Referat
Socialudvalget
06-12-2012 kl. 14:15
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anlægsbevilling til indretning og bestykning af Sønderbo
  åbent 3 Organisationsudvikling og ændret personalesammensætning indenfor plejeboligområdet
  åbent 4 Det nære sundhedsvæsen
  åbent 5 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012, Socialudvalget
  åbent 6 Månedlig budgetopfølgning oktober 2012 vedr. ældreområdet
  åbent 7 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 38 - 44 i 2012
  åbent 8 Revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik 2012
  åbent 9 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2011
  åbent 10 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Klippebo 2012
  åbent 11 Rapport uanmeldt plejehjemstilssyn Slottet B2
  åbent 12 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2012
  åbent 13 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Lunden 2012
  åbent 14 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Kommunikationscentret 2012
  åbent 15 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg SACS Strøby 2012
  åbent 16 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg SACS Sandemandsgården 2012
  åbent 17 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet 2012
  åbent 18 Organisering af samlet aflastningstilbud for børn og voksne
  åbent 19 Etablering af én ambulant alkoholbehandling på Bornholm
  åbent 20 Godkendelse af tilbud som beskyttet beskæftigelse efter serviceloven
  åbent 21 Gensidig orientering
  åbent 22 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  lukket 101 Lukket punkt - Personsag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

1

 

 

Fraværende

Trine Rasmussen mødte kl. 14.40 ved behandling af punkt 101.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 101 behandles som det første punkt på dagsordenen. Servicedirektør Johannes Nilsson deltog under behandling af punktet.

Ellers ingen bemærkninger.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Anlægsbevilling til indretning og bestykning af Sønderbo

00.30.08G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Social- og Sundhedssekretariatet ansøger om en anlægsbevilling på 1.050.000 kr. til indretning af Korttidshuset Sønderbo. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.050.000 kr. til indretning af Korttidshuset Sønderbo

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændring af plejeboligstrukturen på ældreområdet er plejehjemspladserne på Sønderbo blevet flyttet til Plejecenter Snorrebakken. Plejehjemmet Sønderbo omdannes til ’Korttidshus’ og skal fremover rumme alle kommunens korttidspladser, dagscenteraktivitet samt store dele af kommunens genoptræningstilbud.

Økonomiudvalget har den 22. august 2012 godkendt, at 3.093.000 kr. af overført driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre kan anvendes til ombygning og møblering af Sønderbo. Denne sag vil blive forelagt til politiks behandling i 2013, når der er et overblik over ombygningens omfang.  

Samling af korttidspladserne på Sønderbo pr. august 2012 har medført et betydeligt større behov bl.a. for indretning og bestykning end forventet, herunder etablering af loftslifte, indkøb af el-senge mv. Disse øgede udgifter til indretning og bestykning kan ikke rummes indenfor de ca. 3,0 mio. kr., der allerede er reserveret til ombygning og møblering af Sønderbo. 

Den her ansøgte anlægsbevilling skal anvendes til afholdelse af de øgede udgifter til indretning og bestykning.

Borgere, der er visiteret i korttidspladserne kan bl.a. ikke bevilges hjælpemidler til eget brug, som de kan i eget hjem og derfor skal der investeres i en række generelle hjælpemiddel foranstaltninger, så Sønderbo kan fungere optimalt både for borgerne og for medarbejderne.

Indkøb af hjælpemidlerne vil beløbe sig til ca. 560.000 kr.

Til de nuværende fællesarealer genanvendes spiseborde, stole og andre mindre møbelarrangementer, men der vil være behov for en række indkøb som f.eks. hvilestole, sofaborde, sofaer, lamper, TV samt it-udstyr, kabling m.m.

Indkøb til fællesarealerne vil beløbe sig til ca. 150.000 kr.

Til de ca. 15 nye korttidspladser (eksisterende plejeboliger) på Sønderbo, genbruges alle de møbler, senge m.m., som Bornholms Plejehjem og –centre kan finde også fra de øvrige nedlagte plejehjem. Der mangler dog fortsat en række forhold som supplerende elinstallationer, madrasser til senge, tv-fladskærme m.m.

Indkøb til de nye korttidspladser vil beløbe sig til ca. 130.000 kr.

Omdannelsen og indretningen af dagscentret herunder anretter køkken, brug af mindre stuer (nuværende plejeboliger) vil også kræve nogle nye indkøb, som f.eks. hvilestole, spisebord og stole m.m.

Indkøb til de ændrede indretninger af dagcentret vil beløbe sig til ca. 130.000 kr.

Omdannelsen og indretningen af genoptræningsenheden vil kræve indretning og indkøb af nyt supplerende trænings- og køkkenudstyr m.m.

Indkøb af udstyret m.m. vil beløbe sig til ca. 80.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 1.050.000 kr. til indretning og bestykning af Sønderbo foreslås finansieret Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre, og kan specificeres således: 260.000 kr. foreslås finansieret af ikke forbrugte driftsmidler på puljen til fordeling mellem virksomhederne og 790.000 kr. foreslås finansieret af ikke forbrugte driftsmidler samt overført mindreforbrug fra 2011 på budgettet for hverdagsrehabilitering. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Organisationsudvikling og ændret personalesammensætning indenfor plejeboligområdet  

00.15.02A21-0041

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Med henblik på udmøntning af 0,3 mio. kr. i f. m. budget 2013 til organisationsudvikling og ændret personalesammensætning indenfor plejeboligområdet er der udarbejdet forslag dels til etablering af yderligere én selvstændig virksomhed på plejeboligområdet og til ændret faglig personalesammensætning i Bornholms Plejehjem og -centre.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at forslag til yderligere én selvstændig virksomhed på plejeboligområdet og en ændret faglig personalesammensætning i Bornholms Plejehjem og -centre drøftes

b)     at forslag om ændret faglig personalesammensætning i Bornholms Plejehjem og –centre ved at konvertere 2 stillinger på Plejecenter Klippebo og 4 stillinger på Plejecenter Aabo til pædagogstillinger drøftes

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Forslag b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2013 vedtaget en række politiske prioriteringer indenfor Socialudvalgets område, herunder ændret struktur og personalesammensætning på plejehjemmene på Bornholm. Udmøntningen heraf behandlede udvalget i sit møde den 5. november, hvor det blev besluttet, at udarbejde forslag dels til etablering af yderligere én selvstændig virksomhed på plejeboligområdet og til ændret faglig personalesammensætning i Bornholms Plejehjem og -centre.

 

Formålet er at fremme udviklingen af leve-bomiljøer på plejeboligområdet på Bornholm gennem ændring af de organisatoriske rammer og udvikling af virksomhedskulturen.

   

Etablering af yderligere én selvstændig virksomhed på plejeboligområdet

Baggrunden for etablering af yderligere én selvstændig virksomhed på plejeboligområdet er gennem en selvstændig ledelse på plejecentret at fremme udvikling af leve-bomiljøer gennem organisationsudvikling.   

Etablering af yderligere én virksomhed på plejeboligområdet indebærer, at Bornholms Plejehjem og -centre opdeles i 2 selvstændige virksomheder med hver sin virksomhedsleder. 

 

Bornholms Regionskommunes organisatoriske struktur baseret på virksomheder, herunder også ældreområdets organisering betyder, at virksomhedslederen i de enkelte virksomheder har fået tillagt betydelig kompetence og dertil knyttede opgaver.

Etablering af yderligere én selvstændig virksomhed på plejeboligområdet – med den nuværende organisatoriske struktur og opgavefordeling i BRK og på ældreområdet - vurderes at medføre betydelige merudgifter, der ikke kan rummes indenfor det afsatte beløb på 0,3 mio. kr. 

Teamleder har således givet udtryk for, at det ikke er tilstrækkeligt at konvertere en teamlederstilling til en virksomhedslederstilling, da virksomhedslederen i en ny selvstændig virksomhed vil få tilført en række ledelsesmæssige opgaver, der i dag varetages af virksomhedslederen i Bornholms Plejehjem og -centre. Der vurderes ligeledes at være tab af stordriftsfordele på det administrative og sygeplejefaglige niveau, som det også har været tilfældet ved etablering af Plejecenter Snorrebakken. Det er ligeledes forbundet med merudgifter at udvikle leve-bomiljøer gennem en ændret personalesammensætning og konvertering af stillinger til pædagogisk uddannet personale.

    

Etablering af yderligere én selvstændig virksomhed vurderes således forbundet med en række merudgifter:

·         Konvertering af teamleder til virksomhedsleder stilling                               90.000 kr.

·         Ny teamleder                                                                                  500.000 kr.

·         Konvertering af 2 stillinger til pædagogisk uddannet personale                  100.000 kr.

·         Skønnet tab af stordriftsfordele på det administrative og
sygeplejefaglige område                                                                       450.000 kr.                

 

Ændret faglig personalesammensætning indenfor Bornholms Plejehjem og -centre.

Som det fremgår af ovenstående er fremme af leve-bomiljøer gennem etablering af yderligere én selvstændig virksomhed på plejeboligområdet forbundet med betydelige merudgifter, der vanskeligt kan rummes indenfor det afsatte budget på 0,3 mio. kr.

 

Et alternativt forslag er derfor at fokusere på de udviklingsmuligheder der ligger i at ændre personalesammensætning indenfor Bornholms Plejehjem og -centre gennem konvertering af stillinger til pædagogisk uddannet personale. Det afsatte budget på 0,3 mio. kr. giver mulighed for at konvertere 6 stillinger til pædagogisk uddannet personale.

Det afsatte budget på 0,3 mio. kr. kan f. eks. anvendes til at konvertere 2 stillinger på Plejecenter Klippebo og 4 stillinger på Plejecenter Aabo til pædagogstillinger. Formålet er at udvikle virksomhedskulturen og det faglige miljø de pågældende steder gennem en ændring af personalesammensætningen i et sådant omfang, at der bliver en mærkbar ændring, der kan understøtte og fremme leve-bomiljøet og virksomhedskulturen. Det er målet, at ændringen de pågældende steder er etableret inden udgangen af 2013 gennem konvertering af stillinger ved vakancer. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Det nære sundhedsvæsen

00.30.04Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget besluttede på sit møde den 5. november 2012 at udmønte det i budget 2013 tilførte budget på 1,5 mio. kr. til oprettelse af 2 sygeplejerskebemandede akutsenge på Sønderbo. Efterfølgende sonderinger viser, at det for nuværende, ikke er muligt at oprette de 2 akutsenge efter formålet, der er således udarbejdet forslag til en anden prioritering af de afsatte midler i budget 2013. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at antallet af midlertidige pladser på Sønderbo udvides med 2 senge og indenfor rammen af kr. 758.000 

b)     at der ansættes en fysioterapeut i Borger og Sundhed med rehabiliterende opgaver indenfor rammen af kr. 292.000 

c)     at der ansættes en KOL-sygeplejerske med tværgående- og tværsektorielle funktioner indenfor rammen af kr. 450.000

 

Socialudvalget den 6. december 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Oprettelse af akutsenge forudsætter, at der kan indgås en aftale mellem PLO og Danske Regioner, og det har ikke været muligt at få denne aftale i stand. Aftalen skulle omfatte en fravigelse af overenskomstens bestemmelser om honorering af praktiserende læger ved besøg ud over 15 km. Det betyder, at oprettelse af 2 sygeplejebemandede akutsenge ikke når det fastsatte formål, hvorfor der er udarbejdet forslag til alternativ prioritering.

 

Korttidspladser:

Der er et stadig stigende pres på de 32 korttidspladser, som nu er samlet på Sønderbo. BRK råder aktuelt over 3 typer korttidspladser, herunder midlertidige pladser. BRK’s midlertidige pladser er netop akutstuer til modtagelse af lægeligt færdigbehandlede patienter og BRK har derfor i den henseende allerede etableret akutpladser. Borger og Sundhed har visitationsretten til alle 3 typer korttidspladser. Forslaget indebærer en udvidelse af korttidspladserne på Sønderbo fra 32 til 34 pladser efter samme aktivitetsbudgetmodel som de nuværende senge.

 

Hverdagsrehabilitering og styrket genoptræning til borgere på korttidspladser på Sønderbo:

Øget fokus på hverdagsrehabilitering, startende allerede under ophold på korttidspladsen på Sønderbo evt. i forlængelse af hospitalsindlæggelse indebærer konkret, at Sønderbo styrkes med terapeuttimer med henblik på at øge genoptræningsindsatsen til borgere på midlertidige ophold og understøtte plejepersonalets indsats og fokus på, at hjælpe borgere til selv at klare hverdagen igen. Terapien knyttes tæt til den daglige pleje på Sønderbo, men placeres organisatorisk under genoptræningsenheden.  

 

KOL-sygeplejerske:

En aktuel opgørelse viser, at BRK’s udgift til kommunal medfinansiering af borgere behandlet for KOL i sygehusvæsenet i 1. halvår af 2012 var knap 1,1 mio. kr., hvoraf indlæggelser udgjorde godt 0,8 mio. kr. Ca. 25 % af indlæggelserne var genindlæggelser og 14 % af patienterne blev udskrevet samme dag eller dagen efter indlæggelsen. Det anslås, at 4.700 borgere på Bornholm har KOL.

 

Foreløbige erfaringer med KOL-sygeplejerskers arbejde understreger behovet for en permanent tværgående KOL-sygeplejerske/ udviklingssygeplejerske med de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer til at rådgive KOL-patienter og personale i en tværgående indsats. Der er også brug for en KOL-sygeplejerske for at kunne indgå i et tæt samarbejde med Bornholms Hospital i forbindelse med udskrivelse af sårbare KOL-patienter. KOL-sygeplejersken skal endvidere indgå i det allerede igangsatte arbejde i forbindelse med forløbsprogrammet for KOL, herunder bl.a. patientuddannelserne. 

 

Forslaget indebærer konkret ansættelse af en KOL-sygeplejerske med tværgående funktioner indenfor hele BRK.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2013 afsat 1,5 mio. kr. til ”Det nære Sundhedsvæsen”.

Beløbet foreslås prioriteret således:

2 korttidspladser på Sønderbo                              758.000 kr.

0,7 terapeutstilling til træning på Sønderbo             292.000 kr.

1.0 KOL-sygeplejerske                                        450.000 kr.

                                                                      1.500.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012, Socialudvalget

00.30.14G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser på Socialudvalget områder et forventet regnskab der udviser et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2011 overført et overskud på 19,4 mio. kr. Når der tages højde for overførsler konverteret til anlæg på 6,8 mio. kr., forventes et samlet overskud på 21,8 mio. kr. i 2012

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr.

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 31,4 mio. kr. i forhold til det bevilliget rådighedsbeløb i 2012

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller til Socialudvalget

·         at budgetopfølgningen på politikområde 4 tages til efterretning

 

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at budgetopfølgningen på politikområde 5, 6, 17 og 18 tages til efterretning

·         at der gives en tillægsbevilling på 3.684.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som finasieres af kassen

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. overførsler fra 2011. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Der er ikke foretaget budgetopfølgning på Facility Management under BRK Ejendomsservice, idet budgettet for 2012 ikke er flyttet fra virksomhederne endnu. Opfølgning på bygningsbudgettet indgår således i virksomhedernes budgetopfølgning. Fra budgetår 2013 er budgetterne flyttet fra virksomhederne til Facility Management.

 

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

Af bilag 2 fremgår opfølgning på anlæg på politikområdeniveau.

 

Drift

politikområde 4 Sociale ydelser (Beskæftigelsesområdet) forventes samlet set balance mellem forbrug og budget i 2012.

 

politikområde 5 Ældre forventes samlet set et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der overført overskud på 14,9 mio. kr., hvoraf 6,4 forventes konverteret til anlæg. Det samlede overskud i 2012 forventes dermed at udgøre 17,0 mio. kr. i 2012

De største udfordringer på politikområdet:

·         Bornholms Plejehjem og –Centre udfordringer i forhold til økonomimodellen

·         Merudgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler som følge af nyt udbud

·         Døgnplejen står overfor en markant kapacitetstilpasning på BUM-området grundet fald i visiterede timer

·         Opmærksomheden henledes på, at der er konstateret merforbrug på dagcenterkørsel. Det er besluttet at der ses nærmere på kørselsområdet i Bornholms Regionskommune, herunder dagcenterkørsel.

 

Modtagelse af arv, gaver og lignende: Plejecenter Snorrebakken har modtaget arv for 2.382.476 kr.

 

politikområde 6 Psykiatri og handicappede forventes samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2012 på den overførbare bevilling. Fra 2011 er der overført overskud på 3,4 mio. kr. Det samlede overskud i 2012 forventes dermed at udgøre 3,7 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         SACS forventer merforbrug på driften af Kulturhusets køkken. Der er taget initiativ til løsning, som kan have effekt fra 2013.

·         Røbo, tidspunktet for udflytning af aflastningspladser kan påvirke regnskabsresultatet for 2012

·         I 2013 igangsættes arbejde omkring en økonomimodel vedr. tilpasning af budgetterne på handicapinstitutioner i forhold til ændringer i plejetyngde

 

Modtagelse af arv, gaver og lignende: SACS har modtaget 240.000 kr. fra Phillipsfonden, LEV og Espersens Fond, som anvendes til nyt inventar, lærerhonorar og tilskud til studietur.

 

politikområde 17 Sundhed forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling i 2012. Der er fokus på udgiftsudviklingen pga. omlægning af taststrukturen i den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.

 

politikområde 18 Forebyggelse og behandling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der overført overskud på 1,0 mio. kr. Det samlede overskud i 2012 forventes herefter at udgøre 1,6 mio. kr. i 2012

 

Anlæg

Budgetopfølgningen udviser et forventet mindreforbrug på 31,4 mio. kr. hvoraf 31,2 mio. kr. forventes overført til 2013. Mindreforbruget vedrører primært plejeboligbyggerierne på Kommandanthøjen og Snorrebakken etape 2, som er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.

Boligbyggerierne ved Nexøhuset og Snorrebakken etape 1 udviser samlet set et forventet merforbrug på 5,9 mio. kr. Der er endnu ikke ansøgt om tillægsbevillinger til anlægsbevillingerne, idet dette har afventet en endelig opgørelse af merudgifterne.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. oktober 2012 udviser samlet set et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. i 2012 på Socialudvalgets områder på den overførbare bevilling, hvilket er en forbedring på 7,4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. i 2012 på Socialudvalgets områder, hvilket er en forværring på 0,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli

 

Fra 2011 er der overført et overskud på 19,4 mio. kr. idet 12,3 mio. kr. er overført overskud der er konverteret til anlæg.

Status på ansøgninger om brug af overførsler i 2012 er, at der er godkendt brug af 7,3 mio. kr. til drift og 19,1 mio. kr. til anlæg. Dermed resterer der at blive overført 6,8 fra det overførte overskud fra 2011 til anlæg.

 

Når der tages højde for at yderligere 6,8 mio. kr. konverteres fra overførslen fra 2011, forventes et samlet overskud på 21,8 mio. kr. i 2012 på Socialudvalgets overførbare bevilling.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2012

Beløb i 1.000 kr.

Mer/mindreforbrug i 2012

Overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

04 Sociale ydelser

 

0

 

 

0

05 Ældre

8.456

-844

14.919

23.375

-844

06 Psykiatri og handicappede

218

-1.775

3.460

3.678

-1.775

17 Sundhed

 

-1.065

 

 

-1.065

18 Forebyggelse og behandling

554

 

1.021

1.575

 

Socialudvalget

9.228

-3.684

19.399

28.628

-3.684

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 31,4 mio. kr., hvoraf 31,2 mio.kr. forventes overført til 2013

 

Tabel 2: Anlægsopfølgning pr. 31. oktober 2012

Beløb i 1.000 kr.

 

2012

 

Forventet overførsel til 2013

Rådigheds-beløb

Forventet forbrug

Forventet afvigelse

05 Ældre

92.582

59.835

32.747

32.544

06 Psykiatri og Handicappede

-628

1.130

1.758

1.758

18 Forebyggelse og behandling

874

475

399

399

Socialudvalget

92.829

61.440

31.388

31.185

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. december 2012

1.
SU, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOC)

2.
SU, anlægsopfølgning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Månedlig budgetopfølgning oktober 2012 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0111

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo oktober 2012 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjer for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedr. ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. december 2012

1.
Fokusopfølgning ældreområdet oktober 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 38 - 44 i 2012

27.36.00I00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 44 i 2012 var i alt 1.474 brugere, som modtog i alt 6.424 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,36 time. I uge 38 i 2012 var i alt 1.501 brugere, som modtog i alt 6.570 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,38 time. Brugerantallet er faldet med 27, og timerne pr. uge er faldet med 146 timer.

Til sammenligning var der i uge 44 i 2011 i alt 1.550 brugere med i alt 7.044 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,54 time. Gennemsnittet for 2012 1.505 brugere med 6.624 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time.

Gennemsnittet for 2011 blev 1.584 brugere med 7.035 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,44 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2012

44

1.474

6.424

4,36

2012

38

1.501

6.570

4,38

 

Ændring fra uge 38 til uge 44

-27

 

-146

 

 

2011

2012

Gennemsnit

1.584

1.505

7.035

6.624

4,44

4,40

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der var i uge 44: 7 ledige plejecenterboliger og 0 ledige aflastningspladser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik 2012

27.36.04P23-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

13

 

Socialudvalget

06-12-2012

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Årlig revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik, som sidst er godkendt af Socialudvalget den 26. september 2011, samt indarbejdelse af konsekvenser ved rammereduktion af BUM-budgettet for 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd samt berørte virksomhedes MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden godkendes

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Godkendt, idet bemærkning med henvisning til samarbejdsaftale af 24.6.2008 tilføjes på side 4 under Visitation.

Sagsfremstilling

Nærværende forslag til kvalitetsstandard er 1) den årlige revidering af denne og 2) indarbejdelse af rammereduktion af BUM-budgettet for 2013 på kr. -600.000. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med døgnplejen og visitationen.

 

Vedr. den årlige revidering er der på baggrund af døgnplejens og visitationens erfaringer i arbejdet med kvalitetsstandarden primært gjort tiltag, så den reviderede standard fremstår mere tydelig og præcis, samt afspejler det aktuelle niveau og den praksis, som finder sted.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 6. december 2012

Kvalitetsstandarden har været sendt i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og i berørte virksomheders MED-udvalg.:

 

Ældrerådet har i sit møde den 19. november 2012 behandlet standarden og afgivet følgende høringssvar. "Til efterretning. Af hensyn til evt. fremtidige ændringer af kvalitetsstandarden ønsker Ældrerådet kendskab til evt. negative konsekvenser af revideringen."

 

Handicaprådet har i sit møde den 20. november 2012 behandlet standarden og afgivet følgende høringssvar: ”Til efterretning, idet Handicaprådet ønsker en orientering fra visitationen om, hvordan sætningen på side 3 ”Hjælpen fra det offentlige iværksættes kun, når borgeren ikke kan klare sig ved egen eller de nærmestes hjælp” udmøntes. Punktet tages op på mødet i december. Her ønskes også en orientering om træning før varig hjælp og rehabilitering.

 

MED-udvalget i Døgnplejen Bornholm har ingen indsigelser.

 

MED-udvalget, Borger og Sundhed har den 22-11-2012 følgende kommentarer: ”Der er i kvalitetsstandarden strammet op i forhold til hvornår der bevilges psykisk pleje, og det er præciseret hvad der kan indgå i ydelsen. Den afledte effekt af dette er beskrevet nøje i besparelseskataloget. MED-udvalget har ingen yderligere bemærkninger.”

 

MED-udvalget i Psykiatri og Handicap har fremsendt høringssvar til punkt 4) i standarden vedr. Visitation. Der ønskes en tilføjelse, hvor der henvises til bilag, som beskriver målgruppen.   Tilføjelsen ønskes alene for at undgå misforståelser. Høringssvar og bilag vedh. sagen. 

 

Sekretariatet kan i den forbindelse henvise til samarbejdsaftale vedr. særlige sagstyper indgået den 24. juni 2008 mellem Psykiatri og Handicap og Visitation og Ældre.

Bilag til Socialudvalget 6. december 2012

1.
Høringssvar Psykiatri og Handicap (DOC)

2.
Bilag til høringssvar Psykiatri og Handicap (DOC)

3.
Samarbejdsaftale (DOC)

4.
Forslag til kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik, 5.11.2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2011

27.12.16K09-0078

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

14

 

Socialudvalget

06-12-2012

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Der udarbejdes årligt en redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dag- og botilbud på voksenhandicapområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2011 sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen godkendes

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tilsynet har gennemført 12 anmeldte dialogbaserede tilsyn samt et opfølgende tilsyn i 2011.

Formålet med tilsynsbesøgende er at påse, at

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og

·         forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

For hvert gennemført tilsyn er der udarbejdet en rapport, som behandles i Socialudvalget efter høring i Handicaprådet og de respektive MED-udvalg.

 

Tilsynet kan på baggrund af en gennemgang af alle rapporter i 2011 konkludere, at

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet,

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.

 

Tilsynet har besluttet, at man i 2012 vil fortsætte fokuspunkterne fra 2011, som er

medborgerskab/borgerinddragelse, indholdet i tilbuddet og den omsorg der gives til borgeren, medicinhåndtering og opfølgning på tidligere anbefalinger.

Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 6. december 2012

Tilsynsredegørelsen har været sendt i høring i Handicaprådet den 20. november 2011. Handicaprådet udtrykker ros til Tilsynet. De punkter der tages op i Tilsynet er tilfredsstillende.

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Tilsynsredegørelse for voksen handicapområdet 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Klippebo 2012

27.12.16K09-0073

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

15

 

Socialudvalget

06-12-2012

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 20. august 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Klippebo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Tilsynets generelle indtryk af Klippebo

 

Det er Tilsynets indtryk, at Plejecenter Klippebo er et godt og veldrevet sted, hvor beboerne er glade for at bo. De fysiske rammer i lejlighederne er gode, og der arbejdes med at gøre fællesområderne bedre. Beboerne får den hjælp, som de er visiteret til.

 

·         Tilsynet anbefaler, at døgnrytmeplanerne ajourføres, og at det sikres, at der ikke kan opstå tvivl om, hvilken indsats der skal gøres overfor beboerne. Tilbagemelding til Tilsynet senest d. 31. oktober 2012

·         Tilsynet anbefaler, at der tilbydes udarbejdet handleplan jfr. servicelovens § 141

·         Tilsynet udbeder sig en redegørelse om, hvilke tanker der ligger til grund for beslutningen, om at vække beboere for at skifte ble om natten.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynsmyndigheden har pr. mail af 11. oktober 2012, modtaget en fyldestgørende og tilfredsstillende opfølgning på de 3 anbefalinger der blev givet i forbindelse med tilsynet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 6. december 2012

Ældrerådet har den 19. november 2012 behandlet rapporten om uanmeldt plejehjemstilsyn på Klippebo. Ældrerådet vedtog at afgive følgende høringssvar:


"Et travlt og krævende sted for personalet, der bør tilskyndes til ekstra uddannelse med henblik på de vanskelige beboere, så arbejdsskader kan undgås og magtanvendelse ombyttes med psykologisk optræden over for de udfarende demente beboere. Alligevel er det imponerende at sygefraværet er så lavt."

 

Handicaprådet den 20. november 2012: Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Tilsynsrapport Klippebo 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Slottet B2

27.12.16K09-0075

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

16

 

Socialudvalget

06-12-2012

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 17. september 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Slottet B2.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Tilsynets generelle indtryk af Slottet afd. B2

Det er Tilsynets generelle indtryk og oplevelse, at B2 fremstår som en veldrevet og velfungerende afdeling. Beboerne får den hjælp, som de er visiteret til og har behov for. Der er ledelsesmæssigt fokus på fortsat at styrke et godt arbejdsmiljø.

 

Der er fulgt tilfredsstillende op på embedslægetilsynets anbefalinger.

 

Der er ikke givet anbefalinger i forbindelse med tilsynet 2012.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 6. december 2012

Ældrerådet har den 19. november 2012 behandlet rapporten om uanmeldt plejehjemstilsyn på Slottet B2. Ældrerådet vedtog at afgive følgende høringssvar:

"Et sted med vanskelige beboere, som det lader til at man håndterer rimeligt. Bedre forhold ved udflytning må imødeses med glad forventning."

 

Handicaprådet den 20. november 2012: Til efterretning idet Handicaprådet er tilfreds med den positive rapport.

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Tilsynsrapport Slottet B2 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo 2012

27.12.16K09-0074

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

17

 

Socialudvalget

06-12-2012

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Røbo den

11. september 2012.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

 

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbuddet Røbo, samt Rø Aktivitetscenter. Begge tilbud fremstår pæne og renholdte, og de beboere, Tilsynet traf hjemme, gav udtryk for at være godt tilfredse med at bo på Røbo.

 

De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår vedligeholdte. Der er nogle flotte udenoms arealer, som beboerne flittigt benytter sig af.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 6. december 2012

Jf. telefonisk aftale med Røbo af den 5. november 2012, er det aftalt at Tilsynet aflægger opfølgende besøg på Røbo inden udgangen af november måned 2012, med henblik på opfølgning af anbefalinger.

 

 

Ældrerådet har den 19. november 2012 behandlet rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Røbo.
Ældrerådet vedtog at afgive følgende høringssvar:

"Dette smukke steds beboere synes her at have et godt sted at være."

 

Handicaprådet den 20. november 2012: Handicaprådet er tilfreds med den måde Tilsynet arbejder på, idet der ved anbefalinger følges op. Især betryggende, at der også er kontrol på administration af beboerøkonomien.

 

Tilsynet har den 20. november 2012 aflagt opfølgende tilsyn på Røbo.

I den forbindelse blev der fulgt op på anbefalingerne omkring ajourføring af vikarmappe, samt sammenhænge i beboernes respektive handleplaner.

 

Tilsynet gennemgik alle 16 beboeres Handleplaner og fandt, at der nu foreligger både Handleplan og Faglig plan for alle 16 beboere. Tilsynet fandt dog, at der i nogle af de Faglige planer ikke klart nok var beskrevet hvorledes der praktisk(i samarbejde med den enkelte beboer) skal arbejdes med de enkelte mål. Den øvrige del af dokumentationen i den Faglige plan var i orden.

Tilsynet fandt samlet, at arbejdet med Handleplaner og Faglige planer er inde i en god gænge, og har ingen yderligere kommentarer.

 

I forbindelse med det opfølgende tilsyn, fandt Tilsynet at vikarmappen nu er tilfredsstillende ajourført og opdateret.

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Tilsynsrapport Røbo 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Lunden 2012

27.12.16K09-0076

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 18. september 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Lunden.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Tilsynets generelle indtryk af Lunden

 

Det er tilsynets indtryk, at Lunden er et godt sted for beboerne. De ydes den hjælp, som de har behov for og ret til. Det er også Tilsynets opfattelse, at stedet hele tiden arbejder med at udvikle sit tilbud, og at medarbejderne er meget engagerede i opgaven. Der findes at være god overensstemmelse mellem det ledelsen, medarbejderne og beboerne fortæller om Lunden.

 

Tilsynet har afstedkommet nedenstående anbefaling:

 

 

Tilsynet har den 27. november 2012 modtaget en fyldestgørende skriftlig dokumentation, på den af tilsynet indskærpede anbefaling. Tilsynet finder, at Lunden på tilfredsstillende vis har redegjort for sagsforløbet, samt redegjort tilfredsstillende for hvordan de i § 141 Handleplanen skitserede mål, søges opfyldt i perioden før der kommer en endelig afgørelse på støtteansøgningen.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. december 2012

1.
Tilsynsrapport Lunden 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Kommunikationscentret 2012

27.12.16K09-0081

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Tilsynsmyndigheden har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret den 25. oktober 2012. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, personale og leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

 

Tilsynet er udført i dagtilbuddet Kommunikationscentret. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om brugerne er godt tilfredse med, at komme på Kommunikationscentret. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår vedlige - og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 6. december 2012

1.
Tilsynsrapport 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg SACS Strøby 2012

27.12.16K09-0077

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby den

25. september 2012. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, pårørende, personale samt leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i dagtilbuddet SACS Strøby. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt. De brugere der er blevet med, virker godt tilfredse med det tilbud de modtager. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige - og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler, at SACS Strøby overvejer, hvordan brugerne også kan blive aktivt inddraget i arbejdet med værdigrundlaget. Opfølgning ved næste tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. december 2012

1.
Tilsynsrapport 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg SACS Sandemandsgården 2012

27.12.16K09-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården den 10. oktober 2012. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, pårørende, personale samt leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i dagtilbuddet SACS Sandemandsgården. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de brugere, vi træffer på arbejde, er godt tilfreds med at arbejde på SACS Sandemandsgården. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige - og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler, at SACS Sandemandsgården overvejer, hvordan brugerne også kan blive aktivt inddraget i arbejdet med værdigrundlaget. Opfølgning i forbindelse med næste tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. december 2012

1.
Tilsynsrapport 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet 2012

27.12.16K09-0080

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet den

2. oktober 2012. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med bruger, personale og leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i dagtilbuddet Midtpunktet. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, der træffes, er godt tilfredse med dagtilbuddet på Midtpunktet. De fysiske rammer fremstår vedlige - og velholdte, og der er en godt rengøringsstandard.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. december 2012

1.
Tilsynsrapport 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Organisering af samlet aflastningstilbud for børn og voksne

85.00.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at aflastningstilbuddene på børn og voksen området skal sammenlægges. Den organisatoriske forankring fremlægges.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed og Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

a)     den samlede drift af det nye aflastningstilbud (aflastning på Løvstikken og Røbo) samles i Løvstikken under Bornholms FamilieCenter

b)     Løvstikken fra 1. januar 2013 varetager den samlede drift – herunder personaleansvar for medarbejderne i Rø aflastning

c)     den økonomiske model for aflastning på voksenområdet, omlægges til en bestiller/udføremodel i lighed med hvad der er gældende for Løvstikken i dag

d)     budgettet for aflastningstilbuddet tilføres Psykiatri og Handicap per 1. januar 2013, som herefter forestår visiteringen til pladser i Løvstikken   

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. august 2012 at aflastningstilbuddet Løvstikken for Børn og Unge, under Bornholms Familiecenter, flyttede fra den nuværende adresse til det tidligere plejehjem i Klemensker. Samtidig blev det besluttet at aflastningstilbuddene for børn og voksne som et nyt tiltag blev sammenlagt. Der er herefter igangsæt ombygningen af bygningen i Klemensker.

 

Der udestår herefter en vedtagelse af den organisatoriske forankring af det nye samlede aflastningstilbud, samt en vedtagelse af den økonomiske forankring for voksenaflastningsdelen (nuværende Røbo). 

 

For at sikre et såvel organisatorisk, som økonomisk ensartet tilbud foreslås det, at voksenaflastningstilbuddet på voksenområdet (Røbo) fusioneres med Løvstikken under Løvstikkens ledelse.

 

For så vidt angår den fremtidige finansieringsmodel for aflastningstilbuddet anbefales det, at der sikres en samlet ensartet model. Det foreslås på denne baggrund, at der for voksenaflastningen etableres en bestiller/udføremodel, hvor Psykiatri/Handicapvirksomheden varetager visitationen, mens Løvstikken varetager udførefunktionen. Denne model tænkes implementeret i tilknytning til indflytningen på det tidligere Klemensker plejehjem.                

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Etablering af én ambulant alkoholbehandling på Bornholm

29.24.04G01-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Lænkeambulatorierne indstiller deres aktiviteter på Bornholm pr. 1. maj 2013. Psykiatri og Handicap skal derfor sikre, at der stadig eksisterer en god ambulant alkoholbehandling på Bornholm. Derudover har Lænkeforeningen en indsats, der varetages af frivillige, som ønskes videreført.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at forslaget om en samling af den ambulante behandling sendes i høring i Handicaprådet, i Ældrerådet og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Psykiatri og Handicap tilbyder allerede ambulant alkoholbehandling i form af strukturerede samtaleforløb samt rådgivning og vejledning. Den medicinske behandling varetages af praktiserende læger, Bornholms Hospital eller Lænkeambulatoriet, som kommunens alkoholbehandlere samarbejder med for at koordinere den samlede behandling.

 

Lænken har åbent fra kl. 18-20 to gange om ugen og havde i 2011 61 indskrivninger på Lænkeambulatoriet, hvor behandlingen består af to dele:

·         samtaler med en socialfaglig medarbejder og/eller en læge

·         medicinsk behandling (afrusning/abstinensbehandling og medicinsk supplerende behandling)

 

Samtalerne med en socialfaglig medarbejder og/eller en læge på Lænkeambulatoriets kan sammensmeltes med den kommunale behandling og varetages af kommunens alkoholbehandlere.

 

Den medicinske del kan, med en ny lægekonsulent og en sundhedsfaglig medarbejder, sammentænkes med den kommunale stofmisbrugsbehandling, hvor der også er lægesamtaler, medicinudlevering og sundhedssamtaler.

 

De opgaver, der vil blive varetaget af dette sundhedsfaglige team i relation til den ambulante alkoholbehandling er:

·         Modtagelse

·         Ordination af medicin (afrusning og evt. anden medicinering)

·         Korterevarende motiverende samtaler

·         Opfølgnings- og sundhedssamtaler

·         Henvisning til alkoholbehandler med henblik på yderligere udredning og behandling

 

Det betyder med andre ord, at der skabes et sammenhængende og fagligt bæredygtigt team, der sammen med den øvrige misbrugsbehandling, vil udgøre et godt og samlet behandlingstilbud for både alkohol og stofmisbrug. Det vil være hensigtsmæssigt fordi alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen allerede er samlet og fordi det giver mulighed for at udbygge og styrke det faglige niveau for hele misbrugsområdet.

 

Stofmisbrugsbehandlingen har i dag åbent for medicinudlevering fire formiddage om ugen. Ved inddragelse af den ambulante alkoholbehandling, vil det være hensigtsmæssigt at have åbent yderligere en formiddag og en sen eftermiddag/aften for henvendelser om alkohol.

 

Det er en fordel at have åbent om morgenen, fordi abstinenserne er mest fremtrædende hos mange personer med alkoholmisbrug på det tidspunkt af døgnet og fordi de endnu ikke er påvirket af alkohol. Abstinenser fører ofte til morgendrikkeri, idet indtagelse af alkohol modvirker abstinenserne. Man ville således kunne iværksætte behandling, mens abstinenserne er værst, og alkoholpåvirkningen er mindst.  

 

En samling af den medicinske behandling og de øvrige elementer i alkoholbehandlingen giver et sammenhængende og kvalificeret behandlingstilbud. Borgeren kan møde op og få den akutte hjælp og samtidig henvises videre til en alkoholbehandler med henblik på, at der iværksættes relevant behandling. Borgerens mulighed for at henvende sig bliver udvidet i forhold til i dag, ligesom den giver mulighed for en smidigere overgang mellem de forskellige behandlingstilbud.

 

Endelig skal det påpeges, at ligesom i Lænken vil borgerne i den kommunale alkoholbehandling kunne modtage ambulant behandling anonymt.

 

Konkretisering af organisering

Hvis Lænkeambulatoriets opgaver sammentænkes med den eksisterende behandling i Psykiatri og Handicap, som beskrevet ovenfor, forudsætter det tilførsel af ressourcer svarende til Lænkeambulatoriets. Jf. ovenstående beskrivelse vil det blive omsat til en lægekonsulent på 6-8 timer om ugen, en sundhedsfaglig medarbejder 20-25 timer om ugen og endelig en alkoholbehandler 10-12 timer om ugen, der alle tre vil indgå i det team af medarbejdere, der varetager misbrugsbehandlingen. Det skal imidlertid ikke ses isoleret, idet målet er, at sikre et mere sammenhængende behandlingstilbud. Så Lænkens hidtidige opgaveløsning ikke bare ’klistres’ på de eksisterende behandlingstilbud, men sikrer at der fås mest mulig behandling for de samme ressourcer.

 

Behandlingen kan rummes i de eksisterende fysiske rammer for kommunens misbrugsbehandling.

 

Særligt vedr. Lænkeforeningen

Lænken har, udover deres ambulatorier, 28 foreninger rundt om i landet, heraf én som har til huse i tilknytning til Lænkeambulatoriet i Rønne. Lænkeforeningen tilbyder støtte og rådgivning til mennesker, som alle har det tilfælles at have eller have haft alkoholproblemer tæt inde på livet, enten som misbrugere eller som pårørende.

 

Der er allerede kontakt med Lænkens udviklingskonsulent og lokale formand med henblik på at sikre, at Lænkeforeningen kan fortsætte deres arbejde på Bornholm på trods af, at Lænkeambulatoriet indstiller deres aktiviteter på Bornholm. Der kan fx blive tale om, at Bornholms Regionskommune udlåner lokaler til Lænkeforeningen, eller på anden måde bakker op om foreningens aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Ved en sammentænkning af misbrugsbehandlingen er det muligt at etablere det beskrevne forslag indenfor den økonomiske ramme, som Lænken har haft til rådighed hidtil. Budgettet for 2012 udgør kr. 672.225.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Godkendelse af tilbud som beskyttet beskæftigelse efter serviceloven

27.54.04G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har indgået 2 aftaler med Naturstyrelsen (før Skov- og Naturstyrelsen) om 2 beskæftigelsesprojekter for borgere med psykiske funktionsnedsættelser. Borgerne bliver visiteret efter henholdsvis § 103 beskyttet beskæftigelse, og § 104 aktivitets- og samværstilbud. Der ønskes en stillingtagen til, at begge tilbud fremover er tilbud om beskyttet beskæftigelse efter § 103.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at de to tilbud fremover er tilbud om beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har indgået 2 aftaler med Naturstyrelsen om 2 projekter for borgere med psykiske funktionsnedsættelser: Skovhjælperne med 7 pladser og Christianshøj med 10 pladser. Pladserne er i etableringsfasen nævnt til at være både beskyttet beskæftigelse, servicelovens § 103, og aktivitets- og samværstilbud, servicelovens § 104.

 

Intentionen bag de to projekter er den sammen, nemlig at oprette alternativer til de kommunale tilbud om beskæftigelse til borgere med fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse, og at skabe nogle mere målrettede arbejdstilbud for den pågældende borgergruppe.

 

Tilbud efter servicelovens § 104 har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Det kan også have en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling. Tilbud efter denne § oprettes både med og uden visitation.

 

Tilbud efter servicelovens § 103 har til formål at tilbyde beskyttet beskæftigelse til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Målgruppen er den samme som i § 104, nemlig borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer.

 

Hidtil er visitationen til Skovhjælperne og Christianshøj sket efter § 104. Christianshøj er godkendt som § 103, mens Skovhjælperne er godkendt som § 104. Der er i princippet ingen forskel på, hvordan de to tilbud drives, men der er forskel i reglerne om transport og aflønning for brugerne.

I § 104 tilbud betaler kommunen transport til tilbuddet, hvor i mod borgeren selv skal betale transport for de første 10 km., hvis det er et § 103 tilbud. Der er desuden den forskel, at kommunalbestyrelsen ikke skal udbetale løn eller anden form for vederlag i § 104 tilbud med mindre borgeren i tilknytning til tilbuddet tilbydes beskæftigelse efter § 103. I § 103 tilbud skal kommunalbestyrelsen aflønne borgeren efter nedenstående principper:

·         Borgere, der er i beskæftigelse, får i videst muligt omfang løn efter indsats.

·         I tilfælde hvor løn efter indsats ikke er et egnet aflønningsgrundlag, anvendes timeløn efter en arbejdsevnevurdering i det enkelte tilfælde.

·         I tilfælde hvor en borger, der på grund af betydelig nedsat funktionsevne kun kan yde en indsats, som giver en meget beskeden indtjening, kan en arbejdsdusør fastsættes til mindst 5 pct. af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende arbejdsområde.

Brugerne i både Skovhjælperprojektet og Christianshøj aflønnes med arbejdsdusør.

 

For at stille brugerne lige i de to projekter, ønsker man nu at begge projekter fremover er § 103 tilbud. Dette er også i overensstemmelse med Socialudvalgets mål til budget 2013 ”Fortsat udvikling af beskæftigelsesmuligheder så flere borgere med psykiske eller fysiske handicap får mulighed for beskæftigelse”.

Økonomiske konsekvenser

Kan afholdes inden for rammen i Psykiatri og Handicap.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

21

 

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Socialudvalgets møde den 23.9.2013 flyttes til den 20.9., kl. 10,00.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

22

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Punkterne: 13, 14, 15, 16, 17 og 19 i begge råd. Punkt 19 endvidere i berørte virksomheders MED-udvalg.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt - Personsag