-0,6 mio. kr.): Udmøntes gennem den årlige revision af Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik, der behandles andet sted på udvalgets dagsorden.

·         Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen – plejeboligområdet (-0,34 mio. kr.):
Besparelsen udmøntes således, at puljen vil blive målrettet beboere, der har et meget begrænset netværk. Fx ved indlæggelse på hospital, kontakt/besøg hos læge, til sociale relationer, begivenhedsbestemte anledninger, individuelt vurderede behov i mindre omfang.

·         Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen – Døgnplejen Bornholm (-0,34 mio. kr.): Besparelsen udmøntes således, at puljen vil blive målrettet særligt udsatte borgere.

·         Hverdagsrehabilitering (-0,440 kr.):
Udmøntes gennem en rammereduktion på budgettet. Ingen øvrige konsekvenser.

·         Flytning af team Sandvig /Effektivisering af Døgnplejen Bornholm (-0,119 kr.):
Der er indgået aftale om leje af lokale i Allinge, og team Sandvig flytter base fra Gudhjem til Allinge. Der etableres samtidig sygeplejeklinik i lokalerne i Allinge. Flytning af team Sandvig fra Gudhjem til Allinge inkl. etablering af sygeplejeklinik vil give mindre ”vejtid” og færre udgifter til transport. Besparelsen udmøntes gennem en reduktion i timeprisen til Døgnplejen (-0,229 kr.) samt en udvidelse af grundbudgettet til lokaleleje (+ 0,110 mio.kr.).

·         Effektivisering af forberedelsestiden i Døgnplejen Bornholm (-1,645 kr.):
Udmøntes gennem en nedsættelse af forberedelsestiden for den enkelte medarbejder fra de nuværende 15 min. til 10 min. Besparelsen udmøntes gennem en reduktion i timeprisen til Døgnplejen.

·         Tilbud til borgere anbragt udenøs og på venteliste (0,5 mio. kr.):
Forslaget omfatter 3 borgere, der ønsker et botilbud indenfor Psykiatri- og Handicapområdet på Bornholm. Forslaget udmøntes ved at 2 af borgerne vil få tilbud på Kommandanthøjen ved ibrugtagning i 2013. Den 3. borger vil få tilbud om indflytning på Nexøhuset.

·         Etablering af flere tilbud efter § 103 Beskyttet beskæftigelse (0 kr.):
Muligheden for flere tilbud på området vil indgå i arbejdet omkring udmøntning af den nye reform af førtidspension og fleksjob der træder i kraft 1. januar 2013 i et tæt samarbejde mellem Psykiatri og Handicap og Jobcentret.

·         Reduktion af støtte til borgere, der bor i kommunale botilbud jf. § 85 (-0,34 mio. kr.): Besparelsen udmøntes gennem en reduktion i normering ved at dosering af medicin overgår til apotek og ved at mødefrekvens/tidsforbrug på personalemøder/gruppemøder nedsættes i forhold til nuværende. Besparelsen i relation til medicindosering fordeles mellem virksomheder i forhold til antal beboere og besparelsen i forhold til mødefrekvens efter antal årsværk. 

·         Høreområdet (0 mio.kr.):
Der er igangsat en række indsatser med henblik på at sikre budgetbalance, herunder bl.a. indførelse af efterkontrol, synliggøre arbejdsgange i hørefaggruppen, tiltag vedr. indledende audiometri, restriktiv tildeling af fjernbetjeninger, identificering af umotiverede borgere, introduktion til alternativer til høreapparatbehandling, genforhandling af priser på ørepropper, ny strategi ift. tabte høreapparater.

·         Patientbefordring i hht. Sundhedsloven 17 (0 mio.kr.):
En potentiel besparelse på befordringsområdet vurderes på længere sigt, at kunne ske ved at se samlet på kommunens brug af borgerrelateret/patientrelateret kørsel på tværs af områderne i kommunen. Ansvaret for opgaven ligger i chefgruppen.

·         Ændret struktur og personalesammensætning på plejehjemmene på Bornholm (+1,5 mio. kr.):
Opprioriteringen udmøntes med

·         1,2 mio. kr. til Plejecenter Snorrebakken i f. m. oprettelse af selvstændig virksomhed til virksomhedsleder og tværfaglig personalesammensætning:

·         0,3 mio. kr. til Bornholms Plejehjem og –centre. Bevillingen kan fordeles indenfor 2 nedenstående muligheder:

o        Organisationsudvikling indenfor plejeboligområdet med henblik på etablering af yderligere én selvstændig virksomhed foruden Bornholms Plejehjem og –centre og Plejecenter Snorrebakken

eller

 

o    Ændret personalesammensætning. Konkret kan konverteres 6 vakante stillinger til pædagoger, således at der i 6 af BPC’s plejegrupper er en pædagog ansat. Med en bevilling på i alt 0,3 mio. kr. til BPC er det ikke muligt at ændre personalesammensætningen i samme omfang som på Snorrebakken. Det ville kræve at ca. 26 stillinger konverteres.

·         Udskudt besparelse - lukning af Østergade 54/Nybygning på Stenbanen (+1,765 mio. kr.):
Beløbet udmøntes som en rammeudvidelse til Rønne Botilbuds budget i 2013. Den tidligere vedtagne besparelse ved lukning af Østergade 51 vil blive effektueret ved udflytning til Stenbanen primo 2014.

·         Pulje til PAU elevernes praktikperioder i institutionerne på voksenhandicapområdet (+0,5 mio. kr.):
Der oprettes en fælles pulje til finansiering af PAU-elever i praktik på voksenhandicapområdet. Opprioriteringen udgør halvdelen af den nødvendige finansiering af en fælles praktikpulje - den anden halvdel vil blive finansieret af virksomhederne på området. ”Rotationsprincippet” for at tage lønnede praktikanter bliver ophævet og der er ikke fremover merudgift for virksomheden, når denne har en PAU-elev i praktik.

 

Tilpasning af plejeboligstrukturen/plejehjemsområdet

Nylars Plejecenter blev med Kommunalbestyrelsens beslutning om ændring af plejeboligstrukturen i 2008 besluttet lukket begrundet i det relativt lave antal pladser (16) og det deraf forventede effektiviseringspotentiale ved opførelse af større enheder. Nylars Plejecenter er ombygget efter ABL i 2003 og der er fortsat en gæld i på ca. 18 mio. kr. som vil skulle indfries hvis bygningen skal sælges. Der er forslag fra ældreområdet om, at flytte yngre gerontopsykiatriske borgere til Nylars Plejecenter.

 

Plejehjemmet Toftegården består af 41 utidssvarende 1 rumsboliger med dårlige fælles- og servicefaciliteter. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de kommunale ældreenheder min. skal kunne rumme 40 2 rumsboliger og leve-bomiljø. Kommunalbestyrelsen har i 2011 besluttet at udsætte den endelige beslutning om Toftegårdens fremtid. Der er ikke plads til at udvide antallet boliger på matriklen, og der foreligger en politisk beslutning om, at en plejeboligenhed min. skal bestå af 40 boliger.

 

I forbindelse med budget 2013 blev det besluttet, at Kommunalbestyrelsen i 2013 vil tage stilling til den fremtidige brug af Nylars Plejecenter samt Toftegårdens fremtid herunder evt. alternativ for det nuværende plejehjem.

 

Det anbefales, at der igangsættes en analyse af muligheder og konsekvenser, herunder kapacitet og økonomi som grundlag for Kommunalbestyrelsens stillingtagen. Analysen skal indeholde forslag til fremtidig brug af Nylars Plejecenter, Toftegårdens fremtid herunder evt. alternativ for det nuværende plejehjem.

 

Analysen forelægges til udvalgets behandling marts 2013 med henblik på, at forslaget kan indgå i budgetarbejdet for 2014.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Forslag til Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger på ældreområdet 2013 (DOC)

2.
Det nære sundhedsvæsent - forslag til indsatser (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 til Socialudvalget

00.30.14Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Opfølgning på virksomhedernes økonomi indenfor Socialudvalgets område pr. 30. september i forhold til den centrale budgetopfølgning pr. 31. juli 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Taget til efterretning. Drøftet økonomien på Nexøhuset.

 

Sagsfremstilling

De centrale budgetopfølgninger i 2012 foretages pr. 31. marts, 31. maj, 31. juli og 31. oktober. Socialudvalget har besluttet, at for at kunne leve op til ansvaret for driftsbevillingerne, er der behov for månedlige budgetopfølgninger indenfor udvalgets område på virksomhedsniveau.  

 

Områdechefen har anmodet virksomhederne om at melde tilbage, hvis virksomhederne forventer væsentlige ændringer i økonomien pr. 30. september i forhold til det oplyste i budgetopfølgningen pr. 31. juli.

 

På mødet gives en orientering om virksomhedernes tilbagemelding på økonomien pr. 30. september.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Månedlig budgetopfølgning september 2012 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0111

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo september 2012 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjer for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedr. ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Fokusopfølgning september 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 32 - 38 i 2012

27.36.00I00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 38 i 2012 var i alt 1.501 brugere, som modtog i alt 6.570 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,38 time. I uge 32 i 2012 var i alt 1.508 brugere, som modtog i alt 6.615 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,39 time. Brugerantallet er faldet med 7, og timerne pr. uge er faldet med 45 timer.

Til sammenligning var der i uge 38 i 2011 i alt 1.574 brugere med i alt 7.003 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,45 time. Gennemsnittet for 2012 1.508 brugere med 6.635 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time.

Gennemsnittet for 2011 blev 1.584 brugere med 7.035 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,44 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2012

38

1.501

6.570

4,38

2012

32

1.508

6.665

4,39

 

Ændring fra uge 32 til uge 38

-7

 

-45

 

 

2011

2012

Gennemsnit

1.584

1.508

7.035

6.635

4,44

4,40

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der var i uge 38: 3 ledige plejecenterboliger og 5 ledige aflastningspladser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Kvalitetsstandard for specialtandplejen

29.15.16P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

20

 

Socialudvalget

05-11-2012

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Forslag til kvalitetsstandard for specialtandplejen forelægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Handicaprådet og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Sendes i høring.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden godkendes

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Specialtandplejen skal gennem et opsøgende, regelmæssigt tandplejetilbud med henblik på bevarelse af tænder, mund og kæber i funktionsdygtig stand, medvirke til, at den enkelte i videst muligt omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. Specialtandplejen skal sikre en kontinuitet mellem de forskellige elementer, eksempelvis de forebyggende og de behandlende.

 

Målgruppen er primært personer med en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte med fysiske tillægshandikaps. Dertil kommer visse personer med cerebral parese, udviklingsforstyrrelser, samt andre med meget betydelig funktionsnedsættelse, eksempelvis personer hårdt ramt af Parkinson eller sklerosepatienter. Tandbehandling kan foregå på kommunens tandklinik i Rønne eller på Specialtandlægeklinikken i Gentofte efter tandlægefaglig vurdering. Modtagere af ydelsen opkræves en årlig egenbetaling. I 2012 udgør egenbetalingen 1.725 kr.

 

Visitation til Specialtandpleje er tredelt. På baggrund af en faglig (pædagogisk) bedømmelse af patientens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud fremsendes henvisning (blanket) til Psykiatri og Handicap. Denne bedømmelse foretages af en fagperson, der har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse – eksempelvis den ansvarlige pædagogiske eller sundhedsfaglige leder af et tilbud. Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap henviser videre med betalingstilsagn til Specialtandplejen, der vurderer/visiterer det tandlægefaglige.

 

Personer der er henvist til specialtandpleje, og som efter tandlægefaglig visitation og rådgivning i specialtandplejen ikke skønnes at have behov for specialiseret behandling, henvises til behandling i omsorgstandpleje eller i praksistandplejen.   

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 5. november 2012

Handicaprådet d. 18. september 2012: Til efterretning, idet Handicaprådet finder tilbuddet om specialtandpleje godt.

 

MEDudvalget i Rønne Botilbud har drøftet det udsendte høringsmateriale vedr. Kvalitetsstandard for Specialtandplejen i Bornholms Regionskommune.

MED udvalget finder standarden fyldestgørende, og anerkender at visitation til ydelsen foretages i Psykiatri og Handicap, på baggrund af en pædagogisk vurdering fra personale tæt på, og med grundigt kendskab til den konkrete beboer.

 

MED-udvalget på Klintebo har drøftet det tilsendte materiale om Kvalitetsstandard for Specialtandplejen i Bornholms Regionskommune, og har ikke yderligere tilføjelser udover, at det er et præcist og gennemarbejdet materiale!

 

Bilag til Socialudvalget 27. august 2012

1.
Forslag til kvalitetsstandard specialtandplejen (DOC)

2.
Henvisningsblanket (DOC)

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

3.
Høringssvar Rønne Botilbud (DOC)

4.
Høringssvar Klintebo (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent møde

 10  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Slottet B3 2012

27.12.16K09-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

11

 

Socialudvalget

05-11-2012

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Sendes i høring i Ældreråd og i Handicapråd, idet udvalget noterer sig den skærpede anbefaling om at målrette beboerdokumentationen.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 1. august 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Slottet B3.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Det generelle indtryk af afd. B3

Det er Tilsynets generelle indtryk og oplevelse, at B3 fremstår som en veldrevet og velfungerende afdeling.

 

Det er Tilsynets indtryk, at der er ledelsesmæssigt fokus på fortsat at styrke et godt arbejdsmiljø. Medarbejderne gav udtryk for, at hverdagen fortsat byder på mange faglige og praktiske udfordringer qua beboernes stadigt dårligere fysiske som psykiske habitus.

 

Den beboer Tilsynet fik i tale, gav udtryk for tilfredshed med det samlede tilbud.

 

Der er fulgt tilfredsstillende op på Embedslægetilsynets anbefalinger, og det kommunale Tilsyn har givet 3 anbefalinger.

 

 

 

 

Hvor der ikke er angivet tidspunkt for opfølgning af anbefaling, skal dette være effektueret inden næste Tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. november 2012

Tilsynet har, henholdsvis den 10. september 2012, samt den 9. oktober 2012, modtaget en fyldestgørende opfølgning på de af Tilsynet givne anbefalinger.

 

 

Ældrerådet har på deres møde den 23. oktober 2012 haft sagen i høring. Ældrerådet udtaler:

"Ældrerådet kan tilslutte sig Tilsynets anbefaling af målrettet arbejde med beboernes handleplaner og ser med tilfredshed på personalets indsats for at give beboerne de bedst mulige opholdsvilkår."

 

Handicaprådet har haft sagen i høring den 22. oktober 2012. Handicaprådet udtaler:

”Sagen tages til efterretning”

 

 

Bilag til Socialudvalget 24. september 2012

1.
Tilsynsrappot B3 Slottet 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Innovationsprojekt vedr. velfærdsløsninger - MyBack

87.08.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

8

 

Socialudvalget

05-11-2012

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Stillingtagen til Bornholms Regionskommunes medvirken i projekt MyBack, som omhandler innovation af velfærdsløsninger. Der er på grund af en ansøgningsfrist den 20. august  fremsendt ansøgning til Fornyelsesfonden med bemærkning om, at projektsamarbejdet forudsætter politisk behandling og godkendelse. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at godkende Bornholms Regionskommunes (Døgnplejen Bornholms) medvirken i projekt MyBack i perioden 1.1.2013 – 31.12.2014 under forudsætning af, at den beskrevne finansiering er tilvejebragt

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Drøftet. Inden politisk stillingtagen ønskes en udtalelse fra Døgnplejen Bornholms MED-udvalg om projektets relevans.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at på baggrund af det indkomne høringssvar fra Døgnplejen Bornholms MED-udvalg medvirker Bornholms Regionskommune (Døgnplejen Bornholm) ikke i projektet på nuværende tidspunkt

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Godkendt, at Bornholms Regionskommune ikke medvirker i projektet.

 

Sagsfremstilling

Innovationsprojektet har 2 hovedformål: Forebyggende effekt: MyBack mindsker risikoen for både akutte rygsmerter, rygskader samt mindsker risikoen for nedslidning over tid i rygsøjlen. Effektiviserende effekt: MyBack gør tillige genoptræning mere effektiv, såfremt rygproblemer er opstået. Helt konkret er MyBack en automatisk ergonomisk vejleder, der bl.a. advarer brugeren om:

Ø       Skadelige bevægelser i ryggen

Ø       Dårlige arbejdsstilklinger

Ø       Forkerte løft

Ø       Problematiske bevægelser i ryggen, når der er krav om stabilitet, efter f.eks. diskusoperation

 

MyBack skal derfor udvikles som en beklædningsgenstand brugeren kan have direkte på huden og under sit almindelige tøj. I beklædningen indvæves sensorer, processer, batteri m.v., endvidere er der tilknyttet en mobil applikation og software. Grundlæggende måler MyBack konstant muskelkraft i overkroppen, rygsøjlens placering, samt tiden af en bestemt ledplacering. Hvis kombination af eksempelvis en bestemt bevægelses hastighed, retning og den anvendte muskelkraft er potentiel skadelig, advares brugeren af MyBack med lyd og/eller vibration således, at den skadelige påvirkning undgås, og en anden arbejdsstilling indtages.

MyBack registrerer målingerne, der kan lagres på og deles via PC, Notebook, SmartPhone og lignende. Der er flere mulige tekniske løsningsspor. Afsættet herfor er eksisterende valid viden om, hvornår en arbejdsstilling bliver uhensigtsmæssig, og hvor lang tid man maksimalt bør være i arbejdsstillinger.     

 

Der er i projektet lagt stor vægt på brugerinddragelse. MyBack skal bruges gennem en længere periode og meget tæt på kroppen. Det er vigtigt, at det er behageligt at have på, simpelt at bruge og hurtigt giver konkrete resultater. Det skal fungere uden at brugeren bliver forstyrret i sit arbejde og funktionaliteten er afgørende for, om brugeren vil benytte MyBack så længe, at den varige ønskede effekt opnås. I projektplanlægningen er der lagt vægt på denne proces, der sikres gennem inddragelse af ISS Bornholm, Bornholms Hospital og Bornholms Regionskommunes døgnpleje. Det forudsættes, at disse stiller hver 8 medarbejdere, til rådighed som testpersoner i projektet. Gennem disse testpersoner afprøves og udvikles teknologi og prototyper løbende gennem hele projektperioden.

 

CompanyCare har den faglige baggrund indenfor ergonomi og arbejdsmiljø og vil for en stor dels vedkommende stå for den brugerdrevne innovationsproces. FinnBech Consulting vil være ansvarlig for projektstyring. Carsten Sheibye ansvarlig for økonomi og kommercialisering. ISS Bornholm sikrer projektet adgang til mere end 500.000 medarbejdere, der ligger i den primære målgruppe verden over. Business Center Bornholm sikrer en adgang til erhvervsliv og produktionsmuligheder lokalt på Bornholm, Bornholms Hospital repræsenterer specifik målgruppe og Bornholms Regionskommunes døgnpleje udgør først og fremmest et område med mange personforflytninger og medarbejderne er traditionelt meget nedslidningstruet.

 

Projektperiode 1.1.2013 – 31.12.2014.

Økonomiske konsekvenser

Projektets samlede budget udgør kr. 8.629.460. Heraf søges der om støtte fra FornyelsesFonden på kr. 4.970.536, Egenfinansiering udgør kr. 3.658.924, der dækkes således: CompanyCare finansierer 66% af egen løn svarende til kr. 537.200. FinnBech Consulting finansierer 66% af egen løn svarende til kr. 497.200. Business Center finansierer den fulde egenbetaling af løn svarende til kr. 32.880, beløbet finansieres alene gennem arbejdstid.

ISS Bornholm, Bornholms Hospital og Bornholms Regionskommune finansierer hver kr. 183.900, beløbet finansieres alene gennem arbejdstid.

I alt egenfinansieres gennem løn kr. 1.618.980.

Projektet er i dialog med mulige leverandører og konsulentvirksomheder, der under forudsætning af FornyelsesFondens støtte, ser positivt på medfinansiering af ca. kr. 1.200.000. Endvidere har projektet positive tilkendegivelser på sponsorering af de resterende kr. 839.945, der søges tilvejebragt ved projektets opstart. Projektets likviditet sikres indledningsvist gennem råderet over kr. 500.000, som stilles til rådighed af CompanyCare, FinnBech Consulting og Carsten Scheibye.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. november 2012

MED-udvalget ved Døgnplejen Bornholm fremsender følgende høringssvar:

 

”MED-udvalget i Døgnplejen Bornholm har drøftet initiativet. Umiddelbart er idégrundlaget interessant og det kan være interessant i fremtiden, at teste effekten af et færdigudviklet produkt. Døgnplejen Bornholm har stor opmærksomhed på arbejdsmiljøet, herunder også fokus på tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, hvorfor der arbejdes med forflytningsvejledning og forskellige hjælpemidler i hverdagen.

 

MED-udvalget finder dog, at projektet er på så tidligt et stadie i udviklingen, hvor hverken eksakt teknologi eller egentlige prototyper er specificeret eller udviklet til test, at det ikke giver mening at afsætte de ønskede ressourcer i form af medarbejdertimer til projektet. Hverdagen i Døgnplejen Bornholm er under et stort pres og medarbejderne har mange igangværende udviklingsprojekter at skulle forholde sig til, udover alm. drift.

 

Således vil MED-udvalget i Døgnplejen Bornholm sige tak for tilbuddet om at deltage i MyBack projektet, men må afslå af de ovennævnte grunde.”

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Høringssvar (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  1. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser

00.01.10P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser førstebehandles samtidig af fire fagudvalg og tilbagesendes herefter med bemærkninger til projektgruppen med henblik på at formulere et endeligt forslag til politik for indsatserne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         at Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget henholdsvis Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget drøfter politikudkastet

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Drøftet. Socialudvalget ønsker et andet udkast forelagt inden endelig stillingtagen. Anbefales således genoptaget på et senere møde.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at lade udarbejde en politik for de specialiserede sociale indsatser og godkendte samtidig et kommissorium for arbejdet. Ifølge kommissoriet skal politikken for de specialiserede indsatser med udgangspunkt i borgerens særlige behov

·         udtrykke de overordnede politiske mål og ambitioner for den samlede indsats

·         være retningsgivende for regionskommunens tilbud på tværs af organisationen

Styregruppen og projektgruppen har i maj, juni og august holdt møder med ledere og udvalgte medarbejdere fra området og har i slutningen af august holdt åbent borgermøde med brugere, pårørende, politikere, organisationer og aktører, der er i berøring med eller beskæftiger sig med de specialiserede sociale indsatser.

På temamødet den 11. oktober 2012 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for nogle cases og nogle politikord, udledt af møderne med aktørerne på området. Ud fra drøftelserne på temamødet er udarbejdet et 1. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser.

Udkastet behandles i løbet af uge 45 af Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Udvalgenes forslag og bemærkninger indgår herefter i udarbejdelsen af et endeligt forslag til politik for indsatserne. Forslaget behandles af de fire udvalg i uge 49 med henblik på at indstille til kommunalbestyrelsen, at forslaget sendes i høring blandt relevante organisationer i januar 2013. Høringssvarene indgår i den endelige behandling af politikken i de fire udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen i februar 2013.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Udkast til politik for de specialiserede indsatser (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik 2012

27.36.04P23-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Årlig revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik, som sidst er godkendt af Socialudvalget den 26. september 2011, samt indarbejdelse af konsekvenser ved rammereduktion af BUM-budgettet for 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd samt berørte virksomhedes MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Nærværende forslag til kvalitetsstandard er 1) den årlige revidering af denne og 2) indarbejdelse af rammereduktion af BUM-budgettet for 2013 på kr. -600.000. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med døgnplejen og visitationen.

 

Vedr. den årlige revidering er der på baggrund af døgnplejens og visitationens erfaringer i arbejdet med kvalitetsstandarden primært gjort tiltag, så den reviderede standard fremstår mere tydelig og præcis, samt afspejler det aktuelle niveau og den praksis, som finder sted.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Forslag til kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2011

27.12.16K09-0078

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Der udarbejdes årligt en redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dag- og botilbud på voksenhandicapområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2011 sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Tilsynet har gennemført 12 anmeldte dialogbaserede tilsyn samt et opfølgende tilsyn i 2011.

Formålet med tilsynsbesøgende er at påse, at

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og

·         forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

For hvert gennemført tilsyn er der udarbejdet en rapport, som behandles i Socialudvalget efter høring i Handicaprådet og de respektive MED-udvalg.

 

Tilsynet kan på baggrund af en gennemgang af alle rapporter i 2011 konkludere, at

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet,

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.

 

Tilsynet har besluttet, at man i 2012 vil fortsætte fokuspunkterne fra 2011, som er

medborgerskab/borgerinddragelse, indholdet i tilbuddet og den omsorg der gives til borgeren, medicinhåndtering og opfølgning på tidligere anbefalinger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Tilsynsredegørelse for voksen handicapområdet 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Klippebo 2012

27.12.16K09-0073

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 20. august 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Klippebo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Tilsynets generelle indtryk af Klippebo

 

Det er Tilsynets indtryk, at Plejecenter Klippebo er et godt og veldrevet sted, hvor beboerne er glade for at bo. De fysiske rammer i lejlighederne er gode, og der arbejdes med at gøre fællesområderne bedre. Beboerne får den hjælp, som de er visiteret til.

 

         Tilsynet anbefaler, at døgnrytmeplanerne ajourføres, og at det sikres, at der ikke kan opstå tvivl om, hvilken indsats der skal gøres overfor beboerne. Tilbagemelding til Tilsynet senest d. 31. oktober 2012

 

         Tilsynet anbefaler, at der tilbydes udarbejdet handleplan jfr. servicelovens § 141

 

         Tilsynet udbeder sig en redegørelse om, hvilke tanker der ligger til grund for beslutningen, om at vække beboere for at skifte ble om natten.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynsmyndigheden har pr. mail af 11. oktober 2012, modtaget en fyldestgørende og tilfredsstillende opfølgning på de 3 anbefalinger der blev givet i forbindelse med tilsynet.

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Tilsynsrapport Klippebo 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Slottet B2

27.12.16K09-0075

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 17. september 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Slottet B2.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Tilsynets generelle indtryk af Slottet afd. B2

Det er Tilsynets generelle indtryk og oplevelse, at B2 fremstår som en veldrevet og velfungerende afdeling. Beboerne får den hjælp, som de er visiteret til og har behov for. Der er ledelsesmæssigt fokus på fortsat at styrke et godt arbejdsmiljø.

 

Der er fulgt tilfredsstillende op på embedslægetilsynets anbefalinger.

 

Der er ikke givet anbefalinger i forbindelse med tilsynet 2012.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Tilsynsrapport Slottet B2 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2012

27.12.16K09-0074

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Røbo den

11. september 2012.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

 

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbuddet Røbo, samt Rø Aktivitetscenter. Begge tilbud fremstår pæne og renholdte, og de beboere, Tilsynet traf hjemme, gav udtryk for at være godt tilfredse med at bo på Røbo.

 

De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår vedligeholdte. Der er nogle flotte udenoms arealer, som beboerne flittigt benytter sig af.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Tilsynsrapport Røbo 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Projekt medicindosering i hjemmet (pilleautomat)

27.35.08P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

LevVel fonden har meddelt tilsagn om tilskud til projekt medicindosering i hjemmet. Der var ansøgt og er givet tilsagn om kr. 340.000 til projektet. Midlerne udbetales til DELTA (Godkendt Teknologisk Service (GTS) forskningsinstitut, som projektansøger). Projektet kører med delt projektledelse mellem DELTA og Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har igennem foråret 2012 vist interesse for og har haft dialogmøder med MedicPen og KMD HealthCare. Senere kom DELTA med på projektet og gennem DELTA er nu også Pharmakon med.

 

Projektpartnere:

·         MedicPen, AB – Producent af udstyr til medicinering (Pille dispenser og automatiseret håndteringsmaskine til pakning af piller i doseringskassetter)

·         KMD HealthCare – Leverandør af omsorgssystemet CARE (tidl. RambøllCare)

·         DELTA – Forskningsinstitut (GTS), Idemolab laver bl.a. produktinnovation/udvikling inden for velfærdsteknologi, hjælper med design- og udviklingsprocessen i de tidlige faser ved udviklingen af intelligente produkter (prototyper)

·         Pharmakon - Forskning, udvikling og forsøgsvirksomhed inden for lægemiddelanvendelse og sikker medicinering.

 

Problemstilling: Hvorfor en pilleautomat?

Mange borgere er afhængige af, at tage den ordinerede medicin i de rette mængder og på de rigtige tidspunkter. For nogle borgere er dette forbundet med problemer, og årsagerne hertil kan f. eks. være: problemer med hukommelsen, en kompleks medicineringsprofil eller meget hyppige doser.

Forkert medicinering kan medføre sygdom, utilsigtede bivirkninger, hospitalsindlæggelse, genoptræning samt efterfølgende behov for overvågning og korrigerende medicinering. Ingen er i tvivl om, at livskvaliteten bliver berørt af disse konsekvenser – ej heller, at de medfører væsentlige, unødvendige omkostninger for samfundet, specielt inden for kommunal sundhedspleje.

 

Bornholms Regionskommune ønsker at reducere antallet af utilsigtede hændelser (UTH) relateret til medicinering, ved at flytte medicindoseringen ud i borgerens eget hjem. Dette er i første omgang i ældreplejen, men tænkes udvidet til andre grupper på fast medicin, f.eks. på kronikerområdet.

Projektets formål er at sikre og understøtte indtagning af korrekt medicintype, korrekt medicinmængde og indtagelse på de rigtige tidspunkter i eget hjem. Projektet har fokus på at løse dette gennem identificering og generering af en pille ”device” (pilleautomat) til borgerens hjem, og projektet vil derfor specificere, identificere, konceptualisere og brugerevaluere forskellige prototyper for pilleautomaten samt kvalificere behov, pris, potentiale og arbejdsgange. Dette skal bl.a. sikre et beslutningsgrundlag for Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune mod et videre forpligtende samarbejde.

 

Projektet vil have følgende leverancer:

·         Synliggørelse af marked, målgruppe(r), behov og potentiale. Beskrivelse af arbejdsgang og organisation.

·         Identificering, udvikling og brugertest af 2-5 prototyper

·         Evaluering, herunder udvælgelse af prototype for videre aftestning hos udvalgte borgere.

 

Succeskriterier – forventninger på længere sigt:

Igennem en MiniBusiness Case skal projektet give BRK et grundlag til at beslutte, hvilken medicineringsform BRK ønsker fremadrettet.

 

Tidsplan:

1. november 2012 – 30. juni 2013 (i alt 8 måneder).

Projektforløbet er bygget op over 4 workshops, der alle tager udgangspunkt i stor involvering af projektdeltagerne:

    Workshop 1.    Brugerscenarier                                   ultimo november 2012

    Workshop 2.    Prototyper og idégenerering               primo januar 2013

    Workshop 3.    Brugerevaluering I                      primo marts 2013

    Workshop 4.    Brugerevaluering II                     primo maj 2013

Workshoppen omkring brugerscenarier vil også omhandle brugsscenarie for håndtering af medicin fra Fælles Medicin Kort (FMK) eller omsorgssystemet CARE, apotek til hjemmesygeplejerske og borgerens hjem – dette værende brugssituationen i dag som mulige fremtidige scenarier og organiseringer.

Workshops for brugerevalueringer vil foregå i de relevante brugsomgivelser og med de relevante brugere; dette værende hjemme hos borgeren, på apoteket og med døgnplejen.

 

 

 

Forventet besparelses- eller kvalitetspotentiale:

Besparelsespotentialet skal ses i, at mindre fejlmedicinering vil give færre genindlæggelser, mindre hjemmesygepleje og genoptræning.  Derudover må det forventes, at der kan reduceres i hjemmebesøg, fx de besøg hvor det alene er pga. en ændring i medicindoseringen.

Kvalitetspotentialet skal ses i, at medicindoseringen er online og opdateret, så borgeren får den rette medicin på rette tidspunkt og dermed opnår en øget livskvalitet.

Økonomiske konsekvenser

Projektets totale budget er på:           kr. 925.000

Heraf følgende privat finansiering:      kr. 340.000

BRK og DELTA medfinansiering:          kr. 245.000

Fondsmidler fra LevVel                      kr. 340.000

Medfinansiering betyder, at projektet finansieres med ressourcetimer fra BRK (primært via projektleder for velfærdsteknologi samt sygeplejersker fra døgnplejen). Øvrig privat medfinansiering ved DELTA, MedicPen, KMD HealthCare, Pharmakon.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Lev Vel ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Ældreprisen 2012

00.05.07G01-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

13

 

Socialudvalget

05-11-2012

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en ældrepris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a., der har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at prisoverrækkelsen finder sted onsdag den 7. november kl. 15.00

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Godkendt, dog således at prisoverrækkelsen finder sted umiddelbart efter Socialudvalgets møde den 6. december.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at der udvælges modtager(e) af Ældreprisen

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Modtagere af prisen udpeget blandt 11 indstillinger. Uddeles torsdag den 6. december kl. 13.00.

 

Sagsfremstilling

Ældreprisen gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for ældre borgere på Bornholm.

 

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

·         Oplevelser til de ældre ud over det sædvanlige

·         Tiltag der letter de ældres hverdag

·         Mulighed for at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater til ældreprisen vil ske onsdag den 17. oktober samt onsdag den 24. oktober Indkomne forslag skal være modtaget i Social- og Sundhedssekretariatet senest mandag den 29. oktober 2012 kl. 12.00.

Socialudvalget vil på sit møde den 5. november 2012 blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. november 2012

Der er indkommet ? indstillinger til ældreprisen.

Bilag til Socialudvalget 24. september 2012

1.
Annonce (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Handicapprisen 2012

00.05.07G01-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

12

 

Socialudvalget

05-11-2012

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget uddeler hvert år en handicappris, som er en påskønnelse til personer, foreninger o.a., der har ydet en ekstra indsats.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at prisoverrækkelsen finder sted onsdag den 7. november kl. 15.00

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Godkendt, dog således at prisoverrækkelsen finder sted umiddelbart efter Socialudvalgets møde den 6. december.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at der udvælges modtager(e) af Handicapprisen

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Modtagere af prisen udpeget blandt 8 indstillinger. Uddeles torsdag den 6. december kl. 13.00.

Sagsfremstilling

Prisen gives til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for handicappede borgere på Bornholm.

 

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f.eks.

·         Oplevelser til de handicappede ud over det sædvanlige.

·         Forbedring af handicappedes muligheder i forhold til bolig, arbejde og fritid, herunder mulighed for deltagelse i det sociale og kulturelle liv.

·         Fysisk tilgængelighed.

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater til Handicapprisen vil ske onsdag den 17. oktober samt onsdag den 24. oktober Indkomne forslag skal være modtaget i Social- og Sundhedssekretariatet senest den mandag den 29. oktober 2012 kl. 12.00.

Socialudvalget vil på sit møde den 5. november 2012 blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af kontoen for sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 5. november 2012

Der er indkommet ? indstillinger til Handicapprisen.

Bilag til Socialudvalget 24. september 2012

1.
Annonce (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Udpegning til repræsentant i bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

54.10.00A23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter  

Resumé

Der skal udpeges en repræsentant fra ældreområdet til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, gældende for perioden 1. oktober 2012 - 30. april 2014.                        

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kompetencen til at udnævne repræsentant til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole tildeles områdechefen

 

Socialudvalget d. 5. november 2012

Godkendt.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har d. 17. januar 2007 besluttet, at ældreområdets repræsentant i bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er lederen af Visitation Ældre, denne virksomhed har senere skiftet navn til Borger og Sundhed. Den nuværende leder af Borger og Sundhed stopper pr. 30. november 2012.

Bestyrelsens funktionsperiode har været forlænget, grundet skolens fusionsplaner. Der er endnu ikke afgivet svar om den ønskede fusion.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole anmoder derfor Socialudvalget om at udpege en ny repræsentant for perioden 1. oktober 2012 – 30. april 2014. Herefter følger bestyrelsesperioden valgperioden for kommunevalg.    

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Mødeplan for 2013 - Socialudvalget revideret

00.22.04A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter 

Resumé

I Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 godkendtes forslag til mødeplan for 2013 omhandlende Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at udvalget drøfter og fastlægger møderne, samt mødetidspunkt for udvalgets ordinære møder

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Udvalgets mødeplan for 2013:

Mandag den 4. februar kl. 14.15.

Torsdag den 7. marts kl. 16.00.

Torsdag den 4. april kl. 16.00.

Torsdag den 2. maj kl. 16.00.

Torsdag den 6. juni kl. 13.00.

Torsdag den 15. august kl. 14.00.

Mandag den 2. september kl. 14.15

Mandag den 23. september kl. 14.15.

Mandag den 4. november kl. 14.15.

Torsdag den 5. december kl. 14.00.

 

Sagsfremstilling

Mødeplanen er fastlagt under hensyn til sagernes videre behandling i ØKE, og KB, således at de stående udvalgs møder primært holdes i begyndelsen af hver måned, så at de sager der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØKE og KB.

 

 

Socialudvalgets mødeplan for 2013 er mandagene: 4. februar, 4. marts, 8. april, 6. maj, 3. juni, 12. august, 2. september, 23. september, 4. november og 2. december.

 

Det skal fra formandens side foreslås, at følgende møder flyttes:

Mandag den 4. marts til torsdag den 7. marts.

Mandag den 8. april til fredag den 5. april. 

Mandag den 6. maj til torsdag den 2. maj.

Mandag den 3. juni til torsdag den 6. juni.

Mandag den 12. august til onsdag den 14. august.

Mandag den 2. december til onsdag den 4. december.  

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Status for tildeling af § 18-midler 5. november 2012

27.15.12I08-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

23

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

 

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Status vedrørende uddeling af § 18-midler 2012 ser til udvalgets orientering således ud:

I budget 2012 er der afsat i alt 649.792 kr.

Der er et restbeløb på 157.372 kr.

På mødet i dag er der sager til beslutning for 143.100 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Kræftens bekæmpelse søger § 18-midler til kursus om mindfullnes for kræftramte

27.15.12Ø40-0177

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

24

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kræftens Bekæmpelse søger § 18-midler til afvikling af kursus om mindfullness.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·           at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Afslag.

Sagsfremstilling

Formålet med kursus i mindfullness er, at give kræftpatienter redskaber til at komme videre og håndtere symptomer som stress, angst, depression, der ofte følger efter sygdomsforløbet.

 

Undersøgelser viser, at mindfullness-baseret terapi hjælper kræftpatienter, som lider af angst, depression og stress, idet mindfullness har en positiv effekt i behandlingen af disse symptomer og generelt øger livskvaliteten, samt giver energi og ressourcer til at komme videre.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 24.000 kr. Det samlede budget udgør 28.000 kr.

 

Foreningen, som i 2011 fik bevilget 25.000 kr. til netværksgrupper for efterladte og ligeledes i 2010 25.000 kr. til opstart af netværksgrupper, har ingen formue, idet midler sendes til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  TUBA Bornholm søger § 18-midler til uddannelse af frivillige terapeuter samt driftsudgifter

27.15.12Ø40-0178

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

25

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

TUBA Bornholm søger § 18-midler til uddannelse af frivillige terapeuter samt driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Bevilget kr. 40.000.

 

Sagsfremstilling

Formålet med uddannelse af frivillige terapeuter er fortsat at kunne anvende frivillig arbejdskraft, både fagligt, professionelle samt færdigbehandlede unge, for derved at kunne forebygge og behandle de vanskeligheder, der opstår i forbindelse med alkoholmisbrug.

 

Konkret ønskes tilskud til materialer, aktiviteter, supervision af ekstern psykolog og internt personale samt transportomkostninger til uddannelsesdage i København.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 50.000 kr.

 

Foreningen, som ingen formue har, fik i 2011 bevilget 40.000 kr. til uddannelse af frivillige terapeuter og i 2010 25.000 kr. til introdag for frivillige samt supervision.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Frelsens Hær, Rønne Korps søger § 18 midler til julehjælp og akut hjælp

27.15.12Ø40-0179

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

26

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Frelsens Hær, Rønne Korps søger midler til julehjælp og akut hjælp.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Bevilget kr. 40.000.

 

Sagsfremstilling

Frelsens Hær Danmark udfører socialt og kirkeligt arbejde, der stilles dog ingen krav om deltagelse i den kirkelige del for at få hjælp. Foreningens hovedaktiviteter er: værested, hjemløseherberg, krisecentre, besøgstjeneste, bisidderfunktion, familiearbejde for udsatte familier, børn og unge, julehjælp, julearrangementer, akut hjælp, genbrugsarbejde og andet.

 

Frelsens Hær, Rønne Korps aktiviteter er: værested hver fredag med samtale og bespisning (mellem 20 – 40 deltagere), besøgstjeneste, bisidderfunktion, julehjælp, julearrangementer og akut hjælp.

 

Formålet med julehjælpen er at give modtagerne mulighed for, at holde den jul, de ellers ikke ville have råd til, bl. a. i forhold til julemad og evt. gaver til børn. 150 familier fik julehjælp i 2011, og behovet synes ikke mindre i 2012.

 

Den akutte økonomiske hjælp (gavekort) gives eksempelvis til familier på kontanthjælp, som pga. uforudsete udgifter ikke har penge til nødvendige fornødenheder sidst på måneden. 

 

Foreningen har ca. 25 medlemmer på Bornholm og ca. 16 – 18 frivillige.

 

Frelsens Hær Danmark søger Socialministeriets fonde og private fonde, hvor de opnåede midler fordeles mellem de forskellige korps i Danmark. Således supplerer Frelsens Hær Danmark bl. a. med ekstra midler til uddeling af julehjælp til de enkelte korps.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 50.000.

Det samlede budget til aktiviteten angives til kr. 85.000.

 

Frelsens Hær, Rønne Korps ansøgte i 2011 om kr. 103.000 til ovenstående aktiviteter. Socialudvalget bevilgede i alt kr. 40.000, kr. 30.000 til julehjælp og kr. 10.000 til akut hjælp.

Af det fremsendte regnskab for 2011 fremgår det, at der er ydet julehjælp for kr. 39.200 og akut hjælp for kr. 7.214. Hovedorganisationens egenkapital udgør pr. 31.12.2011 kr. 219.781. Frelsens Hær, Rønne Korps oplyser formuen til 0 kr. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Kvindekrisecenter Bornholm søger § 18 midler til kalendere og gaver til de frivillige

27.15.12Ø40-0180

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

27

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kvindekrisecenter Bornholm søger midler til indkøb af kalendere og julegaver til de frivillige.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Bevilget kr. 2.100 til kalendere.

 

Sagsfremstilling

Foreningens formål er, at drive et kvindekrisecenter på Bornholm. Kvindekrisecenteret skal give kvinder, med eller uden børn, der har været truet eller udsat for fysisk/psykisk vold, trusler eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold, midlertidig og anonym beskyttelse. Foreningen arbejder bevidst på, at kvinden og barnet/børnene får støtte og oplysning via kvalificeret ansat personale i samarbejde med frivillig arbejdskraft.

 

Kvindekrisecenteret kunne i 2011 fejre 20 års fødselsdag, og havde i 2011 en belægningsprocent på 87,53. Kvindekrisecenteret yder også rådgivning og i 2011 var der 148 henvendelser, personlige, telefoniske eller skriftlige.

 

Kvindekrisecenter Bornholm søger midler til indkøb af kalendere til de frivillige til brug for deres arbejde på centeret. Derudover ønsker kvindekrisecenteret at belønne de frivillige medarbejdere med en lille julegave for det store arbejde de udfører i og for centeret. Kvindekrisecenteret har døgndækning og aften/nat og weekender er besat af frivillige vagter. 

 

Der er i 2012 tilknyttet 70 frivillige til kvindekrisecenteret.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 9.100

Kalendere (70 stk. x kr. 30)  = kr. 2.100

Julegaver (70 stk. x kr. 100) = kr. 7.000

 

Formue pr. 31.12.2011 kr. 5.601.

 

Kvindekrisecenteret har i 2012 søgt midler til logobånd og stande på Hammershus Fairtrade Concert og Wonderfestiwall med kr. 10.243,75. Udvalget besluttede i sit møde den 7. maj at give afslag på ansøgningen, Leif Olsen ønskede at bevilge kr. 10.000.

 

I 2011 bevilgedes kr. 9.100 og i 2010 kr. 7.800 til kalendere og gaver til de frivillige på centeret.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  TK-Bornholm søger § 18 midler til transportudgifter

27.15.12Ø40-0182

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

28

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Tandemklubben på Bornholm under Dansk Blindesamfund søger midler til dækning af transportudgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Bevilget kr. 5.000.

 

Sagsfremstilling

Tandemklubben Bornholm under Dansk Blindesamfund har eksisteret i 27 år. Tandemklubbens hovedaktiviteter er frivillighedsformidling og cykling/motion. Målgruppen er blinde og svagtseende og der er ugentlig aktivitet/cykling med seende piloter. Endvidere henter klubben blinde og svagtseende rundt omkring på Bornholm til arrangementer på Sagahuset i Rønne.

 

Dansk Blindesamfund har ca. 100 medlemmer på Bornholm, og Tandemklubben har heraf ca. 15 medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 10.000 til dækning af transportudgifter.

Formue pr. 31.12.2012 kr. 85.939,26.

 

Tandemklubben Bornholm har ikke tidligere i 2012 søgt om § 18 midler.

Klubben søgte om kr. 10.000 ultimo december 2011, og fik ved en administrativ bevilling den 3.1.2012 bevilget kr. 6.000 for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

29

 

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

TrygFondens besøgshundeordning er startet op på plejehjem og plejecentre med foreløbig 28 godkendte hunde.

Status for byggeriet på Plejecenter Klippebo.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

30

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Punkterne: 13, 15, 16 og 17 i begge råd. Punkt 14 i Handicaprådet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt - Personsag